Page 1

Nyhetsbrev nr. 26 4. juli 2011

Nyhetsbrev nr. 3

INNKJØPSFORUM Statsbygg har startet sin utporsjonering av kontrakter for nær to milliarder kroner i Tromsø. Det dreier seg om fire byggeprosjekter, og de vil nok skape aktivitet i byggebransjen. To ord manglet, og dermed konstaterte KOFA at Troms fylkeskommune hadde brutt regelverket for offentlige innkjøp. Det gjaldt bruk av et miljømerke uten ”eller tilsvarende”.

Neste utgave av Innkjøpsforum blir nr. 27 pr. 1. august. Vi ønsker våre lesere en fin sommer så lenge.

Se for øvrig også videointervjuene med nøkkelpersoner om sentrale problemstillinger og begivenheter innenfor offentlige innkjøp. Du finner opptakene på www.foa.no.

Forum for offentlige anskaffelser Rådhusgt. 9. 0151 Oslo Telefon: 22 41 12 15 Fax: 22 41 12 12 www.offentligeanskaffelser.no


Tromsø-kontrakter på to milliarder ut i markedet Tromsø-kontrakter til en samlet verdi i størrelsesorden to milliarder kroner blir i årene fremover lagt ut på anbud. Det er Statsbygg som skal investere beløpet, og det dreier seg om fire byggeprosjekter. De planlagte byggeprosjektene vil bidra til aktivitet i bransjen, heter det. Ett av byggene skal være pilotprosjekt for redusert utslipp av klimagasser, og entrepriseformene omfatter så vel samspillsformer som totalentreprise med løsningsforslag.

Entrepriseformen for det ene av prosjektene, nytt teknologibygg ved Universitetet i Tromsø, blir byggherrestyrte sideentrepriser. Bygget skal plasseres på Campus Breivika, og er på ca. 8100 kvm. Byggestart er ennå ikke fastlagt. Det andre planlagte prosjektet ved Universitetet i Tromsø gjelder et bygg for medisin og helsefag. Det skal reises i tilknytning til det eksisterende bygg for disse fagene, som er samlokalisert med Universitetssykehuset i Nord-Norge. Bruttoarealet er på ca. 19 100 kvm. Utvidelsen er nødvendig fordi studentantallet har økt betydelig – fra de opprinnelig planlagte 965 til drøyt 2 200. Verken entrepriseform eller byggestart er ennå bestemt.

lokalene skal huse drøyt 300 politiansatte. I tillegg skal Statens barnehus Tromsø, Konfliktrådet, Kriminalomsorgen og Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre samlokaliseres med politiet i det nye bygget. Så skal Polarmiljøsenteret utvides, samtidig som det blir en del av Framsenteret – ”FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning”. I tillegg til de ni institusjonene som i dag holder til i lokalene, skal ytterligere åtte få plass i senteret. Reguleringen av tomten pågår og ventes ferdig i løpet av inneværende år. Samtidig foregår kontrahering av en samspillgruppe for videre planlegging og gjennomføring av prosjektet. Strenge miljøkrav Prosjektet skal inngå som pilotprosjekt i ”Framtidens byer”, som er et samarbeidsorgan mellom 13 byer, næringslivet og staten. Samarbeidets fremste målsetting er å kutte byenes utslipp av klimagasser og gjøre byene bedre å leve i. Utvidelsen i Tromsø har strenge miljøkrav og miljømål, heter det i presentasjonen av prosjektet som Statsbygg har laget. Bygget skal tilfredsstille passivhusnivå. I tillegg til en ambisiøs målsetting om årlig energibruk har prosjektet målsetting for klimagassutslipp, miljøriktige materialer og produktvalg. Det vil bli lagt stor vekt på å redusere energibruken til et minimum. I tillegg til kontor- og møteromsfunksjoner rommer utvidelsen til dels avanserte laboratoriefunksjoner. Totalt nettoareal for laboratorier er ca. 1100 kvm.

Politihus Tromsø skal også få nytt politihus. I dag holder politiet i byen til i leide lokaler, og her går leieavtalen ut i 2014. Entrepriseformen er totalentreprise med løsningsforslag, og konkurranseperioden er i gang – den går fra 1. juni til november i år. Nettoarealet er ca. 7000 kvm, og

Foto: Helge M. Markusson, Framsenteret


To ord manglet – regelbrudd ble resultatet Ordene ”eller tilsvarende” manglet, og det var nok til et regelbrudd. Et teknisk miljøkrav i konkurransen som Troms fylkeskommune gjennomførte, var koplet opp til ENERGY STAR. Først var det åpnet for alternativ dokumentasjon, men i en etterfølgende konkurranse – den første ble avlyst – ble miljøkravet justert. Resultatet fant ikke nåde for KOFAs (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) øyne. Det var flere ankepunkter i klagen (KOFA-sak 2010/19), men det var bare på miljøkravet at klagenemndas avgjørelse gikk fylkeskommunen imot. Forholdet var at Troms fylkeskommune i desember 2009 kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av parallelle rammeavtaler for inntil fire leverandører vedrørende anskaffelse av IKT-utstyr. Innen tilbudsfristens utløp var det innkommet syv tilbud fra fire forskjellige tilbydere, som alle ble avvist som følge av at kravspesifikasjonen ikke var oppfylt. Tilbyderne ble så invitert til en konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring. I den forbindelse ble det foretatt en justering av miljøkravene. Forskriftskravet I forskriften til lov om offentlige anskaffelser heter det: ”Med mindre kontraktens gjenstand berettiger det, skal tekniske spesifikasjoner ikke vise til et bestemt merke, en bestemt opprinnelse, en bestemt prosess, eller til varemerker, patenter, typer eller en bestemt opprinnelse eller

produksjon som har virkning at visse foretak eller produkter favoriseres eller utelukkes. Slik henvisning skal unntaksvis tillates der en tilstrekkelig presis og forståelig beskrivelse av kontraktens gjenstand i henhold til fjerde og femte ledd ikke er mulig. En slik henvisning skal ledsages av uttrykket ”eller tilsvarende”.” I Troms-saken var det i kravspesifikasjonen stilt et obligatorisk miljøkrav om at produktene var ENERGY STAR-kvalifisert, påpeker nemnda. Det ble angitt at: ”Alternativ dokumentasjon kan være teknisk spesifikasjon fra fabrikant eller testrapport fra anerkjent virksomhet som viser at kravene er oppfylt, utskrift for aktuelle produkter fra ENERGY STAR databasen, eventuelt egenerklæring.” Det ble også gitt en nærmere beskrivelse for miljøkravet innenfor hvert enkelt produkt, og det ble for et par produkter stilt krav om at disse ”skal” oppfylle energisparekravene i ENERGY STAR. Justerte miljøkravet I den etterfølgende konkurransen uten forutgående kunngjøring ble miljøkravet justert slik at flatskjermene på 20”, 22” og 24” ”skal oppfylle alle kravene til Energy Star 5.0, mindre justeringer i kravet til lysstyrke godkjennes.” ENERGY STAR er en energistandard som er relativt utbredt. Imidlertid eksisterer det også andre former for energistandarder, opplyser KOFA. Klagenemnda skriver at vilkåret for å benytte et bestemt produktnavn med tillegget ”eller tilsvarende”, er i henhold til forskriften § 17-3 (10) andre setning at ”en tilstrekkelig presis og forståelig beskrivelse av kontraktens gjenstand i henhold til fjerde og femte ledd ikke er mulig.” I nærværende sak hadde oppdragsgiveren benyttet et bestemt produktnavn, ”ENERGY STAR”. Selv om vilkåret for å benytte et bestemt produktnavn skulle være oppfylt, har ikke fylkeskommunen brukt tillegget ”eller tilsvarende”, og det er brudd på forskriften, konkluderer nemnda.

26-2011  
26-2011  

Forum for offentlige anskaffelser Rådhusgt. 9. 0151 Oslo Telefon: 22 41 12 15 Fax: 22 41 12 12 www.offentligeanskaffelser.no Neste utgave av...

Advertisement