Page 1

Nyhetsbrev nr.  36

3.  oktober  2011

Nyhetsbrev nr. 3

)..+*Œ03&/25Et nytt  stort  byggeprosjekt  er  på  gang  i  Oslo.  Nå  er  det  Nasjonalt   Folkehelseinstitutt  som  skal  få  nye  eller  oppgraderte  lokaler.  Den  første   anbudskonkurransen  er  kunngjort.    

Kommunen bad  bare  om  tilbud  fra  en  leverandør  de  tidligere  hadde  hatt   kontakt  med.  Da  klaget  en  konkurrent,  og  det  førte  til  at  kommunen  fikk   skrape  fra  KOFA  for  manglende  konkurranse.  

Forum for  offentlige  anskaffelser   Rådhusgt.  9.     0151  Oslo     Telefon:  22  41  12  15     Fax:  22  41  12  12   www.offentligeanskaffelser.no    


Startskudd for  nytt,  stort     byggeprosjekt  i  Oslo   Startskuddet  for  arbeidet  med  et  nytt,  stort  byggeprosjekt  i  hovedstaden   er  gått.  Det  gjelder  nye  lokaler  for  Nasjonalt  folkehelseinstitutt  med  nær   1000  ansatte.  En  anbudskonkurranse  er  i  gang  –  det  skal  gjøres  kontrakt   med  en  prosjekteringsgruppe  med  alle  fag  for  prosjektering  frem  til  ferdig   forprosjekt.  I  tillegg  kommer  opsjoner.  Prosjektet  skal  være  et   foregangsprosjekt  når  det  gjelder  energi  og  miljø,  og  det  stilles  krav  til  at   byggene  skal  være  bedre  enn  standardkravene  til  miljø  ved  ferdigstillelse.     Statsbygg  har  fått  i  oppdrag  av  Helse-­  og  omsorgsdepartementet  (HOD)  å   utarbeide  forprosjekt  for  riving,  nybygg,  rehabilitering  og  ombygging  ved   Nasjonalt  folkehelseinstitutt.  Prosjektet  har  til  hensikt  å  samlokalisere   virksomheten  som  i  dag  er  delt  mellom  Lindern  (bildet)  og  Myren  i  Oslo,   samt  å  legge  til  rette  for  fremtidig  vekst.  Halvparten  av   Folkehelseinstituttets  1000  ansatte  har  i  dag  arbeidsplassen  sin  andre   steder  enn  på  Lindern.  Nasjonalt  folkehelseinstitutt  har  de  siste  ti  årene   gjennomgått  omfattende  organisatoriske  endringer.  Instituttet  har  hatt  en   generell  økning  i  omfanget  av  arbeidsoppgaver  i  tillegg  til  nye   satsningsområder.       Dagens  lokaler  er  uhensiktsmessige  og  utdaterte,  og  store  deler  av   bygningsmassen  på  Lindern  skal  derfor  saneres  og  erstattes  med  ny   bygningsmasse.  Prosjektet  er  innledningsvis  anslått  til  å  kunne  omfatte   18000  kvm  riving,  7000  kvm  rehabilitering  vernede  bygg,  40000  kvm   nybygg,  samt  mulig  ombygging  av  et  eksisterende  bygg  på  12000  kvm.   Byggestart  er  planlagt  til  2016,  ferdigstillelse  i  2020.    

Anbudskonkurranse  

Konkurransen som  nå  er  i  gang,  omfatter  anbud  på  prosjekteringsgruppe   med  alle  fag  for  prosjektering  frem  til  ferdig  forprosjekt,  med  opsjon  for    

prosjektering i  detaljprosjekt  og     gjennomføring,  opsjon  for  bruker-­   utstyrsprosjektering  og  opsjon  for     prosjektering  av  ombygging  av     laboratoriebygget  på  Lindern.     Tilbudsfristen  er  28.  oktober.     Prosjektering  av  brukerutstyr     kan  inngå  i  totalprosjektet.     Dette  er  et  krevende  og     potensielt  omfattende  del-­   Fotograf:  Statsbygg/Thomas  Bjørnflaten   prosjekt,  som  vil  spenne  fra     avansert  laboratorieutrustning  til  gjenbruk  av  utstyr  og  innredning  i    dagens  lokaler.  Prosjektets  fokus  på  miljø  og  universell  utforming,  samt   bruk  av  BIM  (bygningsinformasjonsmodellering),  vil  også  være  sentralt   her.      

De nye  lokalene  skal  være  et  foregangsprosjekt  når  det  gjelder  energi  og   miljø,  og  det  stilles  krav  til  at  byggene  skal  være  bedre  enn   standardkravene  til  miljø  ved  ferdigstillelse.  Prosjektet  må  gjennomføres  i   flere  byggetrinn,  noe  som  gir  store  utfordringer  med  hensyn  til  å  oppfylle   fremtidens  miljøkrav.  Statsbygg  satser  på  å  fokusere  på  miljø  i  alle   prosjektets  faser,  og  ikke  bare  på  miljøvennlig  drift  av  byggene  etter   ferdigstillelse.  Avfallshåndtering,  gjenbruk  og  materialbruk  er  her  viktige   fokusområder.    

Avhengig av  Stortinget    

Statsbygg er  bare  tildelt  midler  til  forprosjektet.  Sluttføring  av  prosjektet   er  avhengig  av  ytterligere  bevilgninger  fra  Stortinget.    

Alle nye  prosjekt  i  Statsbygg  er  blitt  plassert  i  en  miljøklasse  som  forteller   hvilke  miljøambisjoner  prosjektet  skal  ha.  Prosjektet  Nasjonalt   folkehelseinstitutt  er  plassert  i  miljøklasse  1.  Det  betyr  at  prosjektet  skal   som  et  minimum  sette  opp  tre  miljømål,  og  av  disse  skal  ett  være   energirelatert.  Hvilket  tema  som  blir  vektlagt  i  de  andre  miljømålene  er   avhengig  av  egenarten  i  prosjektet.  I  prosjektering  og  bygging  skal   arkitekter,  rådgivere  og  entreprenører  rapportere  til  Statsbygg  om   hvorledes  de  skal  nå  miljømålene.  


Ble ingen  konkurranse  –     fikk  KOFA-­skrape   Det  skal  svært  mye  til  for  å  få     unntak  for  kravet  om  konkurranse.     Objektive  årsaker  til  at  bare  én     leverandør  kan  levere  ytelsen,  må     foreligge,  og  oppdragsgiveren  har     bevisbyrden  for  at  så  er  tilfellet.     Askøy  kommune  sjekket  ikke     nærmere,  så  vidt  KOFA  (Klage-­   nemnda  for  offentlige  anskaffelser)     bragte  på  det  rene.  Kommunen  bad     én  leverandør  komme  med  tilbud     og  gjorde  deretter  kontrakt.  Det  gav     ”skrape”  fra  KOFA.   Bakgrunnen  for  klagesaken  som  KOFA  behandlet  (sak  2010/25)  var   luktproblemer  i  Kyllaren,  som  er  en  innsjøliknende  fjordarm  med  langt,   smalt,  og  grunt  innløp  i  Askøy.  Dette  måtte  det  gjøres  noe  med,  og   kommunen  sendte  prisforespørsel  til  NIVA  på  overvåking  og  forprosjekt.   Det  fremkom  blant  annet  i  saken  at  NIVA  tidligere  hadde  utarbeidet   rapport  om  Kyllaren  om  mulige  tiltak  i  1994  og  1996.  Kommunen  fikk  i   2003  dessuten  pristilbud  fra  NIVA,  men  det  ble  av  ulike  grunner  ikke  ble   benyttet.  Prosjektet  hadde  en  kostnadsramme  på  kroner  330  000   inkludert  merverdiavgift.     Leverandøren  som  hadde  bragt  saken  inn  for  klagenemnda,  bad   kommunen  om  å  innhente  tilbud  fra  både  han  og  andre  tilbydere  som   kunne  være  aktuelle.  Begrunnelsen  var  at  prosjektet  hadde  en   kostnadsramme  på  over  kroner  100  000,  og  at  oppdragsgiveren  derfor   skulle  innhentet  tilbud  fra  andre  aktuelle  tilbydere.  Men  kommunen  fulgte   aldri  opp  med  å  innhente  flere  tilbud,  og  gjorde  kontrakt  med  NIVA.  Da   havnet  saken  i  KOFA.  

Så langt  mulig  konkurranse     Klageren  ønsket  å  inngi  tilbud  på  anskaffelsen,  og  anses  derfor  for  å  ha   saklig  klageinteresse,  skriver  klagenemnda  og  minner  om  regelverkets   krav  om  at  enhver  anskaffelse  ”skal  så  langt  det  er  mulig  være  basert  på   konkurranse”.    Nemnda  har  tidligere  lagt  til  grunn  at  oppdragsgiveren  som   hovedregel  bør  kontakte  minst  tre  leverandører,  men  at  dette  ikke  kan   gjelde  absolutt.    Avgjørende  er  en  konkret  vurdering  i  det  enkelte  tilfelle,   hvor  blant  annet  arten,  verdien,  og  betydningen  av  anskaffelsen,  samt   eventuelle  mothensyn  mot  å  undergi  anskaffelsen  konkurranse,  vil  ha   betydning.       Oppdragsgiveren  har  vist  til  at  det  bare  var  én  aktuell  leverandør  i   markedet,  og  at  kommunen  derfor  ikke  gjennomførte  en  konkurranse  om   anskaffelsen,  opplyser  nemnda.  Det  må  foreligge  objektive  årsaker  til  at   bare  én  leverandør  kan  levere  ytelsen,  og  oppdragsgiver  har  bevisbyrden   for  at  så  er  tilfellet.  Det  skal  svært  mye  til  for  og  sannsynliggjøre  at  andre   leverandører  ikke    kan  levere  den  aktuelle  ytelsen.  Basert  på  den   dokumentasjon  klagenemnda  har  fått  seg  forelagt,  er  det  ikke   sannsynliggjort  at  det  bare  er  én  leverandør  som  kan  levere  ytelsen.     KOFA  viser  også  til  at  kommunen  ikke  inviterte  noen  andre  enn  den  valgte   leverandøren  til  å  gi  tilbud  på  ytelsen,  til  tross  for  oppfordring  til  dette  fra   klageren.     Skulle  vært  konkurranse     Klagenemnda  peker  på  at  anskaffelsen  gjelder  to  delprosjekter  som  har  en   samlet  kostnadsramme  på  kroner  330  000  inkludert  merverdiavgift,  og  at   honoraret  ble  avtalt  å  være  kroner  257  500  eksklusiv  merverdiavgift.   Anskaffelsen  gjelder  således  ikke  et  ubetydelig  beløp.  Det  foreligger  heller   ingen  andre  forhold  i  saken  som  tilsier  at  det  kunne  være  adgang  til  å   unnlate  konkurranseutsetting  av  denne  anskaffelsen.  På  denne  bakgrunn   finner  nemnda  at  Askøy  kommune  skulle  undergitt  anskaffelsen   konkurranse.  

36-2011  
36-2011  

Nyhetsbrev  nr.  36 Forum  for  offentlige  anskaffelser   Rådhusgt.  9.     0151  Oslo     Telefon:  22  41  12  15     Fax:  22  41  12...

Advertisement