Page 1

Nyhetsbrev nr. 34 17. september 2012

yhetsbrev nr. 3

INNKJØPSFORUM

Statens vegvesen tester ut tredjepartskontroll av konkurransegrunnlag. Kontrollen skal avdekke feil og mangler i byggeplanen før den sendes ut på anbud.

Etter hva KOFA kom fram til, måtte kontrakten ha vært inngått før klagefristen var løpt ut. Likeledes var heller ikke varselet om avvisning etter reglene.

Forum for offentlige anskaffelser Rådhusgt. 9 0151 Oslo Tlf.: 22 41 12 15 Fax: 22 41 12 12 www.foa.no


Gjennomfører tredjepartskontroll av konkurransegrunnlag I disse dager skal resultatet av en såkalt tredjepartskontroll av konkurransegrunnlaget for ny E6 Frya-Vinstra legges fram. Det å gjennomføre en slik kontroll, gjort av eksterne fagmiljøer, er noe nytt i Statens vegvesen. Tidligere har egne krefter stått for slik kontroll. Konkurransegrunnlaget gjelder en entreprise i milliardklassen. Det var i mai i år at Statens vegvesen kunngjorde en anbudskonkurranse med sikte på en avtale med et rådgivende ingeniørfirma for tredjepartskontroll av konkurransegrunnlag for byggingen av ny E6 Frya– Vinstra. I konkurransen inngikk også en opsjon på tilsvarende kontroll av entreprisen E6 Vinstra–Sjoa. Dette er begge entrepriser i milliardklassen. – Vi investerer i å redusere usikkerheten, sier prosjektleder Øyvind Moshagen i Statens vegvesen i en kommentar til fagbladet Vegen og vi.

Avdekke feil og mangler Tredjepartskontrollen skal redusere faren for store endringer i byggefasen ved å avdekke feil og mangler i byggeplanen før den sendes ut på anbud. Det skal føre til at sluttsummen på det ferdigutbygde prosjektet blir mer lik det opprinnelige kostnadsoverslaget. Dette kan spare samfunnet for millioner av kroner, og ikke minst styrke etatens omdømme. Prosjektet har også hatt spesielt fokus på oppfølging og kvalitetssikring av alle rådgiverleveranser, og avdekket mange forhold som senere ville kunne blitt endringer i byggefasen. I tillegg innhenter prosjektet også ferske oppfølgingserfaringer fra tilsvarende prosjekter, blant disse E6 Øyer-Tretten. All dialog med entreprenør er gjennomgått og forsøkt ivaretatt i konkurransegrunnlaget så langt. Har ikke kapasitet selv Det er nytt i Vegvesen-sammenheng å leie inn eksterne firmaer til tredjepartskontroll. Det blir vanligvis gjort av senioringeniører internt i etaten.– Omfanget på entreprisene på E6 i Gudbrandsdalen er så stort at vi ikke har kapasitet til å gjøre denne gjennomgangen internt, sier Moshagen. Han regner med at det trengs ti månedsverk fordelt på en til to måneder for å kontrollere grunnlaget for byggingen av ny E6 Frya-Vinstra. Noe som også er forholdsvis nytt, er at prosjektet ønsker en dialogbasert gjennomgang av konkurransegrunnlaget for en mer overordnet kvalitetssikring. En rådgiver som kan hjelpe prosjektet å heve blikket opp fra detaljene, og stille kritiske spørsmål, vil kunne bidra til kvalitetsheving. Byggeplanlegging – tre tilbud Det er for øvrig kommet tre tilbud på byggeplanleggingen av delstrekningen E6 Vinstra-Sjoa. Tilbudene var på 53,4 millioner kroner, 58,2 millioner og 83,8 millioner. Navnene på de tre tilbyderne er ikke offentlig fordi de konkurrerer på mer enn pris. Når Vegvesenet nå skal evaluere tilbudene legges det vekt på firmaets totalkompetanse, beskrivelsen av hvordan de har tenkt å gjennomføre oppdraget og pris. Konsulentfirmaet som får oppdraget med å byggeplanlegge E6 VinstraSjoa, skal utarbeide konkurransegrunnlag, arbeidstegninger og i tillegg ha oppfølging i byggeperioden. Oppdraget starter i september 2011 og varer til strekningen er ferdigbygd i juli 2017.


For tidlig ute med kontrakt – mangelfullt avvisnings-varsel Det skal gis uttrykkelig melding til tilbydere som blir avvist eller får sine tilbud avvist. Det er ikke nok at tilbyderne skjønner hva slags skjebne som har rammet dem, slår KOFA fast i en avgjørelse. Klagenemnda fant dessuten ut at det var gjort kontrakt før klagefristen løp ut, og slikt er jo ikke lov. Oslo kommune skulle gjøre kontrakt om leveranse av LED-display til Schous kulturbryggeri, "Popsenteret". Egentlig var den en anskaffelse til verdi under 500 000 kroner, skriver KOFA, men i konkurransegrunnlaget var det oppgitt at den likevel skulle følge regelverket for EU/EØSanskaffelser. Da var oppdragsgiveren forpliktet til det. Kunngjøringen ble gjort i desember 2010. Klagesaken (sak 2011/83) rettet søkelyset bl.a. mot tre forhold. Det ene gjaldt hvem som skal ha tildelingsmeddelelsen. Også avviste tilbydere skal ha slik melding. I dette tilfellet hadde ikke oppdragsgiveren gjort det, og da konstaterte klagenemnda brudd på reglene. Kontrakt før utløpt klagefrist? Så gjaldt det påstand om at kontrakt ble inngått i karensperioden. KOFA la til grunn av klagefristen utløp 10. februar 2011, og skriver: - Av kontrakten som er framlagt av innklagede, fremgår det at avtalen ble signert av valgte leverandør 8. februar 2011, og av innklagede 14. februar 2011. I henhold til utgangspunktet som følger av forskriften § 13-3 (1)

andre punktum skulle kontrakt etter dette anses inngått 14. februar 2011. Det foreligger imidlertid klare holdepunkter for at bindende avtale må anses inngått på et tidligere tidspunkt. Ett av holdepunktene var at i et tilsvar til klagenemnda fremholder oppdragsgiveren at den valgte leverandør faktisk leverte LED-displayet før leveringsfristen og før angitt leveringstid i selskapets tilbudsbrev - allerede 11.februar 2011. Nemnda viser også til at det i dette tilfellet var tale om en bestillingsvare som skulle tilvirkes etter oppdragsgiverens spesifikasjoner. Derfor er det, fremholder KOFA, naturlig å anta at den valgte leverandør ikke ville effektuert bestillingen uten at det forelå en bindende avtale. Etter alle forhold å dømme må dette ha skjedd på et tidligere tidspunkt enn 11. februar 2011. Til dette kommer at klageren i e-post av 8. februar 2011 ble opplyst om at "Avtale inngått, og varen har ankommet lager i Oslo". Klagenemnda mener derfor at kontrakten må ha vært inngått tidligere enn utløpet av klagefristen. Krav til begrunnelse Det siste punkt gjaldt kravet til begrunnelse. Klagenemnda skriver at klageren ble meddelt at det ville bli gjennomført en ny evaluering. Fire dager senere ble klageren så informert om at kontrakten etter omgjøringen var tildelt den valgte leverandør. Det ble ikke gitt opplysninger om at klagerens tilbud var avvist fra konkurransen. Det fremgikk imidlertid at leverandører med lik eller lenger leveringstid enn klageren hadde fått sine tilbud avvist. - Det kan argumenteres for at klager ut fra at dette burde forstått at selskapets tilbud var avvist. I henhold til forskriften § 11-14 (2) bokstav c skal tilbyderne imidlertid uttrykkelig underrettes om dette, samt gis en kort begrunnelse, konkluderer KOFA.


innkjøpsforum 34/2012  

innkjøpsforum 34/2012 anbud

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you