038 EN DEL AV LANDSKAPET

Page 1

URNES VERDENSARVSCENTER

Urnes nya värdsarvscenter är en del av landskapet. Vid ankomst från stavkyrkan tecknar den sig som en takyta med högresta kupor som lyser likt lanterniner mot öster. Västra sidan är öppen och ljus mot den vindunderliga utsikten över vattnet och bergen. Entréns gavelsida reser sig mot vägkorsningen och den höga skorstenen avtecknar sig likt ett slankt torn mot himlen. Byggnaden harmoniserar med Urnes stavkyrka och landskap, samtidigt blir den ett nytt landmärke som lyser upp och samlar bygden och dess besökare.

SITPLAN

URNES VERDENSARVSCENTER

1:500

-EN DEL AV LANDSKAPET

1/6


VY ÖVER ENTRÉ Byggnadens trapezoida form ger ett nätt gavelmotiv med fokus på entrén mot korsningen

C

A A

B B

C

MARKPLAN

URNES VERDENSARVSCENTER

1:200

Världsarvscentrets enre har ett yttre övertäckt rum som övergår i ett inre med hög takrymd. Här samlas besöksgrupper och bybor kring den öppna spisen i ett rum som fungerar som foajé och vardagsrum på samma gång. Ett mindre kök finns bakom luckor i receptionens bakre del som kan nyttjas vid sammankomster då centrets café är stängt.

Från entrén delas flödet upp i två sidor, mot utställningarna eller mot de gemensamma utrymmenda med café, aktivitetsrum, bio, butik för närproducerade varor och utsikten över vattnet. Båda sidors rörelse landar i en passage ut mot gården och Urneshagen. De centrala rummen är flexibla och kan fungera som tillägg till utställningsprogranmen med workwhops i hantverk eller filmviningar samtidigt som de kan nyttjas utanför utställningarnas öppettider .

-EN DEL AV LANDSKAPET

2/6


C

ELEVATION UTSTÄLLNING 1:100 Utställningsrummet får karaktär och rumsliga sekvenser med hjälp av 16 fristående pelarelement- motsvarande antalet i stavkyrkan. Dessa icke-bärande pelare är en del av berättelsen om kyrkorummet och det norska hantverket. I entrérummet och i delen om Unescos världsarv är den abstraherad medan den i utställningen om kyrkan går från rå stock till snidad replika. Interiörens väggar och takbalkar är av fin furu i samma ton som golvet. Takfallet är av mörk träullit med runda små lanterniner vars ljusinsläpp speglar de ursprungliga kyrkgluggarna.

A A

Kopian av Urnesporten är punktbelyst och står mellan skogsrummet och kyrkorummet. Porten är synlig från hela utställningsområdet.

KYRKRUMMET

UNESCO

MET SKOGSRUM

B

PLAN UTSTÄLLNING 1:100 Filmrummet och aktivitetsrummet för barn och unga ligger i anslutning till utställningsrummet och kan användas för olika aktiviteter kopplade till utställningsprogrammet. När utställningen stänger kan rummen behållas öppna för allmänheten. Utställningsrummet slutar i en öppning ut genom caféet mot busshållplats och Urneshagen.

B

KYRKRUMMET Kyrkrummets takhöjd är hög med ett större indirekt ljusinsläpp som som reflekteras ner längs väggen.

C

GÅRDEN

PLAN 2

1:100

1:200

Från utställningen och foajens cafédel kommer man ut på gården med Urneshagen och busshållplats. Vändzonen för bussen är en del av utemiljön och hårdgjorda ytor täcks av permeabelt marktegel för att underlätta ytvattenhantering. Här samsas marknadsstånd och utemöbler med möjlighet atthålla mindre evenemang som konsert och teater.

PORT URNESHAGEN

SEKTION A:A

1:200

SEKTION C:C

1:200

SEKTION B:B

1:200

BUSSHÅLLPLATS

URNES VERDENSARVSCENTER

-EN DEL AV LANDSKAPET

3/6


VY FRÅN VÄGEN Från vägen blir byggnaden en skulptual form i landskapet över vilken man ser bergen och vattnet

FASAD MOT ÖST

1:200

FASAD MOT NORR

1:200

FASAD MOT VÄST

1:200

FASAD MOT SÖDER

1:200

KYRKAN Det nya världsarvscentret hittar kärnan till sin form i stavkyrkan vars utmärkande taklandskap abstraheras och lyfts som en yta och en materialitet. Tornet och de snidade ornamenten får en modern spegling i form av den nya byggnadens takkupor och skorsten. Stavkyrkans resning i landskapet står unik medan världsarvscentret blir en del av landskapet och dess topografi. Centret är utformat att vara en del av det som utgör kyrkans sammanhang samtidigt som det är ett nytt landmärke i sig.

URNES VERDENSARVSCENTER

-EN DEL AV LANDSKAPET

4/6


FASADUTSNITT

1:20

PRINCIPSNITT

URNES VERDENSARVSCENTER

1:20

Fasaden är klädd i bränd och borstad panel av kärnfuru. Ett övre band är horisontellt förskjutet och överlappar de undre panelbrädorna. Taket är klätt i stora tjärmålade kyrkspån. Partier är av varm mattlackad furu. Hängrännor, takplåtsdetaljer och sockel kläs i obehandlad koppar.

-EN DEL AV LANDSKAPET

5/6


VY FRÅN RECEPTION OCH FOAJÉ

SYSTEM

STOMPRINCIP

Byggnaden står på betongplatta i suterräng. Östra sidan ligger till stor del under mark och uppförs med betongstomme till takfot. Längst i söder på denna sida kryper marken upp en bit över taket. Stommen i övrigt är ett limträsystem av tvärgående takbalkar och pelare som i byggnadens mitt vilar på husets kärna av element av KL-trä. Takbalkarna och de korslimmade elementen är exponerade och utgör en viktig del av husets karaktär. I byggnadens bakre del finns fläkt och teknik på plan 2. Friskluft har två stora intag med koppargaller i samma form som de takljus som präglar det stora takfallet. Installationer går i huvudsak i ett centralt stråk mellan markplan och plan 2 i byggnadens kärna och distribueras ut via don i vägg. Balkar och pelare av limträ

Bärande väggar av CLT i byggnadens inre delar

Centralt installationsstråk i byggnadens kärna

PUBLIKA FUNKTIONER

UTSTÄLLNING

PERSONAL OCH DRIFT

RECEPTION OCH FOAJE

145 M2

NORGES VÄRLDSARV

CAFÉ OCH FOAJE

100 M2

URNES STAVKYRKA 145 M2

ÖPPNA ARBETSPLATSER

32 M2

KÖK OCH DISK

30 M2

LAGER OCH TEKNIK

KOPIERINGSRUM, LAGER

7,5 M2

LAGER CAFÉ 23 M2

62 M2 20 M2

FÖRMEDLINGSMATERIAL 10 M2

KONTOR LEDNING 16 M2

PAUSYTA 20 M2

VARUMOTTAG CAFE 10 M2

WC OCH GARDEROB

PUBLIKA TOALETTER

STÄDFÖRRÅD 3 M2

23 M2

9 M2

GARDEROB 11,5 M2

TEKNIK

VARUMOTTAG 10 M2

MUSEIBUTIK 18,5 M2

TEKNIKRUM 81 M2

LAGER, REDSKAP OCH UTEMÖBLER

15 M2

LAGER MUSEIBUTIK 5,5 M2 FILMRUM 30 M2 RUM FÖR BARN OCH UNGA

35 M2

BUTIK LOKALPRODUCERAT

20 M2

BRA MARKPLAN: TOTAL BRA:

URNES VERDENSARVSCENTER

758 M2

BRA PLAN 2:

217 M2

PROGRAMYTOR MARKPLAN

PROGRAMYTOR PLAN 2

975 M2

-EN DEL AV LANDSKAPET

6/6


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.