Page 1

Nyhetsbrev nr. 39 22 oktober 2012

yhetsbrev nr. 3

INNKJØPSFORUM En kravspesifikasjon fra Forsvarsbygg fristet en rekke av de fremste i arkitektfag og rådgivning. Teamtanke og oppgavenes omfang i både faser og tverrfaglighet var spesielt attraktivt.

Tre alvorlige brudd på regelverket straffer seg hos KOFA: Mangelfull protokoll, ikke utfyllende tildelingskriterier og ingen skriftlig melding om kontraktstildeling og klagefrist.

r

En intensjonskunngjøring innebærer at oppdragsgiver risikofritt kan inngå kontrakt direkte med en leverandør, 10 dager etter kunngjøringen har blitt offentliggjort på Doffin.

Forum for offentlige anskaffelser Rådhusgt. 9 0151 Oslo Tlf.: 22 41 12 15 Fax: 22 41 12 12 www.foa.no


Kamp til siste slutt om rådgiverjobb for ny kampflybase

Arealplanlegging

I sin jakt på rådgivere til å planlegge den nye kampflybasen i Norge, gjennomførte Forsvarsbygg en anbudskonkurranse med en bred kravspesifikasjon. Det var behov for et team med flere fag innenfor arkitekt- og rådgivningsbransjene. I gruppen som vant, fins noen av Norges fremste fagmiljøer på området. To team sto imidlertid likt i kompetanse, slik at det ble pris som avgjorde.

Ved kontraktsigneringen fremhevet ALM-gruppen flere forhold ved konkurransen. Blant annet ble team-tanken og oppgavenes omfang i både faser og tverrfaglighet oppfattet som spesielt attraktivt.

Forsvarsbygg har nå gjennomført evalueringen av konkurransen for anskaffelse av plan- og prosjekteringsgruppe til arbeidet med planleggingen av base for nye kampfly. Det var en omfattende evaluering som ble gjennomført. Med i arbeidet var representanter fra Forsvarsbyggs arkitekturråd og teknisk kvalitetsgruppe, Norske Arkitekters Landsforening (NAL) og Forsvarsbyggs egen organisasjon. Fem grupperinger leverte tilbud innen fristen i august, og evalueringsgruppen har vurdert meget gode tilbud. To team var til slutt tilnærmet like på total kompetanse, og pris ble utslagsgivende for konkurransen. Forsvarsbygg har derfor til hensikt å inngå avtale med ALM-gruppen som blant annet består av Asplan Viak AS, LPO arkitekter AS og Multiconsult AS.

Det ble i juli i år lyst ut en konkurranse for anskaffelse av rådgivere som skal bistå med arealplanlegging på Ørland og Evenes med utredninger og nødvendig prosjektering begge steder. Oppdraget er sammensatt av delprosjekter med arealplanlegging og prosjektering av bygg og infrastruktur, og vil være én del av det totale oppdraget med planlegging og bygging av base for nye kampfly. Forsvarsbygg skal senere gjennomføre flere konkurranser for prosjektering og bygging.

De første flyene i 2017 De første F-35 flyene er ventet til Ørland i 2017 og prosjektet står overfor en krevende periode tidsmessig. Forsvarsbygg er i gang med forberedelser for etablering av kampflybase. For å kunne være klar til å ta fatt på oppgaven med etableringen har Forsvarsdepartementet gitt Forsvarsbygg i oppdrag om å starte opp med planleggingen fra 1. januar i år. I første omgang dreier dette seg om forberedelser før vedtak om basevalg. Forsvarsbygg gjennomførte tidligere en anbudskonkurranse for å leie inn et prosjekteringsteam som blant annet skulle bistå med gjennomgang av utarbeidet grunnlagsdokumentasjon og forberedende arbeider for kampflybase. Forsvarsbygg tar sikte på en helhetlig gjennomføringsplan for kampflybase. De forberedende arbeider besto av en leveranse med to hoveddeler: Beskrivelse av brukerbehov knyttet til bl.a. flyplassutforming, basert på behovsbeskrivelser fra bruker og kampflyprogrammet. Beskrivelse av status på aktuelle baser basert på tilstandsanalyser, beskrivelse av kapasiteter, forventet fornyelsesbehov i et 20-års perspektiv og egnethet. Rapportene fra disse hoveddelene danner underlaget for det videre plan- og prosjekteringsarbeidet.


Brøt regelverket på tre sentrale punkter Mangelfull utfylt protokoll, ikke utfyllende tildelingskriterier og ingen skriftlig melding om kontraktstildeling og klagefrist. Dermed konstaterte KOFA at kommunen som det var kommet klage på, hadde begått tre brudd på sentrale bestemmelser i regelverket. I tillegg minnet klagenemnda om at dersom utfyllende tildelingskriterier mangler når det er «økonomisk mest fordelaktig» som er lagt til grunn i en konkurranse, er det laveste pris som gjelder. Helt i slutten av august 2011 kunngjorde Berg kommune en konkurranse for å gjøre kontrakt om snøbrøyting i nordre del av kommunen. To tilbud kom inn, hvorav tilbyderen bak det ene fikk kontrakt – den andre klaget avgjørelsen inn for KOFA (sak 2011/325). Klagenemnda understreker at det ikke var gitt opplysninger om anskaffelsens antatte verdi, men med utgangspunkt i de to tilbudene fant man hvilket regelverk som skulle benyttes. Den delen av forskriften som gjaldt kjøp av verdi under EU/EØSterskelverdiene ble lagt til grunn. Protokollplikten Det første av ankepunktene i klagene gjaldt protokollplikten. Denne gjelder for anskaffelser over 500 000 kroner slik at de opplysningene som er relevante for den aktuelle anskaffelsen skal med, samtidig som noen opplysninger skal med uansett. Det gjelder f.eks. anslått verdi på kontrakten og navn på og begrunnelse for valg av leverandør og kontraktsverdi. Det eneste KOFA fant, var et notat fra anbudsåpningen med opplysninger om tilbyderne og tilbudsprisene ble fremlagt. Ut over dette, heter det, foreligger det ingen skriftlig dokumentasjon på at det er ført protokoll slik forskriften tilsier. Brudd på regelverket.

Tildelingskriterier Kontraktstildeling skulle skje etter det økonomisk mest fordelaktige tilbudet på grunnlag av kriterier fastsatt i konkurransegrunnlaget. Her fant ikke klagenemnda annet enn hvilke kriterier som vil bli lagt til grunn ved vurderingen av om og hvordan kommunen eventuelt vil benytter retten til å tildele kontrakt til flere enn én tilbyder. Det å unnlate å angi utfyllende tildelingskriterier er brudd på forskriftens bestemmelser, fastslår nemnda, som minner om at der slike kriterier ikke er angitt, skal oppdragsgiveren legge til grunn laveste pris.

Melding om klagefrist og tildeling Når det gjelder melding om tildeling av kontrakt og klagefrist, konstaterer KOFA at det har vært muntlig kontakt mellom partene på dette punkt. Det er begge partene enige om, men, skriver KOFA og begrunner avgjørelsen om regelbrudd slik: - For klagenemnda fremstår det imidlertid noe uklart hva som har blitt formidlet fra innklagedes side og på hvilket tidspunkt informasjonen skal ha blitt gitt. Klagenemnda finner imidlertid ikke grunn til å gå nærmere inn på dette da det er på det rene at klager ikke har mottatt en skriftlig meddelelse om tildelingsbeslutningen slik forskriften § 13-3 (1) gir anvisning på.


Intensjonskunngjøringer er nå i bruk I det nye regelverket for offentlige anskaffelser er leverandørenes sanksjonsmuligheter mot oppdragsgiver som inngår kontrakter uten å kunngjøre en konkurranse på Doffin, der slik kunngjøring er nødvendig (ulovlig direkteanskaffelser). Dette innebærer både mulighet for å kreve avkortet kotnraktsperiode, gebyr for ulovlig direkteanskaffelse eller at hele kontrakten erklæres for ugyldig. Men oppdragsgiver kan sette inn en såkalt intensjonskunngjøring, der alle leverandørens sanksjoner settes ut av spill. Det er så langt tre intensjonskunngjøringer å finne på Doffin.

«Skatteetaten har til intensjon å inngå avtale med Admincontrol AS for levering av verktøy for IPAD for blant annet papirløse møter for å effektivisere møteforberedelser og gjennomføring. Løsningen er basert på en software-as-a-service og data krypteres både under forsendelse og ved lagring. Løsningen krever ingen tilpassning til interne løsninger og etableres umiddelbart. Løsningen gir ingen sikkerhetsmessig eksponering av egen infrastruktur. Løsningen leveres som en abonnementstjeneste. Dette er en pilot som skal vurderes etter 1 år.» Helse Midt-Norges anskaffelse gjelder anskaffelse av bildediagnostiske undersøkelser. I beskrivelsen står det at:

Intensjonskunngjøringen innebærer at oppdragsgiver risikofritt kan inngå kontrakt direkte med en leverandør, 10 dager etter kunngjøringen har blitt offentliggjort på Doffin. For å lese mer om intensjonskunngjøringer, se her. To av intensjonskunngjøringene ble satt inn i juli, og fristen for å gjøre gjeldende sanksjoner er derfor gått ut. Selv om det senere skulle vise seg at det ble inngått kontrakter i strid med regelverkets krav om å kunngjøre konkurranse, vil dette derfor ikke få noen konsekvenser for oppdragsgiverne. De to kunngjøringene i juli gjelder hhv. Skatteetaten og Helse Midt-Norge. Skatteetatens anskaffelse gjelder en IT-løsning for Ipad, blant annet i forbindelse med papirløse møter. I beskrivelsen fremgår det at:

«Helse Midt-Norge RHF har den 2.7.12 besluttet å inngå avtaler om levering av bildediagnostiske undersøkelser med Medi 3 AS (modalitetene MR, CT, Røntgen og Ultralyd), Sunnmøre MR-klinikk AS (modaliteten MR) og Emcomed AS ved Kristiansund Røntgeninstitutt (modalitetene MR, Røntgen og Ultrayd). Avtalene vil ha oppstart så snart som praktisk mulig og etter utløpet av klagefristen på 10 dager, og ha en varighet på 6 måneder - med en opsjon fra Oppdragsgivers side på forlengelse i ytterligere inntil 3+3 måneder. Tidspunkt angitt i pkt V er dato for beslutning om tildeling av kontrakt.» Den siste av intensjonskunngjøringene er satt inn av Høgskolen i Oslo og Akershus, og gjelder varsling av brann via SMS. Denne kunngjøringen ble satt inn 15.10.2012, og karensperioden vil da gjelde frem til 26.10.2012. I kunngjøringen fremgår det at kontrakt vil bli inngått med Mobilarm AS den 29.10.2012.

39_2012  

Innkjøpsforum 39/2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you