Page 1

Nyhetsbrev nr. 8 21. februar 2011

Nyhetsbrev nr. 3

INNKJØPSFORUM Det nærmer seg bygging av nytt Østfoldsykehus, og byggherren, Helse Sør-Øst, har flagget nulltoleranse for brudd på etiske retningslinjer og reglene om offentlige anskaffelser.

Det kunne ikke dokumenteres sort på hvitt, men ”noen av oss hadde snakket sammen”, og da konstaterte KOFA at kommunen ikke hadde gjort seg skyldig i ulovlig direkteanskaffelse. Se for øvrig også videointervjuene med nøkkelpersoner om sentrale problemstillinger og begivenheter innenfor offentlige innkjøp. Du finner opptakene på www.foa.no.

Forum for offentlige anskaffelser Rådhusgt. 9. 0151 Oslo Telefon: 22 41 12 15 Fax: 22 41 12 12 www.offentligeanskaffelser.no


Strenge etiske krav til innkjøp for nytt sykehusbygg Byggingen av nytt sykehus i Østfold skal følge de etiske retningslinjene for innkjøp i Helse Sør-Øst, og det skal ikke forekomme avvik fra reglene om offentlige anskaffelser. Byggeprosjektet skal likeledes følge tilsvarende krav til etiske leverandørkjeder. Dette har byggherren, Helse Sør-Øst, fastsatt. Prosjektet har fastlagt en entrepriseog kontraktsstrategi med formål å legge grunnlag for en gjennomføringsmodell som gir trygghet for å oppfylle resultatmålene for prosjektet (kostnader, kvalitet og tid). Innkjøpsarbeidet knyttet til prosjekt ”Nytt østfoldsykehus” skal preges av høy etisk standard, skriver Helse Sør-Øst på sine nettsider. Lov om offentlige anskaffelser skal følges for alle innkjøp og anskaffelser, og det skal ikke forekomme avvik fra gjeldende regelverk. Prosjektet vil følge de etiske retningslinjene for innkjøp i Helse Sør-Øst og krav til etiske leverandørkjeder, og sikre at alt prosjektpersonell og øvrige involverte i prosjektet er kjent med disse. Videre vil ILO-konvensjonen bli fulgt opp, og utenlandsk arbeidskraft skal i alle utførelsesledd tilfredsstille myndighetskrav og regler som gjelder for arbeid over landegrenser. Prosjektet vil sørge for at de miljø og klimatiltak som vedtas eller gis som følge av føringer fra Helse Sør-Øst RHF eller nasjonalt, følges opp, heter det. Tiltakene innenfor dette området skal være bedre enn minimumskravene, dersom dette lar seg gjennomføre innenfor de økonomiske rammene for prosjektet.

Valg av entreprisemodell Prosjektet har fastlagt en entreprise- og kontraktsstrategi med formål å legge grunnlag for en gjennomføringsmodell som gir trygghet for å oppfylle resultatmålene for prosjektet (kostnader, kvalitet og tid). De overordnede kriterier for valget av entreprisestrategi for prosjekt ”Nytt østfoldsykehus” er i prioritert rekkefølge: 1. Investeringskostnad: Hvilken entreprisestrategi gir størst trygghet for gjennomføring innenfor kostnadsrammen for prosjektet. 2. Kvalitet: Det skal bygges et nøkternt sykehus med normalt god standard., basert på kjent og velprøvd teknologi. 3. Fremdrift: Byggearbeidene skal igangsettes høsten 2011 og være avsluttet i løpet av 2014. Klargjøring, testing, prøvedrift mv. foregår i 2015 slik at driften kan fases gradvis inn fra slutten av 2015. Det planlegges samtidig å innrette konkurransene slik at tilbydere kan gi pris på flere pakker for eventuelt sammenslåing til større pakker, ifølge opplysningene på nettsiden. På denne måten tilrettelegges for at tilbud kan mottas både fra større og noe mindre entreprenører. Modellen sikrer at prosjektet vil kunne gjennomføres etter gjeldende hovedfremdriftsplan, og forventes å gi optimal priskonkurranse i markedet. Overføring av prosjekteringsansvar for teknikk og IKT til entreprenører, bidrar til å få systemleverandører tidlig med i prosessen, byggpåvirkende anlegg kan det tas hensyn til tidligere i byggprosjekteringen og prosjekteringsansvaret for teknikken legges på den som skal ha funksjonsansvaret. Koordineringsansvar for grensesnitt og fremdrift legges til én av hovedentreprenørene. Modellen gir byggherren god påvirknings- og styringsmulighet. Alternativ modell Modellen er samtidig tilrettelagt med fleksibilitet for å kunne gjøre tilpasninger av pakkestørrelser og sammensetning. Erfaring viser at det kan være nødvendig å endre entrepriseinndeling underveis – enten pga. markedsmessige eller organisatoriske forhold, og den valgte modellen legger til rette for dette ved at man kan slå sammen til større pakker, alternativt gå over til totalentrepriser også for bygningsmessige fag eller større integrerte totalentrepriser.


Hadde snakket sammen – unngikk ulovlig direktekjøp

!

Rett nok hadde kommunen blandet sammen et kvalifikasjons- og tildelingskriterium, men en ulovlig direkteanskaffelse hadde den ikke gjort seg skyldig i, ifølge KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Det var gjort endringer i kontraktomfanget underveis, men ikke store nok til at det dreide seg om en ny kontrakt. Noen formell anmodning om forlenget vedståelsesfrist forelå ikke, men ”noen av oss hadde snakket sammen”, og det holdt for KOFA fordi det bare var en tilbyder.! I KOFA-sak 2010/179 gjaldt det Vestvågøy kommune, der en klager dels fikk klagerett fordi den påståtte feilen kunne ha fått enkelte leverandører til å avstå fra å komme med bud. Dels ble han innvilget klagerett også fordi påstander om ulovlig direkteanskaffelse kan fremmes av oss alle. Utgangspunktet var en åpen anbudskonkurranse som ble kunngjort i juni 2009. Formålet var prosjektering og bygging av en ny ”arm” til rundkjøring ved Lofotsenteret, inkludert nye parkeringsplasser, og ny kulvert.” Anskaffelsen hadde en estimert verdi på mellom 90 og 110 millioner kroner. Kriterieblanding Kommunen vedgikk at det var foretatt en sammenblanding av kvalifikasjons- og tildelingskriterier, men fremhevet at dette ikke er et alvorlig brudd på forskriften, da det bare var en tilbyder som ble funnet å være kvalifisert for deltakelse i konkurransen. I konkurransegrunnlaget det oppgitt at tildeling av kontrakt skulle skje på grunnlag av det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Tildelingskriteriene må da ha tilknytning til kontraktens gjenstand og være egnet til å !

identifisere det økonomisk mest fordelaktige tilbud. Kvalifikasjonskravet i denne saken var at tilbyderne skulle ha ”meget god gjennomføringsevne”. Som ett av tre tildelingskriterier skulle ”Prosjektgjennomføring” vektes 25 %. Klagenemnda kom til, som partene, at det her er foretatt en sammenblanding av kvalifikasjons- og tildelingskriterier. Tildelingskriteriet var ulovlig, og slike kriterier kan endres etter tilbudsfristens utløp, og bruk av et ulovlig tildelingskriterium er en feil som ikke kan rettes opp under tildelingsprosessen. Kommunen hadde da plikt til å avlyse konkurransen. Ulovlig direkteanskaffelse? Når det gjaldt påstanden om ulovlig direkteanskaffelse, anførte klageren at kontrakten ble inngått etter vedståelsesfristens utløp. Kommunen har imidlertid forklart at vedståelsesfristen ble omtalt på avklaringsmøte med den valgte leverandøren, og at det var klart forutsatt mellom partene at denne skulle forlenges frem til kontraktssignering. På bakgrunn av fremlagt dokumentasjon, sett sammen med at det i dette tilfellet bare var en leverandør som var funnet kvalifisert til å delta i konkurransen, fant klagenemnda det klart at det i dette tilfellet var meningen å forlenge vedståelsesfristen frem til den nært forestående kontraktssigneringen. Klagenemnda fant det således godtgjort at valgte leverandør hadde forlenget sin vedståelsesfrist frem til kontrakt ble signert Et annet spørsmål var hvorvidt det er inngått kontrakt av et vesentlig annet omfang enn det kunngjorte. Klageren viste i den forbindelse til at det er foretatt en reduksjon i kontraktsomfang ved bl.a. at en av parkeringsplassene var trukket ut av prosjektet. Det er ikke uforenlig med regelverket at kontraktsomfang til en viss grad må endres, uten at det gjennomføres en ny konkurranse, for eksempel dersom det oppstår uforutsette forhold, konstaterte KOFA.

8-2011  
8-2011  

yh et sb re v nr . 3 Forum for offentlige anskaffelser Rådhusgt. 9. 0151 Oslo Telefon: 22 41 12 15 Fax: 22 41 12 12 www.offentligeanskaffels...

Advertisement