Page 1

Nr. 1, 11. januar 2010

x

Nyhetsbrevet utkommer ukentlig i regi av Forum for offentlige anskaffelser. Har du tips til eller synspunkter på nyhetsbrevet, send noen ord til forum@offentligeanskaffelser.no.

x

Tidligere artikler og siste års nyhetsbrev finner du på www.innkjopsforum.no

Innkjøpsforum denne gangen har disse sakene:

I forberedelsen til ny konkurranse om levering av tilbud til psykisk helsevern, ønsker Helse Sør-Øst å innforlive mulige private leverandører i målet for utviklingen av helsetilbudet. Innkjøpsforum nr. 1/2010

Klagesaker har fulgt tett i kjølvannet av ambulansesaken i Helse Midt-Norge, men denne gangen lyktes ikke en leverandør med å få medhold for sin klage i KOFA. Innkjøpsforum nr. 1/2010

!"#$%&'"#&"''()*+,-(&.)/0.''(+/(#& 1112"''()*+,-(.)/0.''(+/(#2)"& '"#$%3"''()*+,-(.)/0.''(+/(#2)"&

1


Nytt tilbud fra Forum for offentlige anskaffelser

Video-intervjuer om sentrale innkjøpstemaer Forum for offentlige anskaffelser lanserer nå et helt nytt tilbud. På sin nettside, http://www.offentligeanskaffelser.no/, legges det i tiden fremover ut korte intervjuer på video om sentrale temaer innenfor offentlige innkjøp. Det første legges ut i disse dager, og temaet er konkurransepreget dialog. Det er prosjektleder Henrik Nore i Kommunal- og regionaldepartementet som gjør rede for erfaringene med denne anskaffelsesmetoden. Den ble benyttet da departementet skulle skaffe leverandør til prosjektet som skal forberede elektronisk stemmegivning ved valgene, såkalte e-valg. Nye videointervjuer legges ut jevnlig, fortrinnsvis ukentlig. Du finner dem under Min side på nettstedet. Følg med! Det gjør Forum for offentlige anskaffelser.

Helseforetak tar i bruk leverandørutvikling I 2010 skal det inngås nye avtaler med private institusjoner innenfor det psykiske helsevern. Avtalene skal gjelde fra januar 2011. I den forbindelse inviterer Helse Sør-Øst RHF nå til dialogmøte med både potensielle nye og "gamle" private institusjoner. Helseforetaket er opptatt av at de private institusjonene skal ha forståelse for målet om at tilbudet innen psykisk helsevern skal videreutvikles. Dermed tas litt leverandørutvikling i bruk. I Stortinget har representanten Anders B. Werp tatt op situasjonen for Modum Bad, og stilt spørsmål om hva statsråden vil gjøre for å sikre at Institutt for sjelesorg ved Modum Bad kan videreføre sitt tilbud. Modum Bad er et nasjonalt behandlingssenter med klinikk for psykiske lidelser, som tar i mot pasienter fra hele landet. Det er inngått en rammeavtale mellom Helse Sør-Øst RHF og Modum Bad som regulerer partenes respektive rettigheter og plikter i forbindelse med levering av avtalte tjenester i ytelsesavtalene. Det er inngått en slik ytelsesavtale for 2009. Ingen forhåndsgaranti I helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsens svar heter det at hun har bedt Helse Sør-Øst om å redegjøre for situasjonen. Av redegjørelsen går det fram at det vil bli gangsatt en ny anskaffelsesprosess på nyåret der Modum Bad vil bli vurdert på nytt dersom de søker. Helse Sør-Øst RHF opplyser også at det derfor ikke kan gis noen forhåndsgaranti om videre avtale med Modum Bad for 2010 nå, da dette vil bryte med regelverket for offentlige anskaffelser. De regionale helseforetakene er gitt et samlet ansvar for at befolkningen i regionene får tilgang til spesialisthelsetjenester. De regionale helseforetakenes helhetlige ansvar understøttes av finansieringssystemet, hvor midler overføres som rammer og ikke som

2


øremerkede tilskudd. Det er derfor opp til de regionale helseforetakene å utøve sitt ”sørge for”-ansvar innenfor de rammer de er gitt. Dette kan skje gjennom tilbud i offentlige institusjoner eller ved avtale med private tjenesteytere. Dialogmøte Antall nye pasienter som henvises til behandling i Helse Sør-Øst økte på alle områder i 2009. Økningen var størst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, viser foreløpige tall. Tilbud til pasienter med psykiske lidelser gis både i helseforetakene og gjennom avtaler med private leverandører. I 2010 skal det inngås nye avtaler som skal gjelde fra januar 2011. I den forbindelse inviterer Helse Sør-Øst RHF nå til dialogmøte med både potensielle nye og "gamle" private institusjoner,fremgår det av en melding fra det regionale helseforetaket. Det er et mål at tilbudet innen psykisk helsevern skal videreutvikles. Dette skal gjøres både i egne helseforetak og gjennom avtaler med private institusjoner som kan tilby tjenester innen psykisk helsevern. Helse Sør-Øst RHF er opptatt av at de private institusjonene skal ha forståelse for dette målet, og hvordan Helse Sør-Øst RHF ønsker å nå dette. I dialog med de private og egne helseforetak skal Helse Sør-Øst legge til rette for et godt tilbud også i framtiden.

Ambulanse-klage uten suksess i KOFA Den såkalte ”ambulansesaken” i regi av Helse Midt-Norge synes ikke å ha noen ende hva gjelder antall klagesaker for KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). En av konkurrentene, som ikke fikk kontrakt, prøvde i en sak ”å ta” det regionale helseforetaket ved bl.a. å påstå en rekke tilfeller av forfordeling av eksisterende leverandører. Det ble det ingen suksess av, i det KOFA avviste alle klagepunktene. Helse Midt-Norge RHF gjennomførte våren 2007 en konkurranse med forhandlinger om i 16 forskjellige geografiske områder, kalt ambulanseområder, i helseregionen. Namsos Trafikkselskap ASA ble tildelt kontrakten for ambulanseområde 3, 4 og 5. Kontraktene ble inngått med en varighet på fem år, frem til og med 2012. Kort tid senere ble kontraktene for ti av ambulanseområdene, herunder de med Namsos Trafikkselskap ASA, hevet. KOFA-sak 2009/90 gjelder den nevnte konkurransen, og påstandene fra klageren gjelder forskjellsbehandling, til beste for eksiterende leverandør. En kontraktsperiode på bare tre år gir eksisterende leverandør en fordel som medfører forskjellsbehandling i strid med loven, heter det blant annet. Spørsmålet var om oppdragsgiveren hadde plikt til å utvide kontraktsperioden fra tre til fem år for å utjevne den fordelen eksisterende leverandør hadde.

3


Oppdragsgiverens skjønn Det hører i utgangspunktet under oppdragsgiverens skjønn å definere og fastsette vilkår i konkurransegrunnlaget etter hva man finner nødvendig og hensiktsmessig, påpeker klagenemnda. Oppdragsgiveren fremhever at bakgrunnen for at kontraktsperioden ble satt til tre år, var et ønske om at samtlige ambulansetjenestekontrakter skulle utløpe samtidig. Å fastsette en lengre kontraktsperiode enn tre år ville medføre at avtalene om ambulansetjenester ville utløpe på to forskjellige tidspunkter. Dette ville utgjøre en ikke ubetydelig administrativ og økonomisk byrde for oppdragsgiveren, ved at man mistet muligheten til samlet å konkurranseutsette ambulansetjenesten, eller innta den i egenregi. - Den ekstra belastning dette ville medføre, ligger utenfor det som kreves av oppdragsgiveren for å utjevne denne fordel for eksisterende leverandør. Også sammenslåingen av tre ambulanseområder til ett større hovedområde, medfører en fordel for eksisterende leverandør, påpekte klageren. Klagenemnda viser til at samtlige tidligere ambulanseområder i denne konkurransen er slått sammen til større hovedområder. Dette gjelder således også ambulanseområder der eksisterende leverandør opprinnelig ikke var tildelt kontrakt. Klagenemnda kan derfor ikke se at klager har sannsynliggjort at endringen har skjedd for å favorisere eksisterende leverandør. Uklar sammenheng Dessuten mente klageren at vilkåret om at kjøretøyene måtte være yngre enn to år, gir eksisterende leverandør en fordel i strid med kravet til likebehandling. Heller ikke her nådde klageren fram. KOFA bemerker for øvrig at sammenhengen mellom kravet til alder og pasientsikkerhet, arbeidsmiljø og klimavennlighet fremstår som uklar. Forholdet er imidlertid ikke påberopt. Tilbudsfrist på fire uker var for kort til at potensielle konkurrenter i realiteten kunne inngi noe tilbud, fremholdt klageren, og således foreligger det brudd på forskriften. Tilbudsfristen ble satt til fire uker som var to uker lengre enn varslet i den veiledende kunngjøringen, påpeker nemnda. Ambulansetjenester kan ikke karakteriseres som en spesielt kompleks ytelse, og den dokumentasjon og de undersøkelser som må gjøres forut for inngivelse av et tilbud, er ikke særlig omfattende. KOFA finner etter en samlet vurdering at tilbudsfristen på fire uker ikke kan anses som brudd på kravet til å gi tilstrekkelig tilbudsfrist.

4

1:2010  

Klagesaker har fulgt tett i kjølvannet av ambulansesaken i Helse Midt-Norge, men denne gangen lyktes ikke en leverandør med å få medhold for...

Advertisement