Page 1

Nyhetsbrev nr.  34

19.  september  2011

Nyhetsbrev nr. 3

)..+*Œ03&/25Nå blir  det  full  fart  på  E18  sørover  fra  Tønsberg  mot  Sandefjord.  I  løpet  av   et  halvt  år  gjør  Statens  vegvesen  unna  de  aktuelle  entreprise-­ kontraktene.  Om  tre  år  skal  parsellen  stå  ferdig.  

KOFA kunne  ikke  si  om  den  aktuelle  tilbyderen  var  rettmessig  avvist.   Årsaken  var  at  oppdragsgiverens  vurdering  i  forbindelse  med   kvalifikasjonsprosessen  var  regelstridig.  

Forum for  offentlige  anskaffelser   Rådhusgt.  9.     0151  Oslo     Telefon:  22  41  12  15     Fax:  22  41  12  12   www.offentligeanskaffelser.no    


Nye E18-­kontrakter  i  Vestfold     på  løpende  bånd   I  løpet  av  et  drøyt  halvår  gjør     Statens  vegvesen  de  tre  kon-­   traktene  som  gjelder  bygging     av  ny  E18  fra  Tønsberg  til     Sandefjord.  Den  første  ble     undertegnet  i  juni  i  år,  og  de     to  første  er  allerede  signert     med  en  samlet  kontraktsum     på  om  lag  1,2  milliarder  kroner     for  ca.  17  kilometer  Europavei.     Den  nye  E18-­parsellen  i  fire     felt  skal  står  ferdig  høsten  2014,     og  da  gjenstår  det  bare  å  få  ny     E18  forbi  Larvik.   E18-­strekningen  Gulli  –  Langåker  (fra  Tønsberg  til  Sandefjord)  er  på  totalt   24  km,  og  eksisterende  to-­felts  vei  skal  utvides  til  fire-­felts  vei  med   midtdeler.  Dagens  to-­felts  veg  skal  oppgraderes  til  nye  nordgående  felt,   mens  det  vest  for  dagens  vei  skal  bygges  to  nye  felt  for  sydgående   trafikk.  Strekningen  er  delt  i  tre  entrepriser:  Gulli  –  Holmene,  Holmene  –   Tassebekk  og  Tassebekk  –  Langåker.  Arbeidene  på  nye  E18  Gulli-­ Langåker  er  planlagt  ferdig  høsten  2014.     I  juni  år  undertegnet  Statens  vegvesen  kontrakt  med  NCC  Construction   AS  for  den  første  kontrakten  på  ny  E18,  nemlig  parsellen  fra  Gulli  til   Holmene.  Kontraktsummen  er  på  ca.  430  millioner  kroner.  Strekningen   Gulli-­Holmene  er  ca  7  kilometer  lang  og  det  skal  bygges  tre  store  kryss,   på  Ås,  Aulerød  og  Hesby.  Totalt  skal  det  byggs  åtte  bruer,  to  eksisterende   bruer  skal  rives  og  erstattes  med  nye.  

Kontrakt på  763,9  mill.     Tre  måneder  senere,  i  september,  kom  kontrakt  nr.  2  –  strekningen  fra   Tassebekk  til  Langåker.  Entreprenørfirma  Skanska  Norge  AS  la  inn  det   laveste  pristilbudet  og  kapret  kontrakten  på  bygging  av  den  10,2   kilometer  lange  parsellen.  Kontraktsummen  her  er  på  kr  763,9  millioner   kroner.  Konkurrentene  var  AF  Veidekke  Entreprenør  AS/Hæhre   Entreprenør  AS  med  et  tilbud  på  om  lag  806  millioner  kroner,  og  AF   Betonmast  Anlegg  AS/Håkanes,  som  leverte  et  tilbud  på  nær  819   millioner.     Dette  er  den  mest  omfattende  av  de  tre  kontraktene:  To  kryss  på    strekningen  skal  bygges  om,  kryssene  på  Fokserød  og  Natvall.  For  selve   vegbyggingen  er  det  masseunderskudd  i  linja,  og  vel  en  halv  million   kubikkmeter  sprengstein  skal  tas  ut  fra  sidetak  på  Ringdalskogen  i  Larvik   kommune.  Totalt  skal  10  overgangsbruer  over  dagens  E18,  en   langsgående  bru  og  sju  underganger  under  dagens  E18  rives.  Til   erstatning  skal  det  bygges  10  nye  overgangsbruer,  tre  betongunderganger   og  tre  viltunderganger/miljøtunneler.     Frist  20.  oktober     Den  entreprisen  som  nå  er  kunngjort,  omfatter  den  midterste  parsellen,   Holmene  –  Tassebekk  gjennom  Stokke  kommune,  en  strekning  på  sju  km.   Det  er  den  tredje  og  siste  kontrakten.  Frist  for  innlevering  er  20.  oktober   2011.  Det  er  en  åpen  anbudskonkurranse  som  gjennomføres,  og  det   dreier  seg  om  prosjektering  og  utførelse.  Laveste  pris  er  tildelingskriteriet.     Når  ny  firefelts  E18  fra  Gulli  til  Langåker  står  ferdig  høsten  2014,  er  det   bare  strekningen  forbi  Larvik  som  gjenstår.  Den  største  utfordringen  dette   prosjektet  har,  er  at  det  vil  gå  ca.  30.000  kjøretøyer  i  døgnet  forbi   anleggsområdet.     Anslått  totalkostnad  for  denne  24  kilometer  lange  strekningen  er  2,40   milliarder  kroner,  hvorav  ca.  25  prosent  statlige  midler,  resten   bompengefinansiert.  


Kunne ikke  si  om  tilbyderen     var  rettmessig  avvist   Når  oppdragsgiverens  kvalifikasjonsvurdering  strider  mot  bestemmelser  i   lovverket,  kan  ikke  KOFA  (Klagenemnda  for  offentlige  anskaffelser)   vurdere  om  avvisningen  av  en  tilbyder  fra  konkurransen  var  rettmessig.   Det  var  på  ett  punkt  at  oppdragsgiveren  hadde  forsømt  seg,  og  det  dreide   seg  om  brudd  på  lovens  krav  om  forutberegnelighet.  Tilbyderens   lønnsomhet  ble  nemlig  ikke  vektlagt,  selv  om  det  skulle  være  et  element  i   kvalifikasjonsvurderingen.     KOFA-­sak  2011/111  gjelder  Oslo  kommune,  som  i  januar  i  år  kunngjorde   en  konkurranse  med  forhandling  i  ett  trinn  for  inngåelse  av  rammeavtale   med  flere  leverandører  om  plasser  i  godkjent  barneverninstitusjon  for   barn  i  alderen  10-­18  (23)  år  med  sammensatte  og  omfattende  behov.  En   av  tilbyderne  ble  avvist,  og  det  resulterte  i  en  klage  til  klagenemnda.   Avvisingen  ble  begrunnet  med  at  klageren  ikke  oppfylte   kvalifikasjonskravet  knyttet  til  økonomisk  og  finansielle  stilling.    

Plikt til  å  innhente  opplysninger?    

En sentral  vurdering  i  KOFA-­saken  var  om  oppdragsgiveren  hadde  plikt  til   å  innhente  supplerende  opplysninger  om  klagerens  økonomi  i  forbindelse   med  kvalifikasjonsprosessen.  Det  følger  av  forskriften  at  det  verken  er   adgang  eller  plikt  til  å  endre  eller  rette  tilbud  etter  tilbudsfristens  utløp.  I   forskriften  åpnes  det  imidlertid  for  at  oppdragsgiveren  kan  be  om  at   ”fremlagte  attester  og  dokumenter  vedrørende  krav  til  leverandøren   suppleres  eller  utdypes".  Bestemmelsen  gir  dermed  en  rett  for   oppdragsgiveren  til  å  be  om  opplysninger,  men  pålegger  ingen  plikt  for   hamr  til  og  innhente  dokumentasjon.     I  den  aktuelle  saken  ble  klageren  avvist  fordi  oppdragsgiverne  fant  at   selskapet  på  bakgrunn  av  innlevert  dokumentasjon  ikke  ble  funnet  å    

oppfylle kvalifikasjonskravet  til  økonomisk  og  finansiell  stilling.    Tilbyderne     har  risikoen  for  at  tilbudene  inneholder  tilstrekkelig  informasjon,  og   klagenemnda  kan  ikke  se  at  det  foreligger  forhold  som  skulle  gi   oppdragsgiveren  en  plikt  til  å  innhente  supplerende  informasjon  i  dette   tilfellet.  Oppdragsgiveren  hadde  dermed  heller  ikke  plikt  til  å  vektlegge   den  informasjonen  som  klageren  ettersendte.     Brudd  på  kravet  til  forutberegnelighet     Et  annet  ankepunkt  fra  klageren  i  saken  var  at  oppdragsgiveren  hadde   brutt  kravet  til  forutberegnelighet  ved  ikke  å  vektlegge  klagerens   lønnsomhet  i  driften  i  kvalifikasjonsvurderingen.  Basert  på  den   dokumentasjon  som  foreligger,  kan  nemnda  ikke  se  at  lønnsomhet  i   driften  ble  vurdert,  og  dette  synes  heller  ikke  bestridt  av  oppdragsgiveren,   heter  det.  I  konkurransegrunnlaget  fremgår  det  at  "lønnsomhet  i  driften"   er  en  del  av  definisjonen  av  ”økonomisk  forsvarlig  drift",  som  igjen   fremstår  som  vurderingstema  under  kvalifikasjonskravet  knyttet  til   økonomisk  og  finansiell  stilling.  Etter  KOFAs  syn  ville  leverandørene   dermed  kunne  ha  en  berettiget  forventning  om  at  lønnsomheten  i  driften   ville  bli  vektlagt  under  kvalifikasjonsvurderingen.  Å  unnlate  å  vektlegge   dette  forhold  var  derfor  etter  klagenemndas  syn  i  strid  med  kravet  til   forutberegnelighet  i  loven.   Ettersom  kvalifikasjons-­   vurderingen  var  i  strid     med  kravet  til  forut-­   beregnelighet  i  loven,   har  klagenemnda  ikke     holdepunkter  for  å     vurdere  om  klageren     rettmessig  ble  avvist     fra  konkurransen.  

34_2011  
34_2011  

Nyhetsbrev  nr.  34 Forum  for  offentlige  anskaffelser   Rådhusgt.  9.     0151  Oslo     Telefon:  22  41  12  15     Fax:  22  41  12...

Advertisement