043 (Fire vægge) og ét tag

Page 1

(Fire vægge) og ét tag

Bygningens primære intention er at indgå i en tæt dialog med Urnes kulturelle kontekst og kirken uden at indgå i en arkitektonisk konkurrence med denne. Bygningen bør således betænksomt respondere til terrænet i skabelsen af øget arkitektonisk værdi for området. Bygningens formelle og beskedne materialitet lader sig inspirere fra lokale arkitektoniske traditioner, hvilket bidrager til en mere menneskelig skala, som stemmer overens med Urnes rumlige karakter. Besøgscentret refererer stave byggeriet gennem særligt proportionerne mellem taget og facaden. I forslaget fremstår bygningens tag derfor som besøgscentrets centrale arkitektoniske udtryk. Ved at minimere indtrykket af den vertikale facade bliver bygningen nærmest indlejret i selve landskabet. Denne silhuet af stablede tagkonstruktioner er inspireret af stave konstruktionerne og lader bygningen kaskadere blidt op ad skråningen. Med reference til vernakulær arkitektur berører bygningen jorden med en tung base af sten for minimalt aftryk. Dette giver en lethed til den øverste del af bygningens placering oven på stenbasen, som mindsker den direkte kontakt til terrænet.

Besøgscentret er placeret på toppen af skrænten, hvilket skaber et naturligt hældningspunkt mod kirken. Bygningens horisontale og lineære karakter er dermed både en naturlig respons til selve terrænet, men også en diskret henvisning til kirken. Ved at holde en beskeden bygningshøjde bliver bygningen bedre indlejret i skrænten for at sikre de mest optimale sigtelinjer. Med sit parallelle forløb med vandkanten får den lange facade den suverænt bedste udsigt ud over fjorden. Den aflange bygning nedbrydes i tre volumener, som på den måde får bygningen til at fremstå mere hjemlig og mindre institutionel, hvilket åbner op for en dialog med den omkringliggende skala. Bygningens udtryk varierer afhængigt af beskuerens placering – nærmer man sig bygningen fra skråningens lavning er skalaen for bygningens gavlfacadesammenlignelig i skala til de omkringliggende bygninger; nærmer man sig fra vejen mod kirken forekommer bygningens forekommer bygningens længdeside som bestående udelukkende af tage.


P-plads

Eksteriørperspektiv, fra veien mot stavkirken på oversiden av tomten, som viser verdensarvsenteret og «Urneshagen»

Cykelparkering

Hovedindgang

Indgang ansatte, Varelevering

Besøgscentret refererer stave byggeriet gennem særligt proportionerne mellem taget og facaden.

Med reference til vernakulær arkitektur berører bygningen jorden med en tung base af sten for minimalt aftryk. Dette giver en lethed til den øverste del af bygningens placering oven på stenbasen, som mindsker den direkte kontakt til terrænet.

Besøgscentret refererer stave byggeriet gennem særligt proportionerne mellem taget og facaden. I forslaget fremstår bygningens tag derfor som besøgscentrets centrale arkitektoniske udtryk. Ved at minimere indtrykket af den vertikale facade bliver bygningen nærmest indlejret i selve landskabet. Denne silhuet af stablede tagkonstruktioner er inspireret af stave konstruktionerne og lader bygningen kaskadere blidt op ad skråningen.

Funktionsmæssigt placeres den funktionelle ryg-rad mod vejkanten, mens vestibulen flugter med den åbne facade mod fjorden. Det åbne rum i vestibulen er præget af de fritstående volumener af de vigtigste publikumsfunktioner - filmrummet, aktivitetsrummet og butikkerne.

Urneshagen

De 3 hovedfunktionsgrupper - udstillingerne, besøgs- og fællesskabsrummet samt medarbejderområdet - kan fungere selvstændigt. Situationsplan, 1:500


Utstillinger Publikumsfunksjoner Vestibyle Utstillinger / Publikumsfunksjoner Kommunikasjonsareal Tekniske rom Ansatte områder

Interiørperspektiv fra vestibyleområdet

46,6m

46,6m

45,1m

45,1m

43,6m

46,6m

43,4m

40,7m

41,2m

39,3m

37m

37m

37m

34m 37m

Snit A-A

Snit B-B

Snit C-C

For at fremme den daglige brug i lokalsamfundet er alle funktioner, som beboerne benytter, bekvemt placeret i stueetagen og kan benyttes uden for åbningstiden. Udstillingerne er placeret nedenunder, klart adskilt fra de offentligt tilgængelige områder. Hovedudstillingsrummet er designet i to etager, hvilket gør det til bygningens højeste rum. Hovedudstillingen har adgang til indirekte, diffust dagslys, som kan begrænses i forhold til udstillingens behov. Kontorerne er placeret ovenpå og kan tilgås via en separat indgang, samtidig med at de har en direkte forbindelse til forhallen. Disse nyder udsigten til frugtplantagen samt den sydlige udstilling. Ved indgangen har besøgende frit udsyn til den centralt placerede billetskranke, som bevarer et godt overblik over museumsbutikken, udstillingsindgangen og forhallen. Langs bygningen er butikkerne indrettet som åbne rum indenfor forstuen, disse lukkes let

af udenfor åbningstiden. I den anden ende af bygningen nyder cafeen den sydvestlige sol, samt udsigt og direkte adgang til frugtplantagen. En landskabssti, der fører fra hovedparkeringen, giver adgang til bygningen. Hovedindgangen er placeret i den overdækkede pause i volumen, som giver behageligt læ for større grupper af besøgende. Mellemrummet mellem taget og terrassen antyder udsigten til fjorden, selvom man skal ind i bygningen eller dens omgivende dæk for at nyde udsigten fuldt ud. Der er tre ekstra indgange til centret - en nødudgang på udstillingsniveau, som også kan bruges til udstillingsvedligeholdelse; en personale- og leveringsindgang i den østlige facade, samt en terrassedør i den sydlige ende af bygningen, der fører til udendørsdækket og frugthaven.


C

Garderobe 5m2

Kontor daglig leder 10,2m2

Åpne arbeidsplasser 24m2

Kopirom, lager rekvisita 4,2m2 Renholdsrom, lager renholdsutstyr 4,6m2

Møterom, pauserom 20,3m2

Toaletter 5m2

C

A

B

Plan, loft, 1:200

C

Ansatte områder

Lager redskap, utemøbler 14,3m2

Lager kafé 28,3m2

Felles varemottak 18,3m2

Publikumstoaletter 16m2 Lager museumsbutikk 7m2

Filmrom 32,9m2

Kjøkken, oppvask 24,5m2

Salgsrom lokalprodusert mat 24,5m2

D

D Tekjøkken

Kafé

Aktivitetsområde for barn og unge 35,1m2

Museumsbutikk 19,4m2

Resepsjon/vestibyle 150m2

Aktivitetsområde

Kafé 53,8m2

Filmrom Resepsjon/vestibyle A

B

C

Stueplan, 1:200

Inngang til utstillinger

A

Lager utstillinger, formidlingsutstyr 16m2

Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» 149,1m2

Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år»

Basisutstilling Norges verdensarv 68,4m2 Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) 7,8m2 Lager utstilling 9,9m2

A

Besøgscentret er designet til udelukkende at blive bygget af lokalt tilgængelige materialer, som indgår i stedets kulturlandskab. Kombinationen af materialer er en reference til folkelige byggeteknikker, hvor man bruger en stenfronton til at understøtte en lettere, træstruktur. Bygningen er forankret i landskabet med udstillingsrummets tunge base, opført i sten og beton. Den øverste del, fysisk og materielt lettere, rører jorden på en mere delikat måde. Dens struktur består af en træramme understøttet af en række bærende vægge og massive søjler. Visuelt sammenstiller bygningen glasfacadens lethed og massiviteten af det nederste niveau og det dominerende tag. Taget, der udgør størstedelen af facaden, refererer subtilt

til de traditionelle tagshingel, der findes på stavbygninger, samtidig med at det bevarer et mere nutidigt udtryk. Strukturen er synlig både på indersiden og på ydersiden af bygningen. Interiøret er defineret af de tunge søjler, der understøtter taget, og af de massive kasser, der rummer film- og aktivitetsrummene. Både de strukturelle elementer og den indvendige beklædning er af naturligt træ fastholdt i sin naturlige farve, som understreger bygningens hjemlige karakter. Forhallen er udformet som et lineært rum, der strækker sig langs facaden ud mod fjorden og dermed giver rummet den bedste udsigt hele vejen.

Kælderplan, 1:200

46,6m 45,1m 43,6m

41,2m

37m

33,98m

Snit D-D, 1:200


Stueplan, 1:100

Opstalt, vest, 1:100


Urnes verdensarvsenter

Arealoversikt innsendt forslag (Fire vægge) og ét tag AREAL Prosjekterte nettoarealer (funksjonsareal)

Romprogram konkurransegrunnlaget ROMKATEGORI AREAL Programmerte nettoarealer (funksjonsareal) m2 (FUA)

Publikumsfunksjoner Resepsjon/vestibyle Kafé Kjøkken, oppvask mv. Lagre kafé Publikumstoaletter Museumsbutikk Lager museumsbutikk Filmrom Aktivitetsområde for barn og unge Salgsrom lokalprodusert mat

372 145 50 25 28 13 20 6 30

20

35,1 24,5

Utstillinger

232

251,2

Basisutstilling Norges verdensarv Utstilling «Urnes stavkirke – tre og tro gjennom tusen år» Lager utstilling Teknisk rom utstilling (utstyr ifm. utstillinger) Lager utstillinger, formidlingsutstyr Ansatte- og driftsarealer Kontor daglig leder Åpne arbeidsplasser; 4 stk á 6 m2 Kopirom, lager rekvisita Møterom, pauserom Toaletter og garderobe, personale Renholdsrom, lager renholdsutstyr Felles varemottak Lager redskap, utemøbler etc. Bygningen skal prosjekteres med nødvendige tekniske rom. Foreløpig forutsatt SUM FUNKSJONSAREAL MÅLT BRUTTOAREAL KONKURRANSEUTKAST BTA

Eksteriørperspektiv som viser inngangspartiet

Opstalt, nord, 1:100

Opstalt, syd, 1:100

m2 (FUA)

35

60 140 12 8 12 92 8 24 5 20 5 5 10 15 70

696

391,5 150 53,8 24,5 28,3 16 19,4 7 32,9

68,4 149,1 9,9 7,8 16 106,9 10,2 24 4,2 20,3 11 4,6 18,3 14,3

749,6 1009


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.