110 MELLOM FJELL OG FJORD

Page 1

MELLOM FJELL OG FJORD Nytt verdensarvsenter i Urnes

Plandisponering Huset består av et nedre og et øvre plan. I tillegg kommer 2 funksjonskjerner, hvorav den ene har fasiliteter for personalet og den andre inneholder teknikk og depot mm.

Plassering og design Huset er plassert parallelt med terrengets forhøyninger og er utformet som et langhus med ensidig takfall. Taket har samme helning som bakken. Husets form gjenspeiler den doble orienteringen – oppover mot kirken og fjellet og nedover mot fjorden og bygda.

Tilgangsforhold

Adgang til huset er via en sti som går fra parkeringsplassen og til hovedinngangen. Stien går langs kote 33, som gjør det mulig å etablere nivåfritt adgang fra parkeringsplassen og frem til hovedinngangen. I tillegg etableres 2 hc parkeringsplasser bak bygget (østsiden). Personaltilgang, varelevering og parkering er også plassert på østsiden av bygget.

Fasadene er inspirert av tradisjonelle gjerder og er laget av brede planker i Douglasgran eller eik.

Adkomstetagen Du kommer til huset på nederste plan, hvor alle utadrettede aktiviteter er samlet. Det sentrale rommet i huset er vestibylen der er ment som et ”bytorg” som alle husets fasiliteter er knyttet til. Rommet er utformet slik at det gir mulighet for mange ulike aktiviteter. Til hverdags er rommet innrettet med bord og benker for barn og unge. Ved andre anledninger kan lokalet innrettes til konserter og andre kulturarrangementer – f.eks. høstmarked eller 17. mai. Vestibylen er husets hjerte og skal bidra til å skape liv og nye muligheter for sosiale og kulturelle aktiviteter i Urnes. Det etableres uteterrasse på 3 av sidene av huset.

Utstillingsetagen Utstillingerne ligger på det øvre plan. Adgang til utstillingsområdet er via en trapp fra vestibylen som fører opp til en gallerigang. Gallerigangen ligger i åpen forbindelse med vestibylen og forbinder utstillingsrommene i hver ende av bygget. Skog og Gullrommet i sør og Basisutstillingen i nord. Skog og Gullrommet er tilbaketrukket, mens Basisutstillingen er i åpen tilknytning til Vestibylen.

Husets form gjenspeiler den doble orienteringen – oppover mot kirken og fjellet og nedover mot fjorden og bygda.

Husets konstruksjon

Konstruksjoner Huset er bygget som en trerammekonstruksjon av søyler og dragere. De 2 funksjonelle kjernene bidrar til å stabilisere konstruksjonen. Det konstruktive prinsippet går igjen utvendig i terrassekonstruksjonen. ’’Det sentrale rommet i huset er vestibylen der er ment som et ”bytorg” som alle husets fasiliteter er knyttet til’’

Huset er delvist ntegrert i terrenget.

Motto: Mellem Fjell og Fjord


Parkeringsplass

Sti

Utvalgt perspektiv fra fjorden

Naturlig vegetation

Opkørsel personale

Hovedinngang

Varelevering Snitt D-D

2 hc p-pladser

Terrasse

Teknik Garasje

Snitt D-D

Urnes Haven

Isometri

Utendørs utstilling

ligger tilbagetrukket

Situationsplan 1:500

Landskap

Teknik

Landskapet er delt i 2 deler - hvor den ene er naturlig og den andre dyrket. På ankomstsiden får naturen bestemme og på motsatt side ligger Urnes hagen. Ankomst til Urneshagen er fra nedre plan hvor det er utgang fra kaféområdet. I Urneshaven skal det etableres et platå inne mellom trærne hvor utendørs utstillingen foreslås plassert. Det vil være mulig å etablere nivåfri tilgang også til den utvendige utstillingsdel. Personalparkering etableres skjult inne i bakken – slik at husets fotavtrykk minimeres og det naturlige terrenget kommer så nærme huset som muligt. På sørsiden går en utvendig sti rundt huset.

Det skal etableres 2 separate ventilasjonsanlegg. Et større som betjener utstillingsområdet og kjøkken/ kafeområdet pluss en mindre som betjener personalfasilitetene. Ventilasjonsrom og aggregat er integrert i konstruksjonen og plasseres øverst med uttak og inntak plassert i vestvendt fasade/takflate, slik at takflaten kan forbli intakt. Fyrrom og annen teknologi er plassert i et eget rom integrert i bakken bak bygget, hvor det også er plassert personalparkering

Materialer

Snitt D - D 1:500

Fasader er laget av brede horisontale planker av Douglasgran. Taket er kledd med spon i eik. Innvendig er huset foret med Douglaspaneler. Gulvet i første etasje er lagt som et klodsegulv i eik, mens utstillingsgulvet består av brede planker av Douglas.

Depoter/lager ligger i de 2 funksjonskjernene – med et større depot på Skog/Gullrummet og et mindre på basisutstillingen. Lager til kjøkken er plassert bak kjøkkenet ’gjemt’ inne i skråningen.

Motto: Mellem Fjell og Fjord


44880

Mønehøyde

40450

Takfot

39757

3. etasje

36880

2. etasje

33820

1. etasje

32400

Sokkel

Snitt B-B

Snitt A-A

Snitt B-B

Snitt A-A

Utvalgt perspektiv fra veien

Snitt C-C

Snitt C-C

44880

Snitt C-C

Snitt C-C

44880

Mønehøyde

Mønehøyde

Arbeitsplasser 39757

3. etasje

Møterom

0m

Snit A-A 1:200

5m

10 m

Basisutstilling

Snitt B-B

Takfot

Snitt A-A

Snitt B-B

Snitt A-A

40450

40450

Takfot

39757

3. etasje

Garage

36880

2. etasje

36880

2. etasje

33820

1. etasje

33820

1. etasje

32400

Sokkel

32400

Sokkel

Lager

Recepsjon

Butik

0m

5m

Vestibyl/ Aktivitetsområde

Kafé

10 m

Snit B-B 1:200 Motto: Mellem Fjell og Fjord


Urnes verdensarvsenter Kontor

Arealoversikt innsendt forslag: Mellom fjell og fjord

Romprogram konkurransegrunnlaget

AREAL Programmerte nettoarealer (funksjonsareal) m2 (FUA)

ROMKATEGORI

Teknik

Kontor Teknik

3. ETASJE

Garrage Teknik

Depot

2 hc p-pladser

m2 (FUA)

Resepsjon/vestibyle Kafé Kjøkken, oppvask mv. Lagre kafé Publikumstoaletter Museumsbutikk Lager museumsbutikk Filmrom Aktivitetsområde for barn og unge Salgsrom lokalprodusert mat Publikum garderobe

145 50 25 28 13 20 6 30 35 20

145 65 30 20 18 20 7 30 80 20 12

Utstillinger Basisutstilling Norges verdensarv Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» Lager utstilling Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) Lager utstillinger, formidlingsutstyr

232 60

235

140

140

12

11

8

7

12

12

92 8 24 5 20 5 5 10 15 70

84

696

766

Ansatte- og driftsarealer Kontor daglig leder Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2 Kopirom, lager rekvisita Møterom, pauserom Toaletter og garderobe, personale Renholdsrom, lager renholdsutstyr Felles varemottak Lager redskap, utemøbler etc. Bygningen skal prosjekteres med nødvendige tekniske rom. Foreløpig forutsatt

Garrage

AREAL Prosjekterte nettoarealer (funksjonsareal)

SUM FUNKSJONSAREAL MÅLT BRUTTOAREAL KONKURRANSEUTKAST BTA

Vare mottak

Møterom

Galleri Heis Lager/ tekn. utstilling

Gard. Wc.

Skog rummet

Lager utstill

Basis utstilling Gull rommet

Plandiagram: Bevegelse i og rundt huset

2. ETASJE

Snitt B-B

Snitt A-A

Opvask

Gard. publ. Lager

Heis

Aktivitetsområde

Lager

Filmrom Kjøkken

Resepsjon

Wc. publ.

Sti Hovedinngang

Vestibyl Kafé

Butik/ salgsrom Snitt C-C

Snitt C-C

Terrasse

Utvendig utstilling

Snitt B-B

Galleriet - kig mot Skogrommet

5m

Snitt A-A

1. Etasje 1:200

0m

Urnes Haven

10 m

Motto: Mellem Fjell og Fjord

65

8 20 5 17 8 5 6 15 58

986


Vestibyl, resepsjon og butik

Motto: Mellem Fjell og Fjord


Snitt B-B

Snitt A-A

Utvalgt perspektiv

Snitt C-C

Snitt C-C

44880

Mønehøyde

Snitt B-B

Snitt A-A

40450

Takfot

39757

3. etasje

Basisutstilling 36880

2. etasje

33820

1. etasje

Galleri

Gullrommet

Hovedinngang

Utgang til Urnes Haven

Butik/ salgsrom

0m

5m

Vestibyl/ Aktivitetsområde

Kafé

10 m

Snit C-C 1:200 Motto: Mellem Fjell og Fjord


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.