Page 16

reportage

Krisberedskap

2012

Carl Gustav Schultz, chef för Försvarsmaktens överlevnadsskola pratade om det krisberedskapskonferensen i Karlstad handlade om, människans förmåga att agera i en kris.

Värmlandsförbundet har genomfört en konferens om krisberedskap. Den samlade inte bara intresserade åhörare utan också viktiga befattningshavare inom svensk krisberedskap. TEXT OCH FOTO: PER LUNQE

F

örsvarsutbildarna fortsätter därmed att skapa arenor där utrymme ges för samtal och debatt. Under Almedalen i somras lyftes försvarspolitiska frågor fram. I Karlstad gällde det krisberedskapsfrågor. Försvarsutbildarna i Värmland utgick från förbundets nya verksamhetsidé och tillsammans med Försvarshögskolan blev det ett samtal under två dagar då kris och beredskap belystes.

Ett växande område Perspektivet var den regionala nivån med kopplingar mot lokala aktörer som kommuner liksom mot den nationella nivån. – Konferensen passar bra in i vår utveckling. Viktiga aktörer under kriser visar vad de gör och förväntar sig av andra, säger Bengt Sandström, generalsekreterare i Försvarsutbildarna.

16

Han ser hur arenorna växer och att de är en viktig del av förbundets verksamhet. – I Karlstad lägger vi fokus på ett av våra två ben, det civila. Det växer i betydelse för oss. Flera rikstäckande förbund inom Försvarsutbildarna är inne på det civila spåret. Tre exempel: Criscom levererar kriskommunikation, Miljö och hälsa har sin nisch och CBRN-förbundet är efterfrågat av civila aktörer. Den enskildes förmåga Ett återkommande tema under konferensen i Karlstad var den enskildes förmåga att hantera en kris, såväl befattningshavare i organisationer som förväntas agera när krisen är ett faktum som den enskilde medborgaren. Frivilliga Resursgrupperna (FRG) nämndes som viktiga delar av den kommunala beredskapen. Försvarsutbildarna märktes tydligt under den vecka konferensen genomfördes. Samtidigt pågick en utbildning om det civila krishanteringssystemet i Tylebäck (se sid 20). – Detta är en av startpunkterna för något som kan bli stort för oss, säger Bengt Sandström.

Nya kontakter Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, var genom främst Björn Körlof med både i Tylebäck och Karlstad. Han arbetar med lagstiftning och finner vägar för hur de medel som MSB har tillgång till ska nå frivilligorganisationerna. Bengt Fransson som är förbundsordförande i Värmland siktar på mer samarbete med MSB och tillsammans med FHS lyckades han och kollegan Rune Johansson prestera två dagar som inte bara gav åhörarna mer kunskap utan även öppnade dörrar för mer kontakter med deltagande organisationer. – Lika självklart som att skapa arenor för debatt är att involvera relevanta aktörer och för oss i Värmland är det MSB, FHS, kommuner och länsstyrelsen, säger Bengt Fransson. Värdegrunden viktig Värmlandsförbundet hade lyckats engagera många erfarna föreläsare och moderatorer. En av dem var Lars Hedström, FHS, med förflutet som nationell och internationell krishanterare. Hans erfarenhet är att vi i Sverige är bra på att samverka. – Vi utnyttjar varandras resurser i organisationerna, det är vår styrka. Det finns

Försvarsutbildaren 5/2012

Försvarsutbildaren 5-2012_tryck.indd 16

11/22/2012 9:05:33 PM

Försvarsutbildaren nr5-2012  

Tidningen Försvarsutbildaren nr5-2012

Advertisement