Page 1

Nyhetsbrev nr. 41 7. november 2011

Nyhetsbrev nr. 3

INNKJØPSFORUM Den konkurranseutsatte ambulansetjenesten i Helse Midt-Norge skal bringes hjem. Det skaper en rekke innkjøps- og kontraktsutfordringer, ikke minst i forbindelse med leie av lokaler.

Verken den begrunnelse som først ble gitt til leverandøren, eller den nærmere begrunnelsen som senere kom på anmodning, holdt mål etter regelverket. Det slår KOFA fast.

Forum for offentlige anskaffelser Rådhusgt. 9. 0151 Oslo Telefon: 22 41 12 15 Fax: 22 41 12 12 www.offentligeanskaffelser.no


Ambulanse-utfordringer i kø for Helse Midt-Norge Vesentlige innkjøps- og kontraktsutfordringer er knyttet til Helse MidtNorges arbeid med å overta hele sin ambulansetjeneste selv. Det er ennå ett år igjen av kontraktene med de private drivere, og det regionale helseforetaket ber helseforetakene skjerpe kontraktoppfølgingen slik at kvaliteten på tjenesten ikke senkes i de gjenværende måneder. I tillegg skal det inngås leiekontrakter for minst et titalls ambulansestasjoner, og da dukker det opp en klassisk innkjøpsbalansegang: Når er det en ren leiekontrakt, og når er det en bygg- og anleggskontrakt? Fram til utgangen av 2012 er en del av ambulanseområdene innenfor det regionale foretaket driftet av eksterne leverandører. Helseforetaket skal ikke gjøre noen ny kontrakt med eksterne for videre ambulansedrift, men fra 2013 drive denne tjenesten i egenregi. Det dreier seg om å overta en virksomhet som årlig koster om lag 470 millioner kroner og som har mer enn 700 ansatte. Det er foreløpig bestilt 60 nye ambulansebiler på rammeavtalene til HINAS (Helseforetakenes Innkjøpssentral), opplyser adm. direktør i det

regionale helseforetaket til sitt styre. Disse skal leveres høsten 2012. I tillegg tas det sikte på å kjøpe om lag 55 brukte ambulanser fra dagens driftsselskaper, og det kan bli aktuelt med etterbestillinger. Lokaler til ambulansetjenesten En utfordring er lokaler til ambulansestasjonene. En juridisk utredning er gjennomført når det gjelder behovet for å gjennomføre konkurranser knyttet til leieavtalene eller om disse kan overtas direkte. Ut fra denne legges det opp til å gjennomføre en forenklet konkurranse på de stasjoner der helseregionen ikke selv har bindende leieavtaler e.l. Dette inkluderer minst 10 ambulansestasjoner hvor det må påregnes nye lokaler eller vesentlig ombygging, heter det i styredokumentene. Det er utarbeidet en felles kravspesifikasjon for ambulansestasjoner, avhengig av størrelse (antall biler) på stasjonen og behovet for aktiv/passiv vakt.( For noen stasjoner er det behov for nybygg, og tidsplanen fram til disse byggene bør stå ferdig er svært stram, ifølge adm. dir. Ved behov for midlertidige lokaler kan helseforetaket akseptere noen avvik fra den generelle kravspesifikasjonen. Risikoen i dette er i hovedsak knyttet til om det faktisk er tilgjengelige lokaler i leiemarkedet på det stedet ambulansene er stasjonert for tiden, heter det, og i tillegg til oppfølging av enkelte juridiske forhold knyttet til inngåelse av leieavtaler enten det er i nybygg eller i eksisterende bygg. Overgangsperiode Den enkelte leieavtale antas å innebære en leiekostnad på under en mill. korner pr. år, men samlet utgjør avtalene om lag 35 millioner kroner pr. år. Etter en overgangsperiode skal ambulansetjenesten integreres i det enkelte helseforetaks alminnelig drift, men i selve overgangsperioden – i 2013, er planen å etablere et eget helseforetak innenfor Helse Midt-Norge RHF som bare drifter ambulanser. Denne måten å organisere på kommer bl.a. av at man i overgangsfasen har et helt annet risikobilde enn når mane r i ordinær drift, poengterer adm. dir. i sin redegjørelse til styret. Det er også en utfordring å sikre at tjenesten opprettholder samme høye kvalitetsnivå fram til overtakelsen. - Derfor må vi, heter det, evne å ha enda større oppmerksomhet på oppfølgingen av kontraktene enn det vi har hatt i en normal driftsfase hos dagens drivere.


Ingen av begrunnelsene holdt mål " Valget er tatt ut fra samlet skår på gitte kriterier samt eventuelle forbehold gitt i de enkelte tilbud." En slik begrunnelse holder ikke mål etter de krav som regelverket for offentlige anskaffelser stiller til slike, har KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) slått fast. I denne saken holdt heller ikke oppdragsgiverens forsøk på å gi en nærmere begrunnelse mål. Tønsberg kommunale eiendom KF kunngjorde i januar i fjor en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler for anskaffelse av flere arkitekt- og rådgivningstjenester, som er en prioritert tjeneste. Klagesaken (KOFA-sak 2010/252) gjaldt begrunnelsesplikten. I forskriften står det at oppdragsgiverens begrunnelse for kontraktstildeling skal inneholde tilstrekkelig informasjon om det valgte tilbudet til at leverandøren kan vurdere om oppdragsgivers valg har vært saklig og forsvarlig, i samsvar med oppgitte tildelingskriterier. I denne saken var det ikke gitt noen annen begrunnelse for tildelingen at " Valget er tatt ut fra samlet skår på gitte kriterier samt eventuelle forbehold gitt i de enkelte tilbud." Klagenemndas konklusjon er klar:- En så knapp begrunnelse gir ikke mulighet til å vurdere om det er grunnlag for å klage, og begrunnelsen er ikke i tråd med forskriftens krav. Innklagede har brutt forskriften.

Anmodning om begrunnelse Dersom det er fremsatt en skriftlig anmodning om det, skal det innen 15 dager gis en nærmere begrunnelse for hvorfor leverandøren ikke tildeles kontrakt. I Tønsberg-saken mente oppdragsgiveren ikke å ha mottatt noen sli anmodning og viste til en e-post. Nemnda var enig med oppdragsgiveren at det ikke kunne tolkes noen slik anmodning ut av den e-posten, men trakk i stedet fram en e-post fra dagen etter. Her mente KOFA at formuleringene «…vanskelig oppfattes som noe annet enn en anmodning om en begrunnelse etter forskriften.». Klagenemnda har i flere saker lagt til grunn at en nærmere begrunnelse må forutsettes å skulle sammenlikne mer inngående det valgte tilbudet med tilbudet til den leverandøren som anmoder om en nærmere begrunnelse. Nemnda har også lagt til grunn at kravene til den nærmere begrunnelsens innhold og omfang til en viss grad vil måtte fastsettes på bakgrunn av innholdet i leverandørens skriftlige anmodning. - Innklagede har ikke gitt opplysninger om noen av de valgte tilbudenes relative egenskaper eller fordeler, og begrunnelsene inneholder ingen sammenlikning av klagers tilbud og tilbudet til valgte leverandør, konstaterer klagenemnda, som dermed konkluderer med at oppdragsgiverens begrunnelse i de aktuelle e-postene således ikke anses å oppfylle kravet til nærmere begrunnelse i forskriften.

41_2011  

N yh et sb re v nr . 3 Forum for offentlige anskaffelser Rådhusgt. 9. 0151 Oslo Telefon: 22 41 12 15 Fax: 22 41 12 12 www.offentligeanskaffe...

41_2011  

N yh et sb re v nr . 3 Forum for offentlige anskaffelser Rådhusgt. 9. 0151 Oslo Telefon: 22 41 12 15 Fax: 22 41 12 12 www.offentligeanskaffe...

Advertisement