Page 1

Nyhetsbrev nr. 40 29. oktober 2012

yhetsbrev nr. 3

INNKJØPSFORUM Det faglige hjørnet I det nye regelverket som trådte i kraft 1. juli i år er nyskapningen suspensjon med. Det betyr at en oppdragsgiver i visse tilfelle må la være å inngå kontrakt ved midlertidig forføyning.

Regjeringen er i gang med anskaffelsesprosessen for kjøp av nye redningshelikoptre. Kontrakttidelingen skal skje etter det «økonomisk mest fordelaktige tilbudet».

Forum for offentlige anskaffelser Rådhusgt. 9 0151 Oslo Tlf.: 22 41 12 15 Fax: 22 41 12 12 www.foa.no


Helikopterkjøp til 17 mrd skal avgjøres etter «det økonomisk mest fordelaktige tilbudet» Kampen om å levere neste generasjons redningshelikopter til 330-skvadronen spisser seg til . Fire helikopterprodusenter er med i finalerunden som avsluttes når anbudsfristen går ut den 18. desember. Regjeringen har varslet en intensjon om å signere anskaffelseskontrakt for inntil 16 nye redningshelikoptre i 2013, med leveranse av det første helikopteret i 2016. Nær 17 milliarder kroner er bevilget til kjøpet. Kriteriet for utpeking av fremtidens redningshelikopter vil være «det økonomisk mest fordelaktige tilbudet». De fire leverandørene som er med i finalerunden er: Sikorsky med sin S92®, Eurocopter med EC225, NH Industries med NH90 og Agusta Westland med AW-101. De nye redningshelikoptrene skal erstatte de etterhvert tilårskomne Sea King-helikoptre, som har utført redningsoppdrag i Norge siden 1973. Anskaffelsen og nødvendige infrastrukturtiltak har en bevilget kostnadsramme på 16,8 milliarder kroner. Planen er at alle helikoptrene skal være leverte innen 2020. Anskaffelsesstrategien legger til rette for en konkurranse hvor målet er å få det riktige helikopteret til riktig pris. For å oppnå dette er det viktig å få til en konkurranse mellom flere tilbydere, slik at alle tilbyderne har insentiver til å strekke seg både når det gjelder ytelse og pris, fremholder regjeringen i anbudsdokumentene.

Kompleks anskaffelse I dette ligger også at helikoptrene anskaffes til avtalt tid, med lav risiko i den etterfølgende gjennomføring av avtalen og at resultatet blir den helikoptertilgjengelighet som er avtalt og som ambisjonsnivået for redningshelikoptertjenesten baserer seg på. Kriteriet for utpeking av fremtidens redningshelikopter vil være «det økonomisk mest fordelaktige tilbudet». I dette ligger det at det vil bli foretatt en avveining av flere forhold, slik som ytelser, risiko, drifts- og leveransepålitelighet og pris. Anskaffelsen av redningshelikopter er kompleks, fordi redningshelikoptrene skal kunne brukes i ekstreme situasjoner for å redde liv og helse. I anskaffelsen legges det vekt på at leverandørene må tilpasse helikopterne med basis i norske krav til: Rekkevidde, operasjonskonseptet, bedrede væregenskaper i form av avisningsutstyr og utstyr for bedret søkeevne og sikkerhet (sensorer, varmesøkende kamera, 360 graders radar m.m.). I tilegg kommer muligheter til å etterfylle drivstoff fra overflatefartøy (HIFR) og ambulanseinnredning Etiske retningslinjer Regjeringen tar sikte på å åpne for at både sivilt og militært registrerte helikoptre kan delta i konkurransen på like vilkår. Det vil i anskaffelsen bli tatt hensyn til samhandlingsgevinster på statens hånd i den grad disse kan realiseres ved å stille til veie statlig infrastruktur eller utstyr/deler så langt det er relevant for alle tilbydere på like vilkår. I tillegg er det fastsatt etiske retningslinjer for de som er involverte i anskaffelsen fra myndighetenes side. Det vil i tillegg til selve hovedanskaffelsen bli gjennomført tilleggsanskaffelser innen bl.a. bygg og anlegg.


Det faglige hjørnet

Suspensjon innført for å sikre leverandørers rettigheter Det er en viss risiko ved midlertidig forføyning at oppdragsgiveren inngår kontrakt før domstolen har rukket å ta stilling til begjæringen. Den nye bestemmelsen i regelverket for offentlige anskaffelser om suspensjon betyr imidlertid at selve begjæringen om midlertidig forføyning, i visse tilfeller, får automatisk oppsettende virkning. Det betyr at oppdragsgiveren har plikt til å avvente kontraktsinngåelsen inntil domstolen har tatt stilling til begjæringen, og dermed sikre leverandørers rettigheter. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets (FADs) veiledning ble oppdatert i juli 2012, slik at den også omtaler de nye håndhevelsesbestemmelsene i anskaffelsesregelverket. Veiledningen kan studeres/lastes ned her. De nye håndhevelsesbestemmelsene i anskaffelsesregelverket gjelder for kontrakter som er kunngjort etter 1. juli 2012. For anskaffelser som ikke kunngjøres, gjelder de nye håndhevelsesbestemmelsene kontrakter som er inngått etter nevnte dato. For anskaffelser der hhv. konkurransen er kunngjort eller kontrakt er inngått før 1. juli 2012 gjelder fortsatt de ”gamle” bestemmelsene.

Begjæring om midlertidig forføyning For at leverandørenes inngrepsmuligheter skal være effektive, må de kunne kreve midlertidig forføyning inntil et spørsmål om brudd på anskaffelsesregelverket er rettskraftig avgjort. Dersom domstolene treffer beslutning om midlertidig forføyning, innebærer det at oppdragsgiveren ikke kan gjennomføre den beslutningen som forføyningen retter seg mot, frem til det er avklart om reglene er fulgt. Det kan for eksempel gjelde en beslutning om inngåelse av kontrakt eller om at en leverandør skal avvises. Midlertidig forføyning kan bare gis før kontrakten er inngått. Midlertidig forføyning er således aktuelt der det er tale om å stanse en kontraktsinngåelse eller å stille enhver beslutning som oppdragsgiveren har truffet i bero. Begge typer forføyningskrav – stans av kontraktsinngåelse og stans av andre beslutninger – vil være aktuelle ved påståtte brudd på anskaffelsesreglene, der for eksempel en leverandør mener seg urettmessig avvist eller er av den oppfatning at oppdragsgiver har kommet til et urettmessig resultat i konkurransen. I den første type saker vil det være naturlig å legge ned påstand om at oppdragsgiveren forbys å inngå kontrakt, mens det i den andre typen saker vil være naturlig å legge ned påstand om at anskaffelsesprosessen skal stanses, for eksempel inntil regelbruddet er rettet opp. Der avgjørelsen retter seg mot å stanse en kontraktsinngåelse, kan det for det første tenkes midlertidig forføyning i konkurranser som har blitt kunngjort. Begjæringer om midlertidige forføyning i slike tilfeller vil ofte bli fremsatt i karensperioden, men det vil også være mulig å fremsette en slik begjæring etter karensperiodens utløp, forutsatt at kontrakt ennå ikke er inngått. Det vil også være mulig å begjære midlertidig forføyning for anskaffelser som ikke kunngjøres (ulovlige direkte anskaffelser). Det kan for eksempel skje i 10-dagersperioden etter intensjonskunngjøringen, men vil også kunne skje i tilfeller der oppdragsgiver overhodet ikke har foretatt noen kunngjøringer, igjen forutsatt at kontrakten ennå ikke er inngått. Midlertidig forføyning kan ikke besluttes der den skade eller ulempe oppdragsgiveren blir påført, står i åpenbart misforhold til den interesse leverandøren har i at forføyningen blir besluttet.


Oppdragsgiveren kan også i visse tilfeller sette en frist for når begjæring om midlertidig forføyning må settes frem for tingretten. Dette gjelder oppdragsgivers beslutning om å avvise eller forkaste en forespørsel om å delta i konkurransen i en begrenset anbudskonkurranse eller en konkurranse med forhandlinger. Fristen skal være minst 15 dager regnet fra oppdragsgivers meddelelse er sendt. Suspensjon av oppdragsgiverens adgang til å inngå kontrakt I visse tilfeller skal en begjæring om midlertidig forføyning mot oppdragsgiverens tildelingsbeslutning føre til at oppdragsgiverens adgang til å inngå kontrakt automatisk suspenderes. En midlertidig forføyning mot oppdragsgiverens tildelingsbeslutning har til hensikt å sikre at oppdragsgiveren ikke inngår kontrakt før det er tatt stilling til om tildelingen har skjedd i samsvar med anskaffelsesregelverket. Utgangspunktet etter tvisteloven er at selve begjæringen om midlertidig forføyning ikke har oppsettende virkning. Det vil si at forbudet mot å inngå kontrakt først gjelder fra det tidspunkt domstolene faktisk har truffet avgjørelse om midlertidig forføyning. Oppdragsgiveren er således først avskåret fra å inngå kontrakt når beslutningen om forføyning foreligger. Det kan, etter forholdene, ta noe tid før domstolene faktisk treffer en slik beslutning, noe som betyr at det er en viss risiko for at oppdragsgiveren inngår kontrakten før domstolen har rukket å ta stilling til begjæringen. Den nye bestemmelsen om suspensjon betyr imidlertid at selve begjæringen om midlertidig forføyning, i visse tilfeller, får automatisk oppsettende virkning. Dette innebærer at oppdragsgiveren har plikt til å avvente kontraktsinngåelsen, inntil domstolen har tatt stilling til begjæringen.

For leverandøren vil det nettopp være avgjørende at han ikke må vente på at domstolen gir midlertidig forføyning, men at en oppsettende virkning inntrer allerede ved begjæring om midlertidig forføyning for at han skal ha reell mulighet til å få tildelt kontrakten. Formålet med suspensjonsbestemmelsen er således å sikre virkningen av karensbestemmelsen, slik at skadelidte leverandører kan klage på et tidspunkt der det fortsatt er mulig å rette opp de feil som er begått. Bestemmelsene om suspensjon gjelder bare for anskaffelser som omfattes av forskriftens del III og bygge- og anleggskontakter til sosiale formål over EØSterskelverdi. Bestemmelsene gjelder ikke for anskaffelser som reguleres i forskriftens del II eller del IV for øvrig. Når kan suspensjonsvirkningen inntre Oppdragsgiverens adgang til å inngå kontrakt suspenderes bare når visse betingelser er oppfylt. For det første inntrer suspensjon bare ved begjæringer om midlertidig forføyning som vedrører oppdragsgivers tildelingsbeslutning, dvs. der forføyningen går ut på å stanse kontraktinngåelsen. Suspensjon inntrer altså ikke når det begjæres midlertidig forføyning før det er truffet avgjørelse om tildeling av kontrakt. Det vil således for eksempel ikke inntre suspensjon når en leverandør begjærer midlertidig forføyning mot oppdragsgiverens beslutning om ikke å prekvalifisere en leverandør. Suspensjon inntrer for det andre bare i to typetilfeller: Der oppdragsgiveren har gjennomført en konkurranse som avsluttes med en karensperiode , og ved direkte tildelinger uten forutgående kunngjøring av konkurransen.


I førstnevnte tilfelle inntrer suspensjon bare der oppdragsgiveren har fastsatt en karensperiode. Dette gjelder uansett om oppdragsgiveren er forpliktet til å fastsette en karensperiode, eller der oppdragsgiveren på frivillig grunnlag velger å fastsette en karensperiode. For at oppdragsgiverens adgang til å inngå kontrakt skal suspenderes i et slikt tilfelle, er det også en betingelse at begjæringen om midlertidig forføyning er fremsatt innen utløpet av karensperioden. Ved direkte tildelinger uten forutgående kunngjøring inntrer suspensjon bare når oppdragsgiveren har kunngjort i tråd med bestemmelsene om intensjonskunngjøring og begjæring er fremsatt innen ti dager regnet fra dagen etter datoen for kunngjøring. At vilkårene ikke er oppfylt, betyr ikke at det ikke kan treffes beslutning om midlertidig forføyning. Det betyr bare at selve begjæringen ikke fører til automatisk suspensjon. Det vil således være mulig å begjære, og oppnå, midlertidig forføyning der det for eksempel ikke er fastsatt en karensperiode eller der begjæringen først fremsettes etter karensperiodens utløp. Når inntrer og opphører suspensjonen Suspensjonen inntrer når begjæringen er forkynt for saksøkte. Ved forkynning av begjæringen gjøres oppdragsgiveren oppmerksom på suspensjonsvirkningen. Retten skal samtidig som begjæringen sendes til forkynnelse beramme muntlig forhandling til behandling av begjæringen. Selve behandlingen av begjæringen behandles etter de alminnelige reglene i tvisteloven. Suspensjonen varer inntil tingretten har tatt stilling til begjæringen. Hvis domstolen avviser en begjæring om midlertidig forføyning før utløpet av karensperioden eller 10-dagersperioden etter intensjonskunngjøringen, kan oppdragsgiveren uansett først inngå kontrakt etter utløpet av hhv.

karensperioden eller 10-dagersperioden. Dette henger sammen med at øvrige forbigåtte leverandører fortsatt skal ha mulighet for å begjære midlertidig forføyning i denne perioden. Det inntrer ikke suspensjon ved anke over tingsrettens avgjørelse.

Innkjøpsforum 40/2012  

Innkjøpsforum 40/2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you