Пътеводител на младежкото гражданско участие

Page 1

Пътеводи тел на младежкото гражданско участие


ˤ˾̀̃˼ ˷˰ ˳˻˾˺˰˻˽˰ ˿̀˾˼̏˽˰ ˵ ˽˵˿̀˰˲˸̂˵˻́̂˲˵˽˰ ˾̀˳˰˽˸˷˰̆˸̏ ́̊˷˴˰˴˵˽˰ ˿̀˵˷ ˳ ́ ̃˱˵˶˴˵˽˸˵̂˾ ̇˵ ̅˾̀˰̂˰ ˽˰ ˼˵́̂˽˾ ˽˸˲˾ ˼˾˳˰̂ ˴˰ ˿̀˾˼˵˽̏̂ ˸ ˲˻˸̏​̏̂ ˽˰ ̀˵˳˸˾˽˰˻˽˸̂˵ ˽˰̆˸˾˽˰˻˽˸̂˵ ˸ ˳˻˾˱˰˻˽˸̂˵ ˿̀˾̆˵́˸ ˽˰ ˿̀˾˼̏˽˰ ˝˰̈˰̂˰ ˼˸́˸̏ ˵ ˴˰ ˿˾˴˾˱̀˸˼ ̃́˻˾˲˸̏̂˰ ˷˰ ˴˵˼˾˺̀˰̂˸̇˽˾ ̃̇˰́̂˸˵ ˽˰ ˲́˸̇˺˸ ̇˻˵˽˾˲˵ ˽˰ ˾˱̉˵́̂˲˾̂˾ ˴˰ ˽˰́̊̀̇˸˼ ˼˵˶˴̃˺̃˻̂̃̀˽˸̏ ˴˸˰˻˾˳ ˸ ˰˺̂˸˲˽˾̂˾ ˳̀˰˶˴˰˽́̂˲˾ ˺˾˵̂˾ ˼˾˶˵ ˴˰ ́˲̊̀˶˵ ˳˻˾˱˰˻˽˸̂˵ ˸ ˼˵́̂˽˸̂˵ ̏˲˻˵˽˸̏ ˲ ˿˾˻˷˰ ˽˰ ˾˱̉˽˾́̂˸̂˵ e˟̊̂˵˲˾˴˸̂˵˻ ˽˰ ˼˻˰˴˵˶˺˾̂˾ ˳̀˰˶˴˰˽́˺˾ ̃̇˰́̂˸˵p ˵ ́̊˷˴˰˴˵˽ ˾̂ ˤ˾̀̃˼ ˷˰ ˳˻˾˺˰˻˽˰ ˿̀˾˼̏˽˰ ˲ ̀˰˼˺˸̂˵ ˽˰ ˺˰˼˿˰˽˸̏̂˰ ˞̂˝˰́˗˰˲˸́˸ ˽˰ ˳̀˰˶˴˰˽́˺˾ ˾˱˵˴˸˽˵˽˸˵ ˠ˰˲˽˸ ˑ˓ ˿˾ ˿̀˾˵˺̂ eː˴̀˵́˸̀˰˽˵ ˽˰ ́˲˸˲˰̉˾̂˾ ́˵ ˿̀˾́̂̀˰˽́̂˲˾ ˷˰ ˳̀˰˶˴˰˽́˺˸̏ ́˵˺̂˾̀ ˲ ˑ̊˻˳˰̀˸̏ ̇̀˵˷ ˓̀˰˶˴˰˽́˺˾ ˾˱˵˴˸˽˵˽˸˵ eˠ˰˲˽˸ ˑ˓p ˞˱˵˴˸˽˵˽˸˵̂˾ ́˿˻˾̂̏˲˰ ˳̀˰˶˴˰˽́˺˸ ˾̀˳˰˽˸˷˰̆˸˸ ˺˾˸̂˾ ˲̏̀˲˰̂ ˲ ˴˵˼˾˺̀˰̂˸̇˽˸̂˵ ̆˵˽˽˾́̂˸ ˸ ̀˰˱˾̂̏̂ ˲ ́̄˵̀˰̂˰ ˽˰ ˷˰̉˸̂˰ ˽˰ ˿̀˰˲˰̂˰ ˽˰ ̇˾˲˵˺˰ ̃̏˷˲˸˼˸ ˳̀̃˿˸ ̃́̂˾˹̇˸˲˾ ̀˰˷˲˸̂˸˵ ˷˰́̂̊˿˽˸̇˵́̂˲˾ ˸ ˴̀ ː˲̂˾̀ ˡ̂˵̄˰˽ ˓˵˾̀˳˸˵˲ ˠ˵˴˰˺̂˾̀ ˜˰̀˳˰̀˸̂˰ ˡ˿˰́˾˲˰ ˔˸˷˰˹˽ ˸ ˳̀˰̄˸̇˽˾ ˾̄˾̀˼˻˵˽˸˵ ˓˰˻˸˽˰ ˔˸˽˵˲˰

ː˲̂˾̀́˺˸ ˿̀˰˲˰ ˟̃˱˻˸˺˰̆˸̏̂˰ ˿˾˻˷˲˰ ˻˸̆˵˽˷ ˽˰ Creative Commons, Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) ˡ˿˾̀˵˴ ˽˵˳˾ ́̊˴̊̀˶˰˽˸˵̂˾ ˽˰ ˿̃˱˻˸˺˰̆˸̏̂˰ ˼˾˶˵ ˴˰ ́˵ ́˿˾˴˵˻̏ ˿̀˵˿˵̇˰̂˲˰ ˸ ˰˴˰˿̂˸̀˰ ˷˰ ˽˵˺˾˼˵̀́˸˰˻˽˸ ̆˵˻˸ ́̂˸˳˰ ˴˰ ˱̊˴˵ ˿˾́˾̇˵˽ ˸˷̂˾̇˽˸˺̊̂ ː˺˾ ́̊˴̊̀˶˰˽˸˵̂˾ ˽˰ ˾̀˸˳˸˽˰˻˰ ˱˸˲˰ ˿̀˾˼˵˽̏˽˾ ̂˾ ˿̀˾˼˵˽˸̂˵ ́˻˵˴˲˰ ˴˰ ́˰ ˾˱˾˷˽˰̇˵˽˸ ː˺˾ ˲˿˾́˻˵˴́̂˲˸˵ ˿̀˾˼˵˽˵˽˾̂˾ ́̊˴̊̀˶˰˽˸˵ ́˵ ˿̃˱˻˸˺̃˲˰ ̂˾ ̂̀̏˱˲˰ ˴˰ ˵ ˾̂˽˾˲˾ ́̊́ ́̊̉˸̏ ˻˸̆˵˽˷


: СЪДЪРЖАНИЕ :

01.... 02.... 03.... 04.... 05.... 06.... 07....


ВМЕСТО ВЪВЕДЕНИеhttps://nmf.bg/academy/ https://nmf.bg/academy/ https://www.facebook.com/NationalYouthForumBulgaria/ https://www.facebook.com/NationalYouthForumBulgaria/
1


2

3Как изглежда младежкото гражданско участие – от определение към модели и форми.
1


2

3
)

(1)


https://bulgaria.ureport.in/v2/ https://bulgaria.ureport.in/v2/ https://chats.viber.com/u-reportbulgaria https://chats.viber.com/u-reportbulgaria

39Смисъл от младежкото гражданско участие Или защо ни е нужно да се занимаваме с това?43
/1/


„

/1/

1


2

3

„
Условия за успешно младежко гражданско участие.

„


https://www.facebook.com/youngimprovers/?epa=SEARCH_BOX https://www.facebook.com/youngimprovers/?epa=SEARCH_BOX
1

„


3

2


Нива на младежко гражданско участие.

85„ „

https://www.facebook.com/ostavisedasivoden/ „ https://www.facebook.com/ostavisedasivoden/
1


2

3


https://europa.eu/citizens-initiative/select-language?destination=/home https://europa.eu/citizens-initiative/select-language?destination=/home

nstions estio gg-su gges -sund ndk-a ack-a dbee dbac ees-f s-fule ule n/rtio n/r tio ulaeg ula r-r ter-r ette eteg /b /b law law https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do fo//info/ /in.eu pa.eu ro.eu ropa .eu /ec tps:/ https:/ ht/ec

.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say-simplify https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say-simplify


https://www.europarl.europa.eu/petitions/en/home https://www.europarl.europa.eu/petitions/en/home

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/euyouthdialogue_en https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/euyouthdialogue_enВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ


ПОЛЕЗНИ РЕСУРСИ: https://www.coe.int/bg/web/compass https://www.coe.int/bg/web/compass https://www.coe.int/bg/web/compass https://www.coe.int/bg/web/compass https://www.coe.int/bg/web/compass https://www.coe.int/bg/web/compass https://www.coe.int/bg/web/compass https://www.coe.int/bg/web/compass https://www.coe.int/bg/web/compass https://www.coe.int/bg/web/compass

https://www.salto-youth.net/ https://www.salto-youth.net/ https://www.salto-youth.net/ https://www.salto-youth.net/ https://www.salto-youth.net/ https://www.salto-youth.net/ https://www.salto-youth.net/ https://www.salto-youth.net/ https://www.salto-youth.net/ https://www.salto-youth.net/

centres

https://www.salto-youth.net/rc/participation/ https://www.salto-youth.net/rc/participation/ https://www.salto-youth.net/rc/participation/ https://www.salto-youth.net/rc/participation/ https://www.salto-youth.net/rc/participation/ https://www.salto-youth.net/rc/participation/ https://www.salto-youth.net/rc/participation/ https://www.salto-youth.net/rc/participation/ https://www.salto-youth.net/rc/participation/ https://www.salto-youth.net/rc/participation/

https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kits https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kits https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kits https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kits

https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kits https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kits https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kits https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kits https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kits https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kits

https://pjp-eu.coe.int/en/web/coyote-magazine/home https://pjp-eu.coe.int/en/web/coyote-magazine/home https://pjp-eu.coe.int/en/web/coyote-magazine/home https://pjp-eu.coe.int/en/web/coyote-magazine/home https://pjp-eu.coe.int/en/web/coyote-magazine/home https://pjp-eu.coe.int/en/web/coyote-magazine/home https://pjp-eu.coe.int/en/web/coyote-magazine/home https://pjp-eu.coe.int/en/web/coyote-magazine/home

magazine

https://pjp-eu.coe.int/en/web/coyote-magazine/home https://pjp-eu.coe.int/en/web/coyote-magazine/home

http://hrdc.bg/ http://hrdc.bg/ http://hrdc.bg/ http://hrdc.bg/ http://hrdc.bg/ http://hrdc.bg/ http://hrdc.bg/ http://hrdc.bg/ https://nmf.bg/ https://nmf.bg/ https://nmf.bg/ https://nmf.bg/ https://nmf.bg/ https://nmf.bg/ https://nmf.bg/ https://nmf.bg/ https://nmd.bg/ https://nmd.bg/ https://nmd.bg/ https://nmd.bg/ https://nmd.bg/ https://nmd.bg/ https://glocalchange.org/ https://glocalchange.org/ https://glocalchange.org/ https://glocalchange.org/ https://ravni.bg/ https://ravni.bg/ https://ravni.bg/ https://ravni.bg/ https://ravni.bg/ https://ravni.bg/ https://ravni.bg/ https://ravni.bg/


ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ:

https://www.coe.int/bg/web/compass/citizenship-and-participation https://www.coe.int/bg/web/compass/citizenship-and-participation https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_BUL.pdf https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_BUL.pdf https://www.unicef.org/bulgaria/sites/unicef.org.bulgaria/files/2018-09/CRC_bg.pdf https://www.parliament.bg/bg/const https://www.parliament.bg/bg/const

97