Page 1

Nr. 1, 5. januar 2009

Nyhetsbrevet utkommer ukentlig i regi av Forum for offentlige anskaffelser. Har du tips til eller synspunkter på nyhetsbrevet, send noen ord til forum@offentligeanskaffelser.no.

Tidligere artikler og siste års nyhetsbrev finner du på www.innkjopsforum.no

Innkjøpsforum denne gangen har disse sakene: ➽

KOFA tar mål av seg til å tydeliggjøre sin praksis i saker som gjelder bruk av gebyr ved ulovlige direkteanskaffelser. Det reddet Jernbaneverket fra gebyr. Innkjøpsforum nr. 1/2009

Maskinentreprenørene skriver brev til landets ordførere og frister dem med gunstige tilbudspriser dersom bygge- og anleggsprosjekter kommer i gang raskest mulig. Innkjøpsforum nr. 1/2009

To ambulansekontrakter i Midt-Norge kan vise seg vanskelig å gjennomføre hvis utbetalt kompensasjon - som kan være ulovlig statsstøtte - må betales tilbake. Innkjøpsforum nr. 1/2009

En attføringsbedrift vant konkurransen om produksjon av nye bilregistreringsskilt. Kontrakten løper fra 1. januar i år og varer i inntil fire år. Produksjonen skal foregå i Tønsberg. Innkjøpsforum nr. 1/2009

I løpet av januar skal det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst starte en prosess for direkteanskaffelse av behandlingstilbud i tverrfaglig spesialisert rusbehandling Innkjøpsforum nr. 1/2009

Styrk din kompetanse, se kurstilbudene, side 9 - 12

Forum for offentlige anskaffelser www.offentligeanskaffelser.no forum@offentligeanskaffelser.no

1


Den nye offentlighetsloven Bergen: 12. januar 2009 Oslo: 28. januar 2009 Påmelding: Mandag til fredag kl. 08 til 16: tlf. 22 411 215; Epost: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no

KOFA jakter på forutsigbar gebyrpraksis Antallet såkalte gebyrsaker for KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) begynner å bli mange, og nemnda føler et åpenbart behov for å tydeliggjøre en praksis og tegne grenselinjer med preg av konsistens. Det fremgår av en sak der klagenemnda kommer til at Jernbaneverket rett nok foretok en ulovlig direkteanskaffelse, men at formildende omstendigheter – ikke minst med rot i tidligere gebyravgjørelser, førte til at det ikke ble noe gebyr som følge av regelbruddet denne gangen. Den statlige oppdragsgiveren hadde kunngjort en konkurranse med forhandling for anskaffelse av sporvekselvarmemateriell for strekningen Mosjøen – Bodø (KOFA-sak 2008/107). Det fremgår av konkurransegrunnlagets følgebrev at vedståelsesfristen var 90 dager fra frist for innlevering av tilbud. Etter regelverket for o0ffentlige anskaffelser er vedståelsesfristen utløpt uten at kontrakt er inngått, står oppdragsgiver uten bindende tilbud i konkurransen. Under anskaffelsesforskriften er kontrakt inngått først når kontrakten er signert. Det er dokumentert i den foreliggende saken at vedståelsesfristen for valgte leverandørs tilbud gikk ut 1. september 2008, og at kontrakt ble signert den 25. september 2008. Det er derfor i utgangspunktet klart at det foreligger en ulovlig direkteanskaffelse. Jernbaneverket har anført at overtredelse av vedståelsesfristen er en formalfeil som ikke har hatt betydning for tildelingen og at dette innebærer at det ikke foreligger en ulovlig direkte anskaffelse, og at avtalelovens regler om avtaleinngåelse medfører at gyldig kontrakt var inngått 23. august 2007, altså før vedståelsesfristens utløp. På denne bakgrunn kan det stilles spørsmål ved om det kan anses å foreligge en ulovlig direkte anskaffelse i det foreliggende tilfellet. Ulovlig direkteanskaffelse Konkurransen er kunngjort, gjennomført i samsvar med anskaffelsesreglene, kontrakt tildelt og klagefristen utløpt før vedståelsesfristens utløp. Deretter er imidlertid selve kontraktssigneringen blitt forsinket. Klagenemnda har tidligere, i et sammenlignbart tilfelle, ment at dette må anses som en ulovlig direkteanskaffelse, og det tilsier at Jernbaneverket skulle ha unnlatt å inngå kontrakt, ettersom kontraktssigneringen var blitt forsinket, for deretter i stedet å utlyse en ny konkurranse. Men, skriver nemnda, en slik fremgangsmåte er ikke uproblematisk i forhold til valgte leverandør.

2


KOFA har imidlertid, etter en skjønnsmessig vurdering, kommet til at det ikke skal ilegges gebyr i dette tilfellet. I klagenemndas praksis har det til nå ikke vært ilagt gebyr ved ulovlige direkte anskaffelser som følge av at innklagede har inngått kontrakt uten gyldige tilbud, uten at det har foreligget andre grunnlag for ulovlig direkteanskaffelse. Overtredelsen kan, sammenlignet med andre saker hvor klagenemnda har ilagt gebyr, ikke anses for å være grov. Formildende Nemnda peker på at anskaffelsen ble kunngjort, og det også gikk forholdsvis kort tid fra vedståelsesfristen løp ut til kontrakt ble signert. Heller ikke i en tidligere KOFA-sak (2008/13) ble oppdragsgiveren ilagt gebyr ved inngåelse av kontrakt etter vedståelsesfristens utløp. KOFA understreker riktignok at det i den tidligere saken var formildende omstendigheter som ikke er tilsvarende i Jernbaneverk-saken, blant annet at oppdragsgiveren forsøkte å utvide vedståelsesfristen med valgte leverandør etter at de innså at kontraktssignering måtte utsettes. - Men, konstaterer klagenemnda, dette kan ikke være avgjørende for om gebyr skal ilegges i nærværende sak. Hensynet til konkurranse ble også ansett ivaretatt i en annen, tidligere sak (2007/90) der det ikke ble ilagt gebyr ved manglende kunngjøring blant annet fordi klagenemnda vurderte dette hensynet som ivaretatt. Nemnda har også vektlagt at reglene om overtredelsesgebyr var relativt nye på det tidspunktet den ulovlige direkte anskaffelsen fant sted.

Frister med gunstige anleggspriser Høy ledig kapasitet hos maskinentreprenørene, kraftig økning i antall tilbydere og utsikt til gunstige priser. Dette er ”gulroten” som Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) presenterer i et brev for landets ordførere. MEF ber dem om å komme i gang med bygge- og anleggsprosjekter så snart råd er. Og EU-kommisjonen har bidratt til at farten i anbudsprosessene kan økes. Når det gjelder prosedyretiden for gjennomføring av begrenset anbudskonkurranse åpner Kommisjonen for å korte prosedyretiden ned fra 87 til 30 dager, gjeldende for 2009 og 2010. MEF appellerer til landets ordførere og kommuner om å iverksette tiltak straks for å få utført nødvendig arbeid på vei og vann og avløp (VA). Det innebærer samtidig en støtte kommunens gode arbeidsplasser og skattebetalere, heter det. Finanskrisen og nedgangstidene har skapt en ekstraordinær situasjon der aktivitetsnivået i alle næringer nesten har stoppet opp. Bygg- og anlegg rammes først og hardest. MEF oppfordrer på den bakgrunn kommunenes politiske ledelse om å framskynde alle anleggsprosjekter som er ferdig prosjektert.

3


Basiskurs Oslo: 19. januar, 9. mars, 11. mai, 22. juni 2009 Bergen: 19. februar, 10. juni 2009 Påmelding: Mandag til fredag kl. 08 til 16: tlf. 22 411 215; Epost: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no

Antall tilbydere øker kraftig - Antall tilbydere på både VA-prosjekter og vegutbygging har økt kraftig de siste månedene og ledig kapasitet blant anleggsentreprenørene har aldri vært større. 54 prosent av MEFs medlemsbedrifter rapporterer om svært dårlig eller dårlig ordrereserve de neste seks månedene, og 42 prosent av bedriftene vil si opp eller permittere ansatte. Dette er alvorlig, ikke bare for bransjen, men også for lokalsamfunnet/kommunen der anleggsbedriftene holder til, skriver Maskinentreprenørenes Forbund i sitt brev til kommunene. Disse bedriftene er en viktig del av kommunens næringsliv og gode skattebetalere. Høy ledig kapasitet blant maskinentreprenørene, mange tilbydere og entreprenører som er klare til å ta fatt på oppgaven umiddelbart, vil kunne gi gunstige priser, frister MEF. Kommunen vil få mye mer VA og vei for pengene, det investeres i framtiden, og samtidig forebygges arbeidsledighet og redusert skatteinntekt. Alt vil monne, fra små vedlikeholdsoppgaver på VA, sykkel- og gangsti og veg til større utbyggingsoppgaver. Samtidig har EU-kommisjonen kommet med et bidrag som gjør at kommuner og andre offentlige virksomheter kan komme raskere i gang med prosjektene om de velger å benytte begrenset anbudskonkurranse. Prosedyretiden kuttes Kommisjonen er kommet til den konklusjon av finanskrisen er av en slik karakter at den rettferdiggjør bruken av hasteprosedyre for å komme raskest mulig i gang med aktuelle tiltak, fremgår det av en pressemelding. På det grunnlag åpner Kommisjonen for redusert tidsbruk ved begrenset anbudskonkurranse neste år og i 2010. Ved begrenset anbudskonkurranse går det normalt minimum 87 dager fra kunngjøringen blir sendt til kontrakt kan undertegnes. Først skal det gå minimum 37 dager slik at eventuelle interessenter kan melde seg til å delta i selve anbudskonkurransen, deretter 40 dager for at de utvalgte kandidatene skal kunne sende inn sine tilbud. Etter at oppdragsgiveren således har bestemt seg for hvem som skal få kontrakten, skal det gå 10 dager slik at de som ikke fikk kontrakt, får anledning til å se om alt er gått rett for seg og om de eventuelt skal klage på avgjørelsen. Med Kommisjonens velsignelse kan nå oppdragsgivere kutte 37 dagers-fristen ned til 10 dager dersom kunngjøringen er sendt elektronisk, og den påfølgende 40 dagers-fristen kan deretter kuttes til 10 dager. Inkludert de nødvendige 10 dagene fra kontraktbeslutning til undertegning, reduseres dermed prosessen fra 87 til 30 dager.

4


Anbudsskriving Oslo: 11. februar, 18. mars, 6. mai 2009 Bergen: 2. april 2009 Trondheim: 8. juni 2009 Påmelding: Mandag til fredag kl. 08 til 16: tlf. 22 411 215; Epost: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no

Ulovlig støtte truer ambulansekontrakter To ambulansekontrakter som Helse Midt-Norge har inngått, kan bli vanskelig å etterleve dersom driverne må betale tilbake en kompensasjon som viser seg å være regelstridig statsstøtte. Helseforetaket vurderer nå om man skal kreve tilbakebetalt den utbetalte kompensasjonen, og hvilke konsekvenser det vil få for de inngåtte kontraktene. - Det må tas høyde for at de to ambulansedriverne ikke vil kunne levere etter kontrakten dersom utbetaling av ytterligere tilleggskompensasjon stoppes, heter det fra foretakets ledelse. - Befolkningen i Midt-Norge skal ha trygghet for at de vil ha en godt fungerende ambulansetjeneste uavhengig av det som nå skjer med kontraktene som vi har med Namsos Trafikkselskap ASA og Inntrøndelag Ambulanse AS, sier kst. adm.dir. Bjørn Erikstein i Helse Midt Norge RHF. Styret for det regionale helseforetaket gikk på sitt møte rett før jul inn for å stoppe utbetaling av den tilleggskompensasjonen som de to ambulansedriverne har fått avtale om. Bakgrunnen er at en ny juridisk vurdering av saksforholdet peker på at avtalene er å anse som statsstøtte og i strid med regelverket innen EØS. Det skal vurderes om allerede utbetalt kompensasjon skal kreves tilbakebetalt. Helse Midt-Norge forholder seg til de kontrakter som er inngått i desember 2007. Helse Midt-Norge vil ha høy beredskap for å ivareta og sikre kontinuitet og forsvarlig drift av ambulansene framover. 17 har meldt interesser I styremøtet ble det orientert om at 17 virksomheter har varslet at de har interesser knyttet til anskaffelsesprosessen. I hvilken grad det kan være snakk om økonomisk kompensasjon eller ikke, skal forsøkes avklart gjennom møter med partene på nyåret. Det er Helsebygg Midt-Norge som ivaretar oppfølging av disse sakene på vegne av Helse Midt-Norge RHF.

5


Hvordan vinne anbud Oslo: 26. januar, 20. april 2009 Påmelding: Mandag til fredag kl. 08 til 16: tlf. 22 411 215; Epost: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no

Siden tilleggskompensasjonen ikke kan hjemles i inngått kontrakt og det ikke foreligger kommersielle grunner for å yte tilleggskompensasjonen, er denne ytelsen å anse som statsstøtte, heter det i styredokumentene som lå til grunn for vedtaket. Statstøtten er ikke meldt til og godkjent av ESA (EFTAs overvåkningsorgan). Det er ulovlig å utbetale statsstøtte som ikke er forhåndsgodkjent av ESA. Helse Midt-Norge bryter dermed regelverket om statsstøtte hver gang det foretas utbetaling av (deler av) tilleggskompensasjonen. Tilbakebetaling Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) kan pålegge helseforetaket å sørge for at ulovlig utbetalt støtte tilbakebetales. Helse Midt-Norge er antagelig også selv ansvarlig for å sørge for slik tilbakebetaling. - Det må tas høyde for at de to ambulansedriverne ikke vil kunne levere etter kontrakten dersom utbetaling av ytterligere tilleggskompensasjon stoppes. Helseforetaket må derfor ta stilling til hvordan ambulansetjenestene skal opprettholdes dersom så skjer. Her er det to alternativer, fremgår det av styredokumentene: Enten å utføre ambulansetjenestene i egenregi eller gjennomføre en ny konkurranse om ambulansetjenesten. Det er ikke minimumsfrister for denne type konkurranser og en ny konkurranse kan gjennomføres i løpet av kort tid.

Attførings-arbeidskraft i skiltkontrakt Statens vegvesen har tildelt Aktiebolaget Scandinavian Motorsenter oppdraget med å levere registreringsskilt for kjøretøy. Kontrakten har en varighet på inntil fire år med oppstart fra 1. januar 2009. I forbindelse med tilbudskonkurransen ble det stilt krav til tilbyderne om at minst 70 prosent av alle personene som vil bli tilknyttet oppdraget, vil være i attføring på grunn av ulike sosiale forhold eller funksjonshemminger. Aktiebolaget Scandinavian Motorsenter vant tilbudskonkurransen med et tilbud på om lag 60 millioner kroner på hele fireårsperioden.- Produksjonen av de nye skiltene skal skje i Tønsberg, og det skal brukes arbeidskraft fra NAV.

6


Registreringsskiltene vil ha en annen, men tilsvarende kvalitet etter 1. januar 2009. De vil produseres i plast i stedet for aluminium. Svenske Vägverket har brukt plast i sine registreringsskilt i flere år allerede, med gode erfaringer. Det var sju tilbydere på oppdraget, ifølge etatsbladet Våre Veger. Tilbudene varierte fra om lag 60 millioner til om lag 222 millioner kroner. Klagefristen for Statens vegvesens avgjørelse er 13. oktober. Kontrakten vil ikke bli inngått før klagefristen har gått ut.

Direktekjøp av tilbud om rusbehandling Helse Sør-Øst RHF starter på nyåret en prosess for direkteanskaffelse av behandlingstilbud i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Rammen for anskaffelsen har en årsvirkning på om lag 60 mill. kr. i 2009. Selve anskaffelsesprosessen starter i løpet av januar og avsluttes i slutten av mars. Helse Sør-Øst RHF har de siste årene satset på rusfeltet med økte ressurser både gjennom økning i faglig personal og gjennom økte øremerkede midler fra eier. I tillegg har Helse Sør-Øst omprioritering midler innenfor egne rammer. Det viser seg likevel at behovet er stort, og det fokus som har vært på feltet, må opprettholdes. Helse Sør-Øst RHF har derfor lagt vekt på rus, psykisk helse og rehabilitering som satsingsområder i regionen. I løpet av første halvår skal det gjennomføres en direkteanskaffelse av behandlingstilbud fra ideelle private institusjoner. Allerede i begynnelsen av januar vil det bli avholdt et åpent møte med ideelle private institusjoner for å orientere om anskaffelsen og diskutere erfaringer fra siste anskaffelse. Avtaler med 15 institusjoner Helse Sør-Øst RHF skal inngå avtale med 15 institusjoner om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere. Sammen med et styrket offentlig tilbud og ved økt kvalitet i de private institusjonene, mener helseforetaket å ha lagt et godt grunnlag for å bygge endra bedre tjenester til rusmiddelmisbrukere. Rusfeltet i Helse Sør-Øst består av både offentlige og private behandlingstilbud. Etter rusreformen har regionen omdisponert om lag 70 millioner kroner fra basisrammen til økte behandlingstilbud innen egne helseforetak og hos private avtalepartnere. Dette har resultert i blant annet: I tillegg er det etablert flere polikliniske tilbud og ambulant virksomhet i helseforetakene. Har avtaler om 369 behandlingsplasser Helse Sør-Øst har avtaler med private institusjoner om kjøp av til sammen 369 behandlingsplasser Dette er gjort gjennom en konkurranse med forhandlinger.

7


De 15 leverandørene som da fikk avtale, scoret godt på alle kriteriene som tilbyderne er evaluert etter. Disse kriteriene var kvalitet, pris, tilgjengelighet og leveringssikkerhet. Avtalene innebarr en styrking av tilbudet for ungdom og stoffmisbrukere. Helse Sør-Øst hadde tidligere avtaler med 20 leverandører av ulike typer behandling for rusmiddelmisbrukere. Disse avtalene gikk ut 30. juni 2008. Helse Sør-Øst RHF valgte å utlyse en konkurranse med forhandlinger for å sikre likhet for alle som ønsket å tilby rusbehandling. Det ble inngitt totalt 37 tilbud. To ble avist etter lov om offentlig anskaffelse på grunn av for sent innleverte tilbud. Ytterligere to ble avvist fordi de formelle kravene ikke var oppfylt.

8


Intensivkurs for leverandører til offentlig sektor. I kurset gjennomgås de offentlige innkjøpsprosedyrene, og du får konkrete råd og tips om hvordan du bør utforme anbudet ditt.

Kurs:

Anbudsskriving

Innhold:

• Når kan du bli avvist fra konkurransen? • Hvordan skal du dokumentere underleverandører? • Hva er forskjellen på anbudskonkurranse og konkurranse med forhandlinger? • Hva kan oppdragsgiver vektlegge ved valg av leverandør? • Hvilke muligheter har du til å klage?

Kursledere:

Advokat/tidl. sekretariatsleder i KOFA, Robert Myhre

Kurssted:

Oslo, 11. februar, 18. mars, 6. mai 2009 Bergen, 2. april 2009 Trondheim, 8. juni 2009 Kl. 11.00 - 15.00

Detaljer:

Pris kr. 2.490,- inkl kursmanual og kursdokumentasjon. 10 % rabatt ved påmelding før 05.09.2008

Påmelding:

Telefon: Epost: Web:

22 411 215 forum@offentligeanskaffelser.no www.offentligeanskaffelser.no


Offentlig sektor i Norge utgjør et gigantisk marked på over 600 mill. kr. hver eneste dag! For leverandører som vil vinne kontrakter er det viktig både med kunnskap om spillereglene, og kunnskap om strategi og praktisk anbudsskriving. Kurset gir leverandører den basis som er nødvendig, både for å vinne kontrakter i Norge og i andre land.

Kurs:

Hvordan vinne anbud

Innhold:

• Hva skjer med anbudet etter innlevering? • Hvordan få kunnskap om anbudskonkurranser i ditt distrikt? • Hvilke regler gjelder for forhandlinger? • Hva betyr egentlig “det økonomisk mest fordelaktige tilbud”? • Krav på begrunnelse og klagerett • Bruk av underleverandører • Taktisk prising • Hvordan bør kravspesifikasjonen besvares?

Kursledere:

Advokat/tidl. sekretariatsleder i KOFA, Robert Myhre

Kurssted:

Oslo, 26. januar, 20. april 2009 Kl. 9 - 15.10

Detaljer:

Pris kr 4.950,- inkl. lunsj, pauseservering, dokumentasjon og kursmanual. For rabatter ved flere påmeldinger, eller rabatter pga medlemskap, se vår hjemmeside.

Påmelding:

Mandag til fredag kl. 08 til 16 Telefon: 22 411 215 Epost: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no


Offentlige oppdragsgivere må gjennomføre en forsvarlig og reell konkurranse om alle anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeid. For alle anskaffelser må enkelte grunnleggende forutsetninger være oppfylt. Kurset sikter både på de som ikke har erfaring som innkjøpere, og de som har noe erfaring. Kurset skal gi tilstrekkelig kunnskap til gjennomføring av ordinære anbudskonkurranser og konkurranser med forhandlinger.

Kurs:

Basiskurs

Innhold:

• Hvordan beregne terskelverdier • Krav til begrunnelse og klagefrist • Hvordan unngå klagesaker • Planlegging av konkurransen • Skriftlige tilbud/muntlige presentasjoner • Adgangen til suppleringskjøp • Anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandlinger? • Utarbeidelse av kunngjøring og konkurransegrunnlag • Forbudet mot bruk av merkenavn • Anskaffelser under terskelverdiene • Valg av tildelingskriterier

Kursledere:

Advokat/tidl. sekretariatsleder i KOFA, Robert Myhre

Kurssted:

Oslo: 19. januar, 9. mars, 11. mai, 22. juni 2009 Bergen: 19. februar, 10. juni 2009 Kl. 9 - 15.10

Detaljer:

Pris kr 4.950,- inkl. lunsj, pauseservering, dokumentasjon og kursmanual. For rabatter ved flere påmeldinger, eller rabatter pga medlemskap, se vår hjemmeside.

Påmelding:

Mandag til fredag kl. 08 til 16 Telefon: 22 411 215 Epost: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no


Fra 01.01.2009 vil ny offentlighetslov gjelde. Den vil blant annet få anvendelse også på enkelte selskaper eid av offentlige myndigheter. Videre er det gitt saksbehandlingsregler når det kommer krav om innsyn, og muligheten for å gjøre unntak for tilbud og protokoller er tatt bort. Oppdragsgiver skal i stedet gjøre en vurdering av hva som regnes som forretningshemmeligheter i tilbudene, og deretter gi innsyn i øvrige deler. Dette kurset viser offentlighetsloven i en enkel og oversiktlig form, og gir råd om hvordan loven bør praktiseres ved offentlige anskaffelser.

Kurs:

Den nye offentlighetsloven

Innhold:

• Hvilke virksomheter omfattes av loven? • Når kan det kreves innsyn, og i hva? • Mulighet for utsatt innsyn • Adgangen til å ta betaling for innsyn • Meroffentlighet • Taushetsbelagt informasjon – hva regnes som forretningshemmeligheter, og hva gjør du med resten av dokumentet? • Adgangen til å kreve innsyn i interne dokumenter (evalueringer, innstillinger mv.) • Unntak ut fra det offentliges forhandlingsposisjon • Klagemuligheter og saksbehandling av klagen • Hvordan avslag på innsyn skal begrunnes

Kursledere:

Advokat/tidl. sekretariatsleder i KOFA, Robert Myhre

Kurssted:

Bergen, 12. januar 2009 Oslo, 28. januar 2009 Kl. 9 - 15.10

Detaljer:

Pris kr 4.950,- inkl. lunsj, pauseservering, dokumentasjon og kursmanual. For rabatter ved flere påmeldinger, eller rabatter pga medlemskap, se vår hjemmeside.

Påmelding:

Mandag til fredag kl. 09 til 16 Telefon: 22 411 215 Epost: forum@offentligeanskaffelser.no Web: www.offentligeanskaffelser.no

innkjopsforum01_05012009  

➽ KOFA tar mål av seg til å tydeliggjøre sin praksis i saker som gjelder bruk av gebyr ved ulovlige direkteanskaffelser. Det reddet Jernbane...