Page 1

Forsyningsforskriften

søndag 28. november 2010


Innledning

• søndag 28. november 2010

Konsesjoner og løyver


Innledning

• søndag 28. november 2010

Politiske hensyn


Innledning

• søndag 28. november 2010

Motstand


Innledning

• søndag 28. november 2010

Konkurransevridende


Innledning

• søndag 28. november 2010

BNP


Innledning

• søndag 28. november 2010

Kompromiss


Innledning Klassisk sektor

•

Kompromiss

Forsynings sektorene Privat sektor

søndag 28. november 2010


Innledning

•

Forskjeller fra klassisk sektor

søndag 28. november 2010


Innledning

• søndag 28. november 2010

Høyere terskelverdier


Innledning

•

Konkurranse med forhandling

søndag 28. november 2010


Innledning

•

Prekvalifiseringssystem

søndag 28. november 2010


Innledning

• søndag 28. november 2010

Ikke fullstendig regulering


• Regelverk

søndag 28. november 2010


Forskriften del II

Kunngjøring Tidsfrister Avvisning Valg av tilbud Begrunnelse Karenstid søndag 28. november 2010


Forskriften del II Over 3,2 mill for varer og tjenester Over 40,5 mill for byggog anlegg Unntatt uprioriterte tjenester søndag 28. november 2010


Uprioriterte tjenester

(1) Vedlikehold og reparasjon

søndag 28. november 2010


Uprioriterte tjenester

(5) Teletjenester

søndag 28. november 2010


Uprioriterte tjenester

(13) Reklametjenester

søndag 28. november 2010


Uprioriterte tjenester

(9) Regnskap, revisjon og bokføring

søndag 28. november 2010


Uprioriterte tjenester

(7) EDB og beslektede tjenester

søndag 28. november 2010


Uprioriterte tjenester

(14) Bygningsrengjøring og eiendomsforvaltning

søndag 28. november 2010


Uprioriterte tjenester

(11) Rüdgivning i ledelse og administrasjon, og beslektede tjenester, unntatt voldgifts- og meglingstjenester søndag 28. november 2010


Uprioriterte tjenester

(6) Finansielle tjenester

søndag 28. november 2010


Forskriften del I Hvem omfattes Hvilke kontrakter omfattes Terskelverdier Grunnprinsipper

søndag 28. november 2010


Forskriften del I

• søndag 28. november 2010

Alle anskaffelser


Grunnprinsippene § 2-1. Anvendelsesomrüde for forskriften (1) Forskriftens del I gjelder for alle anskaffelser som omfattes av denne forskrift, uavhengig av anskaffelsens art og verdi. søndag 28. november 2010


Grunnprinsippene § 3-1. Grunnleggende krav for alle anskaffelser (1) Enhver anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse uansett hvilken anskaffelsesprosedyre som benyttes. søndag 28. november 2010


Grunnprinsippene (4) Konkurranser skal gjennomføres på en måte som innebærer lik behandling av leverandører og med mulighet for leverandører til å bli kjent med de forhold som skal vektlegges ved deltagelse og tildeling av kontrakt.

søndag 28. november 2010


Grunnprinsippene

(2) Oppdragsgiver skal ikke diskriminere leverandører på grunn av nasjonalitet eller lokal tilhørighet. søndag 28. november 2010


Grunnprinsippene

•

Forutberegnelighet

søndag 28. november 2010


Grunnprinsippene (7) Oppdragsgiver skal fortløpende sikre at de vurderinger og den dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av konkurransen er skriftlig, slik at en tredjeperson eller et klageorgan i ettertid kan få en god forståelse av oppdragsgivers vurderinger og upartiskhet.

søndag 28. november 2010


• søndag 28. november 2010

KOFA 2005/187

Skagerak Varme


• søndag 28. november 2010

KOFA 2005/187

Fjernvarmesentral


• søndag 28. november 2010

KOFA 2005/187

Kunngjøring av konkurransen


KOFA 2005/187

• Anførsel: under terskelverdiene

søndag 28. november 2010


KOFA 2005/187

• Forutberegnelighet: må følge forskriften del II

søndag 28. november 2010


Beregning av terskelverdier

• søndag 28. november 2010

Forskriften del I eller II?


Beregning av terskelverdier

• 40,5 mill byggog anlegg • 20 % (maks 650.000 på •

3,2 mill varer og tjenester

tjenester og 8 mill på bygg og anlegg)

søndag 28. november 2010


Beregning av terskelverdier

• • Vederlag Hele kontraktsperioden • • Inkludert opsjoner Overslag i forkant

søndag 28. november 2010


Beregning av terskelverdier

• Kunngjøringsdag eller invitasjon

søndag 28. november 2010


Beregning av terskelverdier

• • Samtidig En tjeneste • • Ett bygg- og anleggsarbeid Delkontrakter

søndag 28. november 2010


Beregning av terskelverdier

• søndag 28. november 2010

Likhet

En tjeneste


Beregning av terskelverdier

• søndag 28. november 2010

Bransje

En tjeneste


Beregning av terskelverdier

• søndag 28. november 2010

Regnskap

En tjeneste


Beregning av terskelverdier

• søndag 28. november 2010

«Prosjekt»

En tjeneste


Beregning av terskelverdier

• søndag 28. november 2010

Tid

En tjeneste


Beregning av terskelverdier Teknisk og økonomisk selvstendig

• søndag 28. november 2010

Ett bygg- og anleggsarbeid


Sydev C-16/98

• Sydev • Felleskommunale sammenslutninger med ansvar for elforsyning

• 37 kunngjøringer • Vei- og elforsyning • Tre-årsperiode søndag 28. november 2010


Sydev C-16/98

• Sydev oppgitt som oppdragsgiver • I tillegg navn på kommunal sammenslutning

• Elnett-arbeid var beskrevet likt • Veibelysningsarbeid var beskrevet likt

søndag 28. november 2010


Sydev C-16/98

• Oppfyller resultatet av arbeidene en teknisk og økonomisk funksjon?

søndag 28. november 2010


Sydev C-16/98

•

søndag 28. november 2010

Samme oppdragsgiver er bare et indisium


Sydev C-16/98

•

søndag 28. november 2010

Analogi bygging av vei som krysser flere kommuner


Sydev C-16/98

• Elnettet har en selvstendig teknisk og økonomisk funksjon

søndag 28. november 2010


Sydev C-16/98

• Veibelysningsnettet har ikke en

selvstendig teknisk og økonomisk funksjon

søndag 28. november 2010


Sydev C-16/98

• Ikke summere

veibelysningsnettet og elnettet

søndag 28. november 2010


Sydev C-16/98

• Ikke avgjørende at både elforsyning

og veibelysningsarbeidene var med i samme kunngjøring

søndag 28. november 2010


Sydev C-16/98

søndag 28. november 2010

Transformatorer tilsluttet høyspentnettet


Sydev C-16/98

• søndag 28. november 2010

Men svakstrømnettet...


Sydev C-16/98

• Innenfor det enkelte svakstrømnett

søndag 28. november 2010


Sydev C-16/98

Likhet

• Innenfor det enkelte svakstrømnett

søndag 28. november 2010


Sydev C-16/98

Innenfor det enkelte • Samme oppdragsgiver svakstrømnett

søndag 28. november 2010


Sydev C-16/98

Geografi

• Innenfor det enkelte svakstrømnett

søndag 28. november 2010


Sydev C-16/98

• Kontraktene på

svakstrømnettet skal summeres

søndag 28. november 2010


Sydev C-16/98

• Veibelysningsnettene - ikke samme tekniske og økonomiske funksjon

søndag 28. november 2010


Sydev C-16/98

•

søndag 28. november 2010

Veibelysningsnettene skal ikke summeres


KOFA 2005/92

• søndag 28. november 2010

Oslo Havn


KOFA 2005/92

• søndag 28. november 2010

Konsulenttjenester


KOFA 2005/92

• søndag 28. november 2010

Plan for forurensede sedimenter


KOFA 2005/92

• søndag 28. november 2010

Regulert av forsyningsforskriften


KOFA 2005/92

• søndag 28. november 2010

Under terskelverdi


KOFA 2005/92

•

søndag 28. november 2010

Arbeidet med opprydding er bygge- og anleggsarbeider


KOFA 2005/92

•

søndag 28. november 2010

Konsulentbistand er en tjenestekontrakt


KOFA 2005/92

• Tjenestekontrakten summeres ikke med bygg- og anleggskontrakten

søndag 28. november 2010


Beregning av terskelverdier

• Ensartede varer • Samtidig

søndag 28. november 2010


Beregning av terskelverdier

• Regelmessige kjøp • Samme type • 12 måneder

søndag 28. november 2010


Beregning av terskelverdier

• Myndighet til å inngå avtaler • Selvstendig budsjett

søndag 28. november 2010


Hvem omfattes Stat, kommune, fylke Offentligrettslige organ Offentlige foretak Private med sÌrrettigheter og eneretter søndag 28. november 2010


Hvem omfattes

•

Stat, fylkeskommune eller kommune

søndag 28. november 2010


Offentligrettslige organ

søndag 28. november 2010


Offentligrettslige organ

• søndag 28. november 2010

Selvstendig rettssubjekt


Offentligrettslige organ

• Ikke industriell eller

forretningsmessig karakter

søndag 28. november 2010


Offentligrettslige organ

• Ikke industriell eller

Konkurransesituasjonen forretningsmessig karakter

søndag 28. november 2010


Offentligrettslige organ

industriell eller • Ikke Fastsettelse av

forretningsmessig karakter

prisene

søndag 28. november 2010


Offentligrettslige organ

• Ikke industriell eller

forretningsmessig karakter Avkastningskrav

søndag 28. november 2010


Offentligrettslige organ

• Ikke industriell eller

FormĂĽl i vedtektene forretningsmessig karakter

søndag 28. november 2010


Offentligrettslige organ

Mer enn 50 % subsidier Oppnevner mer enn 50 % av medlemmene Andre kontrollmekanismer søndag 28. november 2010


Offentlige foretak

søndag 28. november 2010


Offentlige foretak

•

søndag 28. november 2010

Ikke unntak for virksomheter av forretningsmessig karakter


Offentligrettslig organ

Eier majoriteten Kontrollere flertallet av stemmene Utpeke mer enn halvparten av medlemmene søndag 28. november 2010

Ja Industriell eller forretningsmessig karakter

Nei Offentlig foretak


Private med sĂŚrretter

søndag 28. november 2010


Private med særretter

• søndag 28. november 2010

Tildeling beror på skjønn


Forskjell særretter og eneretter Ikke nødvendig med særretter eller eneretter

Offentlige foretak Private med særretter

søndag 28. november 2010

Ikke nødvendig med offentlig innflytelse


AktivitetsomrĂĽder som omfattes Offentlige virksomheter Klassisk sektor

Forsyningssektoren

Ikke forsyningsaktivitet

søndag 28. november 2010

Private med sĂŚrrett

Forsyningsaktivitet


AktivitetsomrĂĽder som omfattes Produksjon

Drive Faste nettverk

Stille til rĂĽdighet

søndag 28. november 2010

Transport Distribusjon

drikkevann elektrisitet gass eller varme


Aktivitetsområder som omfattes

• søndag 28. november 2010

Olje, gass, kull mv


Aktivitetsområder som omfattes

• søndag 28. november 2010

Posttjenester


Aktivitetsområder som omfattes Stille til rådighet

Tog Rutenett

Sporvei

Drive

Buss Kabel

søndag 28. november 2010


Kontrakter som omfattes

•

Varer, tjenester og byggog anleggskontrakter

søndag 28. november 2010


Kontrakter som omfattes

• søndag 28. november 2010

Kjøp for videresalg


Egenregi

• søndag 28. november 2010

Ikke plikt til outsorcing


Egenregi

• Tilknyttede selskaper Fellesforetak • søndag 28. november 2010


Egenregi

• Konsolidert årsregnskap • Datterselskap Søsterselskap • Morselskap • søndag 28. november 2010


Egenregi

20 %

Markedet

varer

•

80 %

tjenester bygg- og anlegg

søndag 28. november 2010

80 %

Oppdragsgiver


Egenregi Deltaker A Fellesforetak Deltaker B

søndag 28. november 2010


Egenregi Deltaker A Fellesforetak Deltaker B Tilknyttet B søndag 28. november 2010


Kravspesifikasjon

• søndag 28. november 2010

Ytelsen


Kravspesifikasjon

• søndag 28. november 2010

Minimumskrav


Kravspesifikasjon

• Kunngjøring eller

konkurransegrunnlag

søndag 28. november 2010


Kravspesifikasjon

•

søndag 28. november 2010

KOFA 2005/187 Skagerak varme


• • søndag 28. november 2010

Klarhetskrav

KOFA 2005/187


KOFA 2005/187

• Motorstartere og

frekvensomformere

søndag 28. november 2010


KOFA 2005/187

• Motorlisten er foreløpig. Endelig

størrelse og omfang på motorer må avklares før bygging

søndag 28. november 2010


KOFA 2005/187

• Ikke «entydig og dekkende måte»

søndag 28. november 2010


• •

søndag 28. november 2010

KOFA 2005/187

Mulig å beskrive mer presist?


Kravspesifikasjon Teknisk standard

• Tekniske standarder «eller tilsvarende» • søndag 28. november 2010

«eller tilsvarende»


Kravspesifikasjon Funksjonskrav

• Ytelses- eller funksjonskrav

søndag 28. november 2010

Teknisk standard


Kravspesifikasjon

• Ikke merker og fabrikater

søndag 28. november 2010


Kvalifikasjonskrav

Økonomi

• Leverandørisiko søndag 28. november 2010


Kvalifikasjonskrav

Kapasitet

• Leverandørisiko søndag 28. november 2010


Kvalifikasjonskrav

Erfaring

• Leverandørisiko søndag 28. november 2010


Kvalifikasjonskrav

Rutiner

• Leverandørisiko søndag 28. november 2010


Kvalifikasjonskrav

Moral

• Leverandørisiko søndag 28. november 2010


Kvalifikasjonskrav

• søndag 28. november 2010

Minstekrav


• søndag 28. november 2010

KOFA 2005/292

Oslo Havn


KOFA 2005/292

Kjennskap til gjennomførte kartlegginger og arbeider i området

søndag 28. november 2010


Stor frihet

søndag 28. november 2010

KOFA 2005/292


KOFA 2005/292

• «Kjennskap til» er svakere enn «erfaring med»

søndag 28. november 2010


KOFA 2005/292

• Ikke diskriminerende i dette tilfellet

søndag 28. november 2010


Kvalifikasjonskrav

• Objektive kriterier og regler som

er tilgjengelige for alle interesserte leverandører

søndag 28. november 2010


Kvalifikasjonskrav

• Krav tilsvarende klassisk sektor § 20-12

søndag 28. november 2010


Kvalifikasjonskrav

• § 20-12

søndag 28. november 2010


Kvalifikasjonskrav Kan avvise

Skatt og avgift § 20-12

Uriktige opplysninger

søndag 28. november 2010

Skal avvise

Bedrageri, kurropsjon og hvitvasking Ikke oppfyller oppsatte krav


Kvalifikasjonskrav

Må ikke varsles i kunngjøring eller konkurransegrunnlaget

Kan avvise

Skatt og avgift § 20-12

Uriktige opplysninger

søndag 28. november 2010

Skal avvise

Bedrageri, kurropsjon og hvitvasking Ikke oppfyller oppsatte krav


Kvalifikasjonskrav Kan avvise

Skatt og avgift § 20-12

Uriktige opplysninger

søndag 28. november 2010

Obligatorisk avvisning Skal avvise

Bedrageri, kurropsjon og hvitvasking Ikke oppfyller oppsatte krav


Kvalifikasjonskrav

• Samme krav • Ikke obligatorisk avvisning • Må varsles? søndag 28. november 2010


Kvalifikasjonskrav

• Avvisningsplikt dersom stilte krav ikke er oppfylt

søndag 28. november 2010


Kvalifikasjonskrav

• HMS-erklæring og skatteattest

søndag 28. november 2010


Kvalifikasjonskrav

Offentligrett slige organer søndag 28. november 2010


Kvalifikasjonskrav

• Lønns- og arbeidsforhold

ved offentlige anskaffelser

søndag 28. november 2010


Kvalifikasjonskrav

Offentligrett arbeidsforhold • Lønns- ogslige ved offentlige anskaffelser organer søndag 28. november 2010


Kvalifikasjonskrav

1 mill. for og arbeidsforhold • Lønnsarbeid og ved offentlige anskaffelser tjenester søndag 28. november 2010


Kvalifikasjonskrav

Krav

• Lønns- og arbeidsforhold

ved offentlige anskaffelser

søndag 28. november 2010


Kvalifikasjonskrav

Kontroll

• Lønns- og arbeidsforhold

ved offentlige anskaffelser

søndag 28. november 2010


Kvalifikasjonskrav

Sanksjoner • Lønns- og arbeidsforhold

ved offentlige anskaffelser

søndag 28. november 2010


Kvalifikasjonskrav Krav Tilbud Tilbyder

Bekreftelse

Underleverandør søndag 28. november 2010


Tildelingskriterier

• søndag 28. november 2010

Beste tilbud


Tildelingskriterier

•

Laveste pris eller det økonomisk mest fordelaktige

søndag 28. november 2010


Tildelingskriterier

Pris, kvalitet, leveringstid, miljø Underkriterier?

• søndag 28. november 2010


Tildelingskriterier

•

søndag 28. november 2010

Tilknytning til kontraktens gjenstand


Tildelingskriterier

• søndag 28. november 2010

Lianakis


• •

Lianakis

Kapasitet og erfaring

søndag 28. november 2010


• •

Lianakis

Tilsvarende i forsyningsforskriften

søndag 28. november 2010


• •

Lianakis

Både over og under terskelverdiene (?)

søndag 28. november 2010


Tildelingskriterier

• Forhåndsvekting • Prioritering • Maksimalt utslag søndag 28. november 2010


Tildelingskriterier

• Ikke underkriteriene

søndag 28. november 2010


Tildelingskriterier

• Under terskelverdiene: har

bestemt seg for en vekting eller prioritering?

søndag 28. november 2010


Forsyningssikkerhet

• Samfunnskritisk • Leverandørens kvalifikasjoner • Kontraktsgjennomføringen søndag 28. november 2010


Gjennomføring av konkurransen

søndag 28. november 2010


Konkurransetype

søndag 28. november 2010


Ă…pen anbudskonkurranse

søndag 28. november 2010


Ă…pen anbudskonkurranse

• søndag 28. november 2010

Ingen prekvalifisering


Ă…pen anbudskonkurranse

• søndag 28. november 2010

Ikke endre tilbudene


Åpen anbudskonkurranse

• søndag 28. november 2010

Avklaringsadgang


Ă…pen anbudskonkurranse

•

søndag 28. november 2010

Ettersende dokumentasjon?


Begrenset anbudskonkurranse

• 1. Forespørsel om deltakelse • 2. Prekvalifisering og utvelgelse • 3. Innlevering av tilbud søndag 28. november 2010


Konkurranse med forhandling i ett trinn

• søndag 28. november 2010

Ingen prekvalifisering


Konkurranse med forhandling i ett trinn

• søndag 28. november 2010

Ikke over terskelverdiene


Konkurranse med forhandling i to trinn

• 1. Forespørsel om deltakelse • 2. Prekvalifisering og utvelgelse • 3. Invitasjon til å gi tilbud • 4. Forhandlinger søndag 28. november 2010


Innholdet i konkurranse med forhandlinger

• søndag 28. november 2010

Veiledningsplikt


Konkurranse etter veiledende kunngjøring Innen 12

måneder

Kunngjøring

Melder sin interesse

Invitasjon

• Konkurranse etter veiledende kunngjøring

søndag 28. november 2010


Konkurranse etter veiledende kunngjøring

• Kunngjøringen: • «Vil ikke bli gitt ny kunngjøring» • Frist søndag 28. november 2010


Konkurranse etter veiledende kunngjøring

• Kun begrenset

anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling

søndag 28. november 2010


Konkurranse etter veiledende kunngjøring

• Hva skal anskaffes? Invitasjon til skriftlig å «bekrefte sin interesse»

søndag 28. november 2010


Konkurranse etter veiledende kunngjøring

• Kvalifikasjonskrav? Invitasjon til skriftlig å «bekrefte sin interesse»

søndag 28. november 2010


Konkurranse etter veiledende kunngjøring

• Tildelingskriterier? Invitasjon til skriftlig å «bekrefte sin interesse»

søndag 28. november 2010


Konkurranse etter veiledende kunngjøring

søndag 28. november 2010

Frist?

Invitasjon til skriftlig å «bekrefte sin interesse»


Konkurranse etter kunngjøring av kvalifikasjonsordning

• Kunngjøres hvert år Kontinuerlig opptak • • Skriftlig register søndag 28. november 2010


Konkurranse etter kunngjøring av kvalifikasjonsordning

• Sellicha • TransQ • Startbank • Achilles

søndag 28. november 2010


Konkurranse etter kunngjøring av kvalifikasjonsordning

• Ikke åpen

anbudskonkurranse

søndag 28. november 2010


Konkurranse etter kunngjøring av kvalifikasjonsordning

• Dobbel

kvalifikasjonsvurdering

søndag 28. november 2010


Konkurranse etter kunngjøring av kvalifikasjonsordning

• søndag 28. november 2010

Bekrefte interesse


Under terskelverdiene

• Klarhetskrav mht konkurransetype

søndag 28. november 2010


Kunngjøring

•

søndag 28. november 2010

Frivillig dersom under terskelverdi


Kunngjøring

• søndag 28. november 2010

Doffin og TED


Kunngjøring

• • søndag 28. november 2010

Ikke andre kunngjøring før Doffin/Ted Ikke mer enn Doffin/Ted


Kunngjøring

• Åpen anbudskonkurranse • Begrenset anbudskonkurranse

søndag 28. november 2010


Kunngjøring

• Åpen anbudskonkurranse • Begrenset anbudskonkurranse • Konkurranse med forhandling i to trinn

søndag 28. november 2010


Kunngjøring • Rammeavtaler • Veiledende kunngjøringer • Kvalifikasjonsordning • Dynamisk innkjøpsordning søndag 28. november 2010


Kunngjøring • Veiledende kunngjøring - senere

konkurranse uten ny kunngjøring

• Veiledende kunngjøring - ny

kunngjøring av konkurranse, men kortere frister

søndag 28. november 2010


Kunngjøring

Unntak i § 8-2 • Kun en

søndag 28. november 2010

leverandør


Kunngjøring

Uforutsette • omstendigheter Unntak i § 8-2

søndag 28. november 2010


Kunngjøring

Tilleggsleveranser • Unntak i § 8-2

søndag 28. november 2010


Kunngjøring

Råvarebørs • Unntak i § 8-2

søndag 28. november 2010


Tidsfrist

• Forespørsel om deltakelse

søndag 28. november 2010


Forespørsel om deltakelse

30 dager for Begrenset • forespørsel anbudskonkurranse søndag 28. november 2010


Forespørsel om deltakelse

Ikke mindre Begrenset • enn 15 anbudskonkurranse dager søndag 28. november 2010


KOFA 2007/26

• søndag 28. november 2010

Kollektivtransportproduksjon AS.


KOFA 2007/26

• • søndag 28. november 2010

Forespørsel: 8 dager/ reelt 3,5 dager Ikke saklig grunn


• søndag 28. november 2010

Tilbudsfrist


• • søndag 28. november 2010

Tilbudsfrist

Åpen anbudskonkurranse


Tilbudsfrist

45 dager •

søndag 28. november 2010

Åpen anbudskonkurranse


Tilbudsfrist

- 5 dager •

søndag 28. november 2010

Åpen anbudskonkurranse


• • 15

Tilbudsfrist

- 29 dager

Åpen anbudskonkurranse

søndag 28. november 2010


Tilbudsfrist

Lengre Åpen • enn 45 anbudskonkurranse dager søndag 28. november 2010


Tilbudsfrist

• Begrenset

anbudskonkurranse

• Avtale 10 24 dager dersom • protest

søndag 28. november 2010


Tilbudsfrist

• • Som ved begrenset

Konkurranse med forhandling anbudskonkurranse

søndag 28. november 2010


Tidsfrister

• Konkurranse med forhandlinger • Ingen eksplisitt regulering av frister under forhandlingene

søndag 28. november 2010


Tidsfrister

•

søndag 28. november 2010

Under terskelverdiene


KOFA 2005/92

Hvor omfattende Oslo Havn • dokumentasjonskrav søndag 28. november 2010


KOFA 2005/92

11 virkedager, Oslo Havn hvorav 5 i • romjulen søndag 28. november 2010


KOFA 2005/92

• kort frist For Oslo Havn

søndag 28. november 2010


Utvelgelsen av leverandører

• Kunngjøring og

konkurransegrunnlag

søndag 28. november 2010


Utvelgelsen av leverandører

•

søndag 28. november 2010

Utvelgelse fra kvalifikasjonsordninger


• •

Utvelgelse fra kvalifikasjonsordninge

Innkjøpsfaglig skjønn

søndag 28. november 2010


• •

Utvelgelse fra kvalifikasjonsordninge

I praksis vanskelig å klage

søndag 28. november 2010


• •

Utvelgelse fra kvalifikasjonsordninge

«Skjermdump»

søndag 28. november 2010


• •

Utvelgelse fra kvalifikasjonsordninge

Må være registrert

søndag 28. november 2010


• •

Utvelgelse fra kvalifikasjonsordninge

Registrerte opplysninger

søndag 28. november 2010


• •

Utvelgelse fra kvalifikasjonsordninge

Stramme søkekriteriene

søndag 28. november 2010


• •

Minst tre

søndag 28. november 2010

Utvelgelse fra kvalifikasjonsordninge


KOFA 2005/187

søndag 28. november 2010


KOFA 2005/187

• Må forhandle med mer enn en leverandør

søndag 28. november 2010


• Utvelgelse ved veiledende kunngjøring

• søndag 28. november 2010

Skriftlig register


• Utvelgelse ved veiledende kunngjøring

• Registrerte opplysninger søndag 28. november 2010


• Utvelgelse ved veiledende kunngjøring

• Begrenset anbudskonkurranse og konkurranse med forhandling

søndag 28. november 2010


• • søndag 28. november 2010

Utvelgelse blant de prekvalifiserte

Kvalifikasjonskravene


• •

Utvelgelse blant de prekvalifiserte

Begrunnelse

søndag 28. november 2010


• KOFA 2005/292

Ikke nok å meddele at leverandøren ikke er valgt ut

søndag 28. november 2010


• •

Klagerett

søndag 28. november 2010

Utvelgelse blant de prekvalifiserte


• •

Utvelgelse blant de prekvalifiserte

Omgjøring

søndag 28. november 2010

Forsyningsforskriften  

Forsyningsforskriften