Page 1

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en konkurranse med ett trinns forhandlinger gjeldende leie av paviljonger for inntil 4 klasser ved Sagdalen skole. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften § 8-2 ved å endre tildelingskriteriene. Klagers øvrige anførsler ble ikke behandlet. Klagenemndas avgjørelse 13.september 2010 i sak 2010/133 Klager: Temporent AS

InnMaget:Skedsmo kommune Klagenemndas medlemmer . Bjørg Ven, Tone Kleven og Andreas Wahl Saken gjelder: Endring av tildelingskriterier. Bakgrunn: (1) Skedsmo kommune (heretter kalt innklagede) kunngjorde 9. mars 2010 konkurranse med forhandlinger uten prekvalifisering for leie av paviljonger for inntil 4 klasser ved "punkt IV.2) under det fremgår I kunngjøringen skole. Sagdalen TILDELINGSKRITERIER" at kontrakt ville tildeles det økonomisk mest fordelaktige tilbud på bakgrunn av kriterier fastsatt i konkurransegrunnlaget.

(2)

Av konkurransegrunnlaget fremgikk det at: "Endelig valg av entreprenør vil basere seg på prinsippet "det økonomisk mest fordelaktige tilbud". Følgende tildelingskriterier blir da lagt til grunn i en totalvurdering av: 1. Tilbudets priser vil bli vektlagt som 1.prioritet. Heri blir også vurdert tilbyders egne beskrivelser med enhetspriser, mengder og beløp. Se kravspesifikasjon og tilbudsskjema. 2. Tilbyders produkt mht egnethet for skolebruk, estetikk på stedet og kompetanse for gjennomføring av prosjektet. 3. Tilbyders eventuelle forbehold. 4. Tilbyders kapasitet, referanser, økonomiske forhold og leveringstid. ••• Tildeling vil skje ut fra det som framkommer over skje etter en samlet vurdering av dokumentasjon og det som er beskrevet tilbudt, egnethet for skolen i forhold til innleverte tegninger, av referanser som innhentes og det økonomisk mest fordelaktige for Skedsmo kommune. Et tilbud som er økonomisk gunstig vil ut fra dette likevel ikke komme i betraktning hvis det ikke vurderes å oppftlle ønskede kvaliteter."

(3)

I e-post 23. mars 2010 ble konkurransegrunnlaget endret. Av tildelingskriteriene fremgikk det etter endringen at: "Endelig valg av entreprenør vil basere seg på prinsippet "billigste tilbud".

Postadresse Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen

Besøksadresse Olav Kyrresgate 8 5014 Bergen

Tlf.: 55 59 75 00 Faks: 55 59 75 99

E-post: postmottak@kofa.no Nettside: www.kofa.no


Vurderingen baserer seg på vedlagt prisskjema (vedlegg 1) som må frlles ut på samtlige punkter, slik at sluttsummen vil være grunnlaget for valg av tilbyder. (4)

Klager brakte saken inn for klagenemnda 28.april 2010

Anforsler:

Klagers anførsler: (5) Klager anfører at endringene som ble gjort i konkurransegrunnlaget, tildelingskriteriene, var vesentlig og dermed i strid med forskriften § 8-2. (6)

herunder

På bakgrunn av det resultat klagenemnda er kommet til nedenfor, gjengis ikke partenes øvrige anførsler, jf. eksempelvis klagenemndas sak 2009/219 (premiss 30).

Innklagedes anførsler: (7) Innklagede bestrider at det er gjort vesentlige endringer i konkurransegrunnlaget. Klagenemndas vurdering:

(8)

Anskaffelsen omfattes av lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 og forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402 del I og del II. Klager har deltatt i konkurransen og har saklig klageinteresse, jf. forskrift 15. november 2002 nr. 1288 om klagenemnd for offentlige anskaffelser § 6, andre ledd. Klagen er rettidig.

Endring av tildelingskriteriene (9) Klager har anført at endring av tildelingskriteriene var i strid med forskriften § 8-2. (10) Det følger av forskriften § 8-2 (1) at " Innen tilbudsfristens utløp, har oppdragsgiver rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige." (11) Innklagede endret tildelingskriteriene fra at kontrakt ville tildeles det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, til at kontrakt skulle tildeles tilbudet med lavest pris. Dette strider mot opplysningene angitt i kunngjøringen, hvor det fremgikk at kontrakt ville tildeles det økonomisk mest fordelaktige tilbud. En slik endring kan ikke foretas med hjemmel i forskriften § 8-2. Dersom kunngjøringen skal endres må konkurransen avlyses og kunngjøres på nytt. Ettersom feilen ikke kunne rettes på annen måte enn ved avlysing av konkurransen finner klagenemnda ikke grunn til å ta stilling til klagers øvrige anførsler. Konklusjon: Innklagede har brutt forskriften § 8-2 ved å endre tildelingskriteriene. Kla ers øvrige anførsler har ikke blitt behandlet.

Fo 13. Ton

nemnda, pte ber 2010 ven

2

2010-133  
2010-133  

Postadresse Besøksadresse Tlf.: 55 59 75 00 E-post: Postboks 439 Sentrum Olav Kyrresgate 8 postmottak@kofa.no 5805 Bergen 5014 Bergen Faks:...

Advertisement