Page 1

Nr. 1, 7. januar 2008

Nyhetsbrevet utkommer ukentlig i regi av Forum for offentlige anskaffelser. Har du tips til eller synspunkter på nyhetsbrevet, send noen ord til forum@offentligeanskaffelser.no

Innkjøpsforum denne gangen har disse sakene: •

Kommunal forretningsdrift bør ut i egne aksjeselskaper. Det vil fjerne rolleblanding og føre til ryddigere forhold ved offentlige innkjøp, mener NHO Service.

Leverandører på hugget: Fra ulike bransjer kommer det nå oppfordringer til det offentlige om å kreve miljøvennlig produkter når det skal kjøpes inn.

Oppdragsgiver må sikre en entydig forståelse av spillereglene i konkurransen sin – og så følge opp som beskrevet. Hvis ikke, går det lett galt i KOFA.

Leverandørutvikling ser ut til å trives nord for Dovre. Ikke bare er Nordland og Nord-Trøndelag for lengst i gang – også i Troms har man holdt på en stund.

Veivesenet skal bygge bru i Trondheim og har ny anbudskonkurranse i gang. Denne gangen forsøker de å friste småentreprenørene. ... for aktuelle kurstilbud, se sidene 8 - 9

Forum for offentlige anskaffelser www.offentligeanskaffelser.no forum@offentligeanskaffelser.no

1


Rydd opp i kommunal rolleblanding! Rydd opp i den rollesammenblandingen som griper om seg i Kommune-Norge, ber foreningen NHO Service i en høringsuttalelse. De uklare rollene svekker tilliten. Kommunale forretningsaktiviteter bør skilles ut i egne aksjeselskaper, heter det. En lovpålagt utskillelse av forretningsaktiviteter i eget selskap vil ikke minst føre til mer ryddige forhold ved offentlige anskaffelser. I uttalelsen fra foreningen NHO Service heter det at offentlige aktører i økende grad er blitt kommersielle uten å skille mellom sine roller som myndighet/forvaltningsorgan og kommersielle aktiviteter. – En meget bekymringsfull trend, heter det. Kommunal- og regionaldepartementets forslag til regler om rolleklarhet må styrkes: - Kommunal- og regionalministeren har fremmet et forslag som er godt, men det mangler nødvendige tiltak mot sammenblanding av kommunale forretningsinteresser og myndighet/forvaltningsrollen. Organisasjonen foreslår derfor at kommunale forretningsaktiviteter bør skilles ut i egne aksjeselskaper. Uklare roller NHO Service er bekymret over uklare roller som svekker tilliten til upartiskhet ved utøvelse av forvaltnings/myndighetsutøvende oppgaver, sikring av interessekonflikter og likebehandling av markedsaktører. - Vi har sett flere tilfeller hvor det er usikkert hva som er de reelle motivene til kommuner som har plassert seg selv på begge sider av bordet. Problemet oppfattes som økende. De siste ti årene har det skjedd endringer i hvordan kommuner drives og organiseres, fremholder NHO Service, som mener at det ikke er noen vektige grunner for at kommunale forretningsaktiviteter ikke skal skilles ut i eget aksjeselskap. Sammenblanding Motargumentene for å opprettholde sammenblandingen er imidlertid mange: •

Det er prinsipielt viktig og svært krevende på den ene side å holde myndighets/forvaltningsrollen nøytral og troverdig utad, samtidig som samme virksomhet utøver konkurrerende forretningsaktiviteter i markedet.

I en rekke sammenheng er kommunen tilrettelegger og beslutningsmyndighet om forhold som vil ha betydning for konkurrerende virksomhet. Kommunen vil både ha informasjon om konkurrenter i forbindelse med innkjøp og gjennom ulike myndighet/kontrolloppgaver. Det er høyst uklart hvordan man i praksis sikrer seg både mot uetisk/forbudt informasjonsflyt eller ivaretar nøytrale myndighetsfunksjoner i forhold til konkurrenter.

2


Myndighetsutøvelse innebærer også å ytre seg om markedsaktører. Utad vil det være meget uklart om de lokale myndighetene har noe å utsette på de private aktørene eller om det er karakteristika av en konkurrent. Ved å skille ut forretningsaktiviteter i et eget selskap, blir det tydelig for omverden at det er forretningsdelen eller forvaltningsvirksomheten som uttaler seg.

En lovpålagt utskillelse av forretningsaktiviteter i eget selskap, vil også understøtte reglene om offentlige støtte (herunder forbudt kryssubsidiering) og mer ryddige forhold ved offentlige anskaffelser. I dag er et betydelig problem at forvaltningsorgan påberoper seg egne forretningshemmeligheter ved krav om innsyn i regnskap. Dette tvinger aktørene til å klage forholdet inn for ESA, enten den kommunale virksomheten følger reglene eller ikke.

Leverandører forlanger miljøkrav fra det offentlige Ikke bare kom det nye året med 55 nye og/eller endrede lover, men regjeringens handlingsplan for mer miljøbevisste offentlige anskaffelser skal også ta til å gjelde i år. Rett nok mangler ennå de kriteriesettene som skal være selve verktøyene til å realisere ambisjonene, men på leverandørsiden melder den ene etter den andre seg med krav om at myndighetene virkelig stiller miljøkrav. IKT-bransjen og de rådgivende ingeniører er blant de ferskeste som ønsker å ta miljøutfordringene på alvor. Advokat Tore Frellumstad i RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening) skriver bl.a. på foreningens hjemmeside: - Det anslås at offentlig sektor i Norge årlig kjøper varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for mer enn 250 milliarder kroner. Ved å stille målrettede miljøkrav til anskaffelsene mener RIF at det kan oppnås betydelige resultater. I debatten om offentlige anskaffelser har miljø ikke fått oppmerksomhet. Han fremholder at det offentlige gjennom lov er pålagt å ta hensyn til miljøkonsekvenser når anskaffelsene planlegges. Likevel ser vi at det i anbudskonkurransene først og fremst konkurreres på pris. Vår erfaring viser at det offentlige vegrer seg for å ta miljøhensyn, dersom det kan medføre høyere pris. - Anbudskonkurransen må brukes for å få frem de beste miljøtiltakene, påpeker RIFadvokaten. Andre land ligger her foran Norge. EF domstolen har eksempelvis fastslått at det er lov å velge busser med lavt utslipp og lavt støynivå selv om det ikke gir bedriftsøkonomisk lønnsomhet og det kan stilles krav om at strøm skal leveres fra fornybare energikilder. I Norge har KOFA fastslått at leverandører med miljøpolitikk/dokumenterte miljømål og miljøstyringssystem kan premieres.

3


Håndheves strengt Plikten til å ta miljøhensyn må håndheves like strengt som de øvrige plikter i regelverket. Oppdragsgiver må kunne redegjøre for hvordan det er tatt miljøhensyn i anskaffelsen og det må være effektive sanksjoner ved brudd på plikten. Dersom det offentlige legger betydelig vekt på miljøegenskaper i alle anskaffelser vil det ikke bare oppnås viktige resultater for miljøet, men det blir gjort med penger som allerede brukes. IKT-bransjen Også fra IKT-bransjen yter krav og ønsker om miljø som kriterium på lik linje med pris, kvalitet og kompetanse i offentlige anbudsprosesser. – Norge er et u-land på dette feltet, het det da bransjen i sin tid lanserte seg som Grønn IT, og forventningen var drahjelp fra offentlig sektor og at miljø blir et kriterium i innkjøpsprosessen, - Vi er fullt klar over at IT er en lite miljøvennlig bransje, ble det fremholdt fra bransjens side, men vi skal gjøre vårt for å gjøre den mest mulig vennlig mot miljøet. Analyseselskapet Gartner har tidligere slaktet ITindustriens miljøbidrag og uttalt at bransjen bidrar like mye til utslipp av klimagasser som flytrafikken her på kloden og er dermed ikke bærekraftig, Grønn IT er, ifølge IKT Norge, verdens første sammenslutning av konkurrerende IT-bedrifter som vil hjelpe hverandre med et bedre miljø. Prosjektets første oppgave er å beregne potensial for energisparing og klimabesparelser og deretter komme med ambisiøse mål. Ikke bare skal det brukes til å gi IT-selskapene konkrete måloppgaver, men det vil også bli et sterkt signal til brukerne av datamaskiner og annet utstyr. De trenger informasjon slik at de kan vite hvilke tiltak som kan gjøres. I tillegg mener hun det vil være et sterkt signal til offentlige myndigheter.

Må være nøye og presis En offentlig oppdragsgiver må være svært presis når spillereglene for en konkurranse kunngjøres, og han må være like nøye med å følge opp det som er gjort kjent. Helse Midt-Norge var i en anbudskonkurranse ikke tilstrekkelig nøyaktig med håndtering og kommunikasjon av ett av tildelingskriteriene, ifølge KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Det endte da med at KOFA slo fast at kravet i regelverket til forutberegnelighet, ikke var etterlevet og reglene dermed brutt. For snart ett år siden kunngjorde Helsebygg Midt-Norge en åpen anbudskonkurranse for kjøp av destruksjonsmaskiner og diverse engangsartikler. Tildelingskriteriene var ”totalkostnader for oppdragsgiver” og ”øvrige drifts- og vedlikeholdskostnader”, begge vektet 50 prosent. For begge hovedkriterier var det oppgitt flere underkriterier.

4


Hovedregelen for tildeling av kontrakt er som klagenemnda anfører, er å benytte de oppgitte tildelingskriteriene. Oppdragsgiveren skal under evalueringen utelukkende ta hensyn til forhold som etter en naturlig språklig forståelse er relevante ut fra de oppgitte kriterier slik disse er formulert i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget. Å ta hensyn til andre forhold er et brudd på regelverket og de grunnleggende prinsippene. Rett nok har oppdragsgiveren i evalueringen et forholdsvis vidt innkjøpsfaglig skjønn, men nemnda kan prøve om skjønnet har vært saklig og forsvarlig, at det ikke er tatt utenforliggende hensyn og at evalueringen er skjedd i samsvar med de grunnleggende prinsippene, som ikke-diskriminering, forutsigbarhet, etterprøvbarhet osv. Kriterium i fokus I foreliggende klagesak var det tildelingskriteriet ”øvrige drifts- og vedlikeholdskostnader” som sto i fokus. Det var her seks underkriterier, og den som hadde klaget, mente seg feilvurdert på fem av de seks. Dermed legger KOFA til grunn at klageren mener at dette har som konsekvens at vurderingen av hovedkriteriet ble feil. Det følger av naturlig språklig forståelse slik dette hovedkriteriet er formulert, at det utelukkende er kostnader som skal vurderes i evalueringen knyttet til dette kriteriet, fremholder klagenemnda. Det betyr kostnadsforskjeller knyttet til driften og vedlikeholdet av de tilbudte maskinene, som følge av de spesifiserte underkriteriene. Nemnda kan ikke se at det fremgår av evalueringen at de forhold som Helsebygg Midt-Norge har vurdert, refererer seg til slike kostnadsforskjeller, da bortsett fra ett av underkriteriene, heter det. Vurderingen av de gjenværende fem underkriteriene, synliggjør ikke dette.

Leverandørsatsing nord for Dovre Organisert samarbeid mellom det offentlige og deres leverandører i området for å heve kunnskapen om reglene for offentlige innkjøp, ser ut til å ha best vilkår nord for Dovre. Ikke bare har Nordland og Nord-Trøndelag fylkeskommuner i lang tid drevet leverandørutvikling – i fjor kom også Troms fylkeskommune i gang. Meningen er at man gjennom samspill og møteplasser skal bli bedre og bedre på innkjøp. Troms fylkeskommune tok allerede i 2003 initiativ til å øke kompetansen i både offentlig og privat sektor når det gjelder regelverket om offentlige anskaffelser. Det var det svært vellykkede leverandørutviklingsprosjektet i Nordland og Nord-Trøndelag som inspirerte fylkeskommunen. I de to nabofylkene i sør er det fylkeskommunene og NHO-foreningene som sto bak.

5


Aktive næringshager Resultatet av bestrebelsene fra Troms fylkeskommune om å komme i gang med et leverandørutviklingsprosjekt, førte til et engasjement fra fylkets næringshager – i tillegg til Kunnskapsparken i Harstad. Halti Næringshage tok på seg prosjektlederansvaret høsten 2006, og fikk til et samarbeid med Senja Næringshage, Næringshagen i Målselv og Kunnskapsparken i Harstad. Finansieringen ble ivaretatt av Troms fylkeskommune. I næringshager og liknende er det gjerne mindre bedrifter som etablerer seg, og i så måte er disse arenaene hensiktsmessige klynger. Her er det mange samlet som kan tenke seg offentlige oppdrag, samtidig som kommunene finner flere av sine potensielle leverandører her. Kompetansetiltak Troms-prosjektet har i førte rekke satset på kompetansehevende tiltak. Det er utviklet en egen opplæringspakke, og det er gjennomført en egen leverandørdag. Etter planen skulle prosjektet avsluttes sammen med fjoråret, men de ansvarlige ser behov for å fortsette. Derfor er det sendt inn søknad til Troms fylkeskommune om penger også for 2008. Leverandørutviklingsprosjektet i Nordland og Nord-Trøndelag ble etter hvert videreført som en integrert del av fylkeskommunenes alminnelige drift. Gjennom hele prosjektet og i tiden senere ble det gjennomført arrangementer, der det for eksempel var mulig for leverandører og representanter for kommunene – etter forhåndsavtale, å møtes for å snakke om ting som lå dem på hjertet. I tillegg ble det på arrangementene gitt foredrag og andre bidrag med informasjoner om sentrale sider ved regelverket. Innkjøpslederne i de to fylkeskommunene fungerer også som kompetansebidragsytere i forbindelse med anskaffelsesproblemstillinger hos det offentlige i regionen. Nordland og Nord-Trøndelag fylkeskommuner ble i sin tid også prisbelønt for sitt leverandørutviklingsprosjekt. Mål for Troms-prosjektet Prosjektet i Troms har hatt det samme siktemålet, nemlig å etablere arenaer og møteplasser mellom det offentlige og næringslivet. Et poeng har vært å stimulere kommunene til å varsle kommende anskaffelser, og, som det heter i den prosjektbeskrivelsen som lå til grunn, innen ett år etter starten av prosjektet skal ingen lokale leverandører i Troms fylke bli avvist på grunn av formelle feil. Samtlige kommuner skulle innen samme tidsperspektiv ha etablert interne rutiner for håndtering av offentlige anskaffelser.

6


Appellerer til små-entreprenørene Vegmyndighetene har erfart at anleggsmarkedet ikke er fullt så tøfft blant de mindre entreprenørene. Derfor prøver Statens vegvesen Region Midt seg nå med en fornyet anbudskonkurranse i forbindelse med bygging av ny bru over Nidelva. Denne gangen er oppdraget delt i fire entrepriser, i stedet for bare èn ved forrige korsvei. Da kom det nemlig bare en tilbyder, og konkurransen ble avlyst. Byggingen av den nye klaffebrua over Nidelva var den første utlyste entreprisen for prosjektet E6 Trondheim-Stjørdal. Den ble i utgangspunktet utlyst som en helhetlig bruentreprise, men på grunn av at det bare kom inn én tilbyder ble konkurransen avlyst. Nå er altså konkurransegrunnlagene endret, og utlyst på ny - nå som fire ulike fagentrepriser: Peleentreprise, betongentreprise, stålentreprise og maskin- og elektroarbeider. Arbeidene med brua skal ta til 1.mars i år, og byggetiden er beregnet til ca. 16 måneder. Brua er en del av prosjektet E6 Øst Trondheim – Stjørdal, der formålet er å etablere ny hovedinnfartsåre i Trondheim Sentrum øst som en del av ringvegsystemet rundt byen. Prosjektet skal dessuten bidra til en god stedsutvikling i Stjørdal. De totale kostnader er anslått til 2,42 mrd. 2006- kroner, fordelt med 1860 millioner på Trondheim-parsellen og 555 millioner på Stjørdal-parsellen. Det statlige bidraget er iht. Nasjonal Transportplan (NTP) på 680 millioner kroner - resterende forutsettes dekket med bompengeinnkreving.

7


Offentlig sektor i Norge utgjør et gigantisk marked på over 600 mill. kr. hver eneste dag! For leverandører som vil vinne kontrakter er det viktig både med kunnskap om spillereglene, og kunnskap om strategi og praktisk anbudsskriving. Kurset gir leverandører den basis som er nødvendig, både for å vinne kontrakter i Norge og i andre land. Kurset har fokus på salg av rådgivnings-, drifts- og IT-tjenester.

Kurs:

Hvordan vinne anbud på rådgivnings-, drifts- og IT-tjenester?

Innhold:

• Hva betyr egentlig “det økonomisk mest fordelaktige tilbud”? • Hva betyr kriteriene kompetanse, oppgaveforståelse og referanser? • Hvordan dokumentere tidligere erfaring? • Hvilken rolle spiller pris • Hva skjer med anbudet ditt etter innlevering? • Hvordan bli premiert for bruk av underleverandører? • Timeanslag på regningsarbeid • Opsjonsprising

Kursledere:

Advokat/tidl. sekretariatsleder i KOFA, Robert Myhre

Kurssted:

Oslo, 24. januar, 8. mai 2008 Kl. 9 - 15.10

Detaljer:

Pris kr 4.950,- inkl. lunsj, pauseservering, dokumentasjon og kursmanual. For rabatter ved flere påmeldinger, eller rabatter pga medlemskap, se vår hjemmeside.

Påmelding:

Mandag til fredag kl. 08 til 16 Telefon: 22 411 215 Epost: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no


Offentlige oppdragsgivere må gjennomføre en forsvarlig og reell konkurranse om alle anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeid. For alle anskaffelser må enkelte grunnleggende forutsetninger være oppfylt. Kurset sikter både på de som ikke har erfaring som innkjøpere, og de som har noe erfaring. Kurset skal gi tilstrekkelig kunnskap til gjennomføring av ordinære anbudskonkurranser og konkurranser med forhandlinger.

Kurs:

Basiskurs

Innhold:

• Hvilke kontrakter omfattes av reglene • Hvordan beregne terskelverdier • Anskaffelser under terskelverdiene • Rammeavtaler • Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier • Hvordan utarbeide kunngjøring og konkurransegrunnlag • Adgangen til suppleringskjøp • Forbudet mot angivelse av fabrikater og merkenavn • HMS-erklæring og skatteattest • Evaluering av tilbudene • Krav til begrunnelse og klagefrist

Kursledere:

Advokat/tidl. sekretariatsleder i KOFA, Robert Myhre

Kurssted:

Oslo, 15. januar 2008, 31. mars 2008, 12. juni 2008 Trondheim, 12. februar 2008 Bergen, 13. mai 2008 Kl. 9 - 15.10

Detaljer:

Pris kr 4.950,- inkl. lunsj, pauseservering, dokumentasjon og kursmanual. For rabatter ved flere påmeldinger, eller rabatter pga medlemskap, se vår hjemmeside.

Påmelding:

Mandag til fredag kl. 08 til 16 Telefon: 22 411 215 Epost: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no

innkjopsforum01_07012008  

www.offentligeanskaffelser.no forum@offentligeanskaffelser.no Nyhetsbrevet utkommer ukentlig i regi av Forum for offentlige anskaffelser. Ha...

innkjopsforum01_07012008  

www.offentligeanskaffelser.no forum@offentligeanskaffelser.no Nyhetsbrevet utkommer ukentlig i regi av Forum for offentlige anskaffelser. Ha...

Advertisement