Page 1

1


Inhoudsopgave. Blz. Inhoudsopgave

2

Voorwoord van het bestuur

3

Bestuur en organisatie

4

Verslag ALV 2017

5

Lente kriebels

11

De pen door Fleur van de Sande (jeugd)

12

Communicatieplan S.V. Fortuna ’67

13

De pen door Anique van de Ven

15

Lentewandeling groot succes

16

Verjaardagen

18

Wandeling Hazenputten 19 maart

19

Scholierenloop

20

Dinant 2018

21

Sportief wandelen op locatie

24

Wist u dat

25

Trainingstijden diverse afdelingen

27

Lidmaatschap en contributie

29

Inleveren kopij voor het juli/ augustus nummer voor 20 juni 2018

2


Voorwoord van het bestuur Beste Fortunezen,

De Lente is weer begonnen! Dit is duidelijk terug te zien in de motivatie en het enthousiasme bij alle sporters. De trainingen zijn net als de natuur in volle bloei en groei. Dit viel ook zeer duidelijk terug te zien in de twee evenementen die we hebben georganiseerd: De Lentewandeling voor Samenloop voor Hoop, en de Scholierenloop. De Lentewandeling heeft een prachtige opbrengst opgehaald voor het goede doel op die stralende zondag! Lees daar meer over, verderop in deze editie. Daarnaast was de Scholierenloop ook weer een groot succes. Ook door het geweldige weer was de opkomst, als vanouds, weer groot! Voor beide evenementen waren uiteraard weer velen vrijwilligers nodig. En deze waren zeker aanwezig! Het bestuur bedankt alle vrijwilligers voor hun geweldige inzet, dit wordt absoluut weer gewaardeerd! Aan de andere kant, ook over vrijwilligers gesproken, en dus ook uitermate veel waardering oplevert, is het feit dat wij nog steeds op zoek zijn naar verschillende mensen om de gaten op te vullen in ons bestuur. De functies zijn: Voorzitter, Secretaris, de Wedstrijd Organisatie Commissie, VrijwilligerscoĂśrdinator, en Bestuurslid Sportief Wandelen. Wij zijn natuurlijk blij met alle mensen die willen helpen!

Met sportieve groet, Bestuur S.V. Fortuna ‘67

3


Bestuur en Organisatie Bestuur: Voorzitter a.i. Vacature Secretaris a.i. Lidewijde Verbeek Penningmeester Art Vissers Trainingscoördinator. Leon Verrijt Trimmen Job van Mil Wed.Org.Com. Pierre Lardenois Vrijwilligerscoörd. a.i. Cor van Erp Mountainbike Jos Dekkers Sportief wandelen George Zoontjens Jeugd Lidewijde Verbeek Loopgroepen /website Johan Verhagen PR, communicatie en website Marco Verbeek Trainers: Jeugdloopgroep

tel.0413 477635 tel.0413 478218 tel.0413 479492

voorzitter@fortuna67.nl secretaris@fortuna67.nl penningmeester@fortuna67.nl leon.verrijt@hetnet.nl

tel.0499 477687 tel.0413 474622 tel.0413 478005 tel.0413 476748 tel.0413 477635 tel.06 29191972

p.lardenois@chello.nl vrijwilligerscoordinator@fortuna67.nl josdekkers@hotmail.com geozoo@zonnet.nl hlverbeek@hetnet.nl jverhagen78@hotmail.com

tel.0621698926

verbeekmarco@hotmail.com

Patrick Sanders tel.06 51043336 Irene van der Velden tel. 06-15206605

patsan80@hotmail.com irene.vd.velden@zonnet.nl

Loopgroep

Jos Dekkers Toine van Erp Leon Verrijt Antoinette v.d. Laar

tel.0413 478005 tel.0413 477664 tel.0413 479492 tel 06 36055954

josdekkers@hotmail.com erpoll@chello.nl leon.verrijt@hetnet.nl antoinettevandelaar@home.nl

Sportief wandelen

Ans Lamers Maria van Weert George Zoontjens Henk Plasman

tel.0413 475130 tel.0413 475559 tel.0413 476748 tel.06 10980674

anslamers@schulpen.org jamaroki@kpnmail.nl geozoo@zonnet.nl henkplasman57@gmail.com

Zaaltrimmers Invaltrainster

Lianda de Vos Ilona van der Heijden Mieke Daniëls Addy van Lamoen

tel.0413 476013 tel. 06 52641691 tel.06 29230950 tel.073 5479559

liandadevos@chello.nl ilonaheij@hotmail.com mieke.daniels@home.nl addyenpeter@gmail.com

tel.0499 477687

p.lardenois@chello.nl

Invaltrainster

Wedstrijd Organisatie Commissie: Voorzitter Pierre Lardenois Mountainbike: Secretaris

Marjan v.d. Bersselaar tel.0413 478866

eric.marjan@hetnet.nl

Jeugdcommissie: Voorzitter

Peter Hellings

tel.0413 478463

peterhellings@planet.nl

Wedstrijdsecretarissen: Thuiswedstrijden: Jeffrey van Hout

tel. 06 54320946

thuiswedstrijden@fortuna67.nl

Uitwedstrijden:

Peter Hellings

tel.0413 478463

uitwedstrijden@fortuna67.nl

Ledenadministratie:

Lidewijde Verbeek

tel.0413 477635

ledenadministratie@fortuna67.nl

Redactie clubblad:

Patrick Sanders

tel. 06 51043336

clubblad@fortuna67.nl

Feest- en Felicitatiecommissie: (lief en leed) Diny Damen tel. 0413 Clazien Oude Ophuis tel. 0413 Lidewijde Verbeek tel. 0413 Rikie Huyberts tel. 0413

472215 474302 477635 476992

g.c.damen@kpnmail.nl clasineoudeophuis@upcmail.nl hlverbeek@hetnet.nl w_huyberts@hotmail.com

Rabobank IBAN nummer penningmeester NL89 RABO 013.82.12.783

4


Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 13 december 2017 Woensdag 13 december 2017; aanvang 19.30 uur accommodatie Zwembadweg

Aanwezig : 43 leden incl. bestuursleden (zie bijlage; presentielijst)

1. Opening

Art Vissers (penningmeester) opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom en hij meldt dat de voorzitter Leon Verrijt iets later komt en daarna de vergadering zal voorzitten. Hij leest de afwezigen met bericht van kennisgeving voor (12).

Huishoudelijke mededelingen:  

De bestuursverkiezing vindt plaats middels schriftelijke stemming. Hiervoor worden stembriefjes uitgereikt. Aansluitend aan deze stemming is er een korte pauze. Tijdens de pauze kan men schriftelijk vragen indienen voor de rondvraag.

Er is geen post m.b.t. jaarvergadering binnengekomen m.u.v. de afmeldingen en 2 voorstellen van leden die behandeld worden bij agendapunt 7.

2. Jaarverslagen

Het verslag van de vergadering van 14 december 2016 wordt zonder verdere opmerkingen of aanvullingen goedgekeurd. De secretaris wordt bedankt voor de verslaglegging en het verslag wordt door het bestuur ondertekend. N.a.v. het verslag is er de vraag wat er met punt 8 Beleidsplan verder is gebeurd. Het beleidsplan is nog niet gepubliceerd. Dat klopt. We gaan dat alsnog doen en vervolg aan geven. Hierna leest de secretaris het verenigingsverslag 2017 voor. Het verslag is een samenvatting van de afzonderlijke verslagen die ingebracht zijn door de afdelingen. Het verslag zal worden gepubliceerd in het clubblad. De voorzitter bedankt de secretaris voor het samenstellen van het jaarverslag en de diverse afdelingen voor hun inbreng.

5


Peter Hellings vraagt waarom het verenigingsjaar financieel van juli t/m juni loopt en het jaarverslag van januari t/m december. Het verenigingsjaar is gebaseerd op de statuten en in de ALV van 2015 is afgesproken dat het verenigingsverslag gebaseerd is op het lopende kalenderjaar.

3. Toelichting kasverslag en kascontrole

Kasverslag 2016/2017: De penningmeester geeft een toelichting op het uitgereikte financiële verslag 2016/2017. We sluiten het boekjaar met een positief resultaat van € 482,57.

Al met al kunnen we constateren dat we een financieel gezonde vereniging zijn. Kascontrole: De kascontrole is uitgevoerd door Peter Smulders en Ingrid Aarts. De kascontrolecommissie heeft geen onvolkomenheden en/of fouten geconstateerd. Bij deze wordt de penningmeester voor het boekjaar 2016/2017 gedechargeerd. Overeenkomstig de statuten is Ingrid Aarts aftredend en niet herkiesbaar. Peter Smulders gaat zijn 2e jaar in. Ad van der Heijden was reserve lid en wordt nu benoemd in de kascontrolecommissie.

John Welvaarts stelt zich beschikbaar als reserve lid voor de kascommissie.

De penningmeester meldt nog dat de recente opbrengst van de actie Clubkas Campagne (voorheen Hart voor Elkaar) van de Rabobank voor onze vereniging € 771 bedraagt. Dank voor de leden die voor onze vereniging gestemd hebben.

4a. Begroting 2017/2018: De penningmeester geeft een toelichting op de begroting voor het boekjaar 2017/2018.. Door een flinke daling van het aantal leden (-29) gaan de contributie opbrengsten omlaag. Dat geeft problemen voor de dekking van de kosten. Dit jaar lukt het voor het eerst niet om de begroting sluitend te krijgen. Omdat we als vereniging financieel gezond zijn, is het bestuur van mening dat het verantwoord is om het tekort dat resteert (€ 2.480) ten laste van ons vermogen te brengen. Met de hoop dat het ledenaantal de komende jaren weer zal gaan groeien is er niet voor gekozen om het tekort om te zetten in een extra verhoging van de contributies.

6


Er komt een voorstel in de vergadering voor extra dekking, door inschrijfgelden voor onze wedstrijden te verhogen. Dit punt zal meegenomen naar de WOC. Het blijft wel een uitdaging om een goede balans te hebben tussen laagdrempeligheid en voldoende deelnemers..

4b. Vaststellen contributie 2018: Vanwege inflatieontwikkelingen wordt voorgesteld om voor 2018 uit te gaan van een trendmatige verhoging van afgerond 1,5% voor de verschillende contributies. Gemiddeld betekent dit, afgezien van de aanpassingen van de bijdragen voor AU en NTFU, een gemiddelde stijging van â‚Ź 1,00. Het contributievoorstel wordt met algehele instemming aangenomen.

5a. Vacatures bestuur Helaas hebben we te veel vacatures binnen het bestuur t.w. zaaltrimmen, WOC, voorzitter, Sportief wandelen en secretaris a.i. Oproep aan alle leden om over kandidaten na te denken en aan bestuur te laten weten.

5b. Bestuursverkiezing Volgens rooster zijn aftredend Art Vissers en Hendrikje Damen. Art heeft zich herkiesbaar gesteld. Maar Hendrikje stelt zich niet meer herkiesbaar. Helaas heeft zij geen opvolger vanuit zaaltrimmen gevonden. Verder heeft Leon Verrijt het voorzitterschap 1 jaar prima vervangen maar ook hij wil daarmee stoppen. Helaas hebben we ook geen nieuwe voorzitter kunnen vinden. Verder wilde George Zoontjens 1 jaar opvolger zijn voor Nico de Bruin namens Sportief Wandelen. Helaas heeft ook hij geen nieuwe kandidaat gevonden maar gelukkig is hij bereid het nog 1 jaar te doen. Er is nog steeds een vacature in het bestuur voor Pierre Lardenois als bestuurslid WOC. Pierre blijft zijn taken uitvoeren tot de opvolging ingevuld is. Vanuit de leden zijn voor de bestuursfuncties geen tegenkandidaten aangemeld.

Leon verwijst naar de artikelen uit de statuten m.b.t. de stemming. Hierna wordt een tijdelijk stembureau benoemd: Ad van de Laar en Ingrid Aarts. Na schriftelijke stemming wordt Art met 41 stemmen unaniem herkozen.

6a. Jubileum 2017 Ad van de Laar krijgt het woord namens de jubileumcommissie Ad spreekt uit dat de commissie met veel plezier en enthousiasme de diverse jubileumactiviteiten georganiseerd heeft maar blij is dat deze tijdelijke taak erop zit. De commissie heeft respect voor de bestuursleden en hun werk voor de vereniging. 7


Hij heeft namens de commssie een cadeau voor de vereniging. Een nieuwe vlag en spandoek voor Fortuna. Heel erg bedankt.

6b. Huldiging jubilarissen en afscheid verenigingsfunctionarissen Dit jaar hebben we 3 jubilarissen die 25 jaar lid van onze vereniging zijn en 1 die 40 jaar lid is. Dit zijn: Trees Minneboo, Tiny Aarts, Gerard van den Biggelaar (niet aanwezig), alle drie 25 jaar en Will van der Rijt (40 jaar). De 3 aanwezige jubilarissen worden toegesproken en bedankt met een bloemetje en een cadeaubon. Verder bedanken we Hendrikje die na 9 jaar stopt met haar bestuurstaak voor zaaltrimmen. Zij ontvangt een bloemetje en cadeaubon. Allen bedankt voor de inzet en lidmaatschap.

7. Voorstellen van leden Er zijn 2 voorstellen binnengekomen van leden. 1e voorstel van Lisette van der Kallen over loopjasjes. Dit voorstel gaan we in BV bespreken en koppelen we terug. 2e voorstel van Henry Wijffelaars over sociale ondersteuning voor nieuwe leden die dit nodig hebben. Oproep voor leden die deze begeleiderstaak eventueel op zich willen nemen. Leon geeft aan dat er al een voorstel ligt bij trainers om voor iedere loopgroep een persoonlijk mentor aan te stellen. Vanwege beperkte trainerscapaciteit is invulling hieraan geven via trainers lastig. Er ontstaat discussie over dat dit in de groepen spontaan kan gebeuren en ook al gebeurt. Idee is om in trainersoverleg te bekijken of hier meer structuur in aan te brengen is.

8. Rondvraag

Ingediende vragen:

Vraag:

Idee: naam Driedorpencross veranderen in Meierijcross.

Antwoord: Er zijn voor en tegenstanders. We gaan erover in beraad.

8


Vraag:

Wat is het doel van onze wedstrijden?

Antwoord: A) bron van inkomsten om kostenneutraal te kunnen organiseren B) naamsbekendheid C) goede evenementen organiseren Gezien de soms geringe deelname van leden en niet leden kunnen we ons afvragen of we alle evenementen wel moeten blijven doen? Vraag aan WOC om dit te overwegen. Idee van Nico de Bruijn om de naam Fortuna op te nemen in de naam van de wedstrijden. Kan goed idee zijn zeker voor de Rooise Crosscompetitie veranderen in Fortuna Cross competitie. Anja stelt voor dat een routeaanpassing voor onze Vaderdaglopen bv door het centrum meer bekendheid kan krijgen. Ook dit voorstel heeft voor- en nadelen.

Vraag vanuit het bestuur: Wat kunnen we doen aan ledenwerving? George heeft hiervoor een idee b.v een ledenwerf/activiteitenweekend incl maandag erna . Hij heeft een oproep aan alle leden. die mee willen denken hierover of ideeën hebben of hadden om op 8 januari om 20.30 uur aanwezig te zijn om mee te denken. Ook Cor heeft een idee mee te doen aan landelijke activiteit van de Atletiek Unie Fit to run. Leon geeft aan dat dit al eerder is besproken maar weer opnieuw kan worden besproken op 8 januari. Ingrid Aarts geeft aan dat het kan zijn dat het niveau van de beginnersgroep toch nog te hoog is. Jan geeft aan dat goede voorlichting vooraf en doelen uitvragen aan starters ook goed kan zijn. Leon bedankt iedereen voor zijn ideeën en nodigt ze uit om op 8 januari mee te komen denken of als je verhinderd bent geef je ideeën door aan George.

Vraag:

Blijft trainen op Heikampen veilig gezien de extra bebouwing en verkeersdrukte.

Antwoord: Leon geeft aan de trainers zeker kijken of het veilig blijft.

Vraag:

Antoinette heeft een vraag voor extra verlichting voor het zandpad i.v.m. de drukte daar.

Antwoord: Leon neemt die vraag mee naar overleg Platform Kienehoef.

Vraag:

Rob vraagt of het toch nog mogelijk kan zijn om weer terug te gaan naar Helden van Kien. 9


Antwoord: Helaas is dat niet bespreekbaar met de eigenaren van Helden van Kien. Pierre licht toe of en wat de alternatieven zijn. Oude locatie maar geeft extra organisatie. Of zoals nu starten vanuit inschrijven clubgebouw. Er komen nog andere suggesties die Pierre mee neemt in WOC.

Oproep van George om als vereniging mee te doen aan Samenloop voor Hoop in 2018 door op 1 en 2 sept in verschillende teams mee te wandelen.

9. Afsluiting

De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering en dankt iedereen voor de positieve inbreng aan de vergadering. Rob van Nunen wordt bedankt voor het verzorgen van het geluid.

Voor akkoord: Voorzitter:

…………………………………………………

Penningmeester:

…………………………………………………

Secretaris:

…………………………………………….…………………………….

10


Lente kriebels. Ik voel me de laatste weken wat raar in mijn lijf. Ik ben goed hersteld van een flinke griep, maar wat zou het dat zijn? Ik keek zondagmorgen op 25 Maart uit het raam en zag de zon schijnen. Als ik nu eens ga wandelen er is een lente wandeling voor een goed doel. Mijn schoenen gezocht en op naar de zwembadweg 62. Ik werd ontvangen met een feestelijk versierde ingang met ballonnen. Bij de inschrijving kreeg ik zelf een gratis consumptie aangeboden. Na de opening met het hijsen van de vlaggen ging ik op pad voor een 10 km. Men zei nog:� Kijk en luister vooral naar de natuur�. Als die tocht maar niet te lang is dacht ik nog. Al spoedig volgde ik de pijlen en kwam ook langs de Dommel te wandelen. Hier was ik nog nooit geweest en zag zelfs een ooievaar in het weiland. Die heeft hier al enkele jaren in de buurt een nest zei een andere wandelaar en we keuvelde verder. Na een mooie tocht kwamen we aan bij een rustpost en kregen drinken en een appel aangeboden. Die waren voor de laatste 2 km om dan weer terug te komen bij de kantine van SV Fortuna 67. Bij de koffie raakte ik aan de praat en vertelde van mijn lente kriebels. Je moet vaker gaan wandelen, dan weet je waar die kriebels vandaan komen. Wanneer organiseren jullie de volgende wandeling vroeg ik? Wij wandelen iedere week enkele keren met diverse wandelgroepen. Ik had geluk en kon al direct starten met de nieuw opgezette wandelgroep van de dinsdagavond om 19.00m uur. Ik kan zelfs tot 1 Mei gratis meewandelen. Na al die uitleg weet ik wat het is die lente kriebels en ga ik vaker wandelen in de mooie natuur. Groeten van een Lente wandelaar uit Rooi.

11


De Pen door ……………… Fleur van de Sande Hallo allemaal. Ik ben Fleur van de Sande en ben 14 jaar. Ik zit op het Elde college in Schijndel. Ik heb de pen gekregen van Iris. Hardlopen vind ik echt een hele leuke sport. Ik ben er bij gekomen omdat mijn zusje Renske en mijn vader Bart er ook bij zitten en ik ook interesse kreeg. Nu zit ik bij een hele leuke club met hele lieve mensen. Ik doe ook nog aan badminton en ik vind het heel leuk om te tekenen en te schilderen. Ik heb ook altijd heel veel lol en plezier met de meiden van het hardlopen. Het is altijd heel gezellig bij Fortuna. We gaan ook bijna op kamp en daar heb ik ook heel erg veel zin in. groetjes Fleur.

Ik geef de pen door aan……. Mieke de Vos

Glaszettersbedrijf – Glashandel B.V Past. Smitsstr. 58 5491XP Sint-Oedenrode Telefoon 0413-477512 Mobiel 0653241679 Telefax 0413-477637

Weet u wel Niet alleen bij S.V. Fortuna ’67 lopen wij snel Ook u kunt bij ons binnen lopen Om nieuw glas te kopen.

12


Communicatieplan S.V. Fortuna ’67 Het belang van Communicatie is uitermate groot binnen onze vereniging, daarom is het belangrijk dat alle leden weten bij welke contactpersoon ze moeten zijn per verschillende medium. Vanaf deze editie van het clubblad zal er elke keer een samenvatting staan met de gegevens van de beheerders en verantwoordelijke per medium. Samenvatting Voor algemene vragen over de communicatie en media binnen Fortuna en naar buiten toe kunt u terecht bij Marco Verbeek (verbeekmarco@hotmail.com). Medium Website Clubblad Foto’s Whatsapp (Loopgroep) Whatsapp (Jeugd) Facebook Instagram Twitter

Beheerder Peter Hellings Patrick Sanders Patrick Sanders Lisette v/d Kallen Marco Verbeek Marco Verbeek Marco Verbeek Marco Verbeek

E-mail peterhellings@planet.nl patsan80@hotmail.com patsan80@hotmail.com lisette.rene@kpnmail.nl verbeekmarco@hotmail.com verbeekmarco@hotmail.com verbeekmarco@hotmail.com verbeekmarco@hotmail.com

Telefoonnummer 06 134 668 29 06 510 433 36 06 510 433 36 06 209 856 54 06 216 989 26 06 216 989 26 06 216 989 26 06 216 989 26

Website De voornaamste beheerder van de website is Peter Hellings (peterhellings@planet.nl). Peter kan alles aanpassen op de website en zal hier ook alles over weten als daar mogelijke vragen over zijn. Artikelen die op de website mogen worden geplaatst, kunnen worden gestuurd naar een van de onderstaande personen. Allen hebben zij de mogelijkheid om artikelen te plaatsen op de website. Peter Hellings: peterhellings@planet.nl Marco Verbeek: verbeekmarco@hotmail.com Johan Verhagen: jverhagen78@hotmail.nl Het is de bedoeling dat iedere afdeling van Fortuna iemand levert, die artikelen voor die afdeling op de website zet. Dit is in 2009 bij de start van de huidige website afgesproken. Afdeling sportief wandelen brengt dat ook in praktijk. Bij afdeling mountainbike is het Huub van der Schoot die wekelijks de standenlijst van de zomer- en wintertrophy op de website zet. Bij de loopgroepen is er alleen Martien Kerk, die de resultaten van de Coopertest op de website zet. De rest wordt gedaan door de webmaster. Dus, afdeling zaaltrimmen en afdeling atletiek, probeer eens iemand te vinden die jullie artikelen en/of mededelingen op de website zet. Dat ontlast ook de webmaster. Ook de wedstrijdsecretarissen en de Ledenadministratie hebben rechten om artikelen te plaatsen c.q. informatie op te halen uit het ledenbestand. Zij dienen daar gebruik van te maken. Ook dat ontlast de webmaster.

13


Foto’s (hier moet ook nog het beleid van Fortuna m.b.t. tot plaatsen van foto’s in het kader van de nieuwe wet op de Privacy worden vermeld) Alle foto’s die gemaakt zijn, kunnen worden doorgestuurd naar Patrick Sanders (patsan80@hotmail.com). Daarnaast is Patrick bij veel Fortuna evenementen fotograaf. Dit betekent dat als iemand foto’s wil hebben, dit aan Patrick kan worden gevraagd. Clubblad (Fortunabode) In principe is elke afdeling van Fortuna verantwoordelijk voor het aanleveren van artikelen voor het clubblad. De artikelen kunnen worden verstuurd naar Patrick Sanders (patsan80@hotmail.com). Voor andere mogelijke vragen over het clubblad kunt u terecht bij Patrick, Peter Hellings of Marco Verbeek. Whatsapp Fortuna heeft een Whatsapp-groep voor de hardloopafdeling en de jeugdloopgroep. Deze groepen worden informeel gebruikt om leuke en relevante informatie te delen rondom met name wedstrijden en evenementen met de mede Fortunezen. Ook worden de groepen gebruikt om algemene informatie door te geven, zodat mensen sneller op de hoogte zullen zijn. Als u deel wil uit maken van de groep kunt u terecht bij: Hardloopafdeling: Lisette van der Kallen (06-20985654) of Marco Verbeek (06-21698926) Jeugdloopgroep: Marco Verbeek (06-21698926) of Patrick Sanders (06-51043336) Facebook: @svfortuna67 De Facebook-pagina wordt beheerd door Marco Verbeek en Patrick Sanders. Marco verzorgt de meeste berichten op de pagina. Patrick is meestal verantwoordelijk voor de foto’s. Wanneer er evenementen moeten worden gepromoot, e.d. graag even contact opnemen met Marco (verbeekmarco@hotmail.com). Instagram: @svfortuna67 Beheerder: Marco Verbeek (verbeekmarco@hotmail.com). Twitter: @svfortuna67 Beheerder: Marco Verbeek (verbeekmarco@hotmail.com).

14


De Pen door ……………… Anique van de Ven Met dank aan mijn collega en hardloopgenoot Bart Lathouwers die mij de pen door heeft gegeven en mij de gelegenheid geeft mij kort voor te stellen. Mijn naam is Anique van de Ven. Ik ben 30 jaar en pas sinds een kleine 2 jaar woonachtig in het mooie Sint-Oedenrode. Van oorsprong Limburgse (Stramproy, ons welbekend van de zangeres zonder naam) maar al ruim 12 jaar woonachtig in Brabant. Vanuit Tilburg studentenstad, via Den Bosch naar Rooi. Ik voel mij inmiddels meer Brabander dan Limburger en ook in Rooi heb ik een warm welkom gehad. Fortuna heeft daar zeker bij geholpen. In de zomer van 2016 heeft Wim van Oorschot (schoonvader) mij geïntroduceerd bij de club en heb ik vele mooie zomerse routes met jullie mee mogen lopen. Ideaal om de omgeving en de andere leden van de club te leren kennen. Het hardloop ’virus’ heb ik 7 jaar geleden mee gekregen toen ik Joep (van Oorschot) leerde kennen en in een heuse hardloopfamilie terecht kwam. Op zondagochtend met de hele schoonfamilie de bossen in om te gaan hardlopen heeft mij gestimuleerd om steeds vaker te gaan trainen. Ik heb 3 jaar in Den Bosch bij O.S.S. Volo gelopen en wist één ding zeker, in het nieuwe dorp ga ik vanaf dag 1 weer bij de hardloopclub en zo geschiedde. Naast het hardlopen ben ik druk met werk (als HR Adviseur bij DAF in Eindhoven) en zie ik graag vriendinnen voor te lunchen/shoppen of bij te kletsen. Ik woon samen met Joep op de Heikant en voor diegene die mij al een tijdje niet gezien heeft bij de club, dat klopt, want op dit moment verwachten wij ons eerste kindje. Maar ik beloof dat ik eind van het jaar weer terug bij de club kom en weer fanatiek mee ga trainen!

Ik geef de pen door aan……Wim van Oorschot

15


Succes met de Lente wandeling voor samenloop voor hoop op 25 maart 2018. Na een nachtvorst verscheen al gauw de zon samen met de laatste voorbereidingen op de zwembadweg. Al vroeg kwamen de eerste wandelaars zich inschrijven en na het hijsen van de vlaggen door wethouder Witlox en voorzitter Ad van de Heijden werd om 10.00 uur het startsein gegeven. De vroege zondagmorgen werd begroet met een zonnetje en konden de ruim 190 wandelaars vertrekken voor de lentewandeling en kon men het lentegevoel opsnuiven. Deze tocht werd georganiseerd door de sportief wandel afdeling van SV Fortuna 67 voor het goede doel. Via de mooiste plekjes van Rooi en langs de Dommel werden de 5km en 10km afgelegd. Onderweg werden de wandelaars verrast door de rustposten, voorzien van fruit en drank geschonken door de bekende supermarkten. Via de goed uitgepeilde route werden de wandelaars over vele zandpaden en langs de Dommel oever begeleid. Na binnenkomst kregen we vele positieven opmerkingen te horen zoals:” Ik wist niet dat Rooi zo mooi is” en “ Ik woon al lang hier maar op deze paden heb ik nog nooit gewandeld en wat een goede organisatie.” Na het drinken in de kantine werd de bloemen stand bezocht en werden de tulpen en narcissen mee naar huis genomen. Door de hulp van 16 vrijwilligers mogen we tevreden terug kijken op een geslaagde Lente wandeling. Ons doel was om een mooi bedrag bijeen te brengen voor het goede doel “Samen (wandelen) voor Hoop”. Dit is met de medewerking van velen uit Rooi gelukt met een opbrengst van 800 euro . Vanuit de organisatie iedereen bedankt voor jullie inzet en medewerking. Vriendelijke wandelgroeten George Zoontjens.

16


17


Verjaardagskalender

mei

juni LG

1-jun Loes van Wershoven

LG

4-mei Peter Hellings

LG

1-jun Gerry Bergmans

SW

6-mei Henk Heijmans

LG

3-jun Edward van Acht

LG

6-mei Willem van den Heuvel

SW

4-jun Geert van der Zanden

SW

6-mei Mari Leenderts

LG

6-jun Aard van Berkel

SW

7-mei Piet van Engeland

LG

6-jun Jeanne Dieleman

LG

9-mei Edwin Eijkemans

MTB

6-jun Ad van de Laar

LG

9-mei Hans van Hek

SW

7-jun Noa Schoondermark

JLG

9-mei Mario van Erp

LG

7-jun Huub van Cleef

SW

15-mei Henk Plasman

SW

7-jun Ad van de Wijdeven

ZTR

15-mei Matten Bonekamp

MTB

8-jun Frans Gezelle Meerburg

LG

15-mei Wendy Verschuren

LG

17-mei Pieter Jansen

LG

19-mei Rick Olislagers

JLG

20-mei Luc Westdorp Sjaan Boereboom - de 20-mei Brouwers 21-mei Marloes Soetekouw

LG

24-mei Henk Pennings

ST

25-mei Kees Temmink

MTB

28-mei Theo van der Eerden

MTB

28-mei Daan van Schijndel

JLG

29-mei Lianda de Vos

TR

31-mei Bart Lathouwers

LG

3-mei Peter Smulders

10-jun Michael Moonen

LG

10-jun Ad van der Wijst

TR

15-jun Jan van der Loo

TR

LG

19-jun Coby Bekkers - van Bree

TR

20-jun Bart van de Sande

TR LG en MTB

21-jun Eva van den Oever

JLG

21-mei Marloes Soetekouw

LG

23-jun Riki Arts

SW

23-jun Joep Welvaarts

JLG

24-jun Gonny van Zutven

LG

25-jun Joke Verhoef

TR

27-jun Miriam Beij

SW

28-jun Fons Raaijmaakers

TR

Van Harte Gefeliciteerd namens S.V. Fortuna ’67!

18


Wandeling Hazenputten 19 maart Beste wandelaars van de maandagmorgen, Vanmorgen hebben 10 "dapperen" de laatste stuiptrekkingen van de winter getrotseerd, maar daarbij ook lekker genoten van een heerlijke wandeling. JosĂŠ had voor ons een leuke route uitgestippeld. We waren precies na 1,5 uur en bijna 8 km verder weer terug bij haar huis. Voor de liefhebbers: via onderstaande link kun je de route (met enkele foto's daarbij) nogmaals belevenđ&#x;˜€ Helaas was ik de app vergeten uit te zettenđ&#x;¤”, waardoor ook de complete autotocht naar mijn huis te zien is......

JosĂŠ:nog hartelijk dank voor de leuke routeđ&#x;‘?. Volgende week (week van 19 maart) wandelen we "gewoon" weer vanaf het clubhuis van Fortuna aan de Zwembadweg. Kijk even naar deze mooie route weergave Fijne week en blijf đ&#x;šś Henk

19


Scholierenloop 2018 Zondag 8 april was het weer tijd voor de jaarlijkse scholierenloop. Op deze mooie lente dag waren er veel kinderen naar Camping de Kienehoef gekomen om hun eigen wedstrijd te lopen tegen leeftijdsgenootjes. Er werd flink gestreden om maar op dat hoge podium te komen. Voor elke categorie waren er 3 ere prijzen en iedereen kreeg een mooie medaille met diploma mee. Voor meer foto’s kijk op onze facebook pagina.

20


Dinant 2018 Dinant 2018 Dinant 2018 26 augustus Beste Fortunezen, Het is half april en dus tijd om weer te starten met de voorbereiding van het weekend Dinant. Het verblijf in een gite op camping Villatoile, de gezelligheid die dat met zich mee brengt, maakt dat het jaarlijkse bezoek aan ‘Dinant’ nog springlevend is. Het hoogtepunt is natuurlijk ieder jaar de deelname aan de Descente de la Lesse, een wedstrijd (je mag het gerust een trail noemen) over 12.000 m of 20.750 m. op de laatste zondag van augustus (dit jaar 26 augustus). Er is echter ook een wandeltocht van 12 of 15 km met gids door de natuurrijke omgeving van Dinant. Dit jaarlijkse bezoek aan Dinant en de deelname aan de Descente de la Lesse heeft bewezen een succes te zijn en zeer goed voor de teambuilding. Dus wat let u: neem ook eens deel aan dit supergezellige weekend eind augustus. Je kunt b.v. op vrijdag of zaterdag per auto naar Dinant reizen, maar het is ook mogelijk om op donderdag met een aantal anderen per fiets naar Dinant te gaan met een overnachting in Tongeren. De terugreis zal voor de meesten wel op zondagavond zijn, maar terugreizen op maandagmorgen kost je weinig meer. Alhoewel de schoolvakantie voorbij is, kunnen ook gezinnen met kinderen deelnemen. De Camping ligt aan de Lesse en wat is er gezelliger om dan met de kinderen b.v. op zaterdag met een kano de Lesse af te varen. Vindt u het leuker om met de kinderen te kamperen; dat kan natuurlijk ook, ruimte in overvloed. Je kunt dan zelf je eten bereiden of je kunt bij de groep in de gite aanschuiven. Er is op zondag ook een jeugdloop over 1 en 2 km, afhankelijk van de leeftijd. De deelname daaraan is gratis. We nodigen daarom iedereen uit om aan dit Fortunaweekend deel te nemen. Zeker weten dat u naderhand zegt: dat was gezellig, dat doen we volgend jaar weer! Zoals gezegd, het is ook mogelijk om per fiets naar Dinant te gaan. De voorbije jaren is dit een succes geworden, met een stijgend aantal deelnemers, die op donderdag vertrekken. Het gaat bij de heenreis om twee etappes met nachtverblijf op ongeveer de helft van de reisafstand. Aankomst op vrijdag. Op zaterdagmiddag is dan de groep compleet. Zoals altijd wordt voor eten en drinken gezorgd. Ga mee en proef de gezellige clubsfeer in een prachtige omgeving tussen onze zuiderburen. Het is maar twee uurtjes autorijden. De kosten zijn afhankelijk van het aantal overnachtingen. Zet 26 augustus in je agenda, en meld je aan bij Peter Hellings vóór 1 juli a.s. De formaliteiten worden daarna geregeld. Gegroet Peter Hellings. Klik hier om naar het inschrijfformulier te gaan!

21


INSCHRIJFFORMULIER WEEKENDJE ARDENNEN 23 – 27 augustus 2018, Dinant, België Naam:

………………………………………………..

Evt. Partner:

………………………………………………..

Evt. kinderen:

………………………………………………..

□ □ □ □

□ □ □ □

Omschrijving Verblijf zaterdag en zondag, inclusief: - warme maaltijd - ontbijt zondag en evt. maandag - lunch - drankjes Aankomst op vrijdag 24 augustus (extra overnachting + ontbijt) Vertrek maandag 27 augustus (extra drankjes zondagavond) Maaltijd zondagavond niet inbegrepen. Aankomst en vertrek zondag 26 augustus (douchen, hapje, drankje) Aankomst op zondag en vertrek op maandag (douchen, hapje, drankje + 1 overnachting en ontbijt op maandagmorgen, maaltijd zondagavond niet inbegrepen) Kampeerders die zaterdagavond mee-eten, inclusief hele avond drankjes.

Inschrijving Descente de la Lesse, 20.750 m inclusief vervoer naar start. Inschrijving Descente de la Lesse, 12.000 m inclusief vervoer naar start. Inschrijving Rando Lesse wandeltocht 12 of 15 km met gids Deelname aan jeugdloop 1 of 2 km, afhankelijk van leeftijd Ik neem deel aan de 2-daagse fietstocht naar Dinant (inclusief koffiepauzes, lunches, overnachting Tongeren, maar exclusief avondeten in Tongeren op donderdag en avondeten op vrijdag in Dinant). Vertrek op donderdagmorgen 23 augustus (let op de eventuele kosten van de overnachting van vrijdag op zaterdag, zie 2e gedachtenpuntje). TOTAAL

Prijs p.p. Volwassenen € 65,00

aantal

subtotaal €

Kinderen € 30,00

€ 30,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 40,00

Volwassenen € 15,00 Kinderen € 5,00

€ €

€ 17,00

€ 17,00

€ 5,00 gratis

€ 75,00

Wat de gezamenlijke maaltijden betreft: Ik ben allergisch voor of ik eet geen: Betaling graag per bank op rekeningnr. NL04RABO0113986041 t.n.v. Sportvereniging Fortuna ’67 o.v.v. Naam / Dinant Geef je zelf snel op want de reservering van de accommodatie moet op tijd worden bevestigd. Let op: Er is door de organiserende vereniging een maximum gesteld aan het aantal deelnemers voor de wedstrijd, dus vol is vol.

Graag inleveren bij: Peter Hellings 22


23


Sportief wandelen op locatie Als aspirant lid voor sportief wandelen van Fortuna 67 had ik geluk, dinsdag 24 april gingen we wandelen op locatie. We verzamelden met de fiets bij Maria van Weert en na een fietstocht voegden wij ons bij de rest van het gezelschap op de Hazeputten in Nijnsel. De wandelgroep van George Zoontjens ging ook mee. We gingen de Veldwegroute wandelen. Het was er prachtig weer voor. De Veldwegroute loopt door een prachtig gebied van de Dommelbeemden en Moerkuilen. De Dommelbeemden en Moerkuilen zijn een natuurreservaat van Staatsbosbeheer. Het mooie aan deze wandeling was dat Bert Vervoort en zijn vrouw ook meegingen. Bert is al jaren lid van de Heem Natuur Groep en kon ons dus van alles vertellen over de diverse planten en dieren in het gebied. Wandelend door het hoge gras kwamen we bij de uitkijktoren aan die in februari 2018 weer heropend. De Veldwegtoren. De oude toren was vervallen en met de nodige sponsoren voor hout en lobbywerk bij de gemeente en overige instanties voor vergunningen en goedkeuring staat er nu weer een prachtige uitkijktoren. We vervolgden onze weg langs een tak van de Dommel en zagen diverse ganzen met jongen en veel planten. Ook kwamen we Judasoren tegen. Judasoren zijn zwammen die het liefst op een Vlier groeien. Ze groeien vooral goed bij vochtige omstandigheden. Uiteraard moest er tijdens het wandelen ook nog gekeken worden waar men liep want het gebied is vergeven van de konijnen en de daarbij horende holen. Onderweg had Bert ook nog een mooi verhaal over het Odaputje, een bron waar water in stroomt vanuit het hogere gebied. Na dit putje kwamen we aan bij een kapelletje, de H Martinuskapel. En tot slot passeerden we ook nog een bank, uitgekapt in een boomstronk. De bank is daar geplaatst naar aanleiding van het 40 jarig bestaan in 1994 van de Oude Vrijheid. Helaas was het alweer 20:30 uur en tijd om terug te lopen naar het startpunt. Al met al een prachtige, gezellige en leerzame wandeling en ik hoop dat er nog velen zullen volgen. Met vriendelijke groet, Sigrid Habraken

24


Wist u dat‌. - De Scholierenloop dit jaar een succes was met meer deelnemers dan in 2017; - we ons nu weer gaan opmaken voor de Vaderdaglopen op 17 juni; - de wandeltocht in het kader van Samenloop voor Hoop was met ¹ 200 deelnemers; - Daaraan ook een groot aantal Fortunezen hebben deelgenomen; - er veel acties zijn ondernomen om het ledenaantal van onze vereniging te verhogen; - ook Fortuna deelneemt aan de actie Samenloop voor Hoop; - George Zoontjens voor Fortuna de contactpersoon is; - de afdeling Zaaltrimmen een nieuwe voorzitter heeft in de persoon van Job van Mil; - u zich ook nog steeds kandidaat kunt stellen voor de functie van secretaris en voorzitter van Fortuna of voorzitter van het WOC. - wij deze oproep blijven herhalen tot deze functies zijn ingevuld. - we in de volgende Fortunabode meer van deze weetjes zullen plaatsen.

25


26


Trainingstijden van de diverse afdelingen De jeugdloopgroep:

Maandagavond van 19.30 u tot 20 30 u  junioren en A pupillen; Donderdagavond van 19.00 u tot 20 00 u  Junioren, A en B pupillen; Zaterdagmorgen van 9.00 u tot 10.00 u  Junioren, A, B en C/mini pupillen.

De loopgroep: Maandagavond van 19.30 u tot 20.45 u  interval- en conditietraining; Woensdagavond vanaf 19.30 u  duurloop diverse afstanden; Vrijdagavond vanaf 19.30 u  duurloop diverse afstanden (zonder begeleiding van trainers); Zondagmorgen vanaf 9.30 u  duurloop diverse afstanden (zonder begeleiding van trainers). Sportief wandelen: Maandagmorgen van 9.00 tot 10.30 u  1 groep; Dinsdagavond van 19.00 tot 20.30 u  3 groepen; Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 u  1 groep. De trainingen kunnen een uitloop van 30 minuten hebben. Zaaltrimmen: Maandagmorgen van 10.00 u tot 11.00 u  sporthal de Kienehoef; Donderdagavond van 20.00 tpt 21.00 u  sporthal de Streepen. Mountainbike: Zondagmorgen vanaf 8.30 u; Donderdagavond van 18.30 u (extra in de zomermaanden). Vertrek vanaf Drankenhandel van Boxmeer, Deken van Erpstraat 20

27


28


contributie 2018 en lidmaatschap Contributiebedragen per 1 januari 2018

basis

pupillen (AU basis)

€ 45,70

€ 14,85

€ 60,55

pupillen (AU wedstrijd)

€ 45,70

€ 22,90

€ 68,60

junioren (AU basis)

€ 45,70

€ 15,65

€ 61,35

junioren (AU wedstrijd)

€ 45,70

€ 29,95

€ 75,65

loopgroepleden (AU basis)

€ 60,90

€ 16,95

€ 77,85

loopgroepleden (AU wedstrijd)

€ 60,90

€ 39,80

€ 100,70

zaaltrimmers

bij: AU

bij: NTFU

Jaarlijkse contributiebedragen 2018

TOTAAL

€ 102,50

€ 102,50

sportief wandelen

€ 60,90

€ 60,90

mountainbikers

€ 30,45

€ 41,00

€ 71,45

De jaarlijkse contributie voor steunende - niet actieve - leden bedraagt € 17,25.

Indien u lid bent van meerdere onderdelen van SV Fortuna ´67 betaalt u de basiscontributie voor het duurste onderdeel en voor de extra onderdelen betaalt u de helft van de basiscontributie. Lidmaatschapskosten voor AU en NTFU worden altijd in rekening gebracht.

Betaling van de contributie voor 2018 Voor leden die niet via automatische incasso hun contributie betalen, wordt € 1,50 in rekening gebracht vanwege de bijkomende bankkosten. De contributie moet worden betaald op rekeningnummer NL89 RABO 0138 2127 83 ten name van SV Fortuna '67. De automatische incasso van de contributiebedragen vindt plaats op 31 januari 2018 onder vermelding van het machtigingskenmerk overeenkomstig het lidmaatschapsnummer. Het te incasseren bedrag is bepaald op basis van bovenstaande contributiebedragen en eventueel de bijkomende extra kosten. Nieuwe leden in 2018 betalen de basiscontributie naar verhouding op een later moment in het jaar, te verhogen met eventuele bijdragen voor AU en NTFU.

29


Extra kosten en loopshirts: Voor nieuwe jeugdleden van de loopgroep bedraagt het inschrijfgeld € 7,50 vanwege de inschrijving bij de Atletiekunie. Jeugdleden krijgen - na betaling van de contributie en inschrijfgeld - een loopshirt dat kan worden ingeruild als het niet meer past. De waarborgsom hiervoor bedraagt € 10,00. Shirts zijn op afspraak te verkrijgen bij Peter Hellings (voor, tijdens of na de training). Het inschrijfgeld voor nieuwe leden van de loopgroep bedraagt € 41,00. Dit bedrag is bedoeld voor inschrijving bij de Atletiekunie en voor het ontvangen van een gratis loopshirt. Na betaling van de contributie en het inschrijfgeld is het loopshirt op afspraak te ontvangen van Lisan van de Wijdeven tijdens de maandelijkse koffieavond.

Lidmaatschap loopt t/m 31 december, eventuele afmeldingen vóór 25 november.

30


Autoverzekering duur ??? Hoeft niet. We zijn een onafhankelijk kantoor voor al uw schade en levensverzekeringen. Vanaf 1991 zijn we actief bezig om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen. We zijn 24 uur per dag te bereiken via fax, e-mail, website, postbus, en brievenbus. Telefonische openingstijden zijn veel ruimer dan de banken die om 16.00 uur sluiten. Afspraken kunnen op kantoor plaats vinden maar ook gewoon bij U thuis. Omdat we zaken doen met alle maatschappijen kunnen we alles goed vergelijken. Tevens hebben we onze eigen pakketpolis gemaakt incl. Combipas en digitale polismap met de volgende voordelen.            

Tot 10 % pakketkorting. Vanaf 3 polissen al pakketkorting. 1 Polis. 1 maandpremie. 1 contactpersoon. Gratis opzegservice huidige verzekeringen. Scherpe premies. Goede voorwaarden. Gratis Combipas met op de achterzijde de groene kaart voor de auto of motor. Gratis digitale polismap (online je polis en voorwaarden inzien). Geen papieren rompslomp meer (alles online als U het wilt). Persoonlijk advies.

Neem de proef op de som en bel ons voor een afspraak of offerte. Geheel gratis dus….. waarom niet. We zien uw telefoontje graag tegemoet.

Borchmolendijk 17 5492 AJ Sint-Oedenrode

 0413-475633  084-7461834

 info@mtverzekeringen.nl  WWW.mtverzekeringen.nl

31

Profile for Fortuna '67

Clubblad mei juni 2018  

Clubblad mei juni 2018  

Profile for fortuna67
Advertisement