Page 1

Nyhetsbrev nr. 44 28. november 2011

Nyhetsbrev nr. 3

INNKJØPSFORUM Det faglige hjørnet: Dersom leverandørene har gitt sine beste priser i form av faste prisvilkår i rammeavtalen, kan ikke oppdragsgiveren åpne ny konkurranse for å øve press på disse prisene.

Det skal bygges ny E39 på Vestlandet, og Statens vegvesen lurer på om det er mulig med energiutvinning på broer og tunneler på strekningen. Sju tilbydere har meldt sin interesse for å utrede dette.

Forum for offentlige anskaffelser Rådhusgt. 9 0151 Oslo Tlf.: 22 41 12 15 Fax: 22 41 12 12 www.foa.no


Prosjektet E 39 går ut på å vurdere muligheten for fast forbindelse på E 39 fra Kristiansand til Trondheim. Vegen har i dag åtte større fjordkrysninger. Den største utfordringen er krysningen over Sognefjorden som er 3,7 km lang og mer enn 1250 m dyp. Med eksisterende teknologi er det nesten umulig, fastslår lederen for prosjekt energi i E39utbyggingen, Mohammed Hoseini, til vegvesen.no. E39 mellom Sognefjorden og Trondheim består forøvrig av fem fergesamband. Etter åpning av Kvivsvegen i 2012 blir dette redusert til fire. Fergesambandene oppleves som en barriere, og bidrar til at reisetidene blir høye langs strekningen, heter det i beskrivelsen av E39. Energiproduksjon ( Mulighetsstudien skal undersøke potensialet for energiproduksjon ved fjord- og elvekryssing, og presentere utfordringene og mulighetene. Den kartlegger hvilken teknologi som finnes for energiproduksjon fra fornybare energikilder. Hver enkelt teknologi skal vurderes ut fra hvor effektivt den kan produsere energi på brokonstruksjonene til hver enkelt fjordkryssing. Sjelden veikontrakt på E39:

Utrede energiutvinning på broer og tunneler Sju svenske og norske leverandører kjemper om å få kontrakten for å lage en mulighetsstudie for energiutvinning på broer og tunneler på E39. Det er Statens vegvesen som har kunngjort konkurransen, og fristen for levering av tilbud er nå gått ut. Gjennom mulighetsstudien skal potensialet for energiproduksjon ved fjord- og elvekryssing klargjøres, og det er ventet at den som får kontrakten, skal presentere utfordringene og mulighetene – et grunnlag for innovasjon.

- Det finnes tre mulige løsninger for fjordkryssing. Det er flytebro, hengebro og rørbro som er en flytende tunnelkonstruksjon . Det kan også være en kombinasjon av disse tre, forteller delprosjektlederen. Bølger, sol, havstrømmer … Han er leder for delprosjekt energi, og har ansvaret for å undersøke mulighetene for å produsere energi på bro- eller tunnelkonstruksjonene. Målet er at konstruksjonene skal produsere nok energi til å dekke både eget behov og anleggets totale behov, og dessuten kunne levere energi ut på el-nettet. Kraften skal utvinnes fra havstrømmer, bølger og tidevann, i tillegg til sol og vind. Det er en utfordring å finne teknologiske løsninger for energiutvinning som konkurrerer økonomisk med dagens løsninger, sier Hoseini. Verdens første tidevannskraftverk ble bygget i La Rance i Frankrike i 1966, og er fortsatt i bruk. Maks produksjon er 600 gwh/ pr. år. Det første kommersielle bølgekraftverket i Europa finnes i Portugal.


Det faglige hjørnet

Ikke lov å øve press på faste vilkår i en rammeavtale En oppdragsgiver kan ha rammeavtaler med faste vilkår med flere leverandører. Dersom alle vilkårene ligger fast, er det ikke tillatt å åpne konkurransen på nytt for å endre disse vilkårene. Av dette følger det at det ikke er tillatt å presse leverandører ytterligere gjennom en minikonkurranse på vilkår som allerede er bindende avtalt i rammeavtalen. For eksempel kan oppdragsgiver ikke åpne ny konkurranse på pris hvis leverandørene allerede har gitt sine beste priser gjennom faste prisvilkår i rammeavtalen.

prisen er endelig fastsatt til en bestemt sum. Det er fullt mulig at prisen refererer til en prisindeks, forutsatt at prisen for et bestemt bestilling kan fastsettes på en objektiv måte. Ved tildeling av ”alminnelige” kontrakter er det normalt ikke behov for utfylling av tilbudet i perioden mellom valg av leverandør og kontraktsinngåelse. Dette kan være annerledes ved tildeling av kontrakt under en rammeavtale. Oppdragsgiveren har muligheten til å skriftlig konsultere leverandøren og om nødvendig be om at tilbudet utfylles. Utfylling vil bare være aktuelt for avtaler der ikke alle vilkårene er fastsatt. Dersom rammeavtalen ikke bindende fastsetter alle vilkårene, vil det være nødvendig å utfylle tilbudet, slik at inngåelsen av kontrakten kan skje på basis av vilkårene fra rammeavtalen i kombinasjon med de utfylte vilkårene. Bestemmelsen må ses i sammenheng med de generelle kravene til rammeavtaler som forbyr at partene gjør vesentlige endringer i avtalevilkårene. Flere leverandører, generelt

Dette fremgår av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets veiledning. Veiledningen er omfattende, og kan studeres/lastes ned her. I nyhetsbrevene har vi over tid brakt stoff der vi støtter oss til denne veiledningen knyttet til spesielle og aktuelle problemstillinger. Nå ser vi nærmere på enkelte problemstillinger som er knyttet til tildeling av kontrakter innenfor rammeavtaler. Tildeling av kontrakt innenfor en rammeavtale omtales også som at avrop eller bestilling skjer basert på en rammeavtale. Én leverandør Oppdragsgiveren kan ha en rammeavtale med faste vilkår med én leverandør. At vilkårene er bindende fastsatt betyr ikke nødvendigvis at

Én og samme rammeavtale kan ha faste vilkår for bestemte kontrakter under rammeavtalen, og ikke faste vilkår for andre kontrakter under rammeavtalen. Hvorvidt vilkårene er faste eller ei, beror på en tolkning av rammeavtalen. Flere leverandører, faste vilkår Oppdragsgiver kan ha rammeavtaler med faste vilkår med flere leverandører. At vilkårene skal være bindende fastsatt betyr ikke nødvendigvis at prisen skal være endelig fastsatt til en bestemt sum. Det er fullt mulig at prisen refererer til en prisindeks, forutsatt at prisen for en bestemt bestilling kan fastsettes på en objektiv måte.


Dersom alle vilkårene ligger fast, er det ikke tillatt å åpne konkurransen på nytt for å endre disse vilkårene. Av dette følger det at det ikke er tillatt å presse leverandører ytterligere gjennom en minikonkurranse på vilkår som allerede er bindende avtalt i rammeavtalen. For eksempel kan oppdragsgiver ikke åpne ny konkurranse på pris hvis leverandørene allerede har gitt sine beste priser gjennom faste prisvilkår i rammeavtalen. Bestemmelsene om rammeavtaler regulerer ikke eksplisitt hvordan oppdragsgiveren skal velge ut leverandør til den enkelte kontrakten som tildeles innenfor rammeavtalene. De grunnleggende prinsippene gir imidlertid føringer på hvordan tildeling kan skje. Hensynet til forutberegnelighet taler for at alle forhold som er relevante for tildeling av kontrakten skal fremgå av konkurransegrunnlaget for rammeavtalene. Flere leverandører, ikke faste vilkår Oppdragsgiveren kan tildele kontrakter i situasjoner der det er rammeavtaler med flere leverandører, og der ikke alle vilkårene er bindende fastsatt i rammeavtalene. Konkurransen skal gjennomføres på vilkårene som fremgår av konkurransegrunnlaget for rammeavtalen, som generelt skal ligge fast, men om nødvendig kan presiseres. De konkrete omstendighetene kan for eksempel gjøre det nødvendig å stille et nærmere bestemt krav til leveringstid innenfor det avtalte spennet for leveringstid. Dersom konkurransen skal baseres på andre vilkår, må disse oppgis i konkurransegrunnlaget for rammeavtalen. For eksempel kan det tenkes at bruk av et tildelingskriterium som leveringstid først vil kunne være relevant å se hen til i evalueringen av de enkelte kontrakter som skal tildeles under rammeavtalen, fordi kriteriet ikke vil gi mening utover det konkrete prosjektet kontrakten gjelder. Når det skal iverksettes ny konkurranse ”mellom partene”, skal oppdragsgiveren skriftlig konsultere ” de leverandører som er i stand til å gjennomføre kontrakten”. Normalt må dermed alle leverandørene kontaktes. Dersom rammeavtalene bare er delvis parallelle, vil det

imidlertid bare være aktuelt å invitere de som kan levere den aktuelle varen eller tjenesten som oppdragsgiveren er på jakt etter. Oppdragsgiveren skal fastsette en tilstrekkelig frist til innlevering av tilbud på de enkelte kontraktene under rammeavtalen. Minimumsfristene i forskriften gjelder ikke i disse tilfellene. Fristen skal fastsettes skjønnsmessig i det oppdragsgiveren tar hensyn til kontraktsgjenstandens kompleksitet, slik at leverandørene gis rimelig tid til å utarbeide og sende inn tilbudet. Dersom oppdragsgiveren velger å gjennomføre minikonkurransen som en elektronisk auksjon, må imidlertid fristene i forskriften overholdes. Tilbudene skal sendes inn skriftlig, og innholdet skal holdes fortrolig inntil den fastsatte tilbudsfristen har utløpt. Hvis oppdragsgiveren benytter seg av e-auksjon, vil det imidlertid gjelde visse unntak fra fortrolighetskravet, da noe informasjon skal ut til leverandørene. Tildelingen av kontrakt skal skje på grunnlag av tildelingskriteriene som er fastsatt i konkurransegrunnlaget for rammeavtalen. Tildelingskriteriene som legges til grunn for valg av leverandør til rammeavtalen, trenger ikke være de samme som tildelingskriteriene som skal legges til grunn ved valg av leverandør til den enkelte kontrakt innenfor rammeavtalen. Imidlertid er det vesentlig at dette går klart frem av konkurransegrunnlaget for rammeavtalen.

44_2011  

N yh et sb re v nr . 3 Forum for offentlige anskaffelser Rådhusgt. 9 0151 Oslo Tlf.: 22 41 12 15 Fax: 22 41 12 12 www.foa.no 28. november 20...