Page 1

Nyhetsbrev nr. 37 10. oktober 2011

Nyhetsbrev nr. 3

INNKJØPSFORUM 300 millioner i året regner Helse Sør-Øst med å spare dersom de styrker innkjøpskompetansen og oppfølgingen gjennom anskaffelsesprosessene som gjøres rundt om i helseforetaket.

De handlet grovt uaktsomt og gjorde en ulovlig direkteanskaffelse. KOFA var ikke i tvil, men noe gebyr ble det ikke. Redningen var at kommunen hadde kunngjort konkurransen.

Forum for offentlige anskaffelser Rådhusgt. 9. 0151 Oslo Telefon: 22 41 12 15 Fax: 22 41 12 12 www.offentligeanskaffelser.no


Sparer årlig 300 mill. på innkjøp – vil bli bedre på innovasjon Ved å styrke innkjøpskompetansen og oppfølgingen av hele anskaffelsesprosessen i helseforetakets regionale anskaffelser, sparer Helse Sør-Øst 300 millioner kroner i året. Helse Sør-Øst handler alene inn for mer enn 20 milliarder kroner. Regionale innkjøp har også gitt et handlingsrom slik at foretaket kan følge opp de etiske og miljømessige konsekvensene i produksjonskjeden i de produktene som kjøpes. Helse Sør-Øst er også i gang med å bli bedre på innovasjon gjennom sine innkjøp. Dette fremgår av en kronikk i Dagens Medisin, skrevet av Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og Grete Solli, spesialrådgiver miljø- og samfunnsansvar i Helse Sør-Øst. - Ved å samle anskaffelser regionalt, er det mange gevinster å hente, heter det. Den mest åpenbare er at leverandørene kan tilby bedre priser når det er snakk om så store volum. De store volumene skaper forutsigbarhet og muligheter også for leverandørene. I Helse Sør-Øst foretar de årlig revisjoner av avtalene og følger opp anskaffelser helt ut til produksjonsleddet. Helse Sør-Øst mottok i fjor pris for sitt arbeid med etisk handel, og i den forbindelse uttalteKLP: Sjumilssteg - Helse Sør-Øst har tatt et sjumilssteg. Helse Sør-Øst og de andre helseregionene har et godt samarbeid om innkjøp og det har vært en bratt utvikling de senere årene. Det har vært en strategisk oppbygging av

innkjøpskompetansen, noe som blant annet innbefatter risikovurderinger, behovsutredninger og dialog med leverandørmarkedet. Innovasjon, forskning og utvikling er viktige grunnpilarer i et framtidsrettet norsk helsevesen, skriver de to kronikkforfatterne. Det å være flink til å utnytte mulighetene i lovverket om offentlig innkjøp godt nok, slik at helsevesen, leverandører og industri sammen får ( fram de innovative ideene og utvikler nye, gode løsninger for norske sykehus, er et område Helse Sør-Øst ønsker å bli bedre på, og er i gang med å bli bedre på. Det regionale helseforetaket har i dag allerede et omfattende samarbeid med norsk industri som gjelder innovasjon. Leverandørsamarbeid Gjennom finansiering fra blant annet Innovasjon Norge har de hatt et større antall offentlige utviklingskontrakter med norske selskaper på en rekke områder. Det er også et omfattende samarbeid med den farmasøytiske industrien gjennom et stort antall kliniske studier. Gjennom et samarbeid med de øvrige regionene har Helse Sør-Øst vedtatt en felles tiltaksplan for innovasjon som legger grunnlag for et bredt samarbeid med norsk næringsliv. Det er også, etter initiativ fra Helsedepartementet, igangsatt et felles arbeid mellom regionene om innovasjon og før-kommersielle anskaffelser. I foretaket er det tro på at dette også kan gi interessante nye muligheter for norsk næringsliv. I Helse Sør-Øst samarbeides det tett med leverandørene, blant annet gjennom faste møter og samhandlingsavtaler med Leverandører til Helse-Norge (LFH) og med Legemiddelindustrien.


Gjorde ulovlig direkteanskaffelse, men slapp straffegebyr Ingen tvil om at det var en ulovlig direkteanskaffelse, og KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) slo fast at det i det minste dreide seg om grov uaktsomhet. Men overtredelsesgebyr ble det ikke. Harstad kommune hadde nemlig sørget for kunngjøring, konkurranse og åpenhet. Feilen besto i at kontrakten ble tildelt månedsvis etter at vedståelsesfristen gikk ut – uten at man i tide hadde bedt tilbyderne om å forlenge fristen. Slik gis det ikke overtredelsesgebyr for. Det var Maskinentreprenørenes Forbund, Region nord, som hadde klaget Harstad kommune inn for klagenemnda. Det ble sak 2011/123, der påstanden var at kommunen hadde gjennomført en ulovlig direkteanskaffelse. Utgangspunktet var at kommunen 24. juli 2009 kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for å inngå en kontrakt om opprusting av kommunal vei. Tilbudsfristen var angitt til å være 18. august 2009 kl. 12.00. Opprinnelig vedståelsesfrist var dermed 17. september 2009. Kommunen anmodet imidlertid samtlige tilbydere om å forlenge vedståelsesfristen

til 30. desember 2009 ved e-post sendt 8. desember 2009. Anmodningen ble dermed sendt i underkant av tre måneder etter opprinnelig vedståelsesfrist gikk ut. Vedståelsesfrist Nemnda har tidligere uttalt at en tilbyder gyldig kan forlenge sin vedståelsesfrist muntlig, skriftlig eller på annen måte. Forlengelsen må imidlertid skje mens tilbudet ennå er bindende. Dersom fristen først er gått ut, står oppdragsgiveren uten bindende tilbud i den kunngjorte konkurransen. Dette kan ikke repareres ved at oppdragsgiveren etter vedståelsesfristens utløp oppfordrer tilbyderne til å forlenge fristen. Ettersom kommunen ikke anmodet tilbyderne om å forlenge vedståelsesfristen før den opprinnelige fristen løp ut, var den nye vedståelsesfristen ikke lovlig forlenget og de inngitte tilbudene i den aktuelle kunngjorte konkurransen ikke lenger bindende. Harstad kommune gjorde likevel kontrakt med valgte leverandøren 25. januar 2010, det vil si etter at vedståelsesfristen var gått ut. KOFA har tidligere lagt til grunn at en kontrakt som inngås etter at vedståelsesfristen er utløpt, utgjør en ulovlig direkte anskaffelse. I Harstad-saken ble kontrakten inngått etter vedståelsesfristens utløp, og det foreligger dermed en ulovlig direkte anskaffelse, konstaterer klagenemnda. Grovt uaktsomt Det kan ikke anses tvilsomt at kommunen på dette tidspunkt, var oppmerksom på at vedståelsesfristen var løpt ut. Oppdragsgiveren har også erkjent at denne fremgangsmåten er i strid med kommunens vanlige prosedyrer. Nemnda mener at handlemåten etter dette i det minste må anses som grov uaktsom. Men: Ettersom anskaffelsen av arbeidet knyttet til opprusting av kommunal vei ble kunngjort, er hensynet til konkurranse ivaretatt, fremholder KOFA. Det var vært reell konkurranse om oppdraget, og prosessen har foregått i åpenhet. Feilen består i at kontrakten ble inngått nesten fire måneder etter at vedståelsesfristen løp ut. Når konkurransen er kunngjort, er ikke overtredelsen av den type som i første rekke tilsier en sanksjon med overtredelsesgebyr.

37_2011  

N yh et sb re v nr . 3 Forum for offentlige anskaffelser Rådhusgt. 9. 0151 Oslo Telefon: 22 41 12 15 Fax: 22 41 12 12 www.offentligeanskaffe...