Page 1

Nr. 5, 4. februar 2008

Nyhetsbrevet utkommer ukentlig i regi av Forum for offentlige anskaffelser. Har du tips til eller synspunkter på nyhetsbrevet, send noen ord til forum@offentligeanskaffelser.no

Innkjøpsforum denne gangen har disse sakene: •

Det offentlige kan kjøpe helse- og sosialtjenester direkte fra ideelle organisasjoner uten å gå veien om regelverket. Men hva ligger i begrepet ”ideell organisasjon”?

En helt ny prosjekteringsform inngår i en 100 mill.-kontrakt som Helsebygg MidtNorge har inngått om rehabilitering av kreftbygget ved St.Olavs sykehus.

KOFA er ubøyelig når det gjelder kravet om å etterleve de grunnleggende prinsippene i regelverket om offentlige innkjøp.

”NSB-døtre” gjør det direkte og indirekte skarpt i anbudskonkurranser som gjelder jernbanedrift, ikke minst i Sverige.

Aker universitetssykehus skal arrangere en stor faglig konferanse i Oslo, der man regner med over 500 deltakere. Nå trenger Aker hjelp. ... for aktuelle kurstilbud, se sidene 8 - 9

Forum for offentlige anskaffelser www.offentligeanskaffelser.no forum@offentligeanskaffelser.no

1


Kan kjøpe uten å følge regelverket Det offentlige kan kjøpe helse- og sosialtjenester direkte av en ideell organisasjon uten å ta i bruk reglene for offentlige anskaffelser. Offentlig sektor har tradisjonelt hatt et tett samarbeid med organisasjoner hvor frivillig arbeid og veldedighetsarbeid er karakteristisk for virksomheten. Disse virksomhetene skiller seg fra kommersielle virksomheter ved at de ikke har profitt som formål. Spørsmålet om hva som egentlig er en ideell organisasjon, berøres i en artikkel fra Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjonen. Det er i forskrift om offentlige anskaffelser at man finner en unntaksbestemmelse som gjelder anskaffelse av helse- og sosialtjenester. Dette unntaket er altså begrenset til de tilfellene der leverandøren er en ideell organisasjon. Det vil si at lovgiver bevisst har valgt å tilgodese denne type organisasjon. Begrepet ideelle organisasjoner er ikke definert i forskriften, og virkeområdet for bestemmelsen må derfor utledes gjennom tolkning, ifølge advokatfullmektig Henrik Renner Fredriksen i seksjon for arbeidsrettssaker og forretningsjus i HSH. Dette kan delvis søkes i forhistorien til at unntaket ble tatt inn i forskriften. Offentlig sektor har tradisjonelt hatt et tett samarbeid med organisasjoner hvor frivillig arbeid og veldedighetsarbeid er karakteristisk for virksomheten. Røde Kors, Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon har ofte vært trukket frem som eksempler på slike virksomheter. Har ikke profitt som formål - Virksomhetene skiller seg fra kommersielle virksomheter ved at de ikke har profitt som formål, eventuelt at overskudd utelukkende benyttes til å drifte og tilby humanistiske og sosiale tjenester til allmennheten eller spesielle grupper uten at mottager yter et fullt ut regningsvarende vederlag, skriveradvokatfullmektig Fredriksen i HSH. De virksomheter som er dekket av unntaksbestemmelsen, vil som hovedregel falle inn under skatteregler som har fritak eller betydelig lempet skattebyrde for slike aktiviteter. Artikkelforfatteren bemerker imidlertid at begrepet «ideelle organisasjoner» ikke er særskilt samordnet med skatte- og avgiftsregler for frivillige og allmennyttige organisasjoner, men at bakgrunnen for lempninger i skattreglene for denne typen virksomheter ofte kan gjenspeiles for målgruppen for unntaksbestemmelsen. Organisert som stiftelser Et annet trekk ved ideelle organisasjoner er at de ofte er organisert som stiftelser. Det betyr imidlertid ikke at også andre organisasjonsformer, som for eksempel aksjeselskap, kan karakteriseres som ideelle organisasjoner. Det sentrale vil gjerne være hva som følger av organisasjonens formålsbestemmelse i vedtektene. Dette er imidlertid ikke avgjørende, da

2


mange organisasjoner har tatt inn humanistiske visjoner uten at dette er det sentrale formålet med virksomheten. - Det typiske er likevel at hele organisasjonen, uten økonomiske motiv, arbeider for å avhjelpe sosiale behov i samfunnet eller bestemte utsatte grupper og at dette er det sentrale i organisasjonens formålbestemmelse, heter det i HSH-artikkelen. Formålet må også følges opp i driften ved at det ikke skjer noen utdeling til private eiere i ordinær form, men hvor utdelte midler pløyes videre inn i frivillig virksomhet og brukes til å fremme ideelle formål.

Ny prosjekteringsform i 100 mill.-kontrakt Kreftbygget på Øya i regi av Helsebygg Midt-Norge, skal ikke bare rehabiliteres – det skal også utvikles et nytt samarbeide i forbindelse med prosjektet: trimmet prosjektering. Kontrakten forutsetter Kreftbygget (t.v.) rehabiliteres i 15 måneder fra høsten 2008. samspill og solidarisk ansvar og er verd noe over Til høyre: Gastrosenterets 100 millioner kroner. Med hjelp fra Teknologsk sørfløy Institut i København er Helsebygg og hovedentreprenør Teknobygg nå i full gang med å fastsette det praktiske innholdet i trimmet prosjektering. I løpet av februar skal partene skal forhandle seg fram til en målpris for prosjektet. Teknobygg Entreprenør AS leder gruppen som Helsebygg har valgt for indre og ytre rehabilitering av kreftbygget. I Teknobygg-gruppen inngår også Trebetong, ETØ, Elektroeksperten, Rørservice VVS og Team St. Olav (rådgivere). Byggestart er fastsatt til september i år, mens bygget skal stå ferdig i desember 2009. Så vidt vites er dette første gang i Norge at trimmet prosjektering tas i bruk. I trimmet prosjektering overføres mye av metodikken fra trimmet bygging, med strukturerte samarbeidsmøter, faste tidssekvenser, klare periodeplaner og sju ”forhindringsregler” (se under). Dette gir mer effektive rådgivingsprosesser, slik at bl.a. entreprenørene får nødvendige tegninger til rett tid. Langt bedre kontakt Det nye prosjekteringssamarbeidet vil dessuten føre til langt bedre kontakt mellom utbyggere og myndigheter. Slik situasjonen er i dag koster det altfor mye tid og penger at offentlige tillatelser ikke innhentes til rett tid. Under rehabiliteringen av Kreftbygget skal det også drives trimmet bygging i stor stil. Teknobyggs ”trimerfaringer” fra 1902-bygget er gode, men kunne vært enda bedre.

3


Christensen lover klarere periodeplaner og en sterkere felles bevissthet i prosjektet. Det blir både oppstartseminar og egen opplæring for basene. Som i 1902-bygget legges det opp til utstrakt samarbeid mellom fagene, med betaling for anvendte timer. Hva er trimmet prosjektering? Et forpliktende samarbeid mellom byggherre, entreprenører og rådgivere som i fellesskap planlegger bygningsløsninger og tekniske installasjoner. Det hele skjer etter en strukturert periode- og møteplan med aktiviteter seks, fire og to uker fram i tid. Underveis utarbeides en såkalt forhindringsanalyse for å få fram hva som kan forstyrre prosjekteringsarbeidet. Analysen bygger på sju forutsetninger: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Foregående aktiviteter skal være avsluttet. Nødvendige beslutninger skal være truffet. Nødvendige ressurser skal være til stede. Nødvendig tid skal avsettes. Motstridende krav skal være avklart. Det skal være kunnskap om riktige, byggbare løsninger. Ytre forhold skal være avklart, inkludert offentlige tillatelser.

Ubøyelig krav om forutsigbarhet Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) er ubøyelig når det gjelder kravet om å etterleve de grunnleggende prinsipper i det offentlige innkjøpsregelverket. Det har Vest-Agder fylkeskommune fått erfare etter en klage på kontrakttildelingen i en plan- og designkonkurranse. Her ble jurymedlemmer oppnevnt av andre enn det som sto i konkurransegrunnlag og kunngjøring, og da konstaterer KOFA at kravet om forutberegnelighet er brutt. Deltakere i konkurranser skal følge seg helt ut trygge på at spillereglene som er kunngjort, følges – og endres de, skal det kunngjøres straks. I KOFA-sak 2007/128 gjaldt det klage på Vest-Agder fylkeskommune, som for et drøyt år siden kunngjorde en plan- og designkonkurranse. Temaet var sammenslåing av to skoler i Kristiansand. Det kom inn ni forespørsler om deltakelse i konkurransen, av disse ble fem kvalifiserte. Disse ble invitert til å komme med tilbud, men bare to av dem gjorde det. Fylkeskommunen valgte så å inngå kontrakt med det ene firmaet, og det avstedkom klage på avgjørelsen fra den av de to tilbyderne som tapte. Det var flere momenter i klagen, og det ble krevet erstatning. Oppdragsgiveren avviste klagen, og dermed havnet den hos klagenemnda – en drøy måned etter at kontrakt ble inngått.

4


Jurysammensetning Klageren vant fram på ett av sine punkter i nemnda, og det gjaldt sammensetningen av juryen i konkurransen. Av konkurransegrunnlaget gikk det fram at tilbudene ville bli vurdert av en jury med arkitekter oppnevnt av Norske arkitekters landsforbund (NAL). Men så viste det seg at de to arkitektfaglige medlemmene av juryen likevel ikke var oppnevnt av NAL, men av fylkeskommunen og dennes rådgiver. – Dette er i strid med det som var opplyst i konkurransegrunnlaget, fremholder KOFA, som påpeker at dette fremsto som uventet for tilbyderne. Klageren har dessuten opplyst at han ville ha revurdert sin deltakelse i konkurransen dersom det var blitt opplyst at NAL ikke skulle oppnevne medlemmer til juryen. I sine vurderinger peker nemnda på det grunnleggende prinsippet i reglene for offentlige innkjøp om forutberegnelighet. Det innebærer at gjennomføringen av konkurransen skal skje etter de opplysninger som fremgår av konkurransegrunnlaget og kunngjøringen. Spørsmålet er derfor om dette kravet er brutt fordi fylkeskommunen i denne saken ikke hadde opplyst om at en annen enn NAL ble gitt oppgaven å finne arkitektfaglige medlemmer i juryen. KOFA kommer til den konklusjonen at reglenes krav om forutberegnelighet av denne grunnen er brutt.

”NSB-døtre” gjør det skarpt i konkurranser ”Døtre” av Norges Statsbaner (NSB) gjort det skarpt i anbudskonkurranser om drift av ulike jernbanestrekninger i Sverige – i tillegg til at en av dem for noen år siden kapret den hittil eneste konkurranseutsatte jernbanestrekningen her hjemme, Gjøvikbanen. I nabolandet driver selskap som NSB direkte eller indirekte har eierinteresser i, jernbanetrafikk i Stockholm og Midt-Sverige med et titalls millioner passasjerer årlig. Svenska Tågkompaniet, eller bare Tågkompaniet, er et svensk selskap som kjører tog i Stockholm og i Nord-Sverige. Det ble stiftet i 1999 av tre tidligere ansatte i Statens Järnvägar og et investorfirma. Norges Statsbaner kom inn på eiersiden i 2005 gjennom å kjøpe 34 prosent av aksjene. I dag har NSB aksjemajoriteten i Tågkompaniet. Stockholmstrafikk Og ”NSB-datteren” gjør det skarpt i anbudskonkurranser på de svenske jernbanestrekningene. Et eksempel er driften av den såkalte Roslagsbanen, som trafikkerer strekninger i Stockholms nordøstre deler. Her er driften konkurranseutsatt, og i 2002 vant Roslagsbanen AB. Dette selskapet er eiet av de danske statsbanene, DSB (60 prosent) og Tågkompaniet, som har de øvrige aksjene.

5


Da den femårige avtalen nå løp ut, benyttet oppdragsgiveren, Storstockholms Lokaltrafik, muligheten for å utløse en opsjon som åpner for fortsatt drift fram til 2013. Daglig er det nærmere 30 000 passasjerer som benytter Roslagsbanen. I opsjonsavtalen inngår også vedlikehold og rydding. I Midt-Sverige Dernest tok Tågkompaniet i fjor sommer over all den jernbanetrafikken som samarbeidet Tåg i Bergslagen har ansvaret for, ved å kunne integrere enda en av strekningene i nettet. Tåg i Bergslagen er et regionalt samarbeid som bl.a. får støtte fra EUs regionalfond. Samarbeidet omfatter fire fylkeskommuner: Dalarna, Örebro, Västmanland og Gävleborg. Selve selskapet eies av Länstrafiken Örebro AB, Västmanlands lokaltrafik AB, AB Dalatrafik coh X-Trafik AB med 25 % hver Trafikken i regi av dette samrbeidet tok til i 2001, men Tågkompaniet har nå kontrakt på driften fram til sommeren 2011. Toganbud her hjemme Også her hjemme viser NSB appetitt og konkurransekraft på anbudsmarkedet. Den forrige regjeringen hadde ambisjoner om å konkurranseutsette jernbanedriften, men kom ikke lenger enn til å gjennomføre sine ambisjoner enn til å vinne konkurransen om å få drive Gjøvikbanen. Her foreligger det en 10-årig avtale med Samferdelsdepartementet som gjelder frem til 2016 og det er ”NSB-datteren” NSB Gjøvikbanen AS, som står for trafikken på denne strekningen. Blant konkurrenten var danske DBS og Connex. Anbudet er det første – og hittil eneste - om persontransport med tog i Norge. NSB vant anbudskonkurransen om Gjøvikbanen under betegnelsen ”NSB Anbud”. Gjøvikbanen er i det siste vært i nyhetsbildet fordi togene på Gjøvikbanen er de første i landet som kan tilby passasjerene bredbåndsdekning under reisen NSB Gjøvikbanen AS skal nå ha en seks-måneders test-periode og håpet er at dette skal bli et godt og permanent tilbud for de reiser med Gjøvikbanen.

Hjelp søkes til stor rehabiliteringskonferanse Aker universitetssykehus inviterer til konkurranse med forhandlinger for å skaffe hjelp til gjennomføring av en stor, faglig konferanse i Oslo. Konferansen samler vanligvis godt over 500 deltakere som på en eller annen måte er interessert i legemiddelbasert rehabilitering (LAR). Som nasjonalt kompetansesenter og behandlingssenter for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har Aker universitetssykehus HF arrangert seks tidligere nasjonale konferanser på dette feltet siden år 2000. Nå gjelder det den sjuende i rekken, nemlig årets LARkonferansen 30. -31. oktober.

6


Konferansens målgruppe er bredt sammensatt med tverrfaglig deltakelse fra helse- og sosialsektoren. Det har vært et økende antall deltakere, sist med 530 påmeldte. Alle konferansene har blitt holdt på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Holbergs gate, Oslo. Det er viktig at konferansen holdes sentralt på grunn av kommunikasjon for deltakere, foredragsholdere og arrangør. Nær halve pasientgrunnlaget er fra tidligere Helseregion Øst. Med ”sentralt” menes i denne sammenheng sentralt beliggende i Oslo. Det er dessuten tradisjon at dette er en ”Oslo-konferanse”. Aker Universitetssykehus HF i samarbeid med Universitetet i Oslo, SERAF (Senter for rus og avhengighetsforskning) står for det faglige innholdet i konferansen. Det trengs imidlertid bistand fra en profesjonell arrangør til et totalt administrativt og teknisk ansvar for slikt som honorar- og fakturahåndtering, kontrakt med underleverandører som konferansehotell, teknisk bistand ved lyd/lys/IKT, trykking av materiell, registreringsbistand/sekretariat og håndtering av hotellbooking for foredragsholdere. Tilbudsfristen er fredag 15. februar kl. 12.00.

7


Offentlig sektor i Norge utgjør et gigantisk marked på over 600 mill. kr. hver eneste dag! For leverandører som vil vinne kontrakter er det viktig både med kunnskap om spillereglene, og kunnskap om strategi og praktisk anbudsskriving. Kurset gir leverandører den basis som er nødvendig, både for å vinne kontrakter i Norge og i andre land.

Kurs:

Hvordan vinne anbud

Innhold:

• Hvordan få kunnskap om anbudskonkurranser i ditt distrikt? • Å se mulighetene – passer anskaffelsen inn i din strategiplan? • Gjennomføring av en objektiv egenvurdering • Tekstskriving og riktig bruk av illustrasjoner og grafikk! • Krav på begrunnelse og klagemuligheter • Hvilken rolle spiller pris • Hva betyr egentlig “det økonomisk mest fordelaktige tilbud”? • Hvordan starte skrivingen av tilbudet før konkurransen har startet? • Hva skjer med anbudet ditt etter innlevering? • Hvilke regler gjelder for konkurranse med forhandlinger? • Hvilke regler gjelder for anbudskonkurranser? • Bruk av underleverandører

Kursledere:

Advokat/tidl. sekretariatsleder i KOFA, Robert Myhre

Kurssted:

Oslo, 11. februar Trondheim, 6. mars Oslo, 3. april Kl. 9 - 15.10

Detaljer:

Pris kr 4.950,- inkl. lunsj, pauseservering, dokumentasjon og kursmanual. For rabatter ved flere påmeldinger, eller rabatter pga medlemskap, se vår hjemmeside.

Påmelding:

Mandag til fredag kl. 08 til 16 Telefon: 22 411 215 Epost: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no


Offentlige oppdragsgivere må gjennomføre en forsvarlig og reell konkurranse om alle anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeid. For alle anskaffelser må enkelte grunnleggende forutsetninger være oppfylt. Kurset sikter både på de som ikke har erfaring som innkjøpere, og de som har noe erfaring. Kurset skal gi tilstrekkelig kunnskap til gjennomføring av ordinære anbudskonkurranser og konkurranser med forhandlinger.

Kurs:

Basiskurs

Innhold:

• Hvilke kontrakter omfattes av reglene • Hvordan beregne terskelverdier • Anskaffelser under terskelverdiene • Rammeavtaler • Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier • Hvordan utarbeide kunngjøring og konkurransegrunnlag • Adgangen til suppleringskjøp • Forbudet mot angivelse av fabrikater og merkenavn • HMS-erklæring og skatteattest • Evaluering av tilbudene • Krav til begrunnelse og klagefrist

Kursledere:

Advokat/tidl. sekretariatsleder i KOFA, Robert Myhre

Kurssted:

Oslo, 31. mars, 12. juni Trondheim, 12. februar Bergen, 13. mai Kl. 9 - 15.10

Detaljer:

Pris kr 4.950,- inkl. lunsj, pauseservering, dokumentasjon og kursmanual. For rabatter ved flere påmeldinger, eller rabatter pga medlemskap, se vår hjemmeside.

Påmelding:

Mandag til fredag kl. 08 til 16 Telefon: 22 411 215 Epost: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no

innkjopsforum05_dd020308  

www.offentligeanskaffelser.no forum@offentligeanskaffelser.no • Aker universitetssykehus skal arrangere en stor faglig konferanse i Oslo, de...

Advertisement