Page 18

Rank

City

Index

Rank

City

Per/Capita/Retail/Sales/ of/Consumers/Goods (Unit:RMB/10/Thousand)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Hong/Kong Beijing Shanghai Macau Shenyang Shenzen Dalian Hangzhou Guangzhou Chengdu Harbin Kunming Tianjin Qingdao Suzhou Chongqing Nanjing Taiyuan Xian Wuhan Wenzhou Ningbo Changsha Xiamen Changchun Zhengzhou Wuxi Urumqi Sanya Jinan

98.8 39.6 39 21.8 13.8 12.4 11.6 11 10.2 10 8.8 8.2 8 7.8 7.2 7 6.6 5.8 5.6 5.6 5.2 4.8 4.4 4.4 4.2 4 3.6 3.4 3.4 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Hangzhou Shanghai Shenzhen Chongqing Wuxi Hohhot Shenyang Xi'an Xiamen Nanning Beijing Dalian Canton Nanjing Changsha Jinan Fuzhou Tianjin Qingdao Taiyuan Wuhan Ningbo Changchun Urumqi Changzhou Chengdu Kunming Zhengzhou Harbin Wenzhou

4.1 3.5 3.4 3.3 3.3 3.1 3 3 3 3 2.9 2.9 2.9 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2 2 2 1.9 1.9

Data/Source:/Fortune/Character/Group/ Fortune/Character/Institute/analyzes/and/ models/main/indicators/of/luxury/storefront/ distribution,local/economic/development,/ total/consumption,/wealthy/population/to/ obtain/the/above/figures./All/the/data/are/ derived/from/public/information.

015

Data/Source:/Fortune/Character/Group/ Fortune/Character/Institute/generated/the/figures/ from/total/retail/sales/of/consumer/goods/and/ resident/population/of/each/city.

Profile for Fortune Character

Fortune Character China Luxury Report 2012  

The definitive report on Chinese luxury consumption and habits as well as detailed information on global luxury brand penetration in China

Fortune Character China Luxury Report 2012  

The definitive report on Chinese luxury consumption and habits as well as detailed information on global luxury brand penetration in China

Advertisement