Page 1

Nr. 2, 14. januar 2008

Nyhetsbrevet utkommer ukentlig i regi av Forum for offentlige anskaffelser. Har du tips til eller synspunkter på nyhetsbrevet, send noen ord til forum@offentligeanskaffelser.no

Innkjøpsforum denne gangen har disse sakene: •

KOFA har fått en av tidens aller heteste saker innenfor offentlige innkjøp på sitt bord: Tildeling av avfallsenerett uten forutgående konkurranse.

Hele 37 tilbud kom inn da Helse Sør-Øst var i markedet for å gjøre avtale om rusmiddelomsorg av god kvalitet.

Blant de offentlige anbudene for tiden fins en nyskaping – det skal reises et felles svensk/norsk tollsted.

Fire av fem anskaffelser ble gjennomført som direktekjøp, men i ettertid var det umulig for Riksrevisjonen å finne ut om dette var rett prosedyre.

Både Forsvaret og helseforetakene går for lavprisavtaler når de velger flyreiseleverandør. ... for aktuelle kurstilbud, se sidene 8 - 9

Forum for offentlige anskaffelser www.offentligeanskaffelser.no forum@offentligeanskaffelser.no

1


Enerett uten konkurranse blir KOFA-sak Steinkjer kommune er klaget inn for KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) for å ha gitt et interkommunalt selskap enerett til avfallsbehandling uten forutgående konkurranse. Det er Norsk Industri, en forening i NHO-familien, som har innklaget kommunen. Flere kommuner har truffet tilsvarende vedtak, og ytterligere andre kommuner vurderer slike beslutninger. Bekymringen går på at en hel sektor på denne måten er i ferd med å settes utenfor konkurranse- og anskaffelsesregelverket. Norsk Industri har innklaget Steinkjer kommune til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Bakgrunnen er kommunens vedtak om å gi det interkommunalt eide firmaet Ecopro enerett til å behandle husholdningsavfall og kloakkslam fra Steinkjer. Klagen bygger på at tildelingen av eneretten skjedde uten utlysing av oppdraget i en normal anbudsprosess for flere tilbydere. I klagen heter det at bakgrunnen for enerettsunntaket i regelverket for offentlige anskaffelser er å åpne for direkteanskaffelser i de tilfeller der enerettssituasjon allerede er (lovlig) etablert. Det har aldri vært meningen gjennom dette unntaket å gi offentlige oppdragsgivere en mulighet til å omgå de begrensninger som gjennom praksis er lagt på adgangen til å utføre oppdrag i egenregi. Det er advokatfirmaet Schjødt som har skrevet klagen på vegne av Norsk Industri, og de påpeker at enerettsbeslutningen fremstår som et virkemiddel for å oppfylle en overordnet målsetting om å hindre konkurranse om oppdraget. Unntakshjemmel Kommunen hevder å ha hjemmel for sitt vedtak i en unntaksbestemmelse i forskrift om offentlige anskaffelser. Norsk Industri hevder at unntaksbestemmelsen ikke kan gjøres gjeldende fordi kommunens beslutning ikke er forenlig med EØS-avtalen. Klagen konkluderes med at Steinkjers direktetildeling av enerett er ulovlig, usaklig og vilkårlig fordi saksbehandlingen er i strid med grunnleggende krav i lov om offentlige anskaffelsers paragraf 5. - Steinkjer kommune har brutt EØS-avtalen ved å tildele det aktuelle oppdraget til Ecopro uten etter forutgående konkurranse. Tildelingen, heter det i klagen, synes hovedsakelig økonomisk motivert for å sikre kommunens investeringer. Det er ikke påvist at det av miljømessige grunner anses nødvendig, og under enhver omstendighet ikke forholdsmessig, å la tjenesten utføres akkurat av Ecopro. Stor prinsipiell betydning Flere kommuner har truffet tilsvarende vedtak, og ytterligere andre kommuner vurderer slike beslutninger. For Norsk Industri, som representerer et stort antall gjenvinnings- og

2


resirkuleringsbedrifter, heter det, er Steinkjers vedtak derfor av stor prinsipiell og praktisk betydning. Bekymringen går på at en hel sektor på denne måten er i ferd med å settes utenfor konkurranse- og anskaffelsesregelverket. Ecopro ble i 2006 tildelt enerett på avfallshåndtering i 15 år av Steinkjer kommune, uten at oppdraget var gjort offentlig kjent. Ved lovlighetskontroll opphevet fylkesmannen vedtaket og ba kommunen foreta ny behandling. Fylkesmannen avviste også at kommunen kunne definere oppdraget som ”utført i egenregi”. I november 2007 fattet Steinkjer formannskap, og senere kommunestyret, nytt vedtak uten å endre de fakta som ligger til grunn for Norsk Industris klage til KOFA. Klagenemnda bes også om å uttale seg om hvilke tiltak Steinkjer kommune må gjøre i oppfølging av saken.

37 med tilbud om rusbehandling Helse Sør-Øst RHF skal om kort tid inngå avtaler med private institusjoner for å sikre rusmiddelavhengige i regionen et helhetlig behandlingstilbud med god kvalitet. En konkurranse med forhandlinger er gjennomført, og valget av institusjoner baseres på en samlet vurdering av kvalitet, tilgjengelighet, leveringssikkerhet og pris. Det regionale helseforetaket har i dag avtaler med 25 private institusjoner innenfor rusbehandling. 37 institusjoner leverte inn tilbud innen fristen, og de nye avtalene skal ha en varighet på tre år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. - Vi vil sikre de rusmiddelavhengige et godt tilbud, samtidig som vi ønsker å gi de private institusjonene en forutsigbar situasjon der de kan bygge kompetanse og styrke kvaliteten i tilbudet over tid, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst, Steinar Marthinsen. - Helse Sør-Øst er i en særstilling sammenlignet med de andre helseregionene, da det finnes svært mange private institusjoner for rusmiddelavhengige i regionen. Alle regioner er forpliktet til å vurdere totaltilbudet i markedet for å sikre pasientene det beste behandlingstilbudet. I vår region med mange leverandører, sikrer vi en åpen prosess ved å gå offentlig ut og gi alle leverandører som ønsker det mulighet til å levere tilbud på behandling for rusmiddelavhengige, sier Marthinsen. Ikke anbud For å sikre kvalitet, tilgjengelighet og åpenhet omkring anskaffelsen har Helse Sør-Øst RHF utlyst konkurranse med forhandling for å sikre seg det beste tilbudet til pasientene. Det har foretaklet gjort etter lov om offentlige anskaffelse.

3


- Vi har valgt å ikke gå ut på anbud med disse tjenestene, men derimot en såkalt konkurranse med forhandlinger. Gjennom en slik løsning sikrer vi at vi får oversikt over alle de private institusjonene i regionen og kan forhandle direkte med dem, sier Marthinsen. Kvalitet, pris m.m. Valget av institusjoner baseres på en samlet vurdering av kvalitet, tilgjengelighet, leveringssikkerhet og pris, og avtaler inngås etter en helhetsvurdering til det beste for pasientene. De nye avtalene innen rusfeltet vil være differensiert for å sikre ulike pasientgrupper i hele regionen et helhetlig behandlingstilbud. - Det er hevdet at vi gjør dette utelukkende for å spare penger og presse institusjonene på pris. Dette er ikke riktig. Gjennom å forhandle med alle institusjonene som kan levere den kvalitet vi krever, kan vi sikre et helhetlig godt tilbud for pasientene i hele regionen, sier Marthinsen. Helse Sør-Øst RHF har i dag avtaler med 25 private institusjoner innen rustbehandling. Disse institusjonene er et supplement til det tilbudet som finnes i sykehusene i regionen. 37 institusjoner leverte inn tilbud innen fristen, og de nye avtalene skal ha en varighet på tre år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Ingen rusmiddelbrukere mister sitt nåværende tilbud på bakgrunn av at nye avtaler inngås, før de er ferdig behandlet eller har fått et alternativt tilbud.

Svensk-norsk tollsted på anbud Prosjekteringen av et felles svensk-norsk tollsted er for tiden ute på anbud. Det gjelder nye lokaler til Ørje tollsted – vel kjent både for nordmenn på svenskehandel og for den grensekryssende godstrafikken på E18. Det er Statsbygg som er byggherre, og det nye tollstedet er kostnadsberegnet til 90 millioner kroner. Kunngjøringen som nå ligger ute, gjelder en begrenset anbudskonkurranse, og det er det økonomisk mest fordelaktige tilbudet som i sin tid vil gå av med seieren. Tollstedet er nest størst blant overgangene mellom de to landene når det gjelder fremføring av gods. Om lag 100 000 vogntog stopper på tollstedet årlig, og om et par år skal det stå klar nye lokaler. En kunngjøring som gjelder prosjektering av lokalene, ligger for tiden ute på doffin.no – med tilbudsfrist 29. januar. Byggetiden er anslått til 19 måneder fra kontrakttildeling, det vil si at det nye tollstedet kan tas i bruk mot slutten av 2009.

4


Ekspedisjonslokaler Det skal bygges ekspedisjonslokaler til svensk tollvesen, heter det i utlysingen, og det skal dertil gjøres nødvendige endringer på det norske ekspedisjonsbygget. En ny, moderne kontrollhall for store kjøretøyer skal reises, i tillegg til en mindre for personbiler og en gasje for de svenske tjenestemennene. Den store, oppvarmede kontrollhallen mottas med glede av de ansatte, ifølge reportasjer i den lokale pressen. Medarbeiderne slipper dermed å stå ute for å gjøre sine kontroller, slik de må i dag. En hundegård skal det også bli plass til, og det skal komme oppstillingsplasser for vogntog og ulike parkeringsarealer – for bl.a. mindre kjøretøyer med behov for tollklarering. Avkjøringsveier fra E18 må også til, heter det, og det gjelder avkjøring såvel til tollstedet som til den næringsdrivende naboen. Dertil trengs avgrensning av røde og grønne felt. Nabobygg Naboen, som er næringsdrivende, må flytte butikken sin, men for så vel hans nye forretningsbygg og for et spedisjonsbygg skal det gjøres grunnarbeider og fremføres vann, avløp, el og tele som en del av prosjektet med nytt tollsted. Dette nye svensk-norske tollstedet kommer til ikke minst fordi svenskene legger om E18 på sin side av grensen mellom Töcksfors og Hån. Veien kommer utenom dagens svenske tollsted, og dermed oppsto ideen med et felles tollsted. Noe virksomhet skal fortsatt være i de nåværende svenske tollokalene, men enkelte funksjoner blir altså felles. Den nye veien skal etter planen stå ferdig i oktober i år.

Valgte å kjøpe direkte, men hvorfor? Fire av fem anskaffelser ble gjort som direktekjøp, men rett valg av anskaffelsesprosedyre var i ettertid ikke mulig å dokumentere. Bare i liten grad ble det regnet på anskaffelsens verdi før man satte i gang, og hjemmel for valg av slik prosedyre var ikke dokumentert. Avsløringene av tilstandene på innkjøpsområdet i det statlige Patentstyret i 2006 er å finne i Riksrevisjonens årlige rapport til Stortinget. I seks av ti tilfeller forelå det heller ikke rapport om at den bestilte varen var mottatt, og i hvert tredje tilfelle manglet òg dokumentasjon på bestilling av varer. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2006 ligger for tiden til behandling i Stortinget. Det er ventet innstilling fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen med påfølgende debatt i Stortinget er ventet i løpet av våren 2008.

5


Våren 2007 var det en tilsvarende behandling. Da gjaldt det Riksrevisjonens rapport fra 2005, og Stortinget var ikke nådig. Kontoen for tålmodighet var nær oppbrukt, og kravet til den ansvarlige statsråden i regjeringskollegiet, Heidi Grande Røys, om å få opp respekt og etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser, var ikke til å misforstå. Riksrevisor Jørgen Kosmo sa ved fremleggelsen av den rapporten som Stortinget nå har til behandling, at forholdene ikke har bedret seg. Et eksempel på det finnes i revisjonens omtale av forholdene i seks av Nærings- og handelsdepartementets underliggende etater: Brønnøysundregistrene, Bergvesenet, Norges geologiske undersøkelser, Sjøfartsdirektoratet, Skipsregistrene og Styret for det industrielle rettsvern (Patentstyret). Manglende kompetanse Her fant revisjonen manglende kompetanse i anskaffelsesregelverket og en lite hensiktsmessig organisering av innkjøpsarbeidet. Faste leverandører ble benyttet over flere år – uten anbudsinnhenting, og blant annet ble enkelte av de faste leverandørene benyttet som konsulenter i forbindelse med innhenting av anbud. Riksrevisjonen kritiserer departementet for at det i sin styringsdialog ikke har fokusert på anskaffelser, og at det heller ikke har vært satt i verk noen tiltak i styringsdialogen for å sikre at virksomhetene har fått den nødvendige kunnskap om bruken av reglene. Svært tett styringsdialog hadde det imidlertid vært fra departementets side i forbindelse med flyttingen av Sjøfartsdirektoratet. Til tross for det, skriver revisjonen, har anskaffelser knyttet til den fysiske flyttingen ikke foregått etter regelverket. Næringsdepartementet lover selvsagt bot og bedring og har i brev til virksomhetene innskjerpet ledelsens ansvar for at innkjøpsreglene etterleves. Fire av fem ble direktekjøp Riksrevisjonen kontrollerte alle anskaffelsene som Patentstyret foretok i 2006, og fant bl.a. at fire av fem anskaffelser var foretatt som direkteanskaffelser. Eventuell hjemmel for bruk av slik prosedyre var ikke dokumentert. To anskaffelser var ikke kunngjort slik reglene tilsier, og det var i liten grad beregnet anskaffelsesverdi ved prosessens start. Vurderingene som var foretatt, var ufullstendig dokumentert, skriver revisjonen. Patentstyrets valg av riktig anskaffelsesprosedyre var ikke etterprøvbar. Heller ikke viste internkontrollen seg å være tilfredsstillende i Patentstyret, der det i tillegg ble konstatert svikt i enkelte rutiner. Riksrevisjonen peker bl.a. på at mottaksdokumentasjon for at varen er levert, manglet ved 63 prosent av de kontrollerte fakturaene. Bestillingsdokumenter manglet dessuten for 33 prosent av de kontrollerte fakturaene.

6


Kaprer ”tunge” flyavtaler Helseforetakenes Innkjøpsservice AS har inngått avtale med flyselskapet Norwegian. Avtalen gjelder for en periode på to år og inneholder en klausul om mulig forlengelse av avtalen på to år. Videre opplyser Norwegian at avtalen gjelder for 14 av selskapets ruter. Helseforetakenes Innkjøpsservice AS er ansvarlig for koordinering av offentlige anskaffelser på vegne av norske helseforetaker. I tillegg har lavprisflyselskapet gjort kontrakt med Forsvaret på flyging av personell. Avtalen løper i en periode på tre år, og Forsvaret kan dersom de ønsker det forlenge med ett år. Avtalen begynner å løpe februar 2008.Norwegian estimerer verdien av den faste delen av kontrakten til omkring 1 milliard kroner. I forbindelse med kontraktsforpliktelsene vil Norwegian åpne to nye ruter, Oslo til Bardufoss og Tromsø til Trondheim via Bodø.

7


Offentlig sektor i Norge utgjør et gigantisk marked på over 600 mill. kr. hver eneste dag! For leverandører som vil vinne kontrakter er det viktig både med kunnskap om spillereglene, og kunnskap om strategi og praktisk anbudsskriving. Kurset gir leverandører den basis som er nødvendig, både for å vinne kontrakter i Norge og i andre land. Kurset har fokus på salg av rådgivnings-, drifts- og IT-tjenester.

Kurs:

Hvordan vinne anbud på rådgivnings-, drifts- og IT-tjenester?

Innhold:

• Hva betyr egentlig “det økonomisk mest fordelaktige tilbud”? • Hva betyr kriteriene kompetanse, oppgaveforståelse og referanser? • Hvordan dokumentere tidligere erfaring? • Hvilken rolle spiller pris • Hva skjer med anbudet ditt etter innlevering? • Hvordan bli premiert for bruk av underleverandører? • Timeanslag på regningsarbeid • Opsjonsprising

Kursledere:

Advokat/tidl. sekretariatsleder i KOFA, Robert Myhre

Kurssted:

Oslo, 24. januar, 8. mai 2008 Kl. 9 - 15.10

Detaljer:

Pris kr 4.950,- inkl. lunsj, pauseservering, dokumentasjon og kursmanual. For rabatter ved flere påmeldinger, eller rabatter pga medlemskap, se vår hjemmeside.

Påmelding:

Mandag til fredag kl. 08 til 16 Telefon: 22 411 215 Epost: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no


Offentlige oppdragsgivere må gjennomføre en forsvarlig og reell konkurranse om alle anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeid. For alle anskaffelser må enkelte grunnleggende forutsetninger være oppfylt. Kurset sikter både på de som ikke har erfaring som innkjøpere, og de som har noe erfaring. Kurset skal gi tilstrekkelig kunnskap til gjennomføring av ordinære anbudskonkurranser og konkurranser med forhandlinger.

Kurs:

Basiskurs

Innhold:

• Hvilke kontrakter omfattes av reglene • Hvordan beregne terskelverdier • Anskaffelser under terskelverdiene • Rammeavtaler • Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier • Hvordan utarbeide kunngjøring og konkurransegrunnlag • Adgangen til suppleringskjøp • Forbudet mot angivelse av fabrikater og merkenavn • HMS-erklæring og skatteattest • Evaluering av tilbudene • Krav til begrunnelse og klagefrist

Kursledere:

Advokat/tidl. sekretariatsleder i KOFA, Robert Myhre

Kurssted:

Oslo, 15. januar 2008, 31. mars 2008, 12. juni 2008 Trondheim, 12. februar 2008 Bergen, 13. mai 2008 Kl. 9 - 15.10

Detaljer:

Pris kr 4.950,- inkl. lunsj, pauseservering, dokumentasjon og kursmanual. For rabatter ved flere påmeldinger, eller rabatter pga medlemskap, se vår hjemmeside.

Påmelding:

Mandag til fredag kl. 08 til 16 Telefon: 22 411 215 Epost: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no

innkjopsforum02_14012008  

• Hele 37 tilbud kom inn da Helse Sør-Øst var i markedet for å gjøre avtale om rusmiddelomsorg av god kvalitet. • Både Forsvaret og helsefor...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you