Page 1

Nyhetsbrev nr.  32

5.  september  2011

Nyhetsbrev nr. 3

)..+*Œ03&/25Kontrakten er  av  de  sjeldne:  Eidsvollbygningen  skal  restaureres  og  settes   i  stand  til  grunnlovsjubileet  i  2014.  Da  skal  bygningen  mest  mulig  se  ut   som  den  gjorde  i  1814.  Skanska  Norge  AS  fikk  jobben.  

Folkehelseinstituttet skulle  kjøpe  influensavaksine,  men  et  uklart  og   tvetydig  konkurransegrunnlag  skapte  problemer.  Plikten  til  å  avvise   gjelder  uansett,  sa  KOFA,  og  konstaterte  regelbrudd.  

Forum for  offentlige  anskaffelser   Rådhusgt.  9.     0151  Oslo     Telefon:  22  41  12  15     Fax:  22  41  12  12   www.offentligeanskaffelser.no    


kontrahert Kåre  Hagen  AS  som  byggeleder.  Planleggingen  skjer  i  nært   samarbeid  med  Riksantikvaren  og  Eidsvoll  1814.     -­  Vi  gleder  oss  til  å  samarbeide  med  Statsbygg  om  å  rehabilitere  dette   symbolbygget.  Dette  er  en  spennende  jobb  som  krever  nøyaktighet,   respekt  for  gammelt  håndverk  og  detaljfokus,  noe  som  jeg  vet  vårt   prosjektteam  vil  håndtere  på  en  utmerket  måte,  sier  administrerende   direktør  i  Skanska  Norge,  Petter  Eiken.    

Entusiastisk og  ydmyk  

Skal restaurere   Eidsvollsbygningen     for  167  millioner  

-­ Vi  gleder  oss  også  til  å  starte  restaureringsarbeidene.  Vi  er  entusiastiske,   men  også  ydmyke  overfor  oppgaven.  Vi  skal  sette  i  stand  et  monument   over  Norges  historie,  sier  administrerende  direktør  i  Statsbygg,  Øivind   Christoffersen.          Statsbygg  fikk  i  2006  i  oppdrag  av  Kulturdepartementet  å  forberede  en   omfattende  restaurering  av  Eidsvollsbygningen.  Prosjektet  har  en   kostnadsramme  på  360  millioner  kroner.  Formålet  er  å  sette   hovedbygningen  og  paviljongene  i  stand  til  Grunnlovens  200-­årsjubilieum   i  2014.  Utgangspunktet  er  tilbakeføring  til  slik  det  kan  ha  sett  ut  i  1814,   men  også  universell  utforming  skal  ivaretas.  Rom  i  kjelleren  skal   rekonstrueres  for  å  gi  publikum  en  mer  autentisk  opplevelse  av  hvordan   rom  for  tjenerskapet  var  i  1814.  

Bedre publikumstilgang    

Skanska Norge  AS  har  kapret  en  ytterst  sjelden  kontrakt:  De  skal  sette  i   stand  en  bygning  slik  at  den  mest  mulig  ser  ut  som  den  gjorde  i  1814.  Det   gjelder  Eidsvollsbygningen  som  skal  restaureres  og  settes  i  stand  til   grunnlovsjubileet  i  2014.  Statsbygg  er  oppdragsgiver,  og  kontraktsummen   er  på  167  millioner  kroner  for  restaureringen  av  ett  av  de  viktigste   nasjonalsymbolene  i  Norge.   Skanska  er  hovedentreprenør  for  restaureringen,  og  skal  utføre   demontering  og  remontering,  grunnarbeider,  betongarbeider,  murarbeider   og  tømrerarbeider.  Byggestart  er  3.  oktober  2011.  Statsbygg  har  allerede    

De tekniske  anleggene  i  bygningen  skal  oppgraderes.  Publikums  tilgang  til   hovedbygningen  skal  bedres  og  publikumsområdene  i  hovedbygningen   skal  i  størst  mulig  grad  være  universelt  utformet.     Eidsvollsbygningen  har  en  grunnflate  på  600  kvadratmeter,  og  består  av   kjeller,  to  etasjer  og  loft.  De  to  paviljongene  er  små  og  tilnærmet  like  –  og   er  på  to  etasjer  hver.  Parkanlegget  har  et  totalareal  på  ca.  30  mål.     Det  er  Stiftelsen  Eidsvoll  1814  som  i  dag  har  ansvaret  for  forvaltning,  Drift   og  vedlikehold  av  Eidsvollminnet  og  Wergelands  Hus.  Statsbygg  vil  i  2014   overta  Eidsvollsbygningen,  paviljongene  og  parken,  mens  Stiftelsen   beholder  de  nyere  bygningene  –  Konservatorboligen  og  Wergelands  Hus.  


Uklart konkurransegrunnlag     hjalp  ikke  –  måtte  avvise   Plikten  til  å  avvise  gjelder  selv  om  konkurransegrunnlaget  fremstår  som   uklart  eller  tvetydig,  konstaterer  KOFA  (Klagenemnda  for  offentlige   anskaffelser)  i  en  avgjørelse.  I  denne  saken  var  det  også  brudd  på   forhandlingsforbudet  som  gjelder  for  åpne  anbudskonkurranser:  En   tilbyder  ble  bedt  om  klargjøringer,  og  konkurransegrunnlaget  ble  endret.  

KOFA-­sak 2010/206  gjaldt  Nasjonalt  folkehelseinstitutt,  som  i  desember   2009  kunngjorde  en  åpen  anbudskonkurranse  for  anskaffelse  av  vaksine   mot  sesonginfluensa  for  sesongene  2010/2011  og  2011/2012.     Etter  forskriften  har  oppdragsgiveren  plikt  til  å  avvise  et  tilbud  når  det  på   grunn  av  "ufullstendigheter  (…)  i  en  anbudskonkurranse  kan  medføre  tvil   om  hvordan  tilbudet  skal  bedømmes  i  forhold  til  de  øvrige  tilbudene."  I   denne  saken  hadde  en  av  tilbyderne  unnlatt  å  oppgi  antall  enheter,  bare   oppgitt  leveranser  til  det  norske  markedet  -­  samt  utelatt  internt  godkjente   leveranse.  Klagenemnda  påpeker  imidlertid  at  meningen  var  at  kriteriet   "Leveringssikkerhet"  forutsetningsvis  skulle  bli  vurdert  ut  fra  alle   leveringer  med  relevans  for  kontrakten,  og  at  dette  må  antas  å  gjelde   produksjon  i  større  omfang  enn  bare  leveranser  til  ett  land.     Uklart  konkurransegrunnlag  ingen  hjelp     Nå  gav  ikke  konkurransegrunnlaget  noen  nærmere  opplysninger  eller   presiseringer  om  hvilken  form  for  godkjenning  som  skal  være  relevant  å   legge  til  grunn  som  utgangspunkt  for  vurderingen.  Forskriften  unntar   imidlertid  ikke  fra  plikten  til  å  avvise  fordi  oppdragsgiverens   konkurransegrunnlag  er  uklart  eller  tvetydig.  Nemnda  konkluderte  dermed     med  at  oppdragsgiveren  ikke  kunne  evaluere  den  aktuelle  tilbyderens    

tilbud opp  mot  de  øvrige  tilbudene,  og  således  skulle  leverandøren  ha   vært  avvist.    

I en  e-­post  hadde  også  oppdragsgiveren  bedt  om  en  klargjøring  nettopp   for  å  kunne  evaluere  den  aktuelle  tilbyderen  opp  mot  de  øvrige  tilbydere.   Avslutningsvis  i  e-­posten  het  at  dette  må  klargjøres  "for  at  vi  skal  få  nok   informasjon  til  å  kunne  gjøre  en  vurdering……..”.  Denne  henvendelsen  ble   gjort  mens  forhandlingsforbudet  var  gjeldende,  og  KOFA  kom  derfor  til  at   oppdragsgiveren  ved  denne  innhentingen  dermed  hadde  brutt  dette   forbudet.    

Ulovlig endring  av  konkurransegrunnlaget?    

Så var  spørsmålet  om  innhentingen  også  medførte  en  ulovlig  endring  av   konkurransegrunnlaget.  I  e-­post  ble  alle  tilbyderne  bedt  om  å  inngi   tilleggsinformasjon  når  det  gjaldt  vurderingen  av  tildelingskriteriet   ”Leveringssikkerhet".  Bakgrunnen  for  informasjonsinnhentingen  var  at   oppdragsgiveren  hadde  mistanke  om  at  tilbyderne  hadde  forstått   tildelingskriteriet  "Leveringssikkerhet"  med  tilknyttet  dokumentasjonskrav   ulikt.  Det  viste  seg  at  minst  to  av  de  tre  tilbyderne  hadde  forstått   dokumentasjonskravet  slik  at  det  bare  var  antallet  eksternt  godkjente   enheter  som  skulle  oppgis.  Etter  at  alle  tilbyderne  hadde  besvart   forespørselen  om  tilleggsinformasjon,  ble  tilbyderne  i  informert  om  at  en   tidligere  tildeling  var  annullert.     Den  nye  evalueringen  bygget     nå  på  tilbydernes  inngitte  opp-­   lysninger  om  enheter  forkastet     internt  i  produksjonsfasen,  og     resulterte  i  en  endret  rangering     av  tilbudene.  KOFA  skriver:    

-­ Når  et  godkjenningskrav  som     naturlig  er  blitt  forstått  som     eksternt  blir  justert  for  å  få     frem  at  det  er  tale  om  foretaks-­   interne  godkjenninger,  utgjør     dette  en  presiserende  endring     av  konkurransegrunnlaget.    

32  

Nyhetsbrev  nr.  32 Forum  for  offentlige  anskaffelser   Rådhusgt.  9.     0151  Oslo     Telefon:  22  41  12  15     Fax:  22  41  12...

32  

Nyhetsbrev  nr.  32 Forum  for  offentlige  anskaffelser   Rådhusgt.  9.     0151  Oslo     Telefon:  22  41  12  15     Fax:  22  41  12...