{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 10

I N N E H Å L L

K APITEL III

FA K T A O M KEMIK ALIERNA D U V I LL U N DV I K A 1 10 DDT

1 13

PCB & DIOXINER

1 13

BISFENOLER

1 14

F TA L AT ER

1 15

FLA MSKYDDSMEDEL

1 16

PERFLUORER ADE Ä M NEN

1 18

NONYLFENOL

1 19

FÄ RGÄ M N EN & PI G M EN T

1 20

P O LY C Y K L I S K A A R O M A T I S K A K O LVÄ T E N

121

O RGA N I S K A LÖ S N I N G S M ED EL

121

FOR M ALDEHYD

1 22

BEK Ä MPNINGSMEDEL

1 22

PA R F Y M E R

1 23

N A N O PA R T I K L A R

1 25

ANTIMIKROBIELL A MEDEL

1 27

T R I CLO S A N

1 27

D I M E T YLFU M A R AT

128

S I LV E R

128

KO NSERVER INGS M ED EL

128

8

Profile for LUX Publica

Handla rätt – för en giftfri barndom  

Boken som hjälper dig att välja bort skadliga kemikalier ur ditt liv.

Handla rätt – för en giftfri barndom  

Boken som hjälper dig att välja bort skadliga kemikalier ur ditt liv.