Page 1

>ÀXœÊÓään ,iۈÃÌ>Êi˜Ã> ÎÊ ÕÀœÃ


`ˆÌœÀˆ>

>˜`œÊÃiµÕk˜Vˆ>Ê>ÊՓ>ʏˆ˜…>Ê`iʈ˜ÌiÀÛi˜XKœÊ>`œ«Ì>`>ʘœÊ@“LˆÌœÊ`>ÊVœ˜VÀïâ>XKœÊ`iÊ«ÀœiV̜ÃÊi`ˆÌœÀˆ>ˆÃÊ`iÊ ‰˜`œiÊVœœ«iÀ>̈ۈÃÌ>]Ê>Ê iÜÃVœœ«Êˆ˜>Õ}ÕÀ>]Ê>ÌÀ>ÛjÃÊ`>Ê«ÀiÃi˜ÌiÊi`ˆXKœ]ÊՓʫjÀˆ«œÊ«i>ÊÌi“?̈V>Ê`œÊ«œ`iÀʏœV>°Ê ÀՓÊEÊ ˆ`>`>˜ˆ>Ê«ÀiÌi˜`iÊ>wÀ“>À‡ÃiÊVœ“œÊՓÊië>XœÊ>LiÀ̜Ê`iÊ`ˆÃVÕÃÃKœ]ÊVœ˜vÀœ˜ÌœÊ`iʈ`iˆ>ÃÊiÊ`iviÃ>Ê`iÊ «Àˆ˜V‰«ˆœÃÊiÊÛ>œÀiÃʵÕi]ÊÜLʜʫÀˆÃ“>Ê`>ÃÊ`ˆviÀi˜ÌiÃÊVœÀÀi˜ÌiÃÊwœÃwV>ÃÊiÊ«œ‰ÌˆVœ‡«>À̈`?Àˆ>Ã]Ê«Àœ`Õâi“ÊiviˆÌœÃÊ `ˆÀiV̜ÃÊÜLÀiʜÃÊvՏVÀ>ˆÃÊ`iÃ̈˜>Ì?ÀˆœÃÊ`>ÊÃÕ>Ê>«ˆV>XKœÊ«À?̈V>\ʜÃÊVˆ`>`KœÃÊ«œÀÌÕ}ÕiÃi𠘵Õ>˜ÌœÊÀ}KœÃÊ`iÊ«œ`iÀʓ>ˆÃÊ«ÀÝˆ“œÃÊ`œÃÊVˆ`>`KœÃ]Ê>ÃÊ>ÕÌ>ÀµÕˆ>ÃʏœV>ˆÃÊqÊV@“>À>Ãʓ՘ˆVˆ«>ˆÃÊiʍ՘Ì>ÃÊ`iÊ vÀi}ÕiÈ>ÊqÊ>ÃÃՓi“ÊՓ>Ê«Ài«œ˜`iÀ@˜Vˆ>ʵÕiÊ«ÀiÌi˜`i“œÃÊÀiiÛ>À]Ê`>˜`œÊۜâÊ>ÊՓ>ÊvÀ>˜>ʘKœÊÀ>À>ÃÊÛiâiÃÊ ÃÕL>ÌiÀ˜>`>Ê«i>ÃÊÃiVÀiÌ>Àˆ>Ç}iÀ>ˆÃÊ`œÃÊ«>À̈`œÃÊ«œ‰ÌˆVœÃÊVœ˜Ìi“«œÀ@˜iœÃ]Ê>ʓiÓ>ʵÕiÊÌÀ>`ÕâÊiʓ>ÌiÀˆ>ˆâ>Ê >ˆ˜`>ÊՓÊ`œÃÊ}À>˜`iÃÊ>`Ûi˜ÌœÃÊ`œÊ«ÃÊÓxÊ`iÊLÀˆ]Ê>ʓiÓ>ʵÕiÊjÊ`ˆ>Àˆ>“i˜ÌiÊVœ˜vÀœ˜Ì>`>ÊVœ“ÊœÃÊ«Àˆ“iˆÀœÃÊ iVœÃÊ`>ʈ˜`ˆ}˜>XKœÊ«œ«Õ>À]Ê>ʓiÓ>ʵÕiÊjÊV…>“>`>Ê>ʈ˜ÌiÀۈÀÊiÊi˜Vœ˜ÌÀ>ÀÊ܏ÕXªiÃÊ«À>}“?̈V>ÃÊ«>À>Ê>ÊÀi܏ÕXKœÊ `>ÃÊ«ÀœLi“?̈V>Ãʓ>ˆÃÊL?ÈV>ÃʵÕiÊ>viVÌ>“Ê>ÃÊ«œ«Õ>XªiÃʵÕiÊ>ʈ˜`ˆ}ˆÌ>À>“°ÊʓiÓ>ʵÕiÊjÊÃÕvÀ>}>`>ʓ>ÃÊ ˆ}Õ>“i˜ÌiÊ«œÀÌ>‡L>˜`iˆÀ>Êi“Ê>ÌÕÀ>ÃÊ`iʓ>ˆœÀÊÃÕvœVœÊ`>µÕiiÃʵÕi]Ê>Vˆ“>Ê`iÃÌiÃ]Ê«ÀiÌi˜`i“]Ê`iʵÕ>ÌÀœÊi“Ê µÕ>ÌÀœÊ>˜œÃ]ÊiÌiÀ˜ˆâ>ÀÊՓʫœ`iÀʵÕiÊ>ʜÕÌÀœÃÊ«ÀiÌi˜`iÀ>“ʏˆ“ˆÌ>ÀoÊ œÊœ˜}œÊ`>ÃÊi˜ÌÀiۈÃÌ>ÃʵÕiÊÀi>ˆâ?“œÃʘœÊ@“LˆÌœÊ`iÃÌ>Êi`ˆXKœ]ʘ>ʵÕ>Ê`i`ˆV?“œÃÊiëiVˆ>Êk˜v>ÃiÊ>ÊÌÀkÃÊ Ìi“?̈V>ÃʵÕiÊ«Àii˜V…i“Ê>Ê>}i˜`>Ê`œÊ«œ`iÀʏœV>\ʜÊ*ÀœiVÌœÊ œÛ>ÊiˆÊÕÌ?ÀµÕˆV>]Ê>ÊۈÃKœÊ`œÃÊ>ÕÌ>ÀV>ÃÊ >ViÀV>Ê`œÊ>VÌÕ>ÊiÊ`œÊ`iÃi?ÛiÊµÕ>`ÀœÊµÕiÊ`iw˜iÊ>Ê`ii}>XKœÊ`iÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊiÊ>ÌÀˆLՈXKœÊ`iÊÀiVÕÀÜÃÊiÊ >Ê,i}ˆœ˜>ˆâ>XKœ°Ê -iÀ?ÊVœ˜Ãi˜ÃÕ>Ê>wÀ“>À‡ÃiÊ>ʘiViÃÈ`>`i]ÊVœ˜ÃÌ>Ì>`>Ê>œÊœ˜}œÊ`œÃÊ֏̈“œÃÊ>˜œÃ]Ê`iÊÃiʈ“«i“i˜Ì>Ài“Ê>ÌiÀ>XªiÃÊ qÊiʏi}ˆÃ>ÀÊqʵÕiÊVœ˜Ìi“«i“ʘœÛ>ÃʘœÀ“>ÃÊ`iÊv՘Vˆœ˜>“i˜ÌœÊ«>À>Ê>ÃÊ>ÕÌ>ÀµÕˆ>ðÊ"Ê«ÀœViÃÜÊiiˆÌœÀ>]Ê>Ê >ÌÀˆLՈXKœÊiÊ`ii}>XKœÊ`iÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊiÊ>ÊVœ˜Ã̈ÌՈXKœÊ`iʝÀ}KœÃ]ʵÕiÀʘœÊ@“LˆÌœÊ“Õ˜ˆVˆ«>]ʵÕiÀʘ>Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊ vÀi}ÕiÈ>ÊÌk“ÊVœ˜Ã̈ÌՉ`œÊœLiV̜Ê`iÊ`ˆÃVÕÃÃKœÊi“ÊvÀ՘ÃʵÕiʈ˜VÕi“Ê>ˆ˜`>Ê>Ê`“ˆ˜ˆÃÌÀ>XKœÊ i˜ÌÀ>° Փ>Ê>ÌÕÀ>Êi“ʵÕiÊÃiÊ`ˆÃVÕÌiÊՓ>Ê«œÃÉÛiÊÀivœÀ“>Ê`>ÊiˆÊ`>ÃÊÕÌ>ÀµÕˆ>Ã]ʜÃÊ`œˆÃʓ>ˆÃÊÀi«ÀiÃi˜Ì>̈ۜÃÊ«>À̈`œÃÊ «œ‰ÌˆVœÃÊ«œÀÌÕ}ÕiÃiÃ]ʵÕiÊ>ÌjÊ«>ÀiVˆ>“ÊÌiÀÊV…i}>`œÊ>ÊՓÊ>VœÀ`œÊ«ÀjۈœÊDÊ`ˆÃVÕÃÃKœÊi“ÊÃi`iÊ`iÊiëiVˆ>ˆ`>`i]Ê ÀiÛi>Û>“]Ê ˜œÊ i˜Ì>˜Ìœ]Ê Vœ“œÊ ˜œÃÊ vœˆÊ «œÃÉÛiÊ Vœ˜ÃÌ>Ì>À]Ê Õ“>Ê «œÃÌÕÀ>Ê «œÕVœÊ `i“œVÀ?̈V>\Ê >…i>À>“‡ÃiÊ DÊ «>À̈Vˆ«>XKœÊiÊÀi«ÀiÃi˜Ì>XKœÊ`œÃÊ«Àˆ˜Vˆ«>ˆÃʈ˜ÌiÀiÃÃ>`œÃʘ>Ê`ˆÃVÕÃÃKœ]ʜÃÊ«À«ÀˆœÃÊ>ÕÌ>ÀV>ÃÊ­œÃÊ«Àˆ“iˆÀœÃÊ>Ê Vœ˜ÌiÃÌ>À]ʵÕ>Ãiʘ>ʉ˜Ìi}À>]Ê>ÃÊ>ÌiÀ>XªiÃÊ«Àœ«œÃÌ>îÊiʜÃÊ`i“>ˆÃÊ«>À̈`œÃÊ«œ‰ÌˆVœÃ]ʏi}ˆÌˆ“>“i˜Ìi]ÊÀi«ÀiÃi˜Ì>`œÃÊ i“Ê`ˆÛiÀÜÃʝÀ}KœÃÊ`iÊÜLiÀ>˜ˆ>°Ê "ÕÌÀ>Êiۈ`k˜Vˆ>ʘKœÊ“i˜œÃÊVœiÀi˜ÌiÊVœ“Ê>ÊÀi>ˆ`>`iÊ>VÌÕ>Ê`ˆâ‡˜œÃʵÕiÊ>ÃÊV>˜`ˆ`>ÌÕÀ>Ãʈ˜`i«i˜`i˜ÌiÃÊVœ“iX>“Ê >Ê>`µÕˆÀˆÀÊ«Ài«œ˜`iÀ@˜Vˆ>ʘœÊ`iÃi˜…œÊ`œÊ>VÌÕ>Ê“>«>Ê>ÕÌ?ÀµÕˆVœ]Ê>}œÊµÕiÊ«œ`iÀ?ÊÌ>“Lj“ÊVœ˜ÌiÀÊÀiyiݜÃʘ>Ê ÀiviÀˆ`>Ê«Àœ«œÃÌ>Ê`iʏiˆo ˜ÌÀiÌ>˜Ìœ]ÊiÊ«œÀµÕiÊjʈÃÜʵÕiÊÃiÊ`ˆÃVÕÌi]Ê>µÕˆÊwV>“Ê>}Փ>Ãʏˆ˜…>ÃʜÀˆi˜Ì>`œÀ>ÃÊ`iÊՓ>ʏiˆÊµÕiÊ>ˆ˜`>Ê ˜KœÊÃiÊÃ>LiÊ>œÊViÀ̜ÊÃiÊÃiÀ?ʜÕʘKœÊ«Àœ«œÃÌ>]ÊÃiÊÃiÀ?ʜÕʘKœÊVœ˜Ã̈ÌÕVˆœ˜>]ÊÃiÊÃiÀ?ʜÕʘKœÊ`ˆÃVṎ`>Êi“Ê Ãi`iÊ`>ÊiëiVˆ>ˆ`>`i°Ê}œÊµÕiÊ«œ`iÀ?Ê>`µÕˆÀˆÀÊVœ˜ÌœÀ˜œÃÊÈ}˜ˆwV>̈ۜÃÊ`i«œˆÃÊ`œÊ«ÀÝˆ“œÊ œ˜}ÀiÃÜÊ`>Ê , o "ÊiiˆÌœÀÊ«>ÃÃ>Ê>ÊۜÌ>ÀÊ>«i˜>ÃÊ«>À>ÊՓʝÀ}Kœ]ÊÃi˜`œÊœÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÊ`iÊV@“>À>ʜÊV>LiX>Ê`>ʏˆÃÌ>ʓ>ˆÃÊۜÌ>`>ÆÊ ʓ>ˆœÀˆ>Ê`œÃʓi“LÀœÃÊ`œÊiÝiVṎۜÊjÊ}>À>˜Ìˆ`>ÊDʏˆÃÌ>ʓ>ˆÃÊۜÌ>`>]ʘKœÊVœ˜Ã̈ÌՈ˜`œÊv>V̜ÀÊ`iÊ`iVˆÃKœÊ >Ê«iÀVi˜Ì>}i“Ê`iÊۜÌ>XKœÆÊ >LiÊ>œÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÊ`iÊV@“>À>Ê>ÊÊiÃVœ…>Ê`œÃÊÛiÀi>`œÀiÃ]Ê>Ê`iw˜ˆÀÊi˜ÌÀiʜÃÊ “i“LÀœÃÊ iiˆÌœÃÊ ˜>Ê ÃÃi“Liˆ>Ê ՘ˆVˆ«>ÆÊ Ê «Àœ«œÃÌ>Ê `iÊ iˆÊ >Փi˜Ì>Ê >ÃÊ Vœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ `>Ê >ÃÃi“Liˆ>Ê “Õ˜ˆVˆ«>]Ê Õ“>Ê ÛiâÊ µÕiÊ ÃÕL“iÌiÊ >Ê iÃÌ>Ê >Ê >«ÀiVˆ>XKœÊ `>Ê Vœ˜Ã̈ÌՈXKœÊ `œÊ iÝiVÕÌˆÛœÊ iÊ >Ê >«ÀiÃi˜Ì>XKœÊ `iÊ “œXªiÃÊ`iÊVi˜ÃÕÀ>ÆÊ œÊi˜Ì>˜Ìœ]ʘ>µÕi>ÃʵÕiÊÃKœÊ>VÌÕ>“i˜ÌiÊ>ÃÊ«Àˆ˜Vˆ«>ˆÃÊ`iVˆÃªiÃÊqʏiˆ>‡ÃiÊۜÌ>XªiÃ]ʜÃÊ V>À}œÃÊiiˆÌœÃÊ«œÀʈ˜iÀk˜Vˆ>ʇʫÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>ʇʘKœÊÌiÀKœÊ`ˆÀiˆÌœÊ`iÊ̜ۜ]ʘœ“i>`>“i˜ÌiÊ ˜œÊµÕiÊVœ˜ViÀ˜iÊDÊ>«ÀœÛ>XKœÊ`>ÃÊ}À>˜`iÃʜ«XªiÃÊ`œÊ*>˜œÊiÊ"ÀX>“i˜ÌœÊ՘ˆVˆ«>ÊqÊ«œ`i˜`œ]ʘœÊi˜Ì>˜Ìœ]Ê ÛœÌ>ÀÊÌ>Ý>Ã]Êi“«ÀjÃ̈“œÃÊiʏˆVi˜Vˆ>“i˜ÌœÃÊ`iÊÌiÀÀi˜œÃʇ]Ê>«ÀœÛ>XKœÊiÊVœ˜Ã̈ÌՈXKœÊ`œÊiÝiVṎۜÊiʓœXªiÃÊ `iÊVi˜ÃÕÀ>° -i]Ê«œÀÊՓʏ>`œ]Ê>}՘ÃÊ>`ۜ}>“Ê>ÊiÝ̈˜XKœÊ`>Ê>V̈ۈ`>`iÊ«iÀÃiVÕ̝Àˆ>ʜÕ]ÊۈÃÌ>Ê`iʜÕÌÀœÊ«ÀˆÃ“>]ÊÃÕL>ÌiÀ˜>]Ê «œÀÊ«>ÀÌiÊ`iÊ>}՘ÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iʍ՘Ì>ʵÕi]ÊۈÃ>˜`œÊ>}Փ>ÃÊVœ˜Ìi“«>XªiÃÊ`œÊ“Õ˜ˆV‰«ˆœÊv>ViÊDÃÊÃÕ>ÃÊ vÀi}ÕiÈ>Ã]Ê«iÀ`iÀKœÊœLiV̈ۈ`>`iÊiʈÃi˜XKœÊ˜œÊiÝiÀV‰VˆœÊ`œÊ̜ۜÊÜLÀiʜÊ*>˜œÊiÊ"ÀX>“i˜ÌœÊ՘ˆVˆ«>Ê˜>ÃÊ >ÃÃi“Liˆ>Ãʓ՘ˆVˆ«>ˆÃ]Ê«œÀʜÕÌÀœÊ>`œ]ʵÕiÊ«œ`iÀÊwÃV>ˆâ>`œÀÊÌiÀ?ÊiÃÃiʝÀ}Kœ¶Ê ʵÕiÊ`ˆÀiˆÌœÊjÊÃ>Û>}Õ>À`>`œÊ DÃÊ “i˜ÌiÃÊ œ«œÃˆÌœÀ>ÃÊ µÕ>˜`œÊ jÊ ˆ}Õ>“i˜ÌiÊ Vœ˜viÀˆ`œÊ >œÊ «ÀiÈ`i˜ÌiÊ `iÊ V@“>À>Ê œÊ `ˆÀiˆÌœÊ `iÊ ÃÕLÃ̈ÌՈÀÊ ÛiÀi>`œÀiÃ¶Ê ÊµÕiÊ«œ`iÀÊ`iʘi}œVˆ>XKœÊ«>ÃÃ>ÀKœÊ>ÊÌiÀÊ>ÃÊvœÀX>ÃÊ«œ‰ÌˆV>Ãʓˆ˜œÀˆÌ?Àˆ>ÃÊÀi«ÀiÃi˜Ì>`>Ã¶Ê ÊµÕiÊ «œ`iÀÊ«>ÃÃ>ÀKœÊ>ÊÌiÀÊ>ÃÊ>ÃÃi“Liˆ>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>¶Ê ]ʍ?Ê>}œÀ>]Ê«>À>ʵÕ>˜`œÊՓ>ʏi}ˆÃ>XKœÊµÕiÊ`iw˜>]Êi“Ê Vœ˜VÀi̜]ʵÕiÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊiÊ>ÌÀˆLՈXªiÃÊ`iÛiÀKœÊÃiÀÊ`ii}>`>Ã]Ê«Àˆ“iˆÀœ]Ê`>Ê`“ˆ˜ˆÃÌÀ>XKœÊ i˜ÌÀ>Ê«>À>Ê œÃʓ՘ˆV‰«ˆœÃÊi]ÊÃi}՘`œ]Ê`iÃÌiÃÊ«>À>Ê>Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>¶Ê ]ʘKœÊ“i˜œÃʈ“«œÀÌ>˜Ìi]ʵÕiÊ`iÃVÀˆ“ˆ˜iÊ «œÃˆÌˆÛ>“i˜ÌiÊvÀi}ÕiÈ>ÃÊiʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>¶Ê/>ÛiâÊ>ÊÀiëœÃÌ>Ê>ÊiÃÌ>ÃÊiʜÕÌÀ>ÃʵÕiÃ̪iÃʘœÃʈ˜Vi˜ÌˆÛiÊ>Ê >˜X>ÀÊ>Êi`ˆXKœÊ˜Ö“iÀœÊÓÊ`>Ê iÜÃVœœ«ÊÀՓÊEÊ ˆ`>`>˜ˆ>o

`ˆÌœÀˆ>Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Î ˜>vÀiÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° { Ê >“«>˜…KÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° n Ê,>“>`iÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° £ä Ê iۜ}ˆ`iÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° £Î Ê-̜°Ê`ivœ˜ÃœÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° £{ ʏ`œ>ÀÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° £È Ê,ˆœÊ/ˆ˜ÌœÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° £n Ê-°Ê*i`ÀœÊ`>Ê œÛ>Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°° Óä Ê >}Ո“Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ÓÓ Êœ“L>Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Ó{

Ê Ã«ˆ˜…œÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ÓÈ Ê-°Ê>“i`iÊ`iʘviÃÌ>Ê°°°°°°°°°°° Ón Ê ÕÃ̝ˆ>ÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Îä

Ê6>œ˜}œÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ÎÓ Êvi˜>Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Î{ Ê6>œ˜}œÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ÎÈ Ê À“iȘ`iÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° În

Ê*>XœÃÊ`iÊiÀÀiˆÀ>Ê°°°°°°°°°°°°°°°° {ä ʈ…iˆÀÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° {Î Ê6>iÊ`>Ê“œÀiˆÀ>Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°° {{

ÊœˆÌ>Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° {x ˜ÌiÀÛi˜XKœÊ >ˆÀÀœÃÊ À‰ÌˆVœÃÊ°°°°°° {È ˆV…>Ê/jV˜ˆV> *Àœ«Àˆi`>`i]Ê,i`>VXKœÊiÊ ˆÀiVXKœ\ iÜà œœ«Ê‡Ê˜vœÀ“>XKœÊiÊ œ“Õ˜ˆV>XKœÊ , ,Õ>ʘ̝˜ˆœÊ,>“>…œÊÈää ʇÊ«>ÀÌ>`œÊÈäÓ{ {{È£‡nä£Ê-i˜…œÀ>Ê`>ÊœÀ>Ê>̜Ș…œÃ *ÕLˆV>XKœÊ«iÀˆ`ˆV>ʓi˜Ã>ÊÀi}ˆÃÌ>`>Ê ˜>Ê °,° °ÊVœ“ʜʘ֓iÀœÊ£ÓxÎnÓ /ˆÀ>}i“\Ê£ÓÊäääÊiÝi“«>ÀiÃÊ

œ˜Ì>V̜Ã\Ê/i°É>Ý\ÊÓÓʙxÎÇ£{{ /“°\ʙ£ÊxÓÎÈÈ£™ÊUÊÃÕÃ>˜>°“i˜`iÃJ˜iÜÃVœœ«°«Ì ÜÜÜ°˜iÜÃVœœ«°«Ì

ˆÀiV̜À\Ê-jÀ}ˆœÊ"ˆÛiˆÀ> `ˆÌœÀ\ʘ̝˜ˆœÊ-jÀ}ˆœ

œœÀ`i˜>`œÀ>Ê `ˆÌœÀˆ>\Ê-ÕÃ>˜>Êi˜`ià *Àœ`ÕXKœÊÀ?wV>\ʘ>Ê"ˆÛiˆÀ> “«ÀiÃÃKœ\ÊÀÌiÃÊÀ?wV>ÃÊ ˆÕ“>À

Î


˜>vÀi *ÀœiV̜Ê`iʏiˆÊVœ˜viÀiʈ˜`ˆ}˜ˆ`>`iÊ `i“œVÀ?̈V>ÊiÊÀiviVÌiÊ `iÃVœ˜…iVˆ“i˜ÌœÊ`œÊ*>‰Ã

“ʵÕiʓi`ˆ`>ÊVœ˜Ã̈ÌՈÀ?Ê>ˆ˜`>ʜÊ̜ۜÊՓÊ`ˆÀiˆÌœÊ`œÊ«œÛœ¶ À“>˜`œÊ6ˆiˆÀ>Ê­°6°®ÊqÊ ÃÃ>ÊjÊՓ>ÊLœ>ʵÕiÃÌKœÊÜLÀiÊ>ʵÕ>Ê`iÛi“œÃÊ Ìœ`œÃÊ Ãi“Ê iÝVi«XKœÊ ÀiviV̈À°Ê œ˜Ã̈ÌÕVˆœ˜>“i˜Ìi]Ê jÊ Õ“Ê `ˆÀiˆÌœÊ µÕiÊ “Ո̜ÃÊ «ÀiÌi˜`i“ÊVœœV>ÀÊi“ÊV>ÕÃ>]Ê`iÊÛ?Àˆ>ÃÊvœÀ“>Ã]ʓ>ˆÃʜÕʓi˜œÃÊi˜V>«œÌ>`>Ã°Ê "Lۈ>“i˜Ìi]ʘiÃÌiʓ՘`œÊ}œL>ˆâ>`œ]ʘi“Ê̜`œÃʜÃÊ`iÃiœÃÊÃKœÊ«œÃÉÛiˆÃÊ`iÊ Ài>ˆâ>ÀÊi]Ê«œÀÊÛiâiÃ]ʵÕi“ʘœÃÊ`ˆÀˆ}iÊqÊiÊiÕÊ>ÌjÊiÃ̜ÕÊDÊۜ˜Ì>`iÊ«œÀµÕiʘi“ÊÜÕÊ `œÊ«>À̈`œÊ`œÊœÛiÀ˜œÊqÊÌi“ʵÕiÊ̜“>ÀÊ>}Փ>ÃÊ`iVˆÃªiÃʓi˜œÃÊ«œ«Õ>ÀiÃʜÕÊ Ãˆ“«?̈V>Ã]ʵÕiÊ«œ`i“œÃ]ÊiÛi˜ÌÕ>“i˜Ìi]ÊVÀˆÌˆV>À°Ê>Ã]Ê«>À>ʓi…œÀÊ>Õˆâ>ÀÊ>ÃÊ ÃˆÌÕ>XªiÃ]ÊÌi“œÃʵÕiÊÃ>LiÀÊVœœV>À‡˜œÃÊ`œÃÊ`œˆÃʏ>`œÃÊ`œÊ«ÀœLi“>ÊqʵÕiÀʘ>Ê «œÃˆXKœÊµÕiʜVÕ«>“œÃÊi˜µÕ>˜ÌœÊVˆ`>`KœÃ]ʵÕiÀʘœÊÕ}>ÀÊ`œÊ}œÛiÀ˜>˜Ìi°Ê"ʵÕiÊ v>À‰>“œÃʘ>µÕiiʏÕ}>À¶Ê ]Ê«œÀÊÛiâiÃ]ÊiõÕiVi“œÃÊՓÊv>V̜ÀÊ«Ài«œ˜`iÀ>˜Ìi\ÊjÊ µÕiʜÃÊÀiVÕÀÜÃʘKœÊÃKœÊˆ˜iÃ}œÌ?ÛiˆÃ°Ê ʜÊ`iÃiœÊ`iÊ̜`œÃʘÃʘiÃÌ>Ê`i“œVÀ>‡ Vˆ>ʓ>`ÕÀ>ʵÕiʍ?ÊܓœÃ]ÊÛ>ˆÊ˜œÊÃi˜Ìˆ`œÊ`iʵÕiÊv>ViÊDÊiÃV>ÃÃiâÊ`iÊÀiVÕÀÜÃ]ÊœÊ «>‰ÃÊÃi>ÊLi“Ê}œÛiÀ˜>`œ]ÊÃi>Ê«œÀʵÕi“ÊvœÀ°Ê Õ]ʵÕiÊÜÕʅœiʓˆˆÌ>˜ÌiÊ`iÊÕ“Ê «>À̈`œ]ÊÌi˜…œÊ>L܏ÕÌ>ÊVœ˜ÃVˆk˜Vˆ>Ê`iʵÕiʓˆ>}ÀiÃʘˆ˜}Õj“Êv>âʜÕʓi…œÀ\ÊÃÊ …?ʓˆ>}ÀiÃÊvÀÕ̜Ê`>Ê`iÌiÀ“ˆ˜>XKœÊVœiV̈Û>°Ê œ˜…iXœÊLi“Ê>ÊV>ÃÃiÊ«œ‰ÌˆV>Ê«>À>Ê Ã>LiÀʵÕiʅ?Ê}i˜ÌiʓՈ̜ÊLœ>Êiʓi˜œÃÊLœ>Êi“Ê̜`œÃʜÃÊ«>À̈`œÃ°

+ÕiʏiˆÌÕÀ>Êv>âÊ`œÊ«ÀœiV̜Ê`iÊÀivœÀ“>Ê`>ÊiˆÊ iˆÌœÀ>Ê`>ÃÊÕÌ>À‡ µÕˆ>ÃÊœV>ˆÃ]ʘœ“i>`>“i˜ÌiÊ`iÊ>}՘ÃÊ«œ˜ÌœÃÊi“ʵÕiÊ>ʓiÓ>Ê Ìi“ÊÈ`œÊ>ÛœÊ`iÊVœ˜ÌiÃÌ>XKœÊ«œÀÊ«>ÀÌiÊ`iʓՈ̜ÃÊ>ÕÌ>ÀV>ÃÊ`iÊvÀi‡ }ÕiÈ>ʵÕiʘKœÊVœ˜Ãˆ`iÀ>“ʏi}‰Ìˆ“>Ê>Ê«iÀ`>Ê`œÊ`ˆÀiˆÌœÊ`iÊ̜ۜÊi“Ê `iÌiÀ“ˆ˜>`>ÃÊ`iVˆÃªiÃÊ`>ÃÊ>ÃÃi“Liˆ>Ãʓ՘ˆVˆ«>ˆÃ¶ °6°Êq °6°ÊqÊ/À>Ì>‡ÃiÊ`iÊՓ>Ê>̈ÌÕ`iʵÕiÊVœ˜viÀiÊՓ>ÊViÀÌ>ʈ˜`ˆ}˜ˆ`>`iÊ`i“œVÀ?‡ ̈V>ÊiʵÕiÊÀiviVÌiʜÊ`iÃVœ˜…iVˆ“i˜ÌœÊ`œÊ «>‰ÃÊÀi>Ê«œÀʵÕi“Ê̜“œÕÊiÃÌ>Ê>̈ÌՇ `i°Ê ÀˆœÕ‡ÃiÊՓʫÀœLi“>ÊqÊiʘÃÊ ÕÌ>“œÃÊ«>À>ʜʓˆ˜ˆ“ˆâ>À]ʘKœÊ`œÊ «œ˜ÌœÊ`iÊۈÃÌ>Ê`œÃʘœÃÜÃʈ˜Ìi‡ ÀiÃÃiÃʓ>ÃÊi“Ê«ÀœÊ`>ÊiÃÌ>Lˆ‡ ˆ`>`iÊÜVˆ>Êqʜ˜`iʘKœÊi݈ÃÌiÊ µÕ>µÕiÀÊ «ÀœLi“>°Ê -iÊ >Ê Ç ÜVˆ>XKœÊ >Vˆœ˜>Ê`iÊÀi}Õi‡ È>Ã]Ê >Ê ÃÜVˆ>XKœÊ >Vˆœ˜>Ê `iÊ՘ˆV‰«ˆœÃ]ʜÃÊ>ÕÌ>ÀV>ÃÊ`iÊ “Õ˜ˆV‰«ˆœÊiÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>Ê`œÊ«>‰ÃÊ iÃÌKœÊVœ˜ÌÀ>ÊiÃÌiÊ«ÀœiV̜Ê`iʏiˆ]Ê ÃiʜÃÊÃi˜…œÀiÃÊ`i«ÕÌ>`œÃÊ “ iÊ

{

À“>˜`œÊ6ˆiˆÀ>]Ê*ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>ʘ>vÀi

`ˆâi“ʵÕiÊiÃÌKœÊVœ˜ÌÀ>]Êi˜ÌKœÊµÕi“ÊjʵÕiÊiÃÌ?Ê>Êv>ۜÀ¶Ê ÃÌ>ÊjÊՓ>ʵÕiÃÌKœÊ µÕiÊVœœVœÊ>œÃÊ`ˆÀˆ}i˜ÌiÃʓ?݈“œÃÊ`œÃÊ`œˆÃÊ}À>˜`iÃÊ«>À̈`œÃʵÕiÊiÃÌKœÊ>Ê«Àœ‡ Ì>}œ˜ˆâ>ÀÊiÃÌiÊ«ÀœiV̜Ê`iʏiˆ]ÊÌi“œÃÊviˆÌœÊˆ˜Ö“iÀ>ÃÊÀi՘ˆªiÃÊVœ“ÊœÃÊ`ˆÀˆ}i˜ÌiÃÊ `iÊ̜`œÃʜÃÊ«>À̈`œÃÊVœ“Ê>ÃÃi˜ÌœÊ«>À>“i˜Ì>À]Ê«iÀëiV̈Û?“œÃÊiÊ«ÀœVÕÀ?“œÃÊ v՘`>“i˜Ì>ÀÊ>ʘKœÊÀ>âKœÊ«>À>ʏiÛ>ÀÊ«œÀÊ`ˆ>˜ÌiÊiÃÌiÊ«ÀœiV̜ʘiÃÌiʓœ“i˜ÌœÊ qÊi“LœÀ>Ê>Ê , ʘKœÊÌi˜…>ÊՓ>Ê«œÃˆXKœÊviV…>`>ÊÜLÀiÊ>ÊÈÌÕ>XKœÊ>VÌÕ>Ê˜œÊ Vœ˜ÌiÝ̜ÊiÊ«œ˜ÌœÊ`iÊۈÃÌ>Ê`>ÃÊvÀi}ÕiÈ>ÃÊqʓ>ÃÊiÃÌiÊ«ÀœiV̜Ê`iʏiˆÊ˜i“ÊÃiµÕiÀÊ VœÀÀi뜘`iÊ>ÊՓ>Ê`iÃi>`>ÊÀivœÀ“>ʓ>ÃÊ>ÊՓ>Ê>̈ÌÕ`iÊ`iÃ}>ÀÀ>`>ʵÕiʘÃÊ i˜Ìi˜`i“œÃÊVœ“œÊՓ>Ê>}ÀiÃÃKœÊ}À>ÌՈÌ>ÊDʏi}ˆÌˆ“ˆ`>`iÊ`i“œVÀ?̈V>ÊiÊ`ˆÀiˆÌœÃÊ Vœ˜Ã̈ÌÕVˆœ˜>ˆÃÊ`œÃÊiiˆÌœÃÊ`>ÃÊÀi}ÕiÈ>Ã]ʓ>ˆœÀÊiÝ«ÀiÃÃKœÊ`iÊ>ÕÌi˜ÌˆVˆ`>`iÊ`>Ê `i“œVÀ>Vˆ>Êi“Ê*œÀÌÕ}>]Ê>ˆViÀViÊ`>ʜÀ}>˜ˆâ>XKœÊ«œ‰ÌˆV>ÊÉ>`“ˆ˜ˆÃÌÀ>̈Û>Ê«œÀÌՇ }ÕiÃ>]Ê>Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>°Ê+Õ>˜`œÊ˜œÊÓxÊ`iÊLÀˆ]Ê>«ÃÊ{äÊ>˜œÃÊ`iÊ`ˆÌ>`ÕÀ>]Ê œÊ˜œÃÜÊÈÃÌi“>Ê«œ‰ÌˆVœÊvœˆÊÀiۈÃ̜]ÊÌi˜`œ‡ÃiÊÛiÀˆvˆV>`œÊՓ>ÊÀ?«ˆ`>Ê>LÜÀXKœÊ `œÊÀi}ˆ“iÊ`i“œVÀ?̈VœÊ«i>Ê«œ«Õ>XKœÊ«œÀÌÕ}ÕiÃ>°Ê Ê«>À>ÊiÃÃ>Ê«iÀVi«XKœÊiÊ Vœ˜Ãœˆ`>XKœ]ʓՈ̜ÊVœ˜ÌÀˆLՉÀ>“ÊœÃÊ>ÕÌ>ÀV>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>ÊiiˆÌœÃÊÌ>“Lj“Ê«iœÊ «œÛœ°ÊœˆÊ>ÌÀ>ÛjÃÊ`œÊiÝi“«œÊ`>ÊiiˆXKœÊ`œÃÊÃiÕÃÊÀi«ÀiÃi˜Ì>˜ÌiÃʏœV>ˆÃʵÕiÊ œÃÊVˆ`>`KœÃÊVœ˜…iVˆ>“]ʵÕiÊ>ÃÊ«iÃÜ>ÃÊ«iÀViLiÀ>“ʵÕiÊ«œ`ˆ>“ÊiÃVœ…iÀÊiÊ `iVˆ`ˆÀʏˆÛÀi“i˜ÌiʵÕi“Êi˜Ìi˜`ˆ>“ÊÃiÀʓi…œÀÊ«>À>ʜÃÊÀi«ÀiÃi˜Ì>À°Ê ˜ÌKœ]ÊÃiÊ ˜ÃÊVœ˜ÌÀˆLՉ“œÃÊ«>À>Ê>Ê«iÀVi«XKœ]Ê«œÀÊ«>ÀÌiÊ`>Ê«œ«Õ>XKœÊiÊ«>À>Ê>ÊVœ˜Ãœˆ`>‡ XKœÊ`œÊÀi}ˆ“iÊ`i“œVÀ?̈Vœ]ÊÃiÊÌi“œÃÊΣÊ>˜œÃÊ`iÊ«œ`iÀʏœV>Ê`i“œVÀ?̈VœÊi“Ê *œÀÌÕ}>Êœ˜`i]Ê>œÊ˜‰ÛiÊ`>ÃÊvÀi}ÕiÈ>Ã]Ê`iVœÀÀiÀ>“ÊViÀV>Ê`iÊÎääʓˆÊiiˆXªiÃ]Ê ÃiÊ̜`œÃʘÃÊi˜Ìi˜`i“œÃʵÕiʜÊÀi}ˆ“iÊv՘Vˆœ˜>ÊVœ“ÊiÃÌ>Lˆˆ`>`i]ʵÕi“Ê`iÃi>Ê ÀiÛk‡œ¶Ê KœÊv>âÊÃi˜Ìˆ`œÊÀiÛiÀÊiÃÌ>ʏiˆÊ˜iÃÌiÊVœ˜ÌiÝ̜°ÊÊÃÜVˆ>XKœÊ >Vˆœ˜>Ê `iÊÀi}ÕiÈ>ÃÊVœ˜Ãˆ`iÀ>ʜʫÀœiV̜ÊՓ>Ê>}ÀiÃÃKœÊ>œÃÊ>ÕÌ>ÀV>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>]Ê «iÃÜ>ÃÊ µÕi]Ê Ì>“Lj“Ê `œÊ «œ˜ÌœÊ `iÊ ÛˆÃÌ>Ê «>À̈`?Àˆœ]Ê “ÕˆÌœÊ Vœ˜ÌÀˆLՉÀ>“Ê «>À>Ê Vœ˜Ãœˆ`>ÀʜÃÊÀiëiV̈ۜÃÊ«>À̈`œÃ]ʘœ“i>`>“i˜ÌiÊi“Ê«iÀ‰œ`œÃʓi˜œÃÊLœ˜ÃÊ `iÊ>vˆÀ“>XKœÊ`iÃÃ>ÃÊvœÀX>ÃÊ«œ‰ÌˆV>Ã°Ê }Փ>ÃÊ ÛœâiÃÊ ˆ}>`>ÃÊ >œÊ «œ`iÀÊ œV>Ê Ìk“‡ÃiÊ ˆ˜ÃÕÀ}ˆ`œÊ Vœ˜ÌÀ>Ê œÊ }Փ>ÃÊۜâiÃʏˆ}>`>ÃÊ>œÊ«œ`iÀʏœV>ÊÌk“‡Ãiʈ˜ÃÕÀ}ˆ`œÊVœ˜ÌÀ>ÊœÊ v>V̜Ê`iʜÃÊ`œˆÃÊ«Àˆ˜Vˆ«>ˆÃÊ«>À̈`œÃÊ«œÀÌÕ}ÕiÃiÃʘKœÊÌiÀi“Ê>ÕÃVՏ‡ Ì>`œÊœÃÊÃiÕÃʓˆˆÌ>˜ÌiÃÊÀi>̈Û>“i˜ÌiÊDÃÊ«Àœ«œÃÌ>ÃÊ>«ÀiÃi˜Ì>`>Ã°Ê *œÀʜÕÌÀœÊ>`œ]ʅ?ʓiӜʵÕi“Ê`ivi˜`>ʵÕiÊiÃÌiÊ«ÀœiV̜Ê`iʏiˆÊ Vœ˜ÌÀ>Àˆ>Ê>Ê >ÀÌ>Ê ÕÀœ«iˆ>Ê`>ÊÕ̜˜œ“ˆ>ÊœV>ÊiÊ>Ê œ˜Ã̈ÌՈXKœÊ`>Ê ,i«ÖLˆV>Ê*œÀÌÕ}ÕiÃ>o °6°Êq °6°ÊqÊÊ œ˜Ã̈ÌՈXKœÊ`>Ê,i«ÖLˆV>Ê*œÀÌÕ}ÕiÃ>Ê`iÌiÀ“ˆ˜>ʵÕi]Ê>œÊ˜‰ÛiÊ`œÊ«œ‡ `iÀʏœV>]ʘœ“i>`>“i˜ÌiÊ«>À>ʜÊv՘Vˆœ˜>“i˜ÌœÊ`>ÃÊ>ÃÃi“Liˆ>Ãʓ՘ˆVˆ«>ˆÃ]Ê iÃÌ>ÃÊÃKœÊVœ˜Ã̈ÌՉ`>ÃÊ«iœÃÊiiˆÌœÃÊ`ˆÀiVÌ>“i˜ÌiÊiʜÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iʍ՘Ì>ʵÕiÊ >Ê ˆ˜Ìi}À>“°Ê œÊ ÃiÕÊ ˜‰Ûi]Ê Ì>“Lj“Ê Ài«ÀiÃi˜Ì>“Ê œÃÊ iiˆÌœÀiÃÊ iÊ `ˆÀˆ>Ê µÕiÊ Vœ“Ê “>ˆœÀʏi}ˆÌˆ“ˆ`>`i°Ê ˜µÕ>˜ÌœÊՓʓi“LÀœÊjÊiiˆÌœÊ`ˆÀiVÌ>“i˜ÌiÊ>ÌÀ>ÛjÃÊ`iÊՓ>Ê ˆÃÌ>Ê«>À>Ê>Ê>ÃÃi“Liˆ>ʓ՘ˆVˆ«>ÊiÊۜÌ>`œÊÈÃÌi“>̈V>“i˜ÌiÊ>ÌÀ>ÛjÃÊ`iÊՓ>Ê VœÀÊ«œ‰ÌˆV>]ʜÕÊÃi>]Ê`iÊՓ>ÊvœÀ“>ʓՈ̜ʓ>ˆÃÊ«>À̈`>Àˆâ>`>°Ê?ʘՓÊiÝiVÕÌˆÛœÊ “Õ˜ˆVˆ«>ÊœÕÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>ÊÌ>Ê˜KœÊ>Vœ˜ÌiVi]ÊÃi˜`œÊvœÀÌi“i˜ÌiÊ«iÀܘ>ˆâ>`>°Ê >Ê vÀi}ÕiÈ>]Ê«œÀʜLۈ>ÃÊÀ>âªiÃÊ`iÊ«ÀœÝˆ“ˆ`>`i]Ê>ˆ˜`>ʓ>ˆÃÊÃiÊ>Vi˜ÌÕ>ÊÌ>Ê«iÀܘ>‡ ˆâ>XKœ°Ê ˜ÌKœ]ʜʫÀiÈ`i˜ÌiÊ`iʍ՘Ì>ÊÌi“ʏi}ˆÌˆ“ˆ`>`iÊ>VÀiÃVˆ`>Ê«>À>ʈ˜Ìi}À>ÀÊ >Ê>ÃÃi“Liˆ>ʓ՘ˆVˆ«>]ʏœV>Êœ˜`iÊ`ivi˜`iÊ>µÕˆœÊµÕiÊVœ˜Ãˆ`iÀ>Ê«ÀˆœÀˆÌ?ÀˆœÊ «>À>Ê>ÊÃÕ>ÊvÀi}ÕiÈ>°Ê-iʅ?ÊÀ>âKœÊiʍÕÃ̈vˆV>XKœÊ«Àˆ“iˆÀ>Ê«>À>Ê>ÊÃÕ>Ê«ÀiÃi˜X>Ê ˜>Ê>ÃÃi“Liˆ>ʓ՘ˆVˆ«>Êjʘ>Ê«Ài«>À>XKœ]Ê`iL>ÌiÊiÊۜÌ>XKœÊ`>Ãʜ«XªiÃÊ `œÊ*>˜œÊiÊ"ÀX>“i˜ÌœÊ`iÊV>`>Ê՘ˆV‰«ˆœ°Ê ÀiˆœÊµÕiʜʫÀiÈ`i˜ÌiÊ`iÊ Õ˜Ì>]ÊVœ“ÊœÊÃiÕÊVœ˜…iVˆ“i˜ÌœÊ«Àœv՘`œÊ`>ÊÀi>ˆ`>`i]Ê>Õ`>ÊÈÃÌi‡ “>̈V>“i˜ÌiÊqÊiʈÃ̜ÊjÊÀiVœ˜…iVˆ`œÊ«iœÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iÊV@“>À>ÊqÊ>Ê


˜>vÀi ii˜V>ÀʜʵÕiÊjÊ«ÀˆœÀˆÌ?ÀˆœÊi“ÊV>`>ÊՓ>Ê`>ÃÊ«>ÀVi>ÃÊ`œÊVœ˜Vi…œÊµÕiÊ>ÊÀi}Õi‡ È>ÊVœ˜vˆ}ÕÀ>°Ê ÃÌ>ʈ˜ˆVˆ>̈Û>]Ê«Ài«>À>`>ʘ>ÃÊVœÃÌ>ÃÊ`œÃÊiiˆÌœÀiÃÊiÊ`œÃÊÀi«Ài‡ Ãi˜Ì>˜ÌiÃÊ>ÃÜVˆ>̈ۜÃÊ`>Ãʈ˜Ã̈ÌՈXªiÃ]ʘœÊV>ÜÊ`>ʜÀ}>˜ˆâ>XKœÊ>`“ˆ˜ˆÃÌÀ>̈Û>Ê ÛˆÃ>`>]ÊVœ“œÊÃiÊÛiÀˆvˆVœÕÊVœ“ˆ}œÊi˜µÕ>˜ÌœÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>ÊÃÜVˆ>XKœÊ >Vˆœ˜>Ê `iÊÀi}ÕiÈ>Ã]ʓi“LÀœÊ`œÊ*- ]ʓ>ÃÊÌ>“Lj“ÊVœ“ʜʓi“LÀœ]ÊۈVi‡«ÀiÈ`i˜ÌiÊ µÕiÊjÊ`œÊ*-ÊiÊÌ>“Lj“ʘKœÊvœˆÊœÕۈ`œ°ÊÃ̜Ê`ˆâÊÌÕ`œÊ`>ʘœÃÃ>Ê`i“œVÀ>Vˆ>°Ê ˆâÊ ÌÕ`œÊ`iÊՓ>ÊViÀÌ>ʈ˜Ãi˜Ã>ÌiâÊÀiˆ˜>˜Ìiʘ>ÊV>ÃÃiÊ«œ‰ÌˆV>Ê>œÊ“>ˆÃÊ>ÌœÊ˜‰Ûi°Ê ˆâÊ ÌÕ`œÊ`iÊՓ>ÊViÀÌ>Êv>Ì>Ê`iÊ«iÀVi«XKœÊ`œÊµÕiÊjʈ“«œÀÌ>˜ÌiÊ>ÌjÊ`œÊ«œ˜ÌœÊ`iÊۈÃÌ>Ê `>ÊVÀi`ˆLˆˆ`>`iÊ«œ‰ÌˆVœÊ«>À̈`?Àˆ>]Ê«œÀµÕiÊÃiÊvœÃÃi“Ê̈`œÃÊi“ÊVœ˜Ì>ÊiÃÌiÃÊÛ>‡ œÀiÃÊ̈˜…>“‡˜œÃʜÕۈ`œ°Ê ÃÌiÊ«ÀœiV̜Ê>˜`>Àˆ>ÊViÀÌ>“i˜ÌiÊ«>À>Ê>ÊvÀi˜ÌiÊ˜Õ“Ê Vœ˜ÌiÝ̜Ê`ˆviÀi˜ÌiÊiÊ`iÊvœÀ“>Ê>ViÀ̈Û>ÊqÊ«œÀµÕiÊi“LœÀ>ÊÃ>ˆL>“œÃʵÕiʜÊ*ÀœiV‡ ̜ʇʏiˆÊۈœ>Ê>Ê œ˜Ã̈ÌՈXKœ]ʘ>ʓi`ˆ`>Êi“ʵÕiʜʏi}ˆÃ>`œÀʜÀ`ˆ˜?ÀˆœÊ˜KœÊ«œ`iÊ i}ˆÃ>ÀÊi“Ê“>ÌjÀˆ>ÊVœ˜Ã̈ÌÕVˆœ˜>]Ê«œÀµÕiÊ«>À>ʈÃÜʘKœÊÌi“ÊVœ“«iÌk˜Vˆ>Ã]ÊiÊ >«iÃ>ÀÊ`œÊ«ÀœiV̜ÊVœ˜vˆ}ÕÀ>ÀÊՓ>Ê`ˆ“ˆ˜ÕˆXKœÊ`iÊiÃÌ>ÌÕ̜Êi˜ÌÀiʓi“LÀœÃÊ`œÊ “iӜʝÀ}Kœ]ʘKœÊœÊVœ˜ÌiÃÌ>“œÃʘ>ʉ˜Ìi}À>°Ê ˜ÌKœ]ÊÃiʜÊ>}i˜ÌiÊ«œ‰ÌˆVœÊqÊ`ˆ}>‡ ÃiÊ`i«ÕÌ>`œÃʇÊ̈ÛiÃÃi“Ê>ʅՓˆ`>`iÊ­…œiÊÀ>À>®Ê`iʜÕۈÀ]ÊvœÀ“>˜`œÊ>ʜ«ˆ˜ˆKœÊ `>ÊL>ÃiÊ«>À>ʜÊ̜«œ]ÊÌ>ÛiâÊVœ˜Ãi}ՈÃÃi“Ê>}À>`>ÀÊ>ÊՓʘ֓iÀœÊ“>ˆÃÊ>>À}>`œÊ `iÊVˆ`>`KœÃ°ÊÊÃÜVˆ>XKœÊ >Vˆœ˜>Ê`iÊÀi}ÕiÈ>ÃʘKœÊiÃÌ?ÊVœ˜ÌÀ>Ê>ÃÊÀivœÀ“>Ã]Ê ˜KœÊÌi“œÃÊ>Ê>̈ÌÕ`iÊ`iÊi˜ÌiÀÀ>ÀÊ>ÊV>LiX>ʘ>Ê>Àiˆ>°Ê"Ê«>‰ÃÊÌi“ÊiۜÕ‰`œ]ʜʵÕ>`ÀœÊ i}>Ê`>ÃÊÀi}ÕiÈ>Ã]ÊiÃÌ?ʅœiʜL܏i̜°ÊÊÀi>ˆ`>`iÊ«ÀiÃÌ>̈Û>Ê>VÌÕ>Ê`>Ãʍ՘Ì>ÃÊ `iÊvÀi}ÕiÈ>ÊiÊ>ÃÊ܏ˆVˆÌ>XªiÃÊVÀiÃVi˜ÌiÃÊ`>ÃÊ«œ«Õ>XªiÃ]ʘKœÊÃiÊVœ“«>}ˆ˜>“Ê Vœ“ÊՓ>ʏi}ˆÃ>XKœÊVœ“ÊÎäÊ>˜œÃ°ÊÊiۜÕXKœÊvœˆÊœ˜}>Êiʅ?ʵÕiÊ«Àœ“œÛiÀÊ>ÊÀi‡ vœÀ“>ʈ˜Ìi}À>Ê`œÊÀiëiV̈ۜʵÕ>`ÀœÊi}>°ÊÊ+Õ>˜`œÊœÊ>VÌÕ>ÊœÛiÀ˜œÊ`œÊ*>À̈`œÊ -œVˆ>ˆÃÌ>Êv>>ʘՓ>ÊÀiœÀ}>˜ˆâ>XKœÊ>`“ˆ˜ˆÃÌÀ>̈Û>]ʘÃÊ>vˆÀ“>“œ‡˜œÃÊVœ˜ÌÀ>Ê>Ê iÝ̈˜XKœÊiÊvÕÃKœÊ`iÊ>}Փ>ÃÊvÀi}ÕiÈ>Ã]ʓ>ÃÊ«iÀëiV̈Û>“œÃÊՓ>ÊÀivœÀ“>ʜÕÊ ÀiœÀ}>˜ˆâ>XKœÊÌiÀÀˆÌœÀˆ>]Ê`i˜ÌÀœÊ`iÊՓ>ÊvˆœÃœvˆ>Ê`iÊÀ>Vˆœ˜>ˆ`>`iÊ>`“ˆ˜ˆÃÌÀ>̈Û>Ê iÊ`iÊ`ˆ}˜ˆ`>`i°Ê"ʵÕiÊ`iÃi>“œÃÊjʵÕiÊ>Ãʓ>ˆÃÊ«iµÕi˜>ÃÊvÀi}ÕiÈ>Ã]ʘœ“i>‡ `>“i˜Ìiʘ>ÃÊ✘>ÃÊi“Ê`i«ÀiÃÃKœÊ`i“œ}À?vˆV>]ÊÌi˜…>“ÊՓ>Ê`iÌiÀ“ˆ˜>`>ÊÃÕÇ Ìi˜Ì>Lˆˆ`>`iʵÕiÀÊ`œÊ«œ˜ÌœÊ`iÊۈÃÌ>Ê`œÊÌiÀÀˆÌÀˆœ]ʵÕiÀÊi“ʘ֓iÀœÊ`iÊVˆ`>`KœÃÊ µÕiʏ…iÃÊ«œÃÈLˆˆÌiÊv՘Vˆœ˜>ÀÊVœ“ʘœÀ“>ˆ`>`i]Ê`ˆ}˜ˆ`>`iÊiʓœ`iÀ˜ˆ`>`i°Ê ]Ê «>À>ʈÃÜ]ÊÃKœÊ˜iViÃÃ?ÀˆœÃÊÀiVÕÀÜÃÊ>`“ˆ˜ˆÃÌÀ>̈ۜÃÊ«À«ÀˆœÃÊ«Ài«>À>`œÃÊ«>À>Ê Ài뜘`iÀÊVœ“ÊÀˆ}œÀÊDÃÊi݈}k˜Vˆ>ÃÊ`>ʏiˆ]Ê>`iµÕ>`>ÃÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊiÊÀiVÕÀÜÃÊ vˆ˜>˜ViˆÀœÃ°Ê-œLÊiÃÃiÊ«œ˜ÌœÊ`iÊۈÃÌ>Ê`ˆâi“œÃʘKœÊDÊiÝ̈˜XKœÊœÕÊvÕÃKœÊ`iÊvÀi‡ }ÕiÈ>ÃÊiÊȓÊ>œÊ`iÃi˜ÛœÛˆ“i˜ÌœÊ`œÊ>ÃÜVˆ>̈ۈӜʫœÃÈLˆˆÌ>˜`œÊµÕiÊÀi‡ }ÕiÈ>ÃÊÌiÀÀˆÌœÀˆ>“i˜ÌiÊVœ˜Ì‰}Õ>Ã]ÊÃi>“Ê`œÌ>`>ÃÊ`iÊՓ>Ê՘ˆ`>`iÊ`iÊ}iÃÌKœÊ `>µÕiiʘœÛœÊië>XœÊÌiÀÀˆÌœÀˆ>Ê«>À>ʜ˜`iÊV>`>ÊՓ>Ê`>ÃÊvÀi}ÕiÈ>ÃÊVœ˜ÌÀˆLÕ>Ê iʵÕiÊÌi˜…>“ÊՓÊÃiÀۈXœÊ>`“ˆ˜ˆÃÌÀ>̈ۜʓœ`iÀ˜œ]ÊÀi뜘`i˜ÌiÊVœ“ÊÀiVÕÀÜÃÊ >`iµÕ>`œÃ]ÊÌi˜`œÊi“ÊۈÃÌ>Ê>ÊÃÕ>Ê`ˆ}˜ˆ`>`i°Ê œÊv՘`œ]Ê`ivi˜`i“œÃÊ>ÃʓiÓ>ÃÊ vÀi}ÕiÈ>Ã]ʓ>ÃÊVœ“Ê՘ˆ`>`iÃÊÌiÀÀˆÌœÀˆ>ˆÃÊVœ“Ê“>ˆÃÊV>«>Vˆ`>`iÃÊiÊ«œ`iÀiÃʓ>‡ ÌiÀˆ>ˆâ>`œÃÊi“ÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊiÊÀiVÕÀÜÃ]ʵÕiÊ«iÀ“ˆÌ>“ÊՓ>ÊÀiëœÃÌ>Ê>`iµÕ>‡ `>Ê>œÊÀˆ}œÀœÃœÊVՓ«Àˆ“i˜ÌœÊ`>ÃʏiˆÃÊ`>Ê,i«ÖLˆV>° œÃÌ>Àˆ>Ê`iʏ…iÊVœœV>ÀÊ>ÊÃi}Ո˜ÌiʵÕiÃÌKœo“i˜œÃÊvÀi}ÕiÈ>ÃʜÕÊ vÀi}ÕiÈ>ÃÊVœ“Ê“>ˆÃÊ«œ`iÀiÃÊiÊVœ“«iÌk˜Vˆ>Ã¶Ê °6°ÊqÊ"ʵÕiÊ«iÀëiV̈Û>“œÃ]ÊVœ“œÊ`ˆÃÃiʘ>ʵÕiÃÌKœÊ>˜ÌiÀˆœÀ]ÊjʜÊ`iÃi˜ÛœÛˆ‡ “i˜ÌœÊ`œÊ>ÃÜVˆ>̈ۈӜ]Ê«ÀœVÕÀ>˜`œÊ՘ˆ`>`iÃÊv՘Vˆœ˜>ˆÃÊVœ“Ê“>ˆœÀÊ`ˆ“i˜‡ ÃKœ]ʵÕiÊ«iÀ“ˆÌ>“ÊÌiÀ]Ê«œÀÊiÝi“«œ]ÊՓ>ÊÃiVÀiÌ>Àˆ>Ê`œÌ>`>Ê`iÊv՘Vˆœ˜?ÀˆœÃʵÕ>‡ ˆvˆV>`œÃʵÕiÊÃ>ˆL>“ÊÀi뜘`iÀÊ>ÊÌÕ`œÊœÊµÕiÊjÊ>ʏi}ˆÃ>XKœÊۈ}i˜Ìi]ʵÕiÊÌi˜…>“Ê ÈÃÌi“>Ãʓœ`iÀ˜œÃÊ`iÊÌÀ>“ˆÌ>XKœÊ«ÀœViÃÃÕ>]ʵÕiʜÃÊÃiÕÃÊ>ÕÌ>ÀV>ÃÊ`ˆÃ«œ˜…>“Ê Vœ˜`ˆXªiÃÊiÊ«œÃÃ>“ÊiÝiÀViÀÊVœ“Ê`ˆ}˜ˆ`>`iÊiÊÀˆ}œÀÊ>ÊÃÕ>Êi˜œLÀiVi`œÀ>Êv՘XKœ°Ê *œÀʜÕÌÀœÊ>`œ]ÊȓՏÌ>˜i>“i˜ÌiÊVœ“ÊiÃÌ>ÊÀiœÀ}>˜ˆâ>XKœÊ>`“ˆ˜ˆÃÌÀ>̈Û>]ʵÕiÊ «iÀëiV̈Û>“œÃÊVœ“Ê>Ê>ÃÜVˆ>XKœÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>ÃÊÌiÀÀˆÌœÀˆ>“i˜ÌiÊVœ˜Ì‰}Õ>Ã]ÊÃi>Ê viˆÌœÊՓÊiÃÌÕ`œÊqʵÕiÊiÃÌ?Êviˆâ“i˜ÌiÊ>Ê`iÃi˜ÛœÛiÀ‡ÃiÊqÊ>ViÀV>Ê`>ÃʘœÛ>ÃÊ>ÌÀˆ‡ LՈXªiÃÊiÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊv՘Vˆœ˜>ˆÃÊ`>ÃÊvÀi}ÕiÈ>ðÊ"ÊÊ«ÀœÌœVœœÊViiLÀ>`œÊVœ“Ê >ÊÃÜVˆ>XKœÊ >Vˆœ˜>Ê`iÊ՘ˆV‰«ˆœÃÊ>«œ˜Ì>Ê«>À>ʵÕiÊ`iÌiÀ“ˆ˜>`>ÃÊv՘XªiÃÊ µÕiÊÃKœÊ…œiÊiÝiVÕÌ>`>ÃÊ«i>ÃÊvÀi}ÕiÈ>ÃÊ`iÊ>VœÀ`œÊVœ“Ê>Êۜ˜Ì>`iÊ`>ÃÊ«>ÀÌiÃÊ ­œÛiÀ˜œÉÀi}ÕiÈ>ÃÉ՘ˆV‰«ˆœÃ®]Ê«>ÃÃi“Ê>ÊVœ˜Ã̈ÌՈÀÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ`ˆÀiVÌ>Ã]Ê ÛiÀ̈`>Ãʘ>ʏiˆ]ÊVœ“œÊ>ÌÀˆLՈXªiÃÊiÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ`>ÃÊvÀi}ÕiÈ>Ã°Ê “ÊȓՏÌ@‡

˜iœ]Ê`iÛiÊ«Àœ“œÛi‡ÊÃiÀÊ>Ê`ˆviÀi˜Vˆ>XKœÊ`>ÃÊvÀi}ÕiÈ>ðÊ-Ê…>ÛiÀ?ʍÕÃ̈X>Ê`ˆÃ‡ ÌÀˆLṎÛ>ÊÃiÊvœÀÊÌÀ>Ì>`œÊ`iÊvœÀ“>ʈ}Õ>ÊœÊµÕiÊjʈ}Õ>ÊiÊ`ˆviÀi˜ÌiʜʵÕiÊjÊ`ˆviÀi˜Ìi°Ê VÌÕ>“i˜Ìi]ÊÃiʜ…>À“œÃÊ«>À>ʜÃÊiÝÌÀi“œÃ]ÊVœ˜ÃÌ>Ì>“œÃÊ>Êi݈ÃÌk˜Vˆ>Ê`iÊ`Õ>ÃÊ ÃˆÌÕ>XªiÃÊLi“Ê`ˆÃ̈˜Ì>Ã\ÊÊ>ʓ>ˆÃÊ«iµÕi˜>ÊvÀi}ÕiÈ>Ê`œÊ«>‰ÃʇÊ-KœÊ i˜ÌœÊ`iʘ>Ê œÕÀ>]Êi“Ê ÃÌÀi“œâʇÊÌi“ÊΙÊiiˆÌœÀiðÊ*œÀʜÕÌÀœÊ>`œ]Ê>ʓ>ˆœÀÊvÀi}ÕiÈ>Ê`œÊ«>‰ÃÊ ‡Ê}ÕiˆÀKœÊi“Ê>À̈˜ÃʇÊVœ“Ê£äÎʓˆÊ…>LˆÌ>˜ÌiÃ]Êjʓ>ˆœÀʵÕiÊ>ÊiÓ>}>`œ‡ À>ʓ>ˆœÀˆ>Ê`œÃʓ՘ˆV‰«ˆœÃÊ`œÊ*>‰ÃÊÃi˜`œÊ>ÃÊÃÕ>ÃÊ>ÌÀˆLՈXªiÃÊiÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ iÝ>VÌ>“i˜ÌiÊ>ÃʓiÓ>ÃʵÕiÊ>ÃÊ`iÊ-KœÊ i˜ÌœÊ`iʘ>ÊœÕÀ>tÊ"À>]Ê«œÀÊ>µÕˆÊÃiÊ Vœ˜ÃÌ>Ì>Ê>ʈ˜>`iµÕ>XKœÊ`>ÊʜL܏iÌ>ʏiˆ]ÊʵÕiʘKœÊv>âÊʅœiʵÕ>µÕiÀÊÃi˜Ìˆ`œ°Ê

>‰ÊµÕiÊ`ivi˜`>“œÃʵÕiÊÃiÊ`iÛiʜLiV̈Û>ÀÊ>ÊÊ`ˆviÀi˜Vˆ>XKœÊ`>ÃÊvÀi}ÕiÈ>ÃÊi“Ê v՘XKœÊ`>ÊÃÕ>ÊiëiVˆvˆVˆ`>`iÊiÊ`>Ê`ˆÛiÀÈ`>`iÊVœ“ÊՓʵÕ>`ÀœÊ`iÊ>ÌÀˆLՈXªiÃÊiÊ Vœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊiۜṎۜʫiÀëiV̈Û>`œÊi“Êv՘XKœÊ`>ÊÀi«ÀiÃi˜Ì>̈ۈ`>`i°ÊÌÀˆ‡ LՈXªiÃ]ÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊiÊÀiVÕÀÜÃÊvˆ˜>˜ViˆÀœÃÊ>`iµÕ>`œÃÊDÃÊi݈}k˜Vˆ>ÃÊVœ“Ê µÕiÊÃKœÊVœ˜vÀœ˜Ì>`>ÃÊVÀiÃVi˜Ìi“i˜Ìi°Ê"ÕÌÀ>ʓi`ˆ`>ÊÌi“ʵÕiÊÛiÀÊVœ“Ê>Ê̈«œ‡ œ}ˆ>Ê`>ÃÊ?Ài>ÃÊÕÀL>˜>Ã°Ê ivi˜`i“œÃʵÕiÊ>ÊiÃÌÀ>̈vˆV>XKœ]ÊՓ>ʵÕiÃÌKœÊ“>ˆÃÊ ÌjV˜ˆV>]ʵÕiÊÌi“Ê>ÊÛiÀÊVœ“Ê>ÊV>À>VÌiÀˆâ>XKœÊÊÌiÀÀˆÌœÀˆ>Ê`œÊ*>‰Ã]Ê`>ÊÀi뜘Ã>Lˆ‡ ˆ`>`iÊ`œÊ œ˜Ãi…œÊ-Õ«iÀˆœÀÊ`iÊ ÃÌ>̉Ã̈V>]Ê>ÃÃi˜ÌiÊi“ÊÌÀkÃÊ̈«œœ}ˆ>Ã\ÊÊ>ÕÌ>À‡ µÕˆ>ÃÊ«Ài`œ“ˆ˜>˜Ìi“i˜ÌiÊÕÀL>˜>ÃÊ­*1®ÆÊ>ÕÌ>ÀµÕˆ>Ãʓi`ˆ>˜>“i˜ÌiÊÕÀL>˜>ÃÊ ­1®ÊiÊ>ÕÌ>ÀµÕˆ>ÃÊ«Ài`œ“ˆ˜>˜Ìi“i˜ÌiÊÀÕÀ>ˆÃÊ­*,®]Êj]ÊÊ`œÊ˜œÃÜʫœ˜ÌœÊ`iÊ ÛˆÃÌ>ʈ˜ÃÕvˆVˆi˜Ìi]Ê«œÀµÕiÊ>«ˆV>`œÊœÊ“œ`iœÊDÊÀi>ˆ`>`iÊÀiÃՏÌ>Êi“Ê`iÃiµÕˆ‡ ‰LÀˆœ°ÊʘiViÃÃ?ÀˆœÊiÃÌÀ>̈vˆV>Àʓ>ˆÃ]ÊVÀˆ>Àʓ>ˆÃÊ`œˆÃÊiÃV>ªiÃÊ«>À>ʵÕiÊ«œÃ>Ê >«ˆV>À‡ÃiÊVœ“ÊÀ>âœ>Lˆˆ`>`iÊ>ÊÌ>Êv>“ˆ}iÀ>`>ÊiˆÊ`>Ãʈ˜>˜X>ÃÊœV>ˆÃÊ>ÊiÃÌiÊ Vœ˜Õ˜ÌœÊ`iÊ,ivœÀ“>Ã°Ê i«œˆÃÊ`iÊÀiۈÃÌ>ÊÌ>“Lj“Ê>ÊiˆÊ`>Ãʈ˜>˜X>ÃÊœV>ˆÃ]Ê

x


˜>vÀi >ÌÀˆLՈ˜`œÊ“>ˆœÀiÃÊÀiVÕÀÜÃÊDÃÊvÀi}ÕiÈ>Ã]ÊÌiÀi“œÃÊi˜ÌKœÊՓ>ÊÀivœÀ“>ʈ˜Ìi}À>Ê µÕiÊ}>À>˜ÌˆÀ?ÊՓʓi…œÀÊv՘Vˆœ˜>“i˜Ìœ]Ê«Àœ“œÛi˜`œÊՓ>ʓ>ˆœÀÊ`ˆ}˜ˆ`>`iÊ`>ÃÊ >ÕÌ>ÀµÕˆ>ÃÊiÊ`œÃÊ>ÕÌ>ÀV>ÃÊiÊՓ>ʓ>ˆœÀÊÃ>̈Ãv>XKœÊ`œÃÊVˆ`>`KœÃ° ʵÕiÃÌKœÊ`>ÊV>˜`ˆ`>ÌÕÀ>Ê>Êv՘`œÃÊiÊvˆ˜>˜Vˆ>“i˜ÌœÃÊjʜÕÌÀœÊ“œÌˆÛœÊ `iʈ˜Ã>̈Ãv>XKœÊ«œÀÊ«>ÀÌiÊ`œÃÊ>ÕÌ>ÀV>Ão °6°ÊqÊʜÕÌÀ>ʈ˜`ˆ}˜ˆ`>`i°ÊœÃÊv՘`œÃÊVœ“Õ˜ˆÌ?ÀˆœÃ]Ê`ˆÀiVÌ>“i˜Ìi]Ê`iÊՓ>Ê “>˜iˆÀ>Ê}iÀ>]Ê>ÃÊvÀi}ÕiÈ>ÃʘKœÊ«œ`i“ÊV>˜`ˆ`>Ì>À‡Ãi°ÊœÊ+, ʵÕ>`ÀœÊVœ“Õ‡ ˜ˆÌ?ÀˆœÊۈ}i˜Ìi]ʘKœÊÌi“œÃÊ>ViÃÜ°Ê Ê>}œÀ>ʘiÃÌiʵÕ>`ÀœÊVœ“Õ˜ˆÌ?ÀˆœÊ`œÊ+, °Ê >ÃÊi“ÊÌi“«œÃÊ>˜ÌiÀˆœÀiÃ]Êi“ʵÕiÊiÕʘKœÊiÀ>Ê>ˆ˜`>Ê`ˆÀˆ}i˜ÌiÊ`>Ê , ]ÊiÊ ˜Õ“>Ê>ÌÕÀ>Êi“ʵÕiÊiÃÌ>ʘKœÊ̈˜…>Ê>ˆ˜`>ʜʫiÜʈ˜Ã̈ÌÕVˆœ˜>ÊʵÕiʅœiÊÌi“]Ê `iۉ>“œÃÊ ÌiÀÊ >Vi`ˆ`œÊ >œÃÊ v՘`œÃÊ Vœ“Õ˜ˆÌ?ÀˆœÃ]Ê ˜œ“i>`>“i˜ÌiÊ ˜œÊ «Àˆ“iˆÀœÊ µÕ>`Àœ]Ê «iÀëiV̈Û>˜`œÊ Ì>“Lj“Ê µÕiÊ >ÃÊ >`iˆ>ÃÊ vœÃÃi“Ê ÀiµÕ>ˆvˆV>`>Ã°Ê KœÊ L>ÃÌ>ÊÀiµÕ>ˆvˆV>ÀʜÃÊVi˜ÌÀœÃÊ`>ÃÊVˆ`>`iðÊÊLœ˜ˆÌœÊiÊ>ÌjÊÃiÊÛki“ÊLœ˜ÃÊiÝi“‡ «œÃʓ>ÃÊÌ>“Lj“ÊÌi“œÃÊ>`iˆ>ÃÊ`iÊL>˜`iˆÀ>]ÊVœ“ÊՓ>ʅˆÃ̝Àˆ>Ê Ê«>ÌÀˆ“˜ˆœÊiÊ ˆ˜Vœ˜ÌœÀ˜?ÛiˆÃ]ʵÕiʓiÀiVi“ÊÃiÀÊVœ˜ÃiÀÛ>`>ÃÊiÊÛ>œÀˆâ>`>Ã°Ê œÊ«œ˜ÌœÊ`iÊۈÃÌ>Ê `>ÊVœiÃKœÊÌiÀÀˆÌœÀˆ>ÊiÊ`>ʵÕ>ˆvˆV>XKœÊ`œÊ*>‰ÃÊjÊv՘`>“i˜Ì>ÊVœ˜ÃiÀÛ>ÀÊ>ÃʘœÃ‡ Ã>ÃÊ>`iˆ>Ãʓ>ˆÃÊÌÀ>`ˆVˆœ˜>ˆÃ]ÊÌ>“Lj“ʈ“«œÀÌ>˜ÌiÃÊ«>À>ʜÊ`iÃi˜ÛœÛˆ“i˜ÌœÊ`œÊ ÌÕÀˆÃ“œÊ˜>Vˆœ˜>°Ê Ê , ÊVœ˜Ãi}ՈÕÊi“ÊÓää{]ʘ>Ê?Ài>Ê`>ÊvœÀ“>XKœÊ`œÃÊÊiiˆÌœÃÊiÊÌÀ>L>…>`œ‡ ÀiÃÊ`>ÃÊvÀi}ÕiÈ>Ã]Ê>Ê>«ÀœÛ>XKœÊ«œÀÊ«>ÀÌiÊ`>Ê œ“ˆÃÃKœÊ ÕÀœ«iˆ>Ê`iÊՓ>Ê>VXKœÊ `iÊvœÀ“>XKœÊ‡Ê ‡i>À˜ˆ˜}‡ÊʵÕiÊ>ˆ˜`>ʅœiÊÃiÊi˜Vœ˜ÌÀ>Êi“ÊVÕÀÜ]ÊÊ«iÀ“ˆÌˆ˜`œÊ µÕiÊi“Ê*œÀÌÕ}>]ÊvœÃÃiÊ`>`>ÊvœÀ“>XKœÊi“ÊȓՏÌ@˜iœÊ>œÃÊÌÀ>L>…>`œÀiÃÊiÊ>œÃÊ iiˆÌœÃ°Ê/À>̜ՇÃiÊ`iÊՓ>Ê`iVˆÃKœÊ֘ˆV>ʘœÃÊ*>‰ÃiÃÊ`>Ê՘ˆKœÊ«œÀÊ«>ÀÌiÊ`>Ê œ‡ “ˆÃÃKœÊ ÕÀœ«iˆ>ʵÕiÊ«iÀ“ˆÌˆÕÊ>œÃÊ>ÕÌ>ÀV>ÃÊÊÃi˜`œÊœÃʓ>˜`>˜ÌiÃ]ÊÃKœÊÌ>“Lj“Ê “ÕˆÌ>ÃÊÛiâiÃʜÃÊiÝiVÕ̜ÀiÃ]ÊÀiViLiÀi“ÊvœÀ“>XKœ°ÊÊՓ>ÊÌ>Àiv>ʵÕiÊÌi“œÃÊi“Ê VÕÀÜÊVœ“Ê}À>˜`iÊk݈̜ÊiʵÕiÊ>LÀ>˜}iʓˆ…>ÀiÃÊ`iÊVˆ`>`KœÃ]ʵÕiÀÊÃi>“ÊiiˆÌœÃ]Ê µÕiÀÊÃi>“ÊÌÀ>L>…>`œÀiÃÊ`iʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>ð Ê«œÃÉÛiÊœLÌiÀÊ>Õ̜˜œ“ˆ>ÊVœ“ʜʶ °6°ÊqÊ"ÊÊVœÀÀi뜘`iÊ>ʜÕÌÀ>ʈ˜`ˆ}˜ˆ`>`iÊ`>ʘœÃÃ>Ê`i“œVÀ>Vˆ>]Ê«œÀÛi˜ÌÕÀ>Ê >ʓ>ˆœÀʘœÊi˜Ìi˜`ˆ“i˜ÌœÊ`>ÃÊÀi}ÕiÈ>Ã°Ê œÊ@“LˆÌœÊ`>ÊiˆÊ`>Ãʈ˜>˜X>ÃÊœV>ˆÃ]Ê ÀiViLi“œÃÊÓ]xÊ«œÀÊVi˜ÌœÊ`>ʓj`ˆ>Ê>ÀˆÌ“j̈V>Ê«œ˜`iÀ>`>Ê`œÃʈ“«œÃ̜ÃÊ6]Ê,-Ê iÊ, °Ê œÊ"ÀX>“i˜ÌœÊ`iÊ ÃÌ>`œÊ«>À>ÊÓään]Ê>ÃÊÀi}ÕiÈ>ÃÊ«iÃ>“Ê>«i˜>ÃÊä]£ÈÊ «œÀÊVi˜Ìœ°ÊÊLœ“ʵÕiʜÃÊ*œÀÌÕ}ÕiÃiÃÊiÃÌi>“ÊVœ˜ÃVˆi˜ÌiÃÊ`œÊÈ}˜ˆvˆV>`œÊ`iÇ ÌiÃʘ֓iÀœÃ\ÊÊ̜`>ÃÊ>ÃÊvÀi}ÕiÈ>ÃÊ`œÊ*>‰Ã­Ê{]Óx™®ÊÀiViLi“Ê`œÊ ÃÌ>`œÊÊ>«i˜>ÃÊ ä]£ÈÊ«œÀÊVi˜ÌœÊ`œÊ"ÀX>“i˜Ìœ]Ê`iÃÌiÊ>˜œ°Ê œÊ@“LˆÌœÊ`>ÊÀivœÀ“>Ê`>ÃÊ>ÌÀˆLՈXªiÃÊ iÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊÌi“ʵÕiÊÃiÀÊÀiۈÃÌ>Ê>ÊiˆÊµÕiÊ`i˜œ“ˆ˜?“œÃÊ`>ʜ«œÀÌ՘ˆ`>`iÊ «iÀ`ˆ`>ÊqÊ>ÊiˆÊ`>Ãʈ˜>˜X>ÃÊœV>ˆÃ°Êœ“œÃÊÃi“«ÀiÊVœ˜ÌÀ>ÊiÃÌ>ʏiˆÊiÊ«iÀëiV‡ ̈Û>“œÃʵÕiÊ«>À>Êv՘Vˆœ˜>À“œÃÊVœ“Ê>}Փ>Ê`ˆ}˜ˆ`>`i]ÊiÊÊÌi˜`œÊi“ÊVœ˜Ì>Ê>Ê

È

v>õՈ>ʓ>ˆÃÊL>ˆÝ>Ê`>ÊÃÕ>ÊÃÕÃÌi˜Ì>Lˆˆ`>`i]Ê«ÀiVˆÃ>À‰>“œÃÊ`iÊÀiViLiÀÊ«œÀÊ>˜œ]Ê «iœÊ“i˜œÃ]ÊxÊ«œÀÊVi˜ÌœÊ`>ÊÀiviÀˆ`>ʓj`ˆ>Ê>ÀˆÌ“j̈V>°ÊiӜÊ>Ãȓ]ÊÀiViLiÀ‰‡ >“œÃÊä]ÎÓÈÊ«œÀÊVi˜ÌœÊ`œÊ"ÀX>“i˜ÌœÊ`iÊ ÃÌ>`œÊ`iÊÓääntÊ KœÊjÊDÃÊvÀi}ÕiÈ>ÃÊ µÕi]Êi“ÊΣÊ>˜œÃÊ`iÊÃiÀۈXœ]Ê«œ`i“ÊÃiÀÊ>ÃÃ>V>`>ÃÊÀi뜘Ã>Lˆˆ`>`iÃÊ«iœÊ`iÇ Vœ˜ÌÀœœÊ`>ÃÊvˆ˜>˜X>ÃÊ«ÖLˆV>ÃÊi“Ê*œÀÌÕ}>°Ê-iÊ>}Փ>ÊÀi뜘Ã>Lˆˆ`>`iÊÌi“œÃÊ ‡ÊiÊÌi“œÃʇÊjÊ`iÊÊVœ˜ÌÀˆLՈÀÊ«>À>ÊÊ>ʓˆ˜ˆ“ˆâ>XKœÊ`>ÃÊVœ˜ÃiµÕk˜Vˆ>ÃÊ`iÊ̜`œÊiÃÌiÊ `iÃVœ˜ÌÀœœ]Ê«ÀœVÕÀ>˜`œ]ÊVœ“Ê>ʘœÃÃ>Ê`i`ˆV>XKœ]Ê>ÌÀՉӜÊiÊVÀˆ>̈ۈ`>`i]ʓՏ‡ ̈«ˆV>ÀʜÃÊ«>ÀVœÃÊÀiVÕÀÜÃʵÕiÊ>`“ˆ˜ˆÃÌÀ>“œÃÊ«>À>ʓi…œÀÊÃiÀۈÀʜÃÊVˆ`>`KœÃ° “ʵÕiʓi`ˆ`>ÊÃiÀKœÊ>VÌÕ>“i˜ÌiÊ>Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>Ê«ÀiÃÌ>`œ‡ ÀiÃÊ`iÊÃiÀۈXœÃÊ}À>ÌՈ̜ÃÊ«>À>ʜÊ*œ`iÀÊ i˜ÌÀ>¶ °6°ÊqÊ-ˆÃÌi“>̈V>“i˜Ìi°ÊœÊ*œ`iÀÊ i˜ÌÀ>]Ê>œÊ ÃÌ>`œ]ÊDÊÜVˆi`>`iÊ«œÀÌÕ}Õi‡ Ã>]Ê`iÃi“«i˜…>“œÃʅœiʈ˜Ö“iÀ>ÃÊÌ>Àiv>ÃʵÕiʘ>`>ÊÌk“Ê>ÊÛiÀÊVœ“Ê>µÕˆœÊ>ʵÕiÊ i}>“i˜Ìi]ÊiÃÌ>“œÃʜLÀˆ}>`œÃ°Ê,ivˆÀœ]Ê>ỂÌՏœÊ`iÊiÝi“«œ]Ê>Ê?Ài>ÊÜVˆ>Êi“Ê µÕiʘKœÊÌi“œÃʵÕ>µÕiÀÊ̈«œÊ`iÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ʏi}>ÊiÊ`>ÃʵÕ>ˆÃÊÌi“ÊÀiÃՏÌ>`œÊ ՓÊÌÀ>L>…œÊˆ“«œÀÌ>˜Ì‰ÃȓœÊ˜>ʈ`i˜ÌˆvˆV>XKœ]ÊÀi܏ÕXKœÊiʜÕÊi˜V>“ˆ˜…>“i˜ÌœÊ `œÃÊVÀiÃVi˜ÌiÃÊ«ÀœLi“>ÃÊÜVˆ>ˆÃÊi“ʵÕiÊV>`>ÊՓ>Ê`iÃÌ>ÃÊ՘ˆ`>`iÃÊÌiÀÀˆÌœÀˆ>ˆÃÊ œ˜`iʜÃÊVˆ`>`KœÃÊ«ÀÝˆ“œÃ]Ê«ÀiÃȜ˜>“ÊiÊLi“ÊÀiVœÀÀi˜`œÊ>ʵÕi“Êii}iÀ>“°Ê ʘÃ]ÊÀi«ˆÌœ]ʘKœÊÌi“œÃʘi˜…Õ“Ê̈«œÊ`iÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ʘiÃÌ>Ê?Ài>°Ê/>“Lj“Ê«œÀÊ >µÕˆÊÃiÊ`i“œ˜ÃÌÀ>ʵÕiÊ>ÊiˆÊ`iÊÌÀˆLՈXªiÃÊiÊ œ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊiÃÌ?ʜL܏iÌ>]Ê«œÀÊ ˆ˜>`iµÕ>XKœÊv՘Vˆœ˜>° +Õiʓi`ˆ`>ÃÊ«ÀiÛkÊ>Ê , ÊVœ˜VÀïâ>ÀʘœÊÃi˜Ìˆ`œÊ`iÊÃi˜ÃˆLˆˆâ>ÀÊ œÃÊ`iVˆÃœÀiÃÊ«œ‰ÌˆVœÃÊ«>À>ÊՓÊۜÌiÊv>Viʘ>Ê`iVˆÃKœÊ>˜Õ˜Vˆ>`>¶ °6°ÊqÊÊÛiÀ`>`iÊjʵÕiÊÃiʘÃʘKœÊܓœÃʈ“«œÀÌ>˜ÌiÃÊ«>À>ʜʫÀœViÃÜÊ`i‡ “œVÀ?̈Vœ]Ê «œÀÊ µÕiÊ ˜KœÊ ̜“>À“œÃÊ >Ê >̈ÌÕ`iÊ `iÊ ˜KœÊ >LÀˆÀÊ >ÃÊ «œÀÌ>Ã¶Ê "ÕÊ «œÀÊ µÕiʘKœ]ʘœÊ`ˆ>Ê`>Ê>«ÀœÛ>XKœÊ˜>ÊiëiVˆ>ˆ`>`i]ÊÃiÊi˜ÌÀiÌ>˜ÌœÊ˜KœÊvœÀÊÀïÀ>`œÊ œÊ«ÀœiV̜ʜÕʈ˜ÌÀœ`Õâˆ`>ÃÊ>ÃÊ>ÌiÀ>XªiÃʵÕiÊ«ÀiÌi˜`i“œÃÊqÊiÊjÊ>«i˜>ÃÊՓ>]Ê VœœV>ÀÊ̜`>ÃÊ>ÃÊL>˜`iˆÀ>ÃÊ`œÊ«>‰ÃÊi“Ê“iˆ>ʅ>ÃÌiÊi“ÊȘ>Ê`iʏÕ̜¶Ê ÀiˆœÊµÕiÊ ÃiÀ?ÊՓ>ʓ>V…>`>`>°Êʜʓ‰˜ˆ“œÊµÕiÊ«œ`iÀi“œÃÊv>âiÀÊ«>À>ʓ>˜ˆviÃÌ>ÀʜʘœÃÃœÊ `iÃVœ˜Ìi˜Ì>“i˜ÌœÊiʵÕiʘKœÊj]ÊÃi}ÕÀ>“i˜ÌiÊ«œÀÊ>µÕˆÊµÕiÊÃiÊ«ÀœÃÃi}ÕiÊ>Êۈ>Ê `i“œVÀ?̈V>ʜÕÊÃiÊÀiëiˆÌ>“ÊœÃÊVˆ`>`KœÃ°Ê"ÕÌÀ>ÃÊ>̈ÌÕ`iÃÊÌk“ÊÈ`œÊÃÕ}iÀˆ`>ÃÊ i]Ê«œÀʵÕiʘKœ]ÊLœˆVœÌ>À“œÃÊՓÊ>V̜ÊiiˆÌœÀ>¶Ê KœÊµÕiÀiÀˆ>ʈÀÊ«œÀÊ>‰]ÊÜÕÊՓ>Ê «iÃÜ>Ê`iÊiëiÀ>˜X>ÊiÊ>VÀi`ˆÌœÊµÕi]Ê>ÌjÊ>œÊ֏̈“œÊ“œ“i˜Ìœ]Ê>ˆ˜`>ÊÃi>Ê«œÃÉÛiÊ µÕiʜÃÊ`œˆÃÊ«>À̈`œÃÊÃiÊi˜Ìi˜`>“]Ê«iÀëiV̈Û>˜`œÊÃ>̈Ãv>âiÀÊ>µÕi>ÃʵÕiÊÃKœ]Ê `œÊ˜œÃÜʫœ˜ÌœÊ`iÊۈÃÌ>]Ê>ÃÊVœ˜`ˆXªiÃʓ‰˜ˆ“>ÃÊ`iÊ`ˆ}˜ˆ`>`i]ʘKœÊ˜œÃÊÀïÀ>˜`œÊ œÊ`ˆÀiˆÌœÊ`iÊ«œ`iÀ“œÃÊ`iL>ÌiÀÊiÊۜÌ>ÀÊ>Ãʜ«XªiÃÊ`œÊ*>˜œÊiÊ"ÀX>“i˜ÌœÊV>`>ÊÛiâÊ µÕiÊՓ>ÊV@“>À>ʜÊ>«ÀiÃi˜ÌiÊDÊÃÃi“Liˆ>Ê՘ˆVˆ«>°Ê/>“Lj“Ê`iۜÊ`ˆâiÀ]Êi“Ê >Lœ˜œÊ`>ÊÛiÀ`>`i]ʵÕiʜʓiÕÊ«>À̈`œ]ÊÊVœ‡Ài뜘Ã?ÛiÊ˜iÃÌiÊ«ÀœViÃÜÊVœ“ÊœÊ *-]ÊiÃÌ?Ê>}œÀ>Ê>Ê`i“œ˜ÃÌÀ>ÀÊ>}Փ>Ê>LiÀÌÕÀ>°Ê-KœÊœÃÊv>VÌœÃ°Ê œˆÊÀi>ˆâ>`>ÊÀiVi˜Ìi“i˜ÌiÊՓ>Êܘ`>}i“Ê«iœÊœÀ˜>Ê Ý«ÀiÃÜʵÕiÊÀiÛi>ʵÕiÊ >Ê«iÃÜ>ʓ>ˆÃÊVÀi`‰ÛiÊ˜œÊiÝiÀV‰VˆœÊ`iÊV>À}œÊ«œ‰ÌˆVœÊi“Ê*œÀÌÕ}>ÊjʜÊ-i˜…œÀÊ *ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>Ê,i«ÖLˆV>°ÊÊœ}œÊ>ÊÃi}ՈÀ]ʜʵÕiʓՈ̜ʘœÃʅœ˜À>]ÊÊÛi“ʜʫÀiȇ `i˜ÌiÊ`>ʍ՘Ì>°Ê œÊv՘`œÊ`>ÊÌ>Li>ÊiÃÌKœÊœÃÊ-ÀÃ°Ê i«ÕÌ>`œÃ°Ê?Ê`ˆ>ÃÊv>iˆÊÜLÀiÊ ˆÃÃœÊ ˜>Ê «Àˆ“iˆÀ>Ê iÊ “>ˆÃÊ ˆ“«œÀÌ>˜ÌiÊ œ“ˆÃÃKœÊ `>Ê ÃÃi“Liˆ>Ê `>Ê ,i«ÖLˆV>°ÊÊ iÀÌiˆÊ«>À>Ê>ÊʘiViÃÈ`>`iÊ`iʜÃÊ-ÀÃ°Ê i«ÕÌ>`œÃÊiÊ>ÃÊ`ˆÀiVXªiÃÊ`œÃÊ«>À̈`œÃÊ ÌiÀi“ÊiÃÃiÊÀiÃՏÌ>`œÊi“ÊVœ˜Ì>]Ê«œÀµÕiʘKœÊjÊ`iÃÌ>ÊvœÀ“>ʵÕiÊÃiÊÀivœÀX>Ê>ÊVÀi`ˆ‡ Lˆˆ`>`iÊ`>ÊÃÃi“Liˆ>Ê`>Ê,i«ÖLˆV>°

iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>ÀʜÕÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>À¶Ê+Õiʓi`ˆ`>ÃÊ`ivi˜`i¶ °6°ÊqÊ KœÊÌi˜…œÊՓ>Ê«œÃˆXKœÊ>ˆ˜`>ÊV>À>°Ê iۜÊVœ˜viÃÃ>ÀʵÕi]Ê>µÕ>˜`œÊ`>Ê Ài>ˆâ>XKœÊ`œÊ֏̈“œÊÀiviÀi˜`œ]ÊvՈÊVœ˜ÌÀ>Ê>ÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>XKœ°Êœi]ʘKœÊÌi˜`œÊÌKœÊ vˆÀ“iÊ«œÃˆXKœ]ÊÜÕÊV>«>âÊ>ÌjÊ`iÊ«iÀViLiÀʵÕiÊÌ>ÛiâÊÌi˜…>ÊÛ>˜Ì>}i˜Ã°ÊÊ œ˜ÌÕ`œ]Ê v>Ì>ÊVœ˜…iViÀʜʓœ`iœÊ«>À>Ê`i«œˆÃÊ«œ`iÀÊÌiÀÊՓ>ʜ«ˆ˜ˆKœÊ>Û>ˆâ>`>°Ê*œÀµÕiÊ ˜KœÊ«œ`i“œÃÊVÀˆ>Àʓ>ˆÃÊ`œÊ“iӜ]ÊÃ>VÀˆvˆV>˜`œÊ>ˆ˜`>ʓ>ˆÃʜÃÊ*œÀÌÕ}ÕiÃiÃÊ ÌKœÊÜLÀiV>ÀÀi}>`œÃÊ`iʈ“«œÃ̜Ã]ÊœÊ ÃÌ>`œÊÌi“ʵÕiÊ`iˆÝ>ÀÊ`iÊÃiÀʺ}ˆ}>»Ê˜œÊ}ˆ‡ }>˜ÌˆÃ“œÊµÕiÊÌi“°Ê KœÊÃiÊ«œ`i“ÊVÀˆ>Àʓ>ˆÃÊi˜V>À}œÃÊÜLÀiʜÃÊVˆ`>`KœÃ°Ê*œ`iÊ …>ÛiÀÊՓ>ÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>XKœÊ`iÃ`iʵÕiʅ>>ÊiviV̈ۜʫœ`iÀÊÀi}ˆœ˜>]ʈÃ̜Êj]Ê`iÃ`iÊ


˜>vÀi µÕiʜÃÊœÛiÀ˜œÃÊ,i}ˆœ˜>ˆÃÊÌi˜…>“ÊiviV̈ۜʫœ`iÀÊiʜÀX>“i˜ÌœÊ«>À>Ê«œ`iÀi“Ê v՘Vˆœ˜>À°Ê ]ÊÜLÊiÃÃiÊ«œ˜ÌœÊ`iÊۈÃÌ>]Ê>Ê«ÀœÝˆ“ˆ`>`i]ʵÕiʘÃÊ`ivi˜`i“œÃÊVœ“œÊ ˜ˆ˜}Õj“]ÊjÊՓÊÛ>œÀʈ˜Vœ˜ÌœÀ˜?Ûi°Ê ViˆÌ>Àˆ>]Ê«>À>Ê>Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>]ʓ>ˆÃÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊVœ“Ê“i‡ ˜œÃÊÀiVÕÀÜÃʜÕÊ«ÀiviÀˆÀˆ>ʓ>ˆÃÊÀiVÕÀÜÃÊiʓi˜œÃÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ö °6°ÊqÊ"ʵÕiÊ«ÀiVˆÃ>“œÃ]Ê«>À>Ê«œ`iÀÊv՘Vˆœ˜>ÀÊVœ“Ê“>ˆÃÊ`ˆ}˜ˆ`>`i]ÊjʵÕi]Ê «>À>Ê>ÃÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ>VÌÕ>ˆÃÊ̈ÛjÃÃi“œÃʜÃÊÀiVÕÀÜÃʘiViÃÃ?ÀˆœÃ°Ê"ʓ‰˜ˆ“œÊ `>Êv>õՈ>Ê`iÊ`ˆ}˜ˆ`>`iÊÃKœÊœÃÊVˆ˜VœÊ«œÀÊVi˜ÌœÊ`>ʓj`ˆ>Ê«œ˜`iÀ>`>Ê`œÃÊÌÀkÃʈ“‡ «œÃ̜ðÊ>ÃÊ>`“ˆÌˆ“œÃʵÕi]ʘiÃÌiÊVœ˜ÌiÝ̜Ê`iÊ`ˆvˆVՏ`>`iÃ]ÊiʘÃÊ>ÌjÊiÃÌ>“œÃÊ …>LˆÌÕ>`œÃÊDÃʓiÓ>Ã]ʅ>>ʓ>ˆÃÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊiʵÕiÊ>ÃʓiÓ>ÃÊÌÀ>}>“Ê“>ˆÃÊ ÀiVÕÀÜðÊ+ÕiÊÌ>ˆÃÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃʵÕiÊÀiViL>“œÃ]ÊÌi˜…>“ÊœÃÊiÝ>V̜ÃÊÀiVÕÀÜÃÊ «>À>Ê«œ`iÀi“ÊÃiÀÊiÝiVÕÌ>`>ÃÊVœ“ÊivˆV?Vˆ>° “ʵÕiʓi`ˆ`>Ê«œ`iÀ?ʜÊv>V̜Ê`iÊiÃÌ>Àʓ>ˆÃÊ«ÀÝˆ“œÊ`œÊVˆ`>`KœÊi]Ê «œÀʈ˜iÀk˜Vˆ>]ʓ>ˆÃÊ>v>ÃÌ>`œÊ`œÊœÛiÀ˜œÊiÊ>ÌjÊ`œÊœ…>Àʓi`ˆ?̈Vœ]Ê `ˆÃÌ>˜Vˆ>ÀʜÊ>ÕÌ>ÀV>Ê`iÊvÀi}ÕiÈ>ÊÀi>̈Û>“i˜ÌiÊ>ÊՓ>Ê«œÃÉÛiÊ>Ç Vi˜ÃKœÊ˜>ÊÃÕ>ÊV>ÀÀiˆÀ>Ê«œ‰ÌˆV>¶ °6°ÊqÊÊՓ>ÊÛiÀ`>`iʵÕiʜÊ*>À>“i˜ÌœÊiÃÌ?ÊV>`>ÊÛiâʓ>ˆÃÊ`ˆÃÌ>˜ÌiÊ`œÃÊVˆ‡ `>`KœÃ°Ê/Õ`œÊˆÃÜÊÌi“ʵÕiÊÛiÀÊVœ“Ê>Ê«ÀœÝˆ“ˆ`>`iÊiʘKœÊÃiÀ?Ê«œÀÊ>V>ÜʵÕiÊ œÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iʍ՘Ì>ÊiÃÌKœ]ÊVœ“œÊ`ˆÃÃi]Êi“ÊÃi}՘`œÊÕ}>ÀÊi“ÊÌiÀ“œÃÊ`iÊ VÀi`ˆLˆˆ`>`iÊ«iÀViLˆ`>Ê«iœÊ«œÛœÊ˜>Êۈ`>Ê«œ‰ÌˆV>ʘ>Vˆœ˜>°Ê/>“Lj“ÊiÃÌKœÊ“>ˆÃÊ iÝ«œÃ̜Ã]ʵÕiÀÊ«>À>ʜÊLi“]ʵÕiÀÊ«>À>ʜʓ>]ÊÌ>“Lj“Ê«œ`i“ÊÃiÀʓ>ˆÃʜÕʓi˜œÃÊ «ÀiÃ̈}ˆ>`œÃÊi“Êv՘XKœÊ`œÊÃiÕÊÌÀ>L>…œ°Ê/>“Lj“ÊÌi“œÃÊ>}՘ÃÊ«ÀœLi“>ÃÊ`i‡ Ã>}À>`?ÛiˆÃÊiÊ>ÌjÊ«iÃÜ>ÃʵÕiÊvœÀ>“Ê>ÃÃ>ÃȘ>`>ÃʘœÊ`iÃi“«i˜…œÊ`>ÊÃÕ>ʘœ‡ LÀiÊv՘XKœ°Ê ʘKœÊÃiÊÛkʈÃ̜Êi“Ê“>ˆÃʘi˜…Õ“Ê>}i˜ÌiÊ`>ÊV>ÃÃiÊ«œ‰ÌˆV>°Ê"Ê>ÕÌ>ÀV>Ê `iÊvÀi}ÕiÈ>ÊÌi“Ê`iÊÃiÀ]ÊՓ>Ê«iÃÜ>ÊVÀi`‰Ûi]ʘKœÊiÃÌ>˜`œÊi“ÊV>ÕÃ>ʜʫ>À̈`œ]Ê ˜KœÊÃi˜`œÊÀ>Àœ]ÊÃiÀÊiiˆÌœÊ>«iÃ>ÀÊ`œÊiÛi˜ÌÕ>Ê“œ“i˜ÌœÊ“i˜œÃÊLœ“Ê`œÊ*>À̈`œÊ «iœÊµÕ>ÊÃiÊV>˜`ˆ`>Ì>°ÊÀiµÕi˜Ìi“i˜Ìi]Ê«>À>ʘKœÊ`ˆâiÀÊÃi“«Ài]ʜʫ>À̈`œÊjʵÕiÊ Û>ˆÊ>ÊÀiLœµÕiÊ`œÊ>ÕÌ>ÀV>ÊiÊ`>ÊÃÕ>ʈ“>}i“ÊiʘKœÊœÊVœ˜ÌÀ?Àˆœ°Ê?ʘ>ÃÊÀiÃÌ>˜ÌiÃÊ iiˆXªiÃ]Ê>ʈ`i˜Ìˆ`>`iÊ«>À̈`?Àˆ>ÊÌi“ÊœÊÃiÕÊ«iÜÊiëiV‰vˆVœ°Ê*œÀʈÃÜÊ`ˆ}œÊµÕiÊ Ãœ“œÃÊ}i˜Õˆ˜>“i˜ÌiÊՓ>Êi“>˜>XKœÊ`>Êۜ˜Ì>`iÊ`œÃÊVˆ`>`KœÃÊiiˆÌœÀið

œ˜Ãˆ`iÀ>‡ÃiÊՓʫœ‰ÌˆVœÊ>“>À}ÕÀ>`œÊiÊՓʅœ“i“ÊviˆâʜÕʓ>ˆÃÊ viˆâÊ«œÀÊÃiÀÊ«œ‰ÌˆVœÊiʈ˜Ã>̈ÃviˆÌœÊ«iœÊÃiÕÊ`iÉ}˜ˆœÊi˜µÕ>˜ÌœÊ…œ‡ “i“¶ °6°ÊqÊ*œÃÜÊ`ˆâiÀʵÕiÊ}œÃ̜ʈ“i˜ÃœÊ`>µÕˆœÊµÕiÊv>Xœ°Ê-ˆ˜Ìœ‡“iÊviˆâ°ÊՈÌ>Ê }i˜ÌiʵÕiÊ>˜`>ʘ>Êۈ`>Ê«œ‰ÌˆV>Ê«œÀÊ}À>˜`iÃʈ˜ÌiÀiÃÃiÃʘKœÊÃ>LiʜʵÕiÊjÊÕ“Ê ‰Vœ˜i°Ê ÕÊVœÃÌՓœÊ`ˆâiÀ\Ê«iÀ`œi“‡…iÃʵÕiÊiiÃʘKœÊÃ>Li“ʜʵÕiÊv>âi“°Ê*>À>Ê ÃiÊÃiÀÊ«œ‰ÌˆVœÊÃiÀˆ>ÊLœ“ʵÕiÊÃiÊVœ“iX>ÃÃiÊ«œÀÊ܏`>`œÊÀ>ÜÊVœ“œÊ˜Ã]ʘ>ÃÊ vÀi}ÕiÈ>Ã]ʜ˜`iʜÃʈ˜ÌiÀiÃÃiÃÊvˆ˜>˜ViˆÀœÃʘKœÊi݈ÃÌi“°Ê,iViLi“œÃÊ>}Փ>ÃÊ Vœ“«i˜Ã>XªiÃÊ­«iV՘ˆ?Àˆ>îʓ>ÃʵÕiʘKœÊV…i}>“Ê«>À>Ê>Ê}iÃÌKœÊ`>Êۈ`>ʘi“Ê v>âi“Ê>ÊV>ÀÀiˆÀ>Ê`iʘˆ˜}Õj“°Ê-œLÊiÃÃiÊ«œ˜ÌœÊ`iÊۈÃÌ>]ÊܓœÃʜÊiÝi“«œÊ>ÊÃi}ՈÀÊ ˜œÊiÝiÀV‰VˆœÊ`>ʺ­Àiî«ÖLˆV>»]ʘ>Ê«ÀiÃÌ>XKœÊ`iÊÃiÀۈXœÃÊDÊVœ“Õ˜ˆ`>`i°ÊœÃÌœÊ ˆ“i˜ÃœÊ`>ÊVœ“«œ˜i˜ÌiÊÜVˆ>Ê`œÊÌÀ>L>…œÊ«œ‰ÌˆVœ]ʵÕiʜʓiӜÊjÊ`ˆâiÀʵÕiÊ>Ê L>ˆÝ>Ê«œ‰ÌˆV>ʓiÊ`iÃ>}À>`>°ÊˆVˆ>‡“iʜÊ`iL>ÌiÊ«œ‰ÌˆVœÊiÊ>Ê«>À̈Vˆ«>XKœÊ>V̈Û>Ê iÊV>œÀœÃ>ÊVœ“ÊiiÛ>XKœ]ÊÃi“«ÀiÊVœ“ÊÀiëiˆÌœÊ«iœÃʜÕÌÀœÃÊiÊ«i>ÃÊÃÕ>Ãʈ`iˆ>Ã°Ê ˆ?Ã]ÊÌi˜…œÊœÊ«À>âiÀÊiÊ>ÊviˆVˆ`>`iÊ`iÊ`ˆÀˆ}ˆÀÊՓ>ÊiµÕˆ«>ʜ˜`iÊÌi“Ê>Vi˜ÌœÊiiˆ‡ ̜ÃÊ`œÃʵÕ>ÌÀœÊ}À>˜`iÃÊ«>À̈`œÃʘ>Vˆœ˜>ˆÃÊiÊ«Ài✇“iÊ«œÀÊÃiÀÊÀiVœ˜…iVˆ`œÊ«œÀÊ Ìœ`œÃÊiiÃÊVœ“œÊ«iÃÜ>ÊiµÕˆˆLÀ>`>ʇÊÃÕ«œ˜…œÊ‡ÊÊiʓiÀiViÀÊ>ÊÃÕ>ÊVœ˜vˆ>˜X>ʘ>Ê `ˆÛiÀÈ`>`iÊ`>Ãʈ`iˆ>Ã]ʓ>ÃÊ«ÀœVÕÀ>˜`œÊÃi“«ÀiÊi˜Vœ˜ÌÀ>ÀÊՓ>Ê«>Ì>vœÀ“>Ê`iÊ i˜Ìi˜`ˆ“i˜Ìœ°ÊœÊ“iӜÊÌi“«œ]ÊȘ̜‡“iÊ«Àœv՘`>“i˜ÌiÊ>“>À}ÕÀ>`œÊ«œÀµÕiÊ >Ãʈ`iˆ>ÃÊÃKœÊ“ÕˆÌ>ÃÊiʜÃÊÀiVÕÀÜÃʓ‰˜ˆ“œÃ]Ê«>Õ«jÀÀˆ“œÃ]ʈ˜`ˆ}˜œÃÊ>Ìj°Ê i“Ê`iÊ «iÀ̜ʘi“Ê`iʏœ˜}iÊÌi“œÃÊÀiVÕÀÜÃÊ«>À>Ê«œ`iÀ“œÃÊÀi뜘`iÀÊDÃÊ>“LˆXªiÃʏi‡ }‰Ìˆ“>ÃÊi“Êv>ۜÀÊ`>ʘœÃÃ>Ê«œ«Õ>XKœÊœÕÊÃiµÕiÀÊDÃÊ>ÌÀˆLՈXªiÃÊiÊVœ“«iÌk˜Vˆ>Ã°Ê œÊ˜‰ÛiÊ`iÊ`ˆÀˆ}i˜ÌiÊ`>Ê , ]ÊVœ˜Ãˆ`iÀœ‡“iÊՓʫÀˆÛˆi}ˆ>`œ°ÊÊՓʏÕ}>ÀÊÊ ˜KœÊÀi“Õ˜iÀ>`œ]ÊՓʏÕ}>Àʜ˜`iʓiÊȘ̜ʫÀiÃ̈}ˆ>`œÊ«iœÊv>V̜Ê`iÊ«iÀVœÀÀiÀÊœÊ “iÕÊ«>‰Ã]Ê`iʜÊVœ˜…iViÀÊLi“]Ê`iÊ«iÀViLiÀÊ>Ê`ˆÛiÀÈ`>`iÊ`iÊV>`>ÊÀi}ˆKœ]Ê`iÊÃiÀÊ

Vœ˜…iVˆ`œÊiÊ«œ`iÀÊÌÀœV>Àʈ“«ÀiÃêiÃ]ÊVœ“ÊœÃÊVˆ`>`KœÃÊ`iÊ̜`>ÃÊ>ÃÊV>ÃÃiÃ]Ê vœÀ“>XªiÃÊiÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ«ÀœvˆÃȜ˜>ˆÃ°Ê/i˜…œÊ>ÊVœ˜ÃVˆk˜Vˆ>Ê`iʵÕiÊÜÕÊÕ“Ê Vˆ`>`KœÊ«ÀˆÛˆi}ˆ>`œÊ«œÀÊVœ˜…iViÀÊÀ>âœ>Ûi“i˜ÌiÊ>Ê>“>Ê«œÀÌÕ}ÕiÃ>°Ê ]Êv>ViÊ >œÊÛ>œÀÊiÊiÝ«iÀˆk˜Vˆ>ʵÕiʈÃÜÊÀi«ÀiÃi˜Ì>]ÊVÀiˆœÊµÕiʜÃÊ«>À̈`œÃʘœÃÊ«œ`ˆ>“Ê iÊ`iۈ>“ÊœÕۈÀÊ«œÀµÕiʘÃÊ«œ`i“œÃÊVœ˜ÌÀˆLՈÀÊ«>À>Ê>Õˆâ>Àʓi…œÀÊiÊVœ“ÊLœ“Ê Ãi˜ÃœÊ>µÕˆœÊµÕiʜÃÊVˆ`>`KœÃÊiëiÀ>“Ê`iʘÃ°Ê+Õ>˜`œÊÃiÊ«ÀœiVÌ>ÊՓÊ`iL>ÌiÊ >ViÀV>Ê`œÊµÕiÊ«œ`i“œÃÊv>âiÀÊ«iœÊ˜œÃÜʫ>‰Ã]Êi“ÊÌiÀ“œÃÊVœiV̈ۜÃ]ÊjʝLۈœÊ µÕiʘKœÊ«œ`i“ÊvˆV>ÀÊiÝVÕ‰`œÃÊ`>ÊÀiviÝKœÊœÃÊ>ÕÌ>ÀV>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>° *>À̈˜`œÊi˜ÌKœÊ`œÊ«ÀiÃÃÕ«œÃ̜ʵÕiʜÊ̜ۜÊjÊՓÊ`ˆÀiˆÌœ]Ê«iÀ}՘̜‡…iÊÃiʘ>Ê ‡ , Ê̜`œÃÊÌk“Ê`ˆÀiˆÌœÊ`iÊ̜ۜ° °6°ÊqÊ ÝˆÃÌi“ÊÛ?ÀˆœÃÊiÃV>ªiÃʓ>ÃÊ̜`œÃÊÌi“œÃÊ`ˆÀiˆÌœÊ>Ê̜ۜ°Ê/i“œÃÊÕ“Ê œ˜‡ Ãi…œÊ ˆÀiV̈ۜʵÕiÊÀi֘iÊՓ>ÊÛiâÊ«œÀʓkÃ]ÊÌi“œÃÊՓʘÖViœÊº`ÕÀœ»ÊVœ˜Ã̈ÌՉ`œÊ «iœÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÊiÊۈViʇʫÀiÈ`i˜ÌiÃʵÕiÊv՘Vˆœ˜>ÊÃi“>˜>“i˜Ìi]ʏiÛ>˜`œÊ`i«œˆÃÊ >ÃʵÕiÃ̪iÃʓ>ˆÃÊÀiiÛ>˜ÌiÃÊDÊÀi՘ˆKœÊ`œÊ

°Ê “Ê>ÀXœ]ʈÀi“œÃÊÀi՘ˆÀʘœÊ˜œÃ‡ ÜÊVœ˜}ÀiÃÜÊ>˜Õ>Ê˜œÊ՘V…>]ʜ˜`iÊVœ˜Ì>Ài“œÃÊVœ“Ê“>ˆÃÊ`iÊ£{ääÊ>ÕÌ>ÀV>ÃÊ µÕiÊ`iL>ÌiÀKœÊՓÊ`œVՓi˜ÌœÊµÕiÊÌÀ>Ì>Ê>ÃÊVœ“«iÌk˜Vˆ>Ã]Ê>ÌÀˆLՈXªiÃ]ÊÀiVÕÀÜÃÊ vˆ˜>˜ViˆÀœÃ]Ê>ÊÀiœÀ}>˜ˆâ>XKœÊ>`“ˆ˜ˆÃÌÀ>̈Û>ÊiʵÕiÊ«ÀiÌi˜`iÊ`œÌ>ÀÊ>Ê , Ê`iÊ Õ“>ÊL>Ãiʘi}œVˆ>Ê˜œÊ«œÀۈÀʵÕiÊÃiÀ?ÊViÀÌ>“i˜Ìi]Êʓ>ˆÃÊi݈}i˜Ìi]ʓ>ÃÊÌ>“Lj“Ê “>ˆÃÊVœ˜VÀïâ>`œÀ>Ê`œÃÊ>˜ÃiˆœÃÊiÊLi“ÊiÃÌ>ÀÊ`œÃÊVˆ`>`KœÃ°Ê œÊ

Ê̜`>Ê>Ê}i˜ÌiÊ ÛœÌ>°Ê i«œˆÃ]ÊÌi“œÃÊœÊ œ˜Ãi…œÊiÀ>]ʵÕiÊÀi֘iÊ`iÊÌÀkÃÊi“ÊÌÀkÃʓiÃiÃ]ʜ˜`iÊ iÃÌKœÊÀi«ÀiÃi˜Ì>`œÃʜÃʵÕ>ÌÀœÊ}À>˜`iÃÊ«>À̈`œÃÊVœ“ÊœÊÃiÕÊ«iÜÊÀi>̈ۜÊi“Ê ÌiÀ“œÃÊ`œÊ«>‰ÃÊi]Êvˆ˜>“i˜Ìi]ÊÌi“œÃÊœÊ œ˜}ÀiÃÜ]ʜ˜`iÊÃiʈ˜ÃVÀiÛi“Ê̜`œÃʜÃÊ >ÕÌ>ÀV>ÃÊiiˆÌœÃʘ>ÃÊvÀi}ÕiÈ>ÃÊ>ÃÜVˆ>`>ÃÊ`>Ê , ]ʵÕiʜÊ`iÃii“°Ê,i«Ài‡ Ãi˜Ì>“œÃÊxnÊ«œÀÊVi˜ÌœÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>ÃÊ>ÃÜVˆ>`>Ãʘ>ÃʵÕ>ˆÃÊÀiÈ`iÊnxÊ«œÀÊVi˜ÌœÊ `>Ê«œ«Õ>XKœÊ«œÀÌÕ}ÕiÃ>°Ê*œÀÌ>˜Ìœ]ÊVœ˜Ã̈ÌՉ“œÃÊՓ>ʈ“«œÀÌ>˜ÌiÊL>ÃiÊÜVˆ>Ê iÊ`iÊÀi«ÀiÃi˜Ì>XKœÊ`>ÊÜVˆi`>`iÊ«œÀÌÕ}ÕiÃ>ÊiÊ`>ÃÊ>ÕÌ>ÀµÕˆ>Ã°Ê ÃÌ>“œÃÊ>ˆ˜`>Ê œÀ}>˜ˆâ>`œÃÊ«œÀÊ`ii}>XªiÃÊ`ˆÃÌÀˆÌ>ˆÃÊiÊÀi}ˆœ˜>ˆÃʵÕiÊÃiÊÀi֘i“ʏœV>“i˜Ìi]Ê œ˜`iʜʫiÜÊÀi>̈ۜÊ`œÃÊ«>À̈`œÃÊiÃÌ?ʈ}Õ>“i˜ÌiÊÀiëiˆÌ>`œ]ʵÕiÊ`iL>Ìi“ÊiÊ µÕiÊÃKœÊVœ˜ÛœV>`>ÃÊ«iÀˆœ`ˆV>“i˜ÌiÊ«>À>ÊÀi՘ˆªiÃÊVœ“ÊœÊ

Êi“ʵÕiÊÀiviV̈‡ “œÃÊVœ˜Õ˜Ì>“i˜ÌiÊÜLÀiʜÃÊ}À>˜`iÃÊ«ÀœLi“>ÃÊ`>ÊÜVˆi`>`i]Ê«iÀëiV̈Û>˜`œÊ `œÌ>ÀÊ>Ê , ]ʜÊÃiÕÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÊiʜÊiÝiVṎۜ]Ê`>ʜÀˆi˜Ì>XKœÊµÕiʘœÃÊ«iÀ“ˆÌ>Ê ÃiÀÊ>ViÀ̈ۜÃʘœÊ`iÃi“«i˜…œÊ`>ʘœÃÃ>Êi݈}i˜Ìi]ʓ>ÃÊi˜œLÀiVi`œÀ>ÊiÊ}À>̈vˆ‡ V>˜ÌiÊÌ>Àiv>°Ê

Ç


՘Ì>Ê`iÊÀi}ÕiÈ> n

>“«>˜…K ,i}ˆœ˜>ˆâ>XKœÊ ÃiÀ?ʈ˜iۈÌ?Ûi "Ê µÕiÊ “Õ`œÕÊ i“Ê >“«>˜…KÊ `iÃ`iÊ µÕiÊ >ÃÃՓˆÕÊ >Ê ˆ`iÀ>˜X>Ê `œÊ iÝiVṎۜÊ`iÃÌ>Ê՘Ì>Ê`iÊÀi}ÕiÈ>¶ iÀ˜>˜`œÊ“>À>Ê­®ÊqÊ iۜÊVœ˜viÃÃ>ÀʵÕiʘKœÊ`iÃi˜ÛœÛiÕÊÌ>˜ÌœÊµÕ>˜ÌœÊ iÕÊ`iÃi>Û>°Ê ÕÊi˜ÌÀiˆÊ˜iÃÌ>Ê՘Ì>Ê`iÊÀi}ÕiÈ>Êi“ÊÓää£]Ê>ÌÕÀ>Êi“ʵÕiÊ*œÀÌՇ }>ÊÃiÊV>˜`ˆ`>̜ÕÊDʜÀ}>˜ˆâ>XKœÊ`œÊ ÕÀœÊÓää{Êi]ÊVœ“œÊÌ>]Ê«>ÀiVˆ>‡“iÊ>Ê>ÌÕÀ>Ê ˆ`i>Ê«>À>ʵÕiÊ>}՘ÃÊiµÕˆ«>“i˜ÌœÃʵÕiÊiÃÌ>Û>“Ê«ÀiۈÃ̜ÃÊ«>À>ÊiÃÌ>Ê✘>Ê«œ‡ Ìi˜Vˆ>ÃÃi“ÊՓÊ`iÃi˜ÛœÛˆ“i˜ÌœÊ…œ“œ}j˜iœÊ`>ÊvÀi}ÕiÈ>]ʘœ“i>`>“i˜ÌiÊ>œÊ ˜‰ÛiÊ`>ÊiÃÌÀÕÌÕÀ>XKœÊi“ÊiµÕˆ«>“i˜ÌœÃÊ`iëœÀ̈ۜÃÊiʏˆ}>XªiÃÊÀœ`œÛˆ?Àˆ>Ã]ʜÃÊ µÕ>ˆÃÊ«œ`iÀˆ>“Ê`i«œˆÃÊV>Ì>«ÕÌ>ÀʜÕÌÀœÊ̈«œÊ`iʈ˜ÛiÃ̈“i˜ÌœÃÊiÊÌÀ>`ÕâˆÀ‡ÃiÊi“Ê “>ˆÃ‡Û>ˆ>ÃÊ«>À>Ê>ÃÊ«iÃÜ>ÃʵÕiÊ>µÕˆÊۈÛi“ÊiÊ>ÌjÊ«>À>Ê>Ê«À«Àˆ>ÊVˆ`>`i°Ê œ“œÊjÊ Ã>Lˆ`œ]Ê̈Ûi“œÃÊ>}Փ>ÃÊ`ˆwÊVՏ`>`iÃÊ«>À>ÊVœ˜Ãi}ՈÀʵÕiʜÊ*>˜œÊ`iÊ*œÀ“i˜œÀÊ `>ÃʘÌ>ÃÊvœÃÃiÊ>«ÀœÛ>`œÊ“>Ã]Ê>«iÃ>ÀÊ`iÊ>}Փ>ÃÊ`>Ãʓˆ˜…>ÃÊiÝ«iVÌ>̈Û>ÃÊ ÌiÀi“ÊÃ>‰`œ]Ê`iÊ>}Փ>ÊvœÀ“>]Ê}œÀ>`>Ã]ÊÌ>“Lj“ÊjÊÛiÀ`>`iʵÕi]ÊÃiʘKœÊ̈ÛjÇ Ãi“œÃÊ̈`œÊ>µÕˆÊœÊ ÕÀœÊÓää{]Ê>ˆ˜`>ʘKœÊÌiÀ‰>“œÃʅœiʜʓiÌÀœÊi“Ê >“«>˜…K]Ê œÊ«À«ÀˆœÊiÃÌ?`ˆœÊµÕiÊ`iÃi?Û>“œÃÊ>V>LœÕÊ«œÀÊÃiÀÊVœ˜ÃÌÀՉ`œ]ʓՈ̜Êi“LœÀ>Ê >}՘ÃÊiµÕˆ«>“i˜ÌœÃÊiʜLÀ>ÃʘKœÊ̈ÛiÃÃi“Ê>ÀÀ>˜V>`œ°ÊÊÕÀL>˜ˆâ>XKœÊ>`>Vi˜ÌiÊ >ÊÌÕ`œÊˆÃÜÊiÃÌ?Ê>ˆ˜`>Ê«œÀÊi`ˆwÊV>ÀÊi]ÊÃi˜`œÊiÃÌ>ÊՓ>ÊvÀi}ÕiÈ>ʓՈ̜ʫœ«Õ>`>]Ê Vœ“ʓՈ̜ÃÊL>ˆÀÀœÃÊÜVˆ>ˆÃ]ÊVœ“ÊՓÊÌiVˆ`œÊÜVˆ>Ê“Ո̜ʅiÌiÀœ}j˜iœÊiʜ˜`iÊ ÃiÊÛiÀˆwÊV>“Ê✘>ÃÊV>À>VÌiÀˆâ>`>ÃÊ«œÀÊՓ>Ê}À>˜`iÊ`i˜Ãˆ`>`iʅ>LˆÌ>Vˆœ˜>]ʜÕ̇ À>ÃÊiµÕˆ«>`>ÃÊVœ“ÊL>ˆÀÀœÃÊÜVˆ>ˆÃÊi“ʵÕiÊ>ÃÊ`ˆwÊVՏ`>`iÃÊ`>ÃÊ«iÃÜ>ÃʵÕiÊ>‰Ê ۈÛi“ÊÃKœÊ“>ˆÃʘœÌÀˆ>ÃÊiʜÕÌÀ>Ãʓ>ˆÃÊÀÕÀ>ˆÃ°Ê/i˜Ì?“œÃʵÕiÊ>ÊvÀi}ÕiÈ>ÊvœÃÃiÊ “>ˆÃÊiµÕˆˆLÀ>`>]ÊVœ˜Ìˆ˜Õ>“œÃÊ>ÊÌÀ>L>…>ÀʘœÊÃi˜Ìˆ`œÊ`iÊ«œÌi˜Vˆ>ÀÊՓ>ʓ>ˆœÀÊ >Õ̜˜œ“ˆ>Ê DÃÊ «iÃÜ>ÃÊ µÕiÊ ÛˆÛi“Ê Vœ“Ê “>ˆœÀiÃÊ `ˆwÊVՏ`>`iÃ]Ê vœ“i˜Ì>˜`œÊ >Ê VÀˆ>XKœÊ`iÊi“«Ài}œÃ]ʘœÊÃi˜Ìˆ`œÊ`iÊiˆ“ˆ˜>ÀÊVˆVœÃÊ`iÊ«œLÀiâ>°Ê*>ÀÌiÊ`ˆÃÃœÊ Ìi“ÊÈ`œÊ>V>˜X>`œÊ“>ÃÊv>Ì>“Ê>ˆ˜`>Ê>}Փ>Ãʈ˜vÀ>‡iÃÌÀÕÌÕÀ>Ã°Ê KœÊÌi“œÃÊ>ˆ‡ ˜`>ÊՓ>Ê՘ˆ`>`iʅœÌiiˆÀ>]ʜʫ>ۈ…KœÊ`iëœÀ̈ۜÊVœ“iX>À?Ê>ÊÃiÀÊVœ˜ÃÌÀՉ`œÊ >ÊLÀiÛiÊÌÀiV…œ]ʍ՘̜Ê`œÊ ÃÌ?`ˆœÊ`œÊ À>}Kœ]ʜ˜`iÊvœˆÊˆ}Õ>“i˜ÌiÊi`ˆwÊV>`œÊÕ“Ê Vi˜ÌÀœÊVœ“iÀVˆ>]Ê>}œÊµÕiÊ«>ÃÜÕÊ>Ê«iÀ“ˆÌˆÀʵÕiÊ>ÃÊ«iÃÜ>ÃÊ`>ÊvÀi}ÕiÈ>Ê`i‡ ˆÝ>ÃÃi“Ê`iÊÌiÀʵÕiÊÃiÊ`iϜV>ÀÊ>ʜÕÌÀœÃÊVœ˜Vi…œÃÊ«>À>Êv>âiÀi“Ê>ÃÊÃÕ>ÃÊVœ“‡ «À>Ãʓ>Ã]ʘ>ÊÛiÀ`>`i]ÊÌiÀ“œÃÊ>ÊvÀi}ÕiÈ>ʓՈ̜Ê>˜ˆ“>`>ÊiÊ«œÛœ>`>Ê>«i˜>ÃÊ µÕ>˜`œÊ …?Ê œ}œÃÊ ˜œÊ À>}KœÊ jÊ “ÕˆÌœÊ «œÕVœ°Êˆ?Ã]ÊiÃÌiÊjÊՓÊvi˜“i˜œÊ µÕiÊÃiÊÛiÀˆwÊV>ÊՓʫœÕVœÊ«œÀÊ Ìœ`>Ê >Ê Vˆ`>`i°Ê "Ê *œÀÌœÊ iÃÌ?Ê V>`>Ê ÛiâÊ “>ˆÃÊ `iëœÛœ>`œÊ iÊ «>ÀiVi‡“iÊ µÕiÊ >Ê Vˆ`>`iÊ V>ÀiViÊ `iÊ “Ո̜ÃÊ iµÕˆ«>‡ “i˜ÌœÃÊ ˆ˜`ˆÃ«i˜Ã?ÛiˆÃÊ >œÊ ÃiÕÊ`iÃi˜ÛœÛˆ“i˜Ìœ]Ê>ÊÕ“Ê “>ˆœÀÊ yÊÕÝœÊ `iÊ «œ«Õ>XªiÃ°Ê Ê Ìœ`œÃÊ Ã>Li“œÃÊ µÕiÊ i݇ ˆÃÌi“Ê >}՘ÃÊ «œÃÊ µÕiÊ v>âi“Ê

Vœ“ʵÕiÊՓ>ÊVˆ`>`iÊÌi˜…>Êۈ`>ÊiÊÃi>Ê>«i>̈Û>ÊiʵÕiÊjÊ>Ê«œ«Õ>XKœÊˆÌˆ˜iÀ>˜ÌiÊ µÕiʘœÀ“>“i˜ÌiÊ`?Êۈ`>Ê>œÃÊVi˜ÌÀœÃÊÕÀL>˜œÃ°Ê “Ê“iÕÊi˜Ìi˜`iÀ]Êv>âÊv>Ì>ÊՓ>Ê >À̈VՏ>XKœÊiviV̈Û>Êi˜ÌÀiÊ>ÊVˆ`>`i]ʘœ“i>`>“i˜ÌiÊiÃÌ>Ê✘>ʜÀˆi˜Ì>ÊiʜÃÊÀiÇ Ì>˜ÌiÃÊVœ˜Vi…œÃÊ`œÊÀ>˜`iÊ*œÀ̜°Ê ˜µÕ>˜ÌœÊˆÃÜʘKœÊ>Vœ˜ÌiViÀ]ÊVœ˜Ìˆ˜Õ>Ài‡ “œÃÊ̜`œÃÊ`iÊVœÃÌ>ÃÊۜÌ>`>ÃÊiʘKœÊ…>ÛiÀ?ÊՓÊ`iÃi˜ÛœÛˆ“i˜ÌœÊiµÕˆˆLÀ>`œÊ˜>Ê Ài>ÊiÌÀœ«œˆÌ>˜>°Ê ÊjʓՈ̜ʈ“«œÀÌ>˜ÌiÊ«>À>ÊœÊ œÀÌiÊ`iÊ*œÀÌÕ}>ÊµÕiÊi݈ÃÌ>“Ê iµÕˆ«>“i˜ÌœÃÊ@˜VœÀ>ʘœÃÊVœ˜Vi…œÃʵÕiÊVœ˜Ã̈ÌÕi“ÊœÊÀ>˜`iÊ*œÀ̜]ÊVœ“œÊÃi‡ >“ÊՓÊLœ“ʍ>À`ˆ“Ê✜}ˆVœ]ÊՓÊLœ“ÊœVi>˜?ÀˆœoÊÌÕ`œÊ>µÕˆœÊµÕiÊ«œÌi˜VˆiÊ µÕiÊ>ÃÊ«iÃÜ>ÃÊvÀiµÕi˜Ìi“ÊiÊۈÈÌi“ÊiÃÌ>ÊVˆ`>`i° >Ã]Ê Vœ“œÊ jÊ Ã>Lˆ`œ]Ê >Ê Vœ˜ÃÌÀÕXKœÊ `iÃÃiÃÊ iµÕˆ«>“i˜ÌœÃÊ iÃÌ?Ê DÊ “>À}i“Ê`œÊ«œ`iÀ]Ê>Õ̜˜œ“ˆ>ÊiÊÀiVÕÀÜÃÊ`>Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>Ê µÕiÊÃKœ]Ê>œÊ“iӜÊÌi“«œ]ʵÕi“Ê“>ˆÃÊÃi˜ÌiÊ>Ê>ÕÃk˜Vˆ>Ê`œÃʓiÇ “œÃo ÊqÊ*œÀʈÃÜʓiӜ]ʘKœÊiÃÌ>˜`œÊ˜>ÃʘœÃÃ>ÃʓKœÃÊiÃÃiÊ̈«œÊ`iÊ`iVˆÃªiÃ]Ê «ÀiÃȜ˜>“œÃÊVœ˜ÃÌ>˜Ìi“i˜ÌiʜÃÊÛiÀi>`œÀiÃÊ`>ÊV@“>À>°Ê>ÃÊVœ˜Ìˆ˜ÕœÊ>Ê`i‡ vi˜`iÀʵÕiÊ>Ê՘Ì>ÊiÌÀœ«œˆÌ>˜>Ê`œÊ*œÀ̜ÊÌi“ʵÕiÊ>ÃÃՓˆÀÊ}À>˜`iÊ«>ÀÌiÊ`iÃÌiÊ Ìˆ«œÊ`iÊÀi뜘Ã>Lˆˆ`>`iÃ°Ê KœÊ`iÛiÀKœÊÃiÀÊ>ÃÊV@“>À>ÃÊ«iÀÊÈʓ>Ã]Ê>ÊiÝi“«œÊ `œÊµÕiÊ>Vœ˜ÌiViʘ>ÃÊ}À>˜`iÃʓiÌÀ«œiÃÊ`>Ê ÕÀœ«>]ʜ˜`iÊi݈ÃÌiÊՓʜÀ}>˜ˆÃ“œÊ µÕiÊÛ>ˆÊ“i`ˆ>˜`œÊiÊiµÕˆˆLÀ>˜`œ]ÊVœÀÀi뜘`i˜`œÊ>œÊˆ˜ÌiÀiÃÃiÊ`iÊՓÊ}À>˜`iÊ ÌiÀÀˆÌÀˆœÊ VՍœÊ `iÃi˜ÛœÛˆ“i˜ÌœÊ `iÛiÊ ÃiÀÊ …>À“œ˜ˆœÃœÊ iÊ ˜KœÊ `ˆviÀi˜Vˆ>`œÊ œÕÊ `iÃ>À̈VՏ>`œ° *>ÀiViÊ ÃÕ}iÀˆÀÊ Õ“>Ê `ˆviÀi˜ÌiÊ `ˆÛˆÃKœÊ >`“ˆ˜ˆÃÌÀ>̈Û>Ê `œÊ ÌiÀ‡ ÀˆÌÀˆœo ÊqÊ-ˆ“]ʍՏ}œÊµÕiÊ`iÛiÀ‰>“œÃÊÃi}ՈÀÊ«œÀÊ>‰°Ê ÀiˆœÊµÕiÊ>ÊÀi>ÊiÌÀœ«œˆÌ>˜>Ê `œÊ*œÀ̜Ê`iÛiÀˆ>ÊÃiÀÊVœ˜Ãˆ`iÀ>`>ÊՓ>ÊÀi}ˆKœ°Ê ]Ê«>ÀiVi‡“iʵÕiÊÃiÊ`iÛiÀˆ>“Ê ÌiÀʈ}Õ>“i˜ÌiÊi“ÊVœ˜Ì>ʜÃÊ`ˆviÀi˜ÌiÃÊVœ˜ÌiÝ̜ÃÊ`i˜ÌÀœÊ`>µÕi>ÃʵÕiÊÃKœÊ>ÃÊ Ài}ˆªiÃÊÌÀ>`ˆVˆœ˜>ˆÃ°Ê*œÀµÕiʜÃÊ«ÀœLi“>ÃÊ`>ÊÀi>ÊiÌÀœ«œˆÌ>˜>Ê`œÊ*œÀ̜ʘKœÊ ÃKœÊiÝ>VÌ>“i˜ÌiʜÃʓiӜÃʵÕiʜÃʵÕiÊ>viVÌ>“Ê>ÊÀiÃÌ>˜ÌiÊ✘>Ê œÀÌiÊ`œÊ«>‰Ã°Ê ÊÌ>“Lj“ʘKœÊiÃ̜ÕÊ>ÊÛiÀʵÕiÊ>ÊÌ>Ê✘>Ê œÀÌiÊ«Õ`iÃÃiÊÕÃÕvÀՈÀÊ`œÊ“iÓœÊ >«œˆœÊ `iÊ µÕiÊ ViÀÌ>“i˜ÌiÊ ÕÃÕvÀՈÀˆ>Ê >Ê Ài>Ê iÌÀœ«œˆÌ>˜>Ê ÃiÊ iÃÌiÊ Ìœ`œÊ vœÃÃiÊ i˜}œL>`œÊ˜Õ“>ÊÝÊÀi}ˆKœ]ÊVœ“Ê̜`œÃʜÃÊÀˆÃVœÃʈ˜iÀi˜ÌiÃÊ>ÊՓ>ʘœÛ>ÊVi˜‡ ÌÀ>ˆ`>`i°Ê*œÀʈÃÜ]Ê`ivi˜`œÊµÕi]ʵÕiÀÊ>ÊÀi>ÊiÌÀœ«œˆÌ>˜>Ê`œÊ*œÀ̜]ʵÕiÀÊ>Ê`iÊ ˆÃLœ>Ê`iÛiÀˆ>“Êv>âiÀÊ«>ÀÌi]ʘKœÊ`>ÃÊVˆ˜Vœ]ʓ>ÃÊ`iÊÃiÌiÊÀi}ˆªið œÊVœ˜Ãˆ`iÀ>ÀÊiÃÃ>ʅˆ«ÌiÃiÊVœ“œÊ“>ˆÃÊۈ?Ûi]ʵÕiÊ̈«œÊ`iÊVœ“‡ «iÌk˜Vˆ>ÃÊiÊ>ÌÀˆLՈXªiÃÊÀiV>“>Àˆ>Ê«>À>ÊiÃÌ>ÃÊÀi}ˆªiö Ê qÊ *>ÀiVi‡“iÊ µÕiÊ >µÕi>Ê µÕiÊ jÊ …œiÊ Õ“>Ê µÕiÃÌKœÊ i˜ÛœÌ>Ê i“Ê }À>˜`iÊ «œj“ˆV>Ê ÃiÊ «œ`iÀˆ>Ê Ài܏ÛiÀÊ ÃiÊ …œÕÛiÃÃiÊ >Ê ÌÀ>˜ÃviÀk˜Vˆ>Ê `iÊ Vœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ ˜>Ê?Ài>Ê`>ÊÃ>Ö`iÊ`œÊ ÃÌ>`œÊ i˜ÌÀ>Ê«>À>Ê>ÃÊÀi}ˆªiðÊ>ÃÊi“Ê“ÕˆÌ>ÃʜÕÌÀ>ÃÊ ?Ài>ÃoÊ œÃÊÌÀ>˜Ã«œÀÌiÃ]Ê«œÀÊiÝi“«œ]Êi“LœÀ>ʜʓiÌÀœÊ>Ê«œ«Õ>XKœÊ`iÃÌ>ÊvÀi}‡ ÕiÈ>ÊiÊ`>ÃÊi˜ÛœÛi˜ÌiÃÊÌi˜…>“Ê«>ÃÃ>`œÊ>ÊÃiÀʓՈ̜ʓ>ˆÃÊLi“ÊÃiÀۈ`>Ã]ÊVÀiˆœÊ µÕiÊ>Ê>À̈VՏ>XKœÊ«œ`iÀˆ>Êv՘Vˆœ˜>ÀÊLi“Ê“i…œÀÊÃiÊvœÃÃiÊ}iÀˆ`>ʘՓ>ʝ«ÌˆV>Ê `iʓ>ˆœÀÊ«ÀœÝˆ“ˆ`>`i° ÊvÀi}ÕiÈ>Ê`iÊ >“«>˜…KÊÌÀ>˜Ã«œÀÌ>ÊՓʏi}>`œÊVՏÌÕÀ>ÊÈ}˜ˆwÊV>‡ ̈ۜ]ÊÃi˜`œÊÀiVœ˜…iVˆ`>ÊVœ“œÊՓÊ`œÃÊiÃÌiˆœÃÊ`œÊ>ÃÜVˆ>̈ۈӜ°Ê +ÕiÊ«>«iÊjÊÀiÃiÀÛ>`œÊ>ÊՓÊ>ÕÌ>ÀV>Ê`iÊvÀi}ÕiÈ>ʘ>Ê«ÀiÃiÀÛ>XKœÊ `iÃÌiÊ̈«œÊ`iÊÀˆµÕiâ>¶

iÀ˜>˜`œÊ“>À>]Ê*ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>Ê՘Ì>Ê`iÊÀi}ÕiÈ>Ê`iÊ >“«>˜…K


ÊqÊÃʘœÃÃ>ÃÊV>«>Vˆ`>`iÃÊwʘ>˜ViˆÀ>ÃÊÃKœÊ…œiʓՈ̜ÊÀi`Õâˆ`>ðÊÃÊvÀi}Õi‡ È>ÃÊÌk“ÊÈ`œÊiÃÛ>âˆ>`>Ã]ʘKœÊ`>ÃÊÃÕ>ÃÊVœ“«iÌk˜Vˆ>Ãʓ>ÃÊ`œÃÊÃiÕÃÊÀiVÕÀÜÃÊ i]ʘiÃÃ>ʝ«ÌˆV>]Êi˜Ìi˜`œÊVœ“œÊ“Ո̜ʈ˜ÌiÀiÃÃ>˜Ìi]Ê`i˜ÌÀœÊ`iÊՓ>Ê?Ài>ʓiÌÀœ‡ «œˆÌ>˜>]ÊVœ“iX>ÀÊ>Ê`ˆÛˆ`ˆÀ‡ÃiÊ«œÀÊ✘>ÃÊ>µÕi>ÃʵÕiÊÃKœÊ>ÃÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ`>ÃÊ Ài`iÃÊÜVˆ>ˆÃʈ˜ÌiÀ‡vÀi}ÕiÈ>Ã]Ê>ÃʵÕ>ˆÃÊÌk“ʍ?ÊՓÊÌiÀÀˆÌÀˆœÊ`iˆ“ˆÌ>`œ]ÊVœ“œÊ jʜÊV>Ü]ʘœÊ*œÀ̜Ê"Àˆi˜Ì>]Ê`iÊ >“«>˜…K]Ê œ˜wʓÊiÊ->˜ÌœÊ`ivœ˜Ãœ]Ê«œ`i˜`œÊ >ÃȓÊ>Փi˜Ì>À‡ÃiÊ>ÊV>«>Vˆ`>`iÊ`iÊ«Àœ«ˆVˆ>ÀÊ>ÊiÃÃ>ÃÊVœiV̈ۈ`>`iÃʜÃʓiˆœÃÊ ˜iViÃÃ?ÀˆœÃÊ«>À>ʵÕiÊ«œÃÃ>“Êv՘Vˆœ˜>À]ÊÃiÊV>…>ÀÊ>ÌjÊVœ“Ê`ˆviÀi˜Vˆ>XªiÃÊ`>‡ µÕˆœÊµÕiÊjʅœiÊ>ÊwÊÃV>ˆ`>`i°Ê*œÀµÕiÊ>ÃÊ>ÃÜVˆ>XªiÃÊ«ÀiVˆÃ>“Ê`iÊÃiÀÊwÊÃV>ˆâ>‡ `>Ãʓ>Ã]Ê>Vˆ“>Ê`iÊÌÕ`œ]ÊÌ>“Lj“Ê`iÛi“ÊÃiÀÊ>Õ`>`>ðÊœÊwʓÊiÊ>œÊV>Lœ]ÊiÃÌ>ÃÊ ÛˆÛi“Ê`œÃÊÀi˜`ˆ“i˜ÌœÃʵÕiʜÊÃiÕÊL>ÀÊÛ>ˆÊ}iÀ>˜`œÊiÊ`iÊ«iµÕi˜œÃÊ`œ˜>̈ۜÃÊi]Ê ÃiÊ>}Õj“ʏ…iÃÊvœÀÊVœLÀ>ÀÊiÃÃiÊ«iV֏ˆœ]ÊwÊV>“ÊÃi“ÊV>«>Vˆ`>`iÊwʘ>˜ViˆÀ>Ê«>À>Ê v՘Vˆœ˜>ÀÊiÊÀiÃÌ>À‡…iÇ?ÊۈÛiÀÊ`iÊV…>«jÕʘ>ʓKœÊÕ˜ÌœÊ`œÃÊ>ÕÌ>ÀV>Ã°Ê ]ÊՓ>Ê Ûiâʓ>ˆÃ]ʘՓ>ʝ«ÌˆV>Ê`iÊ}iÃÌKœÊÀi}ˆœ˜>ÊiÊÀ>Vˆœ˜>]Ê`iÛiÀˆ>ʅ>ÛiÀÊՓ>Ê>Û>‡ ˆ>XKœÊ`iÊ«ÀœiV̜ÃÊiÊ«>˜œÃ]Ê«>À>ʵÕiÊiÃÃ>ÃÊVœiV̈ۈ`>`iÃʵÕiÊ>«ÀiÃi˜Ì>ÃÃi“Ê ÌÀ>L>…œÊ˜KœÊiÃ̈ÛiÃÃi“Ê>«i˜>Ãʘ>ÃʓKœÃÊ`œÊ ÃÌ>`œÊ“>ÃÊÌ>“Lj“Ê«Õ`iÃÃi“Ê Vœ˜Ìˆ˜Õ>ÀÊ>Ê`iÃi˜ÛœÛiÀ‡ÃiÊiÊ>ÊLi˜iwÊVˆ>ÀÊ>Ê«œ«Õ>XKœÊi˜ÛœÛi˜Ìi° ˜µÕ>˜ÌœÊ «ÀiÈ`i˜ÌiÊ `iÊ Õ˜Ì>]Ê Vœ“œÊ i˜V>À>Ê >Ê «ÀœL>Lˆˆ`>`iÊ `iÊ «iÀ`iÀÊ`ˆÀiˆÌœÃʘ>Ê>ÃÃi“Liˆ>ʓ՘ˆVˆ«>¶ ÊqÊ*>ÀiVi‡“iʵÕiʜÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iʍ՘Ì>ʘKœÊ«iÀ`i“Ê}À>˜`iÊVœˆÃ>Ê«œÀʘKœÊ iÃÌ>Ài“Ê«ÀiÃi˜ÌiÃʘ>}Փ>ÃÊ`iÃÃ>ÃÊ`iVˆÃªiÃ]ÊiÃÃi˜Vˆ>“i˜ÌiʘœÊµÕiÊÀiëiˆÌ>Ê DÊiiˆXKœÊ`œÊiÝiVṎۜ°Ê

+ÕiÀÊ`ˆâiÀʵÕiʵÕi“ʘ>`>ÊÌi“ʘ>`>Ê«iÀ`i¶ Ê qÊ KœÊ `ˆÀˆ>Ê ˆÃÜ°Ê +Õ>˜`œÊ œÃÊ «ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ `iÊ Õ˜Ì>Ê «>À̈Vˆ«>“Ê ˜>ÃÊ >Ç Ãi“Liˆ>ÃÊ “Õ˜ˆVˆ«>ˆÃÊ iÃÌKœÊ ÜLÊ >}Փ>Ê «ÀiÃÃKœÊ iÊ ÃKœÊ «œÀÊ ÛiâiÃÊ “œÌˆÛœÊ `iÊ V…>˜Ì>}i“Ê «œÀÊ «>ÀÌiÊ `œÃÊ iÝiVṎۜÃ]Ê ˜œÊ Ãi˜Ìˆ`œÊ `>Ê V>«Ì>XKœÊ `œÊ ̜ۜ°Ê ]Ê«œÀÌ>˜Ìœ]ʘKœÊ“iÊ«>ÀiViʓՈ̜ʈ“«œÀÌ>˜ÌiʵÕiÊÌ>ÊÛi˜…>Ê>Ê>Vœ˜ÌiViÀ°Ê KœÊ «œ`i“œÃÊ ˆ˜ÌiÀ«ÀiÌ>ÀÊ iÃÌ>ÃÊ µÕiÃ̪iÃÊ i“Ê v՘XKœÊ `>ÃÊ VœÀiÃÊ «>À̈`?Àˆ>ÃÊ `œÃÊ “Õ˜ˆV‰«ˆœÃ]Ê`iÛi“œÃÊÌiÀÊՓ>ÊۈÃKœÊ“>ˆÃÊ>LÀ>˜}i˜Ìiʓ>ÃÊVÀiˆœÊµÕiÊ`iÛiÀˆ>Ê i݈Ã̈ÀÊՓÊ}j˜iÀœÊ`iÊÃi˜>`œÊœ˜`iʜÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iʍ՘Ì>Ê̈ÛiÃÃi“Ê>ÃÃi˜ÌœÊ «>À>Ê µÕiÊ «Õ`iÃÃi“Ê >«ÀiÃi˜Ì>ÀÊ œÃÊ ÃiÕÃÊ «ÀœLi“>ÃÊ iÊ ÃÕ}iÃ̪iÃÊ iÊ ˜KœÊ Õ“Ê “œÌˆÛœÊ`iÊۜÌ>XKœÊµÕi]ʓՈÌ>ÃÊÛiâiÃ]ÊÃiÊÌÀ>`ÕâÊi“ÊœLÀˆ}>XªiÃÊ«>À>ÊVœ“ÊœÊ iÝiVṎۜʫœÀµÕi]ÊÃiʘKœÊVœÀÀi뜘`iÀ“œÃÊ>œÃÊÃiÕÃʈ˜ÌiÀiÃÃiÃ]ÊVœÀÀi“œÃÊ œÊ ÀˆÃVœÊ `iÊ ÛˆÀ“œÃÊ >Ê ÃiÀÊ «i˜>ˆâ>`œÃÊ «œÀÊ ˆÃÜ°Ê >Ã]Ê ˜œÊ “iÕÊ i˜Ìi˜`iÀ]Ê œÃÊ }À>˜`iÃÊ«ÀœLi“>ÃÊ`>Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>ʘKœÊ`iÀˆÛ>“Ê`iÃÌ>ÃʵÕiÃ̪iÃʓ>ÃÊ >˜ÌiÃÊ`>Êv>Ì>Ê`iÊ`ii}>XKœÊ`iÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃʜÕʓiˆœÃÊwʘ>˜ViˆÀœÃ°Ê ÀiˆœÊµÕi]Ê Ì>ÊVœ“œÊv՘Vˆœ˜>Û>“ÊœÃÊÌÀkÃʽÃ]Ê>ÃÊV@“>À>Ãʓ՘ˆVˆ«>ˆÃÊ`iÛiÀˆ>“ÊÌiÀÊՓ>Ê ÛiÀL>]ʘœÊÃiÕʜÀX>“i˜Ìœ]Ê`iÃ̈˜>`>ÊDÃʍ՘Ì>Ã°Ê ÊˆÃÜʈ“«i`ˆÀˆ>Ê>Êi݈ÃÌk˜Vˆ>Ê `iʍœ}œÃÊ`iʈ˜ÌiÀiÃÃiÃo /i“Ê Vœ˜ÃÌ>Ì>`œÊ >}Õ“Ê Ìˆ«œÊ `iÊ i˜ÌÀ>ÛiÃÊ `>Ê Ài뜘Ã>Lˆˆ`>`iÊ `>Ê ¶ ÊqÊ/>ÛiâÊÃi>ʈ˜ÕÃ̜ÊVœ˜Ãˆ`iÀ>ÀʵÕiÊÌÕ`œÊˆÃ̜Ê`iÀˆÛ>Ê`>Êۜ˜Ì>`iÊ`iÊՓʜÕÊ `iʜÕÌÀœ°Ê >ÊÛiÀ`>`i]ʜʫÀœLi“>ÊÀiÈ`iʘœÊv>V̜Ê`iʜÊœÛiÀ˜œÊ˜KœÊÌiÀÊ>ˆ˜`>Ê i}ˆÃ>`œÊÜLÀiʜʫœ`iÀʏœV>Ê«>À>ʵÕiÊV>`>ÊՓÊÃ>ˆL>ʜʵÕiÊv>â°Ê-i]Ê`iÊv>V̜]Ê µÕiÀÊ>V>L>ÀÊVœ“Ê>ÃÊvÀi}ÕiÈ>Ã]ʵÕiʘœÃÊ`ˆ}>ʈÃÜ]ÊÃiʘKœÊjÊiÃÃ>Ê>Êۜ˜Ì>`i]Ê i˜ÌKœÊµÕiʘœÃÊ`kÊVœ˜`ˆXªiÃÊ«>À>ʵÕiÊ«œÃÃ>“œÃÊÌÀ>L>…>ÀÊ>`iµÕ>`>“i˜Ìi°Ê >ÃÊVÀiˆœÊµÕiÊ>Ê , Ê`iÛiÊi˜Vœ˜ÌÀ>ÀÊՓ>ÊvœÀ“>Ê`iÊV>Ì>œ}>ÀÊ`ˆviÀi˜ÌiÃÊ iÃV>ªiÃÊi˜ÌÀiÊ>ÃÊvÀi}ÕiÈ>Ã°Ê ÝˆÃÌi“ÊvÀi}ÕiÈ>ÃʘiÃÌiÊ«>‰ÃÊVœ“ÊViÀV>Ê`iÊ£ääÊ “ˆÊ…>LˆÌ>˜ÌiÃÊiʜÕÌÀ>ÃÊVœ“Ê£äʓˆÊiʓi˜œÃ°Ê ʜÃÊ«ÀœLi“>ÃÊiÊV>Àk˜Vˆ>ÃÊ`iÊ Õ“>ÃÊÃKœÊLi“Ê`ˆviÀi˜ÌiÃÊ`œÃʵÕiÊ>viVÌ>“ÊœÕÌÀ>ðʵÕi>ÃʵÕiÊv՘Vˆœ˜>“Ê `iÛi“Ê ÃiÀÊ `ˆviÀi˜Vˆ>`>Ã°Ê Ê , Ê iÃÌ?Ê >Ìi˜Ì>Ê >Ê iÃÌ>ÃÊ ÃˆÌÕ>XªiÃÊ iÊ Õ}œÊ µÕi]Ê>ÊLÀiÛiÊÌÀiV…œ]ʈÃÜÊÃiÀ?ÊVœ˜VÀïâ>`œÊ“>Ã]ÊVœ“œÊ`ˆÃÃi]ÊÌÕ`œÊˆÃ̜Ê`iÀˆÛ>Ê iÃÃi˜Vˆ>“i˜ÌiÊ`>Êۜ˜Ì>`iÊ`œÊœÛiÀ˜œÊµÕi]Ê>ʓiÕÊÛiÀ]ʘiÃÌ>Ê>ÌiÀ>XKœÊµÕiÊ «Àœ`ÕâˆÕ]ʘKœÊiÃÌiÛiÊLi“° VÀi`ˆÌ>ʵÕiÊ>ˆ˜`>Êi݈ÃÌiÊië>XœÊ«>À>ÊՓ>Ê`iVˆÃKœÊ«œ‰ÌˆV>ʵÕiÊ >«œ˜ÌiʘœÊÃi˜Ìˆ`œÊ`>ÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>XKœ¶ ÊqÊ-i“Ê`Öۈ`>Ê>}Փ>tÊ KœÊÌi˜…œÊµÕ>µÕiÀÊ`Öۈ`>Ê`iʵÕiʈÃÜÊ>Vœ˜ÌiViÀ?Ê “>ˆÃÊÌ>À`iʜÕʓ>ˆÃÊVi`œ°Ê ivi˜`œÊµÕiʜʫÀœViÃÜÊÃi>ÊÀi>ˆâ>`œÊ«ÀiÛi˜`œÊ>Ê >viVÌ>XKœÊ`œÃʓiˆœÃÊ>`iµÕ>`œÃÊiÊÀiyÊiV̈˜`œÊՓ>Ê>«Ài˜`ˆâ>}i“Ê>ViÀV>Ê`œÊLi“Ê iÊ`œÊ“>ÊµÕiÊvœˆÊviˆÌœÊ˜œÃʜÕÌÀœÃÊ«>‰Ãið

$BNQBOIÍ

VNBGSFHVFTJBBPTFSWJÎPEBQPQVMBÎÍP ÜÜÜ°V>“«>˜…>°˜iÌ i‡“>ˆ\Ê}iÀ>JV>“«>˜…>°˜iÌ *À>X>Ê`>Ê œÀՍiˆÀ>]ÊÓäÓ {Îä䇣{{Ê*œÀ̜ /iv°ÊÓÓÊxn™ÊnxʙäÊÉÊ>Ý\ÊÓÓÊxn™Ênxʙ™ /“°Ê™£ÊnÎÇÊșÊÓx

™


՘Ì>Ê`iÊÀi}ÕiÈ>

,>“>`i ÃVÀiÛi‡ÃiÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>XKœ°°°ÊÊÊ `iÛiʏiÀ‡ÃiÊ`iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>XKœÊ iÊ`iÃVœ˜Vi˜ÌÀ>XKœ

-KœÊ ˜‰Ìˆ`>ÃÊ >ÃÊ `ˆviÀi˜X>ÃÊ ÛiÀˆwV>`>ÃÊ ˜>Ê vÀi}ÕiÈ>Ê ,>“>`iÊ `iÃ`iÊ µÕiÊ>ÃÃՓˆÕÊ>ʏˆ`iÀ>˜X>Ê`œÊiÝiVṎۜÊ`iÃÌ>ʍ՘Ì>°Ê “ʵÕiʓi`ˆ`>ÊÃiÊ «œ`iÀ?Êv>>ÀÊ`iÊՓ>ÊvÀi}ÕiÈ>Ê«ÀjÊiʜÕÌÀ>Ê«ÃÊ>˜ÕiÊ>ˆœ¶ >˜ÕiÊ>ˆœÊ­®ÊqÊ ÕʘKœÊ}œÃÌ>Àˆ>]ʘiÃÌiʓœ“i˜Ìœ]Ê`iÊv>âiÀÊiÃÃiÊ̈«œÊ`iÊ >LœÀ`>}i“]ÊL>Ãi>`>ʘœÊ«ÀjÊiʘœÊ«ÃoÊÌjÊ«œÀµÕi]ÊÃiÊ>ˆ˜`>ʘKœÊi݈ÃÌiʜʫÃ]Ê ˜KœÊ«œÃÜ]Ê«œÀÊՓ>ʵÕiÃÌKœÊj̈V>]Êv>>ÀʘœÊ«Àj°Ê œÊi˜Ì>˜Ìœ]Ê«œÃÜÊ>ÃÃՓˆÀ]ÊÃi“Ê µÕ>µÕiÀÊ̈«œÊ`iÊVœ“«iݜÃʵÕiÊ>ÊvÀi}ÕiÈ>Ê`iÊ,>“>`i]ʘiÃÌiÃÊ֏̈“œÃÊÃiˆÃÊ>˜œÃ]Ê ˜KœÊÝÊVœ“œÊië>XœÊ>`“ˆ˜ˆÃÌÀ>̈ۜÊ}iœ}À?wVœ]ʓ>ÃÊÌ>“Lj“ÊVœ“œÊˆ˜Ã̈ÌՈXKœÊ>Շ Ì?ÀµÕˆV>]Ê«>Ìi˜ÌiœÕÊՓ>Êi˜œÀ“iÊiۜÕXKœ°Ê ʵÕi“ʘKœÊۈÈÌ>ÊiÃÌ>ÊvÀi}ÕiÈ>ʜÕÊiÃÌ>Ê ˆ˜Ã̈ÌՈXKœ]ʅœiʵÕ>ÃiʘKœÊ>ÊÀiVœ˜…iViÀˆ>°

*œÀµÕk¶ ÊqÊ-œLʜʫœ˜ÌœÊ`iÊۈÃÌ>Ê`>Ê}iÃÌKœÊ>ÕÌ?ÀµÕˆV>]Ê`ˆÀˆ>ʵÕiÊjʵÕ>ÃiÊ£ääÊ«œÀÊ Vi˜ÌœÊˆÀÀiVœ˜…iV‰Ûi°Ê“«i“i˜Ì?“œÃÊՓ>Ê`ˆ˜@“ˆV>ÊVœ“«iÌ>“i˜ÌiÊ`ˆviÀi˜ÌiÊ `iÊÌÕ`œÊœÊµÕiÊiÃÌ>Û>Ê«>À>ÊÌÀ?Ã°Ê Àˆ?“œÃÊՓÊVœ˜ViˆÌœÊ`iÊ«ÀœÝˆ“ˆ`>`iʘ>ÊÀi>XKœÊ Vœ“ÊœÃÊVˆ`>`KœÃ]ÊVÀˆ?“œÃÊՓÊÃiÀۈXœÊ`iÊ>Ìi˜`ˆ“i˜ÌœÊ«iÀܘ>ˆâ>`œÊqÊ>µÕˆÊ >ˆ˜`>Êi݈Ã̈>Ê>µÕi>ÊL>ÀÀiˆÀ>Ê`ÕÀ>˜ÌiʓՈ̜ÊÌi“«œÊ«ÀiÃi˜Ìiʘ>Ãʈ˜Ã̈ÌՈXªiÃʫև LˆV>ÃÊi“ʵÕiʜÊVˆ`>`KœÊiÀ>ÊÀiViLˆ`œÊVœ“ÊՓÊL>VKœÊDÊvÀi˜Ìiʇ]Ê`ˆÛiÀÈwV?“œÃÊ œÊ>Ìi˜`ˆ“i˜ÌœÊqʅœi]ʘ>ÊVˆ`>`iÊ`œÊ*œÀ̜]Ê>ÊvÀi}ÕiÈ>Ê`iÊ,>“>`iÊ`iÛiÊÃiÀÊ>Ê µÕiʓ>ˆÃÊÃiÀۈXœÃÊ«ÀiÃÌ>]Êv՘Vˆœ˜>˜`œÊVœ“œÊՓ>ʓˆ˜ˆÊœ>Ê`œÊVˆ`>`Kœ°Êˆ?Ã]Ê>Ê iÃÌiʘ‰Ûi]Ê`ivi˜`œÊµÕiʜÊœÛiÀ˜œÊ`iÛiÀˆ>Ê>«ÀœÛiˆÌ>À]ʘœÊLœ“ÊÃi˜Ìˆ`œÊ`œÊÌiÀ“œ]Ê >Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>Êiʈ˜VÕ‰‡>ÃʘœÊ-ˆ“«iÝ°ÊÊ«ÀœÝˆ“ˆ`>`iÊVœ“ÊœÊVˆ`>`KœÊ «iÀ“ˆÌiÊ µÕiÊ «œÃÃ>“œÃ]Ê «>À>Ê >j“Ê `œÊ iÝiÀV‰VˆœÊ `>µÕi>Ê v՘XKœÊ “iÀ>“i˜ÌiÊ

>`“ˆ˜ˆÃÌÀ>̈Û>]Ê«ÀœVi`iÀÊ>ÊՓÊÌÀ>Ì>“i˜ÌœÊ«iÀܘ>ˆâ>`œÊ“>Ã]Ê>œÊVœ˜ÌÀ?ÀˆœÊ`œÊ µÕiÊ>Vœ˜ÌiViʘ>Ãʏœ>ÃÊ`œÊVˆ`>`KœÊqʵÕiÊ>ÌjÊvœˆÊՓ>ÊLœ>Ê`iVˆÃKœÊ`œÊœÛiÀ˜œÊ ÜVˆ>ˆÃÌ>ÊqÊ«ÀœÛˆ`œÊ`iÊV>œÀʅՓ>˜œ°ÊÌjÊ«iœÃÊÃiÀۈXœÃÊVÀˆ>`œÃ]Ê«i>ÊÃÕ>ÊiÇ ÌÀÕÌÕÀ>]ÊiÃÌ>ʍ՘Ì>Ê`iÊvÀi}ÕiÈ>ÊÌi“ÊÌÕ`œÊ>µÕˆœÊµÕiÊVœ˜Ã̈ÌՈÊՓ>ʜviÀÌ>Ê>ÌjÊ`iÊ >Vœ“«>˜…>“i˜ÌœÊ>œÃÊVˆ`>`KœÃ°Ê>ÃʜÃÊVˆ`>`KœÃÊV…i}>“Ê>µÕˆÊ…œi]ÊDÊ՘Ì>Ê `iÊÀi}ÕiÈ>Ê`iÊ,>“>`iÊ«>À>ÊÌÀ>Ì>ÀÊ`iÊՓ>ʓ>ÌjÀˆ>ʵÕiÊÀiëiˆÌiÊ>ÊՓ>ʵÕiÃÌKœÊ >`“ˆ˜ˆÃÌÀ>̈Û>ÊVœ“œÊՓÊȓ«iÃÊ>ÌiÃÌ>`œÊi]Ê>œÊÌiÀÊVœ˜…iVˆ“i˜ÌœÊµÕiÊÌi“œÃÊ Õ“>ʜviÀÌ>Ê`iÊÃiÀۈXœÃÊiÊ>«œˆœÃÊ`ˆÛiÀÈwV>`>]ÊÀiVœÀÀi“Ê>œÃʘœÃÜÃÊÃiÀۈXœÃ°Ê ,iwÀœ‡“iÊ>ÊÃiÀۈXœÃÊ`iʫÈVœœ}ˆ>]ÊÜVˆ>ˆÃ]Êi˜ÌÀiʜÕÌÀœÃ° }՘ÃÊ «ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ `iÊ Õ˜Ì>Ê ÀiviÀi“Ê >Ê iÃV>ÃÃiâÊ `iÊ `ii}>XKœÊ `iÊ Vœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊi˜µÕ>˜ÌœÊ>À}Փi˜ÌœÊÕÃ̈wV>̈ۜÊ`>ÊViÃÃ>XKœÊ`iÊ>}Շ “>Ã°Ê ivi˜`iʵÕiÊ`iÛiÀKœÊÃiÀÊ>ÃÊ«À«Àˆ>Ãʍ՘Ì>Ã]ÊVœ“œÊviâÊ,>“>‡ `i]Ê>Ê«ÀœVÕÀ>Àʈ“«i“i˜Ì>ÀÊÃiÀۈXœÃʵÕiÊÃ>̈Ãv>X>“Ê>ʘiViÃÈ`>`iÃÊ `>ÃÊÃÕ>ÃÊ«œ«Õ>Xªiö ÊqÊ ÕÊÜÕÊՓÊVÀ‰ÌˆVœÊ>VjÀÀˆ“œÊ`>ÊVi˜ÌÀ>ˆâ>XKœÊ`iÊÃiÀۈXœÃÊ«œÀÊ«>ÀÌiÊ`>Ê`“ˆ‡ ˜ˆÃÌÀ>XKœÊ i˜ÌÀ>]ÊÜÕ]ʏœ}ˆV>“i˜Ìi]Ê>Êv>ۜÀÊ`>Ê`iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>XKœÊiÊ`>Ê`iÃVœ˜Vi˜‡ ÌÀ>XKœ°Ê ˜Ìi˜`œÊµÕi]ÊÜLʜʫœ˜ÌœÊ`iÊۈÃÌ>Ê`œÊi˜µÕ>`À>“i˜ÌœÊÕÀ‰`ˆVœÊ`>ʏiˆÊµÕiÊ Ài}Տ>Ê>ÃÊ>ÕÌ>ÀµÕˆ>Ã]Ê>Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>Ê«œ`iÀˆ>“ÊiÊ`iÛiÀˆ>“ÊÌiÀʓՈ̜ʓ>ˆÃÊ `ii}>XKœÊ`iÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ðÊ>ÃʈÃ̜ʘKœÊV…i}>°Ê?Êi݈ÃÌi“ÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ`ii}>‡ `>Ãʘ>ʏiˆÊiʅ?ʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>ʵÕiʘKœÊV>“ˆ˜…>“Ê`iÊՓ>ÊvœÀ“>ÊÀiˆÛˆ˜`ˆV>̈Û>Ê Õ˜ÌœÊ`>ÃÊV@“>À>Ãʓ՘ˆVˆ«>ˆÃÊ«>À>ʵÕiʏ…iÃÊÃi>“Ê`ii}>`>ÃÊiÃÃ>ÃÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ðÊ

i«œˆÃ]ÊÌ>“Lj“Êi݈ÃÌi“ÊV@“>À>Ãʓ՘ˆVˆ«>ˆÃÊVՍœÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊÀiˆÛˆ˜`ˆV>“Ê`i‡ i}>XKœÊ`iÊVœ“«iÌk˜Vˆ>Ãʍ՘̜Ê`>Ê>`“ˆ˜ˆÃÌÀ>XKœÊVi˜ÌÀ>ÊiʵÕiÊ«œÃÌiÀˆœÀ“i˜ÌiÊ>ÃÊ }Õ>À`>“ʘœÊՓLˆ}œ° ʜÊV>ÜÊ`œÊ*œÀ̜¶ ÊqÊ Kœ]Ê>˜ÌiÃÊ«iœÊVœ˜ÌÀ?Àˆœ°ÊÊiۈ`i˜ÌiʵÕi]Ê`>ÃÊÎäÈÊV@“>À>ÃʵÕiÊi݈ÃÌi“Ê ˜œÊ«>‰Ã]Ê>ʓ>ˆœÀÊ«>ÀÌiÊ`>Ê`ii}>XKœÊ`iÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊi݈ÃÌiʘœÃʓiˆœÃʈ˜ÌiÀˆœÀiÃÊiÊ “>ˆÃÊÀÕÀ>ˆÃÊi“ʵÕiÊ>Ê`ˆÃÌ@˜Vˆ>Ê}iœ}À?wV>Êi˜ÌÀiÊ>}Փ>Ãʍ՘Ì>ÃÊiÊV@“>À>ÃÊjÊ“ÕˆÌœÊ Ãˆ}˜ˆwV>̈Û>°Ê}œÀ>]ÊՓ>ÊVœˆÃ>ÊjÊ>Ê`ii}>XKœÊ`iÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊiʜÕÌÀ>ÊjÊ>ÊÌÀ>˜Ãvi‡ Àk˜Vˆ>Ê`iʓiˆœÃ°Ê*œÀÊVœ˜Ãi}Ո˜Ìi]ʘ>ÃÊ{Èääʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>ʵÕiÊi݈ÃÌi“ʘiÃÌiÊ «>‰Ã]Êi݈ÃÌi“Ê`ˆviÀi˜ÌiÃÊvœÀ“>ÃÊ`iÊÌÀ>L>…>À]ÊÌ>ÊVœ“œÊÃÕVi`iʘ>ÃÊV@“>À>ðÊ"ʵÕiÊ ˜KœÊÃiÊ«œ`iÊjÊiÃÌ>ÀÊDÊiëiÀ>Ê`>Ê`ii}>XKœÊ`iÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ«>À>ÊÃiÊv>âiÀÊÌÀ>L>…œ°Ê "ʵÕiÊ`ivi˜`œÊjʵÕiʅ>>Ê>}Փ>Ê>Õ̜˜œ“ˆ>ÊiÊVœ˜ÃiµÕi˜ÌiÊÌÀ>˜ÃviÀk˜Vˆ>Ê`iÊÀi‡ VÕÀÜÃʘ>Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>ÊVœ“Ê«ÀœiV̜ÃÊiÃÌÀÕÌÕÀ>˜ÌiÃÊiʵÕiÊÃi>“Ê>«ÀœÛ>`œÃÊ «iœÃÊÃiÕÃʝÀ}KœÃÊqÊ>ÕÌ?ÀµÕˆVœ]Ê`iˆLiÀ>̈ۜÊiÊwÃV>ˆâ>`œÀ°Ê*œÀµÕi]ÊÃiÊÃiÊ«ÀœÛ>ʵÕiÊ ÃiÊÃ>LiÊ}iÀˆÀʜÃÊÀiVÕÀÜÃÊ«ÖLˆVœÃ]ʘ>ʓi…œÀˆ>Ê`>ʜviÀÌ>]Êi˜ÌKœÊ˜KœÊ«œÀÊ`iVÀiÌœÊ ˜i“Ê«œÀʏiˆÊµÕiʈÃ̜ÊÃiÊv>â°Ê>â‡ÃiÊ«œÀÊۜ˜Ì>`iÊ`>ÃÊ«>ÀÌiÃ]ʘiÃÌiÊV>ÜÊ`iʵÕi“ÊiÃÌ?Ê >ʍÕÃ>˜Ìi]ʵÕiÊjÊՓ>ʍ՘Ì>Ê`iÊvÀi}ÕiÈ>°Ê-iÊiÕÊiÃ̜ÕÊ>ʍÕÃ>˜ÌiÊiʵÕiÀœÊµÕiʜÊÀˆœÊ VœÀÀ>Ê«>À>ʜʓiÕʓ>ÀÊÌi˜…œÊµÕiÊ>Vœ“«>˜…>ÀÊLi“ʜʫiÀVÕÀÜÊ>ʓœ˜Ì>˜Ìi°Ê ÕʘKœÊ i˜ÌÀœÊ“Ո̜ʫœÀÊiÃÃiÊ`ˆÃVÕÀÜÊ`iÊVœˆÌ>`ˆ˜…œ°Ê/i˜…œÊ>Ãʓˆ˜…>Ãʜ«ˆ˜ˆªiÃʓՈ̜ÊLi“Ê vœÀ“>`>ÃʘœÊµÕiÊVœ˜ViÀ˜iÊ>œÊµÕiÊ`iÛi“ÊÃiÀÊ>ÃÊ>ÌÀˆLՈXªiÃÊ`>Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>Ê “>ÃÊÌ>“Lj“Ê«i˜ÃœÊµÕiʜʓœ`iœÊ>`“ˆ˜ˆÃÌÀ>̈ۜʵÕiÊ`ˆÛˆ`iʜʘœÃÜʫ>‰ÃÊi“ÊVœ˜‡ Vi…œÃÊiʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>Ê`iÛiÀ?ÊVœ˜…iViÀÊՓ>ÊÀivœÀ“>Ê«Àœv՘`>°

£ä

ÃÌ?Ê>ÊÃÕ}iÀˆÀÊ>ÊÀi>ˆâ>XKœÊ`iÊՓʫÀœViÃÜÊ`iÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>XKœ¶ ÊqÊ ÃÃ>ÊjʜÕÌÀ>ʵÕiÃÌKœoÊ-œLÀiÊ>ÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>XKœ]ʍ?Ê̈ÛiÊՓÊi˜Ìi˜`ˆ“i˜ÌœÊiÊ …œiÊÌi˜…œÊœÕÌÀœ°Ê ]Ê«œˆÌˆV>“i˜Ìi]Ê>ÃÃՓœÊˆÃ̜Ê>ÌjÊ«œÀµÕiÊ>Vœ˜Ãi…iˆÊœÊ“iÕÊ«>À‡ ̈`œÊ`ÕÀ>˜ÌiÊ`œˆÃʓ>˜`>̜ÃÊiÊÌi˜…œÊ…œiÊՓ>ʜ«ˆ˜ˆKœÊ“Ո̜Ê`ˆviÀi˜ÌiÊ`>µÕi>ʵÕiÊ >˜ÕiÊ>ˆœ]Ê*ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>Ê՘Ì>Ê`iÊÀi}ÕiÈ>Ê`iÊ,>“>`i


`ˆÃVṎÊi“Ê£™™n°Ê œ˜ÌÀ>Àˆ>“i˜ÌiÊ>œÊµÕiÊۜÌiˆÊ˜iÃÃ>Ê>ÌÕÀ>]ʅœiÊÜÕÊ>Êv>ۜÀÊ`iÊՓ>Ê Ài}ˆœ˜>ˆâ>XKœ]ʈ˜ÃiÀˆ`>ʘՓʫÀœViÃÜÊ`iÊՓ>Ê ÕÀœ«>Ê`iÊÀi}ˆªiðÊ"ʓœ`iœÊµÕiÊ vœˆÊÃÕvÀ>}>`œÊi“Ê£™™nÊjʅœiÊÀiVœ˜…iVˆ`œÊVœ“œÊiÀÀ>`œÊv>ViÊ>œÊiÝViÃÈۜÊÀiÌ>…>‡ “i˜Ìœ°Ê*œÀÌÕ}>Ê˜KœÊ«œ`iÊÃiÀʓՈ̜ÊÀiÌ>…>`œ°Ê*œ`iÊÃiÀÊ`ˆÛˆ`ˆ`œÊi“ÊÌÀkÃʜÕʵÕ>ÌÀœÊ Ài}ˆªiÃʘœÊ“?݈“œÊ“>ÃʜÊ>ëiV̜ʓ>ˆÃʈ“«œÀÌ>˜ÌiÊiÊ«Ài«œ˜`iÀ>˜ÌiÊ`iÃÃiʓœ`iœÊ jʜÊ>Vœ“«>˜…>“i˜ÌœÊ`iÊՓʫÀœViÃÜÊ`iÊ`iÃVœ˜Vi˜ÌÀ>XKœÊiÊ`iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>XKœ° ÃÜ]Ê`i˜ÌÀœÊ`>ÃÊ«À«Àˆ>ÃÊÀi}ˆªiÃo ÊqÊ Ûˆ`i˜Ìi“i˜ÌitÊÊ`“ˆ˜ˆÃÌÀ>XKœÊ i˜ÌÀ>Ê`iÛiÀ?ÊiÃÌ>ÀʓՈ̜ʓ>ˆÃÊ«ÀiœVÕ«>‡ `>ÊVœ“Ê>ÃʵÕiÃ̪iÃÊÛiÀ`>`iˆÀ>“i˜Ìiʓ>VÀœiVœ˜“ˆV>ÃÊiÊVœ“Ê>Ê}iÃÌKœÊiÕÀœ«iˆ>]Ê `iÃVœ˜Vi˜ÌÀ>˜`œÊÃiÀۈXœÃÊ«>À>Ê>ÃÊÀi}ˆªiÃÊ>ÊVÀˆ>À°Ê Ê>‰Êȓ]Ê`iÛiÀ?ʅ>ÛiÀʜÕÌÀ>Ê “>ÌjÀˆ>ʵÕiÊjÊ>Ê`iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>XKœÊ`iÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ`>Ê`“ˆ˜ˆÃÌÀ>XKœÊ i˜ÌÀ>Ê˜>ÃÊ Ài}ˆªiÃ°Ê Ê>µÕˆ]ʜʫ>«iÊ`>ÃÊ>ÕÌ>ÀµÕˆ>ÃÊjʈ“«œÀÌ>˜ÌiÊiÊ`iVˆÃˆÛœÊ«>À>ʵÕiʜʓœ`iœÊ >`“ˆ˜ˆÃÌÀ>̈ۜÊ`iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>`œÊiÊ`iÃVœ˜Vi˜ÌÀ>`œ]Ê«œÀÌ>˜Ìœ]ÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>`œÊ`œÊ«>‰ÃÊ «œÃÃ>ÊÀi«ÀiÃi˜Ì>ÀÊՓÊÛ>œÀÊ>VÀiÃVi˜Ì>`œÊiʘKœÊՓÊVÕÃ̜Ê>VÀiÃVˆ`œ° KœÊÌi“iʵÕiʜÊvœÃÜÊi݈ÃÌi˜ÌiÊi˜ÌÀiÊ>}Փ>ÃÊV@“>À>Ãʓ՘ˆVˆ«>ˆÃÊ iʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>Ê«œÃÃ>ÊۈÀÊ>Ê>}À>Û>À‡Ãi]ʘ>ʓi`ˆ`>Êi“ʵÕiÊ>ÃÊ V@“>À>ÃÊ«>ÃÃ>Àˆ>“Ê>ÊÌiÀʓ>ˆÃÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ`ii}>`>ÃÊiÊ«œ`iÀ¶ ÊqÊ*œÀʈÃÜÊÀiviÀˆÊµÕiʅ?ʵÕiÊ>ÃÃՓˆÀÊ«œˆÌˆV>“i˜ÌiʜÊÀˆÃVœÊ`iÊ«ÀœVi`iÀÊ>ÊՓ>Ê ÀiiÃÌÀÕÌÕÀ>XKœ]Ê>ÊՓ>ÊÀivœÀ“>Ê`œÊÈÃÌi“>Ê>`“ˆ˜ˆÃÌÀ>̈ۜʫœÀÌÕ}ÕkÃ°Ê ÊˆÃÜÊÌi“ʵÕiÊ ÃiÀʓՈ̜ÊLi“ÊÌÀ>L>…>`œ°Ê KœÊjÊVœ“œÊœÊi˜ViÀÀ>“i˜ÌœÊ`iÊÕÀ}k˜Vˆ>ÃʜÕʅœÃ«ˆÌ>ˆÃ]Ê µÕiÊVÀˆ>ÊiviˆÌœÃÊ«iÀÛiÀÜÃ]Ê>«iÃ>ÀÊ`iʅ>ÛiÀʏœV>ˆÃʜ˜`iÊ>ÌjÊv>âÊ̜`œÊœÊÃi˜Ìˆ`œÊi]ʘKœÊ vœÃÃiʜÊ`jwÊViÊ`iÊVœ“Õ˜ˆV>XKœÊ«œÀÊ«>ÀÌiÊ`œÊÃi˜…œÀʓˆ˜ˆÃÌÀœÊœÕÊ`œÃÊÃiÕÃÊ>ÃÃiÃ܇ ÀiÃ]ÊiÃÃiÊiviˆÌœÊÌ>ÛiâʘKœÊÃiÊÛiÀˆwÊV>ÃÃi°Ê"ʵÕiʵÕiÀœÊ`ˆâiÀÊjʵÕiÊՓʫÀœViÃÜÊ`iÊ ÀivœÀ“>Ê«Àœv՘`>Ê`œÊÈÃÌi“>Ê>`“ˆ˜ˆÃÌÀ>̈ۜÊ`œÊ«>‰ÃÊÌi“ʵÕiÊÃiÀÊÃÕL“ï`œÊ>ÊÕ“Ê >“«œÊ`iL>ÌiÊiÊ>ÊՓÊiÃÌÕ`œÊ«Àœv՘`œ°Ê KœÊÃiʍÕÃ̈wÊV>“ÊÎäÈÊV@“>À>ÃÊiÊ{Èääʍ՘‡ Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>°ÊµÕˆÊ˜>Ê՘Ì>Ê`iÊÀi}ÕiÈ>Ê`iÊ,>“>`i]ÊVœ“ÊÎ{ʓˆÊiiˆÌœÀiÃÊiÊx{Ê “ˆÊ…>LˆÌ>˜ÌiÃ]Êv>âi“œÃʓ>ˆÃʵÕiÊViÀÌ>ÃÊV@“>À>Ãʓ՘ˆVˆ«>ˆÃ°Ê?ʵÕiÊÀ>Vˆœ˜>ˆâ>ÀÊiÊ VÀˆ>À]ʘœÃÊ}À>˜`iÃÊVi˜ÌÀœÃÊÕÀL>˜œÃ]Ê>µÕˆœÊµÕiÊi݈ÃÌi]Ê«œÀÊiÝi“«œ]Êi“Ê*>ÀˆÃ]ʜ˜`iÊ …?ÊՓ>ÊV@“>À>Ê«Àˆ˜Vˆ«>ÊiÊ`i«œˆÃÊ>ÃÊ«iµÕi˜>ÃÊV@“>À>ð ÃÃ>ÃÊ«iµÕi˜>ÃÊV@“>À>ÃÊ«œ`iÀˆ>“ÊÃiÀÊ>Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>¶ ÊqÊ >Àœ°ÊÊVˆ`>`iÊ`œÊ*œÀ̜ʘKœÊÕÃ̈wÊV>ÊÌiÀÊ£xʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>°Êˆ?Ã]ÊœÊ *>À̈`œÊ-œVˆ>ˆÃÌ>ÊÌi“ÊՓʫÀœiV̜Ê`iÊÀivœÀ“>ʘiÃÌiÊÃi˜Ìˆ`œÊiʘKœÊ>Û>˜X>Ê«œÀµÕiÊ >Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>Ê`>ÊVˆ`>`iÊ`œÊ*œÀ̜ʵÕiÊ«œ`iÀˆ>“ÊÃiÀÊiÝ̈˜Ì>Ão oÃÊ`œÊ i˜ÌÀœÊˆÃ̝ÀˆVœo ÀˆVœo ÊqÊ*Àœ˜ÌœoÊ-KœÊ`œÊ*>À̈`œÊ-œVˆ>ˆÃÌ>°Ê ʈÃ̜ÊVÀˆ>ʏœ}œÊ>µÕˆÊՓ>Ê œÊ`œÊ*>À̈`œÊ-œVˆ>ˆÃÌ>°Ê ʈÃ̜ÊVÀˆ>ʏœ}œÊ>µÕˆÊՓ>Ê }ÕiÀÀ>]ʘ>Ê«œ‰ÌˆV>]ʈ˜viˆâ“i˜ÌiÊjÊ>Ãȓ]ʘKœÊÃiÊ>Û>˜X>Ê«œÀµÕiÊ>ÃÊ ÌˆV>]ʈ˜viˆâ“i˜ÌiÊjÊ>Ãȓ]ʘKœÊÃiÊ>Û>˜X>Ê«œÀµÕiÊ>ÃÊ L>ÃiÃ]ʜÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iʍ՘Ì>]ʘKœÊiÃÌKœÊˆ˜ÌiÀiÃÃ>`œÃ° iˆÃV>‡œ]Ê`iÊ>}Փ>ÊvœÀ“>]Ê>Ê«œÃÈLˆˆ`>`iÊ`iÊ«œ`iÀÊۈÀÊ>Ê «iÀ`iÀʜÊ`ˆÀiˆÌœÊ`iÊ̜ۜʘ>Ê>ÃÃi“Liˆ>ʓ՘ˆVˆ«>ÊµÕ>˜`œÊÃiÊ `ˆÃVÕÌiÊiÊ>Û>ˆ>ʜÊ*>˜œÊiÊ"ÀX>“i˜Ìœ¶ ÊqÊ-iʜÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iʍ՘Ì>ʈ˜Ìi}À>“Ê>ÃÊ>ÃÃi“Liˆ>Ãʓ՘ˆVˆ‡ Ê-iʜÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iʍ՘Ì>ʈ˜Ìi}À>“Ê>ÃÊ>ÃÃi“Liˆ>Ãʓ՘ˆVˆ‡ «>ˆÃÊ«œÀʈ˜iÀk˜Vˆ>]ʘKœÊ«œ`i“ÊÃiÀÊ>v>ÃÌ>`œÃÊ`>µÕi>ÃʵÕiÊ œÊ«œ`i“ÊÃiÀÊ>v>ÃÌ>`œÃÊ`>µÕi>ÃʵÕiÊ ÃKœÊ>ÃÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ`iÊ̜ۜʵÕiÊÌk“ÊœÃʜÕÌÀœÃÊ`i«Õ‡ ˜Vˆ>ÃÊ`iÊ̜ۜʵÕiÊÌk“ÊœÃʜÕÌÀœÃÊ`i«Õ‡ Ì>`œÃÊiiˆÌœÃ°Ê KœÊ«œ`i“ÊÃiÀʈ“«œÀÌ>˜ÌiÃʜÕÊ`>ÀʍiˆÌœÊ œÊ«œ`i“ÊÃiÀʈ“«œÀÌ>˜ÌiÃʜÕÊ`>ÀʍiˆÌœÊ «>À>ÊՓ>ÊVœˆÃ>ÃÊiÊ«>À>ʜÕÌÀ>ÃʘKœ°Ê-iÊÃiÊi˜Ìi˜`iʵÕiÊ œÃÊ «ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ `iÊ Õ˜Ì>Ê ÃKœÊ KœÊ «>ÀÌiÊ «>À>Ê >Ê ÛœÌ>XKœÊ `œÃÊÀi>̝ÀˆœÃÊ`iÊ}iÃÌKœÊiÊVœ˜Ì>Ã]ʘKœÊv>âÊÃi˜Ìˆ`œÊ œÊiÊVœ˜Ì>Ã]ʘKœÊv>âÊÃi˜Ìˆ`œÊ µÕiʘKœÊÃi>“ÊÌ>“Lj“Ê«>ÀÌiÊ«>À>Ê>ÊۜÌ>XKœÊ`œÃÊ “Ê«>ÀÌiÊ«>À>Ê>ÊۜÌ>XKœÊ`œÃÊ œÀX>“i˜ÌœÃÊ >“i˜ÌœÃÊ iÊ `>ÃÊ }À>˜`iÃÊ œ«XªiÃÊ `œÊ «>˜œ°Ê ˜VÕÈÛ>“i˜ÌiÊ >ÌjÊ «>À>Ê >ÃʓœXªiÃÊ`iÊVi˜ÃÕÀ>°Ê ÃÌiÊjÊՓÊ>ÃÃ՘̜ʵÕiÊ œÊ*- ÊiÃÌ?Ê>ÊÀiVÕ>ÀʘœÊ

µÕiÊVœ˜ViÀ˜iÊDÊۜÌ>XKœÊ`œÃʜÀX>“i˜ÌœÃÊi“Êv՘XKœÊ`œÊ>VœÀ`œÊ«ÀjۈœÊµÕiÊ̈˜…>Ê ÛˆœÊµÕiÊ̈˜…>Ê Vœ“ÊœÊ*>À̈`œÊ-œVˆ>ˆÃÌ>°Ê ]ʘKœÊ“iÊ«Àœ˜Õ˜Vˆ>˜`œÊÜLÀiʜÊÀiV՜]ÊVÀiˆœÊµÕiÊ œÊ*- ʘ՘V>Ê`iۈ>ÊÌiÀÊviˆÌœÊiÃÃiÊ«Àj‡>VœÀ`œÊ«œÀµÕiÊ`i«œˆÃÊ«>}>“‡ÃiÊv>VÌՇ À>ÃÊiÊVÀˆ>“‡ÃiÊvÀ>VÌÕÀ>Ã°Ê œÊ“iÕÊ«>À̈`œ]ʵÕiÊjÊ«iµÕi˜œ]ÊÌi˜Ì>“‡ÃiÊi˜Vœ˜ÌÀ>ÀÊ Vœ˜Ãi˜ÃœÃʓ>ÃʵÕiʘKœÊÌk“ʵÕ>µÕiÀÊiÝ«ÀiÃÃKœÊ˜>ʓi`ˆ`>Êi“ʵÕiʜÃÊ`œˆÃÊ }À>˜`iÃÊ«>À̈`œÃÊjʵÕiÊÌk“ʵÕiÊÃiÊi˜Ìi˜`iÀÊÀi>̈Û>“i˜ÌiÊ>ÊiÃÌ>ʓ>ÌjÀˆ>°Ê ÕÊ iÃ̜ÕÊDÊۜ˜Ì>`iÊ«>À>Ê`ˆâiÀʈÃ̜]Ê>ÌjÊ«œÀµÕi]ʘ>ÊÃÃi“Liˆ>Ê՘ˆVˆ«>Ê`œÊ*œÀ̜]Ê >ÃÃՓˆÊ«œÀʈ˜iÀk˜Vˆ>ʜÊV>À}œÊ`iʓi“LÀœÊ«œÀÊÃiÀÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÊ`iʍ՘Ì>ʓ>ÃÊvÕˆÊ œÊ֘ˆVœÊµÕiÊvՈÊiiˆÌœÊVœ“œÊ˜Ö“iÀœÊ`œˆÃ°Ê*œÀÌ>˜Ìœ]ÊÃiʓiÊV…>Ìi>ÃÃiÊ>µÕˆ]ʈ>Ê «>À>Ê>ÊÃÃi“Liˆ>°Ê ÊÜÕÊiÕʵÕi]ʘ>Ê @“>À>Ê՘ˆVˆ«>Ê`œÊ*œÀ̜]Ê>ÌÀ>ÛjÃÊ`>Ê Vœˆ}>XKœ]Êv>XœÊ>Ê`iviÃ>Ê`œÃʜÀX>“i˜ÌœÃ]Ê`>ÃÊVœ˜Ì>ÃÊiÊ`iÊÌÕ`œÊœÊµÕiÊÌi“Ê>ÊÛiÀÊ Vœ“Ê>ÃʵÕiÃ̪iÃÊ`iʘ>ÌÕÀiâ>Ê«œ‰ÌˆVœ‡iVœ˜“ˆV>°Ê ʍ?Ê`ˆÃÃiʘ>ÊÃÃi“Liˆ>ʵÕiÊ œÃÊ>VœÀ`œÃÊi˜ÌÀiʜÃÊ`œˆÃÊ«>À̈`œÃÊÃKœÊՓÊ`iÃÀiëiˆÌœÊ«>À>ÊVœ“Ê>Ãʈ˜Ã̈ÌՈXªiÃÊ V…>“>`>Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>Ê«œÀµÕiÊ>“«ÕÌ>“ÊœÊiÝiÀV‰VˆœÊ`i“œVÀ?̈Vœ°Ê ˜‡ ÌKœ]Ê«>À>ʈÃÜ]ÊÃiÀˆ>ʓi…œÀʵÕiʜÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iʍ՘Ì>ʘKœÊwÊâiÃÃi“Ê«>ÀÌiÊ`>Ê >ÃÃi“Liˆ>°ÊÌjʓiÊ`>Àˆ>ʍiˆÌœÊ«>À>Ê`i«œˆÃʘi}œVˆ>ÀÊ>ÃÊÌÀ>˜ÃviÀk˜Vˆ>ÃÊiʜÕÌÀ>ÃÊ VœˆÃ>Ãʓ>ˆÃ°Ê ʅ?ʵÕiÊVœ˜Ì>ÀÊ>ˆ˜`>ÊVœ“ÊœÊv>V̜Ê`i]ʘՓÊ>˜œ]ʅ>ÛiÀʵÕ>ÌÀœÊ>Ç Ãi“Liˆ>ÃʜÀ`ˆ˜?Àˆ>ÃÊi“ʵÕiÊV>`>Ê«ÀiÈ`i˜ÌiÊ`iʍ՘Ì>ÊÌi“ÊVˆ˜VœÊ“ˆ˜Õ̜ÃÊ«>À>Ê v>>À]ʜʵÕiÊ`?ÊÓäʓˆ˜Õ̜ÃÊ«œÀÊ>˜œÊ>ÊV>`>ÊՓoÊ Ê`i«œˆÃʜʫÀiÈ`i˜ÌiÊ`iʍ՘Ì>Ê ˜KœÊ«œ`iÊۜÌ>ÀʜʜÀX>“i˜ÌœÊ“>ÃÊ«œ`iÊۜÌ>ÀÊVœ˜Ì>ÃÊiÊÌ>Ý>öÊ>ÃÊ>ÃÊÌ>Ý>ÃʘKœÊ v>âi“Ê«>ÀÌiÊ`œÃʜÀX>“i˜ÌœÃ¶Ê?Ê>µÕˆÊ̜`>ÊՓ>ʈ˜VœiÀk˜Vˆ>ʵÕiÊÌi“Ê>ÊÛiÀÊVœ“Ê œÊ“i`œÊµÕiʜÃÊ}À>˜`iÃÊ«>À̈`œÃÊÌk“Ê`œÃÊ>VœÀ`œÃ]Ê`>ÃÊVœ“«À>ÃÊiÊÛi˜`>ÃÊ`œÃÊ «ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iʍ՘Ì>Ê>«ÃÊ>ÃÊiiˆXªiÃÊ«œÀÊV>ÕÃ>Ê`œÃʜÀX>“i˜ÌœÃ° œÊ“iˆœÊ`iÊÌÕ`œÊˆÃ̜]ʵÕ>ÊjʜÕÊ`iÛiÀˆ>ÊÃiÀʜʫ>«iÊ`>Ê , ¶ ÊqÊÊ , Ê`ivi˜`iʜʓiӜʵÕiÊiÕÊ`ivi˜`œ°Ê"Ê}À>˜`iÊ«ÀœLi“>Ê`>Ê , ÊjÊ>Ê«œˆÌˆâ>XKœÊ`iÃÌ>ÃʵÕiÃ̪iÃÊi]Êi“ÊÛiâÊ`iÊv>âiÀÊՓÊvÀՓÊ`iÊ`iL>ÌiÊ ÃœLÀiÊiÃÌ>Ãʓ>ÌjÀˆ>ÃÊVœ“ÊœÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iʍ՘Ì>]Ê«>ÀÌi]ʘ>ʓˆ˜…>Ê«iÀëiV̈Û>]Ê «œÀÊՓÊV>“ˆ˜…œÊiÀÀ>`œ]ʵÕiÊVœÀÀi뜘`iÊDÊÌi˜Ì>̈Û>Ê`iʓ>˜ˆ«Õ>XKœÊ`œÃʝÀ‡ }KœÃÊ>ÕÌ?ÀµÕˆVœÃ]ʵÕiÀÊÃi>“ÊœÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iʍ՘Ì>]ʵÕiÀÊÃi>“Ê>ÃÊ«À«Àˆ>ÃÊ >ÃÃi“Liˆ>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>°Ê*œÀµÕiÊiÃÃ>ʵÕiÃÌKœÊi˜ÛœÛiʜÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iʍ՘Ì>Ê iÊ>ÊÌi˜Ì>̈Û>Ê`>Ê , ÊvœˆÊÌ>“Lj“Ê«>À>ʵÕiʘ>ÃÊ>ÃÃi“Liˆ>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>Ê vœÃÃi“ÊۜÌ>`>ÃʓœXªiÃÊVœ˜`i˜>˜`œÊiÃÌiÊ>VœÀ`œÊi˜ÌÀiʜÃÊ`œˆÃÊ«>À̈`œÃ°ÊÊ>Ç Ãi“Liˆ>Ê`iÊvÀi}ÕiÈ>ÊjÊՓʝÀ}KœÊ«œ‰ÌˆVœÊwÊÃV>ˆâ>`œÀ]ÊVœ“œÊjÊ>ÊÃÃi“Liˆ>Ê `>Ê,i«ÖLˆV>ʜÕÊ>ÊÃÃi“Liˆ>Ê՘ˆVˆ«>Êi]Ê«œÀʈÃÜ]ÊVœ˜Ãˆ`iÀœÊiÃÌ>ÊÌi˜Ì>̈Û>Ê iÀÀ>`>Ê«œÀÊÌÕ`œÊœÊµÕiÊÌi“Ê`iÊ«œˆÌˆâ>XKœÊiʓ>˜ˆ«Õ>XKœ°Ê ÀiˆœÊµÕi]Ê`iۈ`œÊ >œÊv>V̜Ê`iÊVœ˜}Ài}>ÀʓՈÌ>Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>]Ê>Ê , Ê`iۈ>Ê iÃÌ>ÀÊ `ˆÛˆ`ˆ`>Ê «œÀÊ ÃiVXªiÃ]Ê i“Ê v՘XKœÊ `œÊ ˜˜Ö“iÀœÊ `iÊ iiˆÌœÀiÃ]Ê `œÃʜÀX>“i˜ÌœÃ]Ê`œÃÊ«ÀœLi“>ÃÊ`>Ê«œ«Õ>XKœ]ÊiÌV°Ê*œÀµÕiÊ>ÃÊ `œÃʜÀX>“i˜ÌœÃ]Ê`œÃÊ«ÀœLi“>ÃÊ`>Ê«œ«Õ> Ài>ˆ`>`iÃÊÃKœÊVœ“«iÌ>“i˜ÌiÊ`ˆÃ̈˜Ì>ÃÊ`iÊՓ>ÃÊ«>À>ʜÕÌÀ>Ã°Ê KœÊ«œ`i“œÃÊ>Û>ˆ>ÀÊVœ“«>À>̈Û>“i˜ÌiÊՓ>ʍ՘Ì>ÊVœ“ÊÎääÊ «iÃÜ>ÃÊVœ“ÊœÕÌÀ>ʵÕiÊÌi“Êxäʓˆo >ÃÊ Ì>“Lj“Ê ˜KœÊ v>À?Ê }À>˜`iÊ Ãi˜Ìˆ`œÊ wʘ>˜Vˆ>ÀÊ >ÃÊ >ÕÌ>ÀµÕˆ>ÃÊ œV>ˆÃÊ iÝVÕÈÛ>“i˜ÌiÊ `iÊ >VœÀ`œÊ Vœ“Ê œÊ ՘ˆÛiÀÜÊ`>Ê«œ«Õ>XKœo ÊqÊ ÝˆÃÌi“ÊÌÀkÃÊÛiV̜ÀiÃÊ«>À>ʜÊV?VՏœÊ`œÊ ÊqÊ ÝˆÃÌi“ÊÌÀ Êq ÊqÊ ÝˆÃÌi“ÊÌÀ k ՘`œÊ`iʈ˜>˜Vˆ>“i˜ÌœÊ`>ÃÊÀi}ÕiÈ>Ã]ÊœÊ ˜Ö“iÀœÊ`iÊÀiÈ`i˜ÌiÃÊ«iœÊ֏̈“œÊ i˜ÃœÃ]Ê ˜Ö“iÀœÊ`iÊÀiÈ`i˜ÌiÃÊ«iœÊ œÊµÕiÊiÃÌ?Ê`iÃ>VÌÕ>ˆâ>`œ]Ê>Ê?Ài>ÊÌiÀÀˆÌœÀˆ>Ê œÊµÕiÊiÃÌ?Ê`iÃ>VÌÕ>ˆâ>`œ]Ê>Ê i]Ê`i«œˆÃ]ʓ>ˆÃÊ`iÊ{äÊ«œÀÊVi˜ÌœÊ`œÊ̜Ì>Ê jÊ`ˆÃÌÀˆLՉ`œÊ«œÀÊՓ>ÊÃjÀˆiÊ`iÊv>V̜ÀiÃ°Ê jÊ`ˆÃÌÀˆLՉ`œÊ«œÀÊՓ>Êà ‰ ‰`œÊ«œÀÊՓ>Êà 1“>ÊÈÌÕ>XKœÊµÕiʘKœÊv>âÊÃi˜Ìˆ`œÊjÊœÊ 1“>ÊÈÌÕ>XK v>V̜Ê`iÊ>Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>ÊiÃÌ>Ài“Ê ˆ“«i`ˆ`>Ã]Ê«i>ÊiˆÊ`>Ãʈ˜>˜X>ÃÊœ‡ ˆ“«i`ˆ`>Ã]Ê«i>ÊiˆÊ`>Ãʈ˜>˜ V>ˆÃ]Ê`iÊÃiÊV>˜`ˆ`>Ì>Ài“Ê>Ê«ÀœiV̜ÃÊ iÃÌÀÕÌÕÀ>˜ÌiÃ°Ê ÀiˆœÊµÕiÊÌ>“Lj“]Ê>œÊ iÃÌÀÕÌÕÀ>˜ÌiÃ°Ê ÀiˆœÊµÕiÊÌ>“L ˜‰ÛiÊ ‰‰ÛiÊ `>Ê `ˆÃÌÀˆLՈ `ˆÃÌÀˆLՈXKœÊ `œÃÊ ÀiVÕÀÜÃ]Ê

££


՘Ì>Ê`iÊÀi}ÕiÈ>

,>“>`i `iÛiÀˆ>Êi݈Ã̈ÀÊՓÊVÀˆÌjÀˆœÊµÕiÊ̈ÛiÃÃiÊi“ÊVœ˜Ì>Ê>µÕˆœÊµÕiʅ?Ê«œÕVœÊÀiviÀˆÊiʵÕiÊ Ìi“Ê>ÊÛiÀÊVœ“ÊœÊv>V̜Ê`iÊ>Ê , Ê`iÛiÀÊVœ˜Ã̈ÌՈÀÊÃiVXªiÃÊ`iʅ>À“œ˜ˆ>ÊVœ“Ê>Ê Ìˆ«ˆwV>XKœÊ`>Ãʍ՘Ì>Ã]Ê`iÊ>VœÀ`œÊVœ“Ê«œÀ“i˜œÀiÃÊVœ“œÊ>Ê?Ài>]Ê>Ê«œ«Õ>XKœ]Ê>Ê iÃÌÀÕÌÕÀ>XKœÊ`iÊiµÕˆ«>“i˜ÌœÃ]ÊÃiÊÃKœÊ`œÃÊVi˜ÌÀœÃÊÕÀL>˜œÃʜÕÊÀÕÀ>ˆÃ]Ê`œÃÊ}À>˜`iÃÊ Vi˜ÌÀœÃ]Ê`œÊˆÌœÀ>]Ê`œÊˆ˜ÌiÀˆœÀoÊ i«œˆÃ]Ê>Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÛiÀˆ>“ÊÌiÀÊÌ>“Lj“Ê>}Փ>Ê vœ˜ÌiÊ`iÊÀiViˆÌ>ÊVœLÀ>`>Ê>ÌjÊ`ˆÀiVÌ>“i˜ÌiÊ«iœÃʈ“«œÃ̜Ã]ʘœ“i>`>“i˜ÌiÊ`œÊ ]Ê `œÊˆ“«œÃ̜Ê`iÊVˆÀVՏ>XKœ]Ê`œÊ«À«ÀˆœÊ,-]ÊÌ>ÊVœ“œÊÌk“Ê>ÃÊV@“>À>Ã]ʵÕiÊ>ˆ˜`>Ê `ˆÃ«ªi“Ê`iÊvœ˜ÌiÃÊ`iÊÀiViˆÌ>ÃÊiÝÌiÀ˜>Ã]ÊVœ“œÊœÊÕÀL>˜ˆÃ“œ]ʜʏˆVi˜Vˆ>“i˜ÌœÊoÊ ʘœÃÃ>Ê֘ˆV>Êvœ˜ÌiÊ`iÊÀiViˆÌ>ÊiÃÌ?ʘœÃÊVi“ˆÌjÀˆœÃ°Ê>“i˜ÌœÊ“Ո̜Ê`ˆâiÀʈÃ̜ÊVœ“Ê Փ>Ê`œÃiÊ`iʈÀœ˜ˆ>ʓ>Ã]Ê`iÊV>`>ÊÛiâʵÕiʜÕXœÊœÊȘœÊ>Ê̜V>À]ÊjÊ`ˆ˜…iˆÀœÊ>Êi˜ÌÀ>À°Ê

i«œˆÃ]Ê`iÛiÀˆ>ÊÃiÀÊv>VՏÌ>`œÊœÊ>ViÃÜÊ`ˆÀiV̜Ê>Ê«ÀœiV̜ÃÊiÊ«Àœ}À>“>ÃÊiÊ>œÃÊv՘‡ `œÃÊi“Ê…>À“œ˜ˆ>ÊVœ“Ê>Ê̈«œœ}ˆ>Ê`>Ãʍ՘Ì>ð KœÊ…iÊ«>ÀiViÊiÃÌÀ>˜…œÊµÕiÊÃiÊiÃÌi>Ê>Ê`ˆÃVṎÀʘ>ÊÃÃi“Liˆ>Ê`>Ê ,i«ÖLˆV>ÊՓ>Ê«Àœ«œÃÌ>Ê`iʏiˆÊµÕiÊ}iÀ>ÊۜâiÃÊ`ˆÃVœÀ`>˜ÌiÃʘœÊÃiˆœÊ `œÃÊ«À«ÀˆœÃÊ«>À̈`œÃʵÕiÊ>Ê«Àœ“œÛi“ÊiʘKœÊ>}À>`>Ê>Ê«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iÊ Õ˜Ì>ʘi“Ê`iÊV@“>À>¶ ÊqÊʵÕiÃÌKœÊ`œÊ“œ`iœÊ`iÊiiˆXKœÊ`œÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÊ`iÊV@“>À>ÊjʓiÀ>“i˜ÌiÊ «œ‰ÌˆV>Ê iÊ >`“ˆÌœÊ «iÀviˆÌ>“i˜ÌiÊ µÕiÊ œÃÊ «>À̈`œÃÊ “>ˆÃÊ Vœ>ÌiÀ>ˆÃÊ ÃiÊ ˆ˜ÃÕÀ>“Ê Vœ˜ÌÀ>ʜʘœÛœÊ“œ`iœÊi“ʵÕiʜÊV>˜`ˆ`>̜ʓ>ˆÃÊۜÌ>`œÊiÃVœ…iÊ>ÊÃÕ>ÊÛiÀi>XKœÊ iÊÃÕL“iÌiÊ>ʘœ“i>XKœÊ>œÊ̜ۜÊ`>Ê>ÃÃi“Liˆ>ʓ՘ˆVˆ«>°Ê/iœÀˆV>“i˜Ìi]ʈÃÌœÊ ÀïÀ>Ê >Ê V>«>Vˆ`>`iÊ `iÊ >ÃÊ œ«œÃˆXªiÃÊ µÕiÊ >̈˜>“Ê >µÕiiÃÊ “‰˜ˆ“œÃÊ «œ`iÀi“Ê ˆ˜Ìi}À>ÀÊ>ÃÊÛiÀi>XªiÃ]ʘœ“i>`>“i˜ÌiÊ>Ê

1]ÊœÊ œVœÊ`iÊ ÃµÕiÀ`>ÊiʜÊ

-Ê **°Ê>Ã]Ê«>À>Ê>Ê`iÜLÃÌÀÕXKœÊiÊ`iÃLœµÕi>“i˜ÌœÊµÕiÊVœ˜Ã̈ÌՈÊV@“>À>Ãʓˆ‡ ˜œÀˆÌ?Àˆ>Ã]ÊÃi“Ê“>ˆœÀˆ>ÃÊ>L܏ÕÌ>Ã]ÊVœ˜VœÀ`œÊ«i˜>“i˜ÌiÊVœ“ʜʓœ`iœÊ«Ài‡ ۈÃ̜°Ê }œÀ>]Ê µÕiÊ >Փi˜Ìi“Ê >ÃÊ Vœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ `iÊ wÃV>ˆâ>XKœÊ `>Ê >ÃÃi“Liˆ>Ê “Õ˜ˆVˆ«>ÊiÊÃiÊVÀˆi“ʘiÃÌ>ÃÊ>ÃÊVœ“ˆÃêiÃÊ`iÊ>Vœ“«>˜…>“i˜Ìœ°Ê ʵÕiÊ>Ê«À‡ «Àˆ>ʏiˆÊ`iÌiÀ“ˆ˜i]ÊVœ˜vœÀ“iʜʘ֓iÀœÊ`iÊiiˆÌœÀiÃʵÕiÊÌi“ÊՓ>Ê>ÕÌ>ÀµÕˆ>]Ê>Ê Vœ˜Ã̈ÌՈXKœÊ`>ÃÊÃiVXªiÃ]Ê>ÃÊVœ“ˆÃêiÃÊ`iÊiëiVˆ>ˆâ>XKœ°Ê*œÀµÕi]ʘKœÊÌi˜…>“Ê `Öۈ`>ÃÊ`iʵÕiʵÕ>Ãiʘˆ˜}Õj“ʏkʜÃÊ`œVՓi˜ÌœÃÊ>µÕ>˜`œÊ`>Ê>«ÀœÛ>XKœÊ`œÃÊ œÀX>“i˜ÌœÃ°Ê-KœÊÌÀkÃʜÕʵÕ>ÌÀœÊµÕiʜÃÊiÃÌÕ`>“Êi]Ê`i«œˆÃ]Ê>Ìjʘi“ÊÌk“ÊÌi“«œÊ «>À>Ê Ài՘ˆÀÊ Vœ“Ê œÃÊ œÕÌÀœÃÊ iÊ ÃÕ}iÀi“Ê >Ê Ìi˜`k˜Vˆ>Ê `iÊ ÛœÌœoÊ Ê wÃV>ˆâ>XKœÊ >ÕÌ?ÀµÕˆV>Ê>ÌÀ>ÛjÃÊ`>Ê>ÃÃi“Liˆ>Êv՘Vˆœ˜>Ê>Ãȓ°Ê*œÀʈÃÜÊi˜Ìi˜`œÊµÕiÊ`iÛi“Ê ÃiÀÊVÀˆ>`>Ãʓi…œÀiÃÊVœ˜`ˆXªiÃÊ`iÊÌÀ>L>…œÊ«>À>Ê>ÃÊ>ÃÃi“Liˆ>Ãʓ՘ˆVˆ«>ˆÃÊ qʘKœÊµÕ>ÌÀœÊ«œÀÊ>˜œÊ“>Ã]ÊÃiÊV>…>À]ÊՓ>ÊÛiâÊ«œÀʓkÃʇ]ʓ>ˆÃÊwÃV>ˆâ>XKœ]ʓ>ˆÃÊ ˆ˜ÌiÀÛi˜XKœÊ˜>Ê`ˆÃVÕÃÃKœÊ`iÊ`ˆ«œ“>ÃÊqÊi˜Ìi˜`œÊµÕiÊ>Ê>ÃÃi“Liˆ>ʓ՘ˆVˆ«>Ê `iÛiÊÌiÀ]Ê>ÊiÝi“«œÊ`>ÊÃÃi“Liˆ>Ê`>Ê,i«ÖLˆV>]ÊՓʏˆ“ˆÌiʓՈ̜ÊiëiV‰wVœÊ «>À>ÊVÀˆ>Àʏi}ˆÃ>XKœÊ>ÕÌ?ÀµÕˆV>]Ê>ʵÕ>Ê˜KœÊ`iÛiÀ?ÊÃiÀÊ`>ÊiÝVÕÈÛ>ÊVœ“«iÌk˜‡ Vˆ>Ê`œÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>ÊV@“>À>ÊiÊ`œÊÃiÕÊiÝiVṎۜʫ>À>ʵÕiÊ`i«œˆÃÊۜÌi“œÃ°Ê “Ê >}Փ>ÃÊ?Ài>ÃÊiëiV‰wV>Ã]Ê>ÃÊ>ÃÃi“Liˆ>Ãʓ՘ˆVˆ«>ˆÃÊ`iۈ>“ÊVÀˆ>Àʏi}ˆÃ>XKœÊ >ÕÌ?ÀµÕˆV>°Ê,iwÀœ‡“iÊ>œÊ>“Lˆi˜ÌiÊiÊDÃÊ?}Õ>Ã]Ê«œÀÊiÝi“«œoÊ-iÀKœÊ“>ÌjÀˆ>ÃÊ iÃÌÀˆÌ>Ê`œÊiÝiVṎۜÊ`>ÊV@“>À>¶Ê?Ê>µÕˆÊ>}Փ>Ãʓ>ÌjÀˆ>ÃÊÃi˜Ã‰ÛiˆÃÊi“ʵÕiÊ Õ“>Ê>ÃÃi“Liˆ>ʓ՘ˆVˆ«>Ê`iÛiÀˆ>ÊVÀˆ>Àʏi}ˆÃ>XKœÊ>ÕÌ?ÀµÕˆV>° VÀi`ˆÌ>ʘKœÊÌiÀÊÈ`œÊˆ˜œVi˜ÌiÊ>ÊVÀˆ>XKœÊ`iÊi“«ÀiÃ>Ãʓ՘ˆVˆ«>ˆÃʘiÇ Ã>ÃÊ?Ài>ö ÊqÊÃÊi“«ÀiÃ>Ãʓ՘ˆVˆ«>ˆÃÊvœÀ>“ʘiViÃÃ?Àˆ>ÃÊiÊ«œÃˆÌˆÛ>ÃÊ«>À>Ê}>À>˜ÌˆÀi“Ê>Ê >}ˆˆâ>XKœÊ“>ÃʘKœÊ`iˆÝ>“Ê`iÊVœ˜Ã̈ÌՈÀÊՓ>ÊvÕ}>]Êi˜ÌÀiÊ>ë>Ã]Ê>œÊVՓ«Àˆ“i˜ÌœÊ`>Ê iˆ°Ê œ˜ÌœÀ˜>‡ÃiÊ>ʏiˆÊ“>ÃÊÌ>“Lj“ÊjÊ>ÊÃÃi“Liˆ>Ê`>Ê,i«ÖLˆV>ʵÕiÊÛi“Ê«iÀ“ˆÌˆÀÊ µÕiÊÃiÊv>X>Ê>ÌÀ>ÛjÃÊ`>ÃÊi“«ÀiÃ>Ãʓ՘ˆVˆ«>ˆÃ°Ê ˜ÌKœ]Ê`>ʓˆ˜…>Ê«iÀëiV̈Û>]Ê>}ˆˆâi‡ ÃiÊ`iʜÕÌÀ>ʓ>˜iˆÀ>ʜÊv՘Vˆœ˜>“i˜ÌœÊ«œÀµÕiÊ>ÃÊ>ÃÃi“Liˆ>Ãʓ՘ˆVˆ«>ˆÃÊÃKœÊˆ˜Ã‡ ÌÀՓi˜ÌœÃÊ`iÊ}iÃÌKœÊi]ʘKœÊÌi˜`œÊ˜>`>ÊVœ˜ÌÀ>Ê>ÃÊi“«ÀiÃ>Ãʓ՘ˆVˆ«>ˆÃ]Ê>˜ÌiÃÊ«iœÊ Vœ˜ÌÀ?Àˆœ]ÊÝÊÛiœÊœÊ«ÀœLi“>Ê«i>Êv>Ì>Ê`iÊwÃV>ˆâ>XKœÊDÃÊi“«ÀiÃ>Ãʓ՘ˆVˆ«>ˆÃ°

œ˜Ãˆ`iÀ>Ê µÕiÊ iÃÃ>Ê «œ`iÀˆ>Ê ÃiÀÊ Õ“>Ê `>ÃÊ Vœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ >Ê `iÃVœ˜‡ Vi˜ÌÀ>ÀÊ`>ÃÊV@“>À>ÃÊ«>À>Ê>Ãʍ՘Ì>Ã]ʘœ“i>`>“i˜Ìiʘ>Ê?Ài>Ê`œÊ>“‡ Lˆi˜Ìi¶ ÊqÊÊ?Ài>Ê`œÊ>“Lˆi˜ÌiÊjʓՈ̜ÊÌÀ>˜ÃÛiÀÃ>°Ê-iÊv>>À“œÃ]Ê«œÀÊiÝi“«œ]ʘ>ÃÊ

£Ó

«œ‰ÌˆV>ÃÊ`iÊ«ÀœÌiVXKœÊiÊ«ÀiÛi˜XKœ]Ê>Ê՘Ì>Ê`iÊÀi}ÕiÈ>Ê`iÊ,>“>`i]ʍ՘Ì>‡ “i˜ÌiÊVœ“ÊœÀ`iœÊiÊ>ÊVœ˜ÛˆÌiÊ`>ʈ«œÀ]ʈ˜Ìi}À>Ê>Ê}i˜`>Ê88ʏœV>ÊµÕiÊÌi“ʘ>Ê ÃÕ>Ê}j˜iÃiÊ>ÊÃÕÃÌi˜Ì>Lˆˆ`>`iÊiʘiÃÌ>Ê>}i˜`>ʘKœÊiÃÌ?Ê>Ê @“>À>Ê՘ˆVˆ«>Ê`œÊ *œÀ̜°Ê"Ê œ˜Ãi…œÊ œœÀ`i˜>`œÀÊ`iÃÌ>Ê>}i˜`>ÊÌÀ>Ì>Ê`>ÃʵÕiÃ̪iÃʈ˜iÀi˜ÌiÃÊDÊ ÃÕÃÌi˜Ì>Lˆˆ`>`i°Ê}œÀ>]ʅ?ʜÕÌÀ>ÃʵÕiÃ̪iÃʵÕiÊÃKœÊ`ˆv‰ViˆÃÊ`iÊÀi܏ÛiÀ°Ê-iÊiÇ ̈ÛiÀ“œÃÊ>Êv>>À]Ê«œÀÊiÝi“«œ]ʘœÊÌÀ>Ì>“i˜ÌœÊiÊ«ÀiÃiÀÛ>XKœÊ`œÃÊië>XœÃÊ«ÖLˆ‡ VœÃ]Ê>ÊVˆ`>`iÊ`œÊ*œÀ̜ʘKœÊVœ˜Ìi“«>Ê`ii}>XKœÊ`iÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ðÊÃ̜ʫœÀµÕiÊ ÃKœÊië>XœÃʏˆ}>`œÃÊDÊ?Ài>Ê`œÊ>“Lˆi˜Ìi]ʵÕiÊjʜʫiÜʫiÃ>`œÊ`iÊՓ>ÊV@“>À>Ê i]Ê«>À>ÊՓ>ʍ՘Ì>ÊÌiÀÊ`ii}>XKœÊ`iÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃʘiÃÌ>Ê?Ài>]ÊÌiÀ?ʵÕiÊÕÃÕvÀՈÀÊ Ì>“Lj“Ê`>Ê`ii}>XKœÊ`iʓiˆœÃ°Ê>ÃÊ>ʏiˆÊ`iw˜iʵÕi]ʘ>Ê`ii}>XKœÊ`iÊVœ“«i‡ Ìk˜Vˆ>Ã]Ê>ÊV@“>À>ÊÌ>“Lj“ÊVi`>ÊÀiVÕÀÜÃʅՓ>˜œÃ°Ê>Ã]Êi݈ÃÌi“Ê?Ài>ÃÊVœ“œÊ>Ê }iÃÌKœÊ`œÊ«>ÌÀˆ“˜ˆœÊiÃVœ>À]Êi“ʵÕiÊ>Ãʍ՘Ì>ÃÊÌk“Ê̜`>Ê>ÊV>«>Vˆ`>`iÊ«>À>Ê>V‡ ÌÕ>À°Ê ÃÊܓœÃÊ>Ê֘ˆV>ʍ՘Ì>Ê`œÊ«>‰ÃʵÕiÊÌi“ÊՓʫÀœÌœVœœÊVœ“ʜʈ˜ˆÃÌjÀˆœÊ `>Ê `ÕV>XKœÊ«>À>Ê>ÃÊ>V̈ۈ`>`iÃÊ`iÊi˜ÀˆµÕiVˆ“i˜ÌœÊVÕÀÀˆVՏ>ÀÊVœ“œÊi˜Ìˆ`>`iÊ «Àœ“œÌœÀ>°Ê-œ“œÃÊ«>ÀViˆÀœÃÊ`>Ê @“>À>Ê՘ˆVˆ«>Ê`œÊ*œÀ̜ʫ>À>ÊÌÀkÃÊiÃVœ>ÃÊ “>Ã]Ê«>À>Ê`œˆÃÊ>}ÀÕ«>“i˜ÌœÃÊÛiÀ̈V>ˆÃÊ>µÕˆÊi“Ê,>“>`i]ÊܓœÃÊ>Ê֘ˆV>ʍ՘Ì>Ê `œÊ«>‰ÃʵÕiÊÌi“ÊiÃÃ>ÃÊ>V̈ۈ`>`iÃ°Ê Ê“>ˆÃ\ʘ>Ê>Û>ˆ>XKœÊviˆÌ>Ê«i>Ê œ“ˆÃÃKœÊ`iÊ Vœ“«>˜…>“i˜ÌœÊ`œÊ*Àœ}À>“>]Ê«iÀ>˜ÌiÊՓʫ>ۈ…KœÊ`>Ê“>`œÀ>ÊÀi«i̜]ÊVœ“Ê “>ˆÃÊ`iÊ`Õ>ÃʓˆÊ«iÃÜ>Ã]Êi˜ÌÀiʜÃʵÕ>ˆÃÊ>}i˜ÌiÃÊi`ÕV>̈ۜÃ]ʜʘœÃÜʫÀœ}À>‡ “>ÊvœˆÊVœ˜Ãˆ`iÀ>`œÊiÝVii˜Ìi°Ê ÊjÊ`iʈ˜ÌiÀÀœ}>ÀÊVœ“œÊjÊ«œÃÉÛiÊ>ÊՓ>ʍ՘Ì>ÊÌiÀÊ Õ“Ê«Àœ}À>“>Êi`ÕV>̈ۜʵÕiʘi“ÊՓ>Ê}À>˜`iÊ«>ÀÌiÊ`>ÃÊV@“>À>ÃʜviÀiVioÊÊ v?VˆoÊÊՓ>ʵÕiÃÌKœÊ`iÊ`iw˜ˆXKœÊ`iÊ«ÀˆœÀˆ`>`iðÊ+Õ>˜`œÊ>ÃÃՓˆÊiÃÌiÊV>À}œ]Ê `iw˜ˆÊµÕiʘKœÊÃiÀˆ>Ê«>À>Ê>ÃȘ>ÀÊ>ÌiÃÌ>`œÃʓ>ÃÊ«>À>ÊVÀˆ>ÀÊ«œ‰ÌˆV>ÃÊiÊ>ʓˆ˜…>Ê «Àˆ˜Vˆ«>Ê«ÀˆœÀˆ`>`iÊ«œ‰ÌˆV>ÊjÊ>Êi`ÕV>XKœ°Ê ÊiÃÌ>ʘKœÊjʓ>ˆÃÊ`œÊµÕiÊ>ÊVÀˆ>XKœÊ `>ÃÊL>ÃiÃÊ`iÊÃÕÃÌi˜Ì>Lˆˆâ>XKœÊ«>À>ʜʘœÃÜÊvÕÌÕÀœÊVœiV̈ۜ°


"Ê«œ`iÀʓœ˜œ«œˆÃÌ>ʵÕiÊ ÃÕLÕ}>Ê>Ãʍ՘Ì>ÃÊDÃÊV@“>À>Ã

ˆÃVÕÌi‡ÃiʓՈ̜Êi“Ê̜À˜œÊ`œÊ«œ`iÀʏœV>Ê“>ÃÊÌiÀ?ÊÀi>“i˜ÌiʜʏœV>Ê >}Փʫœ`iÀ¶ œKœÊ,œâiˆÀ>Ê­,®ÊqÊ-iʜʫœ`iÀʏœV>ÊvœÀÊ>ÊV@“>À>ʓ՘ˆVˆ«>]ÊÌi“Ê«œ`iÀ]Ê`ˆÃ‡ ÜʘKœÊÌi˜…œÊµÕ>µÕiÀÊ`Öۈ`>°Ê-iʜʫœ`iÀʏœV>ÊvœÀÊ>ʍ՘Ì>Ê`iÊvÀi}ÕiÈ>]ʘKœÊÌi“°Ê -iÀۈ“œÃÊ«>À>ÊV>“«>˜…>ÃÊiiˆÌœÀ>ˆÃÊ`iʵÕ>ÌÀœÊi“ʵÕ>ÌÀœÊ>˜œÃ]Ê`ÕÀ>˜ÌiÊ£xÊ`ˆ>ÃÊi]Ê «œ˜ÌÕ>“i˜Ìi]Ê«>À>Ê>ÃÃ՘̜ÃÊi“ʵÕiÊÌi˜…>Ê>}Փʈ˜ÌiÀiÃÃiÊDÊV@“>À>Ê`>ÀÊՓ>ÊViÀÌ>Ê VœLiÀÌÕÀ>ÊVœ“Ê>Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>Ã°Ê KœÊ`ˆ}œÊµÕiÊÃi>ʈ}Õ>Êi“Ê̜`>ÃÊ>ÃÊVˆ`>`iÃÊ “>Ã]Êi“Ê}À>˜`iÊ«>ÀÌiÊ`>ÃʓiÓ>Ã]ÊV>`>ÊÛiâʓ>ˆÃ]ʜʫœ`iÀÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>ÊÌi˜`iÊ>ÊÃiÀÊ iÃÛ>âˆ>`œÊiÊÃi“ÊÃi˜Ìˆ`œÊ«>À>Ê>ÃÊV@“>À>ÃÊ«œÀµÕiÊÀïÀ>Ê«ÀœÌ>}œ˜ˆÃ“œÊ>œÃʅœ“i˜ÃÊ `œÊVœ˜Vi…œÊiÊ>œÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iÊV@“>À>]Ê}iÀ>˜`œÊՓÊVœ˜yʈ̜Ê`iʈ˜ÌiÀiÃÃið +ÕiʏiˆÌÕÀ>Êv>âÊ`>ʈ˜Ìi˜XKœÊ`iÊÀïÀ>Ài“ÊœÊ`ˆÀiˆÌœÊ`iÊ̜ۜÊDÃʍ՘Ì>ÃÊ`iÊ vÀi}ÕiÈ>Êi“ʵÕiÃ̪iÃÊVi˜ÌÀ>ˆÃÊ`>ÃÊ>ÃÃi“Liˆ>Ãʓ՘ˆVˆ«>ˆÃ]ÊVœ“œÊ ˜>Ê`ˆÃVÕÃÃKœÊ`œÊ*>˜œÊiÊ"ÀX>“i˜Ìœ¶ ,ÊqÊÃÜÊÝÊVœ“«ÀœÛ>ʜʵÕiÊ`ˆÃÃiÊ>˜ÌiÀˆœÀ“i˜Ìi°Ê ݈ÃÌiÊV>`>ÊÛiâʓ>ˆÃÊՓʫœ`iÀÊ “œ˜œ«œˆÃÌ>ʵÕiÊÃÕLÕ}>Ê>Ãʍ՘Ì>ÃÊDÃÊV@“>À>ðÊ>“i˜Ì>Ûi“i˜Ìi]ʘiÃÌiÊ«>‰ÃÊœÊ “œ`œÊ`iÊ>wÊÀ“>XKœÊ`iʓՈÌ>Ê}i˜ÌiÊ«>ÃÃ>Ê«œÀʘKœÊÌiÀÊVœ˜ÌÀ>‡«œ`iÀ°Ê KœÊjʓˆ˜ˆ“>‡ “i˜ÌiÊi˜Ìi˜`‰ÛiÊµÕiÊՓ>ʍ՘Ì>Ê`iÊvÀi}ÕiÈ>]ʵÕiÊۈÛiÊ`œÊ*>˜œÊ`iÊV̈ۈ`>`iÃÊiÊ `œÊ"ÀX>“i˜ÌœÊ`>ÊV@“>À>]ʘKœÊ«œÃÃ>]ʘ>Ê>ÌÕÀ>Ê`>Ê`ii}>XKœÊwʘ>Êi“Ê>ÃÃi“Liˆ>Ê “Õ˜ˆVˆ«>]ʈ˜ÌiÀۈÀʘi“ÊۜÌ>ÀÊv>ۜÀ>Ûi“i˜ÌiʜÕÊVœ˜ÌÀ>°Ê*ÀœÛ>‡ÃiʵÕiÊi݈ÃÌiÊՓ>Ê >̈ÌÕ`iÊVœÀ«œÀ>̈ۈÃÌ>Ê«œÀÊvœÀ“>Ê>Êiˆ“ˆ˜>Àʜʫœ`iÀÊ`iÊL>ÃiÊi“ÊÈÌÕ>XªiÃʵÕiÊ «œ`i“Ê}iÀ>ÀÊVœ˜yʈ̜ÃÊ`iʈ˜ÌiÀiÃÃiðÊ/i“œÃʜÊiÝi“«œÊ`>Ê @“>À>Ê՘ˆVˆ«>Ê`iÊ ˆÃLœ>ʵÕiÊ>Ãʍ՘Ì>ÃÊ>ÌiÀ>“Ê>ÊvœÀX>Ê«œ‰ÌˆV>Ê`>Ê>ÃÃi“Liˆ>Êi]ÊVœ“œÊÌ>]Êi˜Ìi˜`œÊ µÕiÊiÃÌ>ʏiˆÊ˜KœÊjʓ>ˆÃʵÕiÊՓÊÃ>«>̈˜…œÊviˆÌœÊDʓi`ˆ`>Ê`œÊ«i∘…œÊ`iʈÃLœ>° ,i}ˆœ˜>ˆâ>XKœÊœÕÊ`iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>XKœ¶ ,ÊqÊ,i}ˆœ˜>ˆâ>XKœÊœÕÊ`iÃVœ˜Vi˜ÌÀ>XKœ]Ê`iÃ`iʵÕiÊÃiʵÕiˆÀ>ÊÀi>“i˜ÌiÊÀi}ˆœ‡ ˜>ˆâ>À°ÊVˆ“>Ê`iÊÌÕ`œ]ÊÀïÀ>Àʜʫœ`iÀÊ}œL>Ê>ʈÃLœ>°Ê KœÊµÕiÃ̈œ˜œÊ>ÃÊLœ>ÃÊ ˆ˜Ìi˜XªiÃÊ}œÛiÀ˜>̈Û>ÃÊ`iʈÃLœ>ʓ>ÃÊ>ÊÛiÀ`>`iÊjʵÕiÊ}œÛiÀ˜>ÊDʓi`ˆ`>]ʈ“>‡ }i“ÊiÊÃi“i…>˜X>Ê`iʈÃLœ>]ʵÕiÊjÊՓ>ʓi`ˆ`>ʈ˜ÛiÀÃ>ÊDÊ`œÊÀiÃÌ>˜ÌiÊ«>‰Ã°Ê Ê …?ÊÀ>âªiÃÊ«>À>ʜÊv>âiÀi“°Ê1“Ê«œ‰ÌˆVœÊ}œÛiÀ˜>Ê«>À>Ê`i«œˆÃÊVœ…iÀÊ̜ۜÃÊiÊiÃÌiÃÊ iÃÌKœ]ʘ>ÊÃÕ>ʓ>ˆœÀˆ>Êi“ʈÃLœ>]Ê-iÌÖL>ÊiÊ->˜Ì>Àj“°Ê ÊÌÕ`œÊœÊµÕiÊiÃÌi>Ê`iÊvœÀ>Ê `iÃÃiÊVˆVœÊjÊ«œÕVœÊ>ˆVˆ>˜ÌiÊ«>À>ʜÃÊ«œ‰ÌˆVœÃ°Ê6k“ÊV?Ê>Vˆ“>Ê`iÊÛiâÊi“ʵÕ>˜`œÊ >œÊ>À`ˆ“Ê✜}ˆVœÊÛiÀʜÃÊ>˜ˆ“>ˆÃʵÕiÊ>µÕˆÊiÃÌKœ]ʓՈ̜ÊLœ˜ˆÌœÃ]Ê}>œÃÊ“ÕˆÌœÊ «œÀÀiˆÀœÃ]ʘՓ>Ê✘>Ê`œÊˆ˜ÌiÀˆœÀ]Ê>LÀi“ÊՓ>ÊiÃÌÀ>`>]ÊՓ>ÊÀÕ>ÊiÊՓÊV>“ˆ˜…œÊ“>ÃÊ œÊ}À>˜`iʈ˜ÛiÃ̈“i˜ÌœÊjÊviˆÌœÊi“ʈÃLœ>°Ê"ÃʅœÃ«ˆÌ>ˆÃÊviV…>“ʘœÊ«>‰ÃÊ̜`œÊ“>ÃÊ …?ʓ>ˆÃÊՓʫ>À>Ê >ÃV>ˆÃ°Ê À>}>˜X>ÊiÊÕ>À`>ÊÛ>i“Ê“iˆ>Ê`Öâˆ>Ê`iÊ̜ۜðÊ-KœÊ i˜Ûiœ«iÃÊviV…>`œÃÊVœ“ÊœÃʵÕ>ˆÃʘKœÊÛ>iÊ>Ê«i˜>Ê«iÀ`iÀÊÌi“«œ°Ê*œÀÌ>˜Ìœ]ÊÀïÀ>ÀÊœÊ «œ`iÀÊ`iÊ`iVˆÃKœÊµÕiÊiÃÌ?ÊVœ˜Vi˜ÌÀ>`œÊi“ʈÃLœ>ÊjÊv՘`>“i˜Ì>°ÊÊÀi}ˆKœÊ œÀÌi]Ê µÕiÊvœˆÊvœÀ̉Ãȓ>]Ê}À>˜`iÊ«Àœ`Õ̜À>Ê`iʈ“«œÃ̜ÃÊiÊÀˆµÕiâ>ʘ>Vˆœ˜>]ÊV…i}œÕÊ>Ê ÃiÀÊÀiVœ˜…iVˆ`>ÊVœ“œÊ«>}>`œÀ>ʓ>Ãʘ՘V>ÊiÃÃiÊÀiVœ˜…iVˆ“i˜ÌœÊvœˆÊÌÀ>`Õâˆ`œÊiÊ “>ÌiÀˆ>ˆâ>`œÊi“Ê“i…œÀˆ>Ãʈ˜vÀ>‡iÃÌÀÕÌÕÀ>ˆÃ°Ê ÊœÊ œÀÌi]Êv>ViÊDÃÊVÀˆÃiÃʵÕiÊ>viVÌ>“Ê …œiÊ>Ê«Àœ`ÕXKœÊiÊiÝ«œÀÌ>XKœÊ>œÊ˜‰ÛiÊ`œÃÊÌkÝÌiˆÃ]Ê`œÊV>X>`œÊiʜÕÌÀ>Ãʈ˜`ÖÃÌÀˆ>Ã]Ê ÃÊÌiÀˆ>Ê>Ê}>˜…>ÀÊVœ“ÊՓ>Ê`iÃVœ˜Vi˜ÌÀ>XKœÊ`œÊ«œ`iÀÊVi˜ÌÀ>]ÊLi“ÊVœ“œÊVœ“Ê Փ>Ê«œÃÌiÀˆœÀÊViiLÀ>XKœÊ`iÊ«>ÀViÀˆ>ÃÊ>>À}>`>ÃÊiÊ«ÀœÌœVœœÃÊ«ÀiviÀi˜Vˆ>ˆÃÊVœ“Ê Փ>ÊÀi}ˆKœÊ“>ˆÃÊ«ÀÝˆ“>Ê`>ʘœÃÃ>]ÊVœ“œÊjÊ>Ê>ˆâ>ÊiʘKœÊVœ“ʈÃLœ>ʵÕi]Ê«>À>Ê >j“Ê`iÊiÃÌ>Àʓ>ˆÃÊ>v>ÃÌ>`>ÊiÊ`iÊÌiÀÊ>ˆ˜`>Ê>ÊÀi}ˆKœÊ i˜ÌÀœÊ«iœÊ“iˆœ]Ê>ˆ˜`>ÊÀiÛi>Ê>Ê }ՏœÃˆViÊ`iʺVœ“iÀ»ÊÌÕ`œÊœÊµÕiÊiÃÌ?ÊDÊۜÌ>°Ê iÃVœ˜Vi˜ÌÀ>XKœ]Ê`iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>XKœoÊ Ìi“ʵÕiʅ>ÛiÀʵÕ>µÕiÀÊVœˆÃ>ʵÕiʘœÃÊ«iÀ“ˆÌ>Ê̜“>ÀÊ`iVˆÃªiÃ]ʜLۈ>“i˜ÌiʘՓ>Ê «iÀëiV̈Û>Ê`iÊiµÕˆ‰LÀˆœÊ`iÊ@“LˆÌœÊ˜>Vˆœ˜>ÊiÊViiLÀ>ÀÊ«>ÀViÀˆ>ÃÊiÃÌÀ>Ìj}ˆV>ÃÊ`iÊ

`iÃi˜ÛœÛˆ“i˜ÌœÊVœ“Ê«ÀœÛ‰˜Vˆ>ÃÊ«iÀˆvjÀˆV>Ã°Ê œÕÊՓÊiÝi“«œ\Ê À>}>˜X>ÊjÊ>ÊVˆ`>‡ `iÊ«œÀÌÕ}ÕiÃ>ʓ>ˆÃÊ«ÀÝˆ“>Ê`iÊ*>ÀˆÃ]Ê`œÊVi˜ÌÀœÊ`>Ê ÕÀœ«>]Êi]ʘœÊi˜Ì>˜Ìœ]ÊjÊ>ʵÕiÊ iÃÌ?ʓ>ˆÃÊ>v>ÃÌ>`>Ê«œÀµÕiÊv>Ì>“Ê“iˆ>Ê`Öâˆ>Ê`iʵՈ“iÌÀœÃÊ`iÊ>Õ̜‡iÃÌÀ>`>°Ê À>‡ }>˜X>ʘKœÊÃiÊ«œ`iÊ`ivi˜`iÀÊi“ÊÌiÀ“œÃʈ˜`ÕÃÌÀˆ>ˆÃʜÕʘœÊµÕiʵÕiÀʵÕiÊÃi>Ê«œÀµÕiÊ >Ê`ˆÃÌ@˜Vˆ>ÊDÊ«ÀÝˆ“>Ê>Õ̜‡iÃÌÀ>`>Êië>˜…œ>Êjʏœ˜}‰˜µÕ>°Ê ˜µÕ>˜ÌœÊ Û>Ã]ʵÕiÊjÊ “Ո̜ʓ>ˆÃʏœ˜}i]ÊiÃÌ?ʓՈ̜ʓ>ˆÃÊ«ÀÝˆ“>Ê`iÊ*>ÀˆÃ°Ê ]ʘœÊi˜Ì>˜Ìœ]ʜÃʺ«>ÀœœÃ»Ê`œÊ œÀÌi]ÊÃi“ʵÕ>µÕiÀʜvi˜Ã>Êi“ÊÌiÀ“œÃʈ˜ÌiiVÌÕ>ˆÃ]ÊÛKœÊ«>À>ʈÃLœ>ÊiÊwÊV>“Ê“>ˆÃÊ ˆÃLœiÌ>ÃʵÕiʜÃÊ`iʈÃLœ>]Ê`iÏՓLÀ>“‡ÃiÊVœ“ʜʫœ`iÀ]ÊÃiÊV>…>Àʘ՘V>Ê̈˜…>“Ê ˆ`œÊ>ʈÃLœ>]ÊiÝVi«ÌœÊµÕ>˜`œÊۈÈÌ>À>“Ê>Ê Ý«œÊœÕʜʍ>À`ˆ“Ê✜}ˆVœÊiÊ̜À˜>“‡ ÃiÊÃÕLÃiÀۈi˜ÌiÃ]ÊۈÛi˜`œÊi“ʈÃLœ>Ê«>À>Ê̜`>Ê>Êۈ`>ÊiÊâi>˜`œÊ«iœÃʈ˜ÌiÀiÃÃiÃÊ œV>ˆÃ]ÊiõÕiVi˜`œÊ>ÃÊÃÕ>ÃÊÀ>‰âiÃÊiʜʈ˜ÌiÀiÃÃiÊ`œÊÌiÀÀˆÌÀˆœÊ˜>Vˆœ˜>°

՘Ì>Ê`iÊÀi}ÕiÈ>

iۜ}ˆ`i

ivi˜`iÊ>ÊiÝ̈˜XKœÊ`iÊ>}Փ>Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>ʜÕÊ>ÊVÀˆ>XKœÊ`iÊ Õ˜Ì>ÃÊVœ“Ê“>ˆÃÊ«œ`iÀ¶ ,ÊqÊʓՈ̜Ê`ˆv‰VˆÊ`iwʘˆÀʜʫ>`ÀKœÊ>ÊÃi}ՈÀÊi“Ê*œÀÌÕ}>Ê«œÀµÕiʘÃÊÌi“œÃÊ>Ãȇ “iÌÀˆ>ÃʓՈ̜Ê>Vi˜ÌÕ>`>ðÊ-iÊvœÀ“œÃÊ>Ê/À?ǜÇœ˜ÌiÃʜÕÊ>œÊi˜Ìiœ]Ê`i«>À>“œ‡ ˜œÃÊVœ“ÊvÀi}ÕiÈ>ÃÊVœ“Ê£xÊ«iÃÜ>Ã]ʜ˜`iÊi݈ÃÌiÊՓ>Ê«iÀ“>˜i˜ÌiÊ`iÃiÀ̈wÊV>XKœ]Ê œÊviV…œÊ`iʅœÃ«ˆÌ>ˆÃ]Ê`iÊiÃVœ>ÃÊ«Àˆ“?Àˆ>Ã°Ê ÕÊi˜Ìi˜`œÊÌÕ`œÊˆÃÜ]ʅ?ʵÕiÊ«ÀœVi`iÀÊ >ÊՓ>ÊÀiœÀ}>˜ˆâ>XKœ°Ê}œÀ>]Ê>Ãʍ՘Ì>ÃʘKœÊÃKœÊÀiœÀ}>˜ˆâ?ÛiˆÃÊVœ“œÊœÃʅœÃ«ˆÌ>ˆÃÊ ˜i“ÊVœ“œÊ>ÃÊiÃVœ>ÃÊ«Àˆ“?Àˆ>ðÊ*œÀµÕi]ʘՓ>ÊvÀi}ÕiÈ>ÊVœ“Ê£äʜÕÊ£xʅ>LˆÌ>˜ÌiÃ]Ê ˜i“ÊVœ“œÊ>ÃÊiÃVœ>ÃÊ«Àˆ“ Àˆ>ðÊ*œÀµÕi]ʘՓ>ÊvÀi}ÕiÈ>ÊVœ“Ê£äʜÕÊ£xʅ>LˆÌ>˜ÌiÃ]Ê Vœ“œÊ>Vœ˜ÌiViÊ«œÀÊiÝi“«œÊi“Ê/À?ǜÇœ˜ÌiÃ]ʜʫÀiÈ`i˜ÌiÊ`iʍ՘Ì>Êjʜʅœ“i“Ê vœÀÌiÊ`iʏˆ}>XKœÊVœ“Ê̜`œÊœÊ«œ`iÀÊV>“>À?ÀˆœÊµÕiÊiÃÌ?ʈ˜Ã̈ÌՇ XKœÊVœ“Ê̜`œÊœÊ«œ`iÀÊV>“>À?ÀˆœÊµÕiÊiÃÌ?ʈ˜Ã̈ÌՇ ‰`œ°Ê ÊÃiʘKœÊ…?ÊՓʫÀiÈ`i˜ÌiÊ`iʍ՘Ì>ʜÕÊÕ“Ê œÊ…?ÊՓʫÀiÈ`i˜ÌiÊ`iʍ՘Ì>ʜÕÊÕ“Ê Vˆ`>`KœÊÀi뜘Ã?ÛiÊµÕiÊv>X>Ê>ʏˆ}>XKœÊi˜ÌÀiÊ œÊÀi뜘Ã?ÛiÊµÕiÊv>X>Ê>ʏˆ}>XKœÊi˜ÌÀiÊ >ÊvÀi}ÕiÈ>]ʜÃÊÃiÕÃÊ«ÀœLi“>ÃÊiÊ>Êۈ>Ê œÕÊ>ÊVˆ`>`i]ÊVÀˆ>‡ÃiÊՓÊ}À>˜`iÊÛ>∜°Ê }œÀ>]Ê i˜Ìi˜`œÊ µÕi]Ê «œÀÊ iÝi“«œ]Ê ˜œÊ*œÀ̜ʫœ`iʅ>ÛiÀÊՓ>ÊÀiœÀ}>˜ˆ‡ â>XKœ°Ê œ°Ê >ÃÊ ÛœÌ>“œÃÊ ˜œÛ>“i˜ÌiÊ >Ê ˆÃLœ>oÊ ˆÃÌœÊ >Vœ˜ÌiViÊ «œÀµÕiÊ ˆÃ‡ Lœ>ÊÌi“ÊՓ>ÊÃjÀˆiÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>ÃʵÕiÊ ˜KœÊÛ>i“ʘi“Êv>âi“Ê>Ê«œ˜Ì>Ê`iÊÕ“Ê œÊÛ>i“ʘi“Êv>âi“Ê>Ê«œ˜Ì>Ê`iÊÕ“Ê V…>ۜÊiÊÌk“Ê{xä]ʜÕÊÇääÊiiˆÌœÀiÃ°Ê “Ê{xä]ʜÕÊÇääÊiiˆÌœÀiÃ°Ê >ˆÃÊՓ>ÊÛiâ]ʜÊÌ>ÊÃ>«>̈˜…œÊviˆÌœÊDÊ “i`ˆ`>Ê`œÊ«i∘…œÊ`iʈÃLœ>°Ê ÊVœ“œÊ ˆÃLœ>Ê iÃÌ?Ê “>]Ê i˜ÌKœÊ ̜`œÊ œÊ «>‰ÃÊ ‰‰ÃÊ Ìi“]Ê œLÀˆ}>̜Àˆ>“i˜Ìi]ʵÕiÊiÃÌ>Àʓ>°Ê KœÊ`ˆ}œÊµÕiÊ ˜KœÊÃi>Ê«Ài“i˜ÌiÊv>âiÀÊ>ÕÃÌiÃʓ>ÃÊÌ>Ê˜KœÊ«œ`iÊ œÊÃi>Ê«Ài“i˜ÌiÊv>âiÀÊ>ÕÃÌiÃʓ>ÃÊÌ>Ê˜KœÊ«œ`iÊ ÃiÀÊviˆÌœÊ«œÀÊ`iVÀi̜Ê`iʏiˆ]ʘi“Ê«œÀÊÌiÀʓi˜œÃÊ`iÊ ÎäʜÕʓ>ˆÃÊ`iÊÎää°Ê/i“ʵÕiʅ>ÛiÀÊՓÊiµÕˆ‰‡ LÀˆœÊ“Ո̜ÊLi“Ê«œ˜`iÀ>`œÊ«œÀµÕiʜÊVˆ`>`KœÊ iiˆÌœÊ«>À>Ê}œÛiÀ˜>ÀÊ>ʍ՘Ì>Ê`iÊvÀi}ÕiÈ>ÊÌi“Ê Փ>Ê}À>˜`iÊÀi뜘Ã>Lˆˆ`>`i]ʘKœÊÝʵÕ>˜ÌœÊ DÊ«Àœ“œXKœÊ`iʓi…œÀˆ>ÃÊ«>À>Ê>ÊÃÕ>ʏœV>ˆ`>‡ œÊ`iʓi…œÀˆ>ÃÊ«>À>Ê>ÊÃÕ>ʏœV>ˆ`>‡ `i]ÊVœ“œÊjÊÌ>“Lj“ÊœÊiœÊ`iʏˆ}>XKœÊi˜ÌÀiÊ Ì>“Lj“ÊœÊiœÊ`iʏˆ}>XKœÊi˜ÌÀiÊ >Ê>`iˆ>ÊiÊ>Êۈ>ÊiÊ>ÊVˆ`>`i]ʵÕiʘKœÊ`iÛiÊ ÀiÃՓˆÀ‡ÃiÊ >œÃÊ `ˆ>ÃÊ `iÊ viˆÀ>°Ê Ê Õ“>Ê ÃˆÌÕ>XKœÊ œÊ µÕiÊ i݈}iÊ “ÕˆÌœÊ VՈ`>`œÊ iÊ µÕiÊ ÃiÊ «i˜ÃiÊ V>`>Ê V>ÃœÊ Vœ“œÊՓÊV>Ü° œKœÊ,œâiˆÀ>]Ê*ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>Ê՘Ì>Ê`iÊÀi}ÕiÈ>Ê`iÊ iۜ}ˆ`i

£Î


՘Ì>Ê`iÊÀi}ÕiÈ>

->˜ÌœÊ`ivœ˜Ãœ 1“>ÊiˆÊµÕiʘKœÊjÊ«>À>Ê̜`œÃ\Ê *ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iʍ՘Ì>ʈ}˜œÀ>`œÃ +ÕiÊ «œÃˆXKœÊ >ÃÃՓiÊ Ài>̈Û>“i˜ÌiÊ >œÊ «ÀœiVÌœÊ œÛ>Ê iˆÊ ÕÌ?ÀµÕˆV>Êi“Ê`ˆÃVÕÃÃKœÊi˜ÌÀiʜÊ*-ÊiʜÊ*- ¶ 7ˆÃœ˜Ê >Àˆ>Ê ­7®Ê qÊ *iœÊ “i˜œÃÊ `>Ê “ˆ˜…>Ê «>ÀÌi]Ê “>ÃÊ Ì>“Lj“Ê œÃÊ Vœi}>ÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iʍ՘Ì>ʵÕiÊVœ˜…iXœÊiÃÌKœÊVœ˜ÌÀ>ÊiÃÌ>ʏiˆ°Êˆ?Ã]Ê>µÕˆÊ ˜œÊiÝiVṎۜ]Ê>«ÀiÃi˜Ì>“œÃÊՓ>ʓœXKœÊVœ˜ÌÀ>Ê>ʏiˆ]Ê>ʵÕ>Êi˜Ûˆ>“œÃÊ>œÃÊ ÀiëiV̈ۜÃʝÀ}KœÃÊVœ“œÊvœÀ“>Ê`iʓ>˜ˆviÃÌ>XKœÊ`œÊ˜œÃÜÊ`iÃ>}À>`œ° "ÃÊ «ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ `iÊ Õ˜Ì>Ê ÀiV>“>“Ê ˜KœÊ ÌiÀi“Ê È`œÊ >ÕÃVՏÌ>`œÃÊ Ài>̈Û>“i˜ÌiÊDÊ`iw˜ˆXKœÊ`>Ê«Àœ«œÃÌ>o 7ÊqÊ>ˆÃʵÕiʈÃÜ]ÊiÕÊ>«i˜>ÃÊ̈ÛiÊVœ˜…iVˆ“i˜ÌœÊ`>ʏiˆÊµÕ>˜`œÊvœˆÊ>«ÀœÛ>`>]Ê >ˆ˜`>ʵÕiʜʘKœÊvœÃÃiÊ>ˆ˜`>ʘ>ÊiëiVˆ>ˆ`>`i°Ê iÊv>V̜]ʘÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iÊ Õ˜Ì>]Êvœ“œÃÊiÝVÕ‰`œÃÊ`iÃÃ>ÊۜÌ>XKœ]Ê>}œÊµÕiʘKœÊi˜Ìi˜`œÊ˜i“Ê>ViˆÌœ° ˆ˜`>Ê>VÀi`ˆÌ>ʘœÊ`iÈ`iÀ>̜ÊVi˜ÌÀ>ˆâ>XKœ¶ 7ÊqÊÊ`iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>XKœÊÃiÀˆ>ʓՈ̜ÊLi“‡Ûˆ˜`>ʓ>ÃÊ>µÕˆœÊµÕiÊÛiœÊjÊÕ“Ê «>‰ÃÊV>`>ÊÛiâʓ>ˆÃÊVi˜ÌÀ>ˆâ>`œ°Ê Ê>ÃÊ«iÃÜ>ÃÊÌk“ʵÕiÊi˜Ìi˜`iÀʵÕiÊÃÊœÊ «œ`iÀʘKœÊV…i}>°Ê KœÊL>ÃÌ>Ê`ii}>Àʓ>ˆÃÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊÃiʘKœÊÃiÊ>ÌÀˆLՉÀi“Ê ÀiVÕÀÃœÃ°Ê œ“Ê>ÃÊÛiÀL>ÃʵÕiÊ`ˆÃ«œ“œÃÊ>VÌÕ>“i˜ÌiÊ«œÕVœÊ«œ`i“œÃÊv>âiÀ° ݈ÃÌiÊ iÃÃ>Ê `ii}>XKœÊ `iÊ Vœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ iÊ `iÊ ÀiVÕÀÜÃÊ `>ÃÊ V@“>À>Ãʓ՘ˆVˆ«>ˆÃÊ«>À>Ê>Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>¶ 7Ê qÊ ÃÊ Õ˜Ì>ÃÊ `iÊ vÀi}ÕiÈ>Ê `œÊ ˆÌœÀ>]Ê ˜œ“i>`>“i˜ÌiÊ >ÃÊ Ãi`ˆ>`>ÃÊ ˜>ÃÊ }À>˜`iÃÊ Vˆ`>`iÃÊ `œÊ «>‰Ã]Ê Ìk“Ê Õ“Ê «>«iÊ iÊ iÃÌ>ÌÕÌœÊ `ˆviÀi˜ÌiÊ `>ÃÊ Õ˜Ì>ÃÊ `œÊ

ˆ˜ÌiÀˆœÀ°Ê KœÊÃiÀ?Ê œÊV>ÜÊ`>ʘœÃÃ>ÊV@“>À>ʓ՘ˆVˆ«>ÊµÕiʘœÃÊVœ˜viÀiÊÕ“Ê }À>˜`iÊ>«œˆœÊ“>ÃÊi݈ÃÌi“ʓՈ̜Ãʓ՘ˆV‰«ˆœÃʵÕiʘKœÊœÊv>âi“]ÊÌÀ>Ì>˜`œÊ>ÃÊ Õ˜Ì>ÃÊVœ“œÊ«>Ài˜ÌiÃÊ«œLÀið «iÃ>ÀÊ`iÊV>Ài˜Vˆ>`>Ê`iÊÀiVÕÀÜÃ]Ê>ÊiÝi“«œÊ`œÊµÕiÊÃÕVi`iÊVœ“Ê œÕÌÀ>Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>]Ê->˜ÌœÊ`ivœ˜ÃœÊœÃÌi˜Ì>ÊՓ>ÊL>˜`iˆÀ>Ê `iÊÀiviÀk˜Vˆ>]ʜÊ*Àœ}À>“>ÊVœ˜V…i}œo 7Ê qÊ ÝˆÃÌi“Ê œÕÌÀ>Ã°Ê "Ê *Àœ}À>“>Ê Vœ˜V…i}œÊ ˆ˜ˆVˆœÕ‡ÃiÊ >µÕˆÊ ˜>Ê ՘Ì>Ê `iÊÀi}ÕiÈ>Ê`iÊ->˜ÌœÊ`ivœ˜Ãœ]ÊVœ“ÊœÊ>˜Ìˆ}œÊÛiÀi>`œÀÊ*>ՏœÊœÀ>ˆÃ]ʅ?Ê ViÀV>Ê`iʵÕ>ÌÀœÊ>˜œÃ]Ê`i«œˆÃÊiÃÌi˜`iՇÃiÊ>ʜÕÌÀ>Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>ʓ>ÃÊ Ìi“œÃʜÕÌÀœÃÊ«Àœ}À>“>ðÊ->˜ÌœÊ`ivœ˜ÃœÊjÊ>ÊvÀi}ÕiÈ>Ê«ˆœÌœÊ˜Õ“Ê«ÀœiVÌœÊ `i˜œ“ˆ˜>`œÊ *œˆVˆ>“i˜ÌœÊ ˜Ìi}À>`œÊ `iÊ *ÀœÝˆ“ˆ`>`i]Ê i“Ê µÕiÊ >Ê Õ˜Ì>Ê `iÊ vÀi}ÕiÈ>ÊVœ>LœÀ>ÊVœ“Ê>ʙ§ÊiÊ>ÊÇ§Ê ÃµÕ>`À>]ÊiʵÕiÊ«iÀ“ˆÌiÊiÃÌ>LiiViÀÊՓ>Ê “>ˆœÀÊ >«ÀœÝˆ“>XKœÊ i˜ÌÀiÊ «œ‰Vˆ>ÃÊ iÊ >Ê «œ«Õ>XKœÊ ÀiÈ`i˜ÌiÊ iÊ Vœ“iÀVˆ>˜Ìi°Ê "Ê œLiVÌˆÛœÊ jÊ `ˆ“ˆ˜ÕˆÀÊ œÊ Ãi˜Ìˆ“i˜ÌœÊ `iÊ ˆ˜Ãi}ÕÀ>˜X>]Ê ÌÀ>˜Ã“ˆÌˆÀÊ Vœ˜w>˜X>Ê iÊÀi`ÕâˆÀʜÃÊ«iµÕi˜œÃÊ`iˆÌœÃʘ>ÃÊ✘>ÃÊi˜ÛœÛi˜ÌiðÊÊ«œ‰Vˆ>ÊiÃÌ>À?ʓ>ˆÃÊ «ÀiÃi˜ÌiÊ iÊ `>À?Ê œÊ ˜Ö“iÀœÊ `iÊ Ìii“ÛiÊ «>À>Ê µÕ>µÕiÀÊ ˜iViÃÈ`>`i°Ê ÃÌiÊ «ÀœiV̜Êv՘Vˆœ˜>Ê`iÊÃi}՘`>‡viˆÀ>Ê>Ê`œ“ˆ˜}œ]Êi˜ÌÀiÊ>ÃÊn…ääÊiÊ>ÃÊÓä…Îä]Ê Õ“Ê «Àœ}À>“>Ê v>˜Ì?Ã̈VœÊ i“Ê µÕiÊ >Ê «œ‰Vˆ>Ê >ÃÃՓi]Ê `iÊ v>V̜]Ê Õ“>Ê «œÃÌÕÀ>Ê `iÊ «ÀœÝˆ“ˆ`>`iÊ «>À>Ê Vœ“Ê >ÃÊ «œ«Õ>XªiÃ]Ê ÛˆÃˆÌ>˜`œÊ ˆ`œÃœÃ]Ê Vœ“iÀVˆ>˜ÌiÃ]Ê iÃVœ>ÃoÊ1“>Ê«œÃÌÕÀ>Ê`iÊ>Vœ“«>˜…>“i˜ÌœÊ`œÊ`ˆ>‡>‡`ˆ>Ê`>ÃÊ«œ«Õ>XªiÃÊ œV>ˆÃ]ʵÕiʘ>`>ÊÌi“Ê`iÊÀi«ÀiÃÈÛ>ÊiʵÕiÊÃiÀ?ʈ}Õ>“i˜ÌiÊiÃÌi˜`ˆ`>Ê>ʜÕÌÀ>ÃÊ vÀi}ÕiÈ>ð

ÊÜLÀi“>˜iˆÀ>Ê`ˆv‰VˆÊv>>À‡Ãi]ÊVœ“ÊՓʓ‰˜ˆ“œÊ`iÊ«Àœv՘`ˆ`>`i]Ê `iÊ Õ“>Ê vÀi}ÕiÈ>Ê ÕÀL>˜>Ê Vœ“œÊ >Ê `iÊ ->˜ÌœÊ `ivœ˜Ãœ°Ê ÃÃ>Ê `ˆwVՏ`>`iÊÀiÃՏÌ>Ê`iʓՈ̜ÃÊiÊ`‰Ã«>ÀiÃʓœÌˆÛœÃ°ÊÊ>ÊvÀi}ÕiÈ>Ê`iÊ ->˜ÌœÊ`ivœ˜ÃœÊV>À>VÌiÀˆâ>`>Ê«œÀÊ>ëiV̜ÃỂ«ˆVœÃÊ`iÊՓ>Ê}À>˜`iÊ Vˆ`>`i]ÊÈÌÕ>`>ʵÕiÊiÃÌ?ʘœÊVœÀ>XKœÊ`i>°Ê1“>Ê}À>˜`iÊ?Ài>]ÊՓ>Ê ?Ài>Ê œ˜`iÊ >Vœ˜ÌiViÊ >Ê “>ˆœÀÊ «>ÀÌiÊ `>Ê vi˜œ“i˜œœ}ˆ>Ê ÕÀL>˜>]Ê œ˜`iÊ œÃÊ …>LˆÌ>˜ÌiÃÊ ÃKœÊ `iÊ yÕÝœÊ `ˆ˜@“ˆVœ]Ê œ˜`iÊ œÃÊ “œÀ>`œÀiÃÊ ÀiÈ`i˜ÌiÃʘKœÊœVÕ«>“ÊՓʏiµÕiÊ«iÀVi˜ÌÕ>Êˆ`k˜ÌˆVœÊ­«œÀÊ`iviˆÌœ®Ê >œÊ `iÊ œÕÌÀ>ÃÊ vÀi}ÕiÈ>ÃÊ `œÊ *œÀ̜]Ê “>ÃÊ >ˆ˜`>Ê >Ãȓ]Ê iˆÛ>`>Ê `iÊ VˆÀV՘ÃÌ>˜Vˆ>ˆÃ“œÃÊ`iÊv՘`>“i˜Ì>Êˆ“«œÀÌ@˜Vˆ>Ê«>À>Ê>ÊۈÛk˜Vˆ>Ê `iÊՓ>ÊVˆ`>`iÊ`iÊÌÀ>L>…œÊiÊ`iÊVՏÌÕÀ>\Êjʘ>ÊvÀi}ÕiÈ>Ê`iÊ->˜ÌœÊ `ivœ˜ÃœÊ µÕiÊ ÀiÈ`i“Ê >ÃÊ “>ˆœÀiÃÊ >V̈ۈ`>`iÃÊ Vœ“iÀVˆ>ˆÃ]Ê Õ“Ê ˜Ö“iÀœÊÜLiÀLœÊ`iÊÃiÀۈXœÃ]ʜÃÊVi˜ÌÀœÃÊVՏÌÕÀ>ˆÃÊ«Ài`œ“ˆ˜>˜ÌiÃ]Ê >Ê ÌÀ>`ˆXKœÊ `>Ê `ˆvÕÃKœÊ ˆ˜vœÀ“>̈Û>]Ê ˜œ“i>`>“i˜ÌiÊ >ÌÀ>ÛjÃÊ `œÃÊ œÀ˜>ˆÃÊ `ˆ?ÀˆœÃÊ `œÊ *œÀ̜]Ê «ÀiÃ̈}ˆ>`œÃÊ iÊ «ÀiÃ̈}ˆœÃœÃ]Ê Vœ“Ê À>ÀœÊ «>À>iœÊ˜œÊÀiÃÌ>˜ÌiÊÌiÀÀˆÌÀˆœÊ˜>Vˆœ˜>°

£{

7ˆÃœ˜Ê>Àˆ>]Ê*ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>Ê՘Ì>Ê`iÊÀi}ÕiÈ>Ê`iÊ->˜ÌœÊ`ivœ˜Ãœ


1“>ʍ՘Ì>ÊViÀ̈wÊV>`>\Ê+Õ>ˆ`>`i]Ê “Lˆi˜ÌiÊiÊ-i}ÕÀ>˜X>

œÀ}iÊ"ˆÛiˆÀ>ÊiÊÕ}ÕÃÌœÊ >ÃÌÀœ]Êۜ}>ˆÃÊ`>Ê՘Ì>Ê`iÊÀi}ÕiÈ>

"ʘœÃÜÊVœ“«Àœ“ˆÃÜÊÀiÈ`iʘ>ÊÃ>̈Ãv>XKœÊ`>ÃʘiViÃÈ`>`iÃÊiÊiÝ«iVÌ>̈Û>ÃÊ`œÃÊ ˜œÃÜÃÊvÀi}ÕiÃiÃ]ÊVœ>LœÀ>`œÀiÃ]ÊÜVˆi`>`iÊiʓiˆœÊ>“Lˆi˜ÌiÊÃi˜`œÊv՘`>“i˜Ì>`>Ê ˜iÃÌ>Ê*œ‰ÌˆV>Ê>ÌÀ>ÛjÃÊ`œÃÊÃi}Ո˜ÌiÃÊ«Àˆ˜V‰«ˆœÃ\ "ÊÀi}ÕkÃÊjʜÊVi˜ÌÀœÊ`>ÃʘœÃÃ>ÃÊ>Ìi˜XªiðÊʘœÃÃ>ʓiÌ>ÊjÊ>̈˜}ˆÀÊ>ÃÊÃÕ>ÃÊ iÝ«iVÌ>̈Û>ÃÊÀi>Vˆœ˜>`>ÃÊVœ“ÊœÃÊÃiÀۈXœÃʵÕiʏ…iÃÊ«œ`i“œÃÊ«ÀiÃÌ>ÀÆ *Àœ“œÛiÀÊ Õ“Ê >“Lˆi˜ÌiÊ `iÊ ÌÀ>L>…œÊ Ã>Õ`?ÛiÊ iÊ Ãi}ÕÀœ]Ê Vœ˜ÌÀˆLՈ˜`œÊ «>À>Ê >Ê “i…œÀˆ>Ê`>ʵÕ>ˆ`>`iÊ`iÊۈ`>Ê`œÃʘœÃÜÃÊVœ>LœÀ>`œÀiÃ]Ê>Û>ˆ>˜`œÊiÊVœ˜ÌÀœ>˜`œÊ «ÀiÛi˜ÌˆÛ>“i˜ÌiʜÃÊÀˆÃVœÃÊ«>À>Ê>ÊÃ>Ö`iÊiÊÃi}ÕÀ>˜X>Ê`œÊÌÀ>L>…œÆ *Àœ“œÛiÀÊ œÊ `iÃi˜ÛœÛˆ“i˜ÌœÊ `œÃÊ Vœ>LœÀ>`œÀiÃ]Ê œÊ ÌÀ>L>…œÊ i“Ê iµÕˆ«>Ê iÊ >Ê “i…œÀˆ>Ê`œÃÊ µÕˆ«>“i˜ÌœÃÊiʘÃÌ>>XªiÃÆ *Àœ“œÛiÀÊ>ʓi…œÀˆ>ÊVœ˜Ì‰˜Õ>Ê`œÃʘœÃÜÃÊ«ÀœViÃÜÃ]ÊÃiÀۈXœÃÊiÊ«ÀiÛi˜XKœÊ`>Ê «œÕˆXKœ°

Փ«ÀˆÀÊ>ʏi}ˆÃ>XKœÊ>ʵÕiÊiÃÌ>“œÃÊÃՍiˆÌœÃÊ>`iµÕ>˜`œÊ>ʘœÃÃ>Ê>V̈ۈ`>`iÊVœ“Ê L>Ãiʘ>ʈ˜ÌiÀ«ÀiÌ>XKœÊ`œÃÊÀiµÕˆÃˆÌœÃʏi}>ˆÃÊiÊÀi}Տ>“i˜Ì>Àið

œ“ʈÃ̜Ê>VÀi`ˆÌ>“œÃʵÕiʘÃÊiÃÌ>“œÃÊ>ÊVœ˜ÌÀˆLՈÀÊ«>À>ʜÊ`iÃi˜ÛœÛˆ“i˜ÌœÊ `>Ê Vˆ`>`>˜ˆ>]Ê `>Ê +Õ>ˆ`>`iÊ `œÊ iˆœÊ “Lˆi˜ÌiÊ `>Ê -i}ÕÀ>˜X>]Ê >ÌÀ>ÛjÃÊ `>Ê }iÃÌKœÊiwÊV>âÊ`œÃʜLiV̈ۜÃÊiÊ`œÃʈ˜`ˆV>`œÀiÃÊ`iÊ`iÃi“«i˜…œÊ`œÃÊ«ÀœViÃÜÃÊ Ài>Vˆœ˜>`œÃÊDÃʜ«iÀ>XªiÃʘiViÃÃ?Àˆ>ÃÊDʵÕ>ˆ`>`i]ʓiˆœÊ>“Lˆi˜ÌiÊiÊÃi}ÕÀ>˜X>Ê iÊÃ>Ö`iʜVÕ«>Vˆœ˜>°

*ÀœÌœVœœÊ`iÊ«ÀiÃÌ>XKœÊiÊVՈ`>`œÃÊ`iÊÃ>Ö`iÊLi˜iwÊVˆ>ÊÀiÈ`i˜Ìià Ê՘Ì>Ê`iÊÀi}ÕiÈ>Ê`iÊ->˜ÌœÊ`ivœ˜ÃœÊ«ÀiÃÌ>]ʘœÊ*œÃ̜Êj`ˆVœÊœV>ˆâ>`œÊ˜>ÃÊÃÕ>Ãʈ˜ÃÌ>>XªiÃ]ÊVՈ`>`œÃʓj`ˆVœÃÊiÊ`iÊi˜viÀ“>}i“Ê`iÊvœÀ“>ÊÀi}Տ>À°Ê/i˜`œÊ i“ÊVœ˜Ãˆ`iÀ>XKœÊµÕiÊ>ÃÊÛ>k˜Vˆ>ÃʜvÌ>“œ}ˆV>ÊiÊ`iʓi`ˆVˆ˜>Ê`i˜Ì?Àˆ>ʘKœÊÃKœÊ«œÃÉÛiˆÃÊ`iÊÃiÀÊ«Àœ“œÛˆ`>Ãʘ>µÕi>Ê*œÃ̜]ʜÊ>VÌÕ>Ê ÝiVṎۜ]ÊÌi˜`œÊi“Ê Vœ˜Ãˆ`iÀ>XKœÊ>ÊiÃÌÀÕÌÕÀ>ÊiÌ?Àˆ>Ê`>Ê«œ«Õ>XKœÊÀiÈ`i˜Ìi]Ê`iˆLiÀœÕÊiÃÌ>LiiViÀÊՓʫÀœÌœVœœÊ`iÊVœœ«iÀ>XKœÊVœ“Ê>Ê œœ«iÀ>̈Û>Ê`œÊ*œÛœÊ*œÀÌÕi˜Ãi]ʘœÊÃi˜Ìˆ`œÊ`iÊ Vœ“>Ì>ÀÊÌ>Êv>…>° Ãȓ]Ê>Ê«>À̈ÀÊ`iÊ£Ê`iÊ՘…œÊ̜`œÃʜÃÊÀiÈ`i˜ÌiÃʘ>Ê?Ài>Ê}iœ}À?wÊV>Ê`>ÊÀi}ÕiÈ>Ê`iÊ->˜ÌœÊ`ivœ˜ÃœÊÌk“Ê>ViÃÜÊ>œÃÊ-iÀۈXœÃÊ`iÊ"vÌ>“œœ}ˆ>ÊiÊi`ˆVˆ˜>Ê

i˜Ì?Àˆ>ʓˆ˜ˆÃÌÀ>`œÃʘ>Ê œœ«iÀ>̈Û>Ê`œÊ*œÛœÊ*œÀÌÕi˜Ãi]ÊÈÌ>ÊDÊ,Õ>Ê`œÊ*>À>‰Ãœ]ÊÃi˜`œÊµÕiÊ>ÃÊ«Àˆ“iˆÀ>ÃÊVœ˜ÃՏÌ>ÃÊi“ÊV>`>ÊՓ>Ê`>ÃÊ`Õ>ÃÊiëiVˆ>ˆ`>`iÃÊÀiviÀˆ`>ÃÊ ÃKœÊ}À>ÌՈÌ>ÃÊiÊ>ÃÊÃÕLÃiµÕi˜ÌiÃÊLi˜iwÊVˆ>ÀKœÊ`iÊՓÊ`iÃVœ˜ÌœÊ`iÊxäʯÊÜLÀiÊ>ÊÌ>Li>Ê`iÊ«ÀiXœÃÊ«À>̈V>`>° }Õ>“i˜Ìi]ÊVœ“œÊÀiÃՏÌ>`œÊ`œÊ«ÀœÌœVœœÊiÃÌ>LiiVˆ`œÊi˜ÌÀiʜÊ>VÌÕ>Ê ÝiVṎۜÊ`>Ê՘Ì>Ê`iÊÀi}ÕiÈ>Ê`iÊ->˜ÌœÊ`ivœ˜ÃœÊiÊ>Ê œœ«iÀ>̈Û>Ê`œÊ*œÛœÊ*œÀÌÕi˜ÃiÊjÊ ÀiiÛ>˜ÌiÊÀiviÀˆÀʵÕiÊ>ÃÊVÀˆ>˜X>ÃʵÕiÊvÀiµÕi˜Ì>“ÊœÃʘv>˜Ì?ÀˆœÃÊiʜÊ/Ê}iÀˆ`œÃÊ«i>ʘœÃÃ>Ê՘Ì>]ÊLi“ÊVœ“œÊœÃÊ>Õ˜œÃÊ`œÊ}ÀÕ«>“i˜ÌœÊ`iÊ ÃVœ>ÃÊ`œÊ ˜Ãˆ˜œÊ ?ÈVœÊ`iÊ->˜ÌœÊ`ivœ˜ÃœÊÛKœÊLi˜iwÊVˆ>ÀÊ`iÊՓÊÀ>ÃÌiˆœÊœvÌ>“œ}ˆVœÊiÊ`i˜Ì>]ʘœÊˆ˜‰VˆœÊ`iÊV>`>Ê>˜œÊiV̈ۜ° /œ`œÃʜÃÊvÀi}ÕiÃiÃʵÕiÊ«ÀiÌi˜`>“ÊÕÃÕvÀՈÀÊ`œÃÊLi˜iv‰VˆœÃʜÀ>Ê>˜Õ˜Vˆ>`œÃÊ`iÛiÀKœÊVœ˜Ì>VÌ>ÀʜÃÊÃiÀۈXœÃÊ>`“ˆ˜ˆÃÌÀ>̈ۜÃÊ`>Ê՘Ì>Ê`iÊÀi}ÕiÈ>Ê`iÊ->˜ÌœÊ`ivœ˜Ãœ]Ê µÕiʏ…iÃÊv>VՏÌ>ÀKœÊ>ʘiViÃÃ?Àˆ>ÊVÀi`i˜Vˆ>Ê«>À>Ê>ViÃÜÊ>œÃÊ-iÀۈXœÃÊj`ˆVœÃ]ʘ>ÃÊ`Õ>ÃÊiëiVˆ>ˆ`>`iÃÊÀiviÀˆ`>Ã]Ê`>Ê œœ«iÀ>̈Û>Ê`œÊ*œÛœÊ*œÀÌÕi˜Ãi°Ê

+6/5"%&'3&(6&4*"%&4"/50*-%&'0/40

R. Gonçalo Cristóvão, 187-1º - 4000-269 Porto Tel. 222 057 495 – Fax. 222 026 267 www.stildefonso.pt - e-mail: geral@jf-stildefonso.pt

£x


՘Ì>Ê`iÊÀi}ÕiÈ>

`œ>À *ÀœÛ>“œÃʵÕiÊÃ>Li“œÃÊ}iÀˆÀÊVœ“Ê “i˜œÃÊÀiVÕÀÜÃÊiʓ>ˆÃÊViiÀˆ`>`i

iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>XKœÊœÕÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>XKœ¶Ê"ʵÕiÊj]Êi“ÊÃiÕÊi˜Ìi˜`iÀ]Ê “>ˆÃÊ«Ài“i˜Ìi¶ 6‰ÌœÀÊÀVœÃÊ­6®ÊqÊ Õʜ«Ì>Àˆ>Ê«i>ÊÃi}՘`>°Ê*iœÊµÕiÊVœ˜…iXœ]ÊÃiÀˆ>ʜʵÕiÊ “i…œÀÊÃiÀۈÀˆ>ʜÃʈ˜ÌiÀiÃÃiÃÊ`>ÃÊÀi}ˆªiÃ°Ê “ÊÌiÀ“œÃÊ}iÀ>ˆÃ]ÊLi˜iwVˆ>Àˆ>Ê ˆ}Õ>“i˜ÌiÊ>ÃÊvÀi}ÕiÈ>ÃÊiÊ>ÃÊ«œ«Õ>XªiÃ]ʘ>ʓi`ˆ`>Êi“ʵÕiÊ>ÃÊÀi}ˆªiÃÊ ÌiÀˆ>“]Ê`i«œˆÃ]ÊՓ>ʓ>ˆœÀÊ>Õ̜˜œ“ˆ>ÊiÊ«œ`iÀÊ«>À>Ê«œ`iÀi“Ê`iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>ÀÊ >}՘ÃÊ ÃiÀۈXœÃ°Ê ]Ê «>À̈˜`œÊ `>Ê Ài}ˆœ˜>ˆâ>XKœ]Ê VÀiˆœÊ µÕiÊ >ÃÊ Õ˜Ì>ÃÊ `iÊ vÀi}ÕiÈ>Ê«œ`iÀKœÊVœ˜Ã̈ÌՈÀÊՓÊiœÊˆ“«œÀÌ>˜ÌiÊ`iÃÃ>Ê`iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>XKœ°

œ“œÊ jÊ µÕiÊ ÃiÊ Vœ˜Ãi}Õi“Ê Ài܏ÛiÀÊ œÃÊ «ÀœLi“>ÃÊ `iÊ Õ“>Ê «œ«Õ>XKœÊ Ãi“Ê Vœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ >`“ˆ˜ˆÃÌÀ>̈Û>ÃÊ iÊ Vœ“Ê «>ÀVœÃÊ ÀiVÕÀÜö 6ÊqÊ/ˆÀ>˜`œÊœÃÊÃiÀۈXœÃʵÕiÊÃKœÊ`>ʘœÃÃ>ʈ˜ÌiˆÀ>ÊÀi뜘Ã>Lˆˆ`>`iÊqʘÃÊ Ìi“œÃÊ œÊ Vi“ˆÌjÀˆœÊ «>ÀœµÕˆ>Ê iÊ ˜KœÊ «ÀiVˆÃ>“œÃÊ `iÊ ˜ˆ˜}Õj“]Ê }iÀˆ“œÃÊ œÊ µÕiÊiÃÌ?ÊÀi}ˆ“i˜Ì>`œÊi“ÊÌiÀ“œÃÊ>ÕÌ?ÀµÕˆVœÃ]ʇÊiÊ̈À>˜`œ]ÊiÛi˜ÌÕ>“i˜Ìi]Ê >ÃÊ ˆVi˜X>ÃÊ V>˜ˆ˜>Ã]Ê µÕiÊ jÊ ÌÕ`œÊ œÊ µÕiÊ `iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>À>“Ê «>À>Ê >ÃÊ Õ˜Ì>ÃÊ `iÊ vÀi}ÕiÈ>]Ê œÊ µÕiÊ «œ`i“œÃÊ v>âiÀÊ j]Ê >ÌÀ>ÛjÃÊ `>Ê >VXKœÊ ÜVˆ>]Ê œÕۈÀÊ >ÃÊ «iÃÜ>ÃÊiÊi˜V>“ˆ˜…?‡>Ã]ʘœÊÃi˜Ìˆ`œÊ`iÊ>ÃÊ>Õ݈ˆ>Àʘ>ÊÀi܏ÕXKœÊ`œÃÊÃiÕÃÊ «ÀœLi“>ÃÊiʘ>ʓˆ˜œÀ>XKœÊ`>ÃÊÃÕ>ÃÊ«ÀiœVÕ«>XªiÃ°Ê ÕÃÌ>Ê>`“ˆÌˆ‡œÊ“>ÃÊjÊ >ÊÀi>ˆ`>`iʵÕiÊۈÛi“œÃ°

՘Ì>À‡Ãi‡ˆ>Ê>œÃÊÃiÕÃÊVœi}>ÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iʍ՘Ì>ʘœÊÃi˜Ìˆ`œÊ `iÊÀiˆÛˆ˜`ˆV>Àʓ>ˆÃÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ö 6Ê ‡Ê o ÀiˆœÊ µÕiÊ iÃÌ>Ê “ˆ˜…>Ê «ÀiœVÕ«>XKœ]Ê ˆ˜`i«i˜`i˜Ìi“i˜ÌiÊ `>Ê VœÀÊ «>À̈`?Àˆ>]ÊjÊVœ“Õ“Ê>Ê̜`œÃ° ÃÃ>Ê՘ˆKœÊÃiÀˆ>ʏi}‰Ìˆ“>Ê«>À>ÊÀiˆÛˆ˜`ˆV>ÀÊ>Ê«œÃÈLˆˆ`>`iÊ`iÊ>ÃÊ Õ˜Ì>ÃÊ«œ`iÀi“ÊVœ˜VœÀÀiÀÊ>Êv՘`œÃÊVœ“Õ˜ˆÌ?ÀˆœÃ¶ 6Ê qÊ *œÀÊ µÕiÊ ˜Kœ¶Ê -œ“œÃÊ «iÀviˆÌ>“i˜ÌiÊ V>«>âiÃÊ `iÊ œÊ v>âiÀtÊ -œ“œÃÊ …œ“i˜ÃÊ iÊ “Տ…iÀiÃÊ µÕiÊ Ìk“Ê `>`œÊ «ÀœÛ>ÃÊ ˜œÊ ÌiÀÀi˜œÊ µÕiÊ Ã>Li“œÃÊ }iÀˆÀÊ “iˆœÃÊiÊÀiVÕÀÜÃʘՓʫ>˜œÀ>“>Êi˜ÛœÌœÊi“Êi˜œÀ“iÃÊV>Àk˜Vˆ>Ã]Ê«œÀÌ>˜Ìœ]Ê ÃiÀˆ>Ê «iÀviˆÌ>“i˜ÌiÊ i}‰Ìˆ“œÊ µÕiÊ «Õ`jÃÃi“œÃÊ Ì>“Lj“Ê ÌiÀÊ iÃÃiÊ `ˆÀiˆÌœ°Ê ÃÊ Õ˜Ì>ÃÊ Ìk“‡ÃiÊ ÀiÛi>`œÊ Õ“Ê iœÊ “ÕˆÌœÊ ˆ“«œÀÌ>˜ÌiÊ «>À>Ê >ÃÊ V@“>À>ÃÊ “Õ˜ˆVˆ«>ˆÃÊÃi“«ÀiʵÕiÊiÃÌ>ÃÊ«ÀiVˆÃ>“Ê`iÊ>̈˜}ˆÀÊ`iÌiÀ“ˆ˜>`œÃʜLiV̈ۜÃÊ “>ÃÊÌ>“Lj“ʘKœÊÃiÀ?ʓi˜œÃÊÛiÀ`>`iʵÕi]ʵÕ>˜`œÊ˜KœÊ«ÀiVˆÃ>“Ê`iʘÃ]Ê «ÕÀ>ÊiÊȓ«iÓi˜Ìi]ʈ}˜œÀ>“‡˜œÃ°Ê ÕÊVœÃÌՓœÊÀiVœÀÀiÀÊ>ÊՓÊiÝi“«œ]Ê µÕiÊjʜÊv>V̜Ê`i]Ê«>À>ÊՓ>Êȓ«iÃʏˆ“«iâ>Ê`iÊÃ>ÀiÌ>ʜÕÊ`iÊՓ>ÊÀÕ>]ÊiÕÊÌiÀÊ µÕiÊi˜Ûˆ>ÀÊՓʜv‰VˆœÊ«>À>ʜÃÊÃiÀۈXœÃÊVœ“«iÌi˜ÌiÃÊ`>Ê @“>À>Ê՘ˆVˆ«>Ê `œÊ *œÀ̜°Ê ÕÊ «iÀ}Õ˜ÌœÊ «œÀÊ µÕiÊ jÊ µÕiÊ ÃiÀۈXœÃÊ ÌKœÊ L?ÈVœÃÊ ˜KœÊ ÃKœÊ `iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>`œÃ]ʘiÃÌiÊV>Ü]Ê«>À>Ê>Ãʍ՘Ì>Ã°Ê ÊÌi˜…œÊ«i˜>ÊVœ˜ÛˆVXKœÊ`iʵÕiÊ >ÌjÊÃiÀˆ>ʓՈ̜ʓi˜œÃÊ`ˆÃ«i˜`ˆœÃœÊiʓ>ˆÃÊVjiÀiÊÃiÊ>ÃȓÊ>Vœ˜ÌiViÃÃi°Ê?Ê ˜i“Êv>œÊ˜œÕÌÀœÊ̈«œÊ`iÊ`ii}>XªiÃÊ`iÊVœ“«iÌk˜Vˆ>Ãʓ>ÃʘiÃÌiÃÊÃiÀۈXœÃÊ “>ˆÃÊL?ÈVœÃ]ÊVœ“œÊ>ʏˆ“«iâ>ÊÕÀL>˜>]Ê>ʓ>˜ÕÌi˜XKœÊ`iʍ>À`ˆ˜Ãoʈ˜`>Ê ˜œÊ>˜œÊ«>ÃÃ>`œ]ʍ՘Ì>“i˜ÌiÊVœ“ʜʓiÕÊVœi}>Ê`iÊiÝiVṎۜÊÀi뜘Ã?ÛiÊ «iœÊ >“Lˆi˜Ìi]Ê `iÃi˜ÛœÛˆÊ Փ>Ê V>“«>˜…>Ê Õ˜ÌœÊ `œÃÊ L>ˆÀÀœÃÊ ˜œÊ Ãi˜Ìˆ`œÊ `iÊÃi˜ÃˆLˆˆâ>ÀʜÃʓœÀ>`œÀiÃÊ«>À>Ê>ʈ“«œÀÌ@˜Vˆ>Ê`iÊ`i«œÃˆÌ>Ài“ÊœÃÊÃiÕÃÊ ÀiÉ`՜ÃÊ«ÀÝˆ“œÊ`œÊ…œÀ?ÀˆœÊ`iÊÀiVœ…>Êi]Ê>w˜>]ʜʵÕiÊ>`ˆ>˜Ì>Êv>âk‡œÊÃiÊ ˜KœÊÌi“œÃÊ`i«œˆÃÊՓÊ>«œˆœÊiwV>âÊ`iÊÀiÌ>}Õ>À`>¶Ê-iʘKœÊۈiÀi“ÊÀiVœ…iÀÊœÊ ˆÝœÊ`œˆÃʜÕÊÌÀkÃÊ`ˆ>Ã]ÊwV>Ê>ˆÊ>“œ˜Ìœ>`œ]ÊVœ“œÊ“ÕˆÌ>ÃÊÛiâiÃÊ>Vœ˜ÌiVio

œ˜VœÀ`>ÊVœ“Ê>Ê«Àœ«œÃÌ>Ê`iʏiˆÊµÕiÊÀïÀ>Ê>œÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iÊ Õ˜Ì>ʜÊ`ˆÀiˆÌœÊ`iÊۜÌ>ÀÊ>ÃÊ}À>˜`iÃʜ«XªiÃÊ`œÊ*>˜œÊiÊ"ÀX>“i˜ÌœÊ ˜>Ê>ÃÃi“Liˆ>ʓ՘ˆVˆ«>¶ 6ÊqÊ Kœ°Ê Ãʍ?ʵÕ>ÃiʘKœÊܓœÃʜÕۈ`œÃÊi]Ê>Ê«>À̈ÀÊ`iÃÃ>Ê`iVˆÃKœ]ʜʵÕiÊ ˆÀi“œÃÊv>âiÀÊi˜ÌKœÊ«>À>Ê>Ê>ÃÃi“Liˆ>ʓ՘ˆVˆ«>¶Ê-iʘœÃÊvœÀÊÀïÀ>`œÊœÊ`ˆÀiˆÌœÊ `iÊ>«œˆ>Àʈ˜ˆVˆ>̈Û>ÃÊ`>ÊV@“>À>ʜÕÊ`i“œ˜ÃÌÀ>ÀʜʘœÃÜÊ`iÃVœ˜Ìi˜Ì>“i˜Ìœ]Ê ˜KœÊÃiˆÊµÕiÊÀi«ÀiÃi˜Ì>̈ۈ`>`iÊÌiÀ?Ê>Ê>ÃÃi“Liˆ>Êi“ÊÀi>XKœÊ>œÊ“Õ˜ˆV‰«ˆœÊ ˜i“ʵÕiÊ«œ`iÀÊwÃV>ˆâ>`œÀÊÃiÀ?ÊiÝiÀVˆ`œ°

£È

"ÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iʍ՘Ì>ÊvœÀ>“ÊœÕۈ`œÃÊ«iœÃÊÃiÕÃÊ«>À̈`œÃʘœÊ Ãi˜Ìˆ`œÊ`iÊ>ÕÃVՏÌ>ÀÊ>ÊÃÕ>ʜ«ˆ˜ˆKœÊÀi>̈Û>“i˜ÌiÊDÊ«Àœ«œÃÌ>Ê`iÊ iˆ¶ 6Ê qÊ ÀiˆœÊ µÕiÊ ˜Kœ°Ê *iœÊ “i˜œÃÊ iÕ]Ê “>ÃÊ Ì>“Lj“Ê >}՘ÃÊ Vœi}>ÃÊ Vœ“Ê µÕi“ÊÌi˜…œÊv>>`œ]ʘKœÊvœ“œÃʜÕۈ`œÃÊiÊ̜`œÃÊ`ˆÃVœÀ`>“œÃÊ`>ʏiˆ°Ê>ÃÊ ˜KœÊjÊ>«i˜>ÃÊÀi>̈Û>“i˜ÌiÊ>ÊiÃÌ>ʵÕiÃÌKœÊµÕiʘKœÊܓœÃʜÕۈ`œÃoÊ*œÀÊ ˆÃÜÊjʵÕiÊVœ˜Ãˆ`iÀœÊµÕiÊܓœÃʜÃÊ«œ‰ÌˆVœÃÊ«œLÀiÃ°Ê ˜ÌKœ]Ê«>À>ʈÃÜ]ʵÕiÊ viV…i“Ê>Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>°Ê-ÊiÃÌ>“œÃÊ>µÕˆÊ«>À>Ê`>ÀÊ>ÊV>À>Ê«iœÊµÕiÊ jʓ>Õ¶ÊÃ̜ÊjÊÀiۜÌ>˜ÌioÊÃʍ՘Ì>ÃÊÃiÀÛi“Ê«>À>Êii}iÀi“ÊœÃÊÃi˜…œÀiÃÊ `i«ÕÌ>`œÃÊi]Ê>}œÀ>]ÊiÃÌiÃÊ̈À>“‡˜œÃʜÊÌ>«iÌiÊ«œÀµÕiʍ?ʘKœÊ«ÀiVˆÃ>“Ê`iÊ ˜Ã¶Ê>Ãʓ>˜Ìi˜…œÊ>ÊiëiÀ>˜X>ʵÕiʈÃ̜ʘKœÊÃiÀ?Ê>«ÀœÛ>`œÊiʘÃ]ʵÕiÊ Ãœ“œÃʓ>ˆÃÊ`iÊ{ʓˆÊÌi“œÃʵÕiʘœÃÊ՘ˆÀÊ«œÀÊiÃÃ>ÊV>ÕÃ>ÊiÊ`i“œ˜ÃÌÀ>ÀÊœÊ 6‰ÌœÀÊÀVœÃ]Ê*ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>Ê՘Ì>Ê`iÊÀi}ÕiÈ>Ê`iʏ`œ>À


˜œÃÜÊ`iÃVœ˜Ìi˜Ì>“i˜Ìœ°Ê ÕÃÌ>Ê>}Փ>ÊVœˆÃ>ʜÕۈÀÊՓʫÀiÈ`i˜ÌiÊ`iʍ՘Ì>Ê >ÌÀ>ÛjÃÊ`iʈ˜µÕjÀˆÌœ¶Ê>ÃÌ>‡ÃiÊ`ˆ˜…iˆÀœÊi“ÊÌ>˜Ì>ÊVœˆÃ>ÊiʘKœÊÃiÊ«œ`iÀˆ>“Ê i˜Ûˆ>ÀÊ{Èääʜv‰VˆœÃʘœÊÃi˜Ìˆ`œÊ`iÊ>ÕÃVՏÌ>ÀÊ>ʜ«ˆ˜ˆKœÊ`œÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iÊ Õ˜Ì>ÊÜLÀiÊ>ʏiˆ¶ ݈ÃÌiÊ ˆ˜Vœ˜}ÀÕk˜Vˆ>Ê ˜œÊ v>VÌœÊ `iÊ ˜KœÊ ÌiÀi“Ê `ˆÀiˆÌœÊ `iÊ ÛœÌœÊ “>ÃÊ «iÀ`iÀi“Ê œÊ “>˜`>ÌœÊ ÃiÊ v>Ì>Ài“Ê >Ê ÌÀkÃÊ >ÃÃi“Liˆ>ÃÊ “Õ˜ˆVˆ«>ˆÃ¶ 6ÊqÊ KœÊ«iÀViLœtÊ i“ÊiÕʘi“ÊœÃʓiÕÃÊVœi}>Ã°Ê Ê«œÀʈÃÜÊjʵÕiÊÛ>“œÃÊ >œÊ œ˜}ÀiÃÜÊ`>Ê , ]ʍÕÃÌ>“i˜ÌiÊ«>À>Ê`>ÀÊvœÀX>Ê>ʵÕi“ʘœÃÊÀi«ÀiÃi˜Ì>]Ê «>À>ʵÕiʈÃ̜ʘKœÊÃi>Ê>«ÀœÛ>`œ°ÊÊ`À>“?̈VœÊiÃÌ>Àʘ>Ê>ÃÃi“Liˆ>ÊiʘKœÊ «œ`iÀÊ «Àœ˜Õ˜Vˆ>À‡“i]Ê ˜KœÊ «œ`iÀÊ ÛœÌ>À°Ê -iÊ >}œÊ iÃ̈ÛiÀÊ >Ê ÃiÀÊ >«ÀœÛ>`œÊ iÊ ˜KœÊvœÀÊv>ۜÀ?ÛiÊDʓˆ˜…>ÊvÀi}ÕiÈ>]ÊiÕʘKœÊ«œ`iÀiˆÊ«Àœ˜Õ˜Vˆ>À‡“i¶Ê>Ã]Ê i˜ÌÀiÌ>˜Ìœ]ÊÃiʘKœÊVœ“«>ÀiViÀ“œÃ]ʵÕiÊjʵÕ>ÃiʜʓiӜʵÕiÊiÃÌ>Àʏ?ÊÃi“Ê «œ`iÀÊv>âiÀÊ>}œÊ`iVˆÃÀˆœÊœÕʓiÀ>“i˜Ìiʜ«ˆ˜>̈ۜ]ÊVœÀÀi“œÃʜÊÀˆÃVœÊ`iÊ «iÀ`iÀʜʓ>˜`>̜oÊ>Ãʓ>˜Ìi˜…œÊ>ÊwÊÀ“iÊiëiÀ>˜X>Ê`iʵÕiÊ>ʏiˆÊ˜KœÊÃiÀ?Ê >«ÀœÛ>`>°Ê*œÀʈÃÜ]ÊVœ˜Ãˆ`iÀœÊµÕiÊiÃÌiÊVœ˜}ÀiÃÜÊÛi“ʘ>Ê>ÌÕÀ>ÊViÀÌ>Ê«>À>Ê µÕiʘÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iʍ՘Ì>]ʘœÃÊv>X>“œÃʜÕۈÀ° "ʵÕiÊÀi«ÀiÃi˜Ì>“ÊœÃÊÌÀkÃʽÃÊ«>À>ʜÊv՘Vˆœ˜>“i˜ÌœÊ`iÊ Õ“>ʍ՘Ì>Ê`iÊvÀi}ÕiÈ>¶ 6ÊqÊ œ“]ÊÃiÊv>>À“œÃÊi“ÊÌiÀ“œÃÊ`iÊwʘ>˜Vˆ>“i˜Ìœ]Êi˜ÌKœÊ >‰Ê jÊ µÕiÊ Ãœ“œÃÊ Ài>“i˜ÌiÊ «>Ài˜ÌiÃÊ «œLÀiÃ°Ê /i“œÃÊ µÕiÊ v>âiÀÊ>ÕÌk˜ÌˆVœÃʓˆ>}ÀiÃ°Ê Ê`i«œˆÃÊ>V>L>“œÃÊ«œÀʈÀÊVœ˜ÌÀ>Ê `iÌiÀ“ˆ˜>`œÃÊ «Àˆ˜V‰«ˆœÃÊ «iÃÜ>ˆÃÊ Vœ“Ê œÊ ˆ˜ÌÕˆÌœÊ `iÊ œLÌiÀÊ >}Փ>Ê iÃÌ>Lˆˆ`>`iÊ iÊ ÃÕÃÌi˜Ì>Lˆˆ`>`i°Ê 6ˆ‡“iÊ vœÀX>`œÊ >Ê ˜KœÊÀi˜œÛ>ÀÊVœ˜ÌÀ>̜ÃÊVœ“Ê«iÃÜ>ÊµÕiÊiÃÌ>Û>ÊVœ˜ÌÀ>Ì>`œÊ «>À>Ê Vœ˜Ãi}ՈÀÊ Vœ˜ÌÀœ>ÀÊ `iëiÃ>ÃÊ «œÀµÕiÊ ˜KœÊ Ìi˜…œÊ ÀiViˆÌ>ÃÊÃÕwÊVˆi˜ÌiÃÊ«>À>ÊVœLÀˆÀÊ`iëiÃ>Ã°Ê KœÊ˜œÃÊ>ÌÀˆLÕi“Ê wʘ>˜Vˆ>“i˜ÌœÃÊ `ˆ}˜œÃ]Ê ˜KœÊ ˜œÃÊ `ii}>“Ê Vœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ «>À>Ê µÕiÊ «œÃÃ>“œÃÊ }iÀ>ÀÊ ÀiViˆÌ>ÃoÊ …?Ê Vœi}>ÃÊ µÕiÊ ?Ê >“i>X>À>“Ê«ÕLˆV>“i˜ÌiÊviV…>ÀÊ>Ãʍ՘Ì>ÃÊiÊi˜ÌÀi}>ÀÊ >ÃÊV…>Ûið

KœÊ«iÀViLœtÊ i“ÊiÕʘi“Ê œÃʓiÕÃÊVœi}>Ã°Ê Ê«œÀʈÃÜÊjÊ µÕiÊÛ>“œÃÊ>œÊ œ˜}ÀiÃÜÊ`>Ê , ]ʍÕÃÌ>“i˜ÌiÊ«>À>Ê`>ÀÊ vœÀX>Ê>ʵÕi“ʘœÃÊÀi«ÀiÃi˜Ì>]Ê «>À>ʵÕiʈÃ̜ʘKœÊÃi>Ê>«ÀœÛ>`œ°Ê Ê`À>“?̈VœÊiÃÌ>Àʘ>Ê>ÃÃi“Liˆ>Ê iʘKœÊ«œ`iÀÊ«Àœ˜Õ˜Vˆ>À‡“i]ʘKœÊ «œ`iÀÊۜÌ>À°Ê-iÊ>}œÊiÃ̈ÛiÀÊ>Ê ÃiÀÊ>«ÀœÛ>`œÊiʘKœÊ K KœÊ vœÀÊv>ۜÀ?ÛiÊDÊ vœÀÊv>ۜÀ vœÀÊv>ۜÀ? ÛiÊDÊ “ˆ˜…>ÊvÀi}ÕiÈ>]Ê iÕʘKœÊ«œ`iÀiˆÊ K KœÊ«œ`iÀiˆÊ «Àœ˜Õ˜Vˆ>À‡“i¶Ê

£Ç


՘Ì>Ê`iÊÀi}ÕiÈ>

,ˆœÊ/ˆ˜Ìœ ÃÌÀ>̈vˆV>ÀÊvÀi}ÕiÈ>ÃÊ«œÀÊiÃV>ªiÃÊ iÊ>ÌÀˆLՈÀÊÀiVÕÀÜÃÊ«>À>ÊÊ Vœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ`ii}>`>Ã

œ“œÊ `iÃVÀiÛiÊ >Ê Ì>Àiv>Ê `iÊ ÌiÀÊ µÕiÊ Ài܏ÛiÀÊ œÃÊ «ÀœLi“>ÃÊ `iÊ Õ“>Ê Vˆ`>`iÊ Vœ“Ê ÈäÊ “ˆÊ …>LˆÌ>˜ÌiÃÊ v>ViÊ DÃÊ >VÌÕ>ˆÃÊ Vœ“«iÌk˜‡ Vˆ>ÃÊiÊÀiVÕÀÜÃÊ>ÌÀˆLՉ`œÃ¶ >ÀVœÊ >À̈˜ÃÊ ‡Ê ­®Ê ‡Ê Ê ˜viˆâ“i˜Ìi]Ê >ÃÊ Õ˜Ì>ÃÊ `iÊ vÀi}ÕiÈ>Ê `œÃÊ }À>˜`iÃÊ>}œ“iÀ>`œÃÊÕÀL>˜œÃ]ÊVœ“œÊjʜÊV>ÜÊ`iÊ,ˆœÊ/ˆ˜ÌœÊiÊ`iÊ>}Փ>ÃÊ “iÌÀ«œiÃÊ «œÕVœÊ œÕÊ ˜>`>Ê «œ`i“Ê v>âiÀÊ «œÀµÕiÊ ˜KœÊ Ìk“Ê Vœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ «À«Àˆ>ÃÊiÊ>Ê}À>˜`iʓ>ˆœÀˆ>ʘKœÊÌi“ÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ`ii}>`>ðÊÃÊ֘ˆV>ÃÊ Vœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ µÕiÊ >ÃÊ V@“>À>ÃÊ `ii}>“Ê ˜>ÃÊ vÀi}ÕiÈ>ÃÊ ÃKœ]Ê ˜œÊ v՘`œ]Ê >Ê «ÀiÃÌ>XKœÊ `iÊ Õ“Ê ÃiÀۈXœÊ >Ê Õ“Ê VÕÃÌœÊ “>ˆÃÊ L>ˆÝœÊ `œÊ µÕiÊ >µÕiiÊ µÕiÊ i˜‡ Vœ˜ÌÀ>Àˆ>Ê ˜œÊ “iÀV>`œ°Ê Ê œÊ V>ÃœÊ `iÊ œ˜`œ“>ÀÊ Vœ“Ê >ÃÊ Û?Àˆ>ÃÊ vÀi}ÕiÈ>ÃÊ `œÊ Vœ˜Vi…œ]Ê ˆ˜`i«i˜`i˜Ìi“i˜ÌiÊ `>Ê VœÀÊ «œ‰ÌˆV>Ê «œÀµÕiÊ œÊ «ÀœÌœVœœÊ jÊ œÊ “iÓœÊ «>À>Ê Ìœ`>Ã]Ê µÕiÊ `ii}>Ê Ài«>À>XªiÃÊ i“Ê iÃVœ>ÃÊ iÊ i“Ê ۈ>Ê «ÖLˆV>Ê “>Ã]ʘœÊv՘`œ]Êv>âÊ>ÊVœ˜ÌÀ>Ì>XKœÊ`œÃÊÃiÀۈXœÃÊ>ÊՓʫÀiXœÊ“>ˆÃÊL>ˆÝœÊ`œÊ µÕiÊ>µÕiiʵÕiÊÃiÊ«À>̈V>ʘœÊ“iÀV>`œÊiÊ>ʍ՘Ì>Ê`iÊvÀi}ÕiÈ>ÊjʵÕiÊÌi“ʵÕiÊ

ÃiÊ`iÃi˜À>ÃV>À]Ê>˜}>Àˆ>˜`œÊœÕÌÀ>ÃÊÛiÀL>ÃÊ«>À>ÊVœLÀˆÀÊ>Ê`iëiÃ>ʵÕiÊÌi“Ê Vœ“Ê>ÊiÝiVÕXKœÊ`iÃÃ>ÃÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ`ii}>`>Ã°Ê ÀiˆœÊµÕiÊi݈ÃÌi“ÊVœ“‡ «iÌk˜Vˆ>ÃʵÕiÊÌk“ʵÕiÊÃiÀÊÀiۈÃÌ>ÃÊiÊ«>ÃÃ>ÀÊ`ˆÀiVÌ>“i˜ÌiÊ`œÊ*œ`iÀÊ i˜ÌÀ>Ê «>À>Ê>Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>ÊiÊÌi“ʵÕiÊÃiÊ«ÀœVi`iÀÊ>ÊՓ>Ê`iw˜ˆXKœÊV>À>Ê`œÊ µÕiÊÃKœÊ>ÃÊvÀi}ÕiÈ>Ãʘ>ÊÀi>ˆ`>`iÊ`œÊ«>‰Ã°Ê ʏiˆÊ`>ÃÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ`>ÃÊ>ÕÌ>ÀµÕˆ>ÃÊjÊÃÕwVˆi˜Ìi“i˜ÌiÊ`ˆvi‡ Ài˜Vˆ>`œÀ>ÊÀi>̈Û>“i˜ÌiÊDÃÊ`ˆviÀi˜ÌiÃÊÀi>ˆ`>`iÃʵÕiÊÃiÊۈÛi“Ê ˜œÊ«>‰Ã¶ ʇÊÊÊ>VÌÕ>ÊiˆÊ`>ÃÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ`>ÃÊ>ÕÌ>ÀµÕˆ>ÃʏœV>ˆÃÊ«ÀiÛkʓ>ˆÃÊ`iÊ ÓäÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ«À«Àˆ>ÃÊ«>À>Ê>Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>]ÊÃi˜`œÊµÕiÊ`iÃÃ>Ã]Ê ˜Õ“Ê “iˆœÊ ÕÀL>˜œÊ Vœ“œÊ ,ˆœÊ /ˆ˜Ìœ]Ê >«i˜>ÃÊ µÕ>ÌÀœÊ œÕÊ Vˆ˜VœÊ ÃiÊ >«ˆV>“°Ê "Ê ÀiÃÌœÊ ÃKœÊ Vœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ `œÊ “iˆœÊ ÀÕÀ>°Ê iÛiÊ «œˆÃ]Ê ÃiÀÊ VÀˆ>`>Ê Õ“>Ê iˆÊ µÕiÊiÃÌÀ>̈wµÕiÊiÊ`iw˜>ÊÛ?ÀˆœÃÊiÃV>ªiÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>]ÊVœ“ÊVÀˆÌjÀˆœÃÊLi“Ê V>ÀœÃ°Ê ÃÌœÊ Ãi“Ê «ÀiÕ‰âœÊ `>Ê ˆ“«œÀÌ@˜Vˆ>Ê `iÊ V>`>Ê Õ“>°Ê ÃÊ «iÃÜ>ÃÊ ˜KœÊ i˜Ìi˜`i“]Ê«œÀÊiÝi“«œ]Ê«œÀʵÕiÊjʵÕiÊՓ>ʍ՘Ì>ʘKœÊ«œ`iÊ>«ÀœÛ>ÀÊՓ>Ê «œÃÌÕÀ>Ê`iÊÌÀ@˜ÃˆÌœÊÀi>̈Û>Ê>ÊՓÊiÃÌ>Vˆœ˜>“i˜ÌœÊ«ÀœˆLˆ`œÊœÕÊՓÊÃi˜Ìˆ`œÊ «ÀœˆLˆ`œÊ˜Õ“Ê>ÀÀÕ>“i˜Ìœ°Ê+Õi“Ê`ˆâÊ>œÊ˜‰ÛiÊ`œÊÌÀ@˜ÃˆÌœ]Ê`ˆâÊ>œÊ˜‰ÛiÊ`>Ê ˆ“«iâ>]ÊÀiVœ…>ÊiÊ}iÃÌKœÊ`œÃÊÀiÉ`՜ÃÊݏˆ`œÃ]Êi“ʵÕiÊ>ÃÊvÀi}ÕiÈ>ÃʘKœÊ «œ`i“Ê ÃiµÕiÀÊ ˆ˜ÌiÀviÀˆÀÊ µÕ>˜ÌœÊ DÊ `iw˜ˆXKœÊ `>Ê VœœV>XKœÊ `iÊ iVœ«œ˜ÌœÃ]Ê Vœ˜Ìi˜ÌœÀiÃ]Ê `œÊ >>À}>“i˜ÌœÊ `>Ê ÀiVœ…>Ê ÃiiV̈Û>Ê œÕÊ `>Ê ÀiVˆV>}i“°Ê >‡ }՘ÃÊ V>ÜÃ]Ê …?Ê µÕiÊ «i˜Ã>ÀÊ >ˆ˜`>Ê ˜Õ“>Ê ÀiœÀ}>˜ˆâ>XKœÊ >`“ˆ˜ˆÃÌÀ>̈Û>]Ê >Ê µÕ>ÊÀi«ÀiÃi˜Ì>À?]ÊiÛi˜ÌÕ>“i˜Ìi]Ê>ÊVÀˆ>XKœÊ`iʘœÛœÃʓ՘ˆV‰«ˆœÃ°Ê >ÜÃÊ Vœ“œÊ,ˆœÊ/ˆ˜Ìœ]Ê >Vj“]Ê-ˆ˜ÌÀ>ʜÕÊ>Ê«>ÀÌiÊÕÀL>˜>Ê`iÊ>ˆ>ÊÃKœÊiÝi“«œÃÊy>‡ }À>˜ÌiÃÊiʅ?ʵÕiÊÌiÀÊVœÀ>}i“Ê«>À>Êi˜ViÌ>Àʍ?]ʘKœÊÝÊ>}Փ>Ãʓi`ˆ`>ÃʵÕiÊ «œÃÃ>“ÊVœ“>Ì>ÀÊ>ÃÊ`ˆwVՏ`>`iÃʵÕiʜÃÊ>ÕÌ>ÀV>ÃÊÃi˜Ìi“ÊiÊ`iˆÝ>ÀÊ`iÊv>âiÀÊ Vœ“ʵÕiÊiÃÌiÃʝÀ}KœÃÊÃi>“ʈ˜ÖÌiˆÃʓ>ÃÊÌ>“Lj“]Ê>ʓj`ˆœÊ«À>âœ]Ê«i˜Ã>ÀÊ i“Ê>}œÊ“>ˆÃÊ>LÀ>˜}i˜Ìi]ʵÕi“ÊÃ>LiÊ>ÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>XKœ° ʏÕÌ>Ê«i>ÊÃÕLˆ`>Ê`iÊ,ˆœÊ/ˆ˜ÌœÊ>ÊVœ˜Vi…œÊ“œÀÀiÕ¶ ʇÊÊ Kœ]Ê«iœÊVœ˜ÌÀ?ÀˆœtÊ ÃÌ?ÊV>`>ÊÛiâʓ>ˆÃÊۈÛ>]Ê>«i˜>ÃÊ>ÌÀ>ÛiÃÃ>ÊՓ>Ê v>ÃiÊȏi˜VˆœÃ>Ê«œÀµÕiʘKœÊjÊÃi“«ÀiÊ`iʓ>V…>`œÊ˜>ʓKœÊµÕiÊ>ÃÊVœˆÃ>ÃÊÃiÊ Vœ˜Ãi}Õi“° -iÊvœÃÃiÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÊ`iÊՓÊVœ˜Vi…œÊ`ii}>Àˆ>Ê>ÃÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ iÊ>ÌÀˆLՈXªiÃʵÕiʅœiÊÀiV>“>ÊDÃʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>¶ ʇÊÊ KœÊjÊ`>ʓˆ˜…>ÊVœ“«iÌk˜Vˆ>°Ê}œÀ>]ÊÃiÊvœÃÃiÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÊ`iÊՓ>Ê V@“>À>ʓ՘ˆVˆ«>]ʜʵÕiʘKœÊ«>ÃÃ>Ê«iœÃʓiÕÃʜLiV̈ۜÃ]Ê>µÕˆœÊµÕiʘ>̇ ÕÀ>“i˜ÌiÊv>Àˆ>ÊiÀ>]Ê«iœÊ“i˜œÃ]Ê«>À>Ê>ÃÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃʵÕiÊ`ii}>ÃÃiʘ>ÃÊ vÀi}ÕiÈ>ÃÊv>âiÀÊ>Vœ“«>˜…>ÀʜÊÀivœÀXœÊw˜>˜ViˆÀœÊ>`iµÕ>`œ°Ê KœÊjÊ`>ÀÊՓ>Ê iӜ>°Ê i«œˆÃ]ʈ˜`i«i˜`i˜Ìi“i˜ÌiÊ`>ÃÊVœÀiÃÊ«œ‰ÌˆV>ÃÊiÊ`œÃÊVœ˜Vi…œÃÊ `œÊ«>‰Ã]Êi݈ÃÌiÊՓʫÀœLi“>ʵÕiÊÃiÊ«Ài˜`iÊVœ“ÊœÊv>V̜Ê`i]Ê>œÊœ˜}œÊ`œÃÊ >˜œÃ]Ê>ÃÊvÀi}ÕiÈ>ÃÊÃiÊÌiÀi“Ê>`>«Ì>`œÊ>ÊՓ>Ê`iÌiÀ“ˆ˜>`>ÊÛiÀL>ÊiÊ«ÀœÌœVœ‡ œ°Ê Ê>`>«Ì>À>“Ê>ÊÃÕ>ÊiÃÌÀÕÌÕÀ>Êi“ÊÌiÀ“œÃÊ`iÊÀiVÕÀÜÃʅՓ>˜œÃ]ʓ>ÌiÀˆ>ÊiÊ iµÕˆ«>“i˜ÌœÃÊ>ÊiÃÃiÊ«ÀœÌœVœœ°Ê ÊÃiÊiÃÌi]ʓœ“i˜Ì>˜i>“i˜Ìi]Ê`iÃ>«>ÀiVi]Ê ÌiÀi“œÃʵÕiÊ`ˆÃ«i˜Ã>ÀÊÀiVÕÀÜÃʅՓ>˜œÃÊiÊÌiÀʓ>ÌiÀˆ>ˆÃÊiʓiˆœÃÊÌjV˜ˆVœÃÊ ˆ“œLˆˆâ>`œÃ]ʜʵÕiÊÀi«ÀiÃi˜Ì>ÊՓÊ`iëiÀ`‰VˆœÊ`iÊÀiVÕÀÜð

£n

œ“œÊ>Û>ˆ>ʜʫÀœiV̜Ê`iʏiˆÊµÕiÊiÃÌ?Ê>ÊÃiÀÊ`ˆÃVṎ`œÊ˜>ÊÇ Ãi“Liˆ>Ê`>Ê,i«ÖLˆV>¶ >ÀVœÊ>À̈˜Ã]Ê*ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>Ê՘Ì>Ê`iÊÀi}ÕiÈ>Ê`iÊ,ˆœÊ/ˆ˜Ìœ


Ê>VÌÕ>ÊiˆÊ`>ÃÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ`>ÃÊ >ÕÌ>ÀµÕˆ>ÃʏœV>ˆÃÊ«ÀiÛkʓ>ˆÃÊ`iÊ ÓäÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ«À«Àˆ>ÃÊ«>À>Ê >Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>]ÊÃi˜`œÊ µÕiÊ`iÃÃ>Ã]ʘՓʓiˆœÊÕÀL>˜œÊ Vœ“œÊ,ˆœÊ/ˆ˜Ìœ]Ê>«i˜>ÃʵÕ>ÌÀœÊ œÕÊVˆ˜VœÊÃiÊ>«ˆV>“°Ê"ÊÀiÃ̜ÊÃKœÊ Vœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ`œÊ“iˆœÊÀÕÀ>°Ê

iÛiÊ«œˆÃ]ÊÃiÀÊVÀˆ>`>ÊՓ>ʏiˆÊµÕiÊ iÃÌÀ>̈wʵÕiÊiÊ`iwʘ>ÊÛ?ÀˆœÃÊiÇ V>ªiÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>]ÊVœ“ÊVÀˆÌjÀˆœÃÊ Li“ÊV>ÀœÃ°ÊÃ̜ÊÃi“Ê«ÀiÕ‰âœÊ `>ʈ“«œÀÌ@˜Vˆ>Ê`iÊV>`>ÊՓ>°ÊÃÊ «iÃÜ>ÃʘKœÊi˜Ìi˜`i“]Ê«œÀÊi݇ i“«œ]Ê«œÀʵÕiÊjʵÕiÊՓ>ʍ՘Ì>Ê ˜KœÊ«œ`iÊ>«ÀœÛ>ÀÊՓ>Ê«œÃÌÕÀ>Ê `iÊÌÀ@˜ÃˆÌœÊÀi>̈Û>Ê>ÊՓÊiÃÌ>Vˆœ‡ ˜>“i˜ÌœÊ«ÀœˆLˆ`œÊœÕÊՓÊÃi˜Ìˆ`œÊ «ÀœˆLˆ`œÊ˜Õ“Ê>ÀÀÕ>“i˜Ìœ°Ê+Õi“Ê `ˆâÊ>œÊ˜‰ÛiÊ`œÊÌÀ@˜ÃˆÌœ]Ê`ˆâÊ>œÊ ˜‰ÛiÊ`>ʏˆ“«iâ>]ÊÀiVœ…>ÊiÊ}iÃÌKœÊ œÊ `œÃÊÀiÉ`՜ÃÊݏˆ`œÃ]Êi“ʵÕiÊ>ÃÊ ˆ`œÃ]Êi“ʵÕiÊ>ÃÊ vÀi}ÕiÈ>ÃʘKœÊ«œ`i“ÊÃiµÕiÀÊ ˆ˜ÌiÀviÀˆÀʵÕ>˜ÌœÊDÊ`iwʘˆXKœÊ`>Ê œÊ`>Ê VœœV>XKœÊ`iÊiVœ«œ˜ÌœÃ]Ê Vœ˜Ìi˜ÌœÀiÃ]Ê`œÊ>>À}>‡ “i˜ÌœÊ`>ÊÀiVœ…>ÊÃi‡ iV̈Û>ʜÕÊ`>ÊÀiVˆV>‡ }i“°Ê

Ê ‡ÊÊ Ê -Ê “iÊ «œ`iÀiˆÊ «Àœ˜Õ˜Vˆ>ÀÊ ÃœLÀiÊ œÊ “iÓœÊ µÕ>˜`œÊ i݈Ã̈ÀÊ Õ“>Ê ÛiÀÃKœÊwʘ>Ê“>ÃÊi݈ÃÌi“ʏ?ÊVœˆÃ>ÃʵÕiÊÃKœÊv՘`>“i˜Ì>ˆÃÊiÊÌiÀKœÊµÕiÊÃiÀÊ viˆÌ>Ã°Ê “LœÀ>Ê>ʵÕiÃÌKœÊµÕiÊÃiÊVœœV>ÊÀi>̈Û>“i˜ÌiÊ>œÊ«œ`iÀÊ`iÊ̜ۜÊ`œÃÊ «ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ `iÊ Õ˜Ì>Ê ˜>ÃÊ >ÃÃi“Liˆ>ÃÊ “Õ˜ˆVˆ«>ˆÃÊ ÃiÊ «œÃÃ>Ê >˜>ˆÃ>ÀÊ ÃœLÊ `ˆviÀi˜ÌiÃÊÛiÀÌi˜ÌiÃ]ʘ>ÌÕÀ>“i˜Ìi]ÊÜLʜʫœ˜ÌœÊ`iÊۈÃÌ>Ê`i“œVÀ?̈Vœ]ʈ«ÃˆÃÊ ÛiÀLˆÃ]ÊjÊ>˜Ìˆ‡`i“œVÀ?̈Vœ°Ê>ÃÊÃiÊ>Ìi˜Ì>À“œÃÊDÊÀi>ˆ`>`i]ʘœ“i>`>“i˜ÌiÊ ˜œÃʓ՘ˆV‰«ˆœÃÊi“ʵÕiʜÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iʍ՘Ì>ÊÃKœÊVœ>}ˆ`œÃ]ʏˆ“ˆÌ>`œÃÊ ˜œÊiÝiÀV‰VˆœÊ`œÊÃiÕÊ«œ`iÀÊ`i“œVÀ?̈VœÊ«œÀµÕiÊÌk“ʵÕiÊۜÌ>ÀÊ>œÊ>`œÊ`>Ê V@“>À>ÊÜLÊ«i˜>Ê`iÊÃiÀi“Êۉ̈“>ÃÊ`iÊۈ˜}>˜X>ÃÊÜLʜʫœ˜ÌœÊ`iÊۈÃÌ>Ê`>Ê iÝiVÕXKœÊ`iÊvÕÌÕÀ>ÃʜLÀ>Ã]ÊÃiÊV>…>ÀÊVœ˜VœÀ`œ°

iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>ÀʜÕÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>À¶Ê+Õ>Ê>ÊÃÕ>Ê«œÃˆXKœ¶ ʇÊÊ,i}ˆœ˜>ˆâ>Àt Ê«œÀʵÕiʘKœÊ>Û>˜X>“œÃ¶ ʇÊÊ/iÀ?ʵÕiÊ«iÀ}՘Ì>ÀÊDÊ«œ«Õ>XKœÊ«œÀÌÕ}ÕiÃ>o

£™


՘Ì>Ê`iÊÀi}ÕiÈ>

-°Ê*i`ÀœÊ`>Ê œÛ> *ÀœiV̜Ê`iÊiˆÊVœ˜ÌÀ>Àˆ>Ê «Àˆ˜V‰«ˆœÊL?ÈVœÊ`>ʏˆLiÀ`>`i “ʵÕiʓi`ˆ`>Ê«œ`iÀi“œÃÊv>>ÀÊ`iÊՓ>Ê`i“œVÀ>Vˆ>ÊÃi“ʵÕiÊœÊ iÝiÀV‰VˆœÊ`œÊ̜ۜÊVœ˜Ã̈ÌÕ>ÊՓÊ`ˆÀiˆÌœÊ`iÊ̜`œÃ¶ œÃjÊ6ˆiˆÀ>ʏÛiÃÊ­°°®ÊqÊ ÕÊ>V…œÊµÕiʘKœÊ«œ`iʅ>ÛiÀÊ`i“œVÀ>Vˆ>ÊÃi“Ê œÊ`ˆÀiˆÌœÊ`iÊ̜ۜ°Ê"Ê̜ۜÊVœ˜Ã̈ÌՈÊՓ>Ê`>ÃÊVœ˜µÕˆÃÌ>ÃÊ`œÊÓxÊ`iÊLÀˆÊµÕiÊ ÀiyÊiVÌiÊՓ>ÊiÝ«ÀiÃÃKœÊ`iʏˆLiÀ`>`iʈ˜`ˆÛˆ`Õ>ÊiʜLiV̈Û>° "ʵÕiÊÀi«ÀiÃi˜Ì>À?Êi˜ÌKœÊiÃÌ>ʏiˆÊi“Ê`ˆÃVÕÃÃKœÊµÕiÊ«ÀiÛkÊÀïÀ>ÀÊ >œÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iʍ՘Ì>ʜʫœ`iÀÊ`iÊۜÌ>ÀÊ«>˜œÃÊiʜÀX>“i˜ÌœÃÊ “Õ˜ˆVˆ«>ˆÃ¶ °°ÊqÊVˆ“>Ê`iÊÌÕ`œ]ÊÀi«ÀiÃi˜Ì>Ê>ÊÃi˜ÃˆLˆˆ`>`iÊi݈ÃÌi˜ÌiÊi“ʵÕi“Ê«Ài‡ Ìi˜`iÊ }œÛiÀ˜>ÀÊ ˆÃi˜ÌœÊ `iÊ œ«œÃˆXªiÃ°Ê *iœÊ µÕiÊ Vœ˜…iXœÊ `>Ê iˆ]Ê Ûi“Ê Vœ˜‡ ÌÀ>Àˆ>ÀÊ Õ“Ê «Àˆ˜Vˆ«ˆœÊ L?ÈVœÊ `iÊ ˆLiÀ`>`i]Ê ˜œ“i>`>“i˜ÌiÊ ˜>Ê Ìi˜Ì>̈Û>Ê `iÊ ˆ“«i`ˆÀÊ µÕiÊ œÃÊ «ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ `iÊ Õ˜Ì>Ê v>X>“Ê ÀiyÊiV̈ÀÊ œÊ ÃiÕÊ ÛœÌœÊ ˜>ÃÊ µÕiÃ̪iÃÊ iÃÃi˜Vˆ>ˆÃÊ `>Ê ÃÕ>Ê vÀi}ÕiÈ>Ê iÊ µÕiÊ «œÃÃ>“Ê Ì>“Lj“Ê Vœ˜`ˆVˆœ˜>ÀÊ µÕi“Ê iÃÌ?Ê >Ê }œÛiÀ˜>À]Ê ˜œÊ Ãi˜Ìˆ`œÊ `iÊ ˆ“«i`ˆÀÊ `iVˆÃªiÃÊ “i˜œÃÊ >ViÀÌ>`>ÃʜÕʜLiV̈Û>ðÊ*i˜ÃœÊµÕiÊ Õ“>ÊiÛi˜ÌÕ>Ê>«ÀœÛ>XKœÊ`iÃÌ>Ê iˆÊVœ“«Àœ“iÌiÀˆ>Ê>Ê«À«Àˆ>Ê `i“œVÀ>Vˆ>° ÌjʵÕiÊ«œ˜ÌœÊ«œ`i‡ À?ʜÊ>VÌÕ>Ê«ÀœiVÌœÊ `iÊ iˆÊ >viVÌ>ÀÊ >Ê `ˆ}˜ˆ`>`iÊ`œÊ«œ‡ `iÀʏœV>¶ °°Ê qqÊ />“Lj“Ê >ÌÀ>ÛjÃÊ `ˆÃÌœÊ ÃiÊ Û>ˆÊ «œ˜`œÊ i“Ê V>ÕÃ>Ê >Ê `ˆ}˜ˆ`>`iÊ `œÊ «œ`iÀÊ œV>Ê µÕiÊ Ìi“Ê à œ v À ˆ ` œÊ }À>˜`iÃÊ > L >  œ ÃÊ «œÀÊ«>ÀÌiÊ`>ÃÊ «œ‰ÌˆV>ÃÊ`iÊ`ˆÀiˆÌ>°Ê ‰ ‰ÌˆV>ÃÊ`iÊ`ˆÀiˆÌ>°Ê Ê iÃÌiÊ jÊ “>ˆÃÊ Õ“Ê >Ìi˜Ì>`œÊ >œÊ «œ`iÀÊ œV>Ê`i“œVÀ?̈Vœ°

œ“œÊ `iwʘiÊ œÊ iÝiÀ‡ V‰VˆœÊ `>Ê >V̈ۈ`>`iÊ «œÀÊ«>ÀÌiÊ`iÊՓʫÀi‡ È`i˜ÌiÊ `iÊ Õ˜Ì>Ê µÕiÊ ˜KœÊ ÃiÊ Ãi˜ÌiÊ `œÌ>`œÊ `iÊ >Õ̜˜œ‡ “ˆ>Ê iÊ ÛkÊ >ÃÊ ÃÕ>ÃÊ Vœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ iÊ>ÌÀˆLՈXªiÃÊÀi`Õâˆ`>ÃÊiʈ˜ÃՇ wÊVˆi˜Ìi“i˜Ìiʏi}ˆÃ>`>ö

Óä

œÃjÊ6ˆiˆÀ>ʏÛiÃ]Ê*ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>Ê՘Ì>Ê `iÊÀi}ÕiÈ>Ê`iÊ-°Ê*i`ÀœÊ`>Ê œÛ>

°°ÊqÊÊ>“>À}œoÊÊÌiÀÊۜ˜Ì>`iÃÊÃi“ÊVœÀÀi뜘`k˜Vˆ>Ê>œÊ˜‰ÛiÊ`>ÃÊV>«>‡ Vˆ`>`iÃÊ«>À>Ê>ÃÊiÝiVÕÌ>À°Ê >ÈV>“i˜Ìi]ÊÌÀ>Ì>‡ÃiÊ`iÊ`ˆ>}˜œÃ̈V>ÀÊ«ÀœLi“>ÃÊiÊ Ãi˜ÌˆÀÊ>ʈ˜V>«>Vˆ`>`iÊ`iʜviÀiViÀÊÀiëœÃÌ>ð Ê`iʵÕiÊvœÀ“>ÊÌÀ>Ì>Ê>ÃÊ܏ˆVˆÌ>XªiÃÊ`œÃÊvÀi}ÕiÃiÃʵÕiÊ«ÀœVÕÀ>“Ê ˜>ʍ՘Ì>Ê`iÊvÀi}ÕiÈ>ÊՓ>ÊÀiëœÃÌ>Ê«>À>ʜÃÊÃiÕÃÊ«ÀœLi“>ÃʜÕÊ «>À>Ê>ÃÊV>Àk˜Vˆ>ÃÊ`>ÊvÀi}ÕiÈ>¶ °°Ê qÊ ÃÊ ˜KœÊ Ìi“œÃÊ «œÀÊ …?LˆÌœÊ i˜Vœ…iÀÊ œÃÊ œ“LÀœÃÊ “>Ã]Ê `iÊ v>V̜]Ê iÃÌ>“œÃÊ “Ո̉ÃȓœÊ ˆ“ˆÌ>`œÃ°Ê iÀˆÀÊ Õ“>Ê Õ˜Ì>Ê Vœ“œÊ iÃÌ>]Ê Vœ“Ê ViÀV>Ê `iÊ ÓäʓˆÊ…>LˆÌ>˜ÌiÃ]Ê£äÊ Ê£]ÊÃiˆÃʍ>À`ˆ˜Ã‡`i‡ˆ˜v@˜Vˆ>]ÊՓ>ÊiÃVœ>Ê«ÀœwÊÃȜ‡ ˜>]ÊՓ>ÊiÃVœ>ÊÃiV՘`?Àˆ>]ÊՓ>ÊiÃVœ>Ê«Ài«>À>̝Àˆ>]ÊÎnäÊÀÕ>ÃÊ>ˆ˜`>ÊVœ“Ê “ÕˆÌ>ÃÊ`ˆwÊVՏ`>`iÃʘ>ÊÃÕ>ʏˆ“«iâ>ÊiÊVœ˜ÃiÀÛ>XKœ]ÊÀiyÊiVÌi‡ÃiÊ`i«œˆÃʵÕ>ÃiÊ ˜Õ“Ê`iÃiëiÀœÊ«œÀÊ«>ÀÌiÊ`iʵÕi“ÊÌi“Êۜ˜Ì>`iÊ`iÊv>âiÀʓ>ÃʘKœÊ`ˆÃ«ªiÊ`œÃÊ “iˆœÃÊiÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃʘiViÃÃ?ÀˆœÃ° -KœÊ*i`ÀœÊ`>Ê œÛ>Ê>ˆ˜`>ÊjÊՓ>ÊÌiÀÀ>ʓˆ˜iˆÀ>¶ °°Ê qÊ ˆ˜`>Ê jÊ Õ“>Ê ÌiÀÀ>Ê “ˆ˜iˆÀ>]Ê Û>“œÃÊ Vœ˜Ãˆ`iÀ?‡>Ê Ãi“«ÀiÊ Vœ“œÊ Ì>Ê iÊVÀiˆœÊµÕiʜÃÊ£näÊ>˜œÃÊ`iÊiÝ«œÀ>XKœÊ“ˆ˜iˆÀ>ÊÌiÀKœÊ`ÕÀ>˜Ìiʓ>ˆÃÊ>}՘ÃÊ ÃjVՏœÃÊ Õ“>Ê iÝ«ÀiÃÃKœÊ iÊ «ÀiÃi˜X>Ê vœÀÌiÃ°Ê “LœÀ>Ê Ìi˜Ìi“Ê >Ê Ìœ`œÊ VÕÇ ÌœÊ v>âiÀÊ iõÕiViÀÊ iÃÃ>Ê ˆ“>}i“]Ê ˜ÃÊ Û>“œÃÊ Ìi˜Ì>˜`œÊ Àii“LÀ?‡>]Ê Û>“œÃ]Ê ˆ˜VÕÈÛ>“i˜Ìi]Ê VœœV>ÀÊ Õ“Ê “œ˜Õ“i˜ÌœÊ >œÊ “ˆ˜iˆÀœÊ ˜œÊ ÌiÀÀi˜œÊ iÃÌiÊ >˜œÊ «œÀµÕiʵÕiÀi“œÃʓ>˜ÌiÀÊiÃÌiÊiÃÌ>ÌÕ̜Ê`iÊÌiÀÀ>ʓˆ˜iˆÀ>° ˆ˜`>Êi݈ÃÌi“ʓՈ̜ÃÊ«ÀœLi“>ÃÊÜVˆ>ˆÃ¶ °°ÊqÊՈ̉ÃȓœÃ°Ê >ÃÌ>ÊÀii“LÀ>ÀʵÕiʅ?ÊViÀV>Ê`iÊÓäÊ>˜œÃÊ>ÌÀ?ÃỂ˜…>‡ “œÃÊ ViÀV>Ê `iÊ ÓääÊ ÀÕ>ÃÊ iÊ V>“ˆ˜…œÃÊ i“Ê ÌiÀÀ>]Ê ˜KœÊ ̉˜…>“œÃÊ Ã>˜i>“i˜ÌœÊ L?ÈVœ]Ê>ÊiiVÌÀˆVˆ`>`iʘKœÊÃiÀۈ>Ê>ÃʘiViÃÈ`>`iÃÊ`>Ê«œ«Õ>XKœ]Ê>ÊÀi`iÊ`iÊ ?}Õ>ÊiÀ>ʈ˜ÃÕwÊVˆi˜ÌioÊ Ê…œiÊVœ˜Ìˆ˜Õ>“œÃÊ>Ê`i«>À>À“œ‡˜œÃÊVœ“ʈ˜Ö“iÀ>ÃÊ `ˆwÊVՏ`>`iðÊÊ«À«Àˆ>ÊiÝ«œÀ>XKœÊ“ˆ˜iˆÀ>]Ê`ÕÀ>˜ÌiÊ£näÊ>˜œÃ]ʜÀˆ}ˆ˜œÕÊiÃÃiÊ >ÌÀ>Ü]ʈ}Õ>“i˜ÌiÊÌÀ>`Õâˆ`œÊi“ÊVÕÃ̜ÃÊ>VÀiÃVˆ`œÃÊ`iÊÃ>Ö`iÊiʘՓ>ʜÕÌÀ>Ê V>Àk˜Vˆ>ÊiÝÌÀi“>“i˜ÌiÊÈ}˜ˆwÊV>̈Û>ʵÕiÊÃiÊ«Ài˜`iÊVœ“ÊœÊ`iÃi˜ÛœÛˆ“i˜ÌœÊ `œÊi˜Ãˆ˜œ]ÊՓ>ÊÛiâʵÕi]ÊVœ“œÊÃ>Li“œÃ]ʘ>µÕi>Ê>ÌÕÀ>]ʜʵÕiÊÃiÊ«i`ˆ>ÊiÀ>Ê >˜>v>Li̜ÃÊ«>À>ÊÌÀ>L>…>Ài“ʘ>Ãʓˆ˜>Ã]ʜʵÕiÊ>ÌÀ>ÜÕÊ>}Փ>ÃÊÛiÀÌi˜ÌiÃÊ`>Ê ˜œÃÃ>Êۈ`>ÊVœiV̈Û>]ʓՈ̜Êi“LœÀ>ÊÌi˜…>Ê`>`œÊœÀˆ}i“Ê>ʜÕÌÀ>Ã°Ê ÊÌ>“Lj“Ê Vœ˜Ûj“Ê Ã>ˆi˜Ì>ÀÊ µÕiÊ Ãœ“œÃÊ Õ“>Ê `>ÃÊ vÀi}ÕiÈ>ÃÊ `iÊ œ˜`œ“>ÀÊ µÕi]Ê «œÀÊ Vœ“«>À>XKœ]ʓ>ˆÃÊ>ÃÜVˆ>XªiÃÊÌi“° "Ê`iÃi“«Ài}œÊjÊՓ>Ê`>Ãʓ>ˆÃÊ«Ài“i˜ÌiÃÊ«ÀœLi“?̈V>Ão °°ÊqÊ-i“Ê`Öۈ`>°ÊÊ`>ÃÊvÀi}ÕiÈ>ÃÊ`œÊVœ˜Vi…œÊ`iÊœ˜`œ“>ÀÊVœ“Ê“>ˆÃÊ `iÃi“«Ài}œ°Ê>ÃÊÌ>“Lj“ÊVœ“Ê“>ˆÃÊL>ˆÀÀœÃÊÜVˆ>ˆÃ°Ê Êi“LœÀ>]ʘœÃÊ֏̈“œÃÊ >˜œÃ]ÊÌi˜…>ʅ>ۈ`œÊ>µÕˆÊ>ÊÌi˜Ì>̈Û>Ê`iÊVÀˆ>ÀÊՓÊvœÃÜÊi˜ÌÀiʜÃʅ>LˆÌ>˜ÌiÃÊ`iÊ -KœÊ*i`ÀœÊ`>Ê œÛ>]Ê>ÌÀ>ÛjÃÊ`>ʈ˜ÌÀœ`ÕXKœÊ˜>ÊvÀi}ÕiÈ>Ê`iÊՓÊÈ}˜ˆwÊV>ÌˆÛœÊ ÛœÕ“iÊ`iʘœÛœÃʅ>LˆÌ>˜ÌiÃ]ÊiÃÌ>ÊÌiÀÀ>ÊÌ>“Lj“ÊÃiʅ>LˆÌ՜ÕÊÀ>«ˆ`>“i˜ÌiÊ>Ê ˆ˜ÃiÀˆÀʜÃÊÃiÕÃÊۈ˜`œÕÀœÃʘœÊÃiÕÊVœiV̈ۜ°Ê ʍՏ}œÊµÕiÊiÃÃiÊiÃvœÀXœÊVœ˜Ìˆ‡ ˜Õ>Ê>ˆ˜`>ʓՈ̜ʫÀiÃi˜ÌiÊiÊiÃÃ>ÊvœÀ“>Ê`iÊiÃÌ>ÀÊVœ˜Ìˆ˜Õ>ʓՈ̜ÊvœÀÌiʘœÊÃiˆœÊ `>ʘœÃÃ>Ê«œ«Õ>XKœ°Ê œÊÃiÕÊi˜Ìi˜`iÀ]Êv>ViÊDÊ«>˜œÀ@“ˆV>Ê>VÌÕ>]Êv>Àˆ>ÊÃi˜Ìˆ`œÊÀi}ˆœ‡ ˜>ˆâ>ÀʜÕÊL>ÃÌ>Àˆ>Ê`iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>À¶ °°ÊqÊ*i˜ÃœÊµÕiÊjʘiViÃÃ?ÀˆœÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>À°Ê ÃÊÌi“œÃÊ>VÌÕ>“i˜ÌiʓՈÌ>Ê


ʘiViÃÃ?ÀˆœÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>À°Ê ÃÊ Ìi“œÃÊ>VÌÕ>“i˜ÌiʓՈÌ>Ê`iÇ Vi˜ÌÀ>ˆâ>XKœ]ÊÜLÀiÌÕ`œÊµÕ>˜‡ `œÊÃiÊv>>Ê`œÃÊ«ÀœLi“>Ã°Ê Ê˜KœÊ jÊ«Àœ«Àˆ>“i˜ÌiʈÃÜʵÕiÊ«ÀiÌi˜‡ `i“œÃ°Ê"ʵÕiÊ«i`ˆ“œÃÊjʵÕi]Ê «>À>ÊÀi܏ÛiÀʜÃÊ«ÀœLi“>Ã]ʘœÃÊ `ki“Ê“iˆœÃ° `iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>XKœ]ÊÜLÀiÌÕ`œÊµÕ>˜`œÊÃiÊv>>Ê`œÃÊ«ÀœLi“>Ã°Ê Ê˜KœÊjÊ«Àœ‡ «Àˆ>“i˜ÌiʈÃÜʵÕiÊ«ÀiÌi˜`i“œÃ°Ê"ʵÕiÊ«i`ˆ“œÃÊjʵÕi]Ê«>À>ÊÀi܏ÛiÀʜÃÊ «ÀœLi“>Ã]ʘœÃÊ`ki“Ê“iˆœÃ°Ê KœÊ>`ˆ>˜Ì>Ê`>Ài“‡˜œÃÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃʵÕiʘœÊ v՘`œÊ ÃiÊ ÌÀ>`Õâi“Ê ˜>Ê ˜iViÃÈ`>`iÊ `iÊ Ài܏ÛiÀ“œÃÊ «ÀœLi“>ÃÊ ÃiÊ `i«œˆÃÊ ˜KœÊ`ˆÃ«œ“œÃÊ`iÊÀiVÕÀÜÃÊ«>À>ʜÃÊÀi܏ÛiÀ°Ê œÊV>ÜÊ`>ÃÊÀi}ˆªiÃ]Êi“LœÀ>Ê Vœ˜Ã̈ÌÕ>“Ê «>ÀÌiÊ ˆ˜Ìi}À>˜ÌiÊ `iÊ Õ“Ê Ìœ`œ]Ê µÕiÊ jÊ œÊ “iÓœÊ µÕiÊ `ˆâiÀÊ µÕiÊ Vœ˜Ìˆ˜Õ>“Ê>ÊÜLÀiiÛ>À‡Ãiʈ˜ÌiÀiÃÃiÃÊ`iʉ˜`œiʘ>Vˆœ˜>]Êjʓ>ˆÃÊv?VˆÊÌiÀ‡ÃiÊ i“Ê>Ìi˜XKœÊ>ÃÊ«>À̈VՏ>Àˆ`>`iÃ°Ê ÕÊ`ivi˜`œÊµÕiʵÕi“ÊÃ>LiÊ}iÀˆÀʓi…œÀÊ œÃʓiˆœÃÊjʵÕi“ÊiÃÌ?ʍ՘̜Ê`œÃÊ«ÀœLi“>ðÊ*œÀÊiÝ«iÀˆk˜Vˆ>Ê«iÃÜ>]ÊÃiˆÊ µÕi]ÊiÃÌ>˜`œÊœ˜}iÊ`œÃÊ«ÀœLi“>ÃÊVœ˜Ãi}Ո“œÃʈ“>}ˆ˜?‡œÃʓ>ÃʘKœÊœÃÊ Ãi˜Ìˆ“œÃÊi]ÊÃi˜`œÊÃi˜Ã‰ÛiˆÃÊ>œÃÊ«ÀœLi“>Ã]Ê«œ`i“œÃÊÃ>LiÀÊi˜Vœ˜ÌÀ>Àʓi‡ …œÀÊ >ÃÊ ÀiëœÃÌ>ÃÊ «>À>Ê >ÃÊ `ˆwÊVՏ`>`iÃ°Ê >ÃÊ «>À>Ê «œ`iÀ“œÃÊ Ài뜘`iÀÊ >Ê µÕiÃ̪iÃÊi“ÊVœ˜VÀi̜]Ê«ÀiVˆÃ>“œÃÊÌ>“Lj“Ê`iÊ«œ`iÀÊÀiVœÀÀiÀÊ>œÃʓiˆœÃÊ `ˆÃ«œ˜ˆLˆˆâ>`œÃ° +ÕiÊ«œÃˆXKœÊ>ÃÃՓiÊv>ViÊ>ÊՓ>Ê«œÃÉÛiÊiÝ̈˜XKœÊœÕÊvÕÃKœÊ`iÊ >}Փ>ÃÊvÀi}ÕiÈ>à °°Ê qÊ /i“œÃÊ µÕiÊ ÃiÀÊ Ài>ˆÃÌ>ÃÊ >ViÀV>Ê `iÃÃ>Ê µÕiÃÌKœ°Ê œÃÊ ÖÌˆ“œÃÊ >˜œÃ]ÊÌi˜…œÊۈÈÌ>`œÊ“ÕˆÌœÊœÊ œÀÌiÊ`œÊ«>‰ÃÊiʓ>}œ>‡“iÊ«Àœv՘`>“i˜ÌiÊ ÛiÀÊ>µÕˆœÊµÕiÊvœÀ>“Ê>`iˆ>ÃʜÕʏÕ}>ÀiÃÊ>VÌÕ>“i˜ÌiÊ>L>˜`œ˜>`œÃ°Ê-iÊ >Ê VÀˆ>XKœÊ `iÊ “>ˆÃÊ vÀi}ÕiÈ>ÃÊ >Õ`>ÃÃiÊ >Ê «œÛœ>ÀÊ œÊ ˜œÃÃœÊ ˆ˜ÌiÀˆœÀÊ iÊ >Ê >«ÀœÛiˆÌ>ÀÊ >Ê Liiâ>Ê `iÃÌiÊ «>‰Ã]Ê iÕÊ >«œˆ>Àˆ>Ê œÊ >>À}>“i˜ÌœÊ `œÊ ˜Ö“iÀœÊ `iÊvÀi}ÕiÈ>Ã°Ê ÀiˆœÊµÕiÊ>ÊvÕÃKœÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>Ã]ÊVi˜ÌÀ>ˆâ>˜`œÊ“>ˆÃÊ>ˆ˜‡ `>]Ê«œ`iÊ>Õ`>ÀÊDÊÀi܏ÕXKœÊ`iÊ«ÀœLi“>ÃÊ`iʉ˜`œiÊvˆ˜>˜ViˆÀ>ʓ>ÃÊÌ>Ê ˜KœÊVœÀÀi뜘`iÊ>ÊÀi܏ÛiÀʜÃÊ«ÀœLi“>ÃÊ`>ÃÊ«œ«Õ>XªiÃ]Ê`>ÃÊÌiÀÀ>ÃoÊ *i˜ÃœÊµÕiÊiÃÌ>ÃÊVœˆÃ>ÃÊÌk“ʵÕiÊÃiÀʓi`ˆ`>ÃÊV>ÜÊ>ÊV>Ü°ÊÊVœ“Ê“ÕˆÌ>Ê “?}œ>ʵÕiʓiӜʍ՘̜Ê`iʘÃ]Ê>Ê«œÕVœÃʵՈ“iÌÀœÃÊ`>µÕˆ]ÊÃiÊÛki“Ê VœˆÃ>Ãʏˆ˜`‰Ãȓ>ÃÊ>L>˜`œ˜>`>ÃÊ«œÀµÕiÊ>ÃÊ«iÃÜ>ÃʘKœÊÌk“Ê«œÃÈLˆˆ‡ `>`iÊ`iÊÕÃÕvÀՈÀÊ`iÊ«i˜œÃÊ`ˆÀiˆÌœÃ°Ê ÊÃiÊ>V>L>À“œÃÊVœ“Ê`iÌiÀ“ˆ˜>`>ÃÊ vÀi}ÕiÈ>Ã]Ê iÃÌ>Ài“œÃÊ >Ê «>ÃÃ>ÀÊ >Ê “i˜Ã>}i“Ê `iÊ µÕiÊ ˜KœÊ Û>iÊ >Ê «i˜>Ê iÃÌ>ÀÊ>ˆ]Ê«œÀµÕiʘ>`>Ê>Vœ˜ÌiVi°Ê ʘKœÊiÃÌ>Ài“œÃÊ>ÃȓÊ>ÊÜLÀiV>ÀÀi‡ }>ÀʜʘœÃÜʏˆÌœÀ>ÊiÊ>Ê`iëœÛœ>Àʜʈ˜ÌiÀˆœÀ¶Ê KœÊ`iۉ>“œÃÊ«œÌi˜Vˆ>ÀÊ>Ê >`iÃKœ]Ê«œÀÊ«>ÀÌiÊ`>ʘœÃÃ>Ê«œ«Õ>XKœ]Ê>ÊՓÊiÃ̈œÊ`iÊۈ`>ʓՈ̜ʓ>ˆÃÊ Ã>Õ`?Ûi]Ê “i˜œÃÊ «œÕ‰`>Ê iÊ Vœ“Ê “>ˆÃÊ ÀˆµÕiâ>Ê «>ˆÃ>}‰Ã̈V>¶Ê -iÊ V>…>À]Ê >}Փ>ÃÊ >ÌjÊ ˜KœÊ ÃiÊ ÕÃ̈vˆV>“Ê “>Ã]Ê ÃiÊ V>…>À]Ê iÊ «iœÊ Vœ˜ÌÀ?Àˆœ]Ê >ÌjÊ ÃiÊ ÕÃ̈vˆV>Ê>ÊVÀˆ>XKœÊ`iʜÕÌÀ>ÃoÊ ˆÊÃ>LiÀʜʵÕiÊi݈ÃÌiÊ`iÊLiiâ>ÊiÊÀˆµÕiâ>Ê ˜œÊ˜œÃÜʈ˜ÌiÀˆœÀʵÕiʘKœÊjÊ>«ÀœÛiˆÌ>`œÊiʜʓՈ̜ʵÕiÊÛ>ˆÊV>ˆ˜`œÊÜLÊ>Ê ÕÃ̈vˆV>XKœÊ`œÃÊVÕÃÌœÃ°Ê Ê˜KœÊÀi«ÀiÃi˜Ì>À?ÊՓÊVÕÃ̜ʓՈ̜ʓ>ˆœÀÊ`iˆÝ>ÀÊ >˜`>ÀÊ œÕÊ >L>˜`œ˜>À¶Ê >Ã]Ê ÃiÊ V>…>À]Ê ÌÕ`œÊ ˆÃÌœÊ v>âÊ Ãi˜Ìˆ`œÊ ˜Õ“Ê «>‰ÃÊ V>«>âÊ`iÊ}>ÃÌ>ÀʓՈ̜Ãʓˆ…>ÀiÃʘœÊVœ“L>ÌiÊ>œÃʈ˜Vk˜`ˆœÃÊiʈ˜V>«>âÊ`iÊ }>ÃÌ>ÀÊ>}՘Ãʓˆ…>ÀiÃʘ>ÊÃÕ>Ê«ÀiÛi˜XKœo

SAUDAÇÃO O Executivo da Junta de Freguesia da Vila de São Pedro da Cova, saúda todos os autarcas do poder local democrático, saído do 25 de Abril de 1974 que foram capazes de tornar as suas freguesias, locais com mais e melhor qualidade de vida.

>Û>iÌiÊ-°Ê6ˆVi˜Ìi

Ó£


՘Ì>Ê`iÊÀi}ÕiÈ>

>}Ո“ ,i}ˆœ˜>ˆâ>XKœÊ`iÃ`iʵÕiÊ >Vœ“«>˜…>`>Ê`iÊiµÕˆ‰LÀˆœÊiÊ `iÃi˜ÛœÛˆ“i˜ÌœÊ…>À“œ˜ˆœÃœÊ`œÊ*>‰Ã "Ê µÕiÊ iÛ>Ê Õ“Ê œÛi“Ê >Ê V>˜`ˆ`>Ì>À‡ÃiÊ DÊ ˆ`iÀ>˜X>Ê `œÊ iÝiVÕÌˆÛœÊ `iÊ Õ“>Ê Õ˜Ì>Ê `iÊ vÀi}ÕiÈ>]Ê >ˆ˜`>Ê µÕiÊ Ã>Li˜`œÊ µÕiÊ œÃÊ «œ`iÀiÃÊ `iÊ µÕiÊ `ˆÃ«ªiÊ ˜KœÊ ÃKœÊ ÃÕwVˆi˜ÌiÃÊ «>À>Ê Ài뜘`iÀÊ DÃÊ “֏̈«>ÃÊ ÃœˆVˆÌ>XªiÃÊ`œÃÊÃiÕÃʓ՘‰Vˆ«iö ՘œÊ œi…œÊ­ ®ÊqÊ/i˜…œÊµÕiÊVœ˜viÃÃ>ÀʵÕi]ʵÕ>˜`œÊVœ“iXœÊ>Êv>>ÀÊ`>Ê “ˆ˜…>Ê>ÕÌ>ÀµÕˆ>]ʜÊv>XœÊVœ“Ê“ÕˆÌ>Ê«>ˆÝKœ°Ê iÃVœ˜…iVˆ>ʵÕiÊۈiÃÃiÊ>ÊÃiÀÊ`iÃÌ>Ê vœÀ“>ʓ>ÃÊ>«Ài˜`ˆÊ>Ê}œÃÌ>ÀÊ`i“>È>`œÊ`>µÕˆœÊµÕiÊv>Xœ°Ê ˆ}œ]ʓՈÌ>ÃÊÛiâiÃ]Ê µÕiÊ«>ÀiXœÊÌiÀÊV>Ã>`œÊVœ“Ê>ʍ՘Ì>Ê`iÊvÀi}ÕiÈ>ÊiÊÜÕÊ>ÌjÊ>VÕÃ>`œÊ«i>ʓˆ˜…>Ê v>“‰ˆ>Êi“ÊۈÀÌÕ`iÊ`ˆÃÜ°Ê+Õ>˜ÌœÊ>œÊ“œÌˆÛœÊµÕiʓiʏiÛ>Ê>ÊiÃÌ>ÀÊ>µÕˆ]ÊVœ˜Ûj“Ê i“LÀ>ÀʵÕiÊÜÕÊvœÀ“>`œÊ˜Õ“>Ê?Ài>ʏˆ}>`>ÊDÊVœ˜ÃÌÀÕXKœÊVˆÛˆ°Êʓˆ˜…>Ê?Ài>]Ê >Ê«ÀœiVÌ>XKœÊiÊ>Vœ“«>˜…>“i˜ÌœÊ`iʜLÀ>Ã]Ê«iÀ“ˆÌˆ>‡“iÊۈÛiÀÊÀi>̈Û>“i˜ÌiÊ Li“ÊiÊÃi“ÊÌiÀÊ}À>˜`iÃÊV…>̈ViÃ°Ê ÃÌ>Û>ʅ>LˆÌÕ>`œÊ>ÊÃiÀ]ʅՓˆ`i“i˜Ìi]ʵÕi“Ê “>˜`>Û>Ê ˜Õ“>Ê œLÀ>Ê iÊ ˜Õ˜V>Ê >}Õj“Ê µÕiÊ iÃÌ>Û>Ê ?Ê >«i˜>ÃÊ «>À>Ê Ài܏ÛiÀÊ `iÌiÀ“ˆ˜>`œÊ >ÃÃÕ˜ÌœÊ «œÀÊ Ìiivœ˜iÊ «œÀµÕiÊ …>ۈ>Ê µÕ>µÕiÀÊ µÕiˆÝ>°Ê ]Ê `iÃ`iÊ µÕiÊwâʜʓiÕÊVÕÀÜ]ÊÃi“«ÀiÊvՈʈ}Õ>“i˜ÌiÊ>}Õj“ʵÕiÊvœˆÊÀi܏ÛiÀÊiʵÕiÊ iÃÌ>Û>ʏ?ʘՓ>ÊiµÕˆ«>ʵÕiÊ̈˜…>ʵÕ>ÌÀœÊ“i“LÀœÃoÊ ÊVœ“œÊÃÕÀ}iÊ>ʏˆ}>XKœÊDÊ«œ‰ÌˆV>¶

Ê ‡Ê ÕÊ Ãi“«ÀiÊ }œÃÌiˆÊ `iÊ «œ‰ÌˆV>Ê >ÌjÊ «œÀµÕi]Ê >«iÃ>ÀÊ `iÊ iÃÌ>Ê ÃiÀÊ “ÕˆÌ>ÃÊ ÛiâiÃÊ`iÃۈÀÌÕ>`>]ÊjÊ>ÌÀ>ÛjÃÊ`>ʓiÓ>ʵÕiʘœÃÊi˜Ìi˜`i“œÃÊiÊjÊ>ÌÀ>ÛjÃÊ`>ÃÊ `ˆÃVÕÃêiÃÊ«œ‰ÌˆV>ÃʵÕiʜÊ`ˆ>‡>‡`ˆ>ÊjÊÀi܏ۈ`œ°Ê/i“œÃÊ«œ‰ÌˆVœÃÊiÊ«œ‰ÌˆV>Ê iÊÃKœ]ÊDÃÊÛiâiÃ]ʜÃÊ«œ‰ÌˆVœÃʵÕiÊ`iÃۈÀÌÕ>“Ê>µÕiiʵÕiÊjʜʫ>«iÊiÃÃi˜Vˆ>Ê `>Ê«œ‰ÌˆV>]Ê>ÊL>Ãi]Ê>ÊÀi܏ÕXKœ]Ê>Ê`ˆÃVÕÃÃKœ]ʜÊ>˜`>ÀÊVœ“Ê>ÊVˆ`>`iÊ«>À>Ê>Ê vÀi˜Ìi°Ê ʅ?ÊViÀV>Ê`iÊVˆ˜VœÊ>˜œÃÊiʓiˆœÊvՈÊۉ̈“>Ê`iÊՓÊ>Vˆ`i˜ÌiÊ`iÊۈ>XKœÊ }À>Ûi°Ê Ã̈ÛiÊ ˆ˜ÌiÀ˜>`œÊ ˜Õ“Ê …œÃ«ˆÌ>]Ê vÕˆÊ >ÛœÊ `iÊ ˆ˜ÌiÀÛi˜XªiÃÊ VˆÀÖÀ}ˆV>Ã]Ê iÃ̈ÛiÊ«iÀ̜Ê`iÊÃiÀÊ>“«ÕÌ>`œÊ˜Õ“>Ê«iÀ˜>oÊ/ˆ˜…>ÊՓ>Êۈ`>ÊiÃÌ?ÛiÊi]Ê˜Õ“Ê ?«ˆVi]Ê >Ê “ˆ˜…>Ê Ûˆ`>Ê «>ÀœÕ°Ê iÊ Õ“Ê ˆ˜`ˆÛ‰`ÕœÊ Vœ“Ê “ÕˆÌ>Ê `ˆ˜@“ˆV>Ê >Ê ˜‰ÛiÊ ÜVˆ>]Ê`iëœÀ̈ۜ]ʵÕiÊ«>À̈Vˆ«>Û>ʘ>Êۈ`>Ê`>ÃÊVœiV̈ۈ`>`iÃʏœV>ˆÃ]Ê«>ÃÃiˆÊ

ÓÓ

>ÊÃiÀÊ`i«i˜`i˜ÌiÊ`iÊÌÕ`œ°Ê*>ÃÃiˆÊ«œÀÊ>µÕi>Êv>ÃiÊ`iʵÕ>ÃiÊÛiÀÊՓ>Ê«iÀ˜>Ê >“«ÕÌ>`>Ê«>À>Ê`i«œˆÃÊiÃÌ>ÀÊ>ÊÀiVÕ«iÀ>ÀÊՓ>Ê«iÀ˜>]Ê«>À>Ê`i«œˆÃʈÀÊ«>À>ÊՓ>Ê V>`iˆÀ>Ê `iÊ Àœ`>Ã]Ê «>À>Ê Õ˜ÃÊ “iÃiÃÊ >À}œÃÊ `i«œˆÃÊ >«Ài˜`iÀÊ >Ê >˜`>ÀÊ Vœ“Ê œÊ >Õ݉ˆœÊ `iÊ `Õ>ÃÊ V>˜>`ˆ>˜>Ã]Ê «>À>Ê `i«œˆÃÊ >˜`>ÀÊ >«i˜>ÃÊ Vœ“Ê Փ>]Ê >ÌjÊ µÕiÊ …œi]Êviˆâ“i˜Ìi]ʍ?ʘKœÊ«ÀiVˆÃœÊ`iʘi˜…Õ“>ÊiʵÕ>Ãiʘˆ˜}Õj“ʘœÌ>ʜʵÕiÊ̈Ûi°Ê ?ÊViÀV>Ê`iÊ`œˆÃÊ>˜œÃÊiʓiˆœ]ʘՓ>Ê>ÌÕÀ>Êi“ʵÕiÊ«Àiۈ>ÊۜÌ>ÀÊ>œÊiÝiÀV‰VˆœÊ «ÀœwÃȜ˜>ÊVœ“œÊ>ÀµÕˆÌiV̜]ÊՓÊ}À>˜`iÊ>“ˆ}œÊ`ˆâˆ>‡“iʵÕiỂ˜…>“œÃÊ>µÕˆÊ ՓʫÀiÈ`i˜ÌiÊ`iʍ՘Ì>ʵÕiÊÃiÊi˜Vœ˜ÌÀ>Û>ʘœÊ«œ`iÀʅ?ÊÌi“«œÊ`i“>ˆÃ]ʘKœÊ `i“œ˜ÃÌÀ>Û>Ê`ˆ˜>“ˆÃ“œ]ÊiÃÌ>Û>ʏˆ}>`œÊ>ÊՓʫ>À̈`œÊ`ˆviÀi˜ÌiÊ`>µÕiiÊ>ʵÕiÊ iÃ̜Õʏˆ}>`œÊ`iÃ`iÊ>ʓˆ˜…>ʍÕÛi˜ÌÕ`iÊiʵÕiÊۈ˜…>“Ê>‰Ê>ÃÊiiˆXªiÃÊÃÕ}iÀˆ˜`œ‡ “iÊՓ>ÊV>˜`ˆ`>ÌÕÀ>°Ê ʈ`iˆ>Ê>ˆVˆ>Û>‡œ¶

Ê ‡Ê >Ê >ÌÕÀ>]Ê Vœ˜viÃÃœÊ µÕiÊ >Ê ˆ`iˆ>Ê iÃÌ>Û>Ê “ÕˆÌœÊ œ˜}iÊ `>ÃÊ “ˆ˜…>ÃÊ «ÀiÌi˜ÃªiÃÊ “>Ã]Ê «>ÃÃ>`œÃÊ µÕ>ÌÀœÊ `ˆ>Ã]Ê iÀ>Ê Vœ˜vÀœ˜Ì>`œÊ Vœ“Ê >ÃȘ>ÌÕÀ>ÃÊ `iʓ>ˆÃÊ`iʓiÌ>`iÊ`œÃʓˆˆÌ>˜ÌiÃÊ`œÊ“iÕÊ«>À̈`œ]ʵÕiÊVœ˜VœÀ`>Û>“ÊVœ“Ê>Ê “ˆ˜…>ÊiÛi˜ÌÕ>ÊV>˜`ˆ`>ÌÕÀ>°ÊÃÜÊ}iÀœÕÊՓ>ÊViÀÌ>ÊVœ˜vÕÃKœÊ˜œÊÃiˆœÊ`œÊ˜ÖViœÊ œV>ÊµÕi]Êi“LœÀ>Ê>ÌÀ>ÛjÃÊ`iÊՓʫÀœViÃÜʫœÕVœÊ>LiÀ̜ÊiÊ`i“œVÀ?̈Vœ]ʍ?Ê Ìˆ˜…>Ê iÃVœ…ˆ`œÊ Õ“Ê V>˜`ˆ`>̜°Ê ,i>ˆâ>À>“‡ÃiÊ iiˆXªiÃÊ ˆ˜ÌiÀ˜>Ã]Ê Vœ˜viÃÃœÊ µÕiʘ՘V>Ê>VÀi`ˆÌiˆÊµÕiÊ`>ʈ`iˆ>ÊvœÃÃiÊÀiÃՏÌ>ÀÊ>}œÊVœ˜VÀi̜ʓ>Ã]Ê`i«œˆÃÊ `iÊVœ˜ÃÌ>Ì>ÀʵÕiÊ̈˜…>ÊÀiVœ…ˆ`œÊµÕ>ÃiÊnäÊ«œÀÊVi˜ÌœÊ`>ÃÊiÃVœ…>Ã]ÊVœ“iViˆÊ w˜>“i˜ÌiÊ>Ê>VÀi`ˆÌ>ÀʵÕiÊÃiÀˆ>ÊiÕʜÊV>˜`ˆ`>̜°ÊÊ«>À̈ÀÊ`>‰]ÊVÀˆœÕ‡ÃiÊՓ>Ê `ˆ˜@“ˆV>]ʈ˜ÃÌ>œÕ‡ÃiÊՓ>ÊÀi>XKœÊ`iÊ>“ˆ}œÃÊiÊՓ>ÊiµÕˆ«>]Êvœ“œÃÊ«>À>ÊœÊ ÌiÀÀi˜œÊi]Ê`iÊՓ>ʓˆ˜œÀˆ>ÊxÉn]Ê«>ÃÃ?“œÃÊ«>À>ÊՓ>ʓ>ˆœÀˆ>Ê`iÊnÉxʘ>ʘœÃÃ>Ê iiˆXKœ°Ê*i>Ê«Àˆ“iˆÀ>ÊÛiâ]ÊՓʫ>À̈`œÊ}>˜…>Û>Êi“Ê̜`>ÃÊ>ÃʓiÃ>ÃÊ`iÊ̜ۜ°Ê ÃÊ«iÃÜ>ÃÊiÃÌ>Û>“ÊՓʫœÕVœÊv>ÀÌ>ÃÊ`iʵÕi“ÊV?ÊiÃÌ>Û>ÊiÊ«iÀViLœÊµÕiʓՈÌ>Ê }i˜ÌiÊ>VÀi`ˆÌœÕʵÕiʘÃ]ʵÕiỂ˜…>“œÃÊ>}Փ>ÃÊ«iÃÜ>ÃʍœÛi˜Ãʘ>ÊiµÕˆ«>]Ê Û‰˜…>“œÃÊ «>À>Ê v>âiÀÊ >}œÊ ˜œÛœ°Ê j“Ê `ˆÃÜ]Ê iÕÊ µÕiÊ ˜>ÃVˆÊ >µÕˆ]Ê `ÕÀ>˜ÌiÊ œÊ “iÕÊ«iÀ‰œ`œÊ`iÊvœÀ“>XKœÊiʵÕ>˜`œÊ>ÀÀ>˜iˆÊi“«Ài}œ]ÊۈۈʘœÊ*œÀ̜ÊiÊۈ˜…>Ê >Ê >}Ո“Ê`œÊœ˜ÌiÊÌÀkÃʜÕʵÕ>ÌÀœÊÛiâiÃÊ«œÀÊÃi“>˜>°ÊœÃÊw˜Ã‡`i‡Ãi“>˜>]Ê …>LˆÌÕiˆ‡“iÊ>ʜÕۈÀʜÃʓiÕÃÊ>“ˆ}œÃÊ`ˆâiÀi“ʵÕiʈ>“Ê«>À>Ê>ÊÌiÀÀ>°Ê ÊiÕʵÕiÊ Ãi“«ÀiÊ}œÃÌiˆÊ“Ո̜Ê`>ʓˆ˜…>ÊÌiÀÀ>]ʵÕiÊwV>Û>ʓiӜÊ>ˆÊ>œÊ>`œ]ÊÃi“«ÀiÊ Vœ˜Ãˆ`iÀiˆÊ µÕiÊ «œ`iÀˆ>Ê `>ÀÊ >}Õ“Ê Vœ˜ÌÀˆLÕÌœÊ «i>Ê “iÓ>°Ê ˜>Õ}ÕÀiˆÊ i“Ê >}Ո“ÊՓÊ}>Lˆ˜iÌiÊ`iÊ>ÀµÕˆÌiVÌÕÀ>ÊiÊÀiVœÀ`œÊœÃʜˆÌœÊ>˜œÃÊi“ʵÕiÊiÃ̈ÛiÊ>µÕˆÊ ˜>ʜ«œÃˆXKœ]Êi“ʵÕiÊv>âˆ>Ê>}œÊ˜>ÃÊ>ÃÃi“Liˆ>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>ʵÕiÊVœ˜Ãˆ`iÀœÊ Vœ˜Ã̈ÌՈÀʅœiÊՓ>ʏ>V՘>\ÊۈÀÊVœ“Ê«Àœ«œÃÌ>ÃÊ«œÃˆÌˆÛ>Ã°Ê ÃµÕiVˆ>Ê>ÃʵÕiÃ̪iÃÊ “>ˆÃÊ«>À̈`?Àˆ>ÃÊiÊÌi˜Ì>Û>ÊÃi“«ÀiÊVœ˜ÌÀˆLՈÀÊVœ“Ê>}œ°Ê«ÃʜÊ>Vˆ`i˜ÌiÊ̈ÛiÊ µÕiÊۜÌ>ÀÊ>µÕˆ]ʜ˜`iÊ>Ê>Õ`>Êv>“ˆˆ>ÀÊvœˆÊvՏVÀ>]ÊiÊ>«ÃÊ>ÊÀi>LˆˆÌ>XKœ]ʍ?ʘKœÊ µÕˆÃÊۜÌ>ÀÊ>œÊ*œÀ̜°Ê œ“iViˆÊ>Ê«iÀViLiÀʵÕiʜÊ}>Lˆ˜iÌiʈ>ÊÌi˜`œÊ>}Փ>Ê `ˆ˜@“ˆV>ÊiÊ«œ`iÀˆ>ÊÌiÀÊ>}Փ>ʈ˜ÌiÀÛi˜XKœÊ˜>Ê?Ài>Ê`>ÊVœ˜ÃÌÀÕXKœÊVˆÛˆ°Êj“Ê `ˆÃÜ]ʈ>ÊÛi˜`œÊ>}՘ÃÊVœi}>Ãʍ?Ê`œÌ>`œÃÊ`iÊvœÀ“>XKœÊµÕiʍ?ʘKœÊ«ÀiÌi˜`ˆ>“Ê Ài}ÀiÃÃ>ÀÊDÃÊÃÕ>ÃÊÌiÀÀ>Ã]ʜʵÕiʓiÊv>âˆ>Ê>}Փ>ÊVœ˜vÕÃKœ° À>]Ê «œˆÃ]Ê “>ˆÃÊ Õ“Ê Vœ˜ÌÀˆLÕÌœÊ `iÊ Õ“Ê Lœ“Ê w…œÊ µÕiÊ DÊ V>Ã>Ê ÌœÀ˜>o

ÊqÊœÊÌÀ>âiÀÊ«>À>ÊV?ÊՓÊ}>Lˆ˜iÌiÊ`iÊ>ÀµÕˆÌiVÌÕÀ>ÊvœˆÊ“>ˆÃÊՓ>ʈ˜vÀ>‡iÃÌÀÕÌÕÀ>Ê Li“Ê «iµÕi˜>Ê “>ÃÊ µÕiÊ ÃiÊ ÌÀ>`Õâˆ>Ê i“Ê “>ˆÃÊ >}Փ>Ê VœˆÃ>Ê «>À>Ê >}Ո“Ê `œÊœ˜Ìi°Ê>ÃÊÃi]Êi˜µÕ>˜ÌœÊÌjV˜ˆVœ]ÊÃi“«ÀiÊÌi˜ÌiˆÊ`>ÀʜʓiÕÊVœ˜ÌÀˆLÕ̜]Ê µÕ>˜`œÊi˜ÌÀiˆÊ«>À>Ê>Ê«œ‰ÌˆV>]Ê>LÀ>ViˆÊ>ˆ˜`>ʓ>ˆÃÊ>ʓˆ˜…>ÊvÀi}ÕiÈ>°Ê?Ê>}œÊ ˆ˜i}?Ûi\ʘÃÊ«œ`i“œÃʘ>ÃViÀʘՓÊÉ̈œÊLœ“ÊœÕʓ>Õʓ>ÃÊiÃÃiÊÃiÀ?ÊÃi“«ÀiÊ

՘œÊ œi…œ]Ê*ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>Ê՘Ì>Ê`iÊÀi}ÕiÈ>Ê`iÊ >}Ո“Ê`œÊœ˜Ìi


œÊÉ̈œÊœ˜`iʘ>ÃVi“œÃ]ʜ˜`iÊVÀiÃVi“œÃ]ÊjʜʘœÃÜÊÉ̈œ°Ê ÊiÕÊ`ˆ}œÊµÕiÊÜÕÊ `iÊ >}Ո“Ê`œÊœ˜Ìi]ʘKœÊ`ˆ}œÊµÕiÊÜÕÊ`iÊœ˜`œ“>À]ʘi“Ê`œÊ*œÀ̜°Ê ÊÃiˆÊ µÕiÊi݈ÃÌi“ÊVœˆÃ>ÃÊLœ>ÃÊ>µÕˆ°Ê ʵÕ>˜`œÊ>ʓˆ˜…>ÊiµÕˆ«>Ê`>ʍ՘Ì>Ê`iÊvÀi}ÕiÈ>Ê v>âÊ >}œÊ jÊ ˜œÊ Ãi˜Ìˆ`œÊ `iÊ “i…œÀ>ÀÊ >Ê vÀi}ÕiÈ>Ê “>ÃÊ i݈ÃÌiÊ Õ“Ê `œ}“>Ê µÕiÊ ii}i“œÃ\ʜÕۈÀÊ>ÃÊ«iÃÜ>ÃÊiÊ̜À˜?‡>ÃÊ«>ÀÌiÊ`>Ê`ˆÃVÕÃÃKœ°Ê-i>Êi“ÊÀi>XKœÊDÊ Vœ˜ÃÌÀÕXKœÊ`iÊՓʫ>ÃÃiˆœ]ÊÃi>Êi“ÊÀi>XKœÊ>ʵÕ>µÕiÀʜÕÌÀ>ʜLÀ>ʜÕÊÃiÀۈXœ°Ê ʓˆ˜…>ʓ>ˆœÀÊvÀÕÃÌÀ>XKœÊjÊ«œ`iÀÊ«ÀœiVÌ>ÀÊՓÊi`ˆv‰VˆœÊqʘÃʘKœÊÌi“œÃÊ>µÕˆÊ Փ>Ê՘ˆ`>`iÊ`iÊÃ>Ö`i]Ê«œÀÊiÝi“«œÊqÊ>ÊVÕÃ̜ÊâiÀœ]ʘՓÊÌiÀÀi˜œÊµÕiÊÃi>Ê`>Ê V@“>À>ʓ՘ˆVˆ«>ÊiÊ`i«œˆÃʜʓiӜʘKœÊÃiÀÊiÝiVÕÌ>`œÊÜLʜÊ>À}Փi˜ÌœÊ`>Ê v>Ì>Ê`iÊÛiÀL>Ão “ʵÕiʓi`ˆ`>Ê«œ`iÀˆ>Ê>ÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>XKœÊÃÕ«ÀˆÀÊ>}Փ>ÃÊ`iÃÃ>ÃÊ `ˆwÊVՏ`>`iö

Ê qÊ Ê “ˆ˜…>Ê “>ˆœÀÊ «i˜>Ê ÀiÈ`iÊ ˜œÊ v>VÌœÊ `iÊ >Ê «À«Àˆ>Ê Ài}ˆœ˜>ˆâ>XKœ]Ê µÕ>˜`œÊ jÊ «i˜Ã>`>]Ê ?Ê œÊ ÃiÀÊ `iÊ Õ“>Ê vœÀ“>Ê Vœ“«iÌ>“i˜ÌiÊ `iÃۈÀÌÕ>`>°Ê ÃÌ>“œÃÊ ˜Ã]Ê ÌÀˆ«iˆÀœÃ]Ê «ÀiœVÕ«>`œÃÊ Vœ“Ê >Ê Ài}ˆœ˜>ˆâ>XKœÊ «œÀµÕiÊ Ãœ“œÃÊ «ÀiÕ`ˆV>`œÃÊ«œÀʈÃLœ>]ʵÕ>˜`œÊ˜ÃÊ«À«ÀˆœÃ]ʘ>ÊÀi>ÊiÌÀœ«œˆÌ>˜>]ʘKœÊ v>âi“œÃÊ>Ê`iÃVœ˜Vi˜ÌÀ>XKœÊœÕÊ`iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>XKœ°ÊÌi˜Ìi‡ÃiʜʵÕiÊ>Vœ˜ÌiViÕÊ Ài>̈Û>“i˜ÌiÊ>œÃÊ}À>˜`iÃÊ«ÀœiV̜ÃÊ`iʈ˜ÛiÃ̈“i˜ÌœoÊÊ/Àœv>ÊVœ˜Ìˆ˜Õ>ʘ>Ê “iÓ>]Êœ˜`œ“>Àʈ`i“]Ê>̜Ș…œÃÊiÊ>ˆ>ÊÌk“ÊiۜÕ‰`œÊ«œÀµÕiÊÌ>“Lj“Ê Ìk“Ê Ài>ˆâ>`œÊ >Õ̜‡ˆ˜ÛiÃ̈“i˜ÌœÊ “>ÃÊ >Ê }À>˜`iÊ Vœ˜Vi˜ÌÀ>XKœÊ ÛiÀˆwÊV>‡ÃiÊ ˜œÊ *œÀ̜°Ê “>}ˆ˜i‡ÃiÊ >}œÀ>Ê œÊ µÕiÊ «i˜Ã>À?Ê œÊ ˆ˜`ˆÛ‰`ÕœÊ `iÊ À>}>˜X>Ê œÕÊ `iÊ ˆÀ>˜`i>Ê >ViÀV>Ê `>Ê Ài}ˆœ˜>ˆâ>XKœoÊ Ê Ài}ˆœ˜>ˆâ>XKœÊ ÃiÀˆ>Ê «Ìˆ“>Ê `iÃ`iÊ µÕiÊ >Vœ“«>˜…>`>Ê `iÊ ˆ˜ÛiÃ̈“i˜ÌœÃÊ µÕiÊ «ÀœVÕÀ>ÃÃi“Ê iµÕˆˆLÀ>ÀÊ œÊ `iÃi˜ÛœÛˆ“i˜ÌœÊ …>À“œ˜ˆœÃœÊ `œÊ «>‰Ã]Ê VÀˆ>˜`œÊ Ài}ˆªiÃÊ iëiVˆ>ˆâ>`>Ã]Ê i˜ÌÀiÊ>ë>Ã]Êi“Ê`iÌiÀ“ˆ˜>`>ÃÊ?Ài>ðÊ-iÊ̈ÛiÀ“œÃÊVˆ˜VœÊ…œÃ«ˆÌ>ˆÃÊ«ÀÝˆ“œÃ]Ê `œÌ>`œÃÊ `iÊ Ìœ`>ÃÊ >ÃÊ Û>k˜Vˆ>Ã]Ê ˜KœÊ v՘Vˆœ˜>ÀKœÊ `>Ê “iÓ>Ê vœÀ“>Ê µÕiÊ ÃiÊ ÌˆÛiÀ“œÃÊ œÃÊ “iӜÃÊ Vˆ˜Vœ]Ê Vœ“Ê V>`>Ê Õ“Ê iëiVˆ>ˆâ>`œÊ ˜Õ“>Ê `ˆviÀi˜ÌiÊ Û>k˜Vˆ>°Ê ]Ê µÕ>˜`œÊ ̈ÛiÃÃiÊ Õ“Ê `iÌiÀ“ˆ˜>`œÊ «ÀœLi“>]Ê iÃVœ…iÀˆ>Ê >µÕiiÊ VՍ>Ê iëiVˆ>ˆâ>XKœÊ “i…œÀÊ Ài뜘`iÃÃiÊ DÃÊ “ˆ˜…>ÃÊ ˜iViÃÈ`>`iÃÊ iÊ ÃiÀˆ>]Ê ViÀÌ>“i˜Ìi]Ê “ÕˆÌœÊ “i…œÀÊ >Ìi˜`ˆ`œ°Ê "Ê >Ìi˜`ˆ“i˜ÌœÊ “i…œÀ>Û>Ê iÊ œÊ ˆ˜ÛiÃ̈“i˜ÌœÊÃiÀˆ>ʓՈ̜ʓ>ˆÃÊÀi˜Ì?Ûi]ʜ«Ìˆ“ˆâ>˜`œ‡ÃiÊÀiVÕÀÜð

1“>ÊvÀi}ÕiÈ>ÊVœ“Ê>V̈ۈ`>`iÊ «>À>Ê̜`œÃÊ ˜ÌÀiÊ>Ãʈ˜Ö“iÀ>ÃÊ>V̈ۈ`>`iÃÊ ÃœVˆ>ˆÃ]ÊÀiVÀi>̈Û>ÃÊiÊ VՏÌÕÀ>ˆÃ]Ê>ʘœÃÃ>ÊiµÕˆ«>Ê`iÊ Ài«œÀÌ>}i“ÊÊۈÕÊiÊ`iÃÌ>VœÕÊ>ÃÊ Ãi}Ո˜ÌiÃ]Êi˜ÌÀiʜÕÌÀ>ð ‡"ÊVÕÀÜÊ`iÊi`ÕV>XKœÊiÊ vœÀ“>XKœÊ`iÊÃiÀۈXœÊ`iÊL>À]Ê i˜ÛœÛi˜`œÊœÃÊ>Õ˜œÃÊ`>Ê iÃVœ>Ê ° °ÊÓ]Îo ‡"ÃÊ«>ÃÃiˆœÃÊÃi˜ˆœÀiÃ]ʵÕiÊ ÃiÊÀi>ˆâ>“Ê̜`>ÃÊ>ÃÊ֏̈“>ÃÊ ÌiÀX>ÇviˆÀ>ÃÊ`iÊV>`>ʓkÃo° ‡"ÊVÕÀÜÊ`iÊ …ˆ˜kÃ]ʵÕiÊ `iVœÀÀiÊ>ÃʵÕ>ÀÌ>ÃÊiÊÃiÝÌ>ÃÊ viˆÀ>ÃÊi“Ê…œÀ?ÀˆœÊ«Ã‡ >LœÀ>o ‡ Ê>Ê>`iÃKœÊ>œÊ*Àœ}À>“>Ê œÛ>ÃÊ"«œÀÌ՘ˆ`>`iÃ]Ê `iÃ̈˜>`œÊ?Ê«œ«Õ>XKœÊ`iÊ >}Ո“o°

V̈ۈ`>`iÃʘ>ÊvÀi}ÕiÈ> ÊÃÜVˆ>XKœÊ ՏÌÕÀ>ÊÀÕ«œÊ œÀ>Ê`iÊ >}Ո“ÊiÃÌ?Ê>ʜÀ}>˜ˆâ>ÀÊՓÊVœ˜Õ˜ÌœÊ`iÊÃiÃêiÃʓi˜Ã>ˆÃÊÃÕLœÀ`ˆ˜>`>ÃÊ >œÊÌi“>Ê`œÊ˜œÊ ÕÀœ«iÕÊ`œÊ ˆ?œ}œÊ˜ÌiÀVՏÌÕÀ>°Ê ÃÌ>ÃÊÃiÃêiÃ]ÊÀi>ˆâ>`>ÃÊDÃÊÃiÝÌ>ÇviˆÀ>Ã]Ê«ÀiÌi˜`i“Ê>`œ«Ì>ÀÊ Õ“ÊvœÀ“>̜Ê`iʺ >vjÊVœ“ÊiÌÀ>û]ÊÌÀ>`Õâˆ`œÊ˜Õ“Êië>XœÊˆ˜vœÀ“>ÊµÕiÊ«ÀˆÛˆi}ˆiÊ>Ê`ˆÃVÕÃÃKœÊiÊ`iL>ÌiÊÀi>Vˆœ˜>`œÊ Vœ“ÊiÃÌ>ÊÌi“?̈V>]ʘ>Ê«ÀiÃi˜X>Ê`iÊVœ˜Ûˆ`>`œÃÊVœ“Ê«>À̈VՏ>Àʈ˜ÌiÀiÃÃiʘ>Ê?Ài>°ÊÊ«Àˆ“iˆÀ>ÊÃiÃÃKœ]ʵÕiÊVœ˜ÌœÕÊ Vœ“Ê>Ê«>À̈Vˆ«>XKœÊ`œÃÊVœ“i˜Ì>`œÀiÃÊ,œÃ?ÀˆœÊ-ˆÛ>]ÊvœÀ“>`œÀ>ÊiÝÌiÀ˜>Ê`œÊÌœÊ œ“ˆÃÃ>Àˆ>`œÊ«>À>Ê>Ê“ˆ}À>XKœÊ iÊ ˆ?œ}œÊ˜ÌiÀVՏÌÕÀ>]Ê >Ì>Þˆ>Ê6>ΜÛÎ>]Ê«ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>ÊÃÜVˆ>XKœÊ“ˆâ>`iʇÊÃÜVˆ>XKœÊ`iÊ“ˆ}À>˜ÌiÃÊ`iÊ œ˜`œ“>ÀÊ iÊ @“>À>Ê ՘ˆVˆ«>Ê `iÊ œ˜`œ“>À]Ê ÌiÛiÊ Vœ“œÊ “œÌiÊ >Ê º˜ÌiÀVՏÌÕÀ>ˆ`>`iÊ iÊ >Ê ÕÌÕÀ>Ê *œÀÌÕ}ÕiÃ>\Ê

>“ˆ˜…œÃÊ«>À>ÊœÊ ˆ?œ}œ°Ê*i˜Ã>ÀʜÊVœ˜ViˆÌœÊ`iʈ˜ÌiÀVՏÌÕÀ>ʘœÊ`œ“‰˜ˆœÊ`>ÊVՏÌÕÀ>ÊiÕÀœ«iˆ>ÊiÊ`>ÃÊÌÀ>`ˆXªiÃÊ «œÀÌÕ}ÕiÃ>Ã]Ê«Àœ«œÀVˆœ˜>˜`œÊՓ>ÊÀiyÊiÝKœÊi“Ê̜À˜œÊ`>ÃÊ`ˆviÀi˜ÌiÃÊVœ“Õ˜ˆ`>`iÃʵÕiÊVœ˜ÛˆÛi“ÊVœ˜˜œÃVœ]ʵÕiÊ ˜œÃÊ>Õ`iÊ>ÊV…i}>ÀÊDÊÀ>ˆâÊ`>ÃÊÌÀœV>ÃÊVՏÌÕÀ>ˆÃ]Ê«œÃÈLˆˆÌ>˜`œÊ>ʵÕi“Ê«i˜Ã>ÊiÊ>ʵÕi“ÊۈÛiʜÊvi˜“i˜œ]ÊՓ>ÊۈÃKœÊ “>ˆÃÊiÃV>ÀiVˆ`>]ÊVœ˜Ã̈ÌՈÕʜÊ`iÈ`iÀ>̜ʫÀˆ˜Vˆ«>Ê`œÊiÛi˜Ìœ°

ÓÎ


՘Ì>Ê`iÊÀi}ÕiÈ>

œ“L> Ê,i}ˆœ˜>ˆâ>XKœÊjÊՓ>Ê «iX>Ê`>Ê`iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>XKœ "ÃÊiÝiVṎۜÃÊ`>Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>ÃÊÀiV>“>“]Ê>VÌÕ>“i˜Ìi]Ê«iÀ>˜‡ ÌiÊՓÊÈÃÌi“>Ê`iÊwʘ>˜Vˆ>“i˜ÌœÊµÕiÊVœ˜Ãˆ`iÀ>“ÊiÝÌÀi“>“i˜ÌiÊÀi`Շ ̜À]ʜÊ՘`œÊ`iʈ˜>˜Vˆ>“i˜ÌœÊ`>ÃÊÀi}ÕiÈ>Ã]ÊÛՏ}>À“i˜ÌiÊ`iÈ}˜>`œÊ Vœ“œÊœÃÊÌÀkÃʽðÊ+ÕiÊÃi“i…>˜X>ÃÊÌiÀ?ʜʓiӜÊVœ“Ê?̈“>]Ê>`œÊ iÊÕÌiLœ¶ œ>µÕˆ“Ê6ˆ>˜>Ê­6®ÊqÊ ÀiˆœÊµÕiÊÌi“Ê>ÊÛiÀÊVœ“ÊÌÕ`œÊœÊµÕiʜʫ>ÃÃ>`œÊ`ˆâÊi“Ê Ài>XKœÊDÃʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>°Ê"Ê«œ`iÀÊ«œ‰ÌˆVœ]ʵÕiÀÊ>˜ÌiÃ]ʵÕiÀÊ`i«œˆÃÊ`œÊÓxÊ`iÊ LÀˆÊ˜Õ˜V>ʜ…œÕÊ«>À>Ê>Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>ÊVœ“œÊ`iۈ>°Ê ÊȘ̜‡“iÊ«>À̈VՏ>À“i˜ÌiÊ DÊۜ˜Ì>`iÊ«>À>ʜÊ>wÊÀ“>ÀÊՓ>ÊÛiâʵÕiÊvœˆÊ«œÀÊ>µÕˆÊµÕiÊVœ“iViˆ]ʍ?ÊvՈÊ>ÕÌ>ÀV>Ê`iÊՓ>Ê }À>˜`iÊV@“>À>ʓ՘ˆVˆ«>ÊiÊۜÌiˆÊV?°Ê>ÃÊVœ“iX>Àʘ>ÊL>Ãi]ÊV…i}>ÀÊ>ÊՓ>ÊV@“>À>ÊiÊ ÛœÌ>ÀÊDÊL>ÃiÊVœ˜Ã̈ÌՈÊՓ>ÊiÝVi«XKœÊDÊÀi}À>°Êˆ?Ã]Ê`ivi˜`œÊµÕiÊ>ʏiˆÊ`iۈ>Ê«ÀiÛiÀÊ>Ê ˆ“«œÃÈLˆˆ`>`iÊ`iÊ>}Õj“ÊÃiÊV>˜`ˆ`>Ì>ÀÊ>Ê«ÀiÈ`i˜ÌiÊ`iÊV@“>À>ÊÃi“Ê>˜ÌiÃÊ«>ÃÃ>ÀÊ «œÀÊՓ>ʍ՘Ì>Ê`iÊvÀi}ÕiÈ>°Ê/iÀˆ>“]ÊVœ“Ê̜`>Ê>ÊViÀÌiâ>]ʜÕÌÀ>ÊÃi˜ÃˆLˆˆ`>`i° 1“ÊÀiVi˜ÌiÊiÃÌÕ`œÊÀiÛi>ʵÕi]Ê>ÊÃi}ՈÀÊ>œÊ*ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>Ê,i«ÖLˆV>]ÊœÊ «ÀiÈ`i˜ÌiÊ`iʍ՘Ì>Êjʜʫœ‰ÌˆVœÊµÕiÊ}œâ>Ê`iʓ>ˆœÀÊVÀi`ˆLˆˆ`>`iÊÕ˜ÌœÊ `>ʜ«ˆ˜ˆKœÊ«ÖLˆV>]ʘՓ>ʏˆÃÌ>ʵÕiÊjʘi}À>]ʘœ“i>`>“i˜ÌiÊ«>À>ʜÃÊ `i«ÕÌ>`œÃ°Ê “ʵÕiʓi`ˆ`>Ê«œ`iÀ?Ê>Ê`iÃVÀi`ˆLˆˆâ>XKœÊ`œÊÃiV̜ÀÊ«œ‰‡ ̈VœÊÕ˜ÌœÊ`>ʜ«ˆ˜ˆKœÊ«ÖLˆV>ÊiÃÌ>ÀÊÀi>Vˆœ˜>`>ÊVœ“ÊՓ>Ê«œÃÌÕÀ>Ê«œÕVœÊ «ÀÝˆ“>Ê`œÃÊ«œ‰ÌˆVœÃÊÀi>̈Û>“i˜ÌiÊ>œÃÊVˆ`>`KœÃ¶ 6ÊqÊ KœÊÌi˜…œÊµÕ>µÕiÀÊ`Öۈ`>Êi“ÊÀi>XKœÊ>ʈÃÜ°Ê"Ê*ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>Ê,i«ÖLˆV>ʜ…>Ê Õ“Ê«œÕVœÊœÊ«>‰ÃÊi“Ê}iÀ>Êi“ÊÛi“]ʓՈÌ>ÃÊÛiâiÃ]ÊDÊL>Ãi°Ê/i“ÊÈ`œÊ>ÃȓʘœÃÊ֏̈“œÃÊ “>˜`>̜ðÊ"Ê«ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>ʍ՘Ì>ʘKœÊÃ>ˆÊ`>ÊL>ÃiÊiÊÌi“ÊœÃÊÃiÕÃÊvÀi}ÕiÃiÃÊ>ÊL>ÌiÀ‡…iÊDÊ «œÀÌ>Ê̜`œÃʜÃÊ`ˆ>Ã°Ê ÊµÕ>˜ÌœÊ“>ˆÃÊ«iµÕi˜>ÊvœÀÊ>Ê>ÕÌ>ÀµÕˆ>]ʓ>ˆÃÊÃiÊÃi˜ÌiÊiÃÌ>ʵÕiÇ ÌKœ°Ê/i˜…œÊ>ÊViÀÌiâ>ʵÕiʓՈ̜ÃÊVˆ`>`KœÃÊ`>ÃÊ}À>˜`iÃÊvÀi}ÕiÈ>Ã]ÊVœ“œÊ,ˆœÊ/ˆ˜ÌœÊœÕÊ -KœÊ œÃ“i]ʘKœÊVœ˜…iVi“ÊœÊÃiÕÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÊ`iʍ՘Ì>]ʘ՘V>Êv>>À>“ÊVœ“Êii°Ê>ÃʜÃÊ Vˆ`>`KœÃÊ`>ÃÊvÀi}ÕiÈ>Ãʓ>ˆÃÊÀÕÀ>ˆÃ]ʓ>ˆÃÊ«iµÕi˜>Ã]ÊVœ˜…iVi“ÊLi“ÊœÊÃiÕÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÊ

`iʍ՘Ì>]Ê`iÊViÀÌiâ>ʵÕiÊ̜`œÃʍ?Êv>>À>“ÊVœ“Ê v>>À>“ÊVœ“Ê iiÊ«œÀµÕiÊjÊ>‰ÊµÕiÊÛKœÊÌiÀʵÕiÊÀi܏ÛiÀʜÃÊ œÊÌiÀʵÕiÊÀi܏ÛiÀʜÃÊ ÃiÕÃÊ«ÀœLi“>Ã°Ê Ê`œÕʜÊiÝi“«œÊ`iÃÌ>Ê Õ˜Ì>Êi“ʵÕiÊ̜`œÃʜÃÊ>ÃÃ՘̜Ã]ÊÃi>Ê `>Ê *]Ê `>ÃÊ ?}Õ>Ã]Ê }Õ>Ã]Ê `œÃÊ Ìiivœ˜iÃ]Ê `>Ê V@“>À>Ê “Õ˜ˆVˆ«>]Ê Vœ“iX>“Ê >“Ê «œÀÊÃiÀÊVœœV>`œÃÊ>µÕˆ°Ê ÕÊVœÃ‡ ÌՓœÊ`ˆâiÀʵÕiÊՓ>ʍ՘Ì>Ê`œÊ ˆ˜ÌiÀˆœÀ]Ê >Ê v՘Vˆœ˜>ÀÊ Li“]Ê jÊ Õ“>Ê >ÕÌk˜ÌˆV>Ê œ>Ê `œÊ Vˆ`>`Kœ° -iÊ«Õ`iÃÃiʜ«Ì>Àʜ«Ì>Àˆ>Ê«œÀÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>ÀʜÕÊ«œÀÊ`iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>À¶ 6ÊqÊ ÀiˆœÊµÕiÊՓ>ÊVœˆÃ>ʘKœÊjʈ˜Vœ“«>̉ÛiÊVœ“Ê>ʜÕÌÀ>°Ê,i}ˆœ˜>ˆâ>ÀÊjÊ>}œÊµÕiÊ `ivi˜`œÊ`iÃ`iʅ?ʓՈ̜ÊÌi“«œ°ÊÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>XKœÊj]Êi“Ê“iÕÊi˜Ìi˜`iÀ]ÊՓ>Ê«iX>Ê`>Ê `iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>XKœ°Ê ݈ÃÌi“ÊiÃÌÀÕÌÕÀ>ÃʵÕiÊiÃÌKœÊ>Êv՘Vˆœ˜>Àʘ>ÃÊÀi}ˆªiÃʵÕiʘKœÊv>âi“Ê Ãi˜Ìˆ`œ]ÊVœ“œÊ«œÀÊiÝi“«œ]ʜÊœÛiÀ˜œÊ ˆÛˆ°ÊV>Li“ÊVœ“Ê>µÕˆœÊµÕiʘKœÊÃiÀÛiÊ i˜µÕ>˜ÌœÊv>V̜ÀÊ`iÊÀi܏ÕXKœÊ`iÊ«ÀœLi“>Ê>}Փ°Ê ʅœi]Ê>ÌjÊ«œÀµÕiÊvœÀ>“ÊiÃÛ>âˆ>‡ `œÃʜÃÊVœ˜ÌiÖ`œÃÊ`œÊœÛiÀ˜œÊ ˆÛˆ]ʓ>ˆÃÊÃi˜Ìˆ`œÊv>âʵÕiÊ`iˆÝiÊ`iÊi݈Ã̈À°ÊÃÊVœ“ˆÃ‡ êiÃÊ`iÊVœœÀ`i˜>XKœÊÌk“Ê>VXªiÃʏˆ“ˆÌ>`>ðÊÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>XKœÊVœÀÀi뜘`i]ʘ>ʓˆ˜…>Ê œ«ˆ˜ˆKœ]Ê>ÊՓ>ÊvœÀ“>ʓ>ˆÃÊ>“«>Ê`iÊ`iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>ÀÊiÊÌi“ʵÕiÊÃiÀÊ>Vœ“«>˜…>`>Ê`iÊ “i`ˆ`>ÃÊ`iÊ`iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>XKœÊ˜œÊ̜«œÊiÊ>ÌjÊDÊvÀi}ÕiÈ>°Ê-iÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>À“œÃÊiÊwÊV>À“œÃÊ «i>ÊÀi}ˆKœ]ÊVœ˜Ìˆ˜Õ>Ài“œÃÊ>Êvœ“i˜Ì>ÀÊ>Ê«iÀÈÃÌk˜Vˆ>Ê`œÊ«ÀœLi“>ÊVœ“ʵÕiÊÃiÊ`i«>À>Ê µÕi“ÊiÃÌ?ʘ>ÊL>Ãi\ʵÕi“ÊjÊVœ˜vÀœ˜Ì>`œÊVœ“ÊœÃÊ«ÀœLi“>ÃÊ`œÊ`ˆ>‡>‡`ˆ>ÊiÊÌi“ʵÕiʜÃÊ Ài܏ÛiÀ]ÊVœ˜Ìˆ˜Õ>À?Ê>ʘKœÊ`ˆÃ«œÀÊ`iʓiˆœÃÊ«>À>ʜÊv>âiÀ° ˜µÕ>˜ÌœÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÊ`iʍ՘Ì>ʵÕiʍ?ÊvœˆÊÌ>“Lj“ÊÛiÀi>`œÀʓ՘ˆVˆ«>]Ê

*>>ÛÀ>Ê`iÊ«ÀiÈ`i˜Ìi ºÊvÀi}ÕiÈ>Ê`>Êœ“L>ÊÈÌÕ>‡Ãiʘ>ʓ>À}i“ÊiõÕiÀ`>Ê`œÊ,ˆœÊ œÕÀœÊ iÊ`iÃvÀÕÌ>Ê`iÊՓ>Ê«>ˆÃ>}i“ʉ“«>À]ʓœÌˆÛœÊ«iœÊµÕ>ÊjÊVœ˜Ãˆ`iÀ>`>]Ê «œÀÊ̜`œÃʘÃ]ʜʫ>À>‰ÃœÊ`iÊœ˜`œ“>À°Êʈ“i˜Ã>Ê?Ài>ÊyʜÀiÃÌ>]ÊiÊ Ìi˜`œÊœÊ,ˆœÊ œÕÀœÊi“ÊÀœ`>«j]Êv>âÊVœ“ʵÕiÊiÃÌ>ÊvÀi}ÕiÈ>Ê«ÀiÃiÀÛiÊ Õ“>ÊLiiâ>ÊiÝVi«Vˆœ˜>°Ê*œÀÊiÃÃ>ÊÀ>âKœ]ÊvœˆÊ˜iViÃÃ?ÀˆœÊ>œÊœ˜}œÊ `œÃÊ >˜œÃÊ ˆ˜ÛiÃ̈ÀÊ ˜>Ê ÀiµÕ>ˆwÊV>XKœÊ `iÊ ië>XœÃÊ `i}À>`>`œÃÊ iÊ `œÌ>ÀÊ >Ê vÀi}ÕiÈ>Ê `iÊ Û?ÀˆœÃÊ iµÕˆ«>“i˜ÌœÃÊ µÕiÊ «œÌi˜Vˆ>ÃÃi“Ê iÊ `iÃi˜ÛœÛiÃÃi“ÊiÃÌ>ÊÌiÀÀ>°Ê iÃ`iʜʈÀ>`œÕÀœÊi“Ê>LiÀVœÃÊ>ÌjÊ>œÊ >À}œÊ`iÊÀi>ÊiÊ>À}œÊ`œÊ*œXœÉ>À}œÊ`>Ê*À>ˆ>]Êi“Ê*jÊ`iÊœÕÀ>]Ê Ìi“œÃ]Ê>ˆ˜`>]Ê>Ê*À>ˆ>ʏÕۈ>]ÊÀœ`i>`>Ê`iÊՓÊiÝVii˜ÌiÊië>XœÊ`iÊ >âiÀ°ÊÃʘœÃÃ>ÃÊÀÕ>Ãʏˆ“«>ÃÊiÊVœ˜ÃiÀÛ>`>ÃÊiʜÃʘœÃÜÃʈ“i˜ÃœÃÊ >À`ˆ˜ÃÊVՈ`>`œÃÊ`KœÊœÀˆ}i“ÊDʈ“>}i“ÊÀi>Ê`iÊՓ>ÊvÀi}ÕiÈ>ʵÕiÊ ÃiÊ`iÃi˜ÛœÛiÕÊiÊVœ˜Ìˆ˜Õ>Ê`ˆ>‡>‡`ˆ>Ê>Ê`iÃi˜ÛœÛiÀ‡Ãi°Ê+Õi“ʘœÃÊ ÛˆÃˆÌ>ÀÊwÊV>À?Ê>Ê}œÃÌ>ÀÊ«>À>ÊÃi“«ÀiÊ`iÃÌ>ÊÌiÀÀ>»°

Ó{

œ>µÕˆ“Ê6ˆ>˜>]Ê*ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>Ê՘Ì>Ê`iÊÀi}ÕiÈ>Ê`>Êœ“L>


ˆÃ̝Àˆ>ÊiÊ«>ÌÀˆ“˜ˆœ ->˜ÌœÊ˜Ì˜ˆœÊ`>Êœ“L>ÊÈÌÕ>‡ÃiÊ>ÊÓ{ʵՈ“iÌÀœÃÊ`>ÊÃi`iÊ`œÊVœ˜Vi…œÊi˜Vœ˜ÌÀ>˜`œ‡Ãi]Ê>œÊVœ˜ÌÀ?ÀˆœÊ`>ÃÊÃÕ>ÃÊVœ˜}j˜iÀiÃÊiÊ`>Ê«À«Àˆ>Ê @“>À>Ê`iÊ ->˜ÌœÊ˜Ì˜ˆœÊ`>Êœ“L>ÊÈÌÕ>‡ÃiÊ>ÊÓ{ʵՈ œ˜`œ“>À]ʘ>ʓ>À}i“ÊÃՏÊ`œÊ œÕÀœ°ÊÊœ“L>ÊjÊՓ>ʏœV>ˆ`>`iÊ`œÌ>`>Ê`iÊLi>ÃÊ«>ˆÃ>}i˜ÃÊ`iÃi˜…>`>ÃÊi˜ÌÀiʜÊÀˆœÊiÊ>ÃÊÃiÀÀ>Ã]ʘՓ>Ê?Ài>Êi“ʵÕiʈ“«iÀ>Ê œ˜`œ“>À]ʘ>ʓ>À}i“ÊÃՏÊ`œÊ œÕÀœ°ÊÊœ“L>Ê >ÊÌÀ>˜µÕˆˆ`>`i°Ê«iÃ>ÀÊ`iʓՈ̜ʫÀÝˆ“>Ê`iÊ}À>˜`iÃÊVi˜ÌÀœÃÊÕÀL>˜œÃ]Ê>ˆ˜`>Ê«ÀiÃiÀÛ>Ê>Ê«>âÊiÊÜÃÃi}œÊV>À>VÌiÀ‰Ã̈VœÊ`iÊՓʓiˆœÊÀÕÀ>ÊœÕʈ˜ÌiÀˆœÀ°ÊÊÃÕ>Ê >ÊÌÀ>˜µÕˆˆ`>`i°Ê«iÃ>ÀÊ`iʓՈ̜ʫÀÝˆ“>Ê`iÊ}À>˜`iÃÊVi˜ÌÀœÃÊÕÀL>˜œÃ]Ê>ˆ˜`>Ê«ÀiÃiÀÛ>Ê>Ê«>âÊiÊÜÃÃi}œÊV>À>VÌiÀ «œ«Õ>XKœÊœÕÌÀœÀ>Ê`i`ˆV>Û>‡ÃiÊDÊ«iÃV>ÊiÊ>}ÀˆVՏÌÕÀ>]Ê>V̈ۈ`>`iÃÊVœ“ÊՓʫ>«iÊV>`>ÊÛiâʓ>ˆÃÊÀ>ÀœÊ˜>ʏœV>ˆ`>`iÊ}œ˜`œ“>Ài˜Ãi°Êʏi˜`>Ê`>ÊœÕÀ>ÊjÊՓ>Ê «œ«Õ>XKœÊœÕÌÀœÀ>Ê`i`ˆV>Û>‡ÃiÊDÊ«iÃV>ÊiÊ>}ÀˆVՏÌÕÀ>]Ê>V̈ۈ`>`iÃÊVœ“ÊՓʫ>«iÊV>`>ÊÛiâʓ>ˆÃÊÀ>ÀœÊ˜>ʏœV>ˆ`>`iÊ}œ˜`œ“>Ài˜Ãi°Êʏi˜`>Ê`>ÊœÕÀ>Ê `>Ãʓ>ˆœÀiÃÊÀi‰µÕˆ>ÃÊ`iÃÌ>ÊvÀi}ÕiÈ>°Ê"ʏÕ}>ÀÊ`iÊ->˜Ìi]ÊVœ˜…iVˆ`œÊVœ“œÊ*jÊ`iÊœÕÀ>]ÊvœˆÊՓʏœV>Êˆ“«ÕÃˆœ˜>`œÀÊ`iÊ`iÃi˜ÛœÛˆ“i˜Ìœ°Ê `>Ãʓ>ˆœÀiÃÊÀi‰µÕˆ>ÃÊ`iÃÌ>ÊvÀi}ÕiÈ>°Ê"ʏÕ}>ÀÊ`iÊ->˜Ìi]ÊVœ˜…iVˆ`œÊVœ“œÊ* ‰ ‰µÕˆ>ÃÊ`iÃÌ>ÊvÀi}ÕiÈ>°Ê"ʏÕ}>ÀÊ`iÊ->˜Ìi]ÊVœ˜…iVˆ`œÊVœ“œÊ* œÊ«œÀ̜ÊyÊÕۈ>]Ê iÀ>“ÊiÝ«i`ˆ`œÃÊV>ÀÛKœ]ʓ>`iˆÀ>]ÊÕÀâi]ʏi˜…>]ÊV>ÀµÕi>ÊiÊ«Àœ`Õ̜ÃÊ>}À‰Vœ>ðÊVÌÕ>“i˜Ìi]ÊiÃÌ>ÊvÀi}ÕiÈ>ÊVœ˜Ì>ÊVœ“Ê“>ˆÃÊ`iÊÓäääʅ>LˆÌ>˜ÌiÃ]Ê iÀ>“ÊiÝ«i`ˆ`œÃÊV>ÀÛ iÀ>“ÊiÝ«i`ˆ`œÃÊV>ÀÛK œ]ʓ>`iˆÀ>]ÊÕÀâi]ʏi˜…>]ÊV>ÀµÕi>ÊiÊ«Àœ`Õ̜ÃÊ>}À ˜Õ“>Ê?Ài>Ê`iÊ£{ʵՈ“iÌÀœÃʵÕ>`À>`œÃ]ÊiÊVœ“Ê>}Փ>Ãʈ˜`ÖÃÌÀˆ>ÃʘœÊÃiV̜ÀÊ`>ÊVœ˜ÃÌÀÕXKœÊVˆÛˆ°Ê1“>Êv?LÀˆV>Ê`iÊLœVœÃÊiÊ>ÀÌiv>V̜ÃÊ`iÊ ˜Õ“>Ê?Ài>Ê`iÊ£{ʵՈ Vˆ“i˜ÌœÊiʜÕÌÀ>Ê`iʈ܏>“i˜ÌœÃÊÌk“ÊVœ˜ÌÀˆLՉ`œÊ`iVˆÃˆÛ>“i˜ÌiÊ«>À>ʜÊ`iÃi˜ÛœÛˆ“i˜ÌœÊ`>ÊiVœ˜œ“ˆ>Ê`>ÊvÀi}ÕiÈ>Ê`>Êœ“L>° Vˆ“i˜ÌœÊiʜÕÌÀ>Ê`iʈ܏>“i˜ÌœÃÊÌ 1“>ÊvÀi}ÕiÈ>ʏi˜` 1“>ÊvÀi}ÕiÈ>ʏi˜`?Àˆ> "ÃÊ>˜Ìˆ}œÃÊVœ˜Ì>“ʵÕi]ʘœÃÊÌi“«œÃÊi“ʵÕiʜÃÊœÕÀœÃʅ>LˆÌ>Û>“Ê>Ê*i˜‰˜ÃՏ>]ÊՓ>ʏˆ˜`>Ê«Àˆ˜ViÃ>ÊÃiÊ>«>ˆÝœ˜œÕÊ«œÀÊÕ“Ê "ÃÊ>˜Ìˆ}œÃÊVœ˜Ì>“ʵÕi]ʘœÃÊÌi“«œÃÊi“ʵÕiʜÃÊœÕÀœÃʅ>LˆÌ>Û>“Ê>Ê*i˜ «À‰˜Vˆ«iÊVÀˆÃÌKœ°Ê"Ê«>ˆÊ`>Ê«Àˆ˜ViÃ>]ʵÕiÊ`ivi˜`ˆ>Ê>ÊÀiˆ}ˆKœÊ“ÕXՏ“>˜>]Ê«iÀÃi}Ո>ʜÃʵÕiÊ>VÀi`ˆÌ>Û>“ʘœÊVÀˆÃ̈>˜ˆÃ“œÊiÊ «À‰˜Vˆ«iÊVÀˆÃÌ ‰ ‰˜Vˆ«iÊVÀˆÃÌ «œÀʈÃÜʘKœÊ>Õ̜Àˆâ>Û>ʜÊV>Ã>“i˜ÌœÊi˜ÌÀiÊ>ÊÃÕ>Êwʏ…>ÊiÊՓÊVÀˆÃÌKœ°ÊÃȓ]ʜÃÊ`œˆÃÊi˜vÀi˜Ì>À>“ÊՓÊ}À>˜`iʜLÃÌ?VՏœ]Ê «œÀʈÃÜʘ «>À>ÊۈÛiÀʜÊ>“œÀʵÕiʜÃÊ՘ˆ>°ÊÊ«Àˆ˜ViÃ>ÊiÊ>ÊÃÕ>Êv>“‰ˆ>ʓœÀ>Û>“ʍ՘̜Ê>œÊ œÕÀœÊiÊՓÊ`ˆ>Ê>ʍœÛi“]ÊÌÀˆÃÌiÊVœ“Ê>Ê ÃÕ>ÊÜÀÌi]ʘ>Ûi}œÕÊÀˆœÊ>Vˆ“>ÊVœ“ʜʫÀ‰˜Vˆ«i]Ê>œÊµÕiʜÃʈ˜ˆ“ˆ}œÃÊÀi뜘`iÀ>“ÊVœ“ÊՓ>Ê«Àœ˜Ì>Ê«iÀÃi}ՈXKœ°Ê"ÃÊ «À‰˜Vˆ«iÃÊÀՓ>À>“Ê>ÊÌiÀÀ>]Ê«>À>ÊÃiÊiÃVœ˜`iÀi“°ÊœÊÃ>ˆÀÊ`œÊL>ÀVœ]Ê>Ê«Àˆ˜ViÃ>]ʍ?ÊV>˜Ã>`>]Ê«žÃʜʫjʘՓ>ÊÀœV…>]Ê wÊV>˜`œÊ>ʓ>ÀV>Ê`œÊ“iӜʘ>Ê«i`À>°ÊÃȓ]ʘ>ÃViÕʜÊ*Ê Ê"1,°Ê i«œˆÃ]ÊvÕ}ˆÕÊ«>À>ʜʈ˜ÌiÀˆœÀÊ`œÃʓ>Ì>}>ˆÃ]ÊiÊ µÕ>˜`œÊÃÕLˆÕÊ>ÊՓ>ÊÌiÀÀ>]ʘ>ÃViÕÊ>Ê" °ÊÊ«Àˆ˜ViÃ>Ê«ÀœÃÃi}ՈÕÊۈ>}i“]ÊV>˜Ã>`>ÊiÊVœ“ÊœÊ>˜`>ÀÊi“Ê“>ÕÃÊV>“ˆ˜…œÃ]ÊÃi˜ÌœÕ‡ÃiÊiÝ>ÕÃÌ>Êiʓ>}œ>`>ʘœÃÊ «jÃ]ʍ՘̜Ê>œÊÀˆœ]ʘ>ÃVi˜`œÊ>Ê«œÛœ>XKœÊ`iÊ* ", "°Ê/ÀˆÃÌiÊiÊ`iÃ>˜ˆ“>`>]ÊV…œÀœÕʘœÃʜ“LÀœÃÊ`œÊ>“>`œ]ÊVœ˜Ìˆ˜Õ>˜`œÊ>Êۈ>}i“ÊvÕÀˆœÃ>ÊVœ“ÊÌÕ`œÊœÊµÕiÊ iÃÌ>Û>Ê>Ê>Vœ˜ÌiViÀ°Ê >ÃViÕÊi˜ÌKœÊ>Ê«œÛœ>XKœÊ`>Ê,6°Ê"ÃÊÃiÕÃÊ«iÀÃi}Ո`œÀiÃʍ?ÊiÃÌ>Û>“Ê«iÀ̜ÊiÊՓʫœÕVœÊ“>ˆÃÊ>Vˆ“>Ê>ÃÊ?}Õ>ÃÊwÊV>À>“Ê>}ˆÌ>`>Ã]ÊÃÕÀ}ˆ˜`œÊ Փ>Êi˜œÀ“iÊÌi“«iÃÌ>`i°Ê ÊœÊ œÕÀœÊ̜À˜œÕ‡ÃiÊ,"Ê1°Ê/KœÊ“>ÕʵÕiÊviâʘ>ÕvÀ>}>ÀʜÊL>ÀVœÊœ˜`iʈ>Ê>Ê«Àˆ˜ViÃ>ÊiʜÊ>“>`œ]Ê>vœ}>˜`œÊœÃʵÕiʘiiÊÃi}Ո>“°Ê >ˆÃÊÌ>À`i]ʜÊVœÀ«œÊ`>Ê«Àˆ˜ViÃ>Ê>«>ÀiViÕʘ>ʓ>À}i“]ʘ>ÃVi˜`œÊ>Ê«œÛœ>XKœÊ"1,Ê",/°Ê"Ê«>ˆÊ`>Ê«Àˆ˜ViÃ>]Ê>œÊÛiÀÊ>Êwʏ…>ʓœÀÌ>]Ê>ÀÀi«i˜`iՇÃi]ʓ>ÃÊiÀ>Ê Ì>À`i°ÊÃȓÊÌiÀ“ˆ˜>Ê>ʏi˜`>Ê`>Ê"1,]Ê«>ÌÀˆ“˜ˆœÊVՏÌÕÀ>Ê`>ÊvÀi}ÕiÈ>]ʜÀ}Տ…œÃ>“i˜ÌiÊÌÀ>˜Ã“ˆÌˆ`œÊ>œÃʓ>ˆÃʍœÛi˜Ã°

i˜Ìi˜`iʵÕiÊ>ÃÊV@“>À>Ã]ʵÕiÊÀiV>“>“ʈ}Õ>“i˜ÌiÊ>Ê`iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>‡ XKœÊiÊ`ii}>XKœÊ`iÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ`œÊ*œ`iÀÊ i˜ÌÀ>Ê«>À>ÊÈʓiÓ>Ã]Ê Ì>“Lj“Ê`iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>“Ê`ii}>˜`œÊ>ÌÀˆLՈXªiÃÊiÊÀiVÕÀÜÃÊDÃʍ՘Ì>ÃÊ`iÊ vÀi}ÕiÈ>¶ 6Êqʏ}Փ>ÃoÊ ÃʘKœÊÌi“œÃÊÀ>âKœÊ`iʵÕiˆÝ>Êi“ÊÀi>XKœÊDÊ @“>À>Ê՘ˆVˆ«>Ê`iÊ œ˜`œ“>À]ʵÕiÊÌi“Ê«ÀœÌœVœœÃÊ`iÊ`iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>XKœÊ`iÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ«>À>Ê>Ãʍ՘Ì>ÃÊ `iÊvÀi}ÕiÈ>]ÊÃi“ÊiÝVi«XªiÃ]ʅ?ʓՈ̜ÃÊ>˜œÃ°Ê-iÊiÃÌ>Ê`iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>XKœÊµÕiÊ>Ê @“>À>Ê ՘ˆVˆ«>Ê`iÊœ˜`œ“>ÀÊviâÊ«>À>Ê>Ãʍ՘Ì>ÃʘKœÊ̈ÛiÃÃiÊ>Vœ˜ÌiVˆ`œ]Ê>ÊÈÌÕ>XKœÊ˜œÊ µÕiÊÀiëiˆÌ>ÊDÊÀi܏ÕXKœÊ`œÃÊ«ÀœLi“>ÃÊ`>ÃÊ«iÃÜ>ÃÊÃiÀˆ>ÊLi“Ê«ˆœÀʵÕiÊ>µÕi>ʵÕiÊ Ìi“œÃʅœi°Ê ÃÊv>âi“œÃʓ>ˆÃÊiʓi…œÀÊVœ“Ê“i˜œÃÊ`ˆ˜…iˆÀœÊiʓ>ˆÃÊÀ>«ˆ`>“i˜Ìi°Ê *œÀʜÕÌÀœÊ>`œ]ÊÃiÊiÃÌ>Ê`iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>XKœÊ˜KœÊ̈ÛiÃÃiÊi݈Ã̈`œ]Ê`ˆÀˆ>ʵÕiÊ̜`>ÃÊ>Ãʍ՘Ì>Ã]Ê ˜iÃÌiʓœ“i˜Ìœ]ÊÌiÀˆ>“ʵÕiÊv՘Vˆœ˜>À]ʘ>ʓi…œÀÊ`>Ãʅˆ«ÌiÃiÃ]Êi“Ê«>À̇̈“i°Ê

"Ê̜ۜÊjÊՓ>ÊVœ˜µÕˆÃÌ>Ê`iÊLÀˆ°ÊʏiˆÊi“Ê`ˆÃVÕÃÃKœÊ˜>Ê,Ê«ÀiÌi˜`iÊ ÀïÀ>ÀÊiÃÌiÊ`ˆÀiˆÌœ°Ê œ“œÊVœ“i˜Ì>ÊiÃÌ>Ê`iVˆÃKœ¶ 6ÊqÊ ˆâÊLi“ʘKœÊjÊՓ>Ê`iVˆÃKœ°ÊÊՓ>Ê«ÀiÌi˜ÃKœ]ÊՓ>Êۜ˜Ì>`i¶Ê iÊ µÕi“ʘKœÊiÃÌ?ʍ՘̜Ê`>ÃÊ«œ«Õ>XªiÃÊiÊ«œÀÌ>˜ÌœÊ˜KœÊۈÛiʜÃÊÃiÕÃÊ«Àœ‡ Li“>Ã°Ê Ê iëiÀœÊ µÕiÊ …>>Ê œÊ Lœ“Ê Ãi˜ÃœÊ `iÊ ÃiÊ i˜Vœ˜ÌÀ>Ài“Ê ܏ÕXªiÃÊ µÕiÊ ˜KœÊ «œ˜…>“Ê i“Ê V>ÕÃ>Ê œÊ Li“Ê ÃÕ«Ài“œÊ µÕiÊ jÊ œÊ ˆÀiˆÌœÊ `iÊ 6œÌ>À° -œLÀiÊLÀˆoÊ­?}Àˆ“>ÃÊiÊVœ“œXKœ®Ê>â‡ÃiÊv>âi˜`œ]ʜ…>˜`œÊ˜œÊÜÀÀˆÃœÊ `iÊV>`>ÊVÀˆ>˜X>Ê>ÊiëiÀ>˜X>Ê`iÊՓÊvÕÌÕÀœÊ“i…œÀ°Ê Ê>VÀi`ˆÌi“ʵÕiÊ>i‡ }Àˆ>]ʵÕ>˜`œÊ«>ÃÜʘ>ÊÀÕ>oʵÕ>˜`œÊۜÕÊ>ÃÊiÃVœ>ÃÊiÊÛiœÊiÃÌ>“«>`œÊ ˜œÊÀœÃ̜ÃÊ`iÃÌiÃʓi˜ˆ˜œÃÊiʓi˜ˆ˜>ÃÊ>ÊviˆVˆ`>`iÊVœ˜ÃÌÀՉ`>Êi“ÊV>`>Ê`ˆ>Ê µÕiÊ«>ÃÃ>°ÊLÀˆÊv>âÊ«>ÀÌiÊ`>ʅˆÃ̝Àˆ>Ê`œÃÊ«œÀÌÕ}ÕiÃiÃ]ÊiÊۈÛiÊi“ÊV>`>Ê Õ“Ê`iʘÃ°Ê

JUNTA DE FREGUESIA DA LOMBA SERVIÇOS • Correios (pagamentos de facturas e reforma, telefone, requisição de vales); • Cemitérios (venda e registo de jazigos, emissão de alvarás, entre outros); • Apoio às associações e moradores (fotocópias, fax, emissão de atestados, tratar de assuntos na sede do concelho); • Recenseamento Eleitoral; • Apoio aos Desempregados; • Gabinete Psico-Social

HORÁRIO DE ATENDIMENTO De segunda a sexta-feira, das 9h00 às 17h00 (ininterruptamente) MORADA Junta de Freguesia da Lomba Largo Senhora do Ó - CP 174 - 4515-248 Lomba GDM Tel.: 255 766 346; Fax: 255 762 441 Página oficial no Ciberjunta - www.lomba.ciberjunta.com E-mail - jflomba.geral@mail.telepac.pt

Óx


@“>À>Ê՘ˆVˆ«>

눘…œ ,i}ˆœ˜>ˆâ>XKœÊȓ]ÊVœ“Ê À}KœÃÊ«À«ÀˆœÃ]ÊiiˆÌœÃÊ `ˆÀiVÌ>“i˜ÌiÊ«i>Ê«œ«Õ>XKœ

Փ>Ê >ÌÕÀ>Ê i“Ê µÕiÊ ÃiÊ ÛœÌ>Ê >Ê v>>ÀÊ i“Ê Ài}ˆœ˜>ˆâ>XKœ]Ê i݈ÃÌiÊ >ˆ˜`>ʓՈÌ>Ê}i˜ÌiʵÕiʘKœÊÃ>LiÀ?]Êi“ÊVœ˜VÀi̜]ʜʵÕiÊÈ}˜ˆwÊV>Ê Ài}ˆœ˜>ˆâ>À°Ê œ“œÊi˜Ìi˜`iÊiÊ`iwʘiÊiÃÌiÊ«ÀœViÃܶ œÃjÊœÌ>Ê­®ÊqÊ ÕÊÌi˜…œÊ`Öۈ`>ÃʵÕiÊLœ>Ê«>ÀÌiÊ`>Ê«œ«Õ>XKœÊ˜KœÊÃ>ˆL>Ê œÊµÕiÊjÊ>ÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>XKœ°ÊÊ«œ«Õ>XKœ]ʵÕ>˜`œÊµÕiÀ]ÊÃ>LiÊ>µÕˆœÊµÕiʵÕiÀ°Ê ]Ê µÕ>˜`œÊ…iÊ`?ʍiˆÌœ]Ê«œÀÊÛiâiÃ]ÊÌ>“Lj“]Ê}œÃÌ>Ê`iÊ`ˆâiÀʵÕiʘKœÊÃ>LiʜʵÕiÊ j°Ê*>ÀiVi‡“iʵÕiÊ>ÃÊ«iÃÜ>ÃÊÌk“Êۈ˜`œÊ>ÊÕÃ>ÀÊ>ÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>XKœ]Ê>Vˆ“>Ê`iÊ ÌÕ`œ]Ê«>À>ÊÃiÊÌi˜Ì>Ài“Ê`iÃVՏ«>Lˆˆâ>ÀÊ`iʓՈÌ>ÃÊVœˆÃ>ÃʵÕi]Ê`iʜÕÌÀ>ÊvœÀ“>]Ê ˜KœÊVœ˜Ãi}Õi“°Êˆ?Ã]ÊÃiÊÀi«>À>À“œÃÊLi“]Ê>µÕiiÃʵÕiÊi“Ê`iÌiÀ“ˆ˜>`>Ê>‡ ÌÕÀ>ÊiÀ>“Ê}À>˜`iÃÊ`ivi˜ÃœÀiÃÊ`>ÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>XKœÊiʜÃÊÃiÕÃÊ}À>˜`iÃʓi˜ÌœÀiÃ]Ê «>ÃÃ>À>“Ê >Ê Vœ˜Ã̈ÌՈÀÊ >ÃÊ }À>˜`iÃÊ L>ÀÀiˆÀ>ÃÊ Vœ˜ÌÀ>Ê œÊ «ÀœViÃÜ°Ê Ê «>À̈ÀÊ `œÊ “œ“i˜ÌœÊi“ʵÕiʅœÕÛiÊՓÊÀiviÀi˜`œÊµÕiʘKœÊvœˆÊ«œÃˆÌˆÛœ]Ê>µÕiiÃʵÕiÊ>˜ÌiÃÊ Ìˆ˜…>“ÊÈ`œÊ>Êv>ۜÀÊiÊ`ÕÀ>˜ÌiʜÊÀiviÀi˜`œÊvœÀ>“ÊVœ˜ÌÀ>]ÊۜÌ>À>“]ÊۜÛˆ`œÃÊ >}՘ÃÊ>˜œÃ]Ê>ÊÃiÀÊ`ivi˜ÃœÀiÃÊ`>ÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>XKœ°Ê ÀiˆœÊµÕiÊ>ÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>XKœÊ «œ`iÊÃiÀÊՓʈ˜ÃÌÀՓi˜ÌœÊˆ“«œÀÌ>˜Ì‰ÃȓœÊ«>À>ʜÊ`iÃi˜ÛœÛˆ“i˜ÌœÊ`œÊ«>‰ÃÊ ˜œÊÃiÕÊ̜`œ°Ê]ʘ>ÌÕÀ>“i˜Ìi]ÊՓʈ˜ÃÌÀՓi˜ÌœÊ«>À>Ê>Ê`iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>XKœ]Ê̜`œÃÊ œÊÃ>Li“œÃ]ʓ>ÃÊÈ}˜ˆwÊV>ʵÕiÊ>}Õj“ÊÛ>ˆÊ«iÀ`iÀÊ«œ`iÀÊi“Êv>ۜÀÊ`iʜÕÌÀœÃ°Ê "Ê«œ`iÀʵÕiÊÀiÈ`iʘ>Ê`“ˆ˜ˆÃÌÀ>XKœÊ i˜ÌÀ>ÊÛ>ˆÊÃiÀÊ`ˆÃÌÀˆLՉ`œÊi]Ê«œÀÌ>˜‡ ̜]Ê i݈ÃÌiÊ Õ“Ê Vœ˜Õ˜ÌœÊ `iÊ «iÃÜ>ÃÊ i“Ê *œÀÌÕ}>]Ê >}Փ>ÃÊ `i>ÃÊ œVÕ«>˜`œÊ Õ}>ÀiÃÊ iÃÌÀ>Ìj}ˆVœÃÊ >œÃÊ “>ˆÃÊ `ˆÛiÀÜÃÊ ˜‰ÛiˆÃ]Ê µÕiÊ ÕÃ>“Ê >Ê Ài}ˆœ˜>ˆâ>XKœÊ «>À>ÊÃ>̈Ãv>âiÀi“Ê>ÃÊÃÕ>ÃÊ«À«Àˆ>ÃÊ>“LˆXªiÃÊ«œ‰ÌˆV>ðÊ"ÕÊÃi>]Ê`?‡…iÃʍiˆÌœÊ i“Ê`iÌiÀ“ˆ˜>`>ÃÊ>ÌÕÀ>ÃÊÃiÀi“ÊL>˜`iˆÀ>ÃÊ`>ÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>XKœÊ“>Ã]ʵÕ>˜`œÊ…?Ê >Ê«œÃÈLˆˆ`>`iÊ`iʜʫÀœViÃÜÊÃiÊ̜À˜>ÀÊՓ>ÊÀi>ˆ`>`i]ÊÃKœÊœÃÊ«Àˆ“iˆÀœÃÊ>Ê i˜Vœ˜ÌÀ>ÀÊ>À}Փi˜ÌœÃÊ«>À>ʵÕiÊ>ÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>XKœÊ˜KœÊÃiÊv>X>°Ê-i>Ê«œÀµÕiʘKœÊ Vœ˜VœÀ`>“ÊVœ“ʜʘ֓iÀœÊ`iÊÀi}ˆªiÃÊ>ÊVÀˆ>À]ÊÃi>Ê«iœÊµÕiÊvœÀ]ʅ?ÊÃi“«ÀiÊ >}œÊµÕiʘKœÊiÃÌ?Ê«Àœ«Àˆ>“i˜ÌiÊVœ“œÊiiÃʵÕiÀi“°Ê œ“œÊÃiÊvœÃÃiÊ«œÃÉÛi]Ê ˜iÃÌiÊ«>‰Ã]Êv>âiÀÊ£ääÊ«œÀÊVi˜ÌœÊVœˆÃ>ÃÊDʓi`ˆ`>Ê`iÊ̜`œÃ°Ê->Li“œÃʵÕiÊÌ>Ê “i`ˆ`>Ê`iÊ̜`œÃ°Ê->Li“œÃʵÕiÊÌ>Ê ˜KœÊjÊ«œÃÉÛiÊ“>ÃÊjʘiViÃÃ?ÀˆœÊi˜Vœ˜ÌÀ>Àʜʓ?݈“œÊ`i˜œ“ˆ˜>`œÀÊVœ“Õ“Ê ÀˆœÊi˜Vœ˜ÌÀ>Àʜʓ?݈“œÊ`i˜œ“ˆ˜>`œÀÊVœ“Õ“Ê ˜iÃÌiÃÊ>ëiVÌœÃ°Ê ]Ê«œÀÌ>˜Ìœ]Ê`i«œˆÃÊ`iÊÌiÀ“œÃÊ«>ÃÃ>`œÊiÃÃ>Êv>Ãi]ÊiÃÌ>“œÃÊ >}œÀ>ʘՓ>ʜÕÌÀ>Êi“ʵÕiÊVœ“iX>“Ê>ÊÃÕÀ}ˆÀʘœÛ>“i˜ÌiʜÃÊ}À>˜`iÃÊ`ivi˜Ãœ‡ >“Ê>ÊÃÕÀ}ˆÀʘœÛ>“i˜ÌiʜÃÊ}À>˜`iÃÊ`ivi˜Ãœ‡ ÀiÃÊiʓœÛˆ“i˜ÌœÃÊVœ˜Ã̈ÌՉ`œÃÊ«œÀʓՈÌ>ÃÊ`iÃÃ>ÃÊ«iÃÜ>ÃʵÕi]Ê>ʓՈ̜ÊVÕÀÌœÊ `œÃÊ«œÀʓՈÌ>ÃÊ`iÃÃ>ÃÊ«iÃÜ>ÃʵÕi]Ê>ʓՈ̜ÊVÕÀÌœÊ «À>âœ]ÊÃiÊÃiÊۜÌ>ÀÊ>ÊVœœV>ÀÊ>ʵÕiÃÌKœ]ÊۜÌ>ÀKœÊ>Êi˜Vœ˜ÌÀ>ÀÊ>À}Փi˜ÌœÃÊ«>À>Ê œ]ÊۜÌ>ÀKœÊ>Êi˜Vœ˜ÌÀ>ÀÊ>À}Փi˜ÌœÃÊ«>À>Ê Vœ˜ÌÀ>Àˆ>ÀÊ>ÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>XKœ°Ê ]ʘœÀ“>“i˜Ìi]ʜʵÕiÊÃiÊÛiÀˆw œ°Ê ]ʘœÀ“>“i˜Ìi]ʜʵÕiÊÃiÊÛiÀˆwÊV>ÊjÊ>Ê>ÌiÀ˜@˜Vˆ>Ê `iÊ«œÃˆXªiÃÊi“Êv՘XKœÊ`>Ê«œÃˆXKœÊ«œ‰ÌˆV>ʵÕiÊÃiʜVÕ«>\ÊÃiÊiÃÌKœÊ˜œÊ«œ`iÀÊ ÌˆV>ʵÕiÊÃiʜVÕ«>\ÊÃiÊiÃÌKœÊ˜œÊ«œ`iÀÊ ÃKœÊVœ˜ÌÀ>]ÊÃiÊiÃÌKœÊ˜>ʜ«œÃˆXKœÊÃKœÊ>Êv>ۜÀ° œÊ>Êv>ۜÀ°

œ“œÊÃiÊ«œÃˆVˆœ˜>ÊÜLÀiÊ>ÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>XKœ¶ ÊqÊ ÕÊ«i˜ÃœÊµÕiÊ>ÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>XKœÊjʈ˜`ˆÃ«i˜Ã?Ûi°ÊՈ̜ÃÊ`œÃÊ«ÀœLi‡ ˆ˜`ˆÃ«i˜Ã?Ûi°ÊՈ̜ÃÊ`œÃÊ«ÀœLi‡ “>ÃʵÕiÊiÃÌiÊ«>‰ÃÊÌi“Ê«œ`ˆ>“ÊÌiÀÊÈ`œÊՏÌÀ>«>ÃÃ>`œÃÊiÊÀi܏ۈ`œÃ]ʜʘ‰ÛiÊ ÃÊÌi“Ê«œ`ˆ>“ÊÌiÀÊÈ`œÊՏÌÀ>«>ÃÃ>`œÃÊiÊÀi܏ۈ`œÃ]ʜʘ‰ÛiÊ ‰ ‰ÛiÊ `iÊ`iÃi˜ÛœÛˆ“i˜ÌœÊ«œ`iÀˆ>ÊÌiÀÊÈ`œÊ“Ո̜ʓ>ˆœÀÊi]Ê>Vˆ“>Ê`iÊÌÕ`œ]Ê“ÕˆÌœÊ “>ˆÃʅ>À“œ˜ˆœÃœ°ÊœÊVœ˜ÌÀ?ÀˆœÊ`œÊµÕiÊjʓՈÌ>ÃÊÛiâiÃÊ`ˆÌœÊ«œÀÊiÃÃ>ÃÊ«iÃÜ>ÃÊ “ÕˆÌ>ÃÊÛiâiÃÊ`ˆÌœÊ«œÀÊiÃÃ>ÃÊ«iÃÜ>ÃÊ VœœV>`>ÃʘœÃÊÌ>ˆÃʏÕ}>ÀiÃÊiÃÌÀ>Ìj}ˆVœÃ]ʘKœÊÃiÊÀi܏ÛiÊiÃÌiÊ«ÀœLi“>Ê>ÌÀ>‡ œÊÃiÊÀi܏ÛiÊiÃÌiÊ«ÀœLi“>Ê>ÌÀ>‡ ÛjÃÊ`iÊՓÊܓ>̝Àˆœ]Ê«œÀÊiÝi“«œ]Ê`iʓ՘ˆV‰«ˆœÃ]Ê>ÌÀ>ÛjÃÊ`>Ãʍ՘Ì>ÃÊ Àˆœ]Ê«œÀÊiÝi“«œ]Ê`iʓ՘ˆV‰«ˆœÃ]Ê>ÌÀ>ÛjÃÊ`>Ãʍ՘Ì>ÃÊ “iÌÀœ«œˆÌ>˜>ÃÊ œÕÊ `>ÃÊ >ÃÜVˆ>XªiÃ]Ê µÕiÊ ÃKœÊ KœÊ VœˆÃ>ÃÊ Vœ“«iÌ>“i˜ÌiÊ `ˆviÀi˜ÌiðÊ*>À>Ê>ÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>XKœÊ«œ`iÀÊÌiÀÊÃÕViÃÜÊjʘiViÃÃ?ÀˆœÊµÕiÊ œÊ«œ`iÀÊÌiÀÊÃÕViÃÜÊjʘiViÃÃ?ÀˆœÊµÕiÊ i݈ÃÌ>“ʝÀ}KœÃÊ«À«ÀˆœÃÊiiˆÌœÃÊ`ˆÀiVÌ>“i˜ÌiÊ«i>ÃÊ«œ«Õ>XªiÃ]Ê «ÀˆœÃÊiiˆÌœÃÊ`ˆÀiVÌ>“i˜ÌiÊ«i>ÃÊ«œ«Õ>XªiÃ]Ê µÕiÊ Ãi>“Ê ÛiÀ`>`iˆÀœÃÊ Ài뜘Ã?ÛiˆÃÊ «i>Ê ?Ài>Ê >LÀ>˜}ˆ`>Ê «i>Ê Ài}ˆKœÊiʵÕiÊÌi˜…>“ʵÕiÊÀi뜘`iÀÊ«iÀ>˜ÌiÊiÃÃ>Ê«œ«Õ>XKœ°Ê œÊiʵÕiÊÌi˜…>“ʵÕiÊÀi뜘`iÀÊ«iÀ>˜ÌiÊiÃÃ>Ê«œ«Õ>XKœ°Ê +Õ>˜`œÊ ÃiÊ «ÀiÌi˜`iÊ Ãœ“>ÀÊ Õ“>Ê ÃjÀˆiÊ ÀˆiÊ `iÊ “Õ˜ˆV‰«ˆœÃ]Ê «i˜‡ Ã>˜`œÊ µÕi]Ê >ÌÀ>ÛjÃÊ ÃÊ «œÀÊ iÝi“«œÊ `iÊ Õ“>Ê Õ˜Ì>Ê “iÌÀœ‡

ÓÈ

œÃjÊœÌ>]Ê*ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>Ê @“>À>Ê

@“>À>Ê ՘ˆVˆ«>Ê`iÊ Ã«ˆ˜…œ

«œˆÌ>˜>]ÊVœ“œÊi݈ÃÌiʘœÊ*œÀ̜ʜÕÊi“ʈÃLœ>]Êv>Àˆ>“ʜʵÕiÊVœ“«ïÀˆ>Êi“Ê «Àˆ˜V‰«ˆœÊ>ÊՓ>ÊÀi}ˆKœÊv>âiÀ]ʘKœÊÃiÊiÃÌ?Ê>ʜLi`iViÀÊDÊÛiÀ`>`i°Ê1“Ê“Õ˜ˆV‰«ˆœÊ Ìi“ʝÀ}KœÃÊiiˆÌœÃÊ«>À>Ê`ivi˜`iÀʜÃʈ˜ÌiÀiÃÃiÃÊ`iÃÃiʓiӜʓ՘ˆV‰«ˆœÊi]Ê «œÀÌ>˜Ìœ]ʵÕ>˜`œÊÃiʍ՘Ì>Êi“Ê>ÃÜVˆ>XKœÊVœ“ÊœÕÌÀ>ÃÊ>ÕÌ>ÀµÕˆ>Ã]ÊVœ˜Ìˆ˜Õ>Ê>Ê `ivi˜`iÀʜÃʈ˜ÌiÀiÃÃiÃÊ`œÊÃiÕÊ«À«ÀˆœÊ“Õ˜ˆV‰«ˆœ]ÊՓ>ÊÛiâʵÕiÊjÊiÃÃiʵÕiʜÃÊ ii}i°Ê"ʵÕiÊՓʈ˜`ˆÛ‰`՜Ê`iÊ>ˆ>ʵÕiÀÊjʵÕiÊÌÕ`œÊœÊµÕiʅ>>Ê«>À>ÊۈÀ]ÊÛi˜…>Ê «>À>Ê>ˆ>°Ê"ʵÕiÊ«ÀiÌi˜`iʜʈ˜`ˆÛ‰`՜Ê`iÊ Ã«ˆ˜…œÊjʵÕiÊÛi˜…>ÊÌÕ`œÊ«>À>Ê Ã‡ «ˆ˜…œ]Ê«>À>Ê>}À>`>ÀÊ>œÃÊÃiÕÃʓ՘‰Vˆ«iðÊ"À>]Ê>ÊÀi}ˆKœÊjÊ>}œÊVœ“«iÌ>“i˜ÌiÊ `ˆviÀi˜Ìi°Ê œ“ʝÀ}KœÃÊ«À«ÀˆœÃ]ÊiiˆÌœÃÊ`ˆÀiVÌ>“i˜ÌiÊ«i>ÃÊ«œ«Õ>XªiÃ]ÊÌiÀ?Ê Ài뜘Ã?ÛiˆÃÊ«iÀ>˜ÌiʜÃÊÃiÕÃÊiiˆÌœÀiÃÊiÊ>‰ÊjÊ«œÃÉÛiÊÀi˜Ì>Lˆˆâ>ÀʜÃʓiˆœÃÊ iÊ iۈÌ>ÀÊ µÕiÊ ÃiÊ “Տ̈«ˆµÕi“Ê ˆ˜ÛiÃ̈“i˜ÌœÃÊ µÕiÊ ˜KœÊ v>âi“]Ê “ÕˆÌ>ÃÊ ÛiâiÃ]Ê µÕ>µÕiÀÊÃi˜Ìˆ`œ]Ê«œÌi˜Vˆ>˜`œÊՓÊ`iÃi˜ÛœÛˆ“i˜ÌœÊ“>ˆÃʅ>À“œ˜ˆœÃœ° Ê >VÌÕ>Ê `ˆÛˆÃKœÊ >`“ˆ˜ˆÃÌÀ>̈Û>Ê «œ`iÀ?Ê ˆ“«i`ˆÀÊ `iwʘˆÌˆÛ>“i˜ÌiÊ iÃÃiÊ`iÃi˜ÛœÛˆ“i˜ÌœÊµÕiÊÃiÊ«ÀiÌi˜`iʅ>À“œ˜ˆœÃœ¶ ÊqÊ ÃÌiÊjÊՓʫ>‰ÃʵÕiÊ>«ÀiÃi˜Ì>Ê>}՘ÃÊ«ÀœLi“>ÃÊiÃÌÀÕÌÕÀ>ˆÃÊiʵÕiÊÌiˆ“>Ê i“Ê“>˜Ìk‡œÃ°Ê/œ`œÃʘÃÊÃ>Li“œÃʵÕiÊ>Ê`ˆÛˆÃKœÊ>`“ˆ˜ˆÃÌÀ>̈Û>ʵÕiÊÌi“œÃʘKœÊ jÊ>ʓ>ˆÃÊ>Vœ˜Ãi…?ÛiÊ“>ÃÊÌ>“Lj“Ê«iÀViLi“œÃʵÕiʘˆ˜}Õj“ʵÕiÀÊ>ÌiÀ?‡>°Ê ÊՓʫœÕVœÊVœ“œÊ>Vœ˜ÌiViÊVœ“Ê>ÊiˆÊ`>ÃÊÕÌ>ÀµÕˆ>ðÊ"Ê*-ÊiʜÊ*- ʵÕiÀi“Ê >ÌiÀ?‡>ʅ?ʓՈ̜ÃÊ>˜œÃʓ>Ãʘ՘V>Ê>ÌiÀ>“°Ê+Õ>˜`œÊV…i}>ÀÊ>ʅœÀ>]ʜÕÊՓʜÕÊ œÕÌÀœÊ>ÀÀ>˜>À?Ê>ÊvœÀ“>Ê`iÊ«žÀʈÃÜÊi“ÊV>ÕÃ>°Ê*i˜ÃœÊµÕiÊiiÃÊ>ÌjÊVœ“Lˆ˜>“°Ê Ê ˜iÃÌiÊ>ëiV̜]ʜʫÀœLi“>ÊjʜʓiӜ\ʅ?ʓՈÌ>Ê}i˜ÌiÊVœ“ÊÀiViˆœÊ`>ÊÀi}ˆœ˜>ˆ‡ â>XKœ°Ê>ViÊDÊÈÌÕ>XKœÊ>VÌÕ>]Êjʓ>ˆÃÊv?VˆÊ>ÀÀՓ>Àʜʫ>‰ÃÊ>Ê«>À̈ÀÊ`œÊ/iÀÀiˆÀœÊ`œÊ *>Xœ°Êˆ?Ã]ÊÃi“«ÀiʵÕiÊÃiÊÌi˜Ì>Êi˜ViÌ>ÀÊՓ>ÊÀivœÀ“>Êi“ʵÕ>µÕiÀÊ?Ài>]ÊjÊՓ>Ê `iÃ}À>X>ʘ>Vˆœ˜>°Ê*>ÀiViʵÕiÊÃiÊ«ªiÊi“ÊV>ÕÃ>Ê>Ê«À«Àˆ>Êi݈ÃÌk˜Vˆ>Ê`œÊ«>‰Ã° ˜µÕ>˜ÌœÊ «ÀiÈ`i˜ÌiÊ `iÊ V@‡ “>À>]Ê Vœ“œÊ i˜V>À>Ê >Ê ˆ˜Ã>‡ ̈Ãv>XKœÊ `œÃÊ «ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ `iÊ Õ˜Ì>Ê v>ViÊ DÊ «œÃÈLˆ‡ ˆ`>`iÊ `iÊ ÛˆÀi“Ê >Ê «iÀ‡ `iÀÊ œÊ `ˆÀiˆÌœÊ `iÊ ÛœÌœÊ ÃœLÀiÊ >ÃÊ œ«XªiÃÊ `œÊ «>˜œÊ iÊ œÀX>“i˜ÌœÊ ˜>ÃÊ >ÃÃi“Liˆ>ÃÊ “Õ‡ ˜ˆVˆ«>ˆÃ¶ Ê qqÊ ÕˆÌœÊ “>Ê Û>ˆÊ Õ“Ê «>‰ÃʵÕ>˜`œ]Ê«>À>Ê>ʓœ`ˆ‡ wÊV>XKœÊ`iÊՓ>ʏiˆ]ʜÊViÀ‡ ˜iÊjÊÃiÊ


`iÌiÀ“ˆ˜>`œÃÊ>ÕÌ>ÀV>ÃÊ`iÛi“ÊœÕʘKœÊۜÌ>À°Ê"Ê>ëiV̜ʓ>ˆÃʈ“«œÀÌ>˜ÌiʘKœÊ «œ`iÊÃiÀʘi“ÊjÊiÃÃi°Ê ÕÊ`ˆÀˆ>ʵÕiÊ>ˆ˜`>ÊLi“ʵÕiÊiÃÌiÊ«ÀœViÃܰʈ˜`>ÊLi“Ê µÕiÊiÃÌiÊ«ÀœViÃÜÊwÊVœÕÊi“Ê?}Õ>ÃÊ`iÊL>V>…>ÕÊ«œÀµÕi]ÊȘViÀ>“i˜Ìi]ʘKœÊ ÀiVœ˜…iXœÊ˜>`>ʘ>Ê«Àœ«œÃÌ>Ê`iʏiˆÊµÕiÊÌi˜…>ʓi…œÀ>`œÊœÊµÕiʵÕiÀÊÃi>°Ê KœÊVœ˜ÃÌ>̜ʘi˜…Õ“>ÊÛ>˜Ì>}i“Ê«>À>ʜʝÀ}KœÊiÝiVṎۜ]ʘi“Ê«>À>Ê>Ê>ÃÃi“‡ Liˆ>ʓ՘ˆVˆ«>]ʘi“Ê«>À>ʜʫÀ«ÀˆœÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>ÊV@“>À>°Ê >ʓˆ˜…>ʜ«ˆ˜ˆKœ]Ê “>˜Ìj“‡ÃiÊÌÕ`œÊ“>ˆÃʜÕʓi˜œÃÊVœ“œÊiÃÌ>Û>]ÊVœÀÀi˜`œ‡ÃiÊ>ˆ˜`>ʜÊÀˆÃVœÊ`iÊ ÃiÊ>}À>Û>ÀÊ>ÊÈÌÕ>XKœÊiÊ«œ`i˜`œ]ʈ˜VÕÈÛ>“i˜Ìi]ÊVÀˆ>Àʓ>ˆÃÊ`ˆwÊVՏ`>`iÃÊi“Ê ÌiÀ“œÃÊ`iÊ}œÛiÀ˜>XKœÊ>œÊ«À«ÀˆœÊ«ÀiÈ`i˜Ìi°Ê-i]Ê«œÀÊՓʏ>`œ]ʜʫÀiÈ`i˜ÌiÊ «œ`iÊiÃVœ…iÀʵÕi“ʜʈÀ?Ê>Vœ“«>˜…>Àʘ>ÊÛiÀi>XKœ]ʘKœÊjʓi˜œÃÊÛiÀ`>`iÊ µÕiÊiÃÌ?ÊVœ“«iÌ>“i˜ÌiÊ`i«i˜`i˜ÌiÊ`>Ê>ÃÃi“Liˆ>ʓ՘ˆVˆ«>]ʈ“i`ˆ>Ì>“i˜‡ ÌiÊ`>µÕiiÃʵÕiÊÃKœÊiiˆÌœÃ]ʘKœÊˆ“«œÀÌ>ÊÃiÊ«i>ÊÃÕ>Ê«À«Àˆ>ʏˆÃÌ>ʜÕÊ«œÀʜÕÌÀ>Ê «>À>Ê>Ê>ÃÃi“Liˆ>°Ê*œÀÌ>˜Ìœ]Ê>V…œÊ“Ո̜ÊLi“ʵÕiÊiÃÃ>ʏiˆÊ˜KœÊÛ?Ê«>À>Ê>ÊvÀi˜ÌiÊ ˜i“ÊÃi>Ê>«ÀœÛ>`>°Ê ʘi“ÊÃiÊ«iÀViLiÊ«œÀʵÕiÊjʵÕiÊ>˜`>À>“ÊÌ>˜ÌœÊÌi“«œÊ >Ê ˜i}œVˆ?‡>Ê iÊ `Õۈ`œÊ “iÓœÊ µÕiÊ >µÕiiÃÊ µÕiÊ >˜`>À>“Ê >Ê v>âk‡œÊ Ìi˜…>“Ê >}Փ>ʘœXKœÊÜLÀiʜʵÕiÊÃiÊ«>ÃÃ>ʘœÊˆ˜ÌiÀˆœÀÊ`iÊՓ>Ê>ÕÌ>ÀµÕˆ>° >ÃʘKœÊjÊÛiÀ`>`iʵÕiʜÃÊ>ÕÌ>ÀV>ÃʘKœÊvœÀ>“ÊVœ˜ÃՏÌ>`œÃÊÀi>̈‡ Û>“i˜ÌiÊDÊi>LœÀ>XKœÊ`>ʏiˆ¶ ÊqÊ Õʘ՘V>ÊvՈʜÕۈ`œÊiʓiӜʵÕ>˜`œÊµÕˆÃÊÃ>LiÀʜʵÕiÊÃiÊ«>ÃÃ>Û>Ê Ãi˜ÌˆÊ>}Փ>ÃÊ`ˆwÊVՏ`>`iðÊ+Õ>˜`œÊv>iˆÊVœ“Ê>}Õj“ʵÕiÊiÃÌiÛiÊi˜ÛœÛˆ`œÊ ˜iÃÃiÊ«ÀœViÃÜ]Ê̈ÛiÊ>ViÃÜÊ>Ê>}Փ>Ãʈ˜vœÀ“>XªiÃʓ>ÃÊ̈ÛiʵÕiʓiÊVœ“‡ «Àœ“iÌiÀÊVœ“ÊœÊÃi}Ài`œ]Ê«œˆÃʘKœÊÃiÊ«œ`ˆ>Ê`ˆâiÀʘ>`>° Փ>Êܘ`>}i“ÊÀiVi˜Ìi“i˜ÌiÊÀi>ˆâ>`>]ʜÊV>À}œÊ`iÊ>ÕÌ>ÀV>ÊvœˆÊ Vœ˜Ãˆ`iÀ>`œÊ«i>Ê«œ«Õ>XKœÊœÊÃi}՘`œÊ“>ˆÃÊVÀi`‰ÛiÊ`>ÊV>ÃÃiÊ «œ‰ÌˆV>]ʏœ}œÊ>ÊÃi}ՈÀÊ>œÊ*ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>Ê,i«ÖLˆV>°Ê+Õiʓ>ˆÃÊÌi‡ ÀKœÊ µÕiÊ v>âiÀ]Ê ˜œÊ ÃiÕÊ i˜Ìi˜`iÀÊ «>À>Ê Vœ˜Ãi}ՈÀi“Ê ÃiÀÊ ÌÀ>Ì>`œÃÊ Vœ“Ê>}Փ>Ê`ˆ}˜ˆ`>`iÊ«œ‰ÌˆV>Ê«iœÃÊ}œÛiÀ˜>˜ÌiÃÊ`œÊ«>‰Ã¶ ÊqÊ"ÃÊ>ÕÌ>ÀV>ÃÊÌ>“Lj“ʘKœÊÃKœÊ˜i˜…Õ“>ÃÊÛ>V>ÃÊÃ>}À>`>ðÊ/>ÊVœ“œÊœÃÊ «>`ÀiÃʘKœÊœÊÃKœ°Ê œ“œÊi“ʵÕ>µÕiÀÊÃiV̜ÀÊ`>Êۈ`>ʘ>Vˆœ˜>]ʅ?Ê>ÕÌ>ÀV>ÃÊ Lœ˜ÃÊ iÊ >ÕÌ>ÀV>ÃÊ “>ÕÃ°Ê }œÀ>]Ê œÊ µÕiÊ “iÊ «>ÀiViÊ jÊ µÕi]Ê `i˜ÌÀœÊ `>Ê V>ÃÃiÊ «œ‰ÌˆV>]ÊÌi“Ê…>ۈ`œÊՓ>Ê}ÕiÀÀ>Ê>œÃÊ>ÕÌ>ÀV>ÃʵÕi]Ê>«iÃ>ÀÊ`iÊÌÕ`œ]ÊÌ>ÛiâÊ Ãi>“Ê>µÕiiÃʵÕiʓ>ˆÃÊ«ÀiÃ̉}ˆœÊÌk“ʍ՘̜Ê`>Ê«œ«Õ>XKœ°Ê*œÀµÕiÊÃKœÊœÃÊ µÕiʓ>ˆÃÊ«ÀÝˆ“œÊiÃÌKœÊ`>Ê«œ«Õ>XKœ]ÊÃKœÊœÃʵÕi]Ê>«iÃ>ÀÊ`iÊÌÕ`œ]ÊÛKœÊÀi‡ ܏Ûi˜`œÊœÃÊ«ÀœLi“>ÃÊL?ÈVœÃÊ`>Ê«œ«Õ>XKœÊi]ÊVœ“œÊÌ>]Ê`i˜ÌÀœÊ`>ÊV>ÃÃiÊ «œ‰ÌˆV>]ʜÃÊ>ÕÌ>ÀV>ÃÊÃKœÊ«iÃÜ>Ãʓ>ˆÃʜÕʓi˜œÃÊÌi“ˆ`>ðʏˆ?Ã]Ê>Ìi˜Ìi‡ÃiÊ DÊVÀˆ>XKœÊ`>ʏiˆÊµÕiʜLÀˆ}>ÊՓʫÀiÈ`i˜ÌiÊ>ÊÀi˜Õ˜Vˆ>ÀÊ>œÊV>À}œÊ«>À>Ê«œ`iÀÊ ÃiÀÊ`i«ÕÌ>`œÊ`>ÊÃÃi“Liˆ>Ê`>Ê,i«ÖLˆV>oÊ ÊÀi«>ÀiʵÕi]Ê«>À>ÊÃiÀÊV>˜`ˆ‡ `>̜Ê>ÊՓ>ÊV@“>À>]ʜʓˆˆÌ>˜ÌiÊ`iÊՓʫ>À̈`œÊÌi“ʵÕiÊÌiÀÊՓ>Ê«ÀœVÕÀ>XKœÊ `œÊ -iVÀiÌ?Àˆœ‡iÀ>Ê œÕÊ `œÊ «ÀiÈ`i˜ÌiÊ `œÊ «>À̈`œ°Ê /i“Ê µÕiÊ ÃiÀÊ >«ÀœÛ>`œÊ «iœÃÊ À}KœÃÊ `œÊ «>À̈`œ°Ê “>}ˆ˜i“œÃÊ >}œÀ>Ê µÕiÊ …?Ê Õ“Ê ˆ˜`ˆÛ‰`ÕœÊ µÕiÊ jÊ «ÀiÈ`i˜ÌiÊ`iÊV@“>À>ʅ?Êx]Ê£äʜÕÊÓäÊ>˜œÃ°Ê iÊV>`>ÊÛiâʵÕiʅ?ÊiiˆXªiÃ]ÊÃÊ jÊV>˜`ˆ`>̜ʫœÀµÕiʵÕiÀ]Ê«œÀµÕiʜÃʝÀ}KœÃÊ`œÊÃiÕÊ«>À̈`œÊµÕiÀi“ÊiÊ«œÀµÕiÊ œÊ-iVÀiÌ?Àˆœ‡iÀ>ÊiʜʫÀiÈ`i˜ÌiÊ`œÊÃiÕÊ«>À̈`œÊœÊµÕiÀi“°Ê>Ã]ʓiÓœÊ >Ãȓ]ʵՈÃiÀ>“ÊiÃÌ>LiiViÀÊՓ>ʏi}ˆÃ>XKœÊµÕiʈ“«i`ˆÃÃiÊՓ>Ê`iÌiÀ“ˆ‡ ˜>`>Ê«iÃÜ>]ʓiӜʵÕiÊ>Ê«œ«Õ>XKœÊœÊµÕˆÃiÃÃi]Ê`iÊÃiÀÊV>˜`ˆ`>̜ʫ>À>Ê >j“Ê`iÊ`iÌiÀ“ˆ˜>`œÊ˜Ö“iÀœÊ`iʓ>˜`>ÌœÃ°Ê Ê˜KœÊÛiœÊœÊ“iӜÊ>Vœ˜ÌiViÀ]Ê «œÀÊiÝi“«œ]ÊVœ“ÊœÃÊ`i«ÕÌ>`œÃo

ivi˜`iʓi˜œÃÊvÀi}ÕiÈ>Ãʓ>ÃÊ`œÌ>`>ÃÊ`iʓ>ˆÃÊ«œ`iÀʜÕÊVœ˜Ãˆ‡ `iÀ>Ê>Ê«>˜œÀ@“ˆV>Ê>VÌÕ>Ê>`iµÕ>`>¶ ÊqÊ Kœ]ÊiÕÊ>V…œÊµÕiʈÃ̜ÊiÃÌ?ʓՈ̜ʓ>°Ê>ÃÊÌ>“Lj“ʘKœÊjÊVÀˆ>˜`œÊ “>ˆÃÊvÀi}ÕiÈ>Ã]Ê`ˆ“ˆ˜Õˆ˜`œÊœÊ˜Ö“iÀœÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>ÃʜÕÊÌÀ>˜ÃviÀˆ˜`œÊ?Ài>ÊiÊ iiˆÌœÀiÃÊ`iÊՓ>ÃÊvÀi}ÕiÈ>ÃÊ«>À>ʜÕÌÀ>ÃʵÕiʈÃ̜ÊÃiÊÀi܏Ûi°Ê ÃÊÌi“œÃÊ>Ê œÀÌiÊ`œÊ`ˆÃÌÀˆÌœÊ`iÊÛiˆÀœ]Ê`œˆÃÊVœ˜Vi…œÃʵÕiÊÃKœÊœÃʓ>ˆœÀiÃÊ`œÊ`ˆÃÌÀˆÌœ\Ê "ˆÛiˆÀ>Ê`iÊâi“jˆÃÊiÊ->˜Ì>Ê>Àˆ>Ê`>ÊiˆÀ>°Ê ÃÌiÊ֏̈“œÊÌi“ÊΣÊvÀi}ÕiÈ>Ã]Ê œÊ«Àˆ“iˆÀœÊÌi“ʵÕ>ÃiÊÓä°Ê-Ê>µÕˆÊÃKœÊ«À>̈V>“i˜ÌiÊxä˜ÊvÀi}ÕiÈ>ðÊ*iœÊ

“iˆœÊ`œÃÊ`œˆÃ]ÊÌi“œÃʜÕÌÀœÊVœ˜Vi…œÊµÕiÊÌi“Ê>«i˜>ÃÊՓ>ÊvÀi}ÕiÈ>\Ê-KœÊ œKœÊ`>Ê>`iˆÀ>°Ê*>À>ʵÕ>µÕiÀʓœÀÌ>]ʈÃ̜ʘKœÊ«>ÀiViÊiÃÌ>ÀÊLi“°Ê*œ`iÊ ÃiÀʜʵÕiÊÌi“Ê>«i˜>ÃÊՓ>]Ê«œ`i“ÊÃiÀʜÃʜÕÌÀœÃʵÕiÊÌk“Ê“ÕˆÌ>Ãʓ>ÃÊ>}œÊ iÃÌ?ʓ>°Ê i«œˆÃ]Ê>œÊ˜‰ÛiÊ`>ÃÊvÀi}ÕiÈ>Ã]ʜʫÀœLi“>Êjʈ`k˜ÌˆVœ°Ê/i“œÃÊ vÀi}ÕiÈ>ÃÊ i˜œÀ“iÃ]Ê µÕiÊ Ìk“Ê µÕ>ÌÀœÊ œÕÊ Vˆ˜VœÊ ÛiâiÃÊ “>ˆÃÊ «œ«Õ>XKœÊ `œÊ µÕiÊ>}՘ÃÊVœ˜Vi…œÃ°Ê ݈ÃÌi“ÊvÀi}ÕiÈ>ÃÊVœ“ÊnäʓˆÊiiˆÌœÀiÃÊiʜÕÌÀ>ÃÊ Vœ“ÊÓää°Ê ÀiˆœÊµÕiÊ̜`>Ê>Ê}i˜ÌiÊÀiVœ˜…iViʵÕiʈÃ̜ʘKœÊiÃÌ?ÊViÀ̜ÊiʵÕiÊ jʘiViÃÃ?ÀˆœÊÀi܏ÛiÀÊ>ÊÈÌÕ>XKœÊ“>ÃÊjʘiViÃÃ?ÀˆœÊv>âk‡œÊ`iÊՓ>ÊvœÀ“>Ê iµÕˆˆLÀ>`>]ÊVœ“ÊLœ“ÊÃi˜Ãœ°Ê KœÊ«œ`i“œÃÊVœœV>Àʜʫ>‰ÃÊi“Ê}ÕiÀÀ>Ê«œÀÊ V>ÕÃ>Ê`ˆÃÜʓ>ÃÊÌi“œÃʵÕiÊi˜Vœ˜ÌÀ>ÀÊՓ>Ê܏ÕXKœÊµÕiÊ«iÀ“ˆÌ>ÊՏÌÀ>«>Ç Ã>ÀÊ>ÊÈÌÕ>XKœÊiÊ̜À˜>ÀÊiÃÌiÊ«>‰Ãʓ>ˆÃÊiµÕˆˆLÀ>`œÊ«œÀµÕiÊiÃÃiÊiµÕˆ‰LÀˆœÊ jÊv՘`>“i˜Ì>Ê«>À>ʵÕiÊÃiÊ«œÃÃ>Ê`iÃi˜ÛœÛiÀ°Ê Ê>ÊÈÌÕ>XKœÊ>VÌÕ>Ê˜KœÊjÊ Lœ>°Ê KœÊ“iÊ«iÀ}՘ÌiÊÃiʜʫÀiÈ`i˜ÌiÊ`>ʍ՘Ì>ʵÕiÊÌi“ÊnäʓˆÊiiˆÌœÀiÃÊjÊ “>ˆÃʈ“«œÀÌ>˜ÌiÊ`œÊµÕiʜÊ`>ʵÕiÊÌi“Ê“ˆÊ“>Ãʅ?Ê>µÕˆÊµÕ>µÕiÀÊVœˆÃ>ʵÕiÊ «ÀiVˆÃ>Ê`iÊÃiÀÊ>ÌiÀ>`>ÊiÊÀi}Տ>`>Ê«>À>ÊLi“Ê`>ÃÊ«À«Àˆ>ÃÊ«œ«Õ>XªiÃ°Ê À>Ê ˆ“«œÀÌ>˜ÌiÊ µÕiÊ ˜KœÊ ÃiÊ ÌÀ>˜ÃvœÀ“>ÃÃiÊ ˆÃÌœÊ ˜Õ“>Ê }ÕiÀÀ>Ê «>À̈`?Àˆ>Ê iÊ µÕiÊ «iÀViLiÃÃi“Ê̜`œÃÊ>ÃÊÛ>˜Ì>}i˜ÃÊ`iÊiµÕˆˆLÀ>Àʜʫ>‰ÃÊiʵÕiÊ̜`œÃÊ`iÃÃi“Ê œÊÃiÕÊVœ˜ÌÀˆLÕ̜ʫ>À>]Ê`iÊՓ>ÊvœÀ“>ÊVˆÛˆˆâ>`>]Êi˜Vœ˜ÌÀ>À“œÃÊՓ>ÊvœÀ“>Ê «>À>ÊՏÌÀ>«>ÃÃ>À“œÃʈÃ̜° +Õ>˜`œÊÃiÊ>`ۜ}>Ê>ÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>XKœ]Ê«i˜Ã>‡ÃiÊi“Ê`iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>‡ XKœÊiÊ`iÃVœ˜Vi˜ÌÀ>XKœÊ`œÊ«œ`iÀÊiÊi“Ê`ii}>XKœÊ`iÊVœ“«iÌk˜‡ Vˆ>ðÊÃÜʍ?ÊÃiÊÛiÀˆwÊV>ʘ>Ê @“>À>Ê՘ˆVˆ«>Ê`iÊ Ã«ˆ˜…œÊÀi>̈Û>‡ “i˜ÌiÊDÃÊÃÕ>Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>¶ Ê qÊ ÃÊ Õ˜Ì>ÃÊ `iÊ vÀi}ÕiÈ>Ê ˜KœÊ ÃKœÊ Ài«>À̈XªiÃÊ `>ÃÊ V@“>À>Ã°Ê ?Ê vœÀ>“Ê >˜Ìˆ}>“i˜Ìiʓ>Ãʅœiʍ?ʘKœÊœÊÃKœ°Ê-KœÊ>Õ̝˜œ“>ÃÊÀi>̈Û>“i˜ÌiÊDÃÊV@“>‡ À>Ãʓ՘ˆVˆ«>ˆÃ°Ê"ÃÊ«œ`iÀiÃÊiÊ>ÃÊ`ii}>XªiÃÊ`>Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>ÊiÃÌKœÊ iÃÌ>LiiVˆ`œÃ°ÊÊiۈ`i˜ÌiʵÕi]ÊÌ>ÊVœ“œÊÃÕVi`iÊVœ“Ê>ÃÊV@“>À>ÃÊi“ÊÀi>XKœÊ >œÊ *œ`iÀÊ i˜ÌÀ>]Ê jÊ «œÃÉÛi]Ê >ÌÀ>ÛjÃÊ `iÊ «ÀœÌœVœœÃÊ iÊ Vœ˜ÌÀ>̜Ã]Ê ÌÀ>˜ÃviÀˆÀÊ Vœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊiÊv>âiÀʓՈÌ>ÊVœˆÃ>°Ê>Ã]ʵÕ>˜`œÊÃiÊ«ÀiÌi˜`iÊÌÀ>˜ÃviÀˆÀʜʵÕiÊ µÕiÀʵÕiÊÃi>]ÊjÊ«ÀiVˆÃœÊÌiÀÊi“ÊVœ˜Ì>Ê>Ê`ˆ“i˜ÃKœÊ`œÊVœ˜Vi…œ°Ê"ÊVœ˜Vi…œÊ`iÊ Ã«ˆ˜…œÊjÊ«iµÕi˜œ°Ê ÊjÊ«ÀiVˆÃœÊÃ>LiÀÊÌ>“Lj“ʵÕiÊ̈«œÊ`iÊÃÕ«œÀÌiÊi݈ÃÌiÊ«>À>Ê `iÌiÀ“ˆ˜>`œÊ̈«œÊ`iÊÌÀ>˜ÃviÀk˜Vˆ>ÃÊ`iÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ðʜʘ‰ÛiÊ`œÊVœ˜Vi…œÊ`iÊ Ã«ˆ˜…œÊÌi“œÃÊ̈`œÊՓ>ÊÀi>XKœÊ«Ìˆ“>ÊVœ“Ê>Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>°ÊÊ>ViˆÌiÊ «œÀÊ̜`œÃʵÕiÊi݈ÃÌiÊՓ>ÊÀi>XKœÊ…>À“œ˜ˆœÃ>]Ê`iÊLœ“ÊÃi˜Ãœ]ʵÕiÊ«iÀ“ˆÌiÊ µÕiʜÃÊ«ÀœLi“>ÃÊÃiÊÛKœÊÀi܏Ûi˜`œÊ`iÊՓ>ÊvœÀ“>ÊiµÕˆˆLÀ>`>°Ê “Ê 눘…œ]Ê µÕ>µÕiÀÊVˆ`>`KœÊiÃÌ?Ê>Êxʎ“Ê`iÊLˆVˆViÌ>Ê`iʵÕ>µÕiÀÊ«>ÀÌiÊ`œÊVœ˜Vi…œÊiÊ ÌÕ`œÊ>µÕˆœÊµÕiÊÃiÊwÊâiÀʘՓ>ÊvÀi}ÕiÈ>ÊÃ>Li‡Ãiʏœ}œÊ˜>ÃʜÕÌÀ>Ã]ʜʵÕi]ʏœ}œÊ DÊ«>À̈`>]Êjʈ˜ˆLˆ`œÀÊ`iÊVœ˜ViÃêiÃÊ`iÊ«ÀˆÛˆj}ˆœÃ°

ÓÇ


՘Ì>Ê`iÊÀi}ÕiÈ>

-°Ê>“i`iÊ`iʘviÃÌ> KœÊœÕۈÀʜÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iʍ՘Ì>Ê vœˆÊՓÊ>ÌiÃÌ>`œÊ`iʓi˜œÀˆ`>`i "ʵÕiʓÕ`œÕʘ>ÊvÀi}ÕiÈ>Ê`iÊ-KœÊ>“i`iÊVœ“Ê>ÊiiÛ>XKœÊ`>Ê Ûˆ>Ê>ÊVˆ`>`i¶ ˜Ì˜ˆœÊ i˜`iÃÊ qÊ ­®Ê ?Ê `ˆ>Ã]Ê ˜Õ“>Ê >ÃÃi“Liˆ>Ê `iÊ vÀi}ÕiÈ>]Ê Vœ“i˜ÌiˆÊiÃÃ>ʵÕiÃÌKœÊ`iÊՓ>ÊvœÀ“>]ÊÃiÊV>…>ÀʘKœÊ“Ո̜Ê>}À>`?ÛiÊ«>À>Ê µÕi“Ê “iÊ œÕۈ>Ê iÊ >ÌjÊ vÕˆÊ V…>“>`œÊ DÊ >Ìi˜XKœÊ «œÀÊ ˆÃÜ°Ê ÕÊ Ãi“«ÀiÊ `ivi˜`ˆÊ µÕiÊiÀ>Ê«ÀiviÀ‰ÛiÊµÕiÊ-KœÊ>“i`iʘviÃÌ>ÊvœÃÃiÊՓ>ÊLœ>Êۈ>Ê>ÊÃiÀÊՓ>ʓ?Ê Vˆ`>`i°Ê*œˆÌˆV>“i˜Ìi]ÊjʝLۈœÊµÕiʘKœÊ«œ`‰>“œÃÊiÃÌ>ÀÊVœ˜ÌÀ>ÊՓ>Ê«Àœ«œÃÌ>Ê >«ÀiÃi˜Ì>`>Ê ˜>Ê ÃÃi“Liˆ>Ê `>Ê ,i«ÖLˆV>Ê µÕiÊ «Àiۈ>Ê >Ê iiÛ>XKœÊ `iÊ -KœÊ >“i`iÊ>ÊVˆ`>`i°Ê ÊVœ“œÊ-KœÊ>“i`iÊ>ÌjÊÀi՘ˆ>Ê>ÃÊVœ˜`ˆXªiÃʘiViÃÃ?Àˆ>Ã]Ê ˜KœÊvœˆÊ`ˆv‰VˆÊµÕiÊ>ÃȓÊÃÕVi`iÃÃi°Ê>ÃʜʵÕiÊjʵÕiʈÃÜÊÌÀœÕÝiÊi“ÊÌiÀ“œÃÊ `iÊLi˜iv‰VˆœÃ¶ÊqÊ<iÀœtÊ “ÊÌiÀ“œÃÊ`iÊÀi뜘Ã>Lˆˆ`>`iÃÊiÊi݈}k˜Vˆ>Ã]Ê>‰Êȓ]Ê ÌÀœÕÝiÊ “Ո̜oÊ ÃÊ «iÃÜ>ÃÊ ?Ê ÀiV>“>“Ê `iÊ œÕÌÀ>Ê vœÀ“>Ê «œÀµÕiÊ iÃÌ>“œÃÊ >Ê v>>ÀÊ `iÊ Õ“>Ê Vˆ`>`i°Ê Àœ˜ˆV>“i˜Ìi]Ê >ÌjÊ ÃiÊ œÕÛiÊ Vœ“i˜Ì?ÀˆœÃÊ `œÊ }j˜iÀœ\Ê ˜ÌKœÊ˜Õ“>ÊVˆ`>`iÊ«>ÃÃ>‡ÃiʈÃ̜¶Ê ÕʘKœÊVœ˜…iXœÊ˜i˜…Õ“>ÊVˆ`>`iʵÕiʘKœÊ Ìi˜…>Ê«ÀœLi“>ÃÊi]ʘ>ÌÕÀ>“i˜Ìi]ʘKœÊvœˆÊÝʫœÀÊÃiÀÊVˆ`>`iʵÕiÊ-KœÊ>“i`iÊ `iÃi˜ÛœÛiÕÊiÊVœ˜…iViÕÊ>}ՓʫÀœ}ÀiÃÜ°Ê i“Ê`iÊ«iÀ̜ʘi“Ê`iʏœ˜}iÊvœˆÊ ÌÕ`œÊviˆÌœ°Ê?ÊÃi“«ÀiʓՈ̜ʫœÀÊv>âiÀÊiʘKœÊÃiÀ?ÊՓỂÌՏœÊ…œ˜œÀ‰wVœÊµÕi]Ê «œÀʓՈ̜ʵÕiÊ>i}ÀiÊiʅœ˜ÀiÊ>ÃÊ«iÃÜ>Ã]ÊÛi“ÊVœ˜ÌÀ>Àˆ>ÀʈÃ̜°Ê Ê>ÃÊ«iÃÜ>ÃÊ iõÕiVi“‡Ãiʈ}Õ>“i˜ÌiʵÕi]Ê«>À>Ê>j“Ê`œÃÊ`ˆÀiˆÌœÃʵÕiÊ>`µÕˆÀˆÀ>“]ÊÌiÀKœÊ

µÕiÊ >ÃÃՓˆÀÊ œÃÊ ˜œÛœÃÊ `iÛiÀiÃ°Ê Ê -KœÊ >“i`iÊ ˜KœÊ ۈÕÊ `ii}>`>ÃÊ ˜œÛ>ÃÊ Vœ“«iÌk˜Vˆ>Ãʘi“Ê“iˆœÃÊw˜>˜ViˆÀœÃÊ`iVœÀÀi˜ÌiÃÊ`>ÊiiÛ>XKœÊ>ÊVˆ`>`i°ÊÃÊ i݈}k˜Vˆ>ÃÊvœÀ>“ʈ˜VÀi“i˜Ì>`>ÃÊiÊ>µÕˆœÊµÕiʘœÃÊÀiÃÌ>ÊjÊÌÀ>L>…>À]Ê«ÀiÃȜ˜>À]Ê ÀiˆÛˆ˜`ˆV>ÀÊ«œÀµÕiʘKœÊÌi“œÃÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ«>À>Êv>âiÀÊ`iÌiÀ“ˆ˜>`>ÃÊVœˆÃ>ÃÊ ˜i“Ê`ˆ˜…iˆÀœÊ«>À>ʈÃÜ°

œ“œÊ `iÛiÀˆ>Ê ÃiÀÊ i˜ÌKœÊ «ÀœViÃÃ>`>Ê iÃÃ>Ê `ii}>XKœÊ `iÊ Vœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊiÊÀiVÕÀÜö Ê ‡Ê Ê ÕÊ `ivi˜`œÊ µÕiÊ >ÃÊ `ii}>XªiÃÊ `iÊ Vœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ iÊ >ÌÀˆLՈXªiÃÊ `iÊ ÀiVÕÀÜÃÊ`>ÃÊV@“>À>ÃÊ«>À>Ê>Ãʍ՘Ì>ÃÊÃi>“ʏi}ˆÃ>`>Ã]ÊÜLÊ>Ê«i˜>Ê`iʘœÃÊ ÃՍiˆÌ>À“œÃʵÕiÊ>Ê>ÕÌ>ÀµÕˆ>ÊviV…iÊՓÊ`ˆ>Ê>Ê̜À˜iˆÀ>Êi“Êv՘XKœÊ`>ÊVœÀÊ`œÃÊ ˜œÃÜÃÊ œ…œÃ°Ê Ê œÊ ˜œÃÃœÊ «>ÀViˆÀœÊ , ]Ê Ì>Ê Vœ“œÊ ˜Ã]Ê `iÛiÊ ÕÌ>ÀÊ «œÀÊ ˆÃÜ°Ê Ê >Ê @“>À>Ê ՘ˆVˆ«>Ê `iÊ >̜Ș…œÃ]Ê ÕÃ̈X>Ê Ãi>Ê viˆÌ>]Ê >ÌjÊ ÃiÊ Ìi“Ê «œÀÌ>`œÊLi“°Ê>ÃÊÌ>“Lj“ʘKœÊv>âʵÕ>µÕiÀÊÃi˜Ìˆ`œ]ÊÃiÊՓʓ՘ˆV‰«ˆœÊ?ÊÌi“Ê iµÕˆ«>“i˜ÌœÃÊiʓiˆœÃÊÌjV˜ˆVœÃÊiÊÛiÀL>Ã]ʵÕiÊiÃÌiÃʓiˆœÃÊÃi>“Ê`Õ«ˆV>`œÃ°Ê "Ê«>‰ÃʘKœÊÃiÊ«œ`iÊ`>ÀÊ>ÊiÃÌiÃʏÕݜðÊ"ʵÕiÊÌi“œÃÊjʵÕiÊ>`œ«Ì>ÀÊՓ>Ê«œÃÌÕÀ>Ê ˜KœÊ ÃÕLÃiÀۈi˜ÌiÊ iÊ ÀiV>“>ÀÊ >µÕˆœÊ µÕiÊ i˜Ìi˜`i“œÃÊ µÕiÊ >Ê vÀi}ÕiÈ>Ê œÕÊ Vˆ`>`iʘiViÃÈÌ>°Ê-iÊvœÀʘiViÃÃ?ÀˆœÊµÕiÊ>ÊV@“>À>Ê`ii}ÕiÊiÃÃiÃʓiˆœÃʜÕÊ ˜œÃÊ`ˆÃ«œ˜ˆLˆˆâiʜÃÊÌjV˜ˆVœÃ]ÊÀiˆÛˆ˜`ˆµÕi“œÃʈÃÜ°

œ“œÊ i˜V>À>Àˆ>Ê >Ê «œÃÈLˆˆ`>`iÊ `iÊ >ÃÊ Õ˜Ì>ÃÊ `iÊ vÀi}ÕiÈ>Ê ÃiÊ «œ`iÀi“ÊV>˜`ˆ`>Ì>ÀÊ>Êw˜>˜Vˆ>“i˜ÌœÃÊVœ“Õ˜ˆÌ?ÀˆœÃ¶ ʇÊÊÃʍ՘Ì>Ãʍ?ÊÕÃÕvÀÕi“Ê`iÃÃiÊ`ˆÀiˆÌœ°Ê/k“ÊjʵÕiÊ>«ÀiÃi˜Ì>ÀÊ«ÀœiV̜ÃÊ Li“ÊiÃÌÀÕÌÕÀ>`œÃÊi]ÊÃiÊV>…>À]ʜʵÕiÊv>Ì>ÊDÃʍ՘Ì>ÃÊÃKœÊiÃÃiÃÊÌjV˜ˆVœÃ°Ê iÃÌiÃÊ V>ÜÃ]Êi˜Ìi˜`œÊµÕiÊ>ÃÊV@“>À>Ãʓ՘ˆVˆ«>ˆÃÊ«œ`iÀˆ>“Ê«iÀviˆÌ>“i˜ÌiÊÃÕLÃ̈ÌՈÀÊ >Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>ʘ>ÃÊV>˜`ˆ`>ÌÕÀ>Ã]ÊVœ“«Àœ“iÌi˜`œ‡ÃiÊ`i«œˆÃÊ>Ê>«ˆV>ÀÊ œÃʈ˜ÛiÃ̈“i˜ÌœÃÊ«ÀiۈÃ̜ÃʘœÃʏœV>ˆÃÊ«À«ÀˆœÃ]ʵÕiÊÃKœÊ>ÃÊvÀi}ÕiÈ>ÃʵÕiÊ Vœ˜Ã̈ÌÕi“Ê œÊ “Õ˜ˆV‰«ˆœ°Ê ÃÊ V@“>À>ÃÊ Ã>Li“Ê «iÀviˆÌ>“i˜Ìi]Ê >ÌÀ>ÛjÃÊ `>ÃÊ ˜œÃÃ>ÃÊ܏ˆVˆÌ>XªiÃ]Ê`œÊµÕiÊ«ÀiVˆÃ>“Ê>ÃÊvÀi}ÕiÈ>ÃÊiÊÌk“ʵÕiÊ>`œ«Ì>ÀÊՓ>Ê ÛˆÃKœÊ }œL>Ê `œÊ Vœ˜Vi…œÊ i“Ê v՘XKœÊ `œÊ µÕiÊ jÊ «Àœ«œÃÌœÊ «i>ÃÊ `ˆviÀi˜ÌiÃÊ vÀi}ÕiÈ>ð

Ón

Ê , ÊVÀˆÌˆV>Ê>Ê«Àœ«œÃÌ>Ê`iʏiˆÊi“Ê`ˆÃVÕÃÃKœÊ˜>ÊÃÃi“Liˆ>Ê `>Ê ,i«ÖLˆV>]Ê ˜œ“i>`>“i˜ÌiÊ ˜œÊ µÕiÊ Vœ˜ViÀ˜iÊ DÊ ÀïÀ>`>Ê `œÊ `ˆÀiˆÌœÊ `iÊ ÛœÌœÊ >œÃÊ «ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ `iÊ Õ˜Ì>Ê ˜>ÃÊ >ÃÃi“Liˆ>ÃÊ “Õ˜ˆVˆ«>ˆÃÊÀi>̈Û>“i˜ÌiÊ>ʵÕiÃ̪iÃÊVœ“œÊœÊ«>˜œÊiʜÀX>“i˜Ìœ]Ê >À}Փi˜Ì>˜`œÊµÕiʈÃÜÊÀïÀ>ʜʫœ`iÀÊ>œÃÊ>ÕÌ>ÀV>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>°Ê ÃÌiÃʵÕiˆÝ>“‡ÃiʵÕiʘKœÊÌk“ʵÕ>µÕiÀÊ«œ`iÀÊÀi>̈Û>“i˜ÌiÊDÃÊ >ÕÌ>ÀµÕˆ>Ã°Ê “ʵÕiÊwV>“œÃ¶ Ê ‡Ê Ê Õ“>Ê >ÃÃi“Liˆ>Ê “Õ˜ˆVˆ«>Ê ÀiVi˜Ìi“i˜ÌiÊ Ài>ˆâ>`>]Ê >«ÀiÃi˜Ì?“œÃÊ Õ“>Ê “œXKœÊ µÕiÊ Vi˜ÃÕÀ>Ê œÊ >VœÀ`œÊ i˜ÌÀiÊ œÊ *-Ê iÊ *- °Ê ÌjÊ DÊ `>Ì>]Ê œÃÊ «ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iʍ՘Ì>ÊÃi“«ÀiÊۜÌ>À>“Ê>ÃÊ}À>˜`iÃʜ«XªiÃÊ`œÊ«>˜œÊ“Õ˜ˆVˆ«>Ê iʘKœÊi˜Vœ˜ÌÀœÊ“œÌˆÛœÃÊ«>À>ʵÕiʈÃÜÊ`iˆÝiÊ`iÊ>Vœ˜ÌiViÀ]Ê>ÌjÊ«œÀµÕiÊܓœÃÊ «>ÀÌiÊ ˆ˜ÌiÀiÃÃ>`>Ê ˜iÃÃ>Ê “>ÌjÀˆ>°Ê Ê µÕ>˜`œÊ œÃÊ «ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ `iÊ V@“>À>Ê ˜œÃÊ V…>“>“Ê«>À>Ê`>À“œÃʜʘœÃÜÊVœ˜ÌÀˆLÕ̜]ÊiÃÌKœÊÀi>“i˜ÌiÊ>Ê`iÃi“«i˜…>ÀÊ Õ“Ê «>«iÊ µÕiÊ VœÀÀi뜘`iÊ DÊ Ài>ˆ`>`iÊ `œÊ «œ`iÀÊ œV>°Ê +Õ>˜`œÊ >Ê V@“>À>Ê i>LœÀ>ÊՓʫ>˜œ]ʘKœÊiÃÌ?Ê>Ê«i˜Ã>ÀÊiÝVÕÈÛ>“i˜Ìiʘ>ÊÃi`iÊ`œÊVœ˜Vi…œ°Ê /i“ʵÕiÊ«i˜Ã>ÀÊ}œL>“i˜Ìi]Ê`>‰ÊµÕiʘKœÊÃi>ʵÕ>µÕiÀÊv>ۜÀÊV…>“>ÀÊ̜`œÃÊ œÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iʍ՘Ì>Ê«>À>Ê`iVˆ`ˆÀÊ>ÃÊ}À>˜`iÃʜ«XªiÃÊ`œÊ«>˜œ°Ê KœÊÃiˆÊ ȘViÀ>“i˜ÌiʵÕ>ÊjÊ>Ê«iÀëiV̈Û>Ê`œÊ*-ÊiÊ*- Ê>œÊ«ÀiÌi˜`iÀʓœ`ˆwV>ÀÊiÃÌ>Ê ˜Ì˜ˆœÊi˜`iÃ]Ê*ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>Ê՘Ì>Ê`iÊÀi}ÕiÈ>Ê`iÊ-°Ê>“i`iÊ`iʘviÃÌ>


Ài>ˆ`>`iʓ>ÃÊi˜Ìi˜`œÊ>ʓi`ˆ`>ÊVœ“œÊˆ˜VœÀÀiVÌ>° ÊVœ“œÊi˜Ìi˜`iʜÊv>V̜Ê`iʜÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iʍ՘Ì>ʘKœÊÌiÀi“ÊÈ`œÊ >ÕÃVՏÌ>`œÃÊÀi>̈Û>“i˜ÌiÊDÊVœ˜Vi«XKœÊ`>ʏiˆ¶ ʇÊÊ iÊv>V̜]ÊwÊâiÀ>“ÊÌÕ`œÊ˜œÃÊÃiÕÃÊ}>Lˆ˜iÌiÃ°Ê ÊœÊµÕiʓiÊ«ÀiœVÕ«>ÊjʵÕiÊ ˆÃÜÊ>ÌjÊjʘœÀ“>]ʘœÀ“>“i˜ÌiÊiiÃÊ`iVˆ`i“ÊVœˆÃ>ÃʵÕiÊ`iÛi“ÊÃiÀÊ`iVˆ`ˆ`>ÃÊ ˜œÊÌiÀÀi˜œ°Ê KœÊœÕۈÀʜÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iʍ՘Ì>ÊÀi>̈Û>“i˜ÌiÊ>ÊiÃÌ>ÃʵÕiÃ̪iÃÊ j]Ê`œÊ“iÕÊ«œ˜ÌœÊ`iÊۈÃÌ>]ÊՓÊ>ÌiÃÌ>`œÊ`iʓi˜œÀˆ`>`iʓ>ÃʜÃÊ>V̜ÃÊwÊV>“Ê Vœ“ʵÕi“ÊœÃÊ«À>̈V>°Ê"ÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iʍ՘Ì>ÊÃKœÊ>ÕÌk˜ÌˆVœÃÊ«?À>‡À>ˆœÃÊ`>ÃÊ ÀiV>“>XªiÃÊ`>ÃÊ«iÃÜ>ÃʵÕiÊiÃÌKœÊDÊLiˆÀ>Ê`>ÃÊÃÕ>ÃÊ«œÀÌ>ðÊ+Õ>˜`œÊՓ>Ê ÀiV>“>XKœÊV…i}>ÊDÊV@“>À>ʍ?ÊÛ>ˆÊ`iëÀœÛˆ`>Ê`>µÕi>ÊiiVÌÀˆVˆ`>`iÊiÊ«œÌk˜Vˆ>Ê µÕiÊ̈˜…>Ê>˜ÌiÃÊ`iÊÃiÀÊwʏÌÀ>`>Ê«i>ʍ՘Ì>°Ê Ã]ʵÕiÊ>µÕˆÊiÃÛ>âˆ>“œÃʓՈ̜ÃÊ `œÃÊ«ÀœLi“>Ã]Ê`iۉ>“œÃÊÌiÀʈ}Õ>“i˜ÌiÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ«>À>ÊiÝiVÕÌ>À]Ê«iœÊ “i˜œÃ]ʓՈÌ>ÃÊ`>ÃÊ«iµÕi˜>ÃʜLÀ>ðÊ?Ê>}Õj“ÊÀi«>ÀœÕʜÕÊ«i˜ÃœÕʘœÊÌi“«œÊ µÕiÊÃiÊ«œÕ«>Û>Êiʘ>Ê«œÕ«>˜X>Ê`iÊ`iϜV>XªiÃÊiÊ>œV>XKœÊ`iÊÀiVÕÀÜö

ÕÊ`ivi˜`œÊµÕiÊ>ÃÊ`ii}>XªiÃÊ `iÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊiÊ>ÌÀˆLՈXªiÃÊ `iÊÀiVÕÀÜÃÊ`>ÃÊV@“>À>ÃÊ«>À>Ê >Ãʍ՘Ì>ÃÊÃi>“ʏi}ˆÃ>`>Ã]Ê ÃœLÊ>Ê«i˜>Ê`iʘœÃÊÃՍiˆÌ>À“œÃÊ µÕiÊ>Ê>ÕÌ>ÀµÕˆ>ÊviV…iÊՓÊ`ˆ>Ê>Ê ÌœÀ˜iˆÀ>Êi“Êv՘XKœÊ`>ÊVœÀÊ`œÃÊ ˜œÃÜÃʜ…œÃ°Ê

Ê>Êv>ۜÀÊ`>ÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>XKœÊi˜µÕ>˜ÌœÊˆ˜ÃÌÀՓi˜ÌœÊ«>À>ÊÀi܏ÛiÀÊ iÃÃiÃÊ«ÀœLi“>ÃʜÕÊ`ivi˜`iʵÕiÊ`iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>ÀÊÃiÀˆ>Ê>ʓi…œÀÊ ÀiëœÃÌ>¶ ʇÊÊ*ÀœÛ>Ûi“i˜Ìi]Ê`iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>ÀÊÃiÀˆ>Ê>ʓi…œÀÊÀiëœÃÌ>°Ê"ʵÕiÊVœ˜ÃÌ>ÌœÊ jʵÕiÊœÊ œÀÌiÊÌi“Êۈ˜`œÊ>Ê«iÀ`iÀÊÌiÀÀi˜œÊi“ÊÀi>XKœÊ>œÊ-Տ]ʘœ“i>`>“i˜ÌiÊ >Ê ˆÃLœ>]Ê >œÊ œ˜}œÊ `œÃÊ ÖÌˆ“œÃÊ >˜œÃ°Ê "ÕÊ >ÌÀ>ÛjÃÊ `>Ê Ài}ˆœ˜>ˆâ>XKœ]Ê œÕÊ >ÌÀ>ÛjÃÊ`iÊՓ>ÊÛiÀ`>`iˆÀ>ÊiʘKœÊ>«i˜>ÃÊÌiÀˆV>Ê`iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>XKœ]ÊÌi“œÃʵÕiÊ «œÌi˜Vˆ>ÀÊ Õ“Ê `iÃi˜ÛœÛˆ“i˜ÌœÊ “>ˆÃÊ …>À“œ˜ˆœÃœÊ iÊ iµÕˆˆLÀ>`œÊ `œÊ «>‰Ã°Ê "Ê «ÀœLi“>ÊjʵÕiʘˆ˜}Õj“Ê`?ÊȘ>ˆÃÊ`iʵÕiÀiÀÊ>LÀˆÀʓKœÊ`œÊ«œ`iÀʵÕiÊÌi“°Ê ?Ê µÕi“Ê `ivi˜`>Ê >Ê Ài}ˆœ˜>ˆâ>XKœÊ µÕi]Ê ˜>Ê ÃÕ>Ê iÃÃk˜Vˆ>]Ê “iÊ «>ÀiViÊ Õ“Ê “œ`iœÊ >`iµÕ>`œÊ `iÃ`iÊ µÕiÊ `iۈ`>“i˜ÌiÊ >Vœ“«>˜…>`œÊ `iÊ Õ“>Ê iviV̈Û>Ê `iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>XKœ°Ê Ê«>ÀiVi‡“iÊ>ˆ˜`>ʵÕiÊœÊ œÀÌiÊÌi“ÊÈ`œÊiõÕiVˆ`œÊ«iœÊ *œ`iÀÊ i˜ÌÀ>Ê«œÀµÕiʘKœÊÌi“ÊLi˜iwÊVˆ>`œÊ`>Êi݈ÃÌk˜Vˆ>Ê`iʏ‰`iÀiÃÊvœÀÌið

œ˜Ãi}ÕiÊÃi˜ÌˆÀÊviˆVˆ`>`iÊi˜µÕ>˜ÌœÊ«œ‰ÌˆVœ¶ ʇÊÊ ÕʘKœÊÜÕÊՓʫœ‰ÌˆVœÊviˆâ°Ê-œÕ]Ê«œÀÛi˜ÌÕÀ>ÊՓʅœ“i“Ê>“>À}ÕÀ>`œÊ «œÀÊÃiÀʘ>ÌÕÀ>Ê`iÊ-KœÊ>“i`iʘviÃÌ>]Ê«œÀÊ}œÃÌ>ÀʓՈ̜Ê`>ʓˆ˜…>ÊÌiÀÀ>ÊiʘKœÊ Vœ˜Ãi}ՈÀʓՈ̜Ê`>µÕˆœÊµÕiÊ`iÃi>Û>°Ê>ÃÊՓ>ÊVœˆÃ>ʵÕiÊ«œ`iÊ>“i˜ˆâ>ÀÊ Õ“Ê «œÕVœÊ iÃÃ>Ê >“>À}ÕÀ>Ê jÊ >Ê ViÀÌiâ>Ê `œÊ `iÛiÀÊ VՓ«Àˆ`œ°Ê ÕÊ v>XœÊ Ãi“«ÀiÊ œÊ “i…œÀÊ µÕiÊ «œÃÃœÊ iÊ œÊ “i…œÀÊ µÕiÊ ÃiˆÊ i]Ê «i>Ê “ˆ˜…>Ê ÌiÀÀ>]Ê v>XœÊ ÌÕ`œ°Ê “«i˜…œ‡“i]ÊÜÕÊ`iÌiÀ“ˆ˜>`œ]ʘKœÊ>˜`œÊ«œÀÊ>‰ÊVœ“ÊՓ>ÊV>“«>ˆ˜…>Ê>Ê`ˆâiÀÊ œÊµÕiÊv>XœÊ“>Ã]ʘ>ÌÕÀ>“i˜Ìi]ʘœÊ“iÕÊ`ˆ>‡>‡`ˆ>Ê«ÀœVÕÀœÊi˜Vœ˜ÌÀ>ÀÊ܏ÕXªiÃÊ «>À>Ê >Ê “ˆ˜…>Ê Vˆ`>`i]Ê µÕiÊ «ÀiÌi˜`œÊ Ãi>Ê “œ`iÀ˜>]Ê µÕiÊ œviÀiX>Ê Li“‡iÃÌ>À]Ê Ãi}ÕÀ>˜X>ÊiʵÕ>ˆ`>`i]ʵÕiÊÃi>ÊՓ>ÊVˆ`>`iʅ>LˆÌ>`>Ê«œÀÊ«iÃÜ>ÃÊ܏ˆ`?Àˆ>ÃÊ iʵÕiÊ}œÃÌi“Ê`iÊV?ÊۈÛiÀ°Ê

Junta de Freguesia de S. Mamede de Infesta Rua Silva Brinco, s/n 4465-268 S. Mamede de Infesta Tel. 22 906 96 20 / Fax. 22 906 96 2 ә


՘Ì>Ê`iÊÀi}ÕiÈ>

ÕÃ̝ˆ>à ÃÌKœÊ>ʵÕiÀiÀÊVœ˜Ãˆ`iÀ>À‡ ‡˜œÃÊ«œ‰ÌˆVœÃÊ`iÊÃi}՘`> +Õiʏi}>`œÊVœ˜Ãˆ`iÀ>ÊÌiÀʍ?Ê`iˆÝ>`œÊDÊvÀi}ÕiÈ>Ê`iÊ ÕÃ̝ˆ>ÃÊ>«ÃÊ iÃÌiÃʏœ˜}œÃÊ>˜œÃÊ`iʓ>˜`>̜Êi˜µÕ>˜ÌœÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÊ`iʍ՘Ì>¶ œÃjÊ /՘iÃÊ ­/®Ê qÊ ÀiˆœÊ µÕiÊ ÃÊ «œ`iÀi“œÃÊ v>>ÀÊ i“Ê i}>`œÊ µÕ>˜`œÊ `iˆÝ>ÀʜÊiÝiÀV‰VˆœÊ“>Ã]Ê`ÕÀ>˜ÌiÊiÃÌiÃÊ£äÊ>˜œÃÊi“ʵÕiÊÌi˜…œÊiÃÌ>`œÊDÊvÀi˜ÌiÊ `œÊiÝiVṎۜÊ`>Ê՘Ì>Ê`iÊÀi}ÕiÈ>Ê`iÊ ÕÃ̝ˆ>Ã]ʘœÊ“iÕʏi}>`œÊVœ˜ÃÌ>Ê>Ê «Àœ“œXKœÊ`>ÊvÀi}ÕiÈ>Ê>Êۈ>ʓ>Ã]ÊiÃÃi˜Vˆ>“i˜Ìi]ʜÊv>V̜Ê`iÊÌiÀÊVœœV>`œÊ

ÕÃ̝ˆ>ÃʘœÊ“>«>]Êv>âi˜`œÊVœ“ʵÕiÊ`iˆÝ>ÃÃiÊ`iÊÃiÀÊVœ˜…iVˆ`>Ê>«i˜>ÃÊ«iœÊ iÃÌ>LiiVˆ“i˜ÌœÊ «ÀˆÃˆœ˜>°Ê *>À>Ê ˆÃÜ]Ê “ÕˆÌœÊ Vœ˜ÌÀˆLՈÕÊ œÊ v>VÌœÊ `iÊ ÌiÀ“œÃÊ ˆ˜ÛiÃ̈`œÊ˜>ÊÀi>ˆâ>XKœÊ`iÊ`ˆÛiÀÃ>ÃÊ>V̈ۈ`>`iÃÊVՏÌÕÀ>ˆÃ]ʘœ“i>`>“i˜ÌiÊ>Ê Àii`ˆXKœÊ`>ÊiˆÀ>Ê`œÃÊœXœÃ]ÊՓÊiÛi˜ÌœÊµÕiÊi݈Ã̈ÕÊ>ÌjÊDÊ`jV>`>Ê`iÊxäÊ`œÊ ÃjVՏœÊ«>ÃÃ>`œÊiʵÕiÊVœ˜Ã̈ÌՈʫ>ÀÌiʈ“«œÀÌ>˜ÌiÊ`œÊ«>ÌÀˆ“˜ˆœÊ…ˆÃ̝ÀˆVœÊ`iÊ

ÕÃ̝ˆ>Ã]Êi“ʵÕiʜÃÊ«>ÌÀªiÃʈ>“ÊDÊviˆÀ>ÊiÃVœ…iÀʜÃʍœÛi˜ÃʵÕiʵÕiÀˆ>“Ê«>À>Ê ÌÀ>L>…>À°Ê œ“ʈÃ̜]ÊÛ>“œÃÊVœ˜Ã̈ÌՈ˜`œÊՓ>ʜviÀÌ>Ê`iÊiÛi˜ÌœÃÊVՏÌÕÀ>ˆÃÊiÊ`iÊ

>âiÀÊDÊ«œ«Õ>XKœÊ`iÊ ÕÃ̝ˆ>ÃÊi]Ê«>À>i>“i˜Ìi]Ê>ÌÀ>‰“œÃÊ}i˜ÌiÊ`iÊvœÀ>Ê`œÊ Vœ˜Vi…œ°Ê>ÃʜʫÀˆ˜Vˆ«>Êi}>`œÊµÕiÊ}œÃÌ>Àˆ>Ê`iÊ`iˆÝ>ÀʘœÊw˜>Ê`œÊ“>˜`>ÌœÊ jʜÊÃ>˜i>“i˜ÌœÊL?ÈVœÊ«>À>Ê̜`>ÃÊ>ÃÊV>Ã>ÃÊ`>ÊvÀi}ÕiÈ>°Ê iÀV>Ê`iÊÎäÊ«œÀÊ Vi˜ÌœÊ`>ÃÊ«iÃÜ>ÃʵÕiÊۈÛi“ÊœÕÊÌÀ>L>…>“Ê>µÕˆÊi“Ê ÕÃ̝ˆ>ÃÊ>ˆ˜`>ʘKœÊÌk“]Ê ˜>ÃÊÃÕ>ÃÊV>Ã>Ã]ÊÃ>˜i>“i˜ÌœÊL?ÈVœ°Ê ÕÃ̝ˆ>ÃÊ`ˆÃ«ªiÊ`iÊ«>ۈ…KœÊ“Õ˜ˆVˆ«>]Ê «ˆÃVˆ˜>]ÊՓÊVi˜ÌÀœÊV‰ÛˆVœÊµÕ>ÃiÊ֘ˆVœÊÜLÀiÌÕ`œÊ>ʘ‰ÛiÊ>ÀµÕˆÌiV̝˜ˆVœ]ÊÌi“Ê ՓÊi`ˆv‰VˆœÊÃi`iÊ`>ʍ՘Ì>Ê`ˆ}˜œÊ“>ÃʘKœÊÌi“Ê>µÕˆœÊµÕiÊVœ˜Ãˆ`iÀœÊiÃÃi˜Vˆ>Ê «>À>Ê>ʵÕ>ˆ`>`iÊ`iÊۈ`>Ê`>ʘœÃÃ>Ê«œ«Õ>XKœ]ʵÕiÊjÊ>Ê̜Ì>Êˆ˜vÀ>‡iÃÌÀÕÌÕÀ>XKœÊ `>ÊÀi`iÊ`iÊÃ>˜i>“i˜ÌœÊL?ÈVœ° œÊ µÕiÊ Vœ˜ViÀ˜iÊ DÊ >Õ̜˜œ“ˆ>]Ê iÊ «>iÀ>˜ÌiÊ >Ê >VÌÕ>Ê iˆ]Ê `ˆÛˆÃKœÊ >`“ˆ˜ˆÃÌÀ>̈Û>ÊiÊÀi>Vˆœ˜>“i˜ÌœÊVœ“Ê>ÃÊ>ÕÌ>ÀµÕˆ>Ã]ʜʵÕiÊ«œ`iÊv>âiÀÊ >VÌÕ>“i˜ÌiÊՓʫÀiÈ`i˜ÌiÊ`iʍ՘Ì>Ê«i>ÊvÀi}ÕiÈ>ʵÕiÊ}œÛiÀ˜>¶ /Ê ‡Ê *Àˆ“iˆÀœ]Ê `i«i˜`iÊ `œÊ «ÀiÈ`i˜ÌiÊ `iÊ Õ˜Ì>°Ê ݈ÃÌiÊ Õ“>Ê ˆ“ˆÌ>XKœÊ `iÊ «œ`iÀiÃÊi]ÊÃiʜʫÀiÈ`i˜ÌiÊ`iʍ՘Ì>ÊÃiʏˆ“ˆÌ>ÀÊ>œÊiÝiÀV‰VˆœÊi“Êv՘XKœÊ`>ÃÊ Vœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊiÊ>ÌÀˆLՈXªiÃÊ`iw˜ˆ`>ÃÊ«i>ʏiˆ]Ê«œÕVœÊ“>ˆÃÊ«œ`iÀ?Êv>âiÀÊ`œÊ µÕiÊi˜Ûˆ>Àʜv‰VˆœÃÊ«>À>Ê>ÊV@“>À>Ê>Ê܏ˆVˆÌ>Àʈ˜ÌiÀÛi˜XªiÃÊiÊiëiÀ>ÀʵÕiʜÃÊ ÀiëiV̈ۜÃÊ ÃiÀۈXœÃÊ >Ìi˜`>“Ê œÃÊ ÃiÕÃÊ «i`ˆ`œÃ°Ê -iÊ œÊ «ÀiÈ`i˜ÌiÊ `iÊ Õ˜Ì>Ê ˜KœÊÃiʏˆ“ˆÌ>ÀÊDÊÀi`>VXKœÊ`iʜv‰VˆœÃ]ÊÃiÊ«ÀiÃȜ˜>ÀÊ>ÊV@“>À>Êi]Êi“LœÀ>ÊiÃÌiÊ iÃÌi>Ê “ÕˆÌœÊ `ˆÃÌ>˜Ìi]Ê Ìi˜ÌiÊ «œÀÊ ÛiâiÃÊ v>âiÀÊ V…i}>ÀÊ >ÃÊ ÃÕ>ÃÊ ÀiˆÛˆ˜`ˆV>XªiÃÊ Õ˜ÌœÊ `œÊ *œ`iÀÊ i˜ÌÀ>]Ê «œ`iÀ?Ê v>âiÀÊ “ÕˆÌœÊ “>ˆÃÊ `œÊ µÕiÊ >µÕˆœÊ µÕiÊ >Ê iˆÊ Vœ˜Ãˆ}˜>°Ê Ê>µÕˆœÊµÕiÊÌi˜…œÊÌi˜Ì>`œÊv>âiÀÊjÊVœ˜ÌœÀ˜>ÀÊ«œÃˆÌˆÛ>“i˜ÌiÊ>ʏiˆ]ÊÌiÀÊ Õ“ÊÀi>Vˆœ˜>“i˜ÌœÊ`iÊ«ÀœÝˆ“ˆ`>`iʓ>ÃʘKœÊÃÕL“ˆÃÜÊVœ“ʜʫÀiÈ`i˜ÌiÊ`>Ê V@“>À>ÊiʜÃÊÃiÕÃÊÛiÀi>`œÀiÃÊiÊ«ÀœVÕÀ>ÀÊÌÀ>âiÀÊ«>À>Ê>ÊvÀi}ÕiÈ>Ê>}œÊµÕiÊÛ>ˆÊ >j“Ê`>Ãʓˆ˜…>ÃÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊi˜µÕ>˜ÌœÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÊ`iʍ՘Ì>°

œ“œÊ >Û>ˆ>Ê œÊ Ài>Vˆœ˜>“i˜ÌœÊ ˆ˜Ã̈ÌÕVˆœ˜>Ê Vœ“Ê >Ê @“>À>Ê ՘ˆVˆ«>Ê`iÊ>̜Ș…œÃ¶ /Ê ‡Ê Ê “ÕˆÌœÊ Lœ“°Ê œÊ w“Ê `iÊ ÓxÊ >˜œÃÊ `iÊ Õ“Ê «œ`iÀÊ µÕ>ÃiÊ >Õ̜VÀ?̈Vœ]Ê œÊ iÝiVṎۜÊ>VÌÕ>]Êi“LœÀ>ʏˆ`iÀ>`œÊ«œÀÊ>}Õj“ʵÕiʍ?Êv>âˆ>Ê«>ÀÌiÊ`œÊiÝiVÕÌˆÛœÊ >˜ÌiÀˆœÀ]Ê “>ÌiÀˆ>ˆâ>Ê Õ“Ê «œ`iÀÊ >LiÀ̜°Ê i˜…Õ“Ê «ÀiÈ`i˜ÌiÊ `iÊ Õ˜Ì>Ê Ìi“Ê `ˆwVՏ`>`iÃÊi“ÊV…i}>ÀÊDÊV@“>À>ÊiÊ`ˆâiÀʜʵÕiÊ«ÀiVˆÃ>°ÊVˆ“>Ê`iÊÌÕ`œ]Ê`ˆÀˆ>Ê µÕiÊÃiÊÌÀ>Ì>Ê`iÊՓÊÀi>Vˆœ˜>“i˜ÌœÊˆ˜Ã̈ÌÕVˆœ˜>Ê܏ˆ`?Àˆœ°

Îä

,iviÀˆÕʵÕiÊÌi“]ʓՈÌ>ÃÊÛiâiÃ]ʵÕiÊVœ˜ÌœÀ˜>ÀÊ>ʏiˆÊ«>À>ÊVœ˜Ãi}ՈÀÊ œLÌiÀʓ>ˆÃÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ«>À>Ê«œ`iÀÊ>VÌÕ>ÀÊi“Êv>ۜÀÊ`>ÊvÀi}ÕiÈ>Ê µÕiÊ`ˆÀˆ}i°Ê+ÕiÊ«>«iÊ«œ`iÀ?Ê`iÃi“«i˜…>ÀÊ>Ê , ʘœÊÃi˜Ìˆ`œÊ `>ʜLÌi˜XKœÊ`iʓ>ˆÃÊ>ÌÀˆLՈXªiÃÊiÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ«œÀÊ«>ÀÌiÊ`>ÃÊ Õ˜Ì>ö /ÊqÊÊ , ʍ?ÊVœ˜Ãi}ՈÕʓՈ̜ʫ>À>ʜÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iʍ՘Ì>Ê`iÊvÀi}ÕiÈ>°Ê ˆ˜`>ʘœÃÊÌi“«œÃÊi“ʵÕiʘ̝˜ˆœÊÕÌiÀÀiÃÊiÀ>Ê*Àˆ“iˆÀœ‡ˆ˜ˆÃÌÀœ]ÊVœ˜Ãi}ՈÕÊ µÕiÊ œÃÊ «ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ `iÊ Õ˜Ì>ÃÊ Vœ“Ê “>ˆÃÊ `iÊ £äÊ “ˆÊ iiˆÌœÀiÃÊ «>ÃÃ>ÃÃi“Ê >Ê «œ`iÀÊ iÝiÀViÀÊ >ÃÊ ÃÕ>ÃÊ v՘XªiÃÊ >Ê “iˆœÊ Ìi“«œÊ œÕÊ >Ê Ìi“«œÊ ˆ˜ÌiˆÀœ°Ê /i“Ê Vœ˜Ãi}Ո`œÊv>âiÀʘœÌ>Àʍ՘̜Ê`œÊ*œ`iÀÊ i˜ÌÀ>ÊµÕiʓՈÌ>ÃÊ`>ÃÊ`ii}>XªiÃÊ `iÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃʵÕiÊÃKœÊ>ÌÀˆLՉ`>ÃÊDÃÊV@“>À>ÃÊiʘKœÊDÃʍ՘Ì>ÃʘKœÊv>âi“Ê Ãi˜Ìˆ`œ°Ê/Ài“ÊVœ˜Ãi}Ո`œÊiÃÌ>LiiViÀÊ>VœÀ`œÃÊVœ“ÊœÃÊ //Ê«>À>ʵÕiÊÃi>“Ê ˆ˜ÃÌ>>`œÃÊ«œÃ̜ÃʘœÃÊi`ˆv‰VˆœÃÊ`>Ãʍ՘Ì>ÃoÊÊ , ÊÌi“Êv՘Vˆœ˜>`œÊ“>ˆÃÊ Vœ“œÊ Õ“Ê Ãˆ˜`ˆV>ÌœÊ `œÊ µÕiÊ «Àœ«Àˆ>“i˜ÌiÊ Õ“>Ê >ÃÜVˆ>XKœ]Ê `iÃi˜ÛœÛi˜`œÊ v՘XªiÃÊ`iÊÀiˆÛˆ˜`ˆV>XKœÊÕ˜ÌœÊ`œÊ*œ`iÀÊ i˜ÌÀ>°Ê>ÃÊÌ>“Lj“ÊVœ“œÊ`ˆÃÃi]ÊœÊ «>ÌÀœ˜>̜ʘKœÊjʜÊœÛiÀ˜œÊ“>ÃʜÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iÊV@“>À>o œÃjÊ/՘iÃ]Ê*ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>Ê՘Ì>Ê`iÊÀi}ÕiÈ>Ê`iÊ ÕÃ̝ˆ>Ã


݈ÃÌiÊ`ˆ?œ}œÊVœ“Ê>ÊÃÜVˆ>XKœÊ >Vˆœ˜>Ê`iÊ՘ˆV‰«ˆœÃ¶ /Ê qÊ Ê Õ“Ê `ˆ?œ}œÊ `iÊ ÃÕÀ`œÃ°Ê +Õ>˜`œÊ ÃiÊ LiˆÃV>“Ê œÃÊ ˆ˜ÌiÀiÃÃiÃÊ `œÃÊ «ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ `iÊ V@“>À>]Ê ÌiÀ“ˆ˜>Ê œÊ `ˆ?œ}œ° ->Li˜`œ‡ÃiʵÕiʜÊiÝiVṎۜÊ`iÊՓ>ÊV@“>À>ʓ՘ˆVˆ«>ÊjÊVˆVˆV>“i˜ÌiÊ>Û>ˆ>`œÊi“Êv՘XKœÊ `œÊ ÌÀ>L>…œÊ `iÃi˜ÛœÛˆ`œÊ ˜>ÃÊ vÀi}ÕiÈ>ÃÊ µÕiÊ Vœ˜Ã̈ÌÕi“Ê >Ê >ÕÌ>ÀµÕˆ>]Ê Vœ“œÊ iÝ«ˆV>Ê iÃÌiÊ iÝÌÀi“>ÀÊ`iÊ«œÃˆXªiö /ÊqÊ+Õ>ÃiÊ̜`œÃʜÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iÊV@“>À>ʵÕiÊVœ˜…iXœÊÌi˜Ì>“]ʓՈÌ>ÃÊÛiâiÃ]ÊÀiV>“>ÀÊi“ÊÃiÕÊ«ÀœÛiˆÌœÊ œÃʏœÕÀœÃÊ`iÊÌÕ`œÊœÊµÕiÊÃiÊÛ>ˆÊv>âi˜`œ°Ê*>À>ʓՈ̜Ã]ʜʫÀiÈ`i˜ÌiÊ`>ʍ՘Ì>ʘKœÊjʓ>ˆÃʵÕiÊՓÊV>«>Ì>â°Ê "Lۈ>“i˜Ìi]ÊÌÕ`œÊˆÃ̜Ê`i«i˜`iÊ`>ÃÊV>À>VÌiÀ‰Ã̈V>ÃÊ«iÃÜ>ˆÃ]ʵÕiÀÊ`œÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>ÊV@“>À>]ʵÕiÀÊ`œÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÊ `>ʍ՘Ì>° Ê`œÃÊ«>À̈`œÃo /Ê qÊ -ˆ“]Ê “>Ã]Ê ˜>Ê “>ˆœÀÊ «>ÀÌiÊ `>ÃÊ ÛiâiÃ]Ê ˜KœÊ Vœ˜ÃÌ>ÌœÊ }À>˜`iÊ ˆ˜yÊÕk˜Vˆ>Ê œÕÊ `ˆviÀi˜Vˆ>XKœÊ i“Ê v՘XKœÊ `>ÃÊVœÀiÃÊ«>À̈`?Àˆ>ðÊ*œÀÊÛiâiÃÊ>ÌjÊ`?ʍiˆÌœÊÃiÀ‡ÃiÊ`iÊVœÀiÃʜ«œÃÌ>ðÊ-iÊvœÀ“œÃÊ`œÊ“iӜʫ>À̈`œÊµÕiÊœÊ «ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>ÊV@“>À>Êjʓ>ˆÃÊVœ“«ˆV>`œÊVœ˜ÌiÃÌ>ÀoÊ>ÃÊi˜Ìi˜`œÊµÕi]Ê«œÀÊۜ˜Ì>`iÊ`œÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iÊ V@“>À>]Ê>V>L>Û>‡ÃiÊVœ“ÊœÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iʍ՘Ì>° "ʵÕiÊiëiÀ>Ê`œÊ«ÀÝˆ“œÊi˜Vœ˜ÌÀœÊ`>Ê , ¶ /ÊqÊʈ“«œÀÌ>˜Ìi°Ê-œLÀiÌÕ`œÊv>ViÊ>œÊµÕiÊÃiÊiÃÌ?Ê>Ê«>ÃÃ>Àʘ>ÊÃÃi“Liˆ>Ê`>Ê,i«ÖLˆV>°Êiˆâ“i˜Ìi]ʜÊ*- Ê «>ÀiViÊVœ“iX>ÀÊ>Êi˜Ìi˜`iÀ‡˜œÃÊiÊiëiÀœÊµÕiʜÊ>VœÀ`œÊ˜KœÊÃi>Ê«œÃÉÛiÊ«œÀµÕiÊiÃÌ>ʏiˆÊ˜KœÊ>Õ}ÕÀ>ʘ>`>Ê`iÊ «œÃˆÌˆÛœ° +ÕiʏiˆÌÕÀ>Êv>âÊ`iÃÌ>Ê«Àœ«œÃÌ>Ê`iʏiˆÊ«>À>Ê>ÃÊ>ÕÌ>ÀµÕˆ>ö /Ê qÊ Ê “?tÊ *Àˆ“iˆÀœ]Ê «œÀµÕiÊ ÀïÀ>Ê >œÃÊ «ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ `iÊ Õ˜Ì>Ê œÊ `ˆÀiˆÌœÊ `iÊ ÛœÌ>Ài“Ê œÊ *>˜œÊ iÊ "ÀX>“i˜ÌœÊ ՘ˆVˆ«>°Ê"ÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iÊV@“>À>ÊÃÕÃÌi˜Ì>“ʵÕiÊÌ>ÊjÊ«œÃˆÌˆÛœ]ÊՓ>ÊÛiâʵÕiÊ>Ãȓ]ʜÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iÊ Õ˜Ì>Ê`iˆÝ>“Ê`iÊiÃÌ>ÀÊÃÕL“ˆÃÜÃÊiÊ`i«i˜`i˜ÌiÃÊ`iiÃÊiʜʵÕiÊVœ˜ÃÌ>̜ÊjÊ«ÀiVˆÃ>“i˜ÌiʜÊVœ˜ÌÀ?Àˆœ°Ê,ïÀ>˜`œ‡ ˜œÃʜÊ`ˆÀiˆÌœÊ`iÊ̜ۜ]ÊÀïÀ>“‡˜œÃÊÌ>“Lj“ÊœÊ֘ˆVœÊ«œ`iÀʜÕÊvœÀX>ʵÕiÊÌi“œÃÊ«>À>Ê«œ`iÀ“œÃ]ÊDÃÊÛiâiÃ]Ê>ÌiÀ>ÀÊ >}Փ>ÊVœˆÃ>ʘœÊ*>˜œ°Ê ÃÌKœÊ>ʵÕiÀiÀÊVœ˜Ãˆ`iÀ>À‡˜œÃÊ>}œÊ`iÊÃi}՘`>Êi]ÊȘViÀ>“i˜Ìi]ʘKœÊÃiˆÊµÕiÊ«>«iÊ ˆÀi“œÃÊ`iÃi“«i˜…>Àʘ>ÃÊ>ÃÃi“Liˆ>Ãʓ՘ˆVˆ«>ˆÃ°Ê+Õi“ÊÃ>LiʜʵÕiÊÃiÊ«>ÃÃ>Êi“ÊV>`>ÊvÀi}ÕiÈ>ʘKœÊjÊœÊ iiˆÌœÊ«>À>Ê>Ê>ÃÃi“Liˆ>ʓ՘ˆVˆ«>]ʵÕiÊÛ>ˆÊ?Ê`iÊ`œˆÃÊi“Ê`œˆÃʓiÃiÃ]ʏkʜÃÊ«>«jˆÃʵÕiʏ…iÊ«ªi“ÊDÊvÀi˜ÌiÊiÊ Vœ“œÊ˜KœÊÌi“ʓՈ̜ÊÌi“«œÊ˜KœÊÃ>LiÊÃiÊ>µÕˆœÊjÊÛiÀ`>`iʜÕʓi˜ÌˆÀ>°Ê*œÀʜÕÌÀœÊ>`œ]ʜÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iʍ՘Ì>Ê jʵÕiÊVœ˜ÛˆÛi“Ê`ˆ>Àˆ>“i˜ÌiÊVœ“ÊœÃÊ«ÀœLi“>ÃÊ`>Ê«œ«Õ>XKœÊiÊÛiÀ`>`iˆÀ>“i˜ÌiÊ>ÊÀi«ÀiÃi˜Ì>“°

iˆÝ>Àˆ>“Ê`iÊi݈Ã̈ÀÊ >µÕi>ÃÊ}ÕiÀÀˆ…>ÃÊ µÕiÊÃiÊÛiÀˆwÊV>“Êi˜‡ ÌÀiʓ՘ˆV‰«ˆœÃʵÕi]Ê “ÕˆÌ>ÃÊÛiâiÃ]Ê«œ`i‡ Àˆ>“Ê«>À̈…>Àʈ˜ÌiÀiÇ ÃiÃÊiʈ˜ÛiÃ̈“i˜ÌœÃÊ Vœ“՘ðÊ*œÀÊiÝi“‡ «œ]Ê>Ê ˆÀV՘Û>>XKœ]Ê µÕiÊ`ˆÛˆ`iʜÊ*œÀ̜Ê`iÊ >̜Ș…œÃ]Ê«œ`i‡ Àˆ>ÊÃiÀÊÌÀ>˜ÃvœÀ“>`>Ê ˜Õ“>Ê>Ûi˜ˆ`>ÊiʘKœÊ jÊ«œÀµÕiʜÊ,ՈÊ,ˆœÊjÊ Vœ˜ÌÀ>ÊiʜÊՈ…iÀ“iÊ *ˆ˜ÌœÊ>Êv>ۜÀʜÕÊۈVi‡ ÛiÀÃ>°°°Ê

/i“‡ÃiÊv>>`œÊ˜Õ“>Ê«œÃÉÛiÊiÝ̈˜XKœÊ`iÊ>}Փ>Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>Êiʘ>ÊvÕÃKœÊ`iʜÕÌÀ>Ã°Ê +Õiʜ«ˆ˜ˆKœÊÌi“Ê>ViÀV>Ê`iÃÃ>Ãʅˆ«ÌiÃiö /ÊqÊ Ã̜ÕÊ`iÊ>VœÀ`œ°Ê?ÊvÀi}ÕiÈ>ÃʵÕiʘKœÊÃiʍÕÃ̈wÊV>“]ÊÜLÀiÌÕ`œÊ˜>ÃÊ}À>˜`iÃÊVˆ`>`iðÊ*œÀÊiÝi“«œ]Ê ˜œÊ i˜ÌÀœÊˆÃ̝ÀˆVœÊ`œÊ*œÀ̜]Êi݈ÃÌi“ÊÌÀkÃÊ«iµÕi˜>ÃÊvÀi}ÕiÈ>ÃÊi˜VœÃÌ>Ã]Ê6ˆÌÀˆ>]Ê-jÊiʈÀ>}>ˆ>]Ê>ÃÊ«iÃÜ>ÃÊ ˜i“ÊÃ>Li“ÊÃiʜʫ>À>iœÊ`œÊ>`œÊ`ˆÀiˆÌœÊ«iÀÌi˜ViÊ>ʈÀ>}>ˆ>°Ê ÀiˆœÊµÕiÊVœ“ÊՓ>ʍ՘Ì>Ê>«i˜>ÃÊÃiÊv>Àˆ>ÊÕ“Ê ÌÀ>L>…œÊ“i…œÀ°Ê œÊ“iˆœÊÀÕÀ>]ÊVÀiˆœÊµÕiÊÌ>Ê?ÊÃiÀˆ>ʓ>ˆÃÊVœ“«ˆV>`œÊv>ViÊDÊ`ˆÃÌ@˜Vˆ>ÊÀi>̈Û>“i˜ÌiÊ>œÊVi˜ÌÀœÊ iÊDÃÊ>ÃȓiÌÀˆ>ÃÊiÊL>ˆÀÀˆÃ“œÃÊi݈ÃÌi˜ÌiÃ°Ê œÊi˜Ì>˜Ìœ]Ê«œ`iÀ‡Ãi‡ˆ>“Ê«ÀiÃiÀÛ>ÀÊ>Ãʈ`i˜Ìˆ`>`iÃÊiëiV‰wÊV>ÃÊ`iÊ V>`>ÊՓ>° ,i}ˆœ˜>ˆâ>XKœoÊ-ˆ“ÊœÕʘKœ¶ /ÊqÊ >À>“i˜ÌiÊȓ°Ê iˆÝ>Àˆ>“Ê`iÊi݈Ã̈ÀÊ>µÕi>ÃÊ}ÕiÀÀˆ…>ÃʵÕiÊÃiÊÛiÀˆwÊV>“Êi˜ÌÀiʓ՘ˆV‰«ˆœÃʵÕi]ʓՈÌ>ÃÊ ÛiâiÃ]Ê «œ`iÀˆ>“Ê «>À̈…>ÀÊ ˆ˜ÌiÀiÃÃiÃÊ iÊ ˆ˜ÛiÃ̈“i˜ÌœÃÊ Vœ“Õ˜Ã°Ê *œÀÊ iÝi“«œ]Ê >Ê ˆÀV՘Û>>XKœ]Ê µÕiÊ `ˆÛˆ`iÊ œÊ *œÀÌœÊ `iÊ >̜Ș…œÃ]Ê «œ`iÀˆ>Ê ÃiÀÊ ÌÀ>˜ÃvœÀ“>`>Ê ˜Õ“>Ê >Ûi˜ˆ`>Ê iÊ ˜KœÊ jÊ «œÀµÕiÊ œÊ ,ÕˆÊ ,ˆœÊ jÊ Vœ˜ÌÀ>Ê iÊ œÊ Ո…iÀ“iÊ*ˆ˜ÌœÊ>Êv>ۜÀʜÕÊۈVi‡ÛiÀÃ>oÊ"LÀ>ÃÊ`iÊÃ>˜i>“i˜ÌœÊiÊiÃÌÀÕÌÕÀ>ˆÃ]ÊVœ“œÊÌ֘iˆÃ]Êi˜ÌÀiʜÕÌÀ>ÃoÊ µÕi“Ê“>˜`>]Ê`iÊՓʏ>`œ]ÊjʜʫÀiÈ`i˜ÌiÊ`>ÊV@“>À>ʺ»Êi]Ê`iʜÕÌÀœÊœÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>ÊV@“>À>ʺ »oÊ ÀiˆœÊµÕiÊ `iÛiÀˆ>Êi݈Ã̈ÀÊՓ>Êi˜Ìˆ`>`iÊ>ÊÀi}Տ>ÀÊÌÕ`œÊˆÃÜ]Ê>ÌjÊ«œÀµÕiʅ?ʈ˜ÛiÃ̈“i˜ÌœÃʵÕiÊ«œ`iÀˆ>“ÊÃiÀۈÀʓ>ˆÃʵÕiÊ Õ“Ê“Õ˜ˆV‰«ˆœÊi“ÊÛiâÊ`iÊÃiʓՏ̈«ˆV>Ài“]ʓՈÌ>ÃÊÛiâiÃ]Êi“Êië>XœÃÊVœ˜Ì‰}ÕœÃ°Ê Ê˜Õ“>Ê>ÌÕÀ>Êi“ʵÕiÊÃiÊv>>Ê i“ÊÀ>Vˆœ˜>ˆâ>XKœÊ`iÊÀiVÕÀÜÃo ʵÕ>ˆÃÊÃiÀˆ>“Ê>ÃÊÛ>˜Ì>}i˜ÃÊVœ˜VÀiÌ>ÃÊ«>À>ʜÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iʍ՘Ì>¶ /Ê qÊ iÃ`iÊ œ}œ]Ê wÊV>À‰>“œÃÊ “ÕˆÌœÊ “>ˆÃÊ «ÀÝˆ“œÃÊ `œÃÊ Vi˜ÌÀœÃÊ `iÊ `iVˆÃKœ°Ê >Ã]Ê “>ˆÃÊ µÕiÊ «i˜Ã>ÀÊ ˜œÊ v>ۜÀiVˆ“i˜ÌœÊ`œÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iʍ՘Ì>ʜÕÊ`iÊV@“>À>ʘœÊiÝiÀV‰VˆœÊ`>ÃÊÃÕ>ÃÊv՘XªiÃ]ʵÕi“ÊÃ>ˆÀˆ>ÊÀi>“i˜ÌiÊ v>ۜÀiVˆ`œÊÃiÀˆ>“Ê>ÃÊ«À«Àˆ>ÃÊÀi}ˆªiÃÊi]ʜLۈ>“i˜Ìi]ʜʫ>‰Ã°Ê

Σ


@“>À>Ê՘ˆVˆ«>

6>œ˜}œ œÀ“>“i˜ÌiÊjÊ>Ãȓ°°°ÊÊÊ >âi“‡ÃiÊVœˆÃ>ÃÊ>Ê«i˜Ã>ÀÊi“ʈÃLœ>Ê iÊ`i«œˆÃʈ“«ªi“‡ÃiÊ>œÊÀiÃ̜Ê`œÊ«>‰Ã

-iÀ?ʜʘœÃÜʫ>‰ÃÊՓÊܓ>̝ÀˆœÊ`iʏœV>ˆ`>`iö iÀ˜>˜`œÊiœÊ­®ÊqÊ ÀiˆœÊµÕiʘKœ°Ê>ÃÊÌ>“Lj“ÊVœ˜viÃÜʵÕi]Ê«œÀÊ ÛiâiÃ]ÊÌi˜…œÊ>}Փ>ÃÊ`Öۈ`>ÃʵÕ>˜ÌœÊDÊ`iw˜ˆXKœÊ`œÊ˜œÃÜʫ>‰ÃÊ«œÀµÕiʘKœÊ “iÊ«>ÀiViʵÕiÊi݈ÃÌ>ÊՓ>ʈ`iˆ>Ê«iÀviˆÌ>“i˜ÌiÊ`iw˜ˆ`>Ê>ViÀV>Ê`iÊVœ“œÊ˜œÃÊ `iÛiÀ‰>“œÃÊVœ“«œÀÌ>ÀÊiÊ>`iµÕ>À°Ê KœÊۈ>ÊÀ>âªiÃÊ«>À>Êv>âiÀ“œÃÊՓ>ÊÀi}ˆœ˜‡ >ˆâ>XKœ]ʓ>ÃʅœiÊÛiœÊµÕi]ʘ>ÊÀi>ˆ`>`i]Êi݈ÃÌiʈÃLœ>ÊiʜÊÀiÃ̜°Ê ʜÊÀiÃÌœÊ `œÊ«>‰ÃÊÌi“ʵÕiÊiÃÌ>ÀÊVœ˜ÃVˆi˜ÌiÊ`iʵÕi]ÊÃiʘKœÊÕÌ>ÊVœ˜ÌÀ>ʈÃÜ]Ê>V>L>À?Ê «œÀʘKœÊÌiÀÊV>«>Vˆ`>`iÊ«>À>ÊÃiʈ“«œÀÊiʓ>˜ˆviÃÌ>ÀʜÃÊÃiÕÃÊ«œ˜ÌœÃÊ`iÊۈÃÌ>°Ê VÌÕ>“i˜Ìi]ʈÃLœ>ÊjÊ`i“>È>`œÊVi˜ÌÀ>ˆÃÌ>Êiʈ“«ªi‡ÃiÊ>Ê̜`œÊœÊÀiÃÌ>˜ÌiÊ «>‰Ã]Ê >ÌÀ>ÛjÃÊ `iÊ œÀˆi˜Ì>XªiÃÊ “>ÃÊ Ì>“Lj“Ê `iÌiÀ“ˆ˜>XªiÃÊ µÕiÊ Ìœ`œÃÊ Ìi“œÃÊ µÕiÊ>V>Ì>À°Ê ʈÃÜÊÀi«ÀiÃi˜Ì>ÊՓ>ÊÌÀ>}j`ˆ>°

݈Ã̈À?ÊՓ>ÊÛiÀ`>`iˆÀ>Ê`i“œVÀ>Vˆ>ÊiÝiÀVˆ`>ʏœV>“i˜Ìi¶ ÊqÊ"Ê«œ`iÀʏœV>ÊiÃÌ?Ê>V>L>`œÊÜLÊ̜`œÃÊ>ëiVÌœÃ°Ê ÕÀ>˜ÌiʓՈ̜ÊÌi“«œ]Ê ÌiÛiÊV>«>Vˆ`>`i]ʘKœÊÝÊiVœ˜“ˆV>ʓ>ÃÊ`iʓՈÌ>ÃʜÕÌÀ>Ãʉ˜`œiÃʓ>ÃʜÃÊ }œÛiÀ˜œÃÊVi˜ÌÀ>ˆÃÌ>ÃʵÕiÊÃiÊÃÕVi`iÀ>“ÊvœÀ>“ÊÀïÀ>˜`œÊiÃÃiÊ«œ`iÀÊ>œÊ«œ`iÀÊ œV>ÊµÕi]ʅœi]Ê}œâ>Ê`iʓՈ̜ʫœÕVœÊ«œ`iÀ]ʘKœÊÌi“ÊV>«>Vˆ`>`iÊiVœ˜“ˆV>ÊiÊ Ìi“ÊvœÀ“>ÃʓՈ̜Ê`ˆv‰ViˆÃÊ`iÊÃiʈ“«œÀÊVœ“œÊÌ>°Ê ÊÛ>“œÃÊÛi˜`œÊ>ÃÊ`ˆviÀi˜ÌiÃÊ Vˆ`>`iÃʓ>˜ˆviÃÌ>Ài“‡Ãi]ʵÕiÀÊÀi>̈Û>“i˜ÌiÊ>ʵÕiÃ̪iÃÊ`>ÊÃ>Ö`i]ʵÕiÀÊ`>Ê i`ÕV>XKœ]ʓ>ÃÊÌÕ`œÊˆÃ̜ʘKœÊ>ÃÃՓiÊ}À>˜`iÊiÝ«ÀiÃÃKœÊ«œÀµÕi]ʘ>ÊÛiÀ`>`i]Ê ˆÃLœ>ÊjʵÕi“Ê“>˜`>°Ê Ê>VÌÕ>Ê`iÊՓ>ÊvœÀ“>ʵÕiÊ>V>L>Ê«œÀÊÃiÀÊVœ˜ÃiµÕk˜Vˆ>Ê `iÊÌiÀÊÈ`œÊiiˆÌœÊՓÊœÛiÀ˜œÊVœ“Ê“>ˆœÀˆ>Ê>L܏ÕÌ>]ʜʵÕi]ʓՈÌ>ÃÊÛiâiÃ]Ê Vœ˜`ˆVˆœ˜>Ê>Ê`i“œVÀ>Vˆ>°Ê ÀiˆœÊµÕiʅœÕÛiÊiÝViÃÜÃÊ`iʓՈÌ>ÃÊ«>ÀÌiÃ]ʈ˜‡ VÕÈÛi]Ê`>ÊVœ“Õ˜ˆV>XKœÊÜVˆ>ÊµÕiÊiÝ>}iÀœÕÊi“Ê>Ì>µÕiÃÊ`iÃV>Lˆ`œÃ]ʵÕiÊ `i«œˆÃÊV>ÀiVˆ>“Ê`iÊÃÕLÃÌÀ>̜°Ê ÕÊ«À«ÀˆœÊvՈÊۉ̈“>Ê`iÊ>}՘ðÊʍÕ`ˆVˆ?Àˆ>Ê vi⇓iÊՓ>ʈ˜ÛiÃ̈}>XKœÊ˜>ÊÃiµÕk˜Vˆ>Ê`iÊ>VÕÃ>XªiÃÊ«ÀœviÀˆ`>ÃÊ«œÀÊՓʍœÀ‡ ˜>ˆÃÌ>]ʘKœÊÃiˆÊÃiÊ>ÊiÝ«i˜Ã>ÃÊ`iÊ>}Õj“]Êi]ʓ>ˆÃÊÌ>À`i]Ê>Ê*ÀœVÕÀ>`œÀˆ>‡iÀ>Ê `>Ê,i«ÖLˆV>Ê>wÀ“œÕʵÕiÊiÃÃ>ÃÊ>VÕÃ>XªiÃÊiÀ>“Êv>Ã>ð

ÃÃ>Ê«iÀ`>Ê`iÊ`i“œVÀ>Vˆ>Ê>viVÌ>]Êi“ÊÃiÕÊi˜Ìi˜`iÀ]Ê>Ê`ˆ}˜ˆ`>`iÊ `œÊÌÀ>L>…œÊµÕiʜÃÊ>ÕÌ>ÀV>ÃÊÀi>ˆâ>“Êi“Ê«ÀœÊ`>ÃÊÃÕ>ÃÊ«œ«Õ>‡ Xªiö ÊqÊ ÕÊwµÕiˆÊ“Ո̜ÊÃ>̈ÃviˆÌœÊ«œÀµÕiʓÕ`iˆÊiÃÌiÊVœ˜Vi…œ°Ê6>œ˜}œÊ˜KœÊ ̈˜…>Ê ˜>`>°Ê KœÊ ̈˜…>Ê ?}Õ>]Ê ˜KœÊ ̈˜…>Ê Ã>˜i>“i˜Ìœ]Ê …œiÊ Ìi“Ê ?}Õ>]Ê iÃÌ?Ê `œÌ>`œÊ`iÊÃ>˜i>“i˜ÌœÊµÕ>ÃiÊ>ÊVi“Ê«œÀÊVi˜Ìœ]ÊÌi“ÊVՏÌÕÀ>ÊiÊ«>Ìi˜Ìiˆ>ÊÕ“Ê `iÃi˜ÛœÛˆ“i˜ÌœÊµÕiÊ«œÃÜʫiÀviˆÌ>“i˜ÌiÊV>ÃÈwV>ÀÊVœ“œÊ>LˆÃ“>Êv>ViÊ>œÊ µÕiÊiÀ>Ê>˜ÌiÃ°Ê Ê˜KœÊvœˆÊÝÊ>µÕˆÊµÕiʈÃÜÊÃiÊÛiÀˆwVœÕ°Ê ÀiˆœÊµÕiÊ«œÀÊ̜`œÊœÊ «>‰Ã]ʜʫœ`iÀʏœV>ÊjʵÕiʓœ`ˆwVœÕÊ>ÊwȜ˜œ“ˆ>Ê`iÊ*œÀÌÕ}>°Ê-iÊ«i˜Ã>À“œÃÊ ˜œÊµÕiÊ̈˜…>“Ê>ÃÊ«œ«Õ>XªiÃÊiʘœÊµÕiÊÌk“Ê…œi]ÊVœ˜ÃÌ>Ì>“œÃʵÕiʜÊ*œ`iÀÊ

i˜ÌÀ>ÊVœ˜ÃÌÀՈÕÊ>ÃÊ>Õ̜‡iÃÌÀ>`>Ãʓ>Ã]ʵÕi“ÊviâÊ>ÊiۜÕXKœÊiÊ`iÕʵÕ>ˆ`>`iÊ `iÊۈ`>ÊDÃÊ«œ«Õ>XªiÃʘKœÊvœˆÊœÊ*œ`iÀÊ i˜ÌÀ>Ê“>Ãʜʫœ`iÀʏœV>°Ê ʅœi]Ê >ÃÊ`ˆviÀi˜ÌiÃÊ«œ«Õ>XªiÃ]ÊVˆ`>`iÃ]Êۈ>ÃÊiÊ>`iˆ>ÃÊ«œÀÊiÃÌiÊ«>‰ÃÊvœÀ>]ʵÕiÊjÊ Lœ˜ˆÌœ]Ê«>Ìi˜Ìiˆ>“ÊՓ>ÊiۜÕXKœÊµÕiÊ>ÃÊ>v>ÃÌ>ÊVœ“«iÌ>“i˜ÌiÊ`>ÊÀi>ˆ`>`iÊ µÕiÊÃiÊۈۈ>ʅ?ÊÓäÊ>˜œÃÊ>ÌÀ?Ã°Ê ÊˆÃÜÊVœÀÀi뜘`iÊ>ÊՓ>ÊVœ˜µÕˆÃÌ>Ê`œÊ«œ`iÀÊ œV>ÊµÕiÊÌiÛi]ʈ˜i}>Ûi“i˜Ìi]ÊՓʫ>«iÊv՘`>“i˜Ì>Ê˜œÊ`iÃi˜ÛœÛˆ“i˜ÌœÊ`œÊ «>‰Ã°Ê ÊÀiViˆœÊµÕi]ÊVœ“ÊœÊ`iÃ>«>ÀiVˆ“i˜ÌœÊ`œÊ«œ`iÀʏœV>]ÊÃiÊv>X>ʓ>ÀV…>Ê >ÌÀ?ðÊ*œÀÌ>˜Ìœ]ÊÜÕÊՓÊviÀۜÀœÃœÊ>`i«ÌœÊ`œÊ«œ`iÀʏœV>ÊiÊ`>ʈ“«œÀÌ@˜Vˆ>ʵÕiÊ Ìi“ʍ՘̜Ê`>ÃÊ«œ«Õ>Xªið

ÎäÊ>˜œÃÊۜÛˆ`œÃÊÜLÊiÃÌiÊ>`Ûi˜ÌœÊ`>Ê`i“œVÀ>Vˆ>]ʘKœÊVœ˜Ãˆ`‡ iÀ>Àˆ>Ê “>ˆÃÊ ÕÃÌœÊ µÕiÊ >œÊ «œ`iÀÊ œV>Ê vœÃÃiÊ >ÌÀˆLՉ`>Ê “>ˆÃÊ >Շ ̜˜œ“ˆ>]Ê “>ˆÃÊ Vœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ iÊ ÀiVÕÀÜÃÊ «>À>Ê >Ê }iÃÌKœÊ `œÊ Li“Ê Vœ“Õ“¶ Ê qÊ >Ê Ài>ˆ`>`i]Ê >ÃÊ Vœ“«>À̈Vˆ«>XªiÃÊ µÕiÊ Ìi“Ê …œiÊ œÊ «œ`iÀÊ œV>Ê ÃKœÊ “‰˜ˆ“>ðÊÊՓ>ÊÌÀ>}j`ˆ>°ÊÊV>«>Vˆ`>`iÊ`iÊ>˜}>Àˆ>ÀÊÀiViˆÌ>ÃÊÌ>“Lj“ÊjÊ“ÕˆÌœÊ «iµÕi˜>]Ê«œÀÌ>˜Ìœ]ʜʫœ`iÀʏœV>ÊiÃÌ?Ê`ˆ“ˆ˜Õ‰`œ]ʜʵÕiÊVœÀÀi뜘`iÊ>ÊÕ“Ê ÀiÌÀœViÃÜ° -iÀKœÊ >ÃÊ vÀi}ÕiÈ>ÃÊ Õ“>Ê “i˜œÀˆ`>`iÊ `œÃÊ “Õ˜ˆV‰«ˆœÃÊ œÕÊ ˆ˜`ˆÃ‡ «i˜Ã?ÛiˆÃÊDʓ>˜ˆviÃÌ>XKœÊiʓ>˜ÕÌi˜XKœÊ`œÊ«œ`iÀʏœV>¶ Ê qÊ ?ÊvÀi}ÕiÈ>ÃÊiÊvÀi}ÕiÈ>Ã°Ê ÝˆÃÌi“ÊvÀi}ÕiÈ>ÃʵÕiÊÃKœÊ“>ˆœÀiÃÊ`œÊ µÕiʓՈ̜ÃÊVœ˜Vi…œÃÊiʵÕi]Ê«œÀÌ>˜Ìœ]ÊÌk“ÊՓ>ʈ“«œÀÌ@˜Vˆ>Êv՘`>“i˜Ì>°Ê "ÕÌÀ>ÃÊÌk“ʓՈ̜ʫœÕV>ʈ“«œÀÌ@˜Vˆ>°Ê6>œ˜}œÊÌi“Ê…œiÊViÀV>Ê`iʙxʓˆÊ…>‡ LˆÌ>˜ÌiÃʓ>ÃÊi݈ÃÌi“ÊVœ˜Vi…œÃʵÕiÊÌk“ʓՈ̜ʫœÕV>Ê}i˜Ìi°Ê*œÀʜÕÌÀœÊ>`œ]Ê i݈ÃÌi“ÊvÀi}ÕiÈ>Ã]ÊVœ“œÊ À“iȘ`i]ʵÕiÊÌk“Ê“>ˆÃʵÕiÊÎäʓˆÊ…>LˆÌ>˜ÌiÃ°Ê "Ê*œÀ̜]Ê«œÀÊiÝi“«œ]ÊÌi“ÊvÀi}ÕiÈ>ÃÊi˜œÀ“iÃʓ>ÃÊÌ>“Lj“ÊÌi“ÊœÕÌÀ>ÃÊVՍ>Ê iÝ«ÀiÃÃKœÊ jÊ “‰˜ˆ“>°Ê i«œˆÃ]Ê Ûi“œÃÊ Vœ˜Vi…œÃÊ “ÕˆÌœÊ «iµÕi˜œÃÊ Vœ“Ê ÎnÊ vÀi}ÕiÈ>ÃÊiÊiÕʵÕiÃ̈œ˜œÊœÊµÕiÊÃKœÊiÃÃ>ÃÊvÀi}ÕiÈ>ðÊ*œÀʈÃÜÊ`ˆ}œÊµÕiʅ?Ê vÀi}ÕiÈ>ÃÊiÊvÀi}ÕiÈ>ðÊ-iÊ>ÊvÀi}ÕiÈ>ÊjʓՈ̜ʫœ«ÕœÃ>ÊiÊ>`µÕˆÀiÊV>«>Vˆ`‡ >`iÊ`iʈ˜ÌiÀÛi˜XKœÊÕÃ̈wV>Ê«i˜>“i˜ÌiÊ>ÊÃÕ>Êi݈ÃÌk˜Vˆ>°Êvi˜>]Ê À“iȘ`iÊ iÊ6>œ˜}œ]Ê«œÀÊiÝi“«œ]ÊÌk“ÊՓ>Ê`i˜Ãˆ`>`iÊ«œ«Õ>Vˆœ˜>ÊiiÛ>`>ÊiÊÀiÛi>“Ê Փ>ÊV>«>Vˆ`>`iÊ`iʈ˜ÌiÀÛi˜XKœÊ“Ո̜ʈ˜ÌiÀiÃÃ>˜Ìio

i«Àii˜`i‡ÃiÊ`>ÃÊÃÕ>ÃÊ«>>ÛÀ>ÃʵÕiʜʈ`i>ÊÃiÀˆ>ʓ>ˆÃÊvÀi}Õi‡ È>Ãʓ>ÃÊVœ“Ê“>ˆÃÊ«œ`iÀo ÊqÊ-ˆ“]ÊjÊiۈ`i˜ÌiÊ«œÀµÕiÊ>‰Ê«œ`i“‡Ãiʈ“«œÀ°Ê ʜʓiӜÊÃiÊ>«ˆV>Ê>Ê Vœ˜Vi…œÃʓՈ̜ʫiµÕi˜œÃʵÕi]Ê«œÀÊÃiÀi“Ê>Ãȓ]Ê>V>L>“Ê«œÀʘKœÊÌiÀÊՓ>Ê «œÃˆXKœÊ`iÌiÀ“ˆ˜>˜Ìi°

ÎÓ

iÀ˜>˜`œÊiœ]Ê*ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>Ê @“>À>Ê՘ˆVˆ«>Ê`iÊ6>œ˜}œ


“ʵÕiʓi`ˆ`>ÊÌi˜Ì>ÊVœ˜ÌÀˆLՈÀ]Ê>ÌÀ>ÛjÃÊ`œÊÃiÕÊiÝiÀV‰Vˆœ]Ê«>À>Ê>Ê `iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>XKœÊiÊ`iÃVœ˜Vi˜ÌÀ>XKœÊ`œÊ«œ`iÀÊ>ÕÌ?ÀµÕˆVœ¶ ÊqÊ ÕÊÌi˜…œÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iʍ՘Ì>ÊVœ“Ê“ÕˆÌ>ÊV>«>Vˆ`>`iÊ`iʈ˜ÌiÀÛi˜XKœ°Ê -KœÊ vÀ>˜V>“i˜ÌiÊ Lœ˜ÃÊ iÊ >V>L>À>“Ê «œÀÊ ÃiÊ ˆ“«œÀ°Ê }՘ÃÊ ÃKœÊ ˆVi˜Vˆ>`œÃ]Ê «iÃÜ>Ãʈ˜ÌiiVÌÕ>“i˜ÌiÊÛ?ˆ`>ÃÊiÊiÃÌKœÊi“ÊvÀi}ÕiÈ>ÃÊVœ“Ê“ÕˆÌ>Ê}i˜ÌiÊiÊ µÕiÊ}iÀ>“ÊÀˆµÕiâ>]Ê«œÀÌ>˜Ìœ]ʵÕiÊÃiʈ“«ªi“°Ê ÊiÃÃ>Ê`iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>XKœÊ`i‡ «i˜`iʓՈ̜ÊÌ>“Lj“Ê`iÃÃ>ÊV>«>Vˆ`>`iÊ`iʈ˜ÌiÀÛi˜XKœÊµÕiÊ«œ`iÊÃiÀʜÕʘKœÊ “>ˆÃʜÕʓi˜œÃʓ>˜ˆviÃÌ>`>Ê«i>ÃÊ«À«Àˆ>Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>° +ÕiÊ >˜?ˆÃiÊ …iÊ “iÀiViÊ Õ“>Ê `>ÃÊ }À>˜`iÃÊ ÀiˆÛˆ˜`ˆV>XªiÃÊ `œÃÊ «ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iʍ՘Ì>Êv>ViÊDÊ«Àœ«œÃÌ>Ê`iʏiˆÊµÕiʏ…iÃÊÀïÀ>ʜÊ`ˆ‡ ÀiˆÌœÊ`iÊ̜ۜʘ>Ê>Û>ˆ>XKœÊ`œÊ*>˜œÊiÊ"ÀX>“i˜ÌœÊ՘ˆVˆ«>¶ Ê qÊ ÕÊ >V…œÊ ˆÃÃœÊ Õ“Ê `ˆÃ«>À>ÌiÊ «œÀµÕi]Ê µÕ>˜`œÊ v>XœÊ œÊ œÀX>“i˜Ìœ]Ê `>ÃÊ «Àˆ“iˆÀ>ÃÊ «iÃÜ>ÃÊ µÕiÊ œÕXœÊ ÃKœÊ œÃÊ «ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ `iÊ Õ˜Ì>°Ê Ê i˜Ìi˜`œÊ µÕiÊ `iÛi“Ê ÃiÀÊ œÕۈ`œÃÊ iÊ «>À̈Vˆ«>ÀÊ «œÀµÕiÊ Ìk“Ê Փ>Ê ˜œXKœÊ `>Ê Ài>ˆ`>`iÊ “>ˆÃÊ >«ÀœÝˆ“>`>Ê `>ÃÊ «œ«Õ>XªiÃÊ œ˜`iÊ iÃÌKœÊ ˆ˜ÃiÀˆ`œÃ]Ê Vœ˜…iVi˜`œÊ “i…œÀÊ >ÃÊ ÃÕ>ÃÊ iÝ«iVÌ>̈Û>Ã]Ê V>Àk˜Vˆ>ÃÊ iÊ «ÀœLi“>Ã°Ê *œÀÌ>˜Ìœ]Ê `ivi˜`œÊ µÕiÊ `iÛi“Ê «œ`iÀÊVœ˜Ìˆ˜Õ>ÀÊ>ÊÃiÀʜÕۈ`œÃÊiÊ>ʈ˜ÌiÀۈÀ° KœÊ iÃÌÀ>˜…>Ê µÕiÊ œÃÊ `œˆÃÊ }À>˜`iÃÊ «>À̈`œÃ]Ê µÕiÊ Ài«ÀiÃi˜Ì>“Ê ViÀV>Ê`iʙäÊ«œÀÊVi˜ÌœÊ`œÊ«œ`iÀʏœV>]ÊÌi˜…>“Ê>Û>˜X>`œÊVœ“ÊՓ>Ê iˆÊµÕiÊ«>ÀiViʘKœÊ>}À>`>ÀÊ>ʘˆ˜}Õj“¶ ÊqÊ*œˆÃ]ʈÃÜÊjʓՈ̜ÊVœ“«ˆV>`œ°Ê}œÀ>]Ê>ÌjÊiÃÌKœÊ>ÊÌi˜Ì>Àʓœ`ˆwÊV>ÀÊÕ“Ê >ëiV̜ÊÜLÀiʜʵÕ>Ê?Ê̈˜…>“Ê>VœÀ`>`œ]Ê`i«œˆÃÊۜÌ>“Ê>ÌÀ?ÃoÊ ˜wʓoÊ ÕÊ `ivi˜`œÊµÕiʜÃÊÀi}ˆ“iÃÊ>ÕÌ?ÀµÕˆVœÃÊÃi>“Ê«ÀiÈ`i˜Vˆ>ˆÃÌ>Ã]ʵÕiÊVœ˜wÊÀ>“Ê >œÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÊ`iÊV@“>À>Ê>ÊV>«>Vˆ`>`iÊ«>À>Ê}œÛiÀ˜>ÀÊÀi>“i˜ÌiÊiʵÕiʘKœÊ vœ“i˜Ìi“Ê}ÕiÀÀˆ˜…>Ãʈ˜ÌÀ>‡«>À̈`?Àˆ>ÃʵÕiÊÝÊ>V>L>“Ê«œÀÊ`iÃÌÀՈÀÊ>µÕˆœÊµÕiÊ ÃiÊiÃÌ?Ê>Êv>âiÀÊiʜʵÕiÊÃiÊ«œ`iʓi…œÀ>À° }՘ÃÊ>ÕÌ>ÀV>ÃÊVœ“i˜Ì>“ʵÕiÊiÃÌ>ʏiˆÊvœˆÊVÀˆ>`>ʘœÊÃi˜Ìˆ`œÊ`iÊ Ài܏ÛiÀÊDÊ«ÀiÃÃ>ÊՓʫÀœLi“>Ê`iʈÃLœ>o ÊqÊ*œˆÃ]ʘœÀ“>“i˜ÌiÊjÊ>ÃȓoÊ>âi“‡ÃiÊVœˆÃ>ÃÊ>Ê«i˜Ã>ÀÊi“ʈÃLœ>ÊiÊ `i«œˆÃʈ“«ªi“‡ÃiÊ>œÊÀiÃ̜Ê`œÊ«>‰Ã° ۈ`i˜Vˆ>Ê>}Փ>ÊvÀÕÃÌÀ>XKœÊiÊ>“>À}ÕÀ>Êv>ViÊ>œÊµÕiÊiÃÌ?Ê>Ê>Vœ˜‡ œÊiÊ>“>À}ÕÀ>Êv>ViÊ>œÊµÕiÊiÃÌ?Ê>Ê>Vœ˜‡ ÌiViÀʘœÊ«>‰Ã°Ê œ˜Ãi}Õi]Ê>ˆ˜`>Ê>Ãȓ]ÊÃiÀÊՓʫœ‰ÌˆVœÊviˆâ¶ ̈VœÊviˆâ¶ ÊqÊ ÕÊÜÕÊՓʏÕÌ>`œÀ°Ê Ã̜ÕʘiÃÌiÊVœ˜Vi…œÊ…?Ê£xÊ>˜œÃ]Ê`i«œˆÃÊ`iÊÌiÀÊ ÕÊÜÕÊՓʏÕÌ>`œÀ°Ê Ã̜ÕʘiÃÌiÊVœ˜Vi…œÊ…?Ê£xÊ>˜œÃ]Ê`i«œˆÃÊ`iÊÌiÀÊ Ãˆ`œÊœÛiÀ˜>`œÀÊ ˆÛˆÊiÊ`iÊÌiÀÊ«iÀVœÀÀˆ`œÊՓ>ÊV>ÀÀiˆÀ>ʵÕiÊi˜}œL>ʓՈÌ>ÃÊ œÕÌÀ>ÃÊVœˆÃ>Ã]Ê}œÃ̜Ê`œÊµÕiÊv>Xœ]Ê}œÃ̜Ê`iÊÃiÀÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÊ`iÊV@“>À>Êi]ÊVœ“œÊ Ì>]Ê`iՇ“iʓՈ̜ʫÀ>âiÀÊÌiÀÊVœ˜Ãi}Ո`œÊ«>À>ÊiÃÌiÊVœ˜Vi…œÊœÊ`iÃi˜ÛœÛˆ“‡ i˜ÌœÊµÕiÊ«ÀiVˆÃ>Û>°Ê"ÊVœ˜Vi…œ]ÊVœ“œÊ`ˆÃÃi]ʘKœÊÌi“ʘ>`>ʵÕiÊÛiÀÊVœ“ÊœÊ Vœ˜Vi…œÊµÕiÊÀiViLˆÊµÕ>˜`œÊ>µÕˆÊV…i}Õiˆ°Ê*œÀÌ>˜Ìœ]ÊȘ̜‡“iÊviˆâ°ÊœÃ̜Ê`iÊ iÃÌ>ÀÊ>µÕˆÊiÊ}œÃ̜Ê`>ÃÊ«iÃÜ>Ã]Ê`iÊ>˜`>Àʘ>ÊÀÕ>]ÊVœ˜ÛiÀÃ>ÀÊVœ“ÊœÃÊÀiÈ`i˜‡ ÌiðÊ*œÀÊÛiâiÃ]ʘKœÊ“iÊȘ̜ʫœ‰ÌˆVœ°Ê ÕÊiÃ̜Õʘ>Ê«œ‰ÌˆV>Ê`iÊՓ>ÊvœÀ“>ÊÕ“Ê LœV>`œÊiëiVˆ>°ÊʝLۈœÊµÕi]ÊiÃÌ>˜`œÊ>ÊÃiÀۈÀÊ«œ«Õ>XªiÃ]ÊÜÕÊ«œ‰ÌˆVœÊ“>ÃÊ ˜KœÊ“iÊVœ˜Ãˆ`iÀœÊ«œ‰ÌˆVœÊ˜>ʓ?Ê>Vi«XKœÊ`œÊÌiÀ“œ°Ê KœÊv>XœÊ«œˆÌˆµÕˆViʓ>ÃÊ «œ‰ÌˆV>ÊVœ“ʺ«»Ê“>ˆÖÃVՏœ°

KœÊ̈˜…>Ê?}Õ>]ʘKœÊ̈˜…>ÊÃ>˜i>‡ œÊ̈˜…>ÊÃ>˜i>‡ “i˜Ìœ]ʅœiÊÌi“Ê?}Õ>]ÊiÃÌ?Ê`œÌ>`œÊ `iÊÃ>˜i>“i˜ÌœÊµÕ>ÃiÊ>ÊVi“Ê«œÀÊ Vi˜Ìœ]ÊÌi“ÊVՏÌÕÀ>ÊiÊ«>Ìi˜Ìiˆ>ÊÕ“Ê `iÃi˜ÛœÛˆ“i˜ÌœÊµÕiÊ«œÃÜʫiÀ‡ viˆÌ>“i˜ÌiÊV>ÃÈwÊV>ÀÊVœ“œÊ>LˆÃ‡ “>Êv>ViÊ>œÊµÕiÊiÀ>Ê>˜ÌiÃ°Ê Ê˜KœÊ vœˆÊÝÊ>µÕˆÊµÕiʈÃÜÊÃiÊÛiÀˆwÊVœÕ°Ê

ÀiˆœÊµÕiÊ«œÀÊ̜`œÊœÊ«>‰Ã]ʜʫœ`iÀÊ œV>ÊjʵÕiʓœ`ˆwÊVœÕÊ>ÊwÊȜ˜œ“ˆ>Ê `iÊ*œÀÌÕ}>°Ê-iÊ«i˜Ã>À“œÃʘœÊµÕiÊ Ìˆ˜…>“Ê>ÃÊ«œ«Õ>XªiÃÊiʘœÊµÕiÊ Ìk“Ê…œi]ÊVœ˜ÃÌ>Ì>“œÃʵÕiÊœÊ *œ`iÀÊ i˜ÌÀ>ÊVœ˜ÃÌÀՈÕÊ>ÃÊ >Õ̜‡iÃÌÀ>`>Ãʓ>Ã]ʵÕi“ÊviâÊ>Ê iۜÕXKœÊiÊ`iÕʵÕ>ˆ`>`iÊ`iÊۈ`>Ê DÃÊ«œ«Õ>XªiÃʘKœÊvœˆÊœÊ*œ`iÀÊ

i˜ÌÀ>Ê“>Ãʜʫœ`iÀʏœV>°Ê

œÃ̜ÕÊ`iÊÃiÀÊœÛiÀ˜>`œÀÊ ˆÛˆ¶ ÊqÊ œ˜viÃÜʵÕiʘKœÊ}œÃÌiˆÊ“Ո̜°Ê"ÊœÛiÀ˜>`œÀÊ ˆÛˆÊjʅœiÊՓ>Êw Ê œ˜viÃÜʵÕiʘKœÊ}œÃÌiˆÊ“Ո̜°Ê"ÊœÛiÀ˜>`œÀÊ ˆÛˆÊjʅœiÊՓ>ÊwÊ}ÕÀ>Ê Vœ“ʓՈ̜ʫœÕV>ÃÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊiʈ˜ÌiÀÛi˜XKœ°Ê ÊiÕÊÜÕʈ˜ÌiÀÛi˜ÌˆÛœ]Ê}œÃÌœÊ `iÊv>âiÀÊVœˆÃ>ð ÊՓÊiÝiÀV‰VˆœÊ«>À>ÊVœ˜Ìˆ˜Õ>À¶ ÊqÊ ÕÊۜÕÊÃiÀÊV>˜`ˆ`>̜ʓ>ÃʈÃÜÊÃiÀKœÊ>ÃÊ«iÃÜ>ÃÊ>Ê`iVˆ`ˆÀ°Ê-iÊi˜Ìi˜‡ ÕÊۜÕÊÃiÀÊV>˜`ˆ`>̜ʓ>ÃʈÃÜÊÃiÀKœÊ>ÃÊ«iÃÜ>ÃÊ>Ê`iVˆ`ˆÀ°Ê-iÊi˜Ìi˜‡ `iÀi“ʵÕiÊ>ˆ˜`>Ê«œÃÜÊÃiÀÊÖ̈]ÊÃiÀiˆÊ˜œÛ>“i˜ÌiʜÊÃiÕÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÊiÊÌi˜Ì>ÀiˆÊ Vœ˜Ìˆ˜Õ>ÀÊ>Êv>âiÀʜʵÕiÊ«Õ`iÀÊÃi“«ÀiÊi“Ê«ÀœÊ`>ÃÊ«œ«Õ>Xªið

ÎÎ


՘Ì>Ê`iÊÀi}ÕiÈ>

vi˜> 1“Ê`ÕÀœÊ}œ«iʘ>à Vœ˜µÕˆÃÌ>ÃÊ«ÃÊÓxÊ`iÊLÀˆ "ʵÕiÊÀi«ÀiÃi˜Ì>À?]Êi“ÊÃiÕÊi˜Ìi˜`iÀ]Ê>Ê«iÀ`>Ê`œÊ`ˆÀiˆÌœÊ`iÊÛœÌœÊ `œÃÊ «ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ `iÊ Õ˜Ì>]Ê ˜>ÃÊ >ÃÃi“Liˆ>ÃÊ “Õ˜ˆVˆ«>ˆÃ]Ê Ài>̈‡ Û>“i˜ÌiÊDÊ`ˆÃVÕÃÃKœÊ`>ÃÊ}À>˜`iÃʜ«XªiÃÊ`œÊ«>˜œÊiʜÀX>“i˜ÌœÊ “Õ˜ˆVˆ«>¶ À˜>`œÊ œÃÌ>Ê­ ®ÊqÊÃʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>Ê`iÃi“«i˜…>“]Êi“Ê“iÕÊi˜‡ Ìi˜`iÀ]Ê Õ“Ê «>«iÊ ˆ“«œÀÌ>˜ÌiÊ ˜>Ê ÃœVˆi`>`iÊ i“Ê ۈÀÌÕ`iÊ `iÊ ÃiÀi“Ê iÃÌÀÕÌÕÀ>ÃÊ “Ո̜ʫÀÝˆ“>ÃÊ`>ÃÊ«iÃÜ>ðÊ-KœÊV>«>âiÃÊ`iÊÃiÊ>«iÀViLiÀi“Ê`iÊ«iµÕi˜œÃÊ «ÀœLi“>ÃÊiÊ`iʜÃÊ܏ÕVˆœ˜>Ài“Ê“>ˆÃÊv>Vˆ“i˜ÌiÊ`œÊµÕiÊՓ>Ê}À>˜`iÊiÃÌÀՇ ÌÕÀ>]ÊVœ“œÊՓ>ÊV@“>À>ʓ՘ˆVˆ«>°Ê KœÊµÕiÀʈÃ̜Ê`ˆâiÀʵÕiʘKœÊÌi˜…>“œÃÊ µÕiÊ«i˜Ã>ÀʘœÃÊ}À>˜`iÃÊ«ÀœLi“>Ãʘi“ÊÃiÀ“œÃÊÀiˆÛˆ˜`ˆV>̈Û>ðÊ>Ã]ʘKœÊ Ìi˜`œÊ«œ`iÀÊwʘ>˜ViˆÀœ]ʘKœÊ«œ`i“œÃÊÌiÀÊ>ÊÛiiˆ`>`iÊ`iÊv>âiÀÊ}À>˜`iÃÊ«Àœ‡ iVÌœÃ°Ê Ê ÃiÊ ˜œÃÊ µÕiÀi“Ê ̈À>ÀÊ œÊ «œ`iÀÊ `iÊ ˜i}œVˆ>ÀÊ Õ“Ê ÛœÌœÊ ˜œÊ @“LˆÌœÊ `iÊ Õ“>Ê>ÃÃi“Liˆ>ʓ՘ˆVˆ«>]ʘœ“i>`>“i˜ÌiʵÕ>˜`œÊÃiÊ`ˆÃVÕÌiÊՓʫ>˜œÊiÊ Õ“ÊœÀX>“i˜Ìœ]ÊÀiÃÌ>‡˜œÃÊ«>ÃÃ>ÀÊ>ÌiÃÌ>`œÃÊiÊ«œÕVœÊ“>ˆÃ°Ê ˜ÌKœ]Ê>Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>Ê`iˆÝ>ÀKœÊ`iÊÃiÀÊ ˜iViÃÃ?Àˆ>ÃÊiÊ«œ`iÀKœ]Ê«iÀviˆÌ>“i˜Ìi]Ê`i‡ Ã>«>ÀiViÀ°Ê *œ`iÀÊ `iÊ Vœ˜VÀïâ>XKœÊ ?Ê ˜KœÊ Ìi“œÃ°Ê -iÊ ˜œÃÊ ÀïÀ>Ài“Ê >ˆ˜`>Ê œÊ «œ`iÀÊ ÀiˆÛˆ˜`ˆV>̈ۜ]ʘKœÊÃiˆÊœÊµÕiÊ>˜`>Ài“œÃÊ >µÕˆÊ >Ê v>âiÀ°Ê Ê Õ“Ê `ÕÀœÊ }œ«iÊ ˜>ÃÊ Vœ˜µÕˆÃÌ>ÃÊ«ÃÊÓxÊ`iÊLÀˆ° -ˆ}˜ˆwÊV>À?Ê>Ê«iÀ`>Ê`>Ê`ˆ}˜ˆ`>‡ `iÊ`œÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iʍ՘Ì>¶ Ê qÊ Ê `ˆ}˜ˆ`>`iÊ ÃÊ ÃiÊ ÌˆÀ>Ê >Ê µÕi“Ê œÊ Vœ˜Ãi˜ÌˆÀ]Ê Ãi>Ê >Ê Õ“Ê «ÀiÈ`i˜ÌiÊ `iÊ Õ˜Ì>]ÊÃi>Ê>ʵÕi“ÊvœÀ°Ê>ÃÊÀïÀ>Ê“ÕˆÌœÊ `œÊ «œ`iÀÊ µÕiÊ œÃÊ «ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ `iÊ Õ˜Ì>Ê Ìk“Ê «œÀµÕi]Ê Ûi>“œÃ]Ê µÕi“Ê Ìi“Ê œÃÊ œÀX>“i˜ÌœÃÊ jÊ>ÊV@“>À>ʓ՘ˆVˆ«>Êi]Êi“LœÀ>Êi݈ÃÌ>“Ê >VÌÕ>“i˜ÌiÊ >}Փ>ÃÊ Õ˜Ì>ÃÊ `iÊ vÀi}ÕiÈ>Ê Vœ“Ê ÀiViˆÌ>ÃÊ «À‡

Î{

À˜>`œÊ œÃÌ>]Ê*ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>Ê՘Ì>Ê`iÊÀi}ÕiÈ>Ê`iʏvi˜>

«Àˆ>Ã]Ê>Ê}À>˜`iʓ>ˆœÀˆ>ÊiÃÌ?Ê`i«i˜`i˜ÌiÊ`>ÃÊÌÀ>˜ÃviÀk˜Vˆ>ÃʵÕiÊÃKœÊiviVÌÕ>‡ `>Ã°Ê ÊÃiʵÕi“ÊÌi“ʜʜÀX>“i˜ÌœÊjÊ>ÊV@“>À>ʓ՘ˆVˆ«>]Ê>ʍ՘Ì>Ê`iÊvÀi}ÕiÈ>Ê `iÛiÀ?Ê«œÃÃՈÀÊՓʫ>«iÊ`iÊÀiiۜÊi˜µÕ>˜ÌœÊ«œÀÌ>‡ÛœâÊ`>Ê«œ«Õ>XKœÊÕ˜ÌœÊ `œÊ“Õ˜ˆV‰«ˆœ°Ê-iÊÀïÀ>Ài“ÊiÃÌiÊ«œ`iÀÊ>œÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iʍ՘Ì>]Ê`iÊViÀÌiâ>Ê µÕiÊ>ÊÃÕ>ÊۜâÊÛ>ˆÊ«>ÃÃ>À>ÊÛ>iÀʓՈ̜ʓi˜œÃʍ՘̜Ê`>ÊV@“>À>ʓ՘ˆVˆ«>°Ê KœÊ iÃ̜ÕÊ>Êv>>ÀÊVœ“œÊ«œ‰ÌˆVœÊ“>ÃÊVœ“œÊ«iÃÜ>Ê«À>}“?̈V>]ʵÕiÊjʜʵÕiÊÃœÕ°Ê ÊiÃ̜ÕÊ>µÕˆÊ«œÀµÕiÊ}œÃ̜Ê`iÊv>âiÀÊVœˆÃ>Ã]ʘKœÊjÊ«œÀʵÕiÃ̪iÃÊ«>À̈`?Àˆ>Ã]Ê >ÌjÊ«œÀµÕiÊvՈÊV>˜`ˆ`>̜ʫœÀÊՓ>ʏˆÃÌ>ʈ˜`i«i˜`i˜Ìi°Ê>ÃÊ>ÊÛiÀ`>`iÊjÊiÃÌ>\Ê œÕÊÌi“œÃÊ«œ`iÀÊiÊ>ÃÊ«iÃÜ>ÃÊÀiëiˆÌ>“‡˜œÃÊ«œÀʈÃÜʓiӜ]ʜÕÊi˜ÌKœ]ÊVœ“Ê «>>ÛÀˆ˜…>Ãʓiˆ}>Ã]ʘKœÊۈÛi“œÃʘi“ÊÛ>“œÃÊ>ʏ>`œÊ˜i˜…Õ“° /k“ÊÈ`œÊµÕ>ÃiÊ՘@˜ˆ“iÃÊ«ÖLˆV>ÃÊ>ÃÊ«œÃˆXªiÃÊVœ˜ÌÀ?Àˆ>ÃÊ>ÃÃՇ “ˆ`>Ã]ʵÕiÀÊ«iœÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iʍ՘Ì>]ʵÕiÀÊ«iœÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ `iÊV@“>À>Êv>ViÊ>ÊiÃÌ>Ê«Àœ«œÃÌ>Ê`iʏiˆ°Ê*>ÀiViÊiÃÌ>ÀÊ>ÊÃÕÀ}ˆÀÊՓ>Ê iˆÊµÕiʘKœÊÌi“ÊœÊ>«œˆœÊ«œ«Õ>ÀʜÕÊ`iʵÕi“]Ê«iœÊ“i˜œÃ]ʜÊÀi‡ «ÀiÃi˜Ì>ʓ>ˆÃÊ«ÀœÝˆ“>“i˜Ìio ÊqÊ œ“œÊ`ˆâʜʫœÛœ]ÊjÊ«œ‰ÌˆV>oÊ Ê`i«œˆÃʘˆ˜}Õj“Êi˜Ìi˜`iÊ>ÃÊ`iVˆÃªiÃ°Ê ÊqÊ œ“œÊ`ˆâʜʫœÛœ]ÊjÊ«œ‰ÌˆV>oÊ Ê`i«œˆÃʘˆ˜}Õ ‰ ‰ÌˆV>oÊ Ê`i«œˆÃʘˆ˜}Õ >ÃÊiÃ̜ÕÊVœ˜ÛˆV̜ʵÕiÊ>ʏiˆÊ˜KœÊˆÀ?Ê>Û>˜Ìi°Ê ]Ê«i>Ê«œÃˆXKœÊ`œÊ‰`iÀÊ`œÊ*- ]Ê >ÃÊiÃ̜ÕÊVœ˜ÛˆV̜ʵÕiÊ>ʏiˆÊ˜KœÊˆÀ?Ê µÕiʍ?Ê>ÃÃՓˆÕʵÕiʅ>ÛiÀˆ>ÊՓÊÀiÌÀœViÃÜ]ʓ>ˆÃÊՓ]ÊVÀiˆœÊµÕiÊ>Êۜ˜Ì>`iÊ `iÊ Ìœ`œÃÊ ÃiÀ?Ê >Ìi˜`ˆ`>°Ê *œÀµÕi]Ê ÃiÊ ˜ˆ˜}Õj“Ê ˜ˆ˜}Õ «>ÀiViÊ iÃÌ>ÀÊ `iÊ >VœÀ`œ]Ê ˜KœÊ v>âÊÀi>“i˜ÌiÊÃi˜Ìˆ`œ°Ê>ÃʈÃ̜Ê>ÌjʓiÊv>âʏi“LÀ>ÀʜÕÌÀ>ÃʵÕiÃ̪iÃ]ÊVœ“œÊ>Ê v>âÊÀi>“i˜ÌiÊÃi˜Ìˆ`œ°Ê>ÃʈÃ̜Ê>ÌjʓiÊv>âʏi“LÀ>ÀʜÕÌÀ>ÃʵÕiÃÌ Ài}ˆœ˜>ˆâ>XKœ°Ê/œ`>Ê>Ê}i˜ÌiÊ>V…>Ê}À>X>ʓ>ÃÊ`i«œˆÃʘˆ˜}Õj“ʵÕiÀÊ>ÀÀˆÃV>ÀÊ Ài}ˆœ˜>ˆâ>XKœ°Ê/œ`>Ê>Ê}i˜ÌiÊ>V…>Ê}À> «iÀ`iÀÊ«œ`iÀ°Ê"ÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iʍ՘Ì>ʘKœÊµÕiÀi“Ê«iÀ`iÀÊiÃÃiÊ«œ`iÀÊ`iÊÛœÌœÊ «iÀ`iÀÊ«œ`iÀ°Ê"ÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iʍ՘Ì>ʘ “>ÃÊ >ÃÊ V@“>À>ÃÊ “Õ˜ˆVˆ«>ˆÃÊ Ì>“Lj“Ê Ã>Li“Ê Li“Ê `œÊ «œ`iÀÊ µÕiÊ iÃÃiÊ ÛœÌœÊ “ÕˆÌ>ÃÊÛiâiÃÊÀi«ÀiÃi˜Ì>o +Õ>Êjʜʫ>«iÊ`iÊՓʈ˜`i«i˜`i˜ÌiʘœÊÃiˆœÊ`iÃÃiÊ>“>Àˆ˜…>`œÊ`iÊ «œ‰ÌˆV>ÃÊ«>À̈`?Àˆ>ö «œ‰ÌˆV>ÃÊ«>À̈` ‰ ‰ÌˆV>ÃÊ«>À̈` ?Àˆ>ö Ê qqÊ -iÀˆ>ʓՈ̜ÊLœ˜ˆÌœÊÃiÊiÕÊ`ˆÃÃiÃÃiʵÕiÊÜÕʈ˜`i«i˜`i˜ÌiÊ`iÊ>“>ÊiÊ VœÀ>XKœ°Ê >Ã]Ê iÛi˜ÌÕ>“i˜Ìi]Ê ÃiÀiˆÊ Õ“Ê LœV>`ˆ˜…œÊ Õ“Ê v>ÃœÊ ˆ˜`i«i˜`i˜ÌiÊ «œÀµÕiÊiÃ̈Ûi]Ê`ÕÀ>˜ÌiʓՈ̜ÃÊ>˜œÃ]ʏˆ}>`œÊ«>À̈`>Àˆ>“i˜ÌiÊ>œÊ*- °Ê-ÊµÕiÊ «œÀµÕiÊiÃ̈Ûi]Ê`ÕÀ>˜ÌiʓՈ̜ÃÊ>˜œÃ]ʏˆ}>`œÊ«>À̈`>Àˆ>“i˜ÌiÊ>œÊ*- °ÊVœ˜ÃÌ>ÌiˆÊ µÕiÊ œÃÊ «>À̈`œÃ]Ê i“Ê ÛiâÊ `iÊ Vœ˜Ã̈ÌÕ Vœ˜Ã̈ÌՉÀi“Ê ië>XœÃÊ `iÊ `ˆÃVÕÃÃKœ]Ê «>ÃÃ>À>“Ê>ÊÃiÀÊië>XœÃÊ`iʜ«ÀiÃÃKœ°Ê ʜÕÊܓœÃÊ>ˆ˜…>`œÃʜÕÊ«iÀܘ>ÃÊ «>ÃÃ>À>“Ê>ÊÃiÀÊië>XœÃÊ`iʜ«ÀiÃÃK ˜œ˜Ê }À>Ì>Ã°Ê œ“œÊ v>XœÊ >ÃÊ VœˆÃ>ÃÊ Vœ“Ê Vœ˜ÛˆV Vœ˜ÛˆVXKœ]Ê >«ÀiÃi˜ÌiˆÊ Õ“Ê «ÀœiVÌœÊ `ˆviÀi˜Ìi]Ê>ÃÊiÃÌÀÕÌÕÀ>ÃʏœV>ˆÃʓ>˜ˆviÃÌ>À>“ÊVœ˜VœÀ`@˜Vˆ>ʓ>ÃÊ>ÃÊÃÕ«iÀˆœ‡ `ˆviÀi˜Ìi]Ê>ÃÊiÃÌÀÕÌÕÀ>ÃʏœV>ˆÃʓ>˜ˆviÃÌ>À>“ÊVœ˜VœÀ` ÀiÃʘKœ°Ê Ê>Û>˜X?“œÃÊVœ“ÊՓ>ÊV>˜`ˆ`>ÌÕÀ>Ê ÀiÃʘK ˆ˜`i«i˜`i˜ÌiÊ iÊ }>˜…?“œÃÊ }>˜… «œÀµÕiÊ i݈ÃÌiÊ >}Õ“Ê “ “jÀˆÌœÊ `>ÃÊ «iÃÜ>ÃÊ µÕiÊ ˆ˜Ìi}À>À>“Ê >ÊV>˜`ˆ`>ÌÕÀ>]Ê«œÀµÕiÊi݈ÃÌiÊ>}ՓʓjÀˆÌœÊ˜œÊ >ÊV>˜`ˆ`>ÌÕÀ>]Ê«œÀµÕiÊi݈ÃÌiÊ>}Փʓ «ÀœiVÌœÊ iÊ ˜>ÃÊ «Àœ«œÃÌ>ÃÊ µÕiÊ >«ÀiÃi˜Ì?“œÃÊ >«ÀiÃi˜Ì “>ÃÊ Ì>“Lj“Ê Ì>“L >V…œÊ µÕiÊ …?Ê “ÕˆÌœÊ `i“jÀˆÌœÊ `œÃÊ«>À̈`œÃÊ«œÀµÕiÊ>ÃÊ«iÃÜ>Ãʍ?ʘKœÊ>VÀi‡ `œÃÊ«>À̈`œÃÊ«œÀµÕiÊ>ÃÊ«iÃÜ>Ãʍ `ˆÌ>“Ê ˜œÃÊ “iÓœÃ°Ê //k“Ê ̜`œÃÊ Õ“Ê `ˆÃVÕÀÃœÊ “ÕˆÌœÊ Ãi“i…>˜Ìi]Ê `ˆâi“Ê VœˆÃ>ÃÊ “ÕˆÌœÊ Lœ˜ˆÌ>ÃÊ “>ÃÊ `i«œˆÃÊ iõÕiVi“‡ÃiÊ À>«ˆ`>“i˜Ìi°Ê Ê iÃ̜ÕÊ Vœ˜ÛˆV̜Ê`iʵÕiÊ>ÃÊV>˜`ˆ`>ÌÕÀ>Ãʈ˜`i«i˜`i˜ÌiÃÊÌi‡ ÀKœÊ>VÌÕ>“i˜Ìiʓ>ˆÃÊVÀi`ˆLˆˆ`>`iÊ`œÊµÕiÊ>ÃÊV>˜`ˆ`>‡ ÌÕÀ>ÃÊ«>À̈`?Àˆ>ðÊ"ÃÊ«>À̈`œÃÊiÃÌKœÊV>`>ÊÛiâʓ>ˆÃÊ>v>ÃÌ>`œÃÊ ÌÕÀ>ÃÊ«>À̈`?Àˆ>ðÊ"ÃÊ«>À̈`œÃÊiÃÌ `œÃÊVˆ`>`KœÃ°Ê-KœÊ“?µÕˆ˜>ÃÊ`œÊ«œ`iÀÊiÊ`iʜ«ÀiÃÃKœ°ÊÊ«œ‰ÌˆV>Êj]Ê«œÀÊ `œÃÊVˆ`>`KœÃ°Ê-KœÊ“?µÕˆ˜>ÃÊ`œÊ«œ`iÀÊiÊ`iʜ«ÀiÃà `iwʘˆXKœ]ÊՓ>Ê>ÀÌiʘœLÀiÊiÊ>Ê`i“œVÀ>Vˆ>Ê Ê˜ˆXKœ]ÊՓ>Ê>ÀÌiʘœLÀiÊiÊ>Ê`i“œVÀ>Vˆ>ÊjÊ>}œÊiÝVii˜Ìi]ÊÃi˜`œÊµÕiʘi“Ê


ÃiµÕiÀÊVœ˜ViLi“œÃÊqÊ«iœÊ“i˜œÃʜÃʓ>ˆÃʍœÛi˜ÃÊqʜÕÌÀ>ÊvœÀ“>Ê`iÊiÃÌ>ÀÊ i“ÊÜVˆi`>`iʵÕiʘKœÊÃi>Êi“Ê`i“œVÀ>Vˆ>ʓ>ÃÊÌ>“Lj“ÊÃiÊi˜Ìi˜`iÕʵÕiÊ œÃÊ«>À̈`œÃÊ«œ‰ÌˆVœÃÊÃiÀˆ>“ÊœÃÊ«ÀœÌ>}œ˜ˆÃÌ>ÃÊ`iÃÃiÃʜLiV̈ۜÃ]ʜÕÊÃi>]ʜÃÊ Ài«ÀiÃi˜Ì>˜ÌiÃÊ`œÊ«œÛœ°Ê ʜʵÕiÊۜÕÊÛiÀˆwÊV>˜`œÊjʵÕiʜÃÊ«>À̈`œÃÊi݈ÃÌi“Ê «œÀÊÈʓiӜÃÊiʘKœÊÃÕLœÀ`ˆ˜>`œÃÊ>ÊՓ>ʓˆÃÃKœÊ>Ê`iÃi“«i˜…>ÀÊi“Ê«ÀœÊ`œÊ «œÛœ°Ê-KœÊ“?µÕˆ˜>ÃÊV>`>ÊÛiâʓ>ˆÃÊÃÕvœV>˜ÌiÃʵÕiʏiÛ>“ÊDÊ>Õ̜‡ÃÕÃÌi˜Ì>XKœÊ `iÊ`iÌiÀ“ˆ˜>`œÃÊ}ÀÕ«œÃÊ`iÊ«iÃÜ>ÃʵÕiÊ`œ“ˆ˜>“ʜʫœ`iÀÊiʵÕi]ʵÕ>˜`œÊ ÃiÊiÃÌKœÊ>Ê>«ÀœÝˆ“>ÀÊ>ÃÊiiˆXªiÃ]ÊÀi܏Ûi“Êv>>ÀÊ«>À>ʜʫœÛœ°Ê/ˆÀ>˜`œÊˆÃÜ]ÊjÊ Ìœ`œÊՓʍœ}œÊ`iÊ«œ`iÀʵÕiÊi݈ÃÌiÊi“Ê̜À˜œÊ`œÃÊ«>À̈`œÃ° ÃÌ?Ê>ÊÃÕ}iÀˆÀʵÕiʜÃÊ«>À̈`œÃÊÃKœÊ>˜Ìˆ‡`i“œVÀ?̈VœÃ¶ ÊqÊ Ã̜ÕÊ>Ê`ˆâiÀʵÕiʜʫœÛœÊÃiÀˆ>]ÊDÊ«>À̈`>]Ê>ÊÀ>âKœÊ`>ÊÃÕ>Êi݈ÃÌk˜Vˆ>ʓ>Ã]Ê «>ÃÃ>`œÃʜÃÊ>V̜ÃÊiiˆÌœÀ>ˆÃÊiÊ̜`>ÃÊ>ÃÊVˆÀV՘ÃÌ@˜Vˆ>ÃʵÕiÊ`ˆÌ>“Ê>ʘiViÃȇ `>`iÊ`iÊÃiÊ`ˆÀˆ}ˆÀi“Ê>œÊ«œÛœÊ«>À>Ê>̈˜}ˆÀi“ÊœÃÊÃiÕÃÊ«À«ÀˆœÃʜLiV̈ۜÃ]Ê Vœ“œÊµÕiÊi݈ÃÌi“Ê«œÀÊÈ]Êi˜µÕ>˜ÌœÊ«>À̈`œ]Ê«œÀµÕiÊ«œ`i“Ê`ˆÃÌÀˆLՈÀʏÕ}>ÀiÃÊ iÊLi˜iÃÃiÃ]Ê«œÀµÕiÊ«œ`i“ÊVÀˆ>ÀÊV‰ÀVՏœÃÊ`iÊ«œ`iÀÊiÊ`iÊ>Õ̜‡ÃÕÃÌi˜Ì>XKœÊµÕiÊ ˆ˜ÌiÀiÃÃ>“ÊDµÕiiÃʵÕiÊv>âi“Ê«>ÀÌiÊ`œÃÊ«>À̈`œÃÊiʘKœÊ>œÊ«œÛœ° -i˜Ìi]Ê`iÊ>}Փ>ÊvœÀ“>]ʵÕiʜÃÊ>ÕÌ>ÀV>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>]ʜÃÊ«œ‰‡ ̈VœÃʓ>ˆÃÊ«ÀÝˆ“œÃÊ`œÊ«œÛœ]ÊÃKœÊÌÀ>Ì>`œÃÊ«iœÃÊ«>À̈`œÃÊVœ“œÊ «œ‰ÌˆVœÃʓi˜œÀiö ÊqÊ*ÀiviÀˆ>Ê`ˆâiÀʵÕiÊÃKœÊ«œ‰ÌˆVœÃʈ˜V“œ`œÃ]Ê>ÌjÊ«œÀµÕiÊÌi˜…œÊ>ÊViÀÌiâ>Ê >L܏ÕÌ>Ê`iʵÕiÊ}À>˜`iʓ>ˆœÀˆ>Ê`œÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iʍ՘Ì>ÊÃk‡œ‡?Ê«œÀÊ}œÃ̜°Ê ʈÃ̜ʏiÛ>‡˜œÃÊ>ÊÃiÀʈ˜V“œ`œÃ°Ê"Ê}À>˜`iÊ«œ`iÀʵÕiÊÌi˜…œÊjÊ`ˆâiÀʵÕiÊÜÕÊ «ÀiÈ`i˜ÌiÊ`iʍ՘Ì>]ÊÌÀ>L>…œÊ̜`œÃʜÃÊ`ˆ>Ã]ÊۜÕÊ`>ÀÊ>Տ>ÃÊDÃÊn…Îäʓ>ÃÊDÃÊDž{xÊ iÃ̜Õʍ՘̜Ê`œÊ«iÃÜ>Ê`>ʍ՘Ì>Ê«œÀµÕiÊi˜Ìi˜`œÊµÕiʓiÀiVi“ʜʓiÕÊ>«œˆœÊ iÊ «ÀiÃi˜X>Ê «>À>Ê œÊ µÕiÊ vœÀÊ ˜iViÃÃ?ÀˆœÊ iÊ Ì>“Lj“Ê «œÀµÕiÊ ˜>`>Ê ÃiÊ v>âÊ µÕiÊ iÕÊ ˜KœÊÃ>ˆL>]ʘi“ʘ՘V>Ê«i`ˆÊ˜>`>Ê>ʘˆ˜}Õj“ʵÕiÊiÕÊ«À«ÀˆœÊ˜KœÊv>X>°Ê ÃÌ>“œÃÊ i˜ÛœÛˆ`œÃʘՓʫÀœiV̜]ʓՈ̜ʈ˜ÌiÀiÃÃ>˜ÌiʵÕiÊVœ˜ÃˆÃÌiʘ>Ê`i뜏ՈXKœÊ`œÊ ÀˆœÊ iX>Ê ˜œÊ ˜œÃÃœÊ Vœ˜Vi…œÊ i]Ê ˜œÊ >˜œÊ «>ÃÃ>`œ]Ê Ìœ`œÃÊ œÃÊ Ã?L>`œÃ]Ê `ÕÀ>˜ÌiÊ µÕ>ÌÀœÊ“iÃiÃ]Ê>˜`?“œÃÊ>ÊÌÀ>L>…>ÀʘՓÊ}ÀÕ«œÊ`iÊ{äÊۜÕ˜Ì?ÀˆœÃÊi“Ê̜À˜œÊ`œÊ Àˆœ°Ê/ˆÀ?“œÃÊ̜˜i>`>ÃÊ`iʏˆÝœ]ÊVi˜Ìi˜>ÃÊ`iÊ«˜iÕÃ]ÊviÀÀœÊÛi…œ]ÊÛi}iÌ>ˆÃ]Ê˜Õ“Ê ÌÀ>L>…œÊiÝÌÀi“>“i˜Ìiʈ˜ÌiÀiÃÃ>˜Ìi°Ê œ˜viÀˆ“œÃÊ>}Փ>Ê`ˆ}˜ˆ`>`iÊ>œÊÀˆœÊiX>]Ê µÕiÊ>˜`>Û>ÊiõÕiVˆ`œÊiÊVÀˆ?“œÃÊ>}Փ>Êi“«>̈>ÊVœ“ÊœÊÀˆœÊ«œÀµÕiÊ>ÃÊ«iÃÜ>ÃÊ «>ÃÃ>À>“ÊœÊÃiÕÊÌi“«œÊi“Ê̜À˜œÊ`iÊՓ>ÊV>ÕÃ>°Ê ÊiÕÊiÀ>ÊՓÊ`œÃÊ«Àˆ“iˆÀœÃÊ>Ê V…i}>À°Ê ÊÃKœÊiÃÌiÃÊiÝi“«œÃʵÕiʘœÃÊ`KœÊ`i«œˆÃÊ>Õ̜Àˆ`>`iÊ«>À>Ê«i`ˆÀʈÃÌœÊ œÕÊ>µÕˆœÊi“ʘœ“iÊ`>Ê«œ«Õ>XKœÊµÕiÊÀi«ÀiÃi˜Ì>“œÃ°Ê-iÊVÀˆ>À“œÃÊ>Õ̜Àˆ`>`iÊ >ÌÀ>ÛjÃÊ`œÊÌÀ>L>…œÊÌ>“Lj“Ê>`µÕˆÀˆÀi“œÃÊ>Õ̜Àˆ`>`iÊ«>À>ÊÃiÀ“œÃʈ˜V“œ`œÃ°

Ê`ˆ}˜ˆ`>`iÊÝÊÃiÊ̈À>Ê>ʵÕi“Ê œÊVœ˜Ãi˜ÌˆÀ]ÊÃi>Ê>ÊՓʫÀiȇ `i˜ÌiÊ`iʍ՘Ì>]ÊÃi>Ê>ʵÕi“Ê vœÀ°Ê>ÃÊÀïÀ>ʓՈ̜Ê`œÊ«œ‡ `iÀʵÕiʜÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iÊ Õ˜Ì>ÊÌk“Ê«œÀµÕi]ÊÛi>“œÃ]Ê µÕi“ÊÌi“ÊœÃʜÀX>“i˜ÌœÃÊjÊ>Ê V@“>À>ʓ՘ˆVˆ«>Êi]Êi“LœÀ>Ê i݈ÃÌ>“Ê>VÌÕ>“i˜ÌiÊ>}Փ>ÃÊ Õ˜Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>ÊVœ“ÊÀiViˆ‡ Ì>ÃÊ«À«Àˆ>Ã]Ê>Ê}À>˜`iʓ>ˆœÀˆ>Ê iÃÌ?Ê`i«i˜`i˜ÌiÊ`>ÃÊÌÀ>˜Ãvi‡ Àk˜Vˆ>ÃʵÕiÊÃKœÊiviVÌÕ>`>ð

ÊՓʅœ“i“ÊÀi}ˆœ˜>ˆÃÌ>¶ ÊqÊ œÀ“>“i˜Ìi]ÊÃiÊVœ˜Ãi}ՈÀ“œÃÊՓ>ÊÌÀ>˜ÃviÀk˜Vˆ>Ê`>ÊV@“>À>ʘ>ʜÀ‡ `i“Ê`œÃÊÓäʜÕÊÎäʓˆÊiÕÀœÃÊ«>À>ÊՓ>ʜLÀ>âˆÌ>]ʘÃÊv>âi“œÃÊ`Õ>Ã°Ê ÀiˆœÊ µÕiʵÕ>˜ÌœÊ“>ˆÃÊ«ÀÝˆ“œÊiÃ̈ÛiÀʜʫœ`iÀÊ`œÊVˆ`>`Kœ]ʓ>ˆÃÊÀi뜘Ã>Lˆˆâ>`œÊ jÊi]Ê«œÀÌ>˜Ìœ]ÊVœ˜Ãˆ`iÀœÊµÕiÊ>ÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>XKœÊ˜KœÊÌÀ>À?ʓ>Ê˜i˜…Õ“Ê`iÃ`iÊ µÕiʘKœÊiÃÌi>“œÃÊ>ÊVÀˆ>Àʓ>ˆÃÊՓʫ>Ì>“>ÀÊ`iÊ«œ`iÀÊi“ʵÕiÊ>}Õj“ÊÃiÊÛ>ˆÊ VœœV>À]Ê iÃÌ>Lˆˆâ>ÀÊ >‰Ê iÊ VÀˆ>ÀÊ “>ˆÃÊ Õ“>Ê L>˜`iˆÀ>°Ê -iÊ >Ê Ài}ˆœ˜>ˆâ>XKœÊ ˜KœÊ ÃiÀۈÀÊ>«i˜>ÃÊ«>À>ÊÃ>̈Ãv>âiÀʜÊi}œÊ`iÊ>}Փ>ÃÊ«iÃÜ>ÃʵÕiʘ՘V>ÊVœ˜Ãi}Ո‡ À>“Ê>̈˜}ˆÀʜÕÌÀœÃÊ«>Ì>“>ÀiÃÊ`iÊ«œ`iÀ]ÊiÃÌ?ÊÌÕ`œÊLi“°Ê ÕÃÌ>‡“iʓՈ̜ʜÕۈÀÊ µÕiʜÃʍœÛi˜ÃʏˆVi˜Vˆ>`œÃÊÌk“ʓՈ̜ʓ>ˆÃÊv>Vˆˆ`>`iÊi“Êi˜Vœ˜ÌÀ>ÀÊi“«Ài}œÊ ˜>Ê✘>Ê`>ÊÀ>˜`iʈÃLœ>]ʵÕiʈÃLœ>ÊiÊ6>iÊ`œÊ/iœÊiÃÌKœÊVˆ“>Ê`>ʓj`ˆ>Ê iÕÀœ«iˆ>ÊiʵÕiÊœÊ œÀÌiÊiÃÌ?Ê>ÊÇäÊ«œÀÊVi˜ÌœÊ`iÃÌ>]ʵÕiÊ̜`œÃʜÃÊ}À>˜`iÃÊVi˜‡ ÌÀœÃÊ`iÊ`iVˆÃKœÊÃiÊi˜VœÃÌ>“ÊV>`>ÊÛiâʓ>ˆÃÊiʵÕiʘKœÊ>`ˆ>˜Ì>ÊÃiÀi“ÊÀi}ˆœ‡ ˜>ˆÃÌ>ÃÊÜLÊ«i˜>Ê`iÊÃ>‰Ài“Ê«ÀiÕ`ˆV>`œÃÊ«œÀʈÃÜoÊ*œÀÌÕ}>Ê˜KœÊjʈÃLœ>Ê iÊÌi“œÃʵÕiÊÀiˆÛˆ˜`ˆV>Àʓ>ÃÊÌ>“Lj“ʘKœÊ«i˜Ã>˜`œÊµÕiÊœÊ œÀÌiÊjʜÊ*œÀÌœÊ “>ÃʓՈ̜ʓ>ˆÃʵÕiʈÃÜ°Ê-iÊ̈ÛiÀ“œÃÊiÃÌ>ÊۈÃKœÊ`>ÊÀi}ˆKœÊiÊ`>ÃÊÃÕ>ÃÊ«œÌi˜‡ Vˆ>ˆ`>`iÃ]Ê>}œÊ«œÃˆÌˆÛœÊ>`ۈÀ?°Ê>ÃÊÌ>“Lj“ÊÌi˜…œÊ>}Փ>ÃÊ`iÃVœ˜wÊ>˜X>ÃÊ i“ÊÀi>XKœÊDÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>XKœÊiÊ«i˜ÃœÊµÕiÊÃiÊ>Vœ˜ÌiViÀÊ>Ê`iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>XKœÊÃiÊ `ˆÃÈ«>À?Êi“Ê}À>˜`iÊ«>ÀÌiÊ>ʘiViÃÈ`>`iÊ`>ÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>XKœ°

Îx


՘Ì>Ê`iÊÀi}ÕiÈ> ÎÈ

6>œ˜}œ /œ`>Ê>Ê}i˜ÌiÊÃiʓ>˜ˆviÃÌ>Ê>Êv>ۜÀÊ “>Ãʘˆ˜}Õj“ʵÕiÀÊ`iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>À

œ“œÊ ÃiÊ Ãi˜ÌiÊ >VÌÕ>“i˜ÌiÊ i˜µÕ>˜ÌœÊ >ÕÌ>ÀV>Ê `iÊ vÀi}ÕiÈ>Ê Ài>̈Û>“i˜ÌiÊ>œÃÊ«œ`iÀiÃÊiÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃʵÕiÊÌi“¶ ˜Ì˜ˆœÊ>ÀµÕiÃÊ"ˆÛiˆÀ>Ê­"®ÊqÊ"ʝÀ}KœÊÕ˜Ì>Ê`iÊvÀi}ÕiÈ>Êjʜʫœ`iÀÊ “>ˆÃÊ «iµÕi˜œÊ `>Ê `i“œVÀ>Vˆ>°Ê Ê œÊ “i˜œÃÊ Ài«ÀiÃi˜Ì>ÌˆÛœÊ “>Ã]Ê «>À>Ê Õ“>Ê vÀi}ÕiÈ>]ÊjÊ>µÕiiʵÕiÊâi>Ê«iœÃʈ˜ÌiÀiÃÃiÃÊ`>ÊÃÕ>Ê«œ«Õ>XKœ]ʜÕÊÃi>]ÊjÊ œÊ ˆ˜ÌiÀœVÕ̜ÀÊ `ˆÀiVÌœÊ `œÃÊ ÃiÕÃÊ ÀiÈ`i˜ÌiÃ°Ê Ìi˜`i˜`œÊ >Ê µÕiÊ iÃÌ>“œÃÊ i“Ê Vœ˜Ì>V̜Ê`ˆÀiV̜ÊVœ“Ê>ÃÊ«œ«Õ>XªiÃ]ʜÃÊ«œ`iÀiÃʘKœÊÃKœÊ«Àœ«Àˆ>“i˜ÌiʜÃÊ µÕiÊÃiÊ`iÃi>Àˆ>“°Ê-œ“œÃÊÈÃÌi“>̈V>“i˜ÌiÊVœ˜vÀœ˜Ì>`œÃÊVœ“ÊœÃÊ«ÀœLi“>ÃÊ µÕiÊ>ÃÊ«iÃÜ>ÃʘœÃÊVœ“Õ˜ˆV>“ÊiÊÃi˜Ìˆ“œ‡˜œÃ]Ê«œÀÊÛiâiÃ]ʈ“«œÌi˜ÌiÃÊ«>À>Ê œÃÊ ÃœÕVˆœ˜>À°Ê ۈ`i˜Ìi“i˜Ìi]Ê >Ê ՘Ì>Ê `iÊ Ài}ÕiÈ>Ê `iÊ 6>œ˜}œÊ Vœ>LœÀ>Ê Vœ“Ê >Ê @“>À>Ê ՘ˆVˆ«>Ê `iÊ 6>œ˜}œ]Ê ˆ˜`i«i˜`i˜Ìi“i˜ÌiÊ `iÊ >ÃÊ VœÀiÃÊ «œ‰ÌˆV>Ãʓ՘ˆVˆ«>ˆÃÊiÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>ÃÊ«œ`iÀi“ÊÃiÀÊ`ˆviÀi˜ÌiÃ]ÊÌi“ʵÕiÊi݈Ã̈ÀÊ Vœœ«iÀ>XKœÊ i˜ÌÀiÊ À}KœÃ°Ê ]Ê “ÕˆÌ>ÃÊ ÛiâiÃ]Ê >µÕˆœÊ µÕiÊ ˜KœÊ «œ`i“œÃÊ v>âiÀÊ «œ`iÊ ˜KœÊ ÃiÀÊ “iÓœÊ `œÊ @“LˆÌœÊ `>ÃÊ Vœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ `>Ê Õ˜Ì>Ê `iÊ vÀi}ÕiÈ>°Ê iÃÃiÊV>Ü]ÊÌi˜Ì>“œÃʈ˜ÌiÀVi`iÀʍ՘̜Ê`>Ê @“>À>ʘœÊÃi˜Ìˆ`œÊ`iÊi˜Vœ˜ÌÀ>ÀÊ ÃœÕXªiÃ°Ê }œÀ>]Ê ÃiÊ “iÊ «iÀ}՘Ì>Ê ÃiÊ >ÃÊ Õ˜Ì>ÃÊ `iÛiÀˆ>“Ê ÌiÀÊ “>ˆÃÊ «œ`iÀiÃ]Ê Ài뜘`œÊ V>À>“i˜ÌiÊ µÕiÊ Ãˆ“°Ê +Õ>˜`œÊ ÃiÊ v>>Ê i“Ê `iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>XKœÊ ̜`>Ê >Ê }i˜ÌiÊÃiʓ>˜ˆviÃÌ>Ê>Êv>ۜÀʓ>Ã]ʘ>ÊÀi>ˆ`>`i]ʘˆ˜}Õj“ʵÕiÀÊ`iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>À°Ê Ã]ʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>]ÊVœ“œÊ˜œÃÊi˜Vœ˜ÌÀ>“œÃʘ>ÊL>ÃiÊ`œÊ«œ`iÀ]ÊܓœÃÊ

˜Ì˜ˆœÊ>ÀµÕiÃÊ"ˆÛiˆÀ>]Ê*ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>Ê՘Ì>Ê`iÊÀi}ÕiÈ>Ê`iÊ6>œ˜}œ

œÃʓ>ˆÃÊÃ>VÀˆwV>`œÃÊiÊ>µÕˆ]Ê>Ê`iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>XKœ]ʵÕ>Ãiʘi“ÊÃiÊÛk°Ê ÊjÊՓÊiÀÀœÊ «œÀµÕiʓՈ̜ÃÊ`œÃÊ«ÀœLi“>ÃʵÕiÊÃiÊÛiÀˆwV>“ʘœÊ«>‰Ã]ʘœ“i>`>“i˜ÌiÊ>œÊ ˜‰ÛiÊ`>Êi`ÕV>XKœ]Êi˜ÌÀiʜÕÌÀœÃ]Ê«œ`iÀˆ>“ÊÃiÀÊ>Ìi˜Õ>`œÃÊÃiʅœÕÛiÃÃiʓ>ˆÃÊ `ii}>XKœÊ`iÊ«œ`iÀiÃÊ«>À>Ê>Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>° “ʵÕiʓi`ˆ`>Ê«œ`iÀ?ÊiÃÃiÊ«>˜œÀ>“>Ê>viVÌ>ÀʜʫÀ«ÀˆœÊVœ˜ViˆÌœÊ `iÊ`i“œVÀ>Vˆ>¶ "ÊqÊ œ˜viÃÜʵÕiʜʓiÕÊVœ˜ViˆÌœÊ`iÊ`i“œVÀ>Vˆ>ÊjÊ`ˆviÀi˜ÌiÊ`œÊµÕiÊiÃÌ>“œÃ]Ê ˜iÃÌiʓœ“i˜Ìœ]Ê>ÊۈÛiÀ°Ê>ÃÊÌ>“Lj“ÊܓœÃʘÃʵÕiÊv>âi“œÃÊ>Ê`i“œVÀ>Vˆ>]Ê >ÌÀ>ÛjÃÊ`>ʘœÃÃ>ÊvœÀ“>Ê`iÊۈÛiÀ]Ê`iÊiÃÌ>À]Ê`œÊ˜œÃÜÊVœ“«œÀÌ>“i˜Ìœ°Ê >ʓˆ˜…>Ê «ÌˆV>]Ê>Ê`i“œVÀ>Vˆ>ʈ“«ˆV>ʵÕiʘKœÊ“iÊÜLÀi«œ˜…>Ê>œÊ«œ`iÀʵÕiÊÌi˜…œ]Ê ÀiëiˆÌ>˜`œÊœÃʜÕÌÀœÃÊiʘKœÊˆ˜Û>`ˆ˜`œÊ>ÊÃÕ>Ê«ÀˆÛ>Vˆ`>`iʘi“ÊÌÕ`œÊœÊÀiÃÌœÊ µÕiÊjÊÃiÕÊ«œÀÊ`ˆÀiˆÌœ°Ê*œÀʜÕÌÀœÊ>`œ]ÊÌi“ʵÕiʅ>ÛiÀʓՈ̜ʓ>ˆÃʅՓ>˜ˆÃ“œÊiÊ Ãœˆ`>Àˆi`>`i]Ê>}œÊµÕiʅœiÊÃiÊÛkÊ«œÕVœ°Ê/i“œÃʵÕiÊÃiÀʓ>ˆÃÊ`iëÀi˜`ˆ`œÃÊ `iÊ “>ÌiÀˆ>ˆÃ“œÊ iÊ «i˜Ã>ÀÊ Ì>“Lj“Ê ˜œÃÊ œÕÌÀœÃ°Ê KœÊ jÊ œÊ µÕiÊ >Vœ˜ÌiViÊ iÊ œÊ ˆ˜`ˆÛˆ`Õ>ˆÃ“œÊ˜KœÊv>ۜÀiVi]ʘi“Ê>Ê`i“œVÀ>Vˆ>]ʘi“ÊՓʫœÛœ°Ê*ÀiVˆÃ>“œÃÊ `iÊՓÊVœiV̈ۈӜÊÃ>Õ`?Ûi]ÊVœœ«iÀ>̈ۈÃÌ>o -i˜Ìi‡ÃiÊ Õ“Ê «œ‰ÌˆVœÊ >“>À}ÕÀ>`œÊ v>ViÊ >Ê iÃÌ>Ê iˆÊ i“Ê `ˆÃVÕÃÃKœÊ µÕiÊ ÀïÀ>Ê >œÃÊ «ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ `iÊ Õ˜Ì>Ê >}՘ÃÊ `ˆÀiˆÌœÃÊ `iÊ ÛœÌœÊ i“Ê µÕiÃ̪iÃÊ`iÊ@“LˆÌœÊ“Õ˜ˆVˆ«>¶ "Ê qÊ “Ê «>ÀÌiÊ Ãˆ˜ÌœoÊ >ÃÊ Ì>“Lj“Ê ÀiVœ˜…iXœÊ µÕiÊ Õ“Ê «ÀiÈ`i˜ÌiÊ `iÊ Õ˜Ì>ÊÌi“Ê>ÃÃi˜ÌœÊ˜>Ê>ÃÃi“Liˆ>ʓ՘ˆVˆ«>Ê«œÀʈ˜iÀk˜Vˆ>]ÊÀi«ÀiÃi˜Ì>˜`œÊœÊ À}KœÊ Õ˜Ì>Ê `iÊ vÀi}ÕiÈ>Ê “>ÃÊ ˜KœÊ vœˆÊ Õ“Ê V>˜`ˆ`>ÌœÊ `ˆÀiVÌœÊ DÊ >ÃÃi“Liˆ>°Ê ]ÊÃiÊ«œÀÊՓʏ>`œÊVœ˜VœÀ`œÊµÕiÊՓʫÀiÈ`i˜ÌiÊ`iʍ՘Ì>ʘKœÊ`iÛiÊÌiÀÊ`ˆÀiˆÌœÊ >Ê ÛœÌœÊ i]Ê >ÌjÊ >Ê >ÃÃi˜Ìœ]Ê ˜>Ê >ÃÃi“Liˆ>Ê “Õ˜ˆVˆ«>]Ê «œÀÊ œÕÌÀœÊ >`œ]Ê Ãˆ˜ÌœÊ >Ê ˜iViÃÈ`>`iÊ`iÊÌiÀÊiÃÃ>ÊÀi«ÀiÃi˜Ì>̈ۈ`>`i°Ê>Ã]ÊÃiʅœÕÛiÃÃiÊiviV̈Û>“i˜ÌiÊ Õ“>Ê`iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>XKœ]ʘKœÊ…>ÛiÀˆ>Ê>ʘiViÃÈ`>`iÊ`iʜʫÀiÈ`i˜ÌiÊ`>ʍ՘Ì>Ê iÃÌ>ÀÊ ˜œÊ «>À>“i˜ÌœÊ “Õ˜ˆVˆ«>Ê iÊ ÛœÌ>ÀÊ «œÀµÕiÊ ÌiÀˆ>Ê >ÃÊ ÃÕ>ÃÊ Vœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ «À«Àˆ>ÃÊ«>À>ÊiÝiÀViÀÊ>ÃÊÃÕ>ÃÊv՘XªiÃÊiÊÃiÀˆ>ʘ>ÃÊ>ÃÃi“Liˆ>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>ÃÊ µÕiÊ `iÛiÀˆ>Ê Ài뜘`iÀÊ «iÀ>˜ÌiÊ œÊ «œÛœÊ i“Ê ˜œ“iÊ `œÊ À}KœÊ µÕiÊ Ài>“i˜ÌiÊ Ài«ÀiÃi˜Ì>°Ê }œÀ>]Ê ˆÀÊ DÊ V@“>À>Ê œÕÊ DÊ >ÃÃi“Liˆ>Ê “Õ˜ˆVˆ«>Ê v>âiÀÊ Õ“Ê vÀiÌi]Ê iÕʘKœÊ>ViˆÌœ°Ê-œÕÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÊ`iʍ՘Ì>ʅ?Ê£{Ê>˜œÃÊiʘ՘V>ÊwâÊvÀiÌiÃÊ«œÀµÕiÊ ÃiˆÊ µÕiÊ Ìi˜…œÊ œÃÊ “iÕÃÊ `ˆÀiˆÌœÃÊ iÊ `iÛiÀiÃ°Ê KœÊ «ÀiVˆÃœÊ `iÊ Ûi˜`iÀÊ œÊ “iÕÊ ÛœÌœÊ«œÀµÕiÊ>µÕˆœÊµÕiÊ«iXœÊ˜KœÊjÊ«>À>ʓˆ“Ê“>ÃÊ«>À>Ê>ʓˆ˜…>ÊvÀi}ÕiÈ>Êi]Ê ˜>ÊiÛi˜ÌÕ>ˆ`>`iÊ`iÊÃiÀÊVœ˜Ìi“«>`œÊ˜œÊ«>˜œÊ`iÊ>V̈ۈ`>`iÃʓ՘ˆVˆ«>ÊiÊ œÀX>“i˜ÌœÊVœ“ÊVœˆÃ>ÃʵÕiÊ`ˆ}>“ÊÀiëiˆÌœÊDÊvÀi}ÕiÈ>Ê`iÊ6>œ˜}œ]ÊÌi˜…œÊ>Ê œLÀˆ}>XKœÊ`iÊ>˜>ˆÃ>ÀÊ>Ãʜ«XªiÃÊi]ÊÃiÊi˜Ìi˜`iÀʵÕiÊ>ʓˆ˜…>ÊvÀi}ÕiÈ>ÊiÃÌ?Ê>Ê ÃiÀÊ«ÀiÕ`ˆV>`>]ʘKœÊÌi˜…œÊ˜>`>ʵÕiÊۜÌ>ÀÊv>ۜÀ>Ûi“i˜Ìi]ÊÃi>ʵÕi“ÊvœÀʵÕiÊ iÃÌi>ʘœÊ«œ`iÀʓ՘ˆVˆ«>°Ê˜viˆâ“i˜Ìi]ʓՈ̜ÃÊ`œÃʓiÕÃÊVœi}>ÃÊÌiÀKœÊµÕiÊ v>âiÀÊiÃÃiÊ«>«i]ÊۜÌ>˜`œÊv>ۜÀ>Ûi“i˜ÌiÊVœˆÃ>ÃʵÕiÊ`iÛiÀˆ>“ÊۜÌ>ÀÊVœ˜ÌÀ>Ê iÊۈVi‡ÛiÀÃ>°Ê ÕÊ̜ۜÊVœ˜ÃVˆi˜Ìi“i˜ÌiÊi]ʘ>ʓ>ˆœÀˆ>Ê`œÃÊV>ÜÃ]Ê̜ۜÊVœ˜ÌÀ>°Ê }œÀ>]Ê Ìi˜`œÊ µÕiÊ v>âiÀÊ «>ÀÌiÊ `>Ê >ÃÃi“Liˆ>Ê “Õ˜ˆVˆ«>]Ê VÀiˆœÊ µÕiÊ ÌiÀ“œÃÊ µÕiʜÊv>âiÀʘœÊÃiÕÊ̜`œ°Ê ÊÃiÊ>ʏiˆÊ>«œ˜Ì>ÀÊ«>À>ʵÕiʘKœÊ«œÃÃ>“œÃÊۜÌ>ÀÊœÊ «>˜œÊ`iÊ>V̈ۈ`>`iÃÊiʜʜÀX>“i˜Ìœ]ÊjÊ«ÀiviÀ‰ÛiÊ˜KœÊiÃÌ>Àʏ?°Ê Ã]ʘ>Ãʍ՘Ì>ÃÊ `iÊ vÀi}ÕiÈ>]Ê ˜KœÊ «ÀiVˆÃ>“œÃÊ µÕiÊ œÃÊ “Õ˜ˆV‰«ˆœÃÊ ˜œÃÊ `ki“Ê iӜ>ÃÊ ˜i“Ê >˜`>“œÃÊV?Ê«>À>ʈÃÜ°Ê->Li“œÃÊ}iÀˆÀʜÃʘœÃÜÃÊÀiVÕÀÜÃÊiʘKœÊ«ÀiVˆÃ>“œÃÊ `iÊ “i˜`ˆ}>À°Ê ÕÊ ˆ˜ÌiÀÀœ}œ‡“iÊ ÃœLÀiÊ µÕ>Ê ÃiÀ?Ê œÊ ˆ˜ÌiÀiÃÃiÊ `iÊ iÝVÕˆÀÊ œÃÊ «ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iʍ՘Ì>Ê`iÊՓ>ÊۜÌ>XKœÊ“Õ˜ˆVˆ«>°Ê-iÊiÃÌ?ʏ?Ê«œÀÊ`ˆÀiˆÌœÊ«œÀµÕiÊ Ìi“Ê>ÃÃi˜Ìœ]Ê>œÊ«ÀiÌi˜`iÀi“ÊiÝVÕˆ‡œÃ]ʵÕiʜÊv>X>“ʘœÊÃiÕÊ̜`œÊiʘKœÊ…iÃÊ


Vœ˜wÊÀ>“ÊÃiµÕiÀÊ>ÃÃi˜ÌœÊ˜>ÃÊ>ÃÃi“Liˆ>Ãʓ՘ˆVˆ«>ˆÃ° ]Ê«œÀÌ>˜Ìœ]ÊՓʅœ“i“Ê>Êv>ۜÀÊ`>ÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>XKœo "Ê qÊ -i“Ê `Öۈ`>°Ê ˆ?Ã]Ê ÀiÛiiˆÊ iÃÃ>Ê Ìi˜`k˜Vˆ>Ê >µÕ>˜`œÊ `>Ê Ài>ˆâ>XKœÊ `œÊ ÀiviÀi˜`œ°Ê ÀiˆœÊ µÕiÊ >Ê VÀˆ>XKœÊ `iÊ Ài}ˆªiÃÊ ˜œÊ «>‰ÃÊ Ãˆ}˜ˆwÊV>À?Ê Õ“Ê >Vœ“«>˜…>“i˜ÌœÊ“Ո̜ʓ>ˆÃÊiwÊV>âÊ`œÃʈ˜ÛiÃ̈“i˜ÌœÃ]Ê«œÌi˜Vˆ>˜`œÊ>Ãȓ]Ê ˆ}Õ>“i˜Ìi]ÊՓ>Ê`iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>XKœ° œÊ i˜Ì>˜Ìœ]Ê >Ê Ài}ˆKœÊ œÀÌi]Ê µÕiÊ Ì>˜ÌœÊ ÀiˆÛˆ˜`ˆV>Û>Ê i“Ê £™™nÊ >Ê Ài>ˆâ>XKœÊ `iÊ Õ“Ê ÀiviÀi˜`œÊ ÜLÀiÊ >Ê Ài}ˆœ˜>ˆâ>XKœ]Ê ÛœÌœÕÊ Vœ˜ÌÀ>o "ÊqÊ iÃÃiÊ>ëiV̜]ÊVՏ«œÊՓʫœÕVœÊœÊ“iÕÊ«>À̈`œ]ʵÕiʘKœÊÃiÊi“«i˜…œÕÊ «Àœv՘`>“i˜Ìiʘ>ÊV>ÕÃ>Ê`>ÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>XKœ°Ê"Ê*>À̈`œÊ-œVˆ>ˆÃÌ>ÊiÀ>ʜʓi˜ÌœÀÊ `>ÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>XKœÊ“>Ã]ʵÕ>˜`œÊV…i}?“œÃÊDÊV>“«>˜…>]ʘKœÊ“>˜ˆviÃ̜ÕÊÕ“Ê ˆ˜ÌiÀiÃÃiÊÃjÀˆœ°Ê>ÃÊi˜Ìi˜`œÊµÕiÊÃiʅœÕÛiÀÊՓʘœÛœÊÀiviÀi˜`œ]ʜʓiÓœÊ ÀiÛi>À?Ê>Êۜ˜Ì>`iÊ`>Ê«œ«Õ>XKœÊ«>À>ÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>À°ÊÃÊ«iÃÜ>ÃÊiÃÌKœÊ>ÊÛiÀÊ µÕiʍ?ÊÃiÊ«iÀ`iÕʓՈ̜ÊÌi“«œÊiʵÕi“ÊiÃ̈ÛiÀÊ>Ìi˜ÌœÊÀiVœ˜…iViʵÕiÊiÃÌ>“œÃÊ >ÊV>“ˆ˜…>ÀÊ«>À>ÊÌÀ?ðÊ"ÊVi˜ÌÀ>ˆÃ“œÊ>ÌjÊ«œ`iÀˆ>ÊÌiÀÊ>}Փʈ˜ÌiÀiÃÃiÊÃiÊvœÃÃiÊ Ài>“i˜ÌiÊiviV̈ۜ°Ê>ÃÊÌ>ÊÝÊ>Vœ˜ÌiViÊi“ÊÀi}ˆ“iÃÊviV…>`œÃ°Ê ՓÊÀi}ˆ“iÊ >LiÀ̜Ê`i“œVÀ?̈Vœ]ʜÕʜʫ>‰ÃÊjÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>`œÊiÊ«ÀœVÕÀ>‡ÃiÊwÊÃV>ˆâ>ÀÊqÊÌk“Ê i˜ÌÀ>`œÊÀˆœÃÊ`iÊ`ˆ˜…iˆÀœÊ˜iÃÌiÊ«>‰ÃÊiʘKœÊÃiÊÛkʘ>`>°Ê*>ÃÃ>`œÃʓ>ˆÃÊ`iÊÎäÊ >˜œÃÊ`iÊ`i“œVÀ>Vˆ>]ÊiÃÌ>“œÃÊ>«i˜>ÃÊՓʫœÕVœÊ“i…œÀʓ>ÃʓՈ̜Ê>L>ˆÝœÊ`iÊ œÕÌÀœÃÊ«>‰ÃiÃÊiÕÀœ«iÕÃʵÕiÊiÃÌ>Û>“Ê«ˆœÀiÃʵÕiʘÃÊiʵÕi]Êi˜ÌÀiÌ>˜Ìœ]ÊÃ>‰À>“Ê `œÊvœÃÜÊiÊۈÛi“Ê…œiÊLi“Ê“>ˆÃÊ`iÃ>vœ}>`œÃ° "Ê iÝiÀV‰VˆœÊ `œÊ «œ`iÀÊ œV>Ê jÊ i˜Ìi˜`ˆ`œÊ Vœ“œÊ Փ>Ê `>ÃÊ }À>˜`iÃÊ Vœ˜µÕˆÃÌ>ÃÊ `iÊ LÀˆ]Ê i˜µÕ>˜ÌœÊ >«ÀœÝˆ“>XKœÊ `œÊ ÃÌ>`œÊ DÊ «œ«Õ>XKœoÊ+Õiʓ>ˆÃ‡Û>ˆ>ÃÊÃÕÀ}ˆÀ>“Êi˜ÌÀiÌ>˜Ìœ¶ "ÊqÊ œ˜µÕˆÃÌ>Êi“ʵÕk¶ÊÌi˜`i˜`œÊDÃÊiÝ«iVÌ>̈Û>ÃʵÕiÊVÀˆ?“œÃ]ʘKœÊÌi“œÃÊ «œ`iÀiÃʘi˜…Õ˜ÃoÊ-iÊ̈ÛjÃÃi“œÃ]Ê«œÀÊiÝi“«œ]ʜÊi˜Ãˆ˜œÊL?ÈVœÊi˜ÌÀi}ÕiÊ DÃÊvÀi}ÕiÈ>Ã]ÊÃiÊ̈ÛjÃÃi“œÃʍ>À`ˆ˜Ã‡`i‡ˆ˜v@˜Vˆ>]ÊVÀiV…iÃ]ÊVi˜ÌÀœÃÊ`iÊ`ˆ>ÊiÊ`iÊ Vœ˜Û‰Ûˆœ]Êi˜ÌÀiʜÕÌÀ>Ãʈ˜vÀ>‡iÃÌÀÕÌÕÀ>Ã]ÊÌ>ÛiâÊ>ÃÊVœˆÃ>ÃÊVœ“iX>ÃÃi“Ê>Ê̜“>ÀÊ œÕÌÀœÊÀՓœ°Ê ݈ÃÌi“Êië>XœÃÊ«ÖLˆVœÃ]ÊVœ“œÊœÃʍ>À`ˆ˜Ã]ʜÃÊ>ÀÀÕ>“i˜ÌœÃÊiÊ «>ÃÃiˆœÃ]ÊVՍ>Ê«ÀiÃiÀÛ>XKœÊ˜KœÊiÃÌ?Êi˜ÌÀi}ÕiÊDÃʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>ÊiʘKœÊ i˜Ìi˜`œÊ«œÀµÕk°Ê/>“Lj“ʘKœÊ«iÀViLœÊ«œÀʵÕiÊÃKœÊ>ÃÊV@“>À>ÃÊ>ÊLi˜iwÊVˆ>ÀÊ `>Ê ˆ˜ÃÌ>>XKœÊ `iÊ ÃÕ«œÀÌiÃÊ «ÕLˆVˆÌ?ÀˆœÃÊ ˜>ÃÊ vÀi}ÕiÈ>Ã]Ê VՍœÃÊ «ÀœÛiˆÌœÃÊ «œ`iÀˆ>“ÊÃiÀÊV>˜>ˆâ>`œÃÊ«i>Ãʍ՘Ì>ÃÊ«>À>Ê>ÃʜLÀ>ÃʵÕiÊÀiwÊÀœ°Ê+Õ>˜`œÊÃiÊ v>>Êi“Ê`iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>XKœ]ÊjÊ«ÀiVˆÃ>“i˜ÌiÊ«œÀÊ>‰ÊµÕiÊ`iÛiÀ‰>“œÃÊVœ“iX>À°Ê Ê ÌiÀ‰>“œÃʓՈ̜ʵÕiÊ`ˆÃVṎÀoÊ*œÀʵÕiÊjʵÕiÊ>ÃÊ«iµÕi˜>ÃÊiʓj`ˆ>ÃʜLÀ>Ã]Ê µÕiÊ`ˆâi“ÊÀiëiˆÌœÊ>œÊ ÃÌ>`œ]ʘKœÊÃKœÊviˆÌ>ÃÊ«i>Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>ʓ>ÃÊ Ãˆ“Ê «iœÃÊ “Õ˜ˆV‰«ˆœÃÊ µÕiÊ `i«œˆÃÊ >ÃÊ >`Õ`ˆV>“Ê «iœÊ `œLÀœÊ œÕÊ ÌÀˆ«œÊ `œÊ

Û>œÀÊ Ài>¶Ê *œÀÊ µÕiÊ jÊ µÕiÊ >ÃÊ >ÃÈÃÌi˜ÌiÃÊ ÃœVˆ>ˆÃÊ iÃÌKœÊ i˜wÊ>`>ÃÊ `i˜ÌÀœÊ `iÊ Õ“>ÊV@“>À>¶Ê*œÀʵÕiÊjʵÕiʘKœÊiÃÌKœÊ`i˜ÌÀœÊ`>ÃÊvÀi}ÕiÈ>öÊ"Ê«œÛœÊ˜KœÊ V…i}>ÊDÊV@“>À>oÊ>ÃÊÛi“ÊDÊvÀi}ÕiÈ>ÊÀiV>“>ÀʵÕ>˜`œÊÌi“Ê«ÀœLi“>ÃʜÕÊ `ˆwÊVՏ`>`iÃoÊ*œÀÊÛiâiÃ]ʜÃÊ«ÀœLi“>ÃʘKœÊÃKœÊ܏ÕVˆœ˜>`œÃÊ`iۈ`œÊDÊv>Ì>Ê `iʓiˆœÃʜÕÊÀiVÕÀÜÃʅՓ>˜œÃʓ>ÃÊv>ViÊDÊÃÕ>Ê`iwÊVˆi˜ÌiÊVœœV>XKœ°

JUNTA DE FREGUESIA DE VALONGO

Largo do Centenário – 4440-508 Valongo. Telef. 224220271/2041 . Fax 224222043 website: www.jf-valongo.pt . e-mail: junta.freguesia.valongo@jf-valongo.pt

ÎÇ


՘Ì>Ê`iÊÀi}ÕiÈ>

À“iȘ`i 6œÌ>ÀÊՓʜÀX>“i˜ÌœÊiÊՓʫ>˜œÊ “Õ˜ˆVˆ«>ÊjÊv՘`>“i˜Ì> "ʵÕiÊÃi˜ÌˆÕʵÕ>˜`œ]ʅ?Ê`œˆÃÊ>˜œÃÊiʓiˆœ]ÊviâʜÊ`ˆ>}˜Ã̈VœÊ`>Ê Vˆ`>`iÊ`iÊ À“iȘ`iÊiÊÃiÊ>«iÀViLiÕÊ`œÊi}>`œÊµÕiʅiÀ`>Û>ʘ>Ê ՘Ì>Ê`iÊÀi}ÕiÈ>¶ ˜Ì˜ˆœÊ*>ˆÃÊ­*®ÊqÊ œ˜viÃÜʵÕiʘKœÊvˆÊµÕiˆÊÃÕÀ«Àii˜`ˆ`œÊ>ÌjÊ«œÀµÕiÊ>Ê vÀi}ÕiÈ>ʘKœÊiÃÌ>Û>Ê>ÃȓÊÌKœÊ“>ÊVœ“œ]Ê«œÀÊÛiâiÃ]ÊÃiʜÕÛiÊi]Ê>j“Ê`ˆÃÜ]Ê >ʍ՘Ì>Ê`iÊvÀi}ÕiÈ>ʘKœÊ«œ`iÊv>âiÀʓՈ̜ʓ>ˆÃÊ«œÀµÕi]Êv>ViÊ>œÃÊiÃV>ÃÜÃÊ Ç]ÓʵՈ“iÌÀœÃʵÕ>`À>`œÃÊ`iÊ?Ài>Ê`œÊÌiÀÀˆÌÀˆœ]ʜʵÕiÊVœ˜ÌÀˆLՈʫ>À>ʵÕiÊ >ÊvÀi}ÕiÈ>ÊiÃÌi>Ê̜`>Ê̜“>`>°Ê >ʓ>…>ÊÕÀL>˜>Ê`>ÊVˆ`>`i]ʅ>ۈ>Ê>«i˜>ÃÊ `œˆÃÊvœVœÃ]Ê>Ê?Ài>Êi˜ÌÀiʜÊÀˆœÊiX>]ʜ˜`iÊiÃÌ>Û>ʈ˜ÃÌ>>`>Ê>Ê,iȘiˆÀ>]ÊiʜÃÊ œ˜ÌiÃÊ`>Ê œÃÌ>°Ê >Ãʓ>À}i˜ÃÊ`œÊÀˆœ]ÊiÃÌ?Ê>ÊÃiÀÊVœ˜ÃÌÀՉ`œÊՓÊ}À>˜`iÊ i“«Àii˜`ˆ“i˜ÌœÊ µÕiÊ Vœ˜Ã̈ÌՈÀ?]Ê i“Ê “iÕÊ i˜Ìi˜`iÀ]Ê Õ“Ê i݇‰LÀˆÃÊ `>Ê iÀ>Ê Vœ˜Ìi“«œÀ@˜i>Ê`iÃÌ>ÊVˆ`>`i°Ê œÃÊœ˜ÌiÃÊ`>Ê œÃÌ>]ÊՓ>Ê✘>Ê Li>]Ê iÃÌ?Ê >Ê ÃiÀÊ Ì>“Lj“Ê >ÛœÊ`>ʈ˜ÌiÀÛi˜XKœÊ`iÊ Õ“Ê Lœ“Ê Vœ˜ÃÌÀÕ̜À° +ÕiÊ «ÀˆœÀˆ`>`iÃÊ ii}iÊi˜ÌKœÊ«>À>Ê iÃÌiʓ>˜`>̜¶ *Ê qÊ Ê «Àˆ˜Vˆ«>Ê «ÀˆœÀˆ`>`iÊjÊ>Ê Vœ˜VÕÃKœÊ `>Ê ÌiÀViˆÀ>Ê v>ÃiÊ `iÊ Vœ˜ÃÌÀÕXKœÊ `œÊ i`ˆv‰VˆœÊÃi`iÊ`>Ê ՘Ì>Ê `iÊ Ài‡ }ÕiÈ>°Ê Ê iÃÌÀՇ ÌÕÀ>ʵÕiÊ>Vœ…iʜÃÊ ÃiÀۈXœÃÊ>`“ˆ‡ ˜ˆÃ‡

ÌÀ>̈ۜÃÊiÃÌ?ÊVœ˜VÕ‰`>ÊiÊi“Êv՘Vˆœ˜>“i˜ÌœÊiʜʵÕiÊVœ˜VÕˆÀi“œÃÊ«Ài˜`i‡ÃiÊ Vœ“Ê>Ê?Ài>ÊVՏÌÕÀ>]ÊՓÊ>Õ`ˆÌÀˆœ]ÊՓ>ÊLˆLˆœÌiV>ÊiÊՓÊÃ>KœÊ˜œLÀiʵÕiÊÃiÀ?Ê `iÃ̈˜>`œÊiÊvˆÊV>À?Ê>œÊÃiÀۈXœÊ`>Ê«œ«Õ>XKœÊiÊ`>Ãʈ˜Ã̈ÌՈXªiÃÊ`>ʘœÃÃ>ÊVˆ`>`iÊ iÊ`iʵÕi“ʘœÃÊۈÈÌi°ÊÊÃi}՘`>Ê«ÀˆœÀˆ`>`iÊVœ˜ÃˆÃÌiÊi“ÊVœ˜Ìˆ˜Õ>ÀÊ>ÊÃiÀۈÀÊLi“°Ê /i“œÃʵÕiÊ«i˜Ã>Àʘ>ʵÕiÃÌKœÊ`œÊ i˜ÌÀœÊ`iÊ->Ö`i°Ê6>“œÃʈ˜>Õ}ÕÀ>ÀÊՓʘœÛœÊ Vi˜ÌÀœÊ˜>Ê i>Êi“Ê՘…œ]ʜʵÕiÊ«œÃÈLˆˆÌ>À?Ê>ÊÌÀ>˜ÃviÀk˜Vˆ>Ê`iÊÓxÊ>ÊÎäʓˆÊ ÕÌi˜ÌiÃÊ`>Ê>VÌÕ>Ê«>À>Ê>ÊvÕÌÕÀ>Ê՘ˆ`>`i°Ê"ÕÌÀ>ʜLÀ>ʵÕiÊ}œÃÌ>Àˆ>Ê`iÊÛiÀÊVœ˜‡ VÀïâ>`>ÊjʜʓiÀV>`œ°Ê"Ê>VÌÕ>ÊjÊ>}œÊµÕiʘœÃÊi˜ÛiÀ}œ˜…>Ê>VÌÕ>“i˜Ìi]ÊՓ>Ê iÃÌÀÕÌÕÀ>ʵÕiÊjÊiÝ«œÀ>`>Ê«i>ʍ՘Ì>Ê`iÊvÀi}ÕiÈ>ʓ>ÃʵÕiÊ«iÀÌi˜ViÊDÊV@“>À>Ê “Õ˜ˆVˆ«>°Ê"ʵÕiÊ`ivi˜`œÊjÊ>ÊVœ˜ÃÌÀÕXKœ]ʘœÊ>VÌÕ>ÊÌiÀÀi˜œ]Ê`iÊՓÊi`ˆv‰VˆœÊ“Տ̈‡ ÕÜÃʵÕiÊ«œ`iÀˆ>]ÊiÛi˜ÌÕ>“i˜Ìi]Ê>Vœ…iÀÊiÝ«œÃˆXªiÃ]ÊÃiÀۈÀÊVœ“œÊ«œÃ̜ʫ>À>Ê>Ê *œ‰Vˆ>Ê`iÊ-i}ÕÀ>˜X>Ê*ÖLˆV>ÊVՍ>Ãʈ˜ÃÌ>>XªiÃÊÃKœÊ«ÀiV?Àˆ>ÃÊiÊVœ“œÊ“iÀV>`œ°Ê *œÀÊvˆÊ“]Ê}œÃÌ>Àˆ>Ê`iÊÛiÀÊ>ˆ˜`>Ê>«ÀœÛiˆÌ>`œÊiÊÀi>LˆˆÌ>`œÊœÊi`ˆv‰VˆœÊ`œÊ>˜Ìˆ}œÊVˆ‡ ˜i“>Ê`iÊ À“iȘ`i°Ê*iœÊµÕiÊÃiˆ]ʍ?ÊvœˆÊ>`µÕˆÀˆ`œÊ>œÊÃiÕÊ>˜ÌiÀˆœÀÊ«Àœ«ÀˆiÌ?ÀˆœÊiÊ i݈ÃÌiÊՓʫÀœiV̜ʵÕiÊ«ÀiÛkÊ>ʈ˜ÃÌ>>XKœÊ`iÊՓÊ/Ê`iÃ̈˜>`œÊ>ʍœÛi˜ÃÊ>ÌjÊ>œÊ ˜œ˜œÊ>˜œÊ`iÊiÃVœ>Àˆ`>`i° À“iȘ`iÊjÊՓ>ÊVˆ`>`iʵÕiÊ>Vœ…iÊ>}՘ÃʘÖViœÃÊ «œ«Õ>Vˆœ˜>ˆÃÊV>Ài˜Vˆ>`œÃ]Ê`iʵÕiÊVœ˜Ã̈ÌՈÊiÝi“«œÊ>Êi݈ÃÌk˜Vˆ>Ê`iÊVˆ˜VœÊL>ˆÀ‡ ÀœÃÊÜVˆ>ˆÃ°Ê Ê …>LˆÌÕ>“i˜ÌiÊ Vœ˜vÀœ˜Ì>`œÊ Vœ“Ê ܏ˆVˆÌ>XªiÃÊ `iÊ ‰˜`œiÊ Ãœ‡ Vˆ>¶ *ÊqÊ KœÊÜÕÊ«Àœ«Àˆ>“i˜ÌiÊVœ˜vÀœ˜Ì>`œÊ“>ÃÊ>«iÀViLœ‡“iÊ`œÃÊ«ÀœLi‡ “>ÃʵÕiÊÛKœÊ>viVÌ>˜`œÊ>Ê«œ«Õ>XKœ°Êiˆâ“i˜Ìi]ʵÕ>˜`œÊV…i}ÕiˆÊDʍ՘Ì>]Ê Ì‰˜…>“œÃÊ`Õ>ÃÊ>ÃÈÃÌi˜ÌiÃÊÜVˆ>ˆÃÊ`iÃÌ>V>`>ÃÊ«i>Ê-i}ÕÀ>˜X>Ê-œVˆ>ÊµÕi]Ê `œˆÃÊ`ˆ>ÃÊ«œÀÊÃi“>˜>]Êv>âi“Ê>Ìi˜`ˆ“i˜ÌœÊ>ʵÕi“ÊœÊ܏ˆVˆÌi°Ê,i>ˆâ>“ÊÕ“Ê ÌÀ>L>…œÊ“Ո̜ʈ“«œÀÌ>˜Ìi]ÊÌ>“Lj“ÊÌi˜…œÊVœ˜ÃVˆk˜Vˆ>Ê`iʵÕi]Ê«œÀÊÛiâiÃ]Ê ˜KœÊ Ìk“Ê œÃÊ “iˆœÃÊ `iÃi?ÛiˆÃÊ «>À>Ê «œ`iÀi“Ê Ã>̈Ãv>âiÀÊ >ÃÊ «ÀiÌi˜ÃªiÃÊ `iÊ µÕi“Ê ˜iViÃÈÌ>Ê “>ÃÊ ˜KœÊ ÃiÀ?Ê “i˜œÃÊ ÛiÀ`>`iÊ µÕiÊ “ÕˆÌ>Ê }i˜ÌiÊ ÀiV>“>Ê >µÕˆœÊ>ʵÕiʘKœÊÌi“Ê`ˆÀiˆÌœÊœÕʘKœÊ`iÛiÀˆ>ÊÌiÀ°°°Ê>ÃÊÌi“œÃÊՓ>ÊiÃÌÀÕÌÕÀ>]Ê Õ“Ê}>Lˆ˜iÌiÊiʜÊVœÀ>XKœÊ>LiÀ̜ʫ>À>ÊÀiViLiÀÊ>ÃÊ«iÃÜ>Ã°Ê ÊiÕʵÕiʜÊÃi˜ÌˆÊ ˜>Ê«iiʵÕ>˜`œÊiÀ>ʓ>ˆÃʍœÛi“]ÊÃiˆÊµÕiÊjʓՈ̜ʈ“«œÀÌ>˜ÌiÊ`>À“œÃÊVœLiÀ‡ ÌÕÀ>ÊiÊՓÊViÀ̜ÊV>œÀʅՓ>˜œÊDÃÊ«iÃÜ>Ã]ÊÜLÀiÌÕ`œÊ˜œÃÊVi˜ÌÀœÃÊÕÀL>˜œÃÊ i“ʵÕiʓՈÌ>Ê}i˜ÌiÊۈÛiʘœÊˆ“ˆ>ÀÊ`>Ê«œLÀiâ>ʓ>Ãʜ˜`i]Ê>œÊVœ˜ÌÀ?ÀˆœÊ`œÊ ˆ˜ÌiÀˆœÀ]ʘKœÊi݈ÃÌiÊÌ>˜Ì>Ê܏ˆ`>Àˆi`>`iʘi“Ê>Ê«œÃÈLˆˆ`>`iÊ`iÊÃiÊÀiVœÀÀiÀÊ >œÊV>“«œÊ«>À>ÊÃÕ«ÀˆÀÊViÀÌ>ÃʘiViÃÈ`>`iÃʓ>ˆÃÊL?ÈV>ð À“iȘ`iÊ>ˆ˜`>ÊjÊՓÊ`œÀ“ˆÌÀˆœÊ`œÊ*œÀ̜¶ *ÊqÊ?ʘKœÊjÊLi“ÊՓÊ`œÀ“ˆÌÀˆœ°Ê?ÊÌi“œÃʈ˜`‰VˆœÃÊ`iʵÕ>ˆ`>`i°Ê /i“œÃÊՓ>ÊviˆÀ>Ê`œÊˆÛÀœ]ÊÌi“œÃÊՓʫ>ÀµÕiÊÕÀL>˜œÊµÕiʘœÊ6iÀKœ]ʜÕÊ ˜>ÃÊÀiÃÌ>˜ÌiÃÊiÃÌ>XªiÃÊ>œÃÊ`œ“ˆ˜}œÃ]ÊÀiLi˜Ì>Ê«i>ÃÊVœÃÌÕÀ>Ã]ÊÌi“œÃÊ Vˆ˜i“>ÃʓՈ̜ʫÀÝˆ“œÃ]ÊÛ>“œÃÊÌiÀÊÌ>“Lj“ÊՓʅœÃ«ˆÌ>Ê“Ո̜ʫÀ‡ ݈“œ]Êi“ʏvi˜>°°°Ê}œÀ>]ʅ?ÊÎäʜÕÊ{äÊ>˜œÃÊVœ˜Ã̈ÌՈÕÊՓ>ÊÛ>˜Ì>}i“Ê ÃiÀÊ Õ“Ê `œÀ“ˆÌÀˆœÊ `œÊ *œÀ̜°Ê À“iȘ`iÊ ?Ê Ìˆ˜…>Ê Õ“>Ê Lœ>Ê Ài`iÊ `iÊ ÌÀ>˜Ã«œÀÌiÃʵÕiÊ>ʏˆ}>Û>Ê>œÊ}À>˜`iÊVi˜ÌÀœÊiÊ>ÃÊ«iÃÜ>ÃÊ«ÀœVÕÀ>Û>“Ê ˆÃÌœÊ Vœ“œÊ Õ“Ê `œÀ“ˆÌÀˆœÊ qÊ `>‰Ê >Ê iÝ«œÃKœÊ `>Ê Vˆ`>`i°Ê ÕÊ `ˆÀˆ>Ê µÕiÊ iÃÌKœÊ>µÕˆÊ«iÃÜ>ÃʜÀˆÕ˜`>ÃÊ`iÊÎääÊVœ˜Vi…œÃ°Ê>Ãʅœiʍ?ÊÌi“œÃÊ Õ“Ê Ãi“Ê ˜Ö“iÀœÊ `iÊ ÃiÀۈXœÃÊ “Տ̈«ˆV>`œÃÊ µÕiÊ Ì>“Lj“Ê >Õ`>“Ê >Ê Vœ˜viÀˆÀʵÕ>ˆ`>`iÊ`iÊۈ`>ÊDʘœÃÃ>Ê«œ«Õ>XKœ° Փ>Ê>ÌÕÀ>Êi“ʵÕiÊÃiÊ`ˆÃVÕÌiʘ>ÊÃÃi“Liˆ>Ê`>Ê,i«ÖLˆV>ÊՓ>Ê

În

˜Ì˜ˆœÊ*>ˆÃ]Ê*ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>Ê՘Ì>Ê`iÊÀi}ÕiÈ>Ê`iÊ À“iȘ`i


µÕiÊ>Ê}À>˜`iÊvœ˜ÌiÊ`œÊÊÕÀL>˜œÊjÊ«ÀœÛi˜ˆi˜ÌiÊ`>ÃÊvÀi}ÕiÈ>ÃÊqÊiÊ À“iȘ`iÊjÊ Õ“Ê}À>˜`iÊVœ˜ÌÀˆLՈ˜ÌiʘiÃÃiÊ>ëiV̜ʇ]ÊÃi˜ÌˆÀKœÊÌ>“Lj“ÊiiÃÊ>ʘiViÃÈ`>`iÊ`iÊ ˜œÃÊ>Õ`>ÀÊÜLÊ«i˜>Ê`iÊvœ“i˜Ì>ÀʜÊ>`Ûi˜ÌœÊ`iʓՈ̜Ãʈ˜`i«i˜`i˜ÌiÃ°Ê ]ʓiÓœÊ Ãi˜`œÊœÊÌiÀ“œÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃʓՈ̜ÊLœ˜ˆÌœ]Ê>ÃȓÊVœ“œÊV…>“>Ài“‡˜œÃÊ-i˜…œÀÊ *ÀiÈ`i˜ÌiÊÌ>“Lj“ÊjÊi˜}À>X>`œ]ʜʵÕiÊ«ÀiVˆÃ>“œÃÊjÊ`iʓiˆœÃ°Ê Ê>‰Êȓ]ÊÛKœÊ ÛiÀʵÕiÊÌk“ÊœLÀ>° ,i}ˆœ˜>ˆâ>XKœ]ÊȓʜÕʘKœ¶ *ÊqÊ-iÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>ÀÊÈ}˜ˆvˆÊV>ÀÊÌiÀʵÕiʓiÊ`iϜV>ÀÊ>œÊÀ>˜`iÊ*œÀ̜ʫœÀ‡ µÕiÊiÃÌ>ÀKœÊ?ÊVœ˜Vi˜ÌÀ>`œÃʜÃÊVi˜ÌÀœÃÊ`iVˆÃÀˆœÃÊ`>ʓˆ˜…>ÊÀi}ˆKœÊiʘKœÊ ÌiÀÊՓ>Ê>ViÃÈLˆˆ`>`iÊÀ?«ˆ`>ʘi“Ê`ˆÃ«œÀÊ`iʓ>ˆÃÊ`iÊ£xʓˆ˜Õ̜ÃÊ`>Ê>Ìi˜‡ XKœÊ`œÃÊÃiÀۈXœÃ]ʘi“Ê`iÊՓ>ʏˆ}>XKœÊivˆÊVˆi˜ÌiʵÕiÊ«iÀ“ˆÌ>Ê>Ê>«ÀœÝˆ“>‡ XKœÊ`œÃÊVœ˜Vi…œÃʓ>ˆÃʏœ˜}‰˜µÕœÃ]ʘKœÊÛ>iÀ?Ê>Ê«i˜>ÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>À°Ê"ʵÕiÊ `ivi˜`œÊjÊ>Ê`iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>XKœÊiÊ`iÃVœ˜Vi˜ÌÀ>XKœÊ`œÃÊÃiÀۈXœÃ]Ê`œÊ«œ`iÀÊiÊ `œÃʓiˆœÃ°Ê-iÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>ÀÊÈ}˜ˆvˆV>ÀʈÃÜ]Êi˜ÌKœÊµÕiÊÃiÊ>Û>˜Vi°

ÀiۈÃKœÊ`>ʏiˆÊ`>ÃÊ>ÕÌ>ÀµÕˆ>Ã]ʵÕiÊ«œ`iÀÊÌi“Ê>VÌÕ>“i˜ÌiÊՓʫÀi‡ È`i˜ÌiÊ`iÊ՘Ì>¶ *ÊqÊ*œÀÊi˜µÕ>˜ÌœÊ>ˆ˜`>ÊÌi“Ê>}ՓʫœÀµÕiÊ>ˆ˜`>ÊV…i}>Ê>œÊ“Õ˜ˆV‰«ˆœÊiÊVœ˜‡ Ãi}ÕiÊ>}Փ>ÊVœˆÃ>°Ê*>ÃÜÊ>ÊvÀ“Տ>Ê`œÊµÕiˆœ]ÊVœ“ÊœÊ >˜ˆiÊ >“«iœÊµÕ>˜`œÊ i݈}ˆÕÊ>ʘ̝˜ˆœÊÕÌiÀÀiÃÊ>Êi`ˆvˆÊV>XKœÊ`iÊiÃÌÀÕÌÕÀ>ÃÊi“Ê*œ˜ÌiÊ`iʈ“>Ê`iÃ̈˜>‡ `>ÃÊ>ÊiÃÃ>Ê?Ài>Ê`iʘi}Vˆœ°Ê KœÊÃiˆÊœ˜`iÊiÃÌ>Û>Ê>Êv>V>ʓ>ÃʜʵÕiˆœÊ>«>ÀiViÕÊ ?°°°Ê ÃÃ>ʵÕiÃÌKœÊ`iÊՓʫÀiÈ`i˜ÌiÊ`iʍ՘Ì>ʈÀÊ>œÊ“Õ˜ˆV‰«ˆœÊiÊv>âiÀÊi݈}k˜Vˆ>ÃÊ jʓՈ̜ʈ“«œÀÌ>˜Ìi]ÊÃi>Ê`>ÊVœÀʜÕʘKœ°Ê*œ`iÀÊۜÌ>ÀÊՓʜÀX>“i˜ÌœÊiÊՓʫ>˜œÊ `iÊ>V̈ۈ`>`iÃÊjÊv՘`>“i˜Ì>Ê«œÀµÕi]Ê«œÀÊÛiâiÃ]Ê̈À>“‡ÃiÊVœ˜ÌÀ>«>À̈`>Ã°Ê ÊÕ“Ê «ÀiÈ`i˜ÌiʘKœÊiÃÌ?Ê>ʏiÛ>ÀÊՓʵÕiˆœÊ«>À>ʵÕiʜÕÌÀœÃÊVœ“>“ÊÌ>“Lj“Ê`iiʓ>ÃÊ >Ê«i`ˆÀÊVœˆÃ>ÃÊ«>À>ʵÕiÊ>ÊÃÕ>Ê«œ«Õ>XKœÊÃi>ÊÃiÀۈ`>ʓi`ˆ>˜ÌiÊ>ÃÊ«Àœ“iÃÃ>ÃÊ µÕiʏ…iÊvˆÊâiÀ>“Êi“ÊV>“«>˜…>°Ê ÊՓ>ʍ՘Ì>Ê`iÊvÀi}ÕiÈ>Ê>«i˜>ÃÊÀiViLiÊÛiÀL>ÃÊ «>À>ÊÀi>ˆâ>ÀʵÕiÃ̪iÃÊ>`“ˆ˜ˆÃÌÀ>̈Û>ÃÊiÊ«iµÕi˜>Ãʓ>˜ÕÌi˜XªiÃ°Ê KœÊÀiViLiÊ “>ˆÃʘ>`>ʵÕiÊ«œÃÈLˆˆÌiÊÀi>ˆâ>ÀʵÕ>µÕiÀʜLÀ>Êi]ÊÃiʘKœÊ̈ÛiÀÊiÃÃiÊ«œ`iÀÊÕ˜ÌœÊ `>ÊV@“>À>]Ê>ÌÀ>ÛjÃÊ`œÊ̜ۜʘ>Ê`ˆÃVÕÃÃKœÊ`œÊ«>˜œ]ʘKœÊVœ˜Ãi}ՈÀ?Ê>̈˜}ˆÀʜÃÊ ÃiÕÃʈ˜Ìi˜ÌœÃʘi“ÊVœÀÀi뜘`iÀÊ>œÃÊ>˜ÃiˆœÃÊiÊiÝ«iVÌ>̈Û>ÃÊ`>ÊÃÕ>Ê«œ«Õ>XKœ°Ê

œ˜Ãˆ`iÀœ]Ê«œˆÃ]ʈ“«œÀÌ>˜ÌiʵÕiÊۜÌi]Ê>}œÀ>ÊiÃÌ>À“œÃʏ?Ê>ÊۜÌ>ÀÊ>Ê>«ÀœÛ>XKœÊ`œÃÊ «>ÀV“iÌÀœÃ]Ê>ÃÊÌ>Ý>Ã]ʜÃÊi“«ÀjÃ̈“œÃ]Êi˜ÌÀiʜÕÌÀ>ÃÊVœˆÃ>ð°°Ê/i“œÃʵÕiÊÃiÀÊ Õ“>ÊVœˆÃ>ÊÝ°Ê/i“œÃʵÕiÊÃiÀÊ>ˆ˜`>ÊiÃV>ÀiVˆ`œÃÊ>ViÀV>Ê`>ÊÈÌÕ>XKœÊ“>ÃÊiÃ̜ÕÊ Vœ˜ÛˆV̜Ê`iʵÕiÊÃiÀ?ʜÊ*- ʵÕi“ÊÌiÀ?ʓ>ˆÃÊ>Ê«iÀ`iÀÊVœ“ÊiÃÌ>ÃÊ>ÌiÀ>XªiÃÊ«œÀ‡ µÕiÊܓœÃÊ«œ`iÀʘ>ÃÊ>ÕÌ>ÀµÕˆ>Ã]ʵÕiÀÊi“ÊV@“>À>Ã]ʵÕiÀʘ>ÃÊvÀi}ÕiÈ>ÃÊÌi“œÃÊ >ʓ>ˆœÀÊv>õՈ>ÊiÊiÕʍ?ÊۜÌiˆÊVœ˜ÌÀ>ÊiÃÌ>ʏiˆ°Ê Ê«>ÀiVi‡“iʵÕiʜʵÕiÊ>Vœ˜ÌiViÀ?Ê ÃiÀ?ʜÊ>`Ûi˜ÌœÊ`iʓ>ˆÃʈ˜`i«i˜`i˜ÌiÃ°Ê ÊµÕ>˜`œÊœÃÊVœ˜Vi…œÃÊÃiÊ>«iÀViLiÀi“Ê

-iÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>ÀÊÈ}˜ˆwÊV>ÀÊÌiÀÊ µÕiʓiÊ`iϜV>ÀÊ>œÊÀ>˜`iÊ *œÀ̜ʫœÀµÕiÊiÃÌ>ÀKœÊ?Ê Vœ˜Vi˜ÌÀ>`œÃʜÃÊVi˜ÌÀœÃÊ `iVˆÃÀˆœÃÊ`>ʓˆ˜…>ÊÀi}ˆKœÊ iʘKœÊÌiÀÊՓ>Ê>ViÃÈLˆˆ`>`iÊ À?«ˆ`>ʘi“Ê`ˆÃ«œÀÊ`iʓ>ˆÃÊ `iÊ£xʓˆ˜Õ̜ÃÊ`>Ê>Ìi˜XKœÊ `œÃÊÃiÀۈXœÃ]ʘi“Ê`iÊՓ>Ê ˆ}>XKœÊiwÊVˆi˜ÌiʵÕiÊ«iÀ“ˆÌ>Ê >Ê>«ÀœÝˆ“>XKœÊ`œÃÊVœ˜Vi…œÃÊ “>ˆÃʏœ˜}‰˜µÕœÃ]ʘKœÊÛ>iÀ?Ê>Ê «i˜>ÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>À°

ÜÜÜ°V“‡i눘…œ°«Ì Ι


@“>À>Ê՘ˆVˆ«>

*>XœÃÊ`iÊiÀÀiˆÀ>

œ“Ê>ÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>XKœÊ«œÕ«>À‡ ‡Ãi‡ˆ>ʓՈ̜Ê`ˆ˜…iˆÀœÊ«ÖLˆVœ Ê«ÖLˆVœÊiʘœÌÀˆœÊµÕiʜʓ՘ˆV‰«ˆœÊ`iÊ*>XœÃÊ`iÊiÀÀiˆÀ>Ê>ÌÀ>ÛiÃÃ>Ê>V‡ ÌÕ>“i˜ÌiÊՓ>Êv>ÃiÊ`iÊ}À>˜`iÃʈ˜ÛiÃ̈“i˜ÌœÃ\Ê>Ê{Ó]ʜÊ ]Ê>ÊVˆ`>`iÊ i“«ÀiÃ>Àˆ>]Ê>ÊVÀˆ>XKœÊ`>Ê*,ʘÛiÃÌoÊ-iÀ?ʍÕÃ̜Êv>>À‡ÃiÊ`iÊՓʓՇ ˜ˆV‰«ˆœÊ«ÀjÊiʘœÕÌÀœÊ«ÃÊ*i`ÀœÊ*ˆ˜Ìœ¶ *i`ÀœÊ*ˆ˜ÌœÊ­**®ÊqÊ?]ÊViÀÌ>“i˜Ìi]ÊՓʓ՘ˆV‰«ˆœÊ«ÀjÊ*i`ÀœÊ*ˆ˜ÌœÊ«œÀµÕi]ʵÕ>˜ÌœÊ “>ˆÃʘKœÊÃi>Ê«i>ÊۈÀ>}i“]ÊÕÃÕvÀՈʅœi]ʵÕiÀʵÕiˆÀ>“œÃ]ʵÕiÀʘKœ]Ê`iʜÕÌÀœÊ̈«œÊ`iÊ ˆ˜vÀ>‡iÃÌÀÕÌÕÀ>ÃʵÕiÊ>V>L>À>“Ê«œÀÊ`iÌiÀ“ˆ˜>ÀʜÊ`iÃi˜ÛœÛˆ“i˜ÌœÊvÕÌÕÀœ°Ê*>XœÃÊ`iÊiÀ‡ ÀiˆÀ>ÊvœˆÊՓÊVœ˜Vi…œÊ`ˆÀˆ}ˆ`œ]ʘœÃÊ֏̈“œÃÊ>˜œÃÊ«iœÊÀ“j˜ˆœÊ*iÀiˆÀ>]ʵÕiÊVœœVœÕÊ œÊVœ˜Vi…œÊ˜œÊ“>«>°ÊÊVÀˆ>XKœÊ`>ʓ>ÀV>Ê >«ˆÌ>Ê`œÊÛiÊvœˆÊv՘`>“i˜Ì>°Ê ÕÀ>˜ÌiÊ “Ո̜ÃÊ>˜œÃ]Ê>Ê @“>À>ʏÕ̜ÕÊ«œÀÊՓ>Ê>ViÃÈLˆˆ`>`iʵÕiÊ«iÀ“ˆÌˆÃÃiÊ`>ÀÊՓÊÃ>ÌœÊi“Ê ÌiÀ“œÃÊ`iÊ`iÃi˜ÛœÛˆ“i˜Ìœ]ʘKœÊÝÊ>«i˜>ÃÊ«iœÊVœ˜vœÀ̜ʵÕiʜÃʈ˜VÀi“i˜ÌœÃÊ>œÊ˜‰ÛiÊ `>Ê>ViÃÈLˆˆ`>`iÊ«œÌi˜Vˆ>“Ê“>Ãʈ}Õ>“i˜ÌiÊ«iœÊ«œÌi˜Vˆ>Ê`iʜ«œÀÌ՘ˆ`>`iʵÕiÊ>Ê >Õ̜‡iÃÌÀ>`>ÊÌÀ>Àˆ>°Ê Ê>V>LœÊ«œÀÊÃiÀÊiÕ]ÊVœ“œÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÊ`iÊV@“>À>]Ê>ÊÕÃÕvÀՈÀÊ`iÃÃiÊ «ÀœViÃÜ°Ê+Õ>˜`œÊ>ÃÃՓˆÊ>Ê«ÀiÈ`k˜Vˆ>Ê`>Ê @“>À>]Ê>wÊÀ“iˆÊµÕiÊ>Ê>Õ̜‡iÃÌÀ>`>ÊÌiÀˆ>Ê µÕiÊVœ˜Ã̈ÌՈÀ]Ê`iÊv>V̜]ÊՓʫœ˜ÌœÊ`iÊۈÀ>}i“°ÊœÃÌ>Û>ÊÌ>“Lj“Ê`iÊ`ˆâiÀʵÕiʘKœÊœÊvœˆÊ «>À>ʓՈ̜Ãʓ՘ˆV‰«ˆœÃ°Ê?Ê>Õ̜‡iÃÌÀ>`>ÃÊi“ÊÛ?ÀˆœÃÊÉ̈œÃʅ?ʓՈ̜ÃÊ>˜œÃʵÕiʘKœÊ vœÀ>“Ê«œ˜ÌœÃÊ`iÊۈÀ>}i“Ê«>À>ʘ>`>°Ê*iœÊVœ˜ÌÀ?Àˆœ\Ê>ÌjÊÃiÊ>ÃÈÃ̈ÕÊ>Ê`iÃiÀ̈wÊV>XKœ°Ê *>À>ÊiۈÌ>À“œÃʈÃÜÊiÊ>Êi˜V>À>À“œÃÊVœ“œÊՓ>ʍ>˜i>Ê`iʜ«œÀÌ՘ˆ`>`i]ÊÌi“œÃʵÕiÊ ˜œÃÊ«œÃˆVˆœ˜>ÀÊV>À>“i˜ÌiÊ«>À>ʜÊ`iÃi˜ÛœÛˆ“i˜ÌœÊi]ÊÃ>Li˜`œÊµÕiỂ˜…>“œÃʵÕiʜvi‡ ÀiViÀʵÕ>ˆ`>`iÊ`iÊۈ`>]ʵÕiỂ˜…>“œÃʵÕiÊÌiÀʈ˜vÀ>‡iÃÌÀÕÌÕÀ>ÃÊL?ÈV>ÃÊ`iÊLœ“ʘ‰Ûi]Ê µÕiỂ˜…>“œÃʵÕiÊÌiÀÊLœ>ÃÊ>ViÃÈLˆˆ`>`iÃÊ>Ê`ˆÃÌÀˆLՈÀÊ«œÀÊ̜`œÊœÊVœ˜Vi…œÊiʵÕiÊ Ì‰˜…>“œÃʵÕiÊ}>˜…>Àʓ>ˆÃÊVÀi`ˆLˆˆ`>`iʵÕiÊ̈ÛiÃÃiÊ>ÊÛiÀÊVœ“ÊՓÊVœ˜Vi…œÊۈÀ>`œÊ «>À>ʜʈ˜ÛiÃ̈“i˜ÌœÊi“«ÀiÃ>Àˆ>Êiʈ˜`ÕÃÌÀˆ>°Ê ]ʘiÃÃ>Ê«iÀëiV̈Û>]ÊvœˆÊVœ˜VÕ‰`>Ê>ÊÀi`iÊ `iÊÃi«>À>XKœÊ`iÊ?}Õ>ÊiÊiÃ}œÌœÃ]ʏ>˜X?“œÃÊ>ÊÛ>Àˆ>˜ÌiÊ"iÃÌiÊ Ê>ÊÛ>Àˆ>˜ÌiÊiÃÌi]ʵÕiÊ VœœV>“ÊœÊÌÀ@˜ÃˆÌœÊi“Ê̜`œÊœÊVœ˜Vi…œÊiÊ>“>ÀÀ>“ÊœÃÊ«œÃÊi“«ÀiÃ>Àˆ>ˆÃ]ʏ>˜X?“œÃÊ Õ“>ÊÀi`iÊ`iÊ«>ÀµÕiÃÊ`iʏ>âiÀÊVœ“ʜʈ˜ÌՈ̜Ê`iÊvœ“i˜Ì>ÀÊ>ʵÕ>ˆ`>`iÊ`iÊۈ`>ÊiÊ`iÊ>ÌÀ>ˆÀÊ >Ê«œ«Õ>XKœÊ«>À>ÊۈÛiÀÊi“Ê*>XœÃÊ`iÊiÀÀiˆÀ>ʇʫÀiÌi˜`i“œÃʵÕiÊۈÛ>“ÊiÊ ÃiÊi˜À>‰âi“ÊV?]ÊÌi˜Ì>˜`œÊ«Àœ“œÛiÀÊ>ÊÜVˆ>ˆâ>XKœÊq]ʏ>˜X?“œÃÊ ÃiÊi˜À>‰âi“ÊV ‰ ‰âi“ÊV ?]ÊÌi˜Ì>˜`œÊ«Àœ“œÛiÀÊ>ÊÜVˆ>ˆâ>XKœÊq]ʏ>˜X?“œÃÊ Ì>“Lj“ÊՓʫ>˜œÊ>“LˆVˆœÃœÊÀi>Vˆœ˜>`œÊVœ“Ê>Êi`ÕV>‡ XKœÊiÊ>ˆ˜`>Ê>ÃÊ✘>ÃÊ`iÊ>Vœ…ˆ“i˜ÌœÊi“«ÀiÃ>Àˆ>°Ê>ViÊ >œÊµÕiʈ˜ÛiÃ̈“œÃÊiÊ>œÊµÕiÊiÃÌ?Êi“ÊVÕÀÜ]ÊÃKœÊViÀV>Ê`iÊ xʓˆ…ªiÃÊ`iÊiÕÀœÃÊi“ʈ˜vÀ>‡iÃÌÀÕÌÕÀ>XKœÊi“«ÀiÃ>Àˆ>Ê iÊ>̈À?“œ‡˜œÃÊ>Ê>}՘ÃÊ«ÀœiV̜ÃÊ@˜VœÀ>°Ê*œÀÊ՘ÃÊ Ìi“œÃʵÕiʏÕÌ>À]ʜÕÌÀœÃÊÌi“œÃʵÕiÊ>V>Àˆ˜…>ÀÊi]ÊVœ“Ê ˆÃ̜]ÊVÀˆœÕ‡ÃiÊՓ>ÊiëˆÀ>Ê«œÃˆÌˆÛ>°Ê KœÊ˜i}œÊµÕiÊœÊ “kÃÊ`>ÃÊiiˆXªiÃÊ>ÕÌ?ÀµÕˆV>Ã]Ê"ÕÌÕLÀœÊ`iÊÓääx]ÊvœˆÊœÊ `iʓ>ˆœÀÊ`iÃi“«Ài}œÊ`iʵÕiʅ?ʓi“Àˆ>Êi“Ê*>XœÃÊ`iÊ iÀÀiˆÀ>o ÃÃ>Ê Vœ˜Ã̈ÌՉ>Ê ‰‰>Ê Õ“>Ê `>ÃÊ ÃÕ>ÃÊ «Àˆ˜Vˆ«>ˆÃÊ «ÀˆœÀˆ`>`iÃo **Êq **ÊqÊ Ý>VÌ>“i˜ÌitÊ “Ê Óää£]Ê Ì‰˜‡

*i`ÀœÊ*ˆ˜…œ]Ê*ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>Ê @“>À>Ê՘ˆVˆ«>Ê`iÊ*>XœÃÊ`iÊiÀÀiˆÀ>

…>“œÃÊÓ]ÇÊ«œÀÊVi˜ÌœÊ`iÊ`iÃi“«Ài}œ]ʜÕÊÃi>]ÊiÀ>Ê«À>̈V>“i˜Ìiʈ˜i݈ÃÌi˜ÌiÊi]Êi“Ê "ÕÌÕLÀœÊ`iÊÓääx]Ể˜…>“œÃÊViÀV>Ê`iÊ££Ê«œÀÊVi˜Ìœ°Ê >`œÃÊ`iÊ iâi“LÀœÊÀiÛi>“ʵÕi]Ê ÃiÊVœ˜Ãˆ`iÀ>À“œÃÊ>ʓiÓ>Ê«œ«Õ>XKœÊ>V̈Û>]ÊÃKœÊÇ]äÓÊ«œÀÊVi˜ÌœÊ“>Ã]ÊÃiÊVœ˜Ãˆ`iÀ>À‡ “œÃʵÕiÊ>Ê«œ«Õ>XKœÊ>V̈Û>ÊVÀiÃViÕÊ«œÀµÕiÊÌ>“Lj“ÊVÀiÃViÕÊ>Ê«œ«Õ>XKœ]ÊiÃÌ>Ài“œÃÊ >L>ˆÝœÊ`œÃÊÇÊ«œÀÊVi˜Ìœ°Ê ʘœÊ œÀÌiÊ>ÊÈÌÕ>XKœÊjÊ`À>“?̈V>Êv>ViÊ>œÃʙ]{Ê«œÀÊVi˜ÌœÊ`iÊ `iÃi“«Ài}œ]ÊÃi˜`œÊµÕi]ÊÃiÊi݈ÃÌi“Ê“Õ˜ˆV‰«ˆœÃÊVœ“Ê“i˜œÀÊÌ>Ý>Ã]ʜÕÌÀœÃÊi݈ÃÌi“ÊVœ“Ê £{Ê«œÀÊVi˜Ìœo

œ“œÊjʵÕiÊ*>XœÃÊ`iÊiÀÀiˆÀ>ÊVœ˜Ãi}ՈÕÊVœ˜ÌÀ>Àˆ>ÀÊiÃÌ>ÊÌi˜`k˜Vˆ>¶ **ÊqÊœÀ>“ÊÛ?Àˆ>ÃÊ>ÃÊÀ>âªiðÊ*Àˆ“iˆÀœ]ʅ?ÊVÀˆÃiÃʵÕi]Ê>«iÃ>ÀÊ`iÊ`iˆÝ>Ài“Ê>}Փ>Ê `iÃÌÀՈXKœÊiÊ«ÀœLi“>Ã]ÊÌ>“Lj“Êv>âi“ÊLi“°ÊʘœÃÃ>ʈ˜`ÖÃÌÀˆ>ÊiʜʘœÃÜÊi“«ÀiÃ?ÀˆœÊ Ãi“«ÀiÊiÃÌiÛiÊ`ˆÃ«œ˜‰ÛiÊ«>À>Ê`iÃ>wʜÃʓ>ÃÊ̜`œÃʘÃÊÃ>Li“œÃʵÕi]ʵÕ>˜`œÊ˜KœÊjÊ ˜iViÃÃ?ÀˆœÊ>Û>˜X>ÀÊ«>À>ÊՓÊ`iÃ>wʜ]ʵÕ>˜`œÊ˜KœÊjʘiViÃÃ?ÀˆœÊ“Õ`>À]ʘKœÊœÊv>âi“œÃ°Ê >Ê`jV>`>Ê`iʙä]ÊÌÕ`œÊœÊµÕiÊÃiÊv>âˆ>Ê`iʓœLˆˆ?ÀˆœÊiÊÃiÊv>LÀˆV>Û>Êi“Ê*>XœÃÊ`iÊiÀÀiˆÀ>Ê Ûi˜`ˆ>‡Ãi°Ê+Õ>˜`œÊœÊ“iÀV>`œÊˆ˜ÌiÀ˜œÊÀi`ÕâÊ>ÊÃÕ>ÊV>«>Vˆ`>`iÊ`iÊVœ“«À>]ʘ>ÌÕÀ>‡ “i˜Ìi]ʜÃʈ˜`ÕÃÌÀˆ>ˆÃÊ̈ÛiÀ>“ʵÕiÊÃiÊۜÌ>ÀÊ«>À>ʜÊiÃÌÀ>˜}iˆÀœ°Ê ]Êi“Ê}À>˜`iÊ«>ÀÌiÊ`œÃÊ V>ÜÃ]ÊwÊâiÀ>“‡˜œÊVœ“Ê}À>˜`iÊÃÕViÃÜ]ʅ>Ûi˜`œÊ“iӜÊiÝi“«œÃÊ`iÊv?LÀˆV>ÃʵÕiÊ Ìˆ˜…>“Ê{äÊÌÀ>L>…>`œÀiÃÊiÊ«>ÃÃ>À>“Ê>ÊÌiÀÊ£ää°Ê*œÀʜÕÌÀœÊ>`œ]ÊÃi˜Ìˆ“œ‡˜œÃÊvœÀX>`œÃÊ >ÊiÃÌ>LiiViÀÊ«>ÀViÀˆ>Ãʓ>ˆÃÊvœÀÌiÃÊVœ“Ê>ÊÃÜVˆ>XKœÊ “«ÀiÃ>Àˆ>Ê`iÊ«Àœ“œXKœÊ˜>Ê >ˆâ>°Ê i«œˆÃ]ÊÌ>“Lj“ÊwÊâi“œÃÊ>«œÃÌ>ÃÊi“ʘœÛœÃÊ«ÀœiV̜Ã]ʘœ“i>`>“i˜ÌiÊ>}՘ÃÊ `iÊÈ}˜ˆwÊV>̈Û>Êi˜ÛiÀ}>`ÕÀ>ÊVœ“œÊœÊ ʵÕi]ʘiÃÌiʓœ“i˜Ìœ]ʍ?ÊiÃÌ?ʵÕ>ÃiÊVœ“ÊÎääÊ ÌÀ>L>…>`œÀiÃÊiÊ>ˆ˜`>ʘKœÊÃiÊi˜Vœ˜ÌÀ>Êi“Ê«Àœ`ÕXKœÆÊ>Ê>«œÃÌ>ʘœÊŜ««ˆ˜}ÊiÀÀ>À>Ê *>â>]ʘKœÊÝʫi>ʵÕiÃÌKœÊ`œÊi“«Ài}œÊ“>ÃÊÌ>“Lj“Ê«œÀµÕiÊiÀ>ÊՓ>Ê@˜VœÀ>Ê«>À>Ê>Ê ˆ}>XKœÊÕÀL>˜>Ê*>XœÃÊ`iÊiÀÀiˆÀ>ÊÀi>“Õ˜`iÊiÊiÃÌ?Ê>ÊÀiÃՏÌ>ÀÆÊiÊ>Ê>Ìi˜XKœÊµÕiÊ`>“œÃÊ >ʵÕ>µÕiÀÊ«ÀœiV̜]ÊÃi>ÊiiÊ«>À>ÊVˆ˜VœÊi“«Ài}>`œÃ]ÊÃi>Ê«>À>ÊÎää°

iʵÕiÊvœÀ“>ÊÌi˜Ì>Ê>Ê>ÕÌ>ÀµÕˆ>ÊÃ>Û>}Õ>À`>ÀʜÃʈ˜ÌiÀiÃÃiÃÊ`œÃʓ՘‰Vˆ‡ «iÃÊ`iÊ*>XœÃÊ`iÊiÀÀiˆÀ>Ê>µÕ>˜`œÊ`>ÊVÀˆ>XKœÊ`iÃÃiÃÊ«œÃ̜ÃÊ`iÊÌÀ>L‡ >…œ¶ **ÊqÊʝLۈœÊµÕi]ÊVœ“ÊiÃÌiÊ«ÀœiV̜Ê`>Ê ˆ`>`iÊ “«ÀiÃ>Àˆ>ÊµÕiÊ>«ÀiÃi˜Ì?“œÃÊ`i‡ ˆÝ?“œÃʈÃÜÊLi“ÊV>Àœ°Êˆ?Ã]Ê>«i˜>ÃʜÊ>«ÀiÃi˜Ì?“œÃÊ>}œÀ>Ê«œÀµÕiÊV…i}œÕÊDÊVœ˜‡ wÊ}ÕÀ>XKœÊwʘ>Ê«>À>Êi˜ÌÀ>ÀÊi“ÊÛiœVˆ`>`iÊVÀÕâiˆÀœÊ“>Ãʍ?ÊiÃÌ>“œÃÊ>ÊÌÀ>L>…>ÀʘˆÃ̜ʅ?Ê L>ÃÌ>˜ÌiÊÌi“«œ°Ê iÃÌiÊ«ÀœiV̜]Ê«i˜Ã?“œÃÊ`iÊvœÀ“>Êi“«ÀiÃ>Àˆ>°ÊÊ @“>À>ÊÌi“ʵÕiÊ ÌiÀʓ>ˆÃÊÀiViˆÌ>ÃÊ«>À>Ê«œ`iÀʈ˜ÛiÃ̈ÀÊi]Ê«>À>ʈÃÜ]ÊÌi“ʵÕiÊÌiÀÊՓÊVœ˜Vi…œÊVœ“ÊV>`>Ê Ûiâʓ>ˆÃÊۈÌ>ˆ`>`iÊiVœ˜“ˆV>°Ê ]Ê«œÀʈÃÜ]ÊÌ>“Lj“ÊœÊÌi“ÊÃiʜÃÊÌÀ>L>…>`œÀiÃÊ`œÊ i“«Ài}œÊµÕiÊjÊVÀˆ>`œÊ̈ÛiÀi“ÊÃi`iÊwÊÃV>Êi“Ê*>XœÃÊ`iÊiÀÀiˆÀ>]ÊÃiÊ>ÃÊi“«ÀiÃ>ÃÊÃiÊ`i‡ Ãi˜ÛœÛiÀi“ÊiVœ˜œ“ˆV>“i˜ÌiÊ«>}>ÀKœÊ“>ˆÃʈ“«œÃ̜ÃÊV?]Ê}>˜…>Ê>Ê @“>À>ÊiÊVÀˆ>ʘœÛ>Ê V>«>Vˆ`>`iÊ`iʈ˜ÛiÃ̈“i˜Ìœ°Ê"ÕÊÃi>]ÊÌi“œÃÊ>ÊV>À>ʘœXKœÊ`iʵÕiÊi“ÊViÀV>ʓˆÊ«œÃ̜ÃÊ `iÊÌÀ>L>…œÊqÊvœˆÊ“ˆÊœÊ˜Ö“iÀœÊ`iÊ`iÃi“«Ài}>`œÃʵÕiÊ`iÃVi“œÃÊi“Ê«œÕVœÊ“>ˆÃÊ`iÊ `œˆÃÊ>˜œÃÊqÊvœÀ>“ÊVÀˆ>`œÃʓՈ̜ʓ>ˆÃÊ`iʓˆÊi“«Ài}œÃÊ«œÀµÕiʘi“Ê̜`œÊœÊi“«Ài}œÊ VÀˆ>`œÊÃiÊ`iÃ̈˜>Ê>Ê`iÃi“«Ài}>`œÃ°Ê Ê«œÀʈÃÜ]ʘ>ʘœÃÊ«ÀœiV̜ÃÊi݈ÃÌi˜ÌiÃ]Ê>ʓ>ˆœÀˆ>Ê `>ÃÊ«iÃÜ>ÃÊVœ˜ÌÀ>Ì>`>ÃÊjÊ`iÊ*>XœÃÊ`iÊiÀÀiˆÀ>]ÊÃi˜`œÊViÀ̜ʵÕiÊÌ>“Lj“ÊÌi“œÃÊVœ“œÊ œLiV̈ۜÊ>Փi˜Ì>ÀÊ>Ê«œ«Õ>XKœ°Ê iÊ£™™£Ê>ÊÓää£]ÊiÃÌiÊvœˆÊœÊÃj̈“œÊVœ˜Vi…œÊ`œÊ œÀÌiÊ i“ÊÃ>`œÊ“ˆ}À>̝ÀˆœÊ«œÃˆÌˆÛœ]Ê«œÀÌ>˜Ìœ]Ê>ÌÀ>ˆÕÊ}i˜Ìi°Ê Ê«ÀiVˆÃ>“œÃÊ`iÊVœ˜Ìˆ˜Õ>ÀÊ>Êv>âk‡ œÊ«œÀµÕi]ÊVœ“œÊVœÃÌՓœÊ`ˆâiÀ]ÊiÃÌiÊjÊՓÊVœ˜Vi…œÊ}À>˜`iÊ`i“>ˆÃÊ«>À>ÊÃiÀÊ«iµÕi˜œÊiÊ «iµÕi˜œÊ`i“>ˆÃÊ«>À>ÊÃiÀÊ}À>˜`iÊiÊ«ÀiVˆÃ>Ê`iʓ>ˆÃÊ}i˜ÌiÊ«>À>ÊÌiÀʓ>ˆÃÊiÃV>>ÊVœ“«ï‡ ̈Û>Ê«>À>Ê>Ê}iÃÌKœÊ`>Ãʈ˜vÀ>‡iÃÌÀÕÌÕÀ>Ã]Ê`>ÃÊiÃVœ>Ã]Ê`œÃÊiµÕˆ«>“i˜ÌœÃ]Ê«>À>ÊVÀˆ>Àʓ>ˆÃÊ `i˜Ãˆ`>`i]Êi“LœÀ>ÊÃi>ʜÊVœ˜Vi…œÊVœ“Ê“>ˆœÀÊ`i˜Ãˆ`>`iÊ«œ«Õ>Vˆœ˜>Ê`œÊ/@“i}>°Ê

œ“œÊÌ>]ÊÌ>“Lj“Êjʈ“«œÀÌ>˜ÌiʵÕiÊ>Ê«Àˆ“iˆÀ>ʓœÌˆÛ>XKœÊ`>ÃÊ«iÃÜ>ÃʵÕiÊÛi˜…>“Ê «>À>ÊV?ÊۈÛiÀÊÃi>ʜÊi“«Ài}œ]Ê«œˆÃÊ«œÀÊiÃÌ>Êۈ>Êi˜À>‰â>“‡Ãi°Ê >‰ÊiÃÌ>Ê>«œÃÌ>ʵÕiÊۈÃ>]Ê


œ“ÊœÃÊÃÕiVœÃÊ`œÊ ÊvœˆÊˆ˜ÌiÀiÃÃ>˜Ìi]Ê«œˆÃỂ˜…>“œÃʜÊ`iÃ>w ˜…>“œÃʜÊ`iÃ>wʜÊ`iÊ`i“œ˜ÃÌÀ>ÀʵÕiÊ Ãœ“œÃʓ>ˆÃʜÀ}>˜ˆâ>`œÃÊ`œÊµÕiÊiiÃÊiÊÌKœÊiwÊV>âiÃʵÕ>˜ÌœÊiiðÊ*œÀʈÃÜ]ʘKœÊ…œÕÛiÊ ˜i˜…Õ“Ê“œ“i˜ÌœÊi“ʵÕiʘœÃÊ>ÌÀ>Ã?ÃÃi“œÃÊՓÊ`ˆ>ʵÕiÊvœÃÃiÊÀi>̈Û>“i˜ÌiÊDµÕˆœÊ µÕiʘœÃÊiÀ>Ê܏ˆVˆÌ>`œ]Ê>ˆ˜`>ʘœÊÌi“«œÊ`>ÊV>˜`ˆ`>ÌÕÀ>]ÊVœ“ÊViÀV>Ê`iÊxäʓ՘ˆV‰«ˆœÃÊ ˆ˜ˆVˆ>“i˜Ìi°Ê/œ`>Ê>Ê}i˜ÌiÊÃ>LiʵÕiʅ>ۈ>Ê>Êۜ˜Ì>`iʵÕiʈÃ̜ÊwÊV>ÃÃiÊi“Ê*œ˜ÌiÊ`iʈ“>Ê “>ÃÊ>V>LœÕÊ«œÀÊÃiÀÊՓ>Ê`iVˆÃKœÊ`œÊˆ˜ÛiÃ̈`œÀ]ʜʵÕiʘœÃÊ`iˆÝ>ÊÃ>̈ÃviˆÌœÃÊ«œÀµÕiʘKœÊ ̈Ûi“œÃÊ«>`Àˆ˜…œÃ]Ê>«ÀiÃi˜Ì?“œÃÊՓ>Ê܏ÕXKœ]ÊVœ˜ÌÀ>Àˆ>“i˜ÌiÊ>œÊµÕiÊÃiÊ`ˆâ]ʘi“Ê ÃiµÕiÀÊiÀ>ʜÊÌiÀÀi˜œÊ“>ˆÃÊL>À>̜ʓ>Ã]Êi“ʵÕ>µÕiÀʵÕiÃÌKœÊµÕiʘœÃÊiÀ>ÊVœœV>`>Ê ÃœLÀiʜʫÀœiV̜ʜÕÊÜLÀiʜʈ˜ÛiÃ̈“i˜Ìœ]ÊÀi뜘`‰>“œÃÊi“ÊÓ{ʅœÀ>ÃÊiʈÃÜ]ʘKœÊÃiˆÊ ÃiÊ̜`œÃʜÊwÊâiÀ>“oÊ}œÀ>]ÊÌi“œÃÊ>ʘœXKœÊ`iʵÕiÊÌi“œÃÊՓÊVœ˜Vi…œÊ?Ê`œÌ>`œÊ`iÊ >}՘ÃÊ«ÀœiV̜ÃÊ@˜VœÀ>ÊiʜÕÌÀœÃÊۈÀKœ°

˜>ÌÕÀ>“i˜Ìi]ÊÀi܏ÛiÀʜÃʘœÃÜÃÊ«ÀœLi“>Ãʓ>ÃÊÌ>“Lj“Êv>âiÀÊVÀiÃViÀÊiÃÌiÊVœ˜Vi…œÊ iÊV…i}>ÀÊ>ÊÓ䣣]ÊiëiÀœ]ÊVœ“ÊÈäʓˆÊ…>LˆÌ>˜Ìið

œ“œÊÃiÊVœ˜Ãi}ÕiÊ>ÌÀ>ˆÀʜʈ˜ÛiÃ̈“i˜ÌœÊ«œÀÊ«>ÀÌiÊ`iÊՓÊ}ÀÕ«œÊVœ“ÊՓ>Ê VՏÌÕÀ>ÊÌKœÊ`ˆviÀi˜ÌiÊ`>ʘœÃÃ>]ÊVœ“œÊjʜÊV>ÜÊ`œÊ ]ÊV>«Ì>ÀÊ>Ê>Ìi˜XKœÊ `œÊœÛiÀ˜œÊ«>À>Ê>ÊVœ˜ÃÌÀÕXKœÊ`iÊՓ>Ê>Õ̜‡iÃÌÀ>`>ÊiÊ>ˆ˜`>ÊՓ>ÊÃjÀˆiÊ `iÊi“«ÀiÃ>ÃÊ`iÊ«œ˜Ì>Ê«>À>Ê>ÊVœ˜ÃÌÀÕXKœÊ`iÊՓʫÀœiV̜ÊVœ“œÊ>Ê ˆ`>`iÊ “«ÀiÃ>Àˆ>¶ **ÊqÊ œ˜Ûj“ÊÀiviÀˆÀʵÕiÊ>Ê>Õ̜‡iÃÌÀ>`>ÊVœÀÀi뜘`iÕÊ>ÊՓ>ʏÕÌ>ʓՈ̜ʏœ˜}>ʵÕiÊ ˜KœÊvœˆÊˆ˜ˆVˆ>`>Ê«œÀʓˆ“]Êi“LœÀ>ÊÌi˜…>Ê«>À̈Vˆ«>`œÊ˜i>°Ê ʘKœÊiÀ>Êv?VˆÊv>âiÀÊÛiÀÊ>Ê Õ“ÊœÛiÀ˜œÊÃi˜Ì>`œÊi“ʈÃLœ>ʵÕiʘi“Ê>Ê{ʘi“Ê>ÊÎÊÀi܏ۈ>“ʜʫÀœLi“>Êi“Ê *>XœÃÊ`iÊiÀÀiˆÀ>]Ê«œÀµÕiʅœiʜʫÀœLi“>ʘKœÊÃiÊ«œ`iʓi`ˆÀÊ>«i˜>ÃÊi“ÊVœ˜vœÀÌœÊ “>Ãʈ}Õ>“i˜ÌiÊi“ÊÌi“«œ°Ê ʘKœÊvœˆÊv?VˆÊv>âiÀÊ«iÀViLiÀʵÕiÊiÃÌ>ÊiÀ>ÊՓ>ÊVœ˜`ˆXKœÊiÇ Ãi˜Vˆ>Ê«>À>Ê«œ`iÀ“œÃÊv>âiÀÊ>Ê`ˆviÀi˜X>°Ê+Õ>˜ÌœÊ>œÊÀiÃ̜]ʘ՘V>ʜÕۈÀ>“ÊiÃÌ>Ê @“>À>Ê v>âiÀÊՓÊ`ˆÃVÕÀÜʓˆÃiÀ>LˆˆÃÌ>°Ê i“ÊՓÊ`ˆÃVÕÀÜÊ>Ê«Ài̜ÊiÊLÀ>˜VœÊ˜i“ÊՓÊ`ˆÃVÕÀÜÊ>Ê VœÀiðÊ"ʘœÃÜÊ`ˆÃVÕÀÜÊjÊ`iÊÀi뜘Ã>Lˆˆ`>`i°Ê+Õ>˜`œÊÃKœÊV>À>ÃÊ>ÃÊ`ˆwÊVՏ`>`iÃ]ÊiÊœÊ Vœ˜Vi…œÊ>ˆ˜`>Ê«>ÃÃ>Ê`ˆwÊVՏ`>`iÃ]ÊÌ>“Lj“ÊÃ>Li“œÃʵÕiÊÌi“œÃʵÕiÊÌÀ>X>ÀʜLiV̈ۜÃÊ iʵÕiÊÌÀ>L>…>ÀÊ«>À>ʜÃÊ>̈˜}ˆÀ°Ê ÊiÃV>«>ÀÊDµÕi>ÊÛi…>ʓi˜Ì>ˆ`>`iÊ`i]Ê>«iÃ>ÀÊ`iÊÌÀ>X>‡ `œÃʜÃʜLiV̈ۜÃÊiÊ>˜ÌiÃÊ`iÊ>ÀÀ>˜V>À“œÃÊ«>À>ʜÊÌÀ>L>…œÊ?ÊiÃÌ>À“œÃÊ>Ê«i˜Ã>ÀÊVœ“œÊ ÕÃ̈wÊV>ÀʜÊv>…>˜Xœ°Ê ÃÃ>ÊjÊՓ>ÊVՏÌÕÀ>ʓՈ̜Ể«ˆV>Ê«œÀÌÕ}ÕiÃ>ʵÕiÊ>µÕˆÊ«ÀœVÕÀ>“œÃÊ ˜KœÊv>âiÀ°Ê i«œˆÃÊ`iÊ`iwʘˆÀ“œÃʜÃʜLiV̈ۜÃÊ̜À˜>“œ‡˜œÃÊiÃVÀ>ۜÃÊ`œÃʓiÓœÃ°Ê *œÀʈÃÜ]Ê`iÃ`iʜʫÀˆ˜V‰«ˆœÊ̈Ûi“œÃʵÕiʏˆ`>ÀÊVœ“Ê}ÀÕ«œÃÊiVœ˜“ˆVœÃÊi“Ê}À>˜`iÊ VÀiÃVˆ“i˜ÌœÊœÕʵÕiÊÃKœÊ‰`iÀiÃ]Ê`iÃ`iÊ>Ê>À̈viÀÊ>ʵÕi“]ʘՓ>Êv>ÃiÊi“ʵÕiÊiÃÌ>Ê i“«ÀiÃ>ÊÃiÊi˜Vœ˜ÌÀ>Û>Êi“Ê}À>˜`iÊiÝ«>˜ÃKœÊiÊ̈Ûi“œÃʵÕiÊ`i“œ˜ÃÌÀ>ÀʵÕiÊjÀ>“œÃÊ Õ“>Ê @“>À>Ê«Ài«>À>`>Ê«>À>Ê>Vœ…iÀʈ˜ÛiÃ̈“i˜ÌœÃÊiʵÕiÊÌÀ>Ì?Û>“œÃÊ`œÃÊ>ÃÃ՘̜ÃÊ Vœ“œÊiÀ>Ê`iÃi?Ûi°Ê Ê>Ê>À̈viÀÊÌi“ÊՓ>ÊÀi`iÊ`iÊVœ˜Ì>V̜ÃʓՈ̜Ê}À>˜`iÊi]Ê«œÀʈÃÜ]Ê µÕ>˜`œÊÌi“ʵÕiÊv>>ÀÊ`>Ê @“>À>Ê՘ˆVˆ«>Ê`iÊ*>XœÃÊ`iÊiÀÀiˆÀ>]Êv>>ÊLi“°Ê/ˆÛi“œÃÊ µÕiʏˆ`>ÀÊVœ“ʜʘÌiÀ“>ÀV…jÊ>œÊ˜‰ÛiÊ`>ÊVi˜ÌÀ>Êœ}‰Ã̈V>ʵÕiÊLÀiÛi“i˜ÌiʈÀ?Ê>«ÀiÃi˜Ì>ÀÊ Õ“>ʘœÛ>Ê>“«ˆ>XKœ°Ê/ˆÛi“œÃʵÕiʏˆ`>ÀÊVœ“ÊœÊ ]ÊVœ“ʜʜˆ`>ÞʘÌiÀVœ˜Ìˆ˜i˜Ì>]Ê Vœ“ÊL>˜VœÃÊiʜÕÌÀœÃÊ}ÀÕ«œÃÊiVœ˜“ˆVœÃÊVœ“œÊœÃʏˆ}>`œÃÊ>œÊՏ̈«>ÀŽ]ÊiÌV°Ê ]Êi“Ê̜‡ `œÃÊiÃÌiÃÊV>ÜÃ]ʜʵÕiÊ«ÀœVÕÀ?“œÃÊ`i“œ˜ÃÌÀ>ÀÊvœˆÊµÕiÊVœ˜…iVi“œÃÊiÊ`œ“ˆ˜>“œÃÊ>ÃÊ LÕÀœVÀ>Vˆ>ÃÊiʜÃÊ«ÀœViÃÜÃ]ÊÃ>Li“œÃÊÌÀ>Ì?‡œÃÊiÊ>ˆ˜`>Ê`>“œÃÊ>«œˆœÊ˜>Ê«iÀëiV̈Û>Ê`iÊ Vœ“œÊ“i…œÀʈ˜ÃÌÀՈÀÊ>ÃʵÕiÃ̪iÃ°Ê Ê`i“œ˜ÃÌÀ?“œÃÊV>À>“i˜ÌiʵÕ>ˆÃÊiÀ>“ÊœÃʜLiV̈‡ ۜÃÊiÊ«œÀʜ˜`iʵÕiÀ‰>“œÃʈÀ°Ê ˆâ‰>“œÃʘKœÊ>Ê>}՘ÃÊ«ÀœiV̜ÃÊiÊȓÊ>ʜÕÌÀœÃ°Ê/>“Lj“Ê >«Ài˜`i“œÃʓՈ̜Êi]Ê«œÀʈÃÜ]ʵÕ>˜`œÊ…œiÊv>>“œÃÊVœ“ÊœÕÌÀœÃʈ˜ÛiÃ̈`œÀiÃ]ÊÌi“œÃÊ >ÊV>À>ʘœXKœÊ`iʵÕiÊiÃÌ>“œÃÊ>Êv>>ÀÊ>ʓiÓ>ʏˆ˜}Õ>}i“ÊiÊ>Ê`œ“ˆ˜>ÀÊ>ÃʵÕiÃ̪iðÊ

œ“i>`>“i˜Ìio **ÊqÊ œ“i>`>“i˜ÌiÊ>Ê>«ÀˆVi>]ʵÕiÊ>`µÕˆÀˆÕÊ>ÊLiÀ“iÌ>ˆÃÊiʈÀ?ÊVœ˜ÃÌÀՈÀÊ>µÕˆÊ>ÊÃÕ>Ê ˜œÛ>Ê՘ˆ`>`i]ÊՓ>Êi“«ÀiÃ>ʵÕiÊiÃÌ?ʘ>ÃÊxäʓ>ˆœÀiÃÊi“«ÀiÃ>ÃÊiÝ«œÀÌ>`œÀ>ÃÊ«œÀÌՇ }ÕiÃ>ÃÊiʵÕi]ÊVœ“œÊÌ>]ÊVœ˜Ã̈ÌՈÀ?ʓ>ˆÃÊՓʫÀœiV̜Ê@˜VœÀ>ʘՓ>Ê✘>ʈ˜`ÕÃÌÀˆ>°Ê >Ã]ÊÃiÊۈÀi“]ʘiÃÌiʓœ“i˜ÌœÊܓœÃÊ>Ê >«ˆÌ>Ê`œÊÛi]ÊVœ“ʜʵÕiʈÃÜÊÈ}˜ˆwÊV>Ê i“ÊÌiÀ“œÃÊ`iʏˆ`iÀ>˜X>]ÊÌi“œÃʜʓ>ˆœÀÊ«ÀœÌ>}œ˜ˆÃÌ>ʓ՘`ˆ>Ê˜>Ê?Ài>Ê`œÊ“œLˆˆ?Àˆœ]Ê >Ê ]ÊÌi“œÃÊ>ʘÌiÀVœ˜Ìˆ˜i˜Ì>]Ê>ʓ>ˆœÀÊÀi`iÊ`iʅœÌjˆÃÊ`œÊ“Õ˜`œ]ʵÕiʈÀ?ÊVœ˜ÃÌÀՈÀÊ >µÕˆÊœÊœˆ`>Þʘ˜]ÊÌi“œÃÊ>Ê}Õ>]Ê>ÊÃi}՘`>ʓ>ÀV>Ê`iÊV>˜`iiˆÀœÃÊ`œ“jÃ̈VœÃʘ>Ê ÕÀœ«>]ÊՓ>Êi“«ÀiÃ>Ê>ÕÃÌÀ‰>V>ÊVՍ>ÊVi˜ÌÀ>Ê`iʜ«iÀ>XªiÃÊ«>À>Ê>Ê*i˜‰˜ÃՏ>ÊLjÀˆV>ÊiÃÌ?Ê Vi˜ÌÀ>`>Êi“Ê*>XœÃÊ`iÊiÀÀiˆÀ>]ÊÌi“œÃÊ>Ê֘ˆV>Êv?LÀˆV>Êi“Ê*œÀÌÕ}>Êi“Ê*œÀÌÕ}>ÊiÊ`>ÃÊ “>ˆÃʓœ`iÀ˜>ÃÊ`>Ê ÕÀœ«>ʘ>Ê«Àœ`ÕXKœÊ`iÊ}>ÃiʅœÃ«ˆÌ>>À°Ê/i“œÃÊ«ÀœiV̜Ã]Ê>}՘ÃÊ “>ˆÃÊ«iµÕi˜œÃ]Ê«œˆÃʘKœÊµÕiÀi“œÃÊÌiÀÊ>«i˜>ÃÊՓ>ÊiÃÌÀÕÌÕÀ>Ê`iʓ>VÀœÊˆ˜`ÖÃÌÀˆ>Ãʓ>ÃÊ ÛˆÃ>“œÃʈ}Õ>“i˜ÌiÊ>Ê`ˆÛiÀÈwÊV>XKœÊ`œÊÌiVˆ`œÊiVœ˜“ˆVœ°ÊÊV>«>Vˆ`>`iʈ˜ÃÌ>>`>Ê`iÊ «Àœ`ÕXKœÊ`œÊ“œLˆˆ?ÀˆœÊiÃÌ?Ê>Ê>Փi˜Ì>Àʓ>ÃÊÌi“œÃʵÕiÊ>>À}>ÀÊiÊ`ˆÛiÀÈwÊV>À°Ê>ÃÊi݇ ˆÃÌi“Ê>µÕˆÊœÕÌÀœÃÊV>ÜÃʵÕiÊÀiÛi>“Ê“jÀˆÌœÃÊ`iÊi“«ÀiÃ?ÀˆœÃ°Ê Ã̜ÕÊ>ÊÀiVœÀ`>À‡“i]Ê«œÀÊ iÝi“«œ]Ê`iÊv?LÀˆV>Ãʘ>Ê?Ài>Ê`œÊÛiÃÌÕ?ÀˆœÊqÊiÃÌ>ÊÃi“>˜>ÊjÊ>«ÀiÃi˜Ì>`>Êi“Êœ˜`ÀiÃÊ Õ“ÊiµÕˆ«>“i˜ÌœÊiÝÌÀi“>“i˜Ìiʈ˜œÛ>`œÀÊ`iʘ>Ì>XKœÊ`>ʓ>ÀV>Ê-«ii`œ]Ê̜`œÊ«i˜Ã>`œÊ >µÕˆ°Ê/œ`>Ê>ʈ˜œÛ>XKœÊvœˆÊ«Àœ`Õâˆ`>Ê>µÕˆ]ʘœÃʏ>LœÀ>̝ÀˆœÃÊ`iÊՓ>Êv?LÀˆV>Ê`iÊÛiÃÌÕ?ÀˆœÊ `iÊ*>XœÃÊ`iÊiÀÀiˆÀ>ʵÕiʅ?Ê«œÕVœÊÌi“«œÊ̈˜…>Ê{ʓˆÊ“iÌÀœÃʵÕ>`À>`œÃÊiʍ?ÊVœ˜Ì>ÊVœ“Ê {ääÊÌÀ>L>…>`œÀiÃÊiÊՓ>Ê?Ài>Ê`iÊ£ÓʓˆÊ“iÌÀœÃʵÕ>`À>`œÃ°Ê Ê>ˆ˜`>ÊÀiVi˜Ìi“i˜ÌiÊwÊ⇠iÀ>“ʵÕiÃÌKœÊ`iÊ>}À>`iViÀÊDÊ @“>À>Ê«i>ÊVœ>LœÀ>XKœÊµÕiÊÌk“ÊÃi˜Ìˆ`œ°ÊՈÌ>ÃÊÛiâiÃ]Ê iÃÃ>ÊVœ>LœÀ>XKœÊ˜KœÊÌÀ>`Õâʓ>ˆÃʵÕiÊiÃvœÀXœ]Ê>LiÀÌÕÀ>]ÊÌi˜Ì>ÀÊÀi܏ÛiÀʜÃÊ«ÀœLi“>ÃÊ À>«ˆ`>“i˜ÌiÊiÊ«iÀViLiÀʵÕiʜÊÌi“«œÊ`œÊi“«ÀiÃ?ÀˆœÊ˜KœÊjÊvՏVÀ>° /Õ`œÊˆÃ̜ÊVœ˜Ãi}Ո`œÊ«iÀ>˜ÌiÊՓ>Ê`ˆÛˆÃKœÊ>`“ˆ˜ˆÃÌÀ>̈Û>Ê`œÊ«>‰ÃʵÕi]Ê «iœÊµÕiÊÌi“Ê>wÊÀ“>`œ]ʘKœÊjÊ«Àœ«Àˆ>“i˜ÌiÊ>ʈ`i>o **Ê qÊ iʓ>˜iˆÀ>ʘi˜…Õ“>°Ê >`>ÊÛiâÊÜÕʓ>ˆÃÊ>`i«ÌœÊ`>ÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>XKœ]ʘKœÊ «œÀµÕiÊÌi˜…>Ê>}œÊVœ˜ÌÀ>ʈÃLœ>ʜÕÊ>ÃÊ«iÃÜ>ÃÊ`iʈÃLœ>]Ê`iʵÕi“Ê}œÃ̜ʓՈ̜°ÊÃÊ ÛiâiÃÊÃKœÊ«ˆœÀiÃÊ>ÃʵÕiÊÛKœÊ`œÊ œÀÌiʜÕÊ`iʵÕ>µÕiÀʜÕÌÀœÊÉ̈œÊ«>À>ʈÃLœ>ÊiʵÕiÊ wÊV>“Ê“>ˆÃÊVi˜ÌÀ>ˆÃÌ>Ã]ʓ>ˆÃÊ`i«ÀiÃÃ>Ê`œÊµÕiʜÃʵÕiʍ?ʏ?ÊiÃÌKœ°Ê+Õ>˜`œÊ̈Ûi“œÃÊ>Ê >ÃȘ>ÌÕÀ>Ê`œÊVœ˜ÌÀ>̜Ê`iʈ˜ÛiÃ̈“i˜ÌœÊVœ“ÊœÊ ]ÊÛiˆœÊV?ʜʈ˜ˆÃÌÀœÊ`>Ê Vœ˜œ“ˆ>]Ê µÕiʈ˜>Õ}ÕÀ>Û>ʈ}Õ>“i˜ÌiÊ>ÊiˆÀ>Ê`œÊœLˆˆ?Àˆœ°Ê >Ê>ÌÕÀ>]ÊwÊVœÕÊÌKœÊˆ“«ÀiÃȜ˜>`œÊ Vœ“Ê>ÊviˆÀ>ʵÕi]Ê`i«œˆÃ]ʘ>Ê œ“ˆÃÃKœÊ*>À>“i˜Ì>ÀÊ`iÊ Vœ˜œ“ˆ>]Ê>wÊÀ“œÕʵÕiʏiÛ>Û>Ê `œˆÃÊ>˜œÃÊ`ˆÃ̜Êi]ʘiÃÃiÊ«iÀ‰œ`œÊՓ>Ê`>ÃÊVœˆÃ>ÃʵÕiʓ>ˆÃʜʈ“«ÀiÃȜ˜œÕÊvœˆÊVœ˜‡ ÃÌ>Ì>ÀʜÊÃ>ÌœÊµÕ>ˆÌ>̈ۜʵÕiÊ`iÕʜʓœLˆˆ?ÀˆœÊi“Ê*>XœÃÊ`iÊiÀÀiˆÀ>°Ê Ê«œÀÊV>ÕÃ>Ê`>Ê ÛˆÃˆÌ>]ÊVœœV?“œÃ‡…iÊ>}Փ>ÃʵÕiÃ̪iÃÊÀi>Vˆœ˜>`>ÃÊVœ“ÊœÃÊVi˜ÌÀœÃÊÌiV˜œ}ˆVœÃÊ iÊVœ“ÊœÊ`iÈ}˜]ÊÌi˜`œÊ>‰Ê>Û>˜X>`œÊœÊ«ÀœViÃÜÊ`iÊVÀˆ>XKœÊ`œÊVi˜ÌÀœÊ`iÊiÝVik˜Vˆ>Ê iʈ˜œÛ>XKœÊ`œÊ“œLˆˆ?ÀˆœÊ«œÀÌÕ}ÕkðÊ/Õ`œÊˆÃ̜ʫœÀµÕiÊÛiˆœÊˆ˜>Õ}ÕÀ>ÀÊՓ>ÊviˆÀ>]Ê ˜Õ“>Ê>ÌÕÀ>Êi“ʵÕiÊvœˆÊ>ÃȘ>`œÊՓÊVœ˜ÌÀ>̜ÊVœ“ÊœÊ ÊiÊÌiÛiÊ>ʜ«œÀÌ՘ˆ`>`iÊ`iÊ ÛiÀÊ>ÊÀi>ˆ`>`i°Ê iʜÕÌÀ>ÊvœÀ“>]Ê«ÀœÛ>Ûi“i˜Ìi]ʘKœÊ>ÊÛiÀˆ>ÊiÊ«>ÃÃ>À‡Ãi‡ˆ>“Ê“>ˆÃÊ `œˆÃÊ>˜œÃÊ>ÌjʵÕiÊ>}Փʓi“LÀœÊ`œÊœÛiÀ˜œÊ«Õ`iÃÃiÊVœ˜Ì>VÌ>ÀÊiÃÌiÊÃiV̜ÀÊiÊ«iÀ‡ ViLiÀʵÕiÊiÀ>Ê«ÀiVˆÃœÊv>âiÀÊ>}Փ>ÊVœˆÃ>°Ê+ÕiÊÌi“Ê«œÌi˜Vˆ>Ê“>ÃÊ«ÀiVˆÃ>Ê`iÊ>«œˆœÊ ÌiV˜œ}ˆVœÊ«œˆÃÊ>œÊ«>ÃÜʵÕiÊi“Ê ë>˜…>Êi݈ÃÌi“Ê£ÓÊVi˜ÌÀœÃÊÌiV˜œ}ˆVœÃ]Ê>µÕˆÊ ˜KœÊi݈ÃÌiʘi˜…Õ“]ʵÕiÊÃi>ÊVÀˆ>`œÊՓÊVi˜ÌÀœÊ>Û>˜X>`œÊ`iÊ`iÈ}˜ÊµÕiʘKœi݈ÃÌi]Ê >œÊ«>ÃÜʵÕiÊi“Ê ë>˜…>Êi݈ÃÌi“ÊÛ?ÀˆœÃoÊ ]Ê>«iÃ>ÀÊ`iÊÌÕ`œ]ÊiÃÌ>“œÃʓi…œÀiÃÊ `œÊµÕiÊ Ã«>˜…>Êi“ÊÌiÀ“œÃÊ`iʓœLˆˆ?ÀˆœÊiÊ>Ê}>˜…>ÀÊV>`>ÊÛiâʓ>ˆÃʵ՜Ì>]ÊÃi˜`œÊ


@“>À>Ê՘ˆVˆ«>

*>XœÃÊ`iÊiÀÀiˆÀ> µÕiÊ>ÊL>>˜X>ÊVœ“iÀVˆ>ÊjÊ«œÃˆÌˆÛ>Ê«>À>ʘÃ°Ê ÕʘKœÊVœ˜`i˜œÊµÕ>µÕiÀʓˆ˜ˆÃÌÀœÊ “>Ã]Ê«ÀœÛ>Ûi“i˜Ìi]ʵÕ>µÕiÀÊՓÊÃi˜Ì>`œÊi“ʈÃLœ>]ÊÌiÀ?ʵÕiÊÃiÀʓ>ˆÃÊÃi˜Ã‰ÛiÊ>Ê «ÀœLi“>ÃÊ`>ÊÕÌœÊ ÕÀœ«>]Ê`>Ê"«iÊiÊ`iʓ>ˆÃʘKœÊÃiˆÊœÊµÕkÊ«œÀµÕiʘKœÊ…iÊÜLÀ>Ê Ìi“«œÊ«>À>Ê`iw˜ˆÀÊՓ>ÊiÃÌÀ>Ìj}ˆ>Ê«>À>Ê`iÌiÀ“ˆ˜>`œÊ̈«œÊ`iÊÃiV̜ÀiÃ°Ê Ê>ÊiÃÌÀÕÌÕÀ>Ê `œÊ«>‰ÃÊjÊ`œ“ˆ˜>`>Ê«œÀÊ«iµÕi˜>ÃÊiʓj`ˆ>ÃÊi“«ÀiÃ>ÃʵÕi]ʘKœÊÃi˜`œÊœÃʓ>ˆœÀiÃÊ Vœ˜ÌÀˆLՈ˜ÌiÃÊi“ÊۜÕ“iÊ`iʈ“«œÃ̜Ã]ÊÃKœÊ>Ãʓ>ˆœÀiÃÊi“«Ài}>`œÀ>Ã°Ê ]Ê«œÀʈÃÜ]Ê ˜KœÊ…>Ûi˜`œÊՓ>ÊiÃÌÀÕÌÕÀ>ÊÀi}ˆœ˜>ÊVœ“ÊÀi뜘Ã>Lˆˆ`>`iÊ«œ‰ÌˆV>ʵÕiÊVœ˜Ãˆ}>Ê `iw˜ˆÀÊ>ʏ}ˆV>ÊiÊ>ÊiÃÌÀ>Ìj}ˆ>Ê`iÊՓ>ÊÀi}ˆKœ]Ê«œÀʓՈÌ>ÊLœ>Êۜ˜Ì>`iʵÕiÊÌi˜…>“Ê >ÃÊ

,ÊiʜÕÌÀ>ÃÊiÃÌÀÕÌÕÀ>Ã]ʘKœÊ`iˆÝ>“Ê`iÊÃiÀÊVՓ«Àˆ`œÀiÃÊ`œÃʜLiV̈ۜÃÊ`iÊ Õ“>Ê>`“ˆ˜ˆÃÌÀ>XKœÊµÕiÊjÊVi˜ÌÀ>ˆâ>`>°Ê Ê«>ÀiVi‡“iʵÕiʘKœÊÃiÊÌi“Êœ…>`œÊ«>À>Ê>ÃÊ Vœ˜ÃiµÕk˜Vˆ>ÃÊ`œÊµÕiÊÛ>ˆÊÀiÃՏÌ>ÀÊiÃÌiÊ«>‰ÃÊ«œÀµÕi]ÊVœ“ÊœÊ`iȘÛiÃ̈“i˜ÌœÊµÕiÊiÃÌ?Ê>Ê >Vœ˜ÌiViÀ]ʜ…>˜`œÊÃi“«ÀiÊ>ÊՓ>Ê«iÀëiV̈Û>Ê`iÊÀ>Vˆœ˜>ˆâ>XKœÊiVœ˜“ˆVœ‡w˜>˜ViˆÀ>]Ê ˜KœÊÃiÊÌi“Ê“ÕˆÌ>ÃÊÛiâiÃÊi“ÊVœ˜Ì>ʵÕiÊi݈ÃÌiÊLœ>Êiʓ?Ê`iëiÃ>ÊiʵÕiÊi݈ÃÌiÊ`iëiÃ>Ê µÕiÊœÊ ÃÌ>`œÊÌi“ʵÕiÊVœ˜Ìˆ˜Õ>ÀÊ>Ê>ÃÃՓˆÀ°Ê ÕʘKœÊ«iÀViLœÊ>ÃÊ«œÃˆXªiÃÊ`œÃÊÛ?ÀˆœÃÊ«>À‡ ̈`œÃ]ÊwâÊ«>ÀÌiÊ`iÊՓ>ÊVœ“ˆÃÃKœÊ«œ‰ÌˆV>ʘ>Vˆœ˜>Ê`œÊ*- ʵÕi]Ê>œÊVœ˜ÌÀ?ÀˆœÊ`iʓˆ“]ÊiÀ>Ê Vœ˜ÌÀ>Ê>ÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>XKœÊiÊi“Ê̜`œÊœÊ>`œÊi“ʵÕiÊiÃ̜ÕÊ`ˆ}œÊœÊµÕiÊÜÕÊiÊ«œÀµÕk°Ê"Ê*- ]Ê ˆ`iÀ>`œÊ«œÀÊՉÃʈˆ«iÊi˜iÃiÃÊ`ivi˜`ˆ>ʓ>ÃʘiÃÌiʓœ“i˜ÌœÊ?ʘKœÊÃiʜÕÛiÊv>>ÀʓՈ̜]Ê œÊœÛiÀ˜œÊ«ÀiÌi˜`iÊ`ˆÃVṎÀÊi“ÊÓää™]ÊÃiÊV>…>ÀʘՓ>Ê>ÌÕÀ>Êi“ʵÕiʍ?ʘKœÊi݈Ã̈À?ʘ>`>Ê «>À>ÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>ÀÊ«œÀµÕiÊÃiÊiÃÌKœÊ>ÊiÃÛ>âˆ>ÀÊVœ“«iÌ>“i˜ÌiÊ«œÌi˜Vˆ>ˆ`>`iÃ]Ê>ÌÀ>ÛjÃÊ`iÊ Õ“>ÊۈÃKœÊiÝVÕÈÛ>“i˜ÌiÊiVœ˜“ˆVœ‡w˜>˜ViˆÀ>Ê`œÊ"ÀX>“i˜ÌœÊ`iÊ ÃÌ>`œ°Ê ʵÕ>˜`œÊ Û>“œÃ]Ê«œÀÊiÝi“«œ]Ê>Ê Ã«>˜…>Ê«iÀViLi“œÃʵÕiʜÃÊ}œÛiÀ˜œÃÊÀi}ˆœ˜>ˆÃÊÃKœÊ«>ÀViˆÀœÃÊ `œÊ`iÃi˜ÛœÛˆ“i˜ÌœÊiVœ˜“ˆVœÊiʘKœÊÃKœÊˆ˜Ã̈ÌՈXªiÃÊVœ“œÊ>µÕi>ÃÊ`iÃVœ˜Vi˜ÌÀ>`>ÃÊ `œÊ ÃÌ>`œÊµÕiÊi݈ÃÌi“ʘœÊ œÀÌi]ʘœÊ i˜ÌÀœ]ʘœÊi˜ÌiœÊœÕʘœÊ}>ÀÛiÊiʵÕiÊÃKœÊ«>Ç ÈÛ>ðÊÃÊÀi}ˆªiÃÊi“Ê ë>˜…>ÊÃKœÊ«>ÀViˆÀ>ÃÊiviV̈Û>ÃÊ`œÊ`iÃi˜ÛœÛˆ“i˜Ìœ]ÊÀiyiV̈˜`œÊ Vœ“ÊœÃÊ>}i˜ÌiÃÊiVœ˜“ˆVœÃ°Ê˜ÛiÃÌi‡ÃiÊiÃÌÀÕÌÕÀ>`>“i˜ÌiÊiÊ>À̈VՏ>`>“i˜Ìi°Ê Ã̜ÕÊVœ˜‡ Ûi˜Vˆ`œÊµÕi]ÊVœ“Ê>ÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>XKœ]ÊÃiÊ«œÕ«>Àˆ>ʓՈ̜Ê`ˆ˜…iˆÀœÊ«ÖLˆVœ°Ê-i˜`œÊLۈœÊµÕiÊ µÕ>µÕiÀÊ>ÕÌ>ÀV>ʵÕiÀʜʓi…œÀÊ«>À>ʜÊÃiÕÊVœ˜Vi…œ]Êi݈ÃÌi“Ê«ÀœViÃÜÃʵÕiÊ«œ`iÀˆ>“Ê ÃiÀʓՈ̜ʓi…œÀÊ>À̈VՏ>`œÃÊi˜ÌÀiʜʫœ`iÀÊÀi}ˆœ˜>Êiʜʫœ`iÀÊ«œ‰ÌˆVœ°Ê Êi݈ÃÌi“Ê“>‡ ÌjÀˆ>ÃÊi“ʵÕiÊÃiʅœÕÛiÃÃiʍՉâœ]ÊÌiÀˆ>ʵÕiÊi݈Ã̈ÀÊՓʫœ`iÀÊÀi}ˆœ˜>ÊµÕiÊ`iw˜ˆÃÃiÊ µÕi]Êi“ÊÛiâÊ`iÊVˆ˜VœÊœÕÊ`iâÊ«>ÀµÕiÃÊ`iÊiÝ«œÃˆXªiÃʜÕÊÓäÊ«ˆÃVˆ˜>ÃÊ`ˆÃÌÀˆLՉ`>ÃÊ «iœÃÊÛ?ÀˆœÃʓ՘ˆV‰«ˆœÃ]ÊiÃÌÀ>Ìj}ˆVœÊ«>À>Ê>ÊÀi}ˆKœÊÃiÀKœÊ`œˆÃʜÕÊÌÀkÃÊië>XœÃ°Ê ÊÛiœÊ ȘViÀ>“i˜ÌiÊ«œÕV>ÃÊ«œÃÈLˆˆ`>`iÃÊ`iÊœÊ œÀÌiÊ`>ÀÊÃ>ÌœÃʵÕ>ˆÌ>̈ۜÃÊÃi“ʜʵÕiÊ Vœ˜Ãˆ`iÀœÊ`iVˆÃˆÛœ]Ê>ÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>XKœ°Ê Ý>VÌ>“i˜ÌiÊ«>À>Ê«œ`iÀʅ>ÛiÀÊՓ>Ê`iÌiÀ“ˆ‡ ˜>XKœÊ`œÊ`iÃi˜ÛœÛˆ“i˜ÌœÊ“>ˆÃÊ«ÀÝˆ“>°Ê}œÀ>]ÊVœ“iXœÊÌ>“Lj“Ê>ÊVœ˜ÃÌ>Ì>ÀʵÕiÊ œÊ œÀÌiÊiÃÌ?Ê>Ê«iÀ`iÀÊ«ÀœÌ>}œ˜ˆÃÌ>ðÊՏ}œÊµÕiÊ>µÕi>ÃÊ«iÀܘ>ˆ`>`iÃ]Ê՘Ãʈ˜ÌˆÌՏ>‡ `œÃÊۈVi‡ÀiˆÃ]ʜÕÌÀœÃÊVœ“ÊœÕÌÀœỂÌՏœÊµÕ>µÕiÀ]ʓՈ̜ÃÊ«iÀ`iÀ>“Êۜâ]ʘKœÊÃÕÀ}ˆÀ>“Ê œÕÌÀœÃÊiʈÃ̜ʘKœÊ>Õ}ÕÀ>ʘ>`>Ê`iÊLœ“Ê«>À>ʵÕiÊÃiÊVœ˜Ãˆ}>Êv>âiÀÊۈ˜}>ÀÊ>ʈ`iˆ>Ê`>Ê Ài}ˆKœ°Ê i“ÊÃiˆÊµÕiÊÌi“ÊÈ`œÊÌÀ>L>…>`œÊ«œÀʵÕi“ʈ˜ÌiÀiÃÃ>Ê«œÀÊvœÀ“>Ê>ÊVœ˜Ãi}ՈÀÊ

ÈÌÕ?‡œÊiÝVÕÈÛ>“i˜ÌiÊVœ“œÊՓÊ`ˆÃVÕÀÜÊL>ˆÀÀˆÃÌ>ʓ>ÃʍՏ}œÊµÕiÊÌiÀ?ʵÕiÊ«>ÃÃ>ÀÊ«>À>Ê œÊ«>˜œÊ`iÊՓÊ`ˆÃVÕÀÜÊiÃÌÀ>Ìj}ˆVœ°Ê ʍ?ʘKœÊv>œÊ`iÊ`iÌiÀ“ˆ˜>`œÃÊ`œVՓi˜ÌœÃʏi}ˆÃ>̈‡ ۜÃÊiÊ`œVՓi˜Ì>XªiÃʵÕiÊÃ>i“ʵÕiʓiÊv>âi“ʈ˜ÌiÀÀœ}>ÀÊÃiÊiÃÌiÊ«>‰ÃʘKœÊ>˜`>À?Ê>ÊLÀˆV>À°Ê +Õ>˜`œÊÃ>ˆÊi}ˆÃ>XKœÊÜLÀiÊÀiÃÌ>ÕÀ>˜ÌiÃÊiÊV>vjÃ]ÊiÕʵÕiÀœÊÛiÀÊÃiʘœÊ/iÀÀiˆÀœÊ`œÊ*>XœÊ ˆÀKœÊviV…>ÀÊ>}՘ÃÊÀiÃÌ>ÕÀ>˜ÌiÃʜ˜`iÊÛKœÊœÃÊÃi˜…œÀiÃʓˆ˜ˆÃÌÀœÃÊ«œÀµÕiÊ>ʏi}ˆÃ>XKœÊµÕiÊ Ã>ˆÕʜLÀˆ}>Ê>ʵÕiÊÃiÊ>`>«Ìi“Êi“Ê`iÌiÀ“ˆ˜>`œÊÌi“«œÊiÊ>}՘ÃʘKœÊÌk“Ê…ˆ«ÌiÃiÃÊ«>À>ÊÃiÊ >`>«Ì>À°Ê ÊiÃÌiÊjʜÊÌ>Ê«ÀœLi“>Ê`>ÊۈÃKœÊVi˜ÌÀ>ˆÃÌ>ʵÕi]ÊiÃÌ>˜`œÊ“>ˆÃÊ`ˆÃÌ>˜ÌiÊ`œÊ œÀÌi]Ê Ìi“Ê“i˜œÃÊVœ˜…iVˆ“i˜ÌœÊ`>ÊÀi>ˆ`>`i]Ê`>ÃÊ«œÌi˜Vˆ>ˆ`>`iÃÊiʜ«œÀÌ՘ˆ`>`ið "«Ì>Àˆ>Ê«i>ÊÀi>ˆâ>XKœÊ`iÊՓÊÀiviÀi˜`œ¶ **ÊqÊՏ}œÊµÕi]Êi“ÊÌiÀ“œÃÊVœ˜Ã̈ÌÕVˆœ˜>ˆÃÊiÃÌ?Ê«ÀiۈÃÌ>Ê>ʘiViÃÈ`>`iÊ`iÊÀi>ˆâ>ÀÊœÊ ÀiviÀi˜`œ]ʜʵÕiÊÃiÀˆ>ÊՓ>ÊvœÀ“>Ê`iÊVœ˜`ˆVˆœ˜>ÀÊ«œÀµÕiÊ>ÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>XKœ]Ê>Ìjʅœi]Ê v>âˆ>Ê«>ÀÌiÊ`œÊ«Àœ}À>“>Ê«œ‰ÌˆVœÊ`œÊ«Àœ}À>“>Ê`œÊ*- ]Êv>âˆ>Ê«>ÀÌiÊ`œÊ«Àœ}À>“>Ê`œÊ*-Ê “>ÃÊ`i«œˆÃʅœÕÛiÊ`œˆÃÊ«ÀœLi“>Ã\ÊՓÊ`iÊ«ÀœÌ>}œ˜ˆÃ“œ]Ê`iʵÕi“Ê`ˆÃÃiÊ«Àˆ“iˆÀœÊ >}œÀ>ÊÛ>“œÃÊ>Û>˜X>ÀÆʜÕÌÀœÊ`>Ãʘi}œVˆ>XªiÃÊi“ʘi}œVˆ>Ì>ÃÊi˜ÌÀiÊ«>À̈`œÃÊ«œ‰ÌˆVœÃÊ «œÀµÕiÊÌ>“Lj“ʘKœÊv>âˆ>ÊÃi˜Ìˆ`œÊœˆÌœÊÀi}ˆªiÃÊ«>À>Ê*œÀÌÕ}>°ÊÃÊVˆ˜VœÊÀi}ˆªiÃÊVœÀ‡ Ài뜘`i“Ê>œÊµÕiÊÃi“«ÀiÊiÃÌiÛiʘœÊ…œÀˆâœ˜ÌiÊ`iʵÕi“Ê«i˜ÃœÕÊ>ÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>XKœÊi“Ê *œÀÌÕ}>\Ê œÀÌi]Ê i˜ÌÀœ]ʈÃLœ>ÊiÊ6>iÊ`œÊ/iœ]ʏi˜ÌiœÊiʏ}>ÀÛi°Ê/i“ʵÕiʅ>ÛiÀÊÕ“Ê Vœ˜Ãi˜ÃœÊi˜ÌÀiʜÃÊ«>À̈`œÃÊ«œ‰ÌˆVœÃÊi]Ê`iw˜ˆÌˆÛ>“i˜Ìi]ÊÃiÊ*-]Ê*- ]Ê«iœÊ“i˜œÃÊVœ“Ê œÊ>VÌÕ>Ê‰`iÀ]ÊiÊ

1Ê`ivi˜`i“Ê>ÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>XKœ]Ê«>ÀiViʵÕiÊ̜`>Ê>Ê}i˜ÌiÊiÃÌ?Ê>ÊÛiÀÊ µÕi“ÊjʵÕi]ʘœÊ“œ“i˜ÌœÊ`iVˆÃˆÛœ]Ê`iVˆ`ˆÀ?Ê>Û>˜X>À°Ê"ÕÌÀ>ʵÕiÃÌKœÊVœ˜ÃˆÃÌiÊi“Ê>L>˜‡ `œ˜>ÀÊ>µÕi>ʘi}œVˆ>Ì>Êi˜ÌÀiÊ*-ÊiÊ

1]ʵÕiÊ`ˆÛˆ`ˆÀ>“ʜʏi˜ÌiœÊi“Ê`œˆÃÊiʜʓiÓœÊ i“ÊÀi>XKœÊ>œÊ œÀÌiÊ«>À>Ê`>Ài“ÊœˆÌœÊÀi}ˆªið +ÕiÊ«œÃˆXKœÊ>ÃÃՓiÊv>ViÊDʏiˆÊiiˆÌœÀ>ÊµÕiÊÀi}Տ>“i˜Ì>Ê>ÃÊ>ÕÌ>ÀµÕˆ>Ã]Ê ˜œ“i>`>“i˜ÌiʘœÊ«œ˜ÌœÊi“ʵÕiÊÛiÌ>ʜÊ`ˆÀiˆÌœÊ`iÊ̜ۜÊ`œÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ `iʍ՘Ì>ʘ>ÃÊ>ÃÃi“Liˆ>Ãʓ՘ˆVˆ«>ˆÃÊi“ʵÕiÃ̪iÃÊVœ“œÊ>Ê>Û>ˆ>XKœÊ`œÊ *>˜œÊiÊ"ÀX>“i˜ÌœÊ`>ÃÊ>ÕÌ>ÀµÕˆ>ö **ÊqʏœL>“i˜Ìi]ÊVœ˜Ãˆ`iÀœÊ>ʏiˆÊiiˆÌœÀ>]ʵÕiʘKœÊÃiˆÊÃiÊÛ>ˆÊ>Û>˜X>À]Ê«œÃˆÌˆÛ>°Ê ݇ Vi«Ìœ]Ê`iÊv>V̜]ʘiÃÃ>ʈ˜ˆLˆXKœÊ`iÊ>Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>Ê«œ`iÀi“ÊiÝiÀViÀÊiÃÃiÊ«>«iÊ`iÊ `i«ÕÌ>`œÃʓ՘ˆVˆ«>ˆÃÊVœ“Ê«i˜>ÃÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊiÊ>ÌÀˆLՈXªiÃ]ÊVœ“œÊÌk“ÊœÃʜÕÌÀœÃ°Ê

iÊv>V̜]ʘKœÊv>âʓՈ̜ÊÃi˜Ìˆ`œÊµÕiʜÃÊÃi˜…œÀiÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iʍ՘Ì>]ÊVœ“œÊ“i“LÀœÃÊ ˆ˜iÀi˜ÌiÃÊ`>Ê>ÃÃi“Liˆ>ʓ՘ˆVˆ«>]ʘKœÊ«œÃÃ>“ÊۜÌ>ÀʜʜÀX>“i˜ÌœÊiÊ>ÃÊ}À>˜`iÃʜ«‡ XªiÃÊ`œÊ«>˜œÊ“>ÃÊ`i«œˆÃÊ«œ`iÀi“ÊۜÌ>À]Êi˜ÌÀiÊ>ë>ÃÊqÊÛKœÊ`>ÀÊVœÀ«œÊ>ʜÀX>“i˜ÌœÃÊ iÊ>Ê}À>˜`iÃʜ«XªiÃÊ`œÊ«>˜œÊ‡Ê>µÕˆÃˆXªiÃÊiÊ>ˆi˜>XªiÃÊ`iÊÌiÀÀi˜œÃ]ʵÕiÊÛKœÊ`i«œˆÃÊ `>ÀÊiÝiVÕXKœÊDÃÊ}À>˜`iÃʜ«XªiÃÊ`œÊ«>˜œ°ÊœL>“i˜Ìi]ÊiÊiÝVi«ÌÕ>˜`œ]ÊVœ“œÊ`ˆÃÃiÊ iÃÌ>ÊÛiÀÌi˜Ìi]Ê«>ÀiVi‡“iÊՓ>Ê«Àœ«œÃÌ>ʈ˜ÌiÀiÃÃ>˜ÌiÊi]ÊVœÀÀˆ}ˆ˜`œÊˆÃ̜]Ê>ÌjʓiÊ>«ÀœÝˆ“œÊ “>ˆÃÊ`>Ê«œÃˆXKœÊ`œÊ*-Ê`œÊµÕiÊ`>Ê`œÊ*- °ÊÊ«œÃˆXKœÊ`œÊ*-Ê>«œ˜Ì>Û>Ê«>À>ʜÊiÝiVÕÌˆÛœÊ “œ˜œVœœÀ]ÊÀivœÀX>˜`œÊœÊ«>«iÊ`>ÃÊ>ÃÃi“Liˆ>Ãʓ՘ˆVˆ«>ˆÃ]ʵÕiÊ̈˜…>“ʵÕiÊÌiÀʓ>ˆÃÊ Vœ“«iÌk˜Vˆ>ðÊÊ«œ‰ÌˆV>Ê«Àœ«Àˆ>“i˜ÌiÊ`ˆÌ>]Ê«>À̈`?Àˆ>]Ê`iʏÕÌ>]ÊÌiÀˆ>ʵÕiÊÃiÀÊiÝiÀVˆ`>Ê i“ÊÃi`iÊ`>Ê>ÃÃi“Liˆ>ʓ՘ˆVˆ«>]ÊÃi˜`œÊ>ÊV@“>À>ʓ՘ˆVˆ«>ÊՓʝÀ}KœÊiÝiVṎۜʵÕiÊ ÌiÀˆ>ʵÕiÊv>âiÀÊ>ÃÊ«Àœ«œÃÌ>ÃÊiÊiÝiVÕÌ>ÀÊ>ÃÊ«œ‰ÌˆV>ðÊ"ʵÕiÊÃiÊ«ÀiÌi˜`i]ʘ>ÌÕÀ>“i˜Ìi]Ê Ã>Û>}Õ>À`>ÀÊVœ“ʈÃ̜ÊjÊ>ʈ˜ÃÌ>Lˆˆ`>`iÊ`œÃÊiÝiVṎۜÃʵÕ>˜`œÊ˜KœÊ…?ʓ>ˆœÀˆ>° 6ˆÃ̜ʘœÕÌÀ>Ê«iÀëiV̈Û>ÊÌ>“Lj“Ê«œ`iÀˆ>Êv՘Vˆœ˜>ÀÊVœ“œÊ`iviÃ>Ê«>À>Ê Õ“Ê«ÀiÈ`i˜ÌiÊ`iʍ՘Ì>ʵÕi]Ê`iʓ>˜…K]Ê«œ`iÀ?ÊiÃÌ>ÀÊ>ʘi}œVˆ>ÀÊÕ“Ê ˆ˜ÛiÃ̈“i˜ÌœÊ˜>ÊV@“>À>Ê«>À>Ê>ÊÃÕ>ÊvÀi}ÕiÈ>ÊiÊDʘœˆÌiÊ>ÊۜÌ>ÀÊVœ˜`ˆVˆœ‡ ˜>`œÊՓʫ>˜œÊiʜÀX>“i˜ÌœÊ`>ÊV@“>À>o **ÊqÊ?ʵÕi“Ê>À}Փi˜ÌiÊ`iÃÃ>ʓ>˜iˆÀ>°Ê ʅ?Ê>µÕˆÊµÕiÃ̪iÃʵÕiÊÌ>“Lj“Ê ÃKœÊ…ˆÃ̝ÀˆV>ÃÊ`iÊi˜ÛœÛˆ“i˜ÌœÊ`>Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>ʘœÊ«ÀœViÃÜÊ`iÊ`i‡ Ãi˜ÛœÛˆ“i˜ÌœÊ`œÊ“Õ˜ˆV‰«ˆœ°Ê?ʵÕi“Ê`ivi˜`>ʵÕiÊ>Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>Ê ˜KœÊv>âi“ÊÃi˜Ìˆ`œÊiÊ`iÛiÀˆ>“Ê`iÃ>«>ÀiViÀÊqÊiÕʘKœÊVœ˜VœÀ`œÊVœ“ʈÃÜ°Ê Ê ˜KœÊÃi˜`œÊ“Ո̜ÊÀiiÛ>˜Ìi]Ê«œÀµÕiʘKœÊ…?ʓi“Àˆ>Ê`iÊ>Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>Ê ÃiÊ՘ˆÀi“Ê«>À>ÊLœˆVœÌ>ÀÊՓʜÀX>“i˜Ìœ]ʘKœÊÃiÀˆ>ÊÀiiÛ>˜ÌiÊ`œÊ«œ˜ÌœÊ`iÊۈÃÌ>Ê «À?̈VœÊۜÌ>Ài“ÊœÕʘKœ]ÊÜLʜʫœ˜ÌœÊ`iÊۈÃÌ>Ê`iÊ«i˜œÊ`ˆÀiˆÌœ]ÊÜLʜʫœ˜ÌœÊ`iÊ ÛˆÃÌ>ʓœÀ>ÊiÊ`iÊv՘Vˆœ˜>“i˜ÌœÊ`>Ê`i“œVÀ>Vˆ>]ÊjÊVœ“«ˆV>`œÊÌiÀÊՓʫi˜?ÀˆœÊ DÊvÀi˜ÌiÊi“ʵÕiÊ՘ÃÊÌk“Ê՘ÃÊ«œ`iÀiÃÊiʜÕÌÀœÃÊÌk“ÊœÕÌÀœÃÊiÊ«>À>ÊՓ>ÃÊVœˆÃ>ÃÊ «œ`i“ÊۜÌ>ÀÊiÊ«>À>ʜÕÌÀ>ÃʘKœ°


/Õ`œÊœÊµÕiÊiÃÌ?Ê`i˜ÌÀœÊ `>ÊvÀi}ÕiÈ>Ê`iÛiÀˆ>ÊVœ˜Ã̈ÌՈÀÊ Vœ“«iÌk˜Vˆ>Ê`ii}>`> +ÕiÊ«Àˆ˜V‰«ˆœÃÊii}iÊVœ“œÊ`œ}“>ÃÊ«>À>Ê>ÊÃÕ>ÊÀi>XKœÊVœ“ÊœÃÊvÀi‡ }ÕiÃiÃÊi˜µÕ>˜ÌœÊ>ÕÌ>ÀV>¶ ?ÀˆœÊœÕÛiˆ>Ê­®Ê‡Ê ÕÊi˜Ìi˜`œÊµÕiÊÃiÀÊ>ÕÌ>ÀV>Ê`iÛiÊVœÀÀi뜘`iÀÊ>ÊiÃÌ>ÀÊ>œÊ ÃiÀۈXœÊ`>Ê«œ«Õ>XKœÊ>ÊÌi“«œÊˆ˜ÌiˆÀœ°ÊÃÊ«œ«Õ>XªiÃÊÌk“Ê“ÕˆÌ>ÃÊV>Àk˜Vˆ>Ã]Êi݈Ç Ìi“Ê“ÕˆÌ>ÃÊ«ÀœLi“?̈V>ÃʵÕiÊÌk“ʘiViÃÃ>Àˆ>“i˜ÌiʵÕiÊÃiÀÊ>˜>ˆÃ>`>ÃÊiÊÌÀ>Ì>`>ÃÊ Vœ“ÊÌi“«œÊiÊV>“>°Ê/>“Lj“ÊÌi“œÃʵÕiÊÌiÀÊ`ˆÃ«œ˜ˆLˆˆ`>`iÊ«>À>ʜÕۈÀ°ÊՈÌ>ÃÊ ÛiâiÃ]Ê>Ê«œ«Õ>XKœÊÀiV>“>Ê«iÀ>˜ÌiÊ>ʈ˜`ˆÃ«œ˜ˆLˆˆ`>`iÊ`œÃÊ>ÕÌ>ÀV>ÃÊ«>À>ʜÊ`ˆ?œ‡ }œÊiÊiÕÊÌi˜…œÊ>Ê«ÀiœVÕ«>XKœÊ`iʜÃÊÀiViLiÀÊ>µÕˆ°Ê Ã̜ÕÊV?Ê̜`œÃʜÃÊ`ˆ>ÃÊi]ÊÃi“«ÀiÊ µÕiÊ܏ˆVˆÌ>`œ]ÊÀiViLœ‡œÃʓiӜÊÃ>Li˜`œÊµÕiʘKœÊÌiÀiˆÊV>«>Vˆ`>`iÊ«>À>ÊÀi܏ÛiÀÊ “Ո̜ÃÊ`œÃÊ«ÀœLi“>ÃʵÕiʓiÊÛKœÊ>«ÀiÃi˜Ì>À°Ê œÊ“iÕÊi˜Ìi˜`iÀ]ʜÊ>ÕÌ>ÀV>ÊÌi“ʵÕiÊ `iÃi“«i˜…>ÀÊÌ>“Lj“ʜʫ>«iÊ`iÊÀi>XªiÃÊ«ÖLˆV>ð ÃÃ>ʈ˜V>«>Vˆ`>`iÊ«>À>ÊÀi܏ÛiÀʜÃÊ«ÀœLi“>ÃÊ`iʵÕiÊv>>ÊÌiÀ?Ê>}œÊ >ÊÛiÀÊVœ“Ê>ʏiˆÊµÕiÊ`ivˆÊ˜iÊ>ÃÊ>ÌÀˆLՈXªiÃÊiÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ`>Ãʍ՘Ì>ÃÊ `iÊvÀi}ÕiÈ>¶ ʇÊ-ˆ“°°°Ê ÀiˆœÊµÕiÊi݈ÃÌiÊՓÊ`jvˆViÊ`i“œVÀ?̈Vœ°ÊÃʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>ÊÃKœÊ iiˆÌ>ÃÊ`i“œVÀ>̈V>“i˜Ìi]Ê«œÀÊÃÕvÀ?}ˆœÊ`ˆÀiV̜ÊiÊ՘ˆÛiÀÃ>]ʜÕÊÃi>]Ê>Ê«œ«Õ>XKœÊ ۜÌ>Ê«>À>Ê>Ê>ÃÃi“Liˆ>Ê`iÊvÀi}ÕiÈ>]Ê`iʜ˜`iÊÃ>ˆÊ`i«œˆÃʜÊiÝiVṎۜÊ`>ʍ՘Ì>°Ê ÊÃiÊ >Ê«œ«Õ>XKœÊv>âÊՓ>ÊiÃVœ…>]ʜʝÀ}KœÊµÕiÊ>Ê«œ«Õ>XKœÊii}iÊ`iۈ>ÊÌiÀÊՓ>ʓ>ˆœÀÊ >Õ̜˜œ“ˆ>]ʵÕiÀÊvˆ˜>˜ViˆÀ>]ʵÕiÀÊ`iÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊiʘKœÊÃiÊÀiÃՓˆÀÊ>«i˜>ÃÊ>œÊ `ië>V…œÊ`iÊ«iµÕi˜œÃÊ`œVՓi˜ÌœÃ]ÊDʏˆ“«iâ>Ê`iÊÀÕ>ÃÊiÊDÊ}iÃÌKœÊ`œÊVi“ˆÌjÀˆœ° +ÕiÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ÃÊ}œÃÌ>Àˆ>Ê`iÊÛiÀÊ>}Ài}>`>ÃÊDÃÊv՘XªiÃÊ`>Ãʍ՘Ì>ÃÊ `iÊvÀi}ÕiÈ>¶ Ê‡Ê ÕÊ`ivi˜`œÊµÕiÊÌÕ`œÊœÊµÕiÊiÃÌ?Ê`i˜ÌÀœÊ`>ÊvÀi}ÕiÈ>ÊiʵÕiÊjÊ`>ÊVœ“«iÌk˜Vˆ>Ê `>ÊV@“>À>Ê`iÛiÀˆ>ÊÃiÀÊ>ÛœÊ`>Ê`ii}>XKœÊ`iÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ðÊÃÊiÃVœ>ÃÊ`œÊ«Àˆ“iˆ‡ ÀœÊVˆVœ]Ê«œÀÊiÝi“«œ]Ê`iۈ>“Ê«>ÃÃ>ÀÊ>ÊÃiÀÊVœ“«iÌk˜Vˆ>Ê`>Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>]Ê >Vœ“«>˜…>`>ÃʜLۈ>“i˜ÌiÊ`>ÃÊÀiëiV̈Û>ÃÊÀiViˆÌ>Ã°Ê KœÊv>âÊÃi˜Ìˆ`œÊ`>ÀÊVœ“‡ «iÌk˜Vˆ>ÃÊÃi“Ê>viVÌ>ÀÊÀiVÕÀÃœÃ°Ê >Ê?Ài>ÊÜVˆ>]ʜÃÊVi˜ÌÀœÃÊ`iÊ`ˆ>ʈ˜ÃÌ>>`œÃʘ>ÃÊ vÀi}ÕiÈ>ÃÊ`iÛiÀˆ>“Ê«>ÃÃ>ÀÊ>ÊÃiÀÊ`>ÊVœ“«iÌk˜Vˆ>Ê`>Ãʍ՘Ì>Ã]Ê«œÀµÕiÊjʓՈ̜ʓ>ˆÃÊ v?VˆÊÃiÀi“ÊiÃÌ>ÃÊ>ÊÀi܏ÛiÀʜÃÊ«ÀœLi“>ÃÊ`iÃÌ>ÃÊvÀ>˜>ÃÊ«œ«Õ>Vˆœ˜>ˆÃÊ`œÊµÕiÊ>ÃÊ V@“>À>Ãʓ՘ˆVˆ«>ˆÃ°ÊÃÊV@“>À>Ãʓ՘ˆVˆ«>ˆÃÊÌk“ÊœÕÌÀ>ÃÊÌ>Àiv>Ã]ÊVœ“œÊœÃÊ}À>˜`iÃÊ «ÀœiV̜ÃÊiÊi݈ÃÌi“Ê?Ài>ÃÊi“ʵÕiʘKœÊ`iˆÝ>Àˆ>“Ê`iÊÌiÀÊVœ“«iÌk˜Vˆ>ðÊÊi>ÃÊV>LiÊ>Ê Vœ˜ÃÌÀÕXKœÊ`iÊՓ>ÊiÃVœ>Ê`œÊ«Àˆ“iˆÀœÊVˆVœ]Ê`iÊV>˜Ìˆ˜>Ã]ʜÊÃiÀۈXœÊ`iÊÌÀ>˜Ã«œÀÌi°°°Ê ÕÊiÃ̜Õʘ>ÊiÝ«iVÌ>̈Û>Ê`iÊÛiÀʵÕi“ÊÃiÀKœÊœÃÊ>ÕÌ>ÀV>ÃʵÕiÊiÃÌ>ÀKœÊ˜œÃÊVœ˜Ãi…œÃÊ iÃVœ>ÀiðÊ-iÊÃiÀKœÊœÃÊ>ÕÌ>ÀV>ÃÊ`>ÃÊvÀi}ÕiÈ>Ãʜ˜`iÊ>ÃÊiÃVœ>ÃÊiÃÌKœÊi`ˆvˆÊV>`>ÃÊ œÕʜÃÊ>ÕÌ>ÀV>Ãʓ՘ˆVˆ«>ˆÃ°Ê?Ê>µÕˆÊՓ>ʘ‰Ìˆ`>ÊVi˜ÌÀ>ˆâ>XKœÊ`œÊ«œ`iÀ°Ê ÕÊÜÕÊÕ“Ê >VjÀÀˆ“œÊ`ivi˜ÃœÀÊ`>ÊÀi}ˆœ˜>ˆâ>XKœÊiÊi˜Ìi˜`œÊµÕi]ʘÃ]ʘ>Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>Ê Ãi˜Ìˆ“œÃʜʫiÜÊ`>ÊVi˜ÌÀ>ˆâ>XKœÊ˜œÊiÝiÀV‰VˆœÊ`>ÃʘœÃÃ>ÃÊv՘XªiðÊ/Õ`œÊœÊµÕiÊ «ÀiVˆÃ>“œÃÊ`iÊv>âiÀÊiÃÌ?Ê`i«i˜`i˜ÌiÊ`>Êۜ˜Ì>`iÊ`>ÃÊV@“>À>Ãʓ՘ˆVˆ«>ˆÃ°ÊÊ«>À̈ÀÊ `œÊ“œ“i˜ÌœÊi“ʵÕiʅ?ÊՓ>Ê`i«i˜`k˜Vˆ>Êvˆ˜>˜ViˆÀ>ÊiÊ`iÊ«ÀœiV̜°°°Ê KœÊ«œ`i‡ “œÃÊiõÕiViÀʵÕiʘ>ÃÊiiˆXªiÃ]ʜÃÊV>˜`ˆ`>̜ÃÊDÃʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>Ê>«ÀiÃi˜Ì>“Ê «ÀœiV̜Ã]ʜÃʵÕ>ˆÃÊvˆV>“ÊÃi“«ÀiʓՈ̜ÊVœ˜`ˆVˆœ˜>`œÃÊÀi>̈Û>“i˜ÌiÊDÃÊV@“>À>ÃÊ “Õ˜ˆVˆ«>ˆÃ° ÊVÀˆ>XKœÊ`iÊÀi}ˆªiÃÊ«œ`iÀˆ>ÊÀi܏ÛiÀʜÕ]Ê«iœÊ“i˜œÃ]ʓˆ˜ˆ“ˆâ>ÀÊœÊ «ÀœLi“>¶ ʇÊÃÊÀi}ˆªiÃÊÃiÀˆ>“ʓՈ̜ʈ“«œÀÌ>˜ÌiÃ]ʘKœÊ˜iÃÌ>Ê«ÀœLi“?̈V>Ê`>Ãʍ՘Ì>ÃÊ `iÊvÀi}ÕiÈ>ʓ>ÃÊVœ˜Ã̈ÌՈÀˆ>]Ê«iœÊ“i˜œÃ]ÊՓÊ`iVˆÃˆÛœÊ«>ÃÜÊi“Ê`ˆÀiVXKœÊDÊ`iÇ Vi˜ÌÀ>ˆâ>XKœÊ`œÊ«œ`iÀÊ`œÊœÛiÀ˜œÊ i˜ÌÀ>Ê«>À>Ê>ÃÊ>ÕÌ>ÀµÕˆ>Ã°Ê i«œˆÃ]ÊÃiÀˆ>ÊLi“Ê ?ÀˆœÊœÕÛiˆ>]Ê*ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>Ê՘Ì>Ê`iÊÀi}ÕiÈ>Ê`iʈ…iˆÀÃ

“>ˆÃÊv?VˆÊ…>ÛiÀÊՓ>Ê`iÃVi˜ÌÀ>ˆâ>XKœÊÌ>“Lj“Ê`i˜ÌÀœÊ`œÃÊ«À«ÀˆœÃʓ՘ˆV‰«ˆœÃ°Ê Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>ÊÌk“ʵÕiÊÌiÀʜÕÌÀœÊ«>«iÊiÊÌk“ʵÕiÊÌiÀʜÕÌÀ>Ê«Ài«œ˜`iÀ@˜Vˆ>Ê iʜÕÌÀ>ÃÊv՘XªiÃÊ«œÀµÕi]Ê`iʜÕÌÀ>ÊvœÀ“>]ʘKœÊÃiʍÕÃ̈vˆÊV>Ê>Êi݈ÃÌk˜Vˆ>Ê`iÊՓ>Ê iÃÌÀÕÌÕÀ>ÊÌKœÊ«iÃ>`>ÊVœ“œÊjʜÊ՘ˆÛiÀÜÊ`>Ãʍ՘Ì>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>°

՘Ì>Ê`iÊÀi}ÕiÈ>

ˆ…iˆÀÃ

+ÕiÊ«œÃˆXKœÊ>ÃÃՓiÊv>ViÊDÊ«Àœ«œÃÌ>Ê`iʏiˆÊ`œÊœÛiÀ˜œÊÀi>̈Û>“i˜ÌiÊ DÃÊvÀi}ÕiÈ>ö ÊqÊ iۜÊVœ˜viÃÃ>ÀʵÕiʜÊœÛiÀ˜œÊvˆVœÕÊ>µÕj“Ê`>Ãʓˆ˜…>ÃÊiÝ«iVÌ>̈Û>ðÊʏiˆÊ `iۈ>Ê«ÀiÛiÀʓ>ˆÃÊ`ii}>XªiÃÊ`iÊVœ“«iÌk˜Vˆ>Ã]Ê`ivi˜`œÊµÕiʜÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iÊ Õ˜Ì>ʘKœÊ`iÛiÀˆ>“ÊiÃÌ>Àʘ>ÃÊ>ÃÃi“Liˆ>Ãʓ՘ˆVˆ«>ˆÃÊ«œÀµÕiÊjʓՈ̜Ê`ˆv‰VˆÊ«>À>Ê Õ“Ê«ÀiÈ`i˜ÌiÊ`iʍ՘Ì>ÊiÃÌ>ÀÊ`iʓ>˜…KÊ>ʘi}œVˆ>ÀÊՓʫÀœiV̜ʫ>À>Ê>ÊvÀi}ÕiÈ>Ê Vœ“ʜʫÀiÈ`i˜ÌiÊ`>ÊV@“>À>ÊiÊDʘœˆÌiÊۜÌ>ÀÊVœ˜ÌÀ>ʘ>Ê>ÃÃi“Liˆ>ʓ՘ˆVˆ«>°Ê"ʵÕiÊ >Vœ˜ÌiViÊjʵÕiÊܓœÃÊ>“LœÃʝÀ}KœÃÊiÝiVṎۜÃÊi]ÊVœ“œÊÌ>]ʜʘœÃÜÊ`ˆ?œ}œÊ˜KœÊ Ìi“ʵÕiÊÃiÀÊ`iˆLiÀ>̈ۜ°Ê ]ÊÃiʅ?Ê>}Փ>ʘiViÃÈ`>`iÊ`iÊi݈Ã̈ÀÊÀi«ÀiÃi˜Ì>̈ۈ`>`iÊ `>ÃÊvÀi}ÕiÈ>Ãʘ>Ê>ÃÃi“Liˆ>ʓ՘ˆVˆ«>Êi˜ÌKœ]Ê`iÛiÀˆ>“ÊÃiÀʜÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`>ÃÊ >ÃÃi“Liˆ>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>Ê>ʈ˜Ìi}À?‡>Ã]ÊՓ>ÊÛiâʵÕiÊÌ>“Lj“ÊVœ˜Ã̈ÌÕi“ÊՓʝÀ}KœÊ `iˆLiÀ>̈ۜ°ÊiӜÊ>Ãȓ]Ê`Õۈ`œÊ“Ո̜ʵÕiÊÃiʍÕÃ̈vˆµÕiÊÌiÀÊՓÊÀi«ÀiÃi˜Ì>˜ÌiÊ`iÊ V>`>ÊvÀi}ÕiÈ>ʘ>Ê>ÃÃi“Liˆ>ʓ՘ˆVˆ«>Ê«œÀµÕiÊ}À>˜`iÊ«>ÀÌiÊ`œÃÊ«ÀœLi“>ÃʵÕiÊ iÃÌ>ÃÊÌk“]ÊÀi܏Ûi“‡˜œÃÊVœ“ÊœÃÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`iÊV@“>À>ʜÕÊVœ“ÊœÃÊiÝiVÕÌˆÛœÃ°Ê j“Ê`ˆÃÜ]ʵÕ>˜`œÊœÃÊ>ÕÌ>ÀV>ÃÊ`iÊvÀi}ÕiÈ>Ê>Û>ˆ>“ʜʫ>˜œÊiʜÀX>“i˜ÌœÊ“Õ˜ˆ‡ Vˆ«>]ÊÌk“ÊiÝVÕÈÛ>“i˜ÌiÊi“ÊVœ˜Ì>ʜÃʈ˜ÛiÃ̈“i˜ÌœÃÊVœ˜Ìi“«>`œÃÊ«>À>Ê>ÃÊÃÕ>ÃÊ vÀi}ÕiÈ>Ã°Ê ÃʘKœÊvœ“œÃÊiiˆÌœÃÊ`i«ÕÌ>`œÃʓ՘ˆVˆ«>ˆÃ°Ê ÃÃiÃÊȓ]ÊÌk“ʵÕiÊÌiÀÊ Õ“>ÊۈÃKœÊ`œÊVœ˜Vi…œÊiÊՓ>ʈ`iˆ>Ê`œÊˆ˜ÛiÃ̈“i˜ÌœÊµÕiʜʓ՘ˆV‰«ˆœÊÛ>ˆÊv>âiÀ°Ê ÃÊ Û>“œÃÊ>«i˜>ÃÊVœ˜ÃÌ>Ì>ÀÊÃiʜÃʈ˜ÛiÃ̈“i˜ÌœÃÊVœ˜Ìi“«>`œÃÊ«>À>Ê>ʘœÃÃ>ÊvÀi}Õi‡ È>ÊVœÀÀi뜘`i“Ê>œÊ«Àœ}À>“>ʵÕiÊ>«ÀiÃi˜Ì?“œÃÊ>œÊiiˆÌœÀ>`œ°


՘Ì>Ê`iÊÀi}ÕiÈ>

6>iÊ`>Ê“œÀiˆÀ>

VÀi`ˆÌœÊ˜>ÊÀi>LˆˆÌ>XKœÊ `œÊ6>iÊ`>Ê“œÀiˆÀ>Ê«œÀµÕiÊ >VÀi`ˆÌœÊ˜>ÃÊ«iÃÜ>Ã

*œÀµÕiÊjʵÕiÊiÃÌ?Ê«>À>`œ¶ œÀ}iÊ >ÀµÕiÃÊ -ˆÛ>Ê ­-®Ê ‡ÊÊiviV̈Û>“i˜ÌiÊ>Êv>Ì>Ê`iʈ˜ÛiÃ̈“i˜Ìœ°Ê KœÊ…?Ê}>À>˜Ìˆ>ÃÊ`iÊÛiÀL>ÃÊ«>À>ʈ˜ÛiÃ̈“i˜Ìœ°Ê ÃÌ>“œÃÊ>}œÀ>Ê>Êv>âiÀÊV>˜‡ `ˆ`>ÌÕÀ>ÃʘœÊ@“LˆÌœÊ`œÊ +1Ê>ÌÀ>ÛjÃÊ`iÊ«Àœ`Õ̜ÃÊiÊV>«>Vˆ`>`iðʵՈœÊ µÕiʜÊ}œÛiÀ˜œÊ`ˆÃÃi]ʜÃÊ£Óʓˆ…ªiÃʵÕiÊi݈Ã̈>“]ÊjÊVœ“«iÌ>“i˜ÌiÊv>Ãœ]ÊjÊ Õ“>ÊÛiÀL>ÊwÊV̉Vˆ>]Ê«>˜ˆwÊV>`>ʘ>ʓi˜ÌiÊ`iiÊ«>À>Ê>ÊÀiV>˜`ˆ`>ÌÕÀ>Ê>ÌÀ>ÛjÃÊ`œÃÊ v՘`œÃÊ Vœ“Õ˜ˆÌ?ÀˆœÃ°Ê Ê ÛiÀ`>`itÊ œ“iX>“œÃÊ >Ê ÌiÀÊ iÃÃ>Ê Ãi˜Ã>XKœÊ µÕ>˜`œÊ Vœ“iX>“œÃÊ>ÊÌÀ>L>…>ÀʘœÃÊiˆÝœÃ°Ê>ۈ>ÊÃi“«ÀiÊ«œÀÊ«>ÀÌiÊ`œÃÊ,6Ê`ˆÃÌÀ>VXKœÊ «œÀµÕiÊÃ>Lˆ>“ʵÕiʘKœÊ̈˜…>“Ê}>À>˜Ìˆ>ÃÊÃiʅ>ۈ>ʜÕʘKœÊÛiÀL>ÊiÊ>ÃÊVœˆÃ>ÃÊwʇ V>Û>“ʘœÊ«>«iÊ“>Ã]ʘKœÊ>Û>˜X>Û>“°Ê6>ˆÊ>Û>˜X>Àʘ>ÊL>ÃiÊ`>ʵÕ>ˆwÊV>XKœÊ`œÊ L>ˆÀÀœÊ888°ÊµÕˆÊÌi“œÃÊ`iÊÛiÀʵÕiÊjÊՓʫÀœLi“>Ê`>Ê>`“ˆ˜ˆÃÌÀ>XKœÊVi˜ÌÀ>°Ê Ê`>ÊÃÕ>ÊÀi뜘Ã>Lˆˆ`>`iʅ?ʓ>ˆÃÊ`iÊÓäÊ>˜œÃÊ>ÊÀiµÕ>ˆwÊV>XKœÊiÊ>}œÀ>ÊVœ“Ê >ÊV>˜`ˆ`>ÌÕÀ>ʵÕiÊiiÃÊ«À«ÀˆœÃÊwÊâiÀ>“ÊVœ˜Ãi}ՈÀ>“ÊÛiÀL>ÃÊ«>À>ʜÊiviˆÌœ°Ê"Ê µÕiÊjʵÕiÊÜLÀ>¶Ê ˆÌˆ`>“i˜ÌiʘKœÊ…>ۈ>ÊÛiÀL>Ê}>À>˜Ìˆ`>Ê«>À>ʜÊiviˆÌœÊiÊ>ÌÀ>‡ ÛjÃʘœÊµÕiÊvœˆÊviˆÌœÊµÕiÊÛ>“œÃÊVœ˜Ãi}ՈÀÊۈ>Lˆˆâ>ÀʜʫÀœÌœVœœÊ`>µÕˆœÊµÕiÊ jʘiViÃÃ?Àˆœ\Êi“«Ài}>Lˆˆ`>`i]Ê«>˜œÃÊÜVˆ>ˆÃ]ÊiÌV°Ê œ˜ÌÕ`œÊ]ÊVœ˜Ìˆ˜Õ>“œÃÊ Vœ“ÊՓʫÀœLi“>]ʜÃÊ«ÀœiV̜ÃÊiÃÌÀÕÌÕÀ>˜ÌiÃʵÕiÊÃiÊ«ÀiVˆÃ>Û>ʘ>ÊvÀi}ÕiÈ>]Ê iÃÃiÃÊ`iÊViÀÌiâ>ʵÕiʘKœÊÛk“]ʵÕiÊÃKœÊ«iµÕi˜œÃÊ«ÀœiV̜ð

"Ê«ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>ʍ՘Ì>ÊÃi˜Ìi‡ÃiÊՓʅœ“i“ÊÌÀ>‰`œ]Ê>L>˜`œ˜>`œ]Ê i˜}>˜>`œ¶ -ʇÊ-ˆ˜Ìœ‡“iÊÌÀˆÃÌi]Ê>“>À}ÕÀ>`œ°Ê /À>‰`œ]Ê ˜KœÊ `ˆ}œÊ Li“]Ê “>Ã]Ê …œÕÛiÊ iviV̈Û>“i˜ÌiÊ >µÕˆÊ ՓÊi˜}>˜œ°Ê KœÊjÊÌÀ>‰‡ `œ]ÊjÊՓÊi˜}>˜œ°Ê*œÀ‡ µÕiÊ >Ê ÌÀ>ˆXKœÊ jÊ “ÕˆÌœÊ «iÃ>`>]ʜÕÊÃi>]Êvœ“œÃÊ ˆÕ`Àˆ>`œÃ°Ê Ê ÕÊ Vœ˜wÊiˆÊ ˜œÊ «ÀœÌœVœœ]Ê Vœ“iViˆÊ Vœ“ÊL>ÃiʘiiÊiÊVœ“Ê>Ê ÃÊ >ÃÜVˆ>XªiÃÊ «œÀµÕiÊ iÃÌ>Û>Ê Vœ˜Ûi˜Vˆ`œÊ µÕiÊ iÃÌ?Û>“œÃÊ˜Õ“Ê ÃÌ>`œÊ`iÊ `ˆÀiˆÌœÊ iÊ µÕiÊ >ÃÊ ˆ˜Ã̈ÌՈ‡ XªiÃÊ ÃKœÊ >}œÊ `œÊ ÃÌ>`œÊ `iÊ `ˆÀiˆÌœÊ iÊ ÃKœÊ «iÃÜ>ÃÊ `iÊLi“°Ê ]ÊvœˆÊ˜iÃÃiÊÃi˜Ìˆ`œ]Ê µÕiÊ iÕÊ Ìˆ˜…>Ê Vœ˜wÊ>˜X>Ê

{{

˜ˆVˆ>̈Û> >ˆÀÀœÃ

À‰ÌˆVœÃ

œÀ}iÊ>ÀµÕiÃÊ-ˆÛ>]Ê*ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>Ê՘Ì>Ê`iÊÀi}ÕiÈ>Ê`iÊ6>iÊ`>Ê“œÀiˆÀ>

˜œÊˆ˜ÛiÃ̈“i˜ÌœÊ«>À>ʜÊ6>iÊ`>Ê“œÀiˆÀ>°Ê œ“ÊL>ÃiʘiÃÃiÊÃi˜Ìˆ“i˜Ìœ]ʅœi]Ê ÓÊ>˜œÃÊ«>ÃÃ>`œÃ]Ê>ÃÊVœˆÃ>ÃÊiÃÌKœÊՓʫœÕVœÊ“>ˆÃÊVœ“«ˆV>`>ÃÊiÊ>Ê«ÀœÛ>ÊÛ>ˆÊ ÃiÀÊ ˜>Ê >«ÀiÃi˜Ì>XKœÊ «ÖLˆV>°Ê 6>ˆ‡ÃiÊ Vœ˜VÕˆÀÊ µÕiÊ ˜KœÊ Û>“œÃÊ ÌiÀÊ iviV̈Û>‡ “i˜ÌiÊ}>À>˜Ìˆ>Ê`>ÃÊÛiÀL>ÃÊ>ÌÀ>ÛjÃÊ`œÊ-iVÀiÌ?ÀˆœÊ`iÊ ÃÌ>`œ°Ê*œ`iÀ?Ê`>À‡˜œÃÊ >ÊÀiµÕ>ˆwÊV>XKœÊ`œÊL>ˆÀÀœÊ`>ÃÊ iÃVœLiÀÌ>ÃÊ>ÌjÊ«œÀµÕiÊ>µÕˆÊiÃÌ?ÊÌ>“Lj“Ê>Ê

@“>À>ÊiÊ>Ê՘Ì>°

>Ã]Ê œÊ >ˆÀÀœÊ `>ÃÊ iÃVœLiÀÌ>ÃÊ ˜KœÊ v>âˆ>Ê «>ÀÌiÊ `œÊ «ÀœiVÌœÊ ˆ˜ˆ‡ Vˆ>¶Ê"ÃÊL>ˆÀÀœÃÊVÀ‰ÌˆVœÃÊiÀ>Ê}œL>¶ -ʇÊ"ÃÊL>ˆÀÀœÃÊVÀ‰ÌˆVœÃÊiÀ>“Ê}œL>ˆÃ°Ê"Ê >ˆÀÀœÊ`>ÃÊ iÃVœLiÀÌ>ÃÊiÃÌ?ʈ˜Ãi‡ Àˆ`œÊ>‰°Ê ÃÌ>“œÃÊ>ÊÀiµÕ>ˆwÊV>ÀʜÃÊië>XœÃÊ«ÖLˆVœÃ]Ê>ʵÕ>ˆwÊV>ÀʜÃÊi`ˆwÊV>`œÃÊ «œÀÌ>˜ÌœÊjÊՓ>ʜLÀ>ʵÕiÊÃiʈ˜ÃiÀiʘ>ʈ˜ˆVˆ>̈Û>ÊL>ˆÀÀœÃÊVÀ‰ÌˆVœÃ°Ê >Àʈ“>}i“Ê DÊvÀi}ÕiÈ>ÊVœ“Ê`ˆ}˜ˆ`>`i°Ê}œÀ>ʜʵÕiÊ>Vœ˜ÌiViÊj\ʘKœÊ…?Ê}>À>˜Ìˆ>ÃʵÕ>˜ÌœÊ >œÊ«>ۈ…KœÊ}ˆ“˜œ`iëœÀ̈ۜÊ`>ÊiÃVœ>ÊÃiV՘`?Àˆ>°Ê1“>ÊVœˆÃ>ʵÕiÊiÃÌ>Û>Ê >ÃÃՓˆ`>Ê iÊ «ÀœÌœVœ>`>Ê Vœ“Ê >Ê , Ê iÊ ˜Õ˜V>Ê >Û>˜XœÕ°Ê KœÊ …?Ê }>À>˜Ìˆ>ÃÊ «>À>Ê>ÊÀiµÕ>ˆwÊV>XKœÊ`œÃÊië>XœÃÊ«ÖLˆVœÃ]ÊÊ>VÌÕ>“i˜ÌiÊÀi뜘Ã>Lˆˆ`>`iÊ `œÊ* ]ʵÕiÊiÀ>Ê«>À>ÊÃiÀÊ«ÀœÌœVœ>`>Êiʘ՘V>Êvœˆ°Ê KœÊ…?Ê}>À>˜Ìˆ>ʵÕiÊ œÃÊ«ÀœiV̜ÃÊ`iÊÀiµÕ>ˆwÊV>XKœÊÕÀL>˜>Ê`>Ê6ˆ>Ê`>Ê >ˆÝ>Ê`>Ê >˜…iˆÀ>Ê>Û>˜Vi“°Ê µÕˆÊjʵÕiÊÃi“«ÀiÊ«i˜ÃiˆÊµÕiÊiÃÃ>ʜ«iÀ>XKœÊ>Û>˜X>Àˆ>ÊiʵÕiÊiÀ>ÊVœ“«i“i˜‡ Ì>`>Ê«i>Ê«>ÀÌiÊÜVˆ>°Ê ÃÃiÊ«ÀœiV̜ÊiÃÌ?ʓՈ̜ʓ>ˆÃÊۜV>Vˆœ˜>`œÊ«>À>ÊiÃÃ>Ê ?Ài>]Ê«>À>Ê>ÊVÀˆ>XKœÊ`iÊiÃÌÀÕÌÕÀ>ÃÊ«>À>Ê>ÃÊVÀiV…iÃ]Ê«>À>Ê>Êi“«Ài}>Lˆˆ`>`i]Ê i“«Àii˜`i`œÀˆÃ“œ]Ê«>À>Ê>ÃÊ>ÀÌiÃÊiÊÕ“Ê i˜ÌÀœÊÀ̉Ã̈Vœ°Ê/Õ`œÊˆÃ̜ÊVœ“«i‡ “i˜Ì>˜`œÊVœ“Ê>ʜ«iÀ>XKœÊ`iÊۈÌ>ˆâ>XKœÊv‰ÃˆV>°Ê ÃỂ˜…>“œÃÊ«>À>ʜʫÀœiVÌœÊ `iÊÀiۈÌ>ˆâ>XKœÊ`>Ê6ˆ>Ê`>Ê >ˆÝ>Ê`>Ê >˜…iˆÀ>ÊViÀV>Ê`iÊәʓˆ…ªiÃÊiʓiˆœÊ`iÊ iÕÀœÃ°ÊœÀ>“ʈ˜ÛiÃ̈`œÃÊ£ÓÊiʓiˆœÊi“ʵÕiÊ>Ê @“>À>ʘKœÊ>}ˆÕÊ`iÊ>VœÀ`œÊVœ“Ê >ÊÀi뜘Ã>Lˆˆ`>`iʵÕiÊ̈˜…>°Ê i«œˆÃÊ`ˆÃ̜ʫ>ÀœÕʜÃÊL>ˆÀÀœÃÊVÀ‰ÌˆVœÃ°Ê/>˜ÌœÊ µÕiʘ>ÊÀiµÕ>ˆwÊV>XKœÊ`>ÊÛ°Ê£¨Ê`iÊ>ˆœÊµÕiʍ?ÊiÃÌ>Û>Êi“ÊVœ˜VÕÀÜʫÖLˆVœ]Ê >Ê @“>À>ÊÌiÛiÊ`iʈ˜`i“˜ˆâ>ÀʜÊi“«ÀiˆÌiˆÀœ]Ê«œÀµÕiʘKœÊ̈˜…>ʍ?Ê>Ê}>À>˜Ìˆ>Ê`œÊ wʘ>˜Vˆ>“i˜ÌœÊ«œÀÊ«>ÀÌiÊ`œÃÊv՘`œÃÊVœ“Õ˜ˆÌ?ÀˆœÃ°Ê ˜ÌKœÊœÊ«ÀœiV̜ʓœÀÀiÕÊ «œÀÊv>Ì>Ê`iÊÀi뜘Ã>Lˆˆ`>`iÊ`œÊ}œÛiÀ˜œ°Êʈ˜ˆVˆ>̈Û>ÊL>ˆÀÀœÃÊVÀ‰ÌˆVœÃÊ`iÛiÀˆ>Ê ÌiÀÊÃi“«ÀiÊi“ÊVœ˜Ì>ʜÃÊ«ÀœiV̜ÃʵÕiʍ?ÊiÃÌ>Û>“Êi“Êœ«iÀ>XKœÊ`iÊÀiۈÌ>ˆâ>‡ XKœÊiÊÌÀ>˜ÃviÀˆ‡œÃÊ«>À>ʜÃÊL>ˆÀÀœÃÊVÀ‰ÌˆVœÃ°Ê/‰˜…>“œÃÊÕ“Ê i˜ÌÀœÊ œ“Õ˜ˆÌ?ÀˆœÊ µÕiÊÌ>“Lj“ÊÛ>“œÃÊÛiÀʜʵÕiʏ…iÊÛ>ˆÊ>Vœ˜ÌiViÀ°ÊʵՈÊȓʫœ`‰>“œÃÊ>«Àœ‡ ÛiˆÌ>ÀÊ>ʈ˜ˆVˆ>̈Û>ÊL>ˆÀÀœÃÊVÀ‰ÌˆVœÃÊiÊiʈ“«i“i˜Ì>ÀʜÕÌÀ>ÃÊÛ>k˜Vˆ>ÃÊiÊÌiÀÊÕ“Ê «ÀœiV̜ʵÕiʜÊ}>À>˜ÌˆÃÃiÊiʜÊۈ>Lˆˆâ>ÃÃi°Ê ÃÌiÊ>>À}>“i˜ÌœÊÃiÀˆ>ÊviˆÌœÊVœ“Ê L>ÃiʘœÊiÛ>˜Ì>“i˜ÌœÊµÕiÊÃiÊviâÊiʘœÊ`ˆ>}˜Ã̈VœÊ`œÃÊL>ˆÀÀœÃÊVÀ‰ÌˆVœÃ°ÊÃÌœÊ jÊՓÊÌÀ>L>…œÊµÕiÊÃiÊviâÊiʵÕiÊvœˆÊ>«ÀœÛ>`œ°Ê>Ã]ʘKœÊiÃÌ?ʈ“«i“i˜Ì>`œ°ÊÊ /‰˜…>“œÃʜʫ>ۈ…KœÊ`>ÊiÃVœ>ÊiʜÃÊië>XœÃÊ«ÖLˆVœÃÊiʘ>`>°Ê ÊiÕÊ«iÀ}՘̜\Ê ÓÊ>˜œÃʵÕiÊÃiÊ«>ÃÃ>À>“ÊiʵÕiÊvœˆÊ>˜X>`œÊiʘ>`>°Ê Ê>}œÀ>ʜʵÕiÊjʵÕiÊ>Vœ˜Ìi‡ Vi¶Ê"ÃÊL>ˆÀÀœÃʘKœÊ>Û>˜X>À>“Ê«œÀµÕiʜʘœÛœÊ`ië>V…œÊ`œÊ*Àˆ“iˆÀœÊˆ˜ˆÃÌÀœÊ >À}œÕʜÃÊ«À>âœÃÊ«>À>ÊÓä£Î]Ê«ÀœÛ>ʵÕiʈÃ̜ÊiÃÌiÛiʓœÀ̜]ÊÃi˜KœÊ˜KœÊœÊv>âˆ>]Ê «œˆÃʜʫÀ>âœÊiÀ>ÊÓä£ä°Ê*œÀµÕi¶Ê*œÀµÕiÊ>}œÀ>ÊVœ“iX>“Ê>ÃÊV>˜`ˆ`>ÌÕÀ>ÃÊVœ“Ê œÊΨʵÕ>`ÀœÊVœ“Õ˜ˆÌ?Àˆœ°Ê->Li“œÃʵÕiÊiÃÌ>Ê✘>ʘKœÊjÊVœ˜Ãˆ`iÀ>`>Ê«iœÃÊ µÕ>`ÀœÃÊ Vœ“Õ˜ˆÌ?ÀˆœÃÊ `iÊ £¨Ê ˜‰ÛiÊ iÊ >Ê âœ˜>Ê “iÌÀœ«œˆÌ>˜>Ê `iÊ ˆÃLœ>Ê wÊVœÕÊ «ÀiÕ`ˆV>`>Ê>}œÀ>°Ê ÊjʘiÃÌ>Êv>ÃiʵÕiʜÃÊL>ˆÀÀœÃÊVÀ‰ÌˆVœÃÊiÃÌKœ°Ê?Ê>µÕˆÊՓ>Ê VœˆÃ>ʵÕiʵÕiÀœÊÃ>ˆi˜Ì>À°Ê*>À>Ê>ÃÊ«iÃÜ>ÃʵÕiÊÌk“ÊÌÀ>L>…>`œÊ˜ˆÃ̜Ê>ʘ‰ÛiÊ ÌjV˜ˆVœÊjʓ>Õ°Ê KœÊÃKœÊ«œ‰ÌˆVœÃ]ʘKœÊ`iVˆ`i“°Ê ÃÌKœÊ˜œÊ>Vœ“«>˜…>“i˜ÌœÊ ÌjV˜ˆVœÊiÊv>âi“Ê«Àœ«œÃÌ>ðÊÊۜ˜Ì>`iÊ«œ‰ÌˆV>ÊjʵÕiʘKœÊÌi“Ê>Û>˜X>`œ°Ê Ã̜ÕÊ Vœ˜Ûi˜Vˆ`œÊµÕiÊÃiÊÀiVœ˜…iViʵÕiʜÊÃiÕÊÌÀ>L>…œÊ>ÃȓʘKœÊiÃÌ?Ê>ÊÌiÀÊ>µÕiiÊ Û>œÀʵÕiÊ}œÃÌ>Àˆ>“Ê`iÊÛiÀʈ“«‰VˆÌœ°


œ“œÊ «ÀiÈ`i˜ÌiÊ `>Ê Õ˜Ì>Ê `iÊ vÀi}ÕiÈ>Ê œÊ v>VÌœÊ `iÊ œÊ *ÀiÈ`i˜ÌiÊ `>Ê,i«ÖLˆV>ÊÌiÀÊۈ˜`œÊ>œÊ6>iÊ`>Ê“œÀiˆÀ>ÊÃÕLÃVÀiÛiÀ]Ê>ÃȘ>ÀÊ iÊ>L>ˆâ>ÀÊiÃÌiÊ«ÀœiV̜ʏiÛ>ÊDÊVœ˜VÕÃKœÊµÕiʈÃ̜ÊjÊՓ>Êv>V…>`>]Ê œÕʈÃ̜ÊjÊՓʈÕ`ˆÀʜʫœÛœÊ>V>“iÊ>ÃʅœÃÌiö -Ê ‡Ê "Ê *ÀiÈ`i˜ÌiÊ `>Ê ,i«ÖLˆV>Ê Vœ“œÊ «iÃÜ>Ê µÕiÊ Ûi“Ê ÌÀ>Ì>ÀÊ `œÊ ˜œÃÃœÊ «>‰Ã]ÊiÕÊ«i˜ÃœÊµÕiʵÕ>˜`œÊiiÊÛi“Ê>µÕˆÊÛi“ÊVœ“Ê>ʈ˜Ìi˜XKœÊ`iÊ}>À>˜ÌˆÀʵÕiÊ >ÃÊVœˆÃ>ÃÊ>Û>˜X>Û>“]ʜÊÃiœÊLÀ>˜VœÊ`>ʘ>XKœÊiʜʫœÛœÊ>VÀi`ˆÌœÕÊiÊ>VÀi`ˆÌœÕÊ “>ˆÃÊÝʫi>Ê«ÀiÃi˜X>Ê`œÊ-i˜…œÀÊ*ÀiÈ`i˜Ìi°ÊV…>“œÃʵÕiÊʍ?ÊÃiÊiÃÌ>Û>Ê>Ê ÛiÀʈÃ̜]Ê«œÀµÕk¶Ê*œÀµÕiʜÃÊ«ÀœiV̜ÃÊ>µÕˆÊ˜>ÊvÀi}ÕiÈ>ʓœÀÀiÀ>“°Ê?ʅ?ÊnÊ >˜œÃÊVœ“Ê>ʈ˜ˆÃÌÀ>Ê`œÊ"À`i˜>“i˜Ìœ]ÊÊÌ>“Lj“Ê̈˜…>ÊՓÊ̈«œÊ`iÊ«ÀœiVÌœÊ `iÃÌi]ÊVœ“Ê̜`œÃʜÃʓˆ˜ˆÃÌjÀˆœÃÊiʓœÀÀiÕ]Ê>LœÀÌœÕ°Ê ÃÌiʘՓ>Ê«iÀëiV̈Û>Ê `ˆviÀi˜Ìiʓ>ÃÊÌ>“Lj“ÊVœ“ÊՓ>Ê«>ÀÌiÊ`œÃÊ«À«ÀˆœÃʓˆ˜ˆÃÌjÀˆœÃ°Ê i“]ÊVœ“œÊ iÃÌ?Û>“œÃÊ>Ê`ˆâiÀÊ>Ê«ÀiÃÃKœÊ`œÊ-i˜…œÀÊ`œÊ*ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>Ê,i«ÖLˆV>ÊjÊՓ>Ê «ÀiÃÃKœÊ}>À>˜Ìˆ>°Ê ÃʘiÃÌiʓœ“i˜ÌœÊÛi“œÃʵÕiÊ>ÃÊVœˆÃ>ÃʘKœÊ>Û>˜X>ÀKœ°ÊÊ iۈ`i˜ÌiʵÕiÊ>Ê՘Ì>ÊVœ“Ê>Ê @“>À>ÊviâÊՓ>Ê«Àœ«œÃÌ>Ê>œÊ-i˜…œÀÊ*ÀiÈ`i˜ÌiÊ `>Ê,i«ÖLˆV>Ê«>À>ʵÕiÊ`i«œˆÃÊÃiÊ«œÃÃ>Ê«ÕÝ>ÀÊ>ÃʜÀi…>ÃÊ>œÊ˜œÃÜÊ*Àˆ“iˆÀœÊ ˆ˜ˆÃÌÀœ° +Õ>ÊœÊ«>«iÊ`œÊ*ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>Ê՘Ì>Ê«iÀ>˜ÌiÊՓ>Ê«œ«Õ>XKœÊV>‡ Ài˜ÌiÊ`iÊÀiëœÃÌ>Ã]Êi“ʵÕiʏ…iÊ>«ÀiÃi˜Ì>“ÊՓ>Ê«Àœ«œÃÌ>ʈ˜œÛ>‡ `œÀ>]ÊՓʫÀœiV̜‡«ˆœÌœÊiʘKœÊ>Vœ˜ÌiViʘ>`>¶ -ʇÊ-ˆ˜Ìœ‡“iÊviÀˆ`œÊiÊÃi˜Ìˆ`œÊ«œÀµÕiÊÌi˜ÌœÊiÝ«ˆV>ÀÊDÊ«œ«Õ>XKœÊ>ÊÀ>âKœÊ `>ÃÊVœˆÃ>ÃʘKœÊ>Û>˜X>Ài“Ê«œÀÊv>Ì>Ê`iÊwʘ>˜Vˆ>“i˜Ìœ°Ê ÃÌ?Ê>ÊÃiÀÊՓ>ÊÃÕÀ‡ «ÀiÃ>]Ê>Ê«œ«Õ>XKœÊÃi˜ÌiʵÕiÊiÃÌ?Ê>ÊÃiÀÊÕÃ>`>ÊiʵÕiÊÃiÀÛiÊ>ˆ˜`>ʓ>ˆÃÊ«>À>Ê `i˜i}ÀˆÀÊ>ÊvÀi}ÕiÈ>Ê`œÊ6>iÊ`>Ê“œÀiˆÀ>ÊVœ“œÊL>ˆÀÀœÊVÀ‰ÌˆVœ]ʜÕÊÃi>]Ê>µÕi>Ê ˆ“>}i“Ê µÕiÊ >«>ÀiViÊ ˜>Ê ÌiiۈÃKœÊ µÕiÊ jÊ Õ“>Ê ˆ“>}i“Ê µÕiÊ Ûi“Ê >ˆ˜`>Ê viÀˆÀÊ “>ˆÃÊ œÊ Ãi˜Ìˆ“i˜ÌœÊ `>Ê «œ«Õ>XKœ°Ê }՘ÃÊ >ÕÌ>ÀV>Ã]Ê Vœ“Ê Ài뜘Ã>Lˆˆ`>`iÊ «œ‰ÌˆV>Ê`œÊ*>À̈`œÊ-œVˆ>ˆÃÌ>Ê>µÕˆÊ˜œÊVœ˜Vi…œ]ʍ?ÊÛi“Ê>ÊVœ˜wÊÀ“>ÀʜÃÊÃi˜Ìˆ‡ “i˜ÌœÃÊ`œÊ«œÛœ]Ê`>ÃÊ>ÃÜVˆ>XªiÃÊiÊ`œÊ«ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>Ê @“>À>°Ê"ÊÃi˜Ìˆ“i˜ÌœÊ `iʘKœÊ…>ÛiÀʜLÀ>°Ê iÊ`ˆâʵÕiÊÌi“œÃÊ`iÊVœ“iX>ÀÊ>ÊÌiÀʜLÀ>°Ê -i˜Ìi‡ÃiÊՓʫœ‰ÌˆVœÊ>“>À}ÕÀ>`œ¶ -ʇÊ-œÕÊՓʅœ“i“ÊviˆâÊ«œÀµÕiÊ>Ê«œ«Õ>XKœÊÀiVœ˜…iViʜʓiÕÊÌÀ>L>…œ°Ê >ÃÊÜÕÊՓʫœ‰ÌˆVœÊ>“>À}ÕÀ>`œ°ÊÊ«œÀÊÌÕ`œÊˆÃ̜ʵÕiÊiÃÌ?Ê>Ê>Vœ˜ÌiViÀ]ʜÃÊ `iÃVÀj`ˆÌœÃÊ `œÃÊ «œ‰ÌˆVœÃ°Ê œ“œÊ «œ‰ÌˆVœÊ iÃÌ>“œÃÊ >Ê v>…>ÀÊ iÊ œÊ ÀiÃՏÌ>`œÊ jÊ ˜>Vˆœ˜>°ÊʈÃ̜ʵÕiʓiÊVÕÃÌ>]ʈ˜`i«i˜`i˜Ìi“i˜ÌiÊ`>ÃÊ>VXªiÃÊ«œ‰ÌˆV>Ã]Ê>V…œÊ µÕiÊÛ>iʓ>ˆÃÊÃiÀ“œÃʓ>ˆÃʅՓˆ`iÃÊiÊÃiÀ“œÃʓ>ˆÃÊÃjÀˆœÃÊ«>À>ʜʫœÛœÊiÊ ˆÃÃœÊ jÊ ˆ“«œÀÌ>˜Ìi°Ê Ê iÃ̜ÕÊ >Ê `ˆâiÀÊ ˆÃÌœÊ «œÀµÕiÊ Ì>“Lj“Ê “iÊ Ãˆ˜ÌœÊ Vœ“«Àœ‡ “ï`œÊ >Ê >œÊ “iÓœÊ Ìi“«œÊ “œÀ>“i˜ÌiÊ ]Ê «iÀ>˜ÌiÊ >Ê “ˆ˜…>Ê «œ«Õ>XKœÊ µÕiÊ `i«œÃˆÌœÕÊi“Ê“ˆ“Ê>ÊÃÕ>ÊVœ˜wÊ>˜X>]ÊÃiÊiÕÊv>XœÊՓʫÀœiV̜]ÊՓʫÀœ}À>“>Ê iiˆÌœÀ>ÊVœ“ÊL>Ãiʘ>µÕˆœÊµÕiÊiÕʍ?Ê̈˜…>Ê}>À>˜Ìˆ`œ]Êi“ÊÛiÀL>ÃÊ}>À>˜Ìˆ`>ÃÊ ˜>ʜ«iÀ>XKœÊÀiۈÌ>ˆâ>XKœÊÕÀL>˜>ÊiÊiÀ>ʘiÃÃiÊ«ÀœiV̜ʵÕiÊiÃÌ>Û>Ê>Ê>«œÃÌ>ÀÊiÊ iÃÌ>Û>ʍ?Ê}>À>˜Ìˆ`œÊiÊ`iÊՓʓœ“i˜ÌœÊ«>À>ʜʜÕÌÀœÊÌÕ`œÊ>V>L>°Ê ÊiÕÊ«iÀ}՘̜‡ “iÊ>Ãȓ]ÊVœ“œÊjʵÕiʜʫ>‰ÃÊ«œ`iÊ>˜`>À°Ê ÃÌ>“œÃÊ>ÊVœ“iX>ÀÊ>Ãȓ]ʜʵÕiÊ “iÊVÕÃÌ>Ê`ˆâiÀ]ʘ>ÊÀi«ÖLˆV>Ê`>ÃÊL>˜>˜>Ã°Ê Ã]ÊVœ“œÊÃi˜Ìˆ“i˜ÌœÊ ÕÀœ«iÕ]Ê `iÛi“œÃÊÀiyÊiV̈ÀÊLi“ʵÕ>˜`œÊVÀˆ>“œÃÊiÊ>Û>˜X>“œÃÊVœ“Ê>}Փ>ÊVœˆÃ>°Ê/i‡ “œÃÊ`iÊÌiÀÊVœ˜ÃVˆk˜Vˆ>Ê>ÊÀiVi«ÌˆÛˆ`>`iÊ`>Ê«œ«Õ>XKœÊiÊ>Ê>ViˆÌ>XKœÊ`œÊ«œÛœ°Ê }œÀ>ÊiÕÊÌi˜…œÊLœ>ÊvjÊiÊVœ˜wÊ>˜X>ʵÕiÊ>ÃÊVœˆÃ>ÃÊ«œÃÃ>“ÊÃiÀÊVœ“>Ì>`>Ã°Ê /i˜…œÊiÃÃ>ÊiëiÀ>˜X>°Ê*œÀʈÃÜ]ÊÜÕÊviˆâ°Ê/i˜…œÊiÃÃ>ÊiëiÀ>˜X>ʘ>ÃÊ«iÃÜ>ÃÊ ÃjÀˆ>ÃÊiʅœ˜iÃÌ>ÃʵÕiÊÌi“œÃÊiʜÊœÛiÀ˜œÊÌ>“Lj“ÊiÊ«i˜ÃœÊµÕiÊjÊiÃÌ>ÊÀiyÊiÝKœÊ µÕiÊV…>“œÊ>œÊ}œÛiÀ˜œÊiʵÕiÊ>«ˆµÕiÊ>ÊÃÕ>ʅœ˜iÃ̈`>`i° «iÃ>ÀÊ`iÊÌÕ`œÊ>VÀi`ˆÌ>ʘ>ÊÀi>LˆˆÌ>XKœÊ`œÊ6>iÊ`>Ê“œÀiˆÀ>¶ -ʇÊ-ˆ“°Ê ÊÌi˜…œÊ`ˆÌœÊDÃÊVœ“Õ˜ˆ`>`iÃʵÕiÊ>VÀi`ˆÌœÊ˜œÃÊL>ˆÀÀœÃ°ÊVÀi`ˆÌœÊ «œÀµÕiÊiÕÊ>VÀi`ˆÌœÊ˜>ÃÊ«iÃÜ>ðÊ-œ“œÃÊÃiÀiÃʅՓ>˜œÃÊiÊÃ>Li“œÃÊVœÀÀˆ}ˆÀ°Ê *i˜ÃœÊµÕiÊiÃÌiÊœÛiÀ˜œÊv>…œÕʓ>Ã]Ê>ˆ˜`>ÊÛ>ˆÊVœ“>Ì>ÀÊiÃÃ>Êv>…>°Ê/i˜…œÊ iÃÃ>ÊiëiÀ>˜X>°

,1Ê>«ÀiÃi˜Ì>Ê*>˜œÊ`iʘÌiÀÛi˜XKœÊ «>À>ʜÊ6>iÊ`>Ê“œÀiˆÀ> ÊÌ>“Lj“Ê>VÀi`ˆÌ>ʵÕiÊ>ʏiˆÊ>ÕÌ>ÀV>ÊiÃÌ?Ê>ÊÃiÀÊ`ˆÃVṎ`>ʘ>ÊÇ

Ãi“Liˆ>Ê`>Ê,i«ÖLˆV>Ê«œÃÃ>ʈÀÊ«œÀÊ?}Õ>Ê>L>ˆÝœ¶ "ʘÃ̈ÌÕ̜Ê`iÊ>LˆÌ>XKœÊiÊ,i>LˆˆÌ>XKœÊ1ÀL>˜>Ê«ÀœVi`iÕ]ʘœÊ«>ÃÃ>`œÊ`ˆ>ÊÓÎÊ`iÊ -ʇÊVÀi`ˆÌœ°Ê*i˜ÃœÊµÕiÊjÊՓ>ʏiˆÊµÕiʓiÊ«ÀiÕ`ˆV>ÊiÊ«ÀiÕ`ˆV>Ê`iÊv>V̜ÃÊ iÛiÀiˆÀœ]ÊDÊ>«ÀiÃi˜Ì>XKœÊ`œÊ*>˜œÊ`iʘÌiÀÛi˜XKœÊ«>À>ʜÊ6>iÊ`>Ê“œÀiˆÀ>]ÊՓÊVœ˜‡ œÃÊ*ÀiÈ`i˜ÌiÃÊ`>ÃÊ՘Ì>Ã°Ê ÃÊjʵÕiÊÌi“œÃʜÊVœ˜…iVˆ“i˜ÌœÊ˜œÊÌiÀÀi˜œÊ`>ÃÊ Õ˜ÌœÊ`iÊ>VXªiÃÊ>ÊÀi>ˆâ>ÀʘœÊ@“LˆÌœÊ`>ʈ˜ˆVˆ>̈Û>ʺ >ˆÀÀœÃÊ À‰ÌˆVœÃ»]ÊՓʫÀœ}À>“>Ê ˜iViÃÈ`>`iÃÊ`>ÃÊvÀi}ÕiÈ>Ã]ʘKœÊ«œ`i“œÃÊ>L`ˆV>ÀÊ`œÊ̜ۜʘՓ>ÊÃÃi“‡ ˆ˜ÌiÀ“ˆ˜ˆÃÌiÀˆ>]ʵÕiÊi˜ÛœÛiÊ>ˆ˜`>Ê>ÕÌ>ÀµÕˆ>ÃÊiʜÀ}>˜ˆâ>XªiÃʏœV>ˆÃÊi“Ê«ÀœÊ`iÊՓ>Ê Liˆ>Ê՘ˆVˆ«>Ê`>µÕˆœÊµÕiÊiÃÃ>ÃÊvÀi}ÕiÈ>ÃʘiViÃÈÌ>“°ÊµÕiiÊÛœÌœÊ˜Õ“Ê ˆ˜ÌiÀÛi˜XKœÊÃÕÃÌi˜Ì>`>ʘ>µÕi>ÊvÀi}ÕiÈ>°Ê œÀX>“i˜ÌœÊ`iÊՓ>Ê @“>À>ÊÌi“Ê«iÜ]ʓiӜʵÕiʘKœÊÃi>Ê>«ÀœÛ>`œ]ÊÌi“œÃÊ

ÕÀ>˜ÌiÊ >Ê ViÀˆ“˜ˆ>Ê `iÊ >LiÀÌÕÀ>Ê `œÊ iÛi˜Ìœ]Ê œKœÊ œLœ]Ê *ÀiÈ`i˜ÌiÊ `>Ê @“>À>Ê ?ʜÃÊ`i«ÕÌ>`œÃʓ՘ˆVˆ«>ˆÃ]ʵÕiʓ>˜ˆviÃÌ>“Ê>ʜ«ˆ˜ˆKœ°ÊÃ̜ʫœ`iÊÃiÀÊiÝ«ˆ‡ ՘ˆVˆ«>Ê `>Ê œˆÌ>]Ê Vœ˜Ãˆ`iÀœÕÊ º«œÕVœÊ i˜VœÀ>>`œÀ»Ê œÊ …ˆ>ÌœÊ `iÊ £ÈÊ “iÃiÃÊ ÛiÀˆwʇ V>`œÊ«œˆÌˆV>“i˜ÌiÊDÊ«œ«Õ>XKœÊÃi“ʵÕiÊ>Ê}i˜ÌiÊiÃÌi>ÊDÊvÀi˜ÌiÊ`iÊiÝiÀV‰VˆœÃÊ V>`œÊ`iÃ`iÊ>Ê>ÃȘ>ÌÕÀ>Ê`œÊ«ÀœÌœVœœÊ`iÊ«>ÀViÀˆ>]ÊVœ“Ê>Ê«ÀiÃi˜X>Ê`œÊ*ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>Ê V>“>À?ÀˆœÃ°Ê ÊjʈÃÜʵÕiÊÌi“œÃÊ`iÊiÃV>ÀiViÀÊiʍՏ}œÊµÕiʜÊLœ“ÊÃi˜ÃœÊ`œÊ ,i«ÖLˆV>]Ê`œÊˆ˜ˆÃÌÀœÊ`œÊ“Lˆi˜Ìi]Ê"À`i˜>“i˜ÌœÊ`œÊ/iÀÀˆÌÀˆœÊiÊ iÃi˜ÛœÛˆ“i˜ÌœÊ *>À̈`œÊ-œVˆ>ˆÃÌ>ÊiÊ`œÊ*>À̈`œÊ-œVˆ>Ê i“œVÀ>Ì>Ê]ʏiۜÕÊ>œÊÀiV՜°ÊV…œÊµÕiÊ ,i}ˆœ˜>ÊiÊ`œÊÃiVÀiÌ?ÀˆœÊ`iÊ ÃÌ>`œÊ`œÊ"À`i˜>“i˜ÌœÊ`œÊ/iÀÀˆÌÀˆœÊiÊ`>ÃÊ ˆ`>`iÃ]Ê>ÌjÊ ˜œÊVœ˜}ÀiÃÜÊ`>Ê , Ê>ÃÊVœˆÃ>ÃÊÛKœÊÃiÊiÃV>ÀiVˆ`>ÃÊiʅ?ÊՓÊÀiV՜°Ê]Ê DÊVœ˜Ã̈ÌՈXKœÊ`>ÃÊ œ“ˆÃêiÃÊ ÝiVṎÛ>ÊiÊ`iÊVœ“«>˜…>“i˜ÌœÊiÊ̜“>`>Ê`iÊ«œÃÃiÊ `iÊv>V̜]Ê«œÀ“œÃÊ>ÃÊVœˆÃ>Ãʘ>ÊÛiÀ`>`i°Ê"Ê*ÀiÈ`i˜ÌiÊ`iÊ՘Ì>ÊiÃÌ?Ê>Ê}iÀˆÀÊ>Ê `œÊ …iviÊ`>µÕiiÊ«ÀœiV̜°ÊœKœÊœLœÊ“>˜ˆviÃ̜Õ]ÊVœ˜ÌÕ`œÊiÊՓ>ÊÛiâʓ>ˆÃ]Ê>ÊÃÕ>Ê Ûœ˜Ì>`iÊ`œÊ«œÛœÊ`iÊ̜`>Ê>ÊiÃÌÀÕÌÕÀ>Ê«œ‰ÌˆV>°Ê*i˜ÃœÊµÕiʘiÃÌ>ÊL>ÃiÊ>ʏiˆÊV>ˆÊ ºiÝ«iVÌ>̈Û>ÊiÊiëiÀ>˜X>»Êv>ViÊ>œÊv>V̜Ê`iÊ>ÊvÀi}ÕiÈ>Ê`œÊ6>iÊ`>Ê“œÀiˆÀ>ÊÌiÀÊÈ`œÊ ˜œÊV>ˆÝœÌiÊ`œÊˆÝœ°

@“>À>Ê՘ˆVˆ«>

œˆÌ>

ˆ˜VÕ‰`>ʘœÊ«Àœ}À>“>ʺ >ˆÀÀœÃÊ À‰ÌˆVœÃ»Ê«ÀiÛi˜`œÊ˜iÃÌiÊ«>˜œÊ`iʈ˜ÌiÀÛi˜XKœÊº>Ê«œÃ‡ ÈLˆˆ`>`iÊ`iÊÃiÊ`iÃi˜ÛœÛiÀi“ÊiÊVœ“«iÌ>Ài“ÊiwÊV>â“i˜Ìiʏˆ˜…>ÃÊ`iÊ>VXKœÊiÊÀi>ˆâ>‡ XªiÃʵÕiÊ̈˜…>“ÊÈ`œÊ«ÀœÃÃi}Ո`>ÃÊ«œÀÊ`œˆÃÊ>˜ÌiÀˆœÀiÃÊ«>˜œÃÊ`iÊ@“LˆÌœÊ“Õ˜ˆVˆ«>Ê qÊ>Ê"«iÀ>XKœÊ`iÊ,iۈÌ>ˆâ>XKœÊ1ÀL>˜>Ê`œÊ6>iÊ`>Ê“œÀiˆÀ>]ʵÕiÊ`iVœÀÀiÕÊi˜ÌÀiÊ£™™ÈÊ iÊÓääÓ]ÊVœ“ÊՓʈ˜ÛiÃ̈“i˜ÌœÊ`iÊÎ]nʓˆ…ªiÃÊ`iÊiÕÀœÃÊiÊ>Ê"«iÀ>XKœÊ`iÊ,iۈÌ>ˆâ>‡ XKœÊ1ÀL>˜>Ê`>Ê6ˆ>Ê`>Ê >ˆÝ>Ê`>Ê >˜…iˆÀ>]ʵÕiÊÃiÊ`iÃi˜ÛœÛiÕÊi˜ÌÀiÊÓääÓÊiÊÓääx»°Ê -œLÀiÊiÃÌ>Ê֏̈“>ʈ˜ÌiÀÛi˜XKœÊqÊ",16 ÊqÊœKœÊœLœÊi“LÀœÕʵÕiʜʈ˜ÛiÃ̈“i˜ÌœÊ wÊVœÕÊ>µÕj“Ê`>ÃÊiÝ«iVÌ>̈Û>Ã\ʺœÊ*>˜œÊ ÃÌÀ>Ìj}ˆVœÊ`iʘÌiÀÛi˜XKœÊVœ˜ViÀÌ>`œÊVœ“Ê >Ê

,‡6/]Êi“ÊՏ…œÊ`iÊÓää£]Ê«Àiۈ>ÊՓʈ˜ÛiÃ̈“i˜ÌœÊ}œL>Ê`iÊә]Èʓˆ…ªiÃÊ`iÊ iÕÀœÃ]ÊÌi˜`œ‡ÃiÊwÊV>`œÊ«œÀÊ£Î]Çʓˆ…ªiÃÊ`iÊiÕÀœÃ]ÊÃi˜`œÊµÕiÊx]™Ê“ˆ…ªiÃÊ`iÊiÕÀœÃÊ vœÀ>“ÊÃÕ«œÀÌ>`œÃÊ«iœÊ՘ˆV‰«ˆœÊ`>ÊœˆÌ>»° >ViÊ>ÊiÃÌiÃÊVœ˜ÌœÀ˜œÃ]ÊœKœÊœLœÊ“>˜Ìj“ʺ`Öۈ`>Ã]ʈ˜µÕˆiÌ>XªiÃÊiʈ˜ViÀÌiâ>Ã»Ê Ài>̈Û>“i˜ÌiÊ >œÊ iviVÌˆÛœÊ wʘ>˜Vˆ>“i˜ÌœÊ `iÃÌiÊ «Àœ}À>“>°Ê "Ê >ÕÌ>ÀV>Ê Vœ˜ÃÌ>̜ÕÊ µÕiÊ «iÀ“>˜iVi“ÊÃi“Êwʘ>˜Vˆ>“i˜ÌœÊ“Ո̜ÃÊ`œÃÊ«ÀœiV̜Ãʈ`i˜ÌˆwÊV>`œÃʘiÃÌiÊ*>˜œÊ`iÊ VXKœÊ>œÊ˜‰ÛiÊ`œÃÊiµÕˆ«>“i˜ÌœÃ]Ê>ViÃÈLˆˆ`>`iÃÊiÊ`œÊÌÀ>Ì>“i˜ÌœÊ`œÊië>XœÊ«Ö‡ LˆVœ\ʺ`œÕÊVœ“œÊiÝi“«œÃʜÊ*>ۈ…KœÊˆ“˜œ‡ iëœÀ̈ۜÊ`>Ê ÃVœ>Ê-iV՘`?Àˆ>]Ê>Ê Ài>LˆˆÌ>XKœÊ`œÃÊiµÕˆ«>“i˜ÌœÃÊ`iÊÀiVÀiˆœÊiʏ>âiÀ]Ê>ÊÛi˜ˆ`>Ê£¨Ê`iÊ>ˆœÊiʜÃÊ>ÀÀ>˜œÃÊ iÝÌiÀˆœÀiÃÊ`>ÃÊ✘>ÃÊ]Ê ]Ê ÊiÊ ]Ê̈`œÃÊVœ“œÊv՘`>“i˜Ì>ˆÃÊ«>À>Ê>ÊvÀi}ÕiÈ>ÊiʵÕiʍ?Ê …>ۈ>“ÊÈ`œÊˆ`i˜ÌˆwÊV>`œÃʘœÊ@“LˆÌœÊ`iÊ«Àœ}À>“>ÃÊ>˜ÌiÀˆœÀiû]Ê}>À>˜Ìˆ˜`œ]ʘœÊi˜‡ Ì>˜ÌœÊµÕiÊÌÕ`œÊv>À?ʺ«>À>ÊVœ˜Ìˆ˜Õ>ÀÊ>Êi˜vÀi˜Ì>ÀÊ>ÃÊV>Àk˜Vˆ>ÃÊiÊ«ÀœLi“>ÃʵÕiÊ>viVÌ>“Ê >Ê«œ«Õ>XKœÊ`œÊ6>iÊ`>Ê“œÀiˆÀ>»°Ê"Ê>ÕÌ>ÀV>Ê`iÃ̈˜>Àˆ>Ê>ˆ˜`>Ê>}Փ>ÃÊ«>>ÛÀ>ÃÊ`iÊ ˆ˜Vi˜ÌˆÛœÊDÊiµÕˆ«>ʵÕiʈÀ?Ê`iÃi˜ÛœÛiÀʜʫÀœ}À>“>ʺ >ˆÀÀœÃÊ À‰ÌˆVœÃ»\ʺµÕiÀœÊ`ˆÀˆ}ˆÀÊ DÃÊ œ“ˆÃêiÃÊ ÝiVṎÛ>ÊiÊ`iÊVœ“«>˜…>“i˜ÌœÊiÊ>œÊ …iviÊ`iÊ*ÀœiV̜ÊȘViÀœÃÊ̜ۜÃÊ `iÊLœ“ÊÌÀ>L>…œÊiÊ`iÊk݈̜ʘ>ÃÊÃÕ>ÃÊÌ>Àiv>ÃÊ«œÀµÕiÊjʈÃÜʵÕiÊ>Ê«œ«Õ>XKœÊ`œÊ6>iÊ`>Ê “œÀiˆÀ>ʓiÀiViÊiÊi݈}i»° >Ê>«ÀiÃi˜Ì>XKœÊiÃ̈ÛiÀ>“Ê«ÀiÃi˜ÌiÃÊ>ÊÃiVÀiÌ?Àˆ>Ê`iÊ ÃÌ>`œÊ`Õ˜Ì>ÊiÊ`>Ê,i>LˆˆÌ>‡ XKœ]Ê`?ˆ>Êœ˜ˆâ]ÊiʜÊÃiVÀiÌ?ÀˆœÊ`iÊ ÃÌ>`œÊ`œÊ"À`i˜>“i˜ÌœÊ`œÊ/iÀÀˆÌÀˆœÊiÊ`>ÃÊ ˆ`>`iÃ]Ê œKœÊ iÀÀKœ]Ê µÕi]Ê ˜>Ê ÃÕ>Ê ˆ˜ÌiÀÛi˜XKœ]Ê ÀiVœ˜…iViÕÊ œÃÊ >ÌÀ>ÜÃÊ ˜œÊ «Àœ}À>“>]ʓ>ÃÊ}>À>˜ÌˆÕʵÕiÊiÃÌiÊ«ÀœiV̜ʺjÊ«>À>ÊÃiÀÊ`iÃi˜‡ ۜÛˆ`œÊiÊÃi}ՈÀÊi“ÊvÀi˜Ìi»°Ê"Ê*>˜œÊ`iʘÌiÀÛi˜XKœÊ«>À>Ê œÊ6>iÊ`>Ê“œÀiˆÀ>Ê«ÀiÛkÊ>ÊÀiµÕ>ˆwÊV>XKœÊ`iÊi`ˆv‰VˆœÃ]Ê ië>XœÃÊ «ÖLˆVœÃÊ iÊ >ViÃÈLˆˆ`>`iÃÆÊ >Ê ˆ“«i“i˜Ì>XKœÊ `iÊ Õ“Ê ië>XœÊ `iÊ iÝ«iÀˆ“i˜Ì>XKœÊ >À̉Ã̈V>]Ê «Àœ“œXKœÊ `iÊ ˆ˜ˆVˆ>̈Û>ÃÊ `iÊ ÀiµÕ>ˆwÊV>XKœÊ >À̉Ã̈V>Ê ˜œÃÊ ië>XœÃÊ ÕÀL>˜œÃ]ÊvœÀ“>XKœÊ>À̉Ã̈V>ÊiÊ«Àœ“œXKœÊ`iʈ˜ÌiÀV@“LˆœÃÊ iÊ`iÊVœ˜…iVˆ“i˜ÌœÃÊ>À̉Ã̈VœÃÆÊ>ÊVÀˆ>XKœÊ`œÊ>Lˆ˜iÌiÊ`iÊ “«Ài}œÊiÊ«œˆœÊ>œÊ “«Àii˜`i`œÀˆÃ“œÆÊ>Ê«Àœ“œXKœÊiÊ µÕ>ˆwÊV>XKœÊ`iÊiµÕˆ«>“i˜ÌœÃÉÃiÀۈXœÃÊÜVˆ>ˆÃ]Ê>ÊVÀˆ>XKœÊiÊ `ˆ˜>“ˆâ>XKœÊ`œÊÌiVˆ`œÊ>ÃÜVˆ>̈ۜʍÕÛi˜ˆÆÊ >ÊVÀˆ>XKœÊ`œÊ>Lˆ˜iÌiÊ/jV˜ˆVœÊœV>]Ê œV>]Ê i˜ÌÀiʜÕÌÀ>ÃÊ>VXªið

œKœÊ>˜ÕiÊœLœ]Ê*ÀiÈ`i˜ÌiÊ `>Ê @“>À>Ê՘ˆVˆ«>Ê`>ÊœˆÌ>

{x


˜ˆVˆ>̈Û>Ê >ˆÀÀœÃÊ À‰ÌˆVœÃ {È

œKœÊiÀÀKœ *i˜Ã>À]Ê`ˆÃVṎÀÊiÊ`iVˆ`ˆÀÊqÊÃÊ«>>ÛÀ>ÃÊV…>ÛiÊ`>Ê ˆ˜ÌiÀÛi˜XKœÊ`iÊœKœÊiÀÀKœÊ-iVÀiÌ?ÀˆœÊ`iÊ ÃÌ>`œÊ `œÊ"À`i˜>“i˜ÌœÊ`œÊ/iÀÀˆÌÀˆœÊiÊ`>ÃÊVˆ`>`ià "ÊiÃÃi˜Vˆ>Ê?ÊvœˆÊ`ˆÌœÊ«œÀʵÕi“Ê`iۈ>Ê`ˆâk‡œ°Ê Êi“Ê̜`œÊœÊV>Üʅ?Ê>}Փ>ÃʜLÃiÀÛ>XªiÃÊ µÕiʘKœÊ«œ`ˆ>Ê`iˆÝ>ÀÊ`iÊVœœV>À°Ê “Ê«Àˆ“iˆÀœÊÕ}>ÀʜÊ-i˜…œÀÊ*ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>Ê @“>À>]ʜÕۈÊ`ˆâiÀʵÕiÊÌi“ÊՓ>Ê«Ài˜`>Ê «>À>ʓˆ“°Ê/>“Lj“ÊÌi˜…œÊՓ>Ê«Ài˜`>Ê«>À>ÊÈ°Ê ÊVÀiˆœÊµÕiÊ>ʓˆ˜…>Ê«Ài˜`>ʏ…iÊÛ>ˆÊ `>ÀÊ>}ՓÊVœ˜vœÀ̜°Ê KœÊՓÊV…iµÕi]ʓ>ÃÊ>«iÃ>ÀÊ`iÊÌÕ`œ]ÊVÀiˆœÊµÕiʏ…iÊÛ>ˆÊ`>ÀÊ>}Õ“Ê Vœ˜vœÀ̜ÊiʘœÊwʘ>ÊÌÀœV>Ài“œÃÊ«Ài˜`>ÃÊiÊ`iViÀ̜ÊwÊV>Ài“œÃʜÃÊ`œˆÃÊÃ>̈ÃviˆÌœÃ°Ê

>ÀœÃÊ>“ˆ}œÃÊiÊV>À>ÃÊ>“ˆ}>ðÊ«ÀiVˆ>À>“ÊViÀÌ>“i˜ÌiÊVœ“œÊiÕ]Ê>ˆ?Ã]ÊVœ˜…iVi“‡˜œÃÊ Li“ÊœÊ}ÀÕ«œÊ`iÊV>̜ÕʘœÊˆ˜‰Vˆœ°Ê Ê>V…œÊµÕiÊiiÃÊ`i“œ˜ÃÌÀ>“ÊV>À>“i˜ÌiʜʵÕiʘœÃÊ Õ˜iÊ>µÕˆ°Ê œÊv՘`œÊjʈÃÜʵÕiʘœÃʏiÛ>Ê>ÊÌÀ>L>…>ÀÊi“ÊVœ˜Õ˜Ìœ]Êi˜iÀ}ˆ>ÊiÊȘVÀœ˜ˆ>°Ê Êi˜iÀ}ˆ>Ê`iÊ«>À̈Vˆ«>À“œÃʘՓʫÀœiV̜ÊVœ“Õ“°Ê1“Ê«ÀœViÃÜʵÕiʘKœÊjÊv?Vˆ°Ê1“Ê «ÀœViÃÜʵÕiʍ?ÊÌiÛiÊÛ?ÀˆœÃÊ«ÀœLi“>ÃÊiʵÕiÊÜÕLiÊՏÌÀ>«>ÃÃ>À°ÊÊÛiÀ`>`iʵÕiÊiÃÌ>“œÃÊ Õ“Ê«œÕVœÊ>ÌÀ>Ã>`œÃʓ>ÃʘKœÊjʈÃÜʵÕiʘœÃÊ`iÃ>˜ˆ“>Êi]Ê«œÀÌ>˜Ìœ]ʜÊÌÀ>L>…œÊµÕiÊ Vœ˜Ìˆ˜Õ>Ê>ÊÃiÀÊ`iÃi˜ÛœÛˆ`œÊÃiÀ?ÊVœ˜VÀïâ>`œÊiÊÃi}ՈÀ?Ê>ʏˆ˜…>Ê`iÊÀՓœÊÊ µÕiÊ vœˆÊ `iwʘˆ`>]ÊÀii“LÀœ]ÊVœiV̈Û>“i˜ÌiÊvœˆÊi>LœÀ>`œÊՓʫ>˜œÊ`iÊ>VXKœ]Ê`ÕÀ>˜ÌiʙʓiÃiÃ]Ê Vœ“Ê̜`œÃʜÃÊ«>ÀViˆÀœÃʏœV>ˆÃ°Ê œ“Ê>Ê«>À̈Vˆ«>XKœÊ`iÊÀi«ÀiÃi˜Ì>˜ÌiÃÊ`>Ê>`“ˆ˜ˆÃÌÀ>XKœÊ Vi˜ÌÀ>]Ê`>Ê>ÕÌ>ÀµÕˆ>ÊiÊ`œÃʓœÀ>`œÀiÃÊi]Ê«œÀÌ>˜Ìœ]ÊiÃÃ>ʏˆ˜…>Ê`iÊÀՓœÊiÃÌ?Ê`iwʘˆ`>ʘœÊ «>˜œÊ`iÊ>VXKœ°Ê ÃÃiÊ«>˜œÊ`iÊ>VXKœÊjÊ`iÊ̜`œÃ°Ê«ÀiÃi˜Ì>Ê>ÊV>ÀÌ>ʓ>}˜>ʵÕiʜÃÊ՘iÊ >Ê̜`œÃÊi]Ê«œÀÌ>˜Ìœ]ÊiiÊÃiÀ?]ÊVœ“ÊViÀÌiâ>]Ê>ÊVœ˜VÀïâ>À°Ê ʜÊ/œV?Ê,Õv>ÀÊÌi“ÊÌ>“Lj“Ê iÃÃ>ÊVœ“«œ˜i˜ÌiÊv՘`>“i˜Ì>Ê`iÊȘVÀœ˜ˆÃ“œ°Ê/œ`œÃÊ̜V>“Ê>œÊ“iӜÊÌi“«œ°ÊÃÌœÊ jÊÌ>“Lj“ÊՓ>ʵÕiÃÌKœÊv՘`>“i˜Ì>°Ê+Õ>˜`œÊ˜ÃÊiÃÌ>“œÃÊi˜ÛœÛˆ`œÃʘՓʫÀœViÃÃœÊ v՘`>“i˜Ì>ÊVœ“œÊiÃÌiʘi“ÊÃi“«ÀiÊiÃÌ>“œÃÊ`iÊ>VœÀ`œ]ʘi“Ê̜`œÃÊÌi“œÃÊ>ʓiÓ>Ê ÛiœVˆ`>`iÊ«>À>Ê«iÀViLiÀÊ>ÃʵÕiÃ̪iÃ]ʓ>ÃÊ̜`œÃÊi˜Ìi˜`i“œÃʵÕiʘœÃÊÌi“œÃÊ`iÊ«žÀÊ iÃ]ʓ>ÃÊ̜`œÃÊi˜Ìi˜`i“œÃʵÕiʘœÃÊÌi“œÃÊ`iÊ«žÀÊ `iÊ>VœÀ`œÊi“ÊÀi>XKœÊDµÕˆœÊµÕiʘœÃÊjÊv՘`>“i˜Ì>ÊiÊVÀiˆœÊµÕiÊjʈÃ̜ʵÕiÊÌi“ÊÈ`œÊviˆÌœÊ ˆÃ̜ʵÕiÊÌi“ÊÈ`œÊviˆÌœÊ >ÌjÊ>}œÀ>°Ê KœÊ…?Ê«œÀÌ>˜ÌœÊ˜i˜…Õ“>ÊÀ>âKœÊ«>À>Ê«i˜Ã>ÀʵÕiʘœÊvÕÌÕÀœÊ˜KœÊÃi>Ê>Ãȓ°Ê œÊÃi>Ê>Ãȓ°Ê ÃÌiÊ«ÀœiV̜ʍ?ÊvœˆÊÀii“LÀ>`œÊ>µÕˆ]ʓ>ÃÊ}œÃÌ>Àˆ>Ê`iÊÃÕLˆ˜…>ÀÊ`iʘœÛœ°ÊÊՓʫÀœiVÌœÊ Õ“Ê«ÀœiVÌœÊ iëiVˆ>°Ê"Ê}œÛiÀ˜œÊiÃVœ…iÕÊ>«i˜>Ã]Êi“Ê̜`œÊœÊ«>‰Ã]ÊÎÊL>ˆÀÀœÃÊ«>À>ʓœÃÌÀ>ÀʵÕiÊ Ã]ÊÎÊL>ˆÀÀœÃÊ«>À>ʓœÃÌÀ>ÀʵÕiÊ jÊ«œÃÉÛiÊÌÀ>L>…>ÀÊ`>ÊvœÀ“>ʵÕiʘÃÊiÃÌ>“œÃÊÌÀ>L>…>ÀÊ>µÕˆ°Ê iÊvœÀ“>Ê«>À̈Vˆ«>`>]Ê ÃÊiÃÌ>“œÃÊÌÀ>L>…>ÀÊ>µÕˆ°Ê iÊvœÀ“>Ê«>À̈Vˆ«>`>]Ê Õ˜Ì>˜`œÊ>Ê>`“ˆ˜ˆÃÌÀ>XKœÊVi˜ÌÀ>]Ê>Ê>`“ˆ˜ˆÃÌÀ>XKœÊœV>]ʜÃʓœÀ>`œÀiÃ]Ê>ÃÊ>ÃÜVˆ>XªiÃÊ œÊœV>]ʜÃʓœÀ>`œÀiÃ]Ê>ÃÊ>ÃÜVˆ>XªiÃÊ iÊՓʫÀœViÃÜʫ>À̈Vˆ«>̈ۜ°Ê ʜÊ6iiÊ`>Ê“œÀiˆÀ>ÊvœˆÊՓÊ`iiÃ°Ê ÕÊÃiˆÊ«iÀviˆÌ>“i˜ÌiÊ µÕiÊv>>“œÃÊÛ?Àˆ>ÃÊÛiâiÃÊVœ“ÊœÊ-i˜…œÀÊ*ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>Ê @“>À>ÊiÊÌ>“Lj“ÊVœ“Ê«iÃÜ>ÃÊ “ÊVœ“Ê«iÃÜ>ÃÊ `œÊL>ˆÀÀœ°Ê ÕÊÃiˆÊµÕi]ÊVœ“œÊÃi“«ÀiÊÃÕVi`i]ʜʫ>ÃÃ>`œÊ`iˆÝ>‡˜œÃÊ`Öۈ`>Ã°Ê ÊVœ“œÊ ۈ`>Ã°Ê ÊVœ“œÊ ˜œÊ«>ÃÃ>`œÊ˜i“ÊÃi“«ÀiÊÌÕ`œÊVœÀÀiÕÊLi“Ê…?ÊÃi“«ÀiÊ>}ՓÊVi«ÌˆVˆÃ“œÊiʅ?ÊÃi“«ÀiÊ ?ÊÃi“«ÀiÊ >}Փ>ÃÊ`Öۈ`>Ã°Ê Êjʘ>ÌÕÀ>ÊµÕiʘœÃÊVœœµÕi“œÃÊ>Ê«iÀ}՘Ì>\ÊÃiÊV>…>ÀʘKœÊjÊ>ˆ˜`>Ê œÊjÊ>ˆ˜`>Ê `iÃÌ>ÊÛiâʵÕiÊÌÕ`œÊÛ>ˆÊVœÀÀiÀÊLi“tÊ œ“]ÊiÃÌiÊ«ÀœViÃÜÊÌi“Ê`Õ>ÃÊ`ˆ“i˜ÃªiÃʵÕiÊÃKœÊ>L܏ÕÌ>“i˜ÌiÊv՘`>“i˜Ì>ˆÃ°Ê1“]Ê œÊ>L܏ÕÌ>“i˜ÌiÊv՘`>“i˜Ì>ˆÃ°Ê1“]Ê ?ÊÀiviÀˆ°Ê ÃÌ>ʈ`iˆ>Ê`iÊ«>À̈Vˆ«>XKœ]ÊiʈÃÜÊjʓՈ̜ʈ“«œÀÌ>˜Ìi]Ê«œÀµÕiÊ>Ê«>À̈Vˆ«>XKœÊ “Ո̜ʈ“«œÀÌ>˜Ìi]Ê«œÀµÕiÊ>Ê«>À̈Vˆ«>XKœÊ È}˜ˆwÊV>ʵÕiʜʫÀœiV̜ʘKœÊjÊ`iÊ]Ê ÊœÕÊ °Ê>Ê«>À̈Vˆ«>XKœÊjÊ`iÊ̜`œÃÊiÊiÃÃiÊ«>˜œÊ`iÊ `iÊ̜`œÃÊiÊiÃÃiÊ«>˜œÊ`iÊ >VXKœÊvœˆÊVœ˜ÃÌÀՉ`œÊVœiV̈Û>“i˜ÌiÊ`ÕÀ>˜ÌiʙʓiÃiðÊÊ`iÊ̜`œÃÊi]ÊÃi˜`œÊ`iÊ̜`œÃ]Ê `iÊ̜`œÃÊi]ÊÃi˜`œÊ`iÊ̜`œÃ]Ê Vœ“«Àœ“iÌiÊ̜`œÃ°Ê ÊiÕÊÀi뜘`iÀiˆÊ«iœÊ>`œÊ`œÊœÛiÀ˜œÊiÊV>`>ÊՓ>Ê`>ÃʜÕÌÀ>ÃÊ «>ÀÌiÃÊÀi뜘`iÀ?Ê«iœÊÃiÕʏ>`œ°Ê ]Ê>ÃȓÊÃi˜`œ]ÊÈ}˜ˆwÊV>ʵÕiʘÃÊVœ˜Ãi}Ո“œÃÊ ÃÊVœ˜Ãi}Ո“œÃÊ Vœ˜ÃÌÀՈÀÊ VœiV̈Û>“i˜ÌiÊ Õ“Ê Vˆ“>Ê `iÊ Vœ˜wÊ>˜X>Ê iÊ ˆÃÃœÊ jÊ “ÕˆÌœÊ ˆ“«œÀÌ>˜Ìi°Ê

Àˆ>À“œÃÊՓÊVˆ“>Ê`iÊVœ˜wÊ>˜X>ÊiÊ>Ê«>À̈ÀÊ`œÊ“œ“i˜ÌœÊi“ʵÕiÊVœ˜w >ÊiÊ>Ê«>À̈ÀÊ`œÊ“œ“i˜ÌœÊi“ʵÕiÊVœ˜wÊ>“œÃÊ Õ˜ÃÊ ˜œÃÊ œÕÌÀœÃ]Ê “iÓœÊ µÕ>˜`œÊ ˜KœÊ œÊ iÃÌ>“œÃÊ Vœ“«iÌ>“i˜ÌiÊ `iÊ >VœÀ`œ]Ê «œÀµÕiÊ ˜ÃÊ Vœ˜wÊ>“œÃÊ Õ˜ÃÊ ˜œÃÊ œÕÌÀœÃÊ Ìi“œÃÊ >Ê ViÀÌiâ>Ê µÕiÊ …?Ê ÃœÕXKœÊ «>À>ʜÃÊ«ÀœLi“>Ã°Ê ÃÌ>“œÃÊ>µÕˆÊ`œÊ“iӜʏ>`œ]Ê>ÊÀi܏ÛiÀʜÃʓiӜÃÊ «ÀœLi“>Ã]Ê«ÕÝ>˜`œÊ«>À>ʜʓiӜʏ>`œ° -i˜…œÀÊ*ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>Ê @“>À>ʘKœÊœÊVœ˜…iXœÊ“Ո̜]ʓ>ÃÊ>«iÃ>ÀÊ`iÊÌÕ`œÊ ?Êv>>“œÃÊÛ?Àˆ>ÃÊÛiâiÃÊiÊ`iۜÊ`ˆâiÀʵÕiÊÃi“«ÀiÊ«>ÀiViÕʵÕiÊj]ÊiÊ>}œÀ>Ê ÛœÕÊÃiÀÊ«œˆÌˆV>“i˜ÌiÊVœÀÀiV̜]ÊÊۜÕÊ>µÕˆÊ`ˆâiÀÊÌiˆ“œÃœ]ʓ>ÃÊÌiˆ“œÃœÊ ˜KœÊjÊ>Ê«>>ÛÀ>ÊVœÀÀiVÌ>]Ê«iÀÈÃÌi˜Ìi°Ê*œˆÃÊ-i˜…œÀÊ*ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>Ê @“>À>Ê

`iۜ‡…iÊ`ˆâiÀʵÕiÊÃiʜÊ-i˜…œÀÊ*ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>Ê @“>À>ÊjÊ«iÀÈÃÌi˜ÌiÊiÕÊÜÕÊ>ˆ˜`>ʓ>ˆÃÊ «iÀÈÃÌi˜ÌiʵÕiʜÊ-i˜…œÀÊ*ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>Ê @“>À>ÊiÊ«œÀÌ>˜ÌœÊ˜KœÊۜÕÊ`iÈÃ̈À°Ê œiÊ`iʓ>˜…Kʘ>Ê œÛ>Ê`>ÊœÕÀ>Ê̈ÛiʜV>ÈKœÊ`iÊṎˆâ>ÀÊՓ>ÊiÝ«ÀiÃÃKœÊµÕiÊiÕÊ}œÃÌœÊ “Ո̜Ê`iÊṎˆâ>ÀʵÕiÊj\ÊVœ˜ÌÀ>ʜÃÊÛi˜ÌœÃÊiʓ>ÀjÃ°Ê KœÊÃKœÊÛi˜ÌœÃʘi“Ê“>ÀjÃʵÕiʘœÃÊ ÛKœÊv>âiÀÊ«>À>À°Ê ÊÃiʘÃÊÌi“œÃÊՓʫÀœiV̜]ʘÃÊ>VÀi`ˆÌ>“œÃʘՓʫÀœiV̜ʘÃʘKœÊ `iÃV>˜Ã>Ài“œÃÊi˜µÕ>˜ÌœÊiÃÃiÊ«ÀœiV̜ʘKœÊvœÀÊVœ˜VÀïâ>`œ°Ê/>“Lj“]ʅœiÊ`iʓ>˜…KÊ …œÕÛiÊՓÊ*ÀiÈ`i˜ÌiÊ`iÊՓ>ÊÃÜVˆ>XKœÊœV>Ê`>Ê œÛ>Ê`>ÊœÕÀ>Ê`ˆÃÃi]ʘՓ>ÊvÀ>ÃiÊ “Ո̜ʫiµÕi˜>]Ê>µÕˆœÊµÕiÊ«i˜ÃœÊµÕiÊjÊ>ʈ`iˆ>ÊiÃÃi˜Vˆ>Ê`iÃÌiÊ«ÀœiV̜ÊiʵÕiÊiÕʘKœÊ Vœ˜Ãi}ՈÀˆ>Ê`ˆâiÀÊ`iÊՓ>ʓi…œÀÊvœÀ“>°Ê"Ê-i˜…œÀʏ‰`ˆœÊ`>Ê œÛ>Ê`>ÊœÕÀ>Ê`ˆÃÃi]ÊiÊ «œÀÌ>˜ÌœÊ…œ˜À>ʏ…iÊÃi>ÊviˆÌ>]ÊۜÕÊ`ˆâiÀʜʵÕiÊiiÊ`ˆÃÃiʵÕiÊÀiÃՓiÊÌÕ`œ°Ê iÊ`ˆÃÃi]ʅœiÊ «iÀViLˆÊµÕiÊ«>ÃÃ>“œÃÊ`>ÊiëiÀ>˜X>ʅ?ÊViÀÌiâ>°ÊÃÜÊjʈ“«œÀÌ>˜Ìi]ʘKœÊvœˆÊ˜ˆ˜}Õj“Ê `œÊ}œÛiÀ˜œ]ʘi“ʘˆ˜}Õj“Ê`>Ê>ÕÌ>ÀµÕˆ>]ÊvœˆÊœÊÀi뜘Ã?ÛiÊ«œÀÊՓ>Ê>ÃÜVˆ>XKœÊ`œÊ L>ˆÀÀœÊ`>Ê œÛ>Ê`>ÊœÕÀ>ʵÕiÊ>wÊÀ“œÕʈÃ̜°ÊœiÊ«iÀViLˆÊ«>ÃÃ>ÀÊ`>ÊiëiÀ>˜X>ʅ?Ê ViÀÌiâ>]ÊiʵÕiÀˆ>ʵÕiÊۈÃÃi“ÊiÃÌ>ÊÃiÃÃKœÊ`iʅœiÊiÝ>VÌ>“i˜ÌiʘiÃÌiÊÃi˜Ìˆ`œ°Ê/œ`œÃʘÃÊ «iÀViLi“œÃʵÕiʅ?ÊՓÊÌi“«œÊ«>À>Ê«i˜Ã>À]ÊՓÊÌi“«œÊ«>À>Ê`ˆÃVṎÀ]ÊՓÊÌi“«œÊ«>À>Ê `iVˆ`ˆÀÊiÊ`i«œˆÃʅ?ÊՓÊÌi“«œÊ«>À>Êv>âiÀ°Ê Êjʈ“«œÀÌ>˜ÌiʵÕi]ʘiÃÌiÊV>ÜÊVœ˜VÀi̜]ʘœÊ L>ˆÀÀœ]ÊiÊVœ“ÊL>Ãiʘ>µÕˆœÊµÕiʘÃÊۈ“œÃʅ?Ê«œÕVœ]Êjʈ“«œÀÌ>˜ÌiʵÕiÊ`i«œˆÃÊ`œÊ6iÀKœÊ >ÃÊ«iÃÜ>ÃÊVœ“iVi“Ê>ÊÛiÀʵÕiÊÛ>ˆÊ…>ÛiÀʜLÀ>Ã]ÊVœ“iX>“Ê>ÊÃiÀÊVœœV>`œÃÊ>˜`>ˆ“iÃ]Ê Vœ“iX>Ê >Ê V…i}>ÀÊ “>ÌiÀˆ>]Ê Vœ“iX>“Ê >Ê œLÀ>ÃÊ >Ê ÃiÀÊ Ài>ˆâ>`>Ã]Ê ˆÃÜÊjÊ ˆ“«œÀÌ>˜Ìi]Ê «œÀµÕiʈÃÜÊjÊՓÊȘ>Êv՘`>“i˜Ì>Ê`>µÕˆœÊµÕiÊiÕÊÌi˜…œÊۈ˜`œÊ>ÊÀi«ïÀ°ÊÊÌiˆ“œÃˆ>Ê `iÊiÝiVÕÌ>ÀÊ>µÕˆœÊi“ʵÕiʘÃÊ>VÀi`ˆÌ>“œÃ°Ê Ê«œÀÌ>˜Ìœ]Ê-i˜…œÀÊ*ÀiÈ`i˜ÌiÊ`>Ê @“>À>]Ê “ˆ˜…>ÃÊ -i˜…œÀ>ÃÊ iÊ “iÕÃÊ -i˜…œÀiÃ]Ê i“Ê «>À̈VՏ>À]Ê œLۈ>“i˜ÌiÊ œÃÊ “œÀ>`œÀiÃ]Ê iÊ Ì>“Lj“Ê i“Ê «>À̈VՏ>À]Ê «œÀÊ œÕÌÀ>ÃÊ À>âªiÃ]Ê œÃÊ “i“LÀœÃÊ `>Ê Vœ“ˆÃÃKœÊiÝiVṎÛ>]ʵÕiÊ iiÃÊÛKœÊÃiÀʜÊii“i˜ÌœÊ v՘`>“i˜Ì>Ê µÕiÊ Û>ˆÊ }>À>˜ÌˆÀʵÕiÊiÃÌiÊ«ÀœiVÌœÊ ÃiÊ Vœ˜VÀïâiÊ Ì>Ê Vœ“œÊ iiÊ iÃÌ?Ê Vœ˜Ã>}À>`œÊ ˜œÊ «ÀœÌœVœœ°Ê *œÀÌ>˜Ìœ]Ê >Ê Vœ“ˆÃÃKœÊiÝiVṎÛ>ÊÌi“Ê œÃÊ œ…œÃ]Ê Ìœ`œÃÊ œÃÊ œ…œÃÊ

œKœÊiÀÀKœ]Ê-iVÀiÌ?ÀˆœÊ`iÊ ÃÌ>`œÊ`œÊ"À`i˜>“i˜ÌœÊ`œÊ/iÀÀˆÌÀˆœÊiÊ ˆ`>`iÃ


ÜLÀiÊÈ]ÊiÊ̜`œÃʘÃÊVœ˜wÊ>“œÃʘ>µÕˆœÊµÕiÊ>ÊVœ“ˆÃÃKœÊiÝiVṎÛ>ÊÛ>ˆÊv>âiÀ°Ê Ê«œÀÌ>˜Ìœ]Ê `ˆâˆ>ÊiÕ]Ê-i˜…œÀiÃʓœÀ>`œÀiÃ]Ê-i˜…œÀiÃʓi“LÀœÃÊ`>Ê œ“ˆÃÃKœÊiÝiVṎÛ>ʘiÃÌiÊVˆ“>Ê `iÊ«>À̈Vˆ«>XKœÊiʘiÃÌiÊVˆ“>Ê`iÊVœ˜wÊ>˜X>ʵÕiÊ̜`œÃÊVœ˜Ãi}Ո“œÃÊVœ˜ÃÌÀՈÀ]ÊiÕÊ>V…œÊ µÕiÊviˆâ“i˜ÌiʘKœÊ…?ÊÌÕ̜À]ʘKœÊ…?ÊÌÕ̜ÀÊiÊ«œÀÌ>˜ÌœÊœÊV>“ˆ˜…œÊjÊÝÊՓ°Ê"ÊV>“ˆ˜…œÊ jÊ«>À>Ê>vÀi˜ÌiÊiÊjÊ«>À>Ê>ÊvÀi˜ÌiʘœÊÃi˜Ìˆ`œÊµÕiÊiÕÊÀiviÀˆÊÌ>“Lj“Ê…?Ê«œÕVœÊµÕiʘiÃÌiÊ “œ“i˜Ìœ]Ê ˜i“Ê Ãi“«ÀiÊ vœˆÊ >ÃÈ“Ê œÊ µÕiÊjʘ>ÌÕÀ>]ʓ>Ã]ʘiÃÌiʓœ“i˜ÌœÊ iÃÌ>“œÃÊ Ìœ`œÃÊ `œÊ “iÓœÊ >`œ°Ê >ÛiÀ?Ê «ÀœLi“>Ã¶Ê >ÛiÀ?°Ê Vœ˜ÌiViÊ Vœ“Ê ̜`œÃÊ ˜Ã°Ê >Ê Ûˆ`>]Ê ˜>Ê v>“‰ˆ>]Ê …?Ê `ˆ>ÃÊ “i…œÀiÃ]Ê …?Ê `ˆ>ÃÊ «ˆœÀiÃ]Ê `ˆ>ÃÊ µÕiÊ >ÃÊ VœˆÃ>ÃÊVœÀÀi“ÊLi“]Ê`ˆ>ÃʵÕiÊ >ÃÊ VœˆÃ>ÃÊ VœÀÀi“Ê “>°Ê >Ã]Ê iÃÌiÊ«ÀœiV̜ÊjÊՓʫÀœiVÌœÊ µÕiÊÌi“ÊՓÊwʓÊviˆâ°Ê KœÊ «œ`iÊ ÃiÀÊ `iÊ œ Õ Ì À >Ê vœÀ“>°Ê "Ê wÊ“Ê ` i Ã Ì iÊ

«ÀœiVÌœÊ jÊ Õ“Ê wÊ“Ê viˆâ°Ê Ê «œÀÊ ˆÃÜ]Ê ˆ˜`i«i˜`i˜Ìi“i˜ÌiÊ `>ÃÊ `ˆwÊVՏ`>`iÃ]Ê ˆ˜`i«i˜`i˜Ìi“i˜ÌiÊ `>ÃÊ Vœ˜ÌÀ>`ˆXªiÃ]Ê ˆ˜`i«i˜`i˜Ìi“i˜ÌiÊ `iÊ Vœ˜yʈ̜ÃÊ µÕiÊ «œÃÃ>Ê …>ÛiÀ]ÊiÊjʘ>ÌÕÀ>ÊµÕiʅ>>Ê`ÕÀ>˜ÌiÊ̜`œÊœÊ«ÀœViÃÜ]Ê«œ`i“Ê>VÀi`ˆÌ>ÀʵÕiÊ`œÊ>`œÊ `œÊœÛiÀ˜œÊiÊi“Ê“iÕʘœ“iÊ«iÃÜ>Ê}œÃÌ>Àˆ>Ê`iÊ`iˆÝ>ÀÊiÃÌiʓi˜Ã>}i“]Ê`œÊ>`œÊ`œÊ }œÛiÀ˜œÊ>ÊwÊÀ“iâ>Ê`iÊVœ˜VÀïâ>ÀÊ>µÕˆœÊµÕiÊjÊՓÊVœ“«Àœ“ˆÃÜʫÖLˆVœÊjÊ̜Ì>°Ê-iÊ ˜KœÊœÊwÊâiÀ“œÃÊv>…>“œÃ]ÊiÊiÕÊVÀiˆœÊµÕiʘˆ˜}Õj“Ê}œÃÌ>Ê`iÊv>…>ÀÊiÊÜLÀiÌÕ`œÊi“Ê «œ‰ÌˆV>]ʘˆ˜}Õj“Ê}œÃÌ>Ê`iÊv>…>À°Ê*œÀʈÃÜ]ÊiÃÌ>ÊiÝ«ÀiÃÃKœ]ÊiÃÌiʓiÕÊVœ“«Àœ“ˆÃÃœÊ «ÖLˆVœÊ˜KœÊ«œ`ˆ>ÊÃiÀʓ>ˆÃÊV>Àœ°Ê?ÊՓʫ>˜œÊ`iÊ>VXKœÊVœ˜ÃÌÀՉ`œÊ`ÕÀ>˜ÌiʙʓiÃiÃ]Ê Vœ“ʓՈ̜ÊiÃvœÀXœ]ʓՈÌ>Ê«>À̈Vˆ«>XKœ]Ê>‰ÊÃiÊVœ˜Ãi˜ÃÕ>ˆâ>À>“Êœ«ˆ˜ˆªiÃÊiÊ܏ÕXªiÃÊ v՘`>“i˜Ì>ˆÃÊ«>À>ʜÊvÕÌÕÀœÊ`œÊL>ˆÀÀœ°Ê ÃÊ>ÌÀ>ÛjÃÊ`iÊÛ?ÀˆœÃÊÃiÀۈXœÃÊ`>Ê>`“ˆ˜ˆÃÌÀ>XKœÊ iÃ̈Ûi“œÃÊ«ÀiÃi˜ÌiÃ]ʘÃÊÃÕLÃVÀiÛi“œÃʜʘœÃÜÊVœ“«Àœ“ˆÃÜ]ʘÃÊv>Ài“œÃÊ>µÕˆœÊ µÕiÊ`iÛiÀi“œÃÊv>âiÀ°ÊÊÃÜÊjÊV>ÀœÊi]Ê«œÀÌ>˜Ìœ]ʘKœÊ«œ`i“œÃÊÀiVˆ«ÀœV>“i˜ÌiÊi݈}ˆÀÊœÊ “iӜ]ʵÕiÊ̜`œÃÊv>X>“Ê>µÕˆœÊµÕiÊÃiÊVœ“«Àœ“iÌiÀ>“Ê>Êv>âiÀ°Ê ÃÌiÊjʜÊVœ“«Àœ“ˆÃÃœÊ ÀiV‰«ÀœVœÊiÊjÊLœ“ʵÕiÊ>ÃȓÊÃi>Ê«œÀµÕiÊÈ}˜ˆwÊV>ʵÕiʅ?ÊՓʏ>`œ]ÊiÊ`i«œˆÃʜÕÌÀœÊ>`œ°Ê -ˆ}˜ˆwÊV>ʵÕiʅ?ÊՓÊVœ˜Õ˜ÌœÊ`iÊ«iÃÜ>ÃÊ]ÊՓÊVœ˜Õ˜ÌœÊ`iÊi˜Ìˆ`>`iÃ]ÊՓÊVœ˜Õ˜ÌœÊ`iÊ ˆ˜Ã̈ÌՈXªiÃʵÕiÊiÃÌKœÊi˜ÛœÛˆ`>ÃʘœÊ“iӜʫÀœiV̜]Ê̜`œÃʈ˜ÌiÀiÃÃ>`œÃÊ«>À>Ê«ÕÝ>ÀÊ «>À>ʜʓiӜʏ>`œ°Ê À>“Ê iÃÌ>ÃÊ >ÃÊ «>>ÛÀ>ÃÊ µÕiÊ iÕÊ ÛœÃÊ µÕiÀˆ>Ê `iˆÝ>À]Ê `ˆâi˜`œÊ “>ˆÃÊ Õ“>Ê ÛkÃ]Ê -i˜…œÀÊ *ÀiÈ`i˜ÌiÊʵÕiÊiÃÌ>ÊvÀ>ÃiÊ`œÊ-i˜…œÀʏ‰`ˆœÊ`>Ê œÛ>Ê`>ÊœÕÀ>]ʵÕiʈÀiˆÊÀi«ïÀÊi“Ê “Ո̜ÃʜÕÌÀœÃÊÉ̈œÃ]Ê«i˜ÃœÊµÕiÊ`iÊv>V̜ÊÀiÃՓœÊ>µÕˆœÊµÕiÊjÊiÃÃi˜Vˆ>°Ê+ÕiʘÃÊ Ìi“œÃÊ`iÊ>VÀi`ˆÌ>ÀÊ]ÊÌÀ>˜ÃvœÀ“>ÀÊ>ÊiëiÀ>˜X>ʘՓ>ÊViÀÌiâ>ÊiÊÜLÀiÌÕ`œÊµÕiʘÃÊÌi“œÃÊ `iÊ}>À>˜ÌˆÀʵÕiÊÃi>ÊiviV̈Û>“i˜ÌiÊ>µÕˆœÊµÕiÊÛ>ˆÊ>Vœ˜ÌiViÀ°Ê œ“œÊiÕÊ`ˆÃÃi]ʘKœÊ«œ`iÊ …>ÛiÀÊÀi̜À˜œ]ÊiÊ>Ê«>À̈ÀÊ`iÊ>}œÀ>Ê>Ê֘ˆV>ÊVœˆÃ>ʵÕiʘÃÊÌi“œÃÊ`iÊv>âiÀÊjÊVœ˜VÀïâ>ÀÊœÊ µÕiʘÃÊVœ˜VÀïâ>“œÃÊv>âiÀ° "LÀˆ}>`œÊ>Ê̜`œÃÊiÊՓʝ«Ìˆ“œÊÌÀ>L>…œÊ«>À>Ê۝Ãt

˜ˆVˆ>̈Û>Ê >ˆÀÀœÃÊ À‰ÌˆVœÃ

œKœÊiÀÀKœ

`?ˆ>Êœ˜ˆâ]Ê-iVÀiÌ?Àˆ>Ê`iÊ ÃÌ>`œÊ`Õ˜Ì>ÊiÊ`>Ê,i>LˆˆÌ>XKœ

?ÊՓʫ>˜œÊ`iÊ>VXKœÊVœ˜ÃÌÀՉ`œÊ`ÕÀ>˜ÌiʙʓiÃiÃ]ÊVœ“Ê“ÕˆÌœÊ iÃvœÀXœ]ʓՈÌ>Ê«>À̈Vˆ«>XKœ]Ê>‰ÊÃiÊVœ˜Ãi˜ÃÕ>ˆâ>À>“Êœ«ˆ˜ˆªiÃÊiÊ ÃœÕXªiÃÊv՘`>“i˜Ì>ˆÃÊ«>À>ʜÊvÕÌÕÀœÊ`œÊL>ˆÀÀœ°Ê ÃÊ>ÌÀ>ÛjÃÊ`iÊÛ?ÀˆœÃÊ ÃiÀۈXœÃÊ`>Ê>`“ˆ˜ˆÃÌÀ>XKœÊiÃ̈Ûi“œÃÊ«ÀiÃi˜ÌiÃ]ʘÃÊÃÕLÃVÀiÛi“œÃÊ œÊ˜œÃÜÊVœ“«Àœ“ˆÃÜ]ʘÃÊv>Ài“œÃÊ>µÕˆœÊµÕiÊ`iÛiÀi“œÃÊv>âiÀ° {Ç


www.anafre.pt

F&C001  

Revista do poder local e cooperativismo

F&C001  

Revista do poder local e cooperativismo