Page 1

Snow Solutions our snow is your success


Consiliere şi proiectare.

Asesoramiento y planificación. Съветване и проектиране.

Συμβουλές και προγραμματισμός.


El objetivo de todo nuestro trabajo es la innivación artificial con resultados perfectos. Empezamos con charlas de tanteo para definir el tamaño de la instalación y sus necesidades específicas. Los factores locales se estudian y se discuten in situ. Nuestro gran equipo de planificación desarrolla entonces los planes preliminares y crea los documentos de diseño de sistema. Una presentación formal, discusiones, modificaciones y la aprobación del plan maestro final, teniendo en cuenta debidamente todos los componentes de sistema existentes, preparan el campo para la fase de aplicación del proyecto.

Obiectivul nostru este întotdeauna înzăpezirea perfectă. În cadrul unor discuţii preliminare vom stabili dimensiunea instalaţiei și nevoile dvs. specifice. Condiţiile locale sunt studiate și discutate la faţa locului. Apoi, echipa noastră de proiectare realizează un plan preliminar și, în continuare, prezintă un proiect detaliat. Prezentarea, discuţiile, modificările și aprobarea proiectului final - ţinând seama de toate componentele existente ale sistemului - pregătesc terenul pentru faza de implementare a proiectului.

Нашата цел е перфектното заснежаване. Започваме с разговор, уточняване на мащабите и представите на нашите клиенти. На място проучваме и обсъждаме регионалните дадености. Проектантският ни отдел подготвя първите предварителни и детайлни планове. Към реализацията водят презентация, обсъждане, доуточняване и приемане на разширения мастерплан, като се вземат под внимание съществуващи вече инсталации.

Ο τελικός στόχος μας είναι η παραγωγή χιονιού με τέλεια αποτελέσματα. Αρχίζουμε με διερευνητικές συζητήσεις για να καθορίσουμε το μέγεθος της εγκατάστασης και τις ιδιαίτερες ανάγκες σας. Μελετάμε τους τοπικούς παράγοντες και τους συζητάμε επί τόπου. Στη συνέχεια, η μεγάλη μας σχεδιαστική ομάδα, υπεύθυνη για τον προγραμματισμό, ετοιμάζει τα προκαταρκτικά σχέδια και παράγει τα έγγραφα για τη σχεδίαση του συστήματος. Μια επίσημη παρουσίαση, συζητήσεις, τροποποιήσεις και η έγκριση του τελικού βασικού σχεδίου – λαμβάνοντας υπόψη όλα τα υπάρχοντα στοιχεία κατασκευής του συστήματος – προετοιμάζουν το έδαφος για τη φάση εκτέλεσης του έργου.


Inginerie şi producţie.

Ingeniería y producción. Инженеринг и производство.

Μηχανική και παραγωγή.


La I+D proporciona la base de la posición única de TechnoAlpin en el mercado actual de la nieve artificial. Nuestro Departamento de Ingeniería cuenta con una serie de innovaciones en su bagaje, y con su correspondiente número de patentes. Los prototipos se realizan y se someten a duras pruebas en condiciones de trabajo realistas. Una última revisión garantiza que todos los componentes funcionen perfectamente. Después las nuevas máquinas pueden unirse a los miles de cañones ventilador y torres de nieve repartidos por las montañas de todo el mundo.

Cercetarea și dezvoltarea asigură astăzi poziţia unică pe piaţă a TechnoAlpin. Numeroase inovaţii tehnice au fost dezvoltate de departamentul nostru de inginerie și au fost brevetate. Prototipurile sunt construite și supuse unor teste severe în condiţii de funcţionare realiste. O ultimă verificare pe bancul de testare garantează că toate componentele sunt performante conform standardelor noastre de calitate. Mii de generatoare de zăpadă cu ventilator și lance au ieșit astfel din atelierele noastre.

Изследователската дейност и нововъведенията са причината за уникалното позициониране наТехноАлпин. Инженерингът разработва и патентова голям брой технически новости. Прототипите и практическите изпитания водят до готовност за серийно производство. Така влизат в производство новите типове машини. Последно изпитване на стендове дава сигурност, че отделните компоненти са в състояние да осигурят добра работа. От производството са излезли хиляди висококачествени винтилаторни машини и ланци.

Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης παρέχει τη βάση για τη μοναδική θέση που κατέχει η TechnoAlpin σήμερα στην αγορά της παραγωγής χιονιού. Το μηχανολογικό μας τμήμα, προς τιμή του, διαθέτει μια σειρά καινοτομιών – και έναν αντίστοιχο αριθμό πατεντών. Κατασκευάζονται πρωτότυπα μηχανήματα και υπόκεινται σε εξαντλητικές δοκιμές κάτω από ρεαλιστικές συνθήκες λειτουργίας. Ένας τελευταίος έλεγχος στο πειραματικό μοντέλο διασφαλίζει ότι όλα τα εξαρτήματα λειτουργούν ικανοποιώντας τις υψηλές προσδοκίες μας. Έπειτα, τα νέα μηχανήματα μπορούν να προστεθούν στα κανόνια και τα στικ υψηλής ποιότητας, παρέχοντας εξέχουσες υπηρεσίες στα βουνά σε όλο τον κόσμο.


Tun de zăpadă cu ventilator.

Cañones ventiladores. Вентилаторни машини.

Κανόνια.


Los cañones ventiladores TechnoAlpin son la prueba del poder de innovación de la empresa (más una experiencia de veinte años en colaboración con excepcionales equipos de desarrollo): de los vaporizadores de cerámica Quadrijet con nucleadores en el anillo de vaporización al control automático completo de todos los componentes. Nuestros desarrollos en las torres y en los brazos suponen un hito en la industria de la nieve artificial. Actualmente, la administración cuidadosa de los recursos es el objetivo primario. Por eso, el nombre de TechnoAlpin no sólo significa calidad y fiabilidad, sino también sostenibilidad y eficiencia energética.

Tunurile de zăpadă cu ventilator TechnoAlpin demonstrează capacitatea de inovare a companiei (douăzeci de ani de experienţă in colaborare cu echipe de dezvoltare de înaltă competenţă): de la duzele din ceramică Quadrijet cu nucleator pe coroana directoare până la controlul complet automat al tuturor componentelor. Dezvoltarea turnurilor și a braţelor poate fi considerată, de asemenea, o etapă fundamentală în industria producerii zăpezii. În ziua de astăzi, administrarea atentă a resurselor este obiectivul principal. De aceea, numele TechnoAlpin nu înseamnă doar calitate și fiabilitate, ci și durabilitate graţie eficienţei energetice.

Големият новаторски потенциал на ТехноАлпин (20-годишен опит, съчетан с екип от най-високо квалифицирани развойни специалисти) се проявява при вентилаторните машини - от 4-гнездовите керамични дюзи с нуклеатори до напълно автоматизираното управление. Крайъгълни камъни при производството на сняг бяха разработките на оръдия, монтирани върху кула и конзола. Най-важната цел днес е икономичното използване на ресурсите. В това отношение името на ТехноАлпин е гаранция не само за качество и надеждност, но и за трайна енергийна ефективност.

Τα κανόνια TechnoAlpin αποτελούν απόδειξη των δυνατών καινοτομιών της εταιρείας (συν 20 χρόνια εμπειρίας σε συνεργασία με εξέχουσες ομάδες ανάπτυξης): από τα κεραμικά ακροφύσια Quadrijet με πυρηνοποιητές στη στεφάνη του ακροφυσίου (μπεκ) έως τον πλήρη αυτόματο έλεγχο σε όλα τα εξαρτήματα. Τα μηχανήματα που έχουμε αναπτύξει σε πύργο και πύργο με βραχίονα (μπράτσο) αποτελούν ορόσημα στη βιομηχανία παραγωγής χιονιού. Στις μέρες μας, ο κύριος στόχος μας είναι η προσεκτική διαχείριση των πόρων. Για αυτόν τον λόγο, το όνομα TechnoAlpin εξέχει όχι μόνο για την ποιότητα και την αξιοπιστία, αλλά επίσης και για την ανταποδωτικότητα μέσω της ενεργειακής απόδοσης.


Lănci.

Lanzas. Ланци.

Στικ.


Por supuesto, todas las lanzas suministradas por TechnoAlpin llevan compresores sin aceite, nucleadores y vaporizadores de cerámica. La cabeza redonda de la lanza es una obra maestra de la ingeniería. La excelente transferencia de calor entre la cabeza de la lanza y la barra del vaporizador previene la formación de hielo incluso a temperaturas extremadamente bajas y con condiciones de viento adversas. La disposición de los vaporizadores se ha optimizado en las lanzas de la nueva serie V para lograr una salida de nieve incluso superior. Los controles se han simplificado, haciendo las nuevas lanzas extremadamente fáciles de usar.

Evident, toate lăncile de zăpadă furnizate de TechnoAlpin sunt prevăzute cu duze ceramice, nucleatori și compresoare fără ulei. Capul rotund al lăncii este o capodoperă de inginerie. Transferul optim de căldură între capul lăncii și arborele duzei previne formarea gheţii chiar și în condiţii de temperatură extrem de scăzute și de vânt potrivnic. Dispunerea duzelor a fost optimizată pentru lăncile din noua serie V, pentru o producţie mai mare de zăpadă. Comenzile au fost simplificate, făcând ca noile lănci să fie extrem de ușor de folosit.

Всички ланци на ТехноАлпин са снабдени с керамични дюзи, нуклеатори и безмаслени компресори. Голямо техническо постижение е кръглата глава на ланцето. Оптималното тразпределение на топлината между главата на ланцето и тялото на дюзата предотвратява заледяването при екстремен студ и неблагоприятни ветрове. Ланците от новата V-серия постигат по-ефективно заснежаване чрез оптимизирано разположение на дюзите. Употребата им е опростена, така че новите ланци са извънредно лесни за обслужване.

Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ότι όλα τα στικ παραγωγής χιονιού που προσφέρονται από την TechnoAlpin συνοδεύονται από κεραμικά ακροφύσια, πυρηνοποιητές και αντλίες ξηρής λειτουργίας. Η κυλινδρική κεφαλή του στικ αποτελεί αριστούργημα μηχανικής. Η βέλτιστη μεταφορά θερμότητας ανάμεσα στην κεφαλή του στικ και στον άξονα του ακροφυσίου αποτρέπει τον σχηματισμό πάγου ακόμη και σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες και αντίξοες συνθήκες ανέμου. Η διάταξη των ακροφυσίων έχει βελτιστοποιηθεί στα στικ στη νέα σειρά V για ακόμη υψηλότερη απόδοση στην παραγωγή χιονιού. Τα χειριστήρια έχουν απλοποιηθεί, κάνοντας τα νέα στικ εξαιρετικά φιλικά στη χρήση.


Vane.

Válvulas. Вентили.

Βαλβίδες.


La innivación suele implicar condiciones climáticas duras (frío y viento, cambios repentinos de tiempo) que suponen fuertes exigencias para los componentes del sistema. En el caso de las válvulas, la fiabilidad de funcionamiento y la seguridad se garantizan a través del uso de las válvulas de alta tecnología y máxima calidad TechnoAlpin, completamente automáticas, controladas con motor o con drenaje automático, dependiendo de los requisitos individuales del operador.

Producerea zăpezii implică, de obicei, condiţii climatice aspre (frig și vânt, schimbări bruște ale vremii), care pun la grea încercare componentele sistemului. Pentru a garanta siguranţa absolută în ceea ce privește vanele, TechnoAlpin a dezvoltat vanele high-tech de înaltă calitate – complet automate, reglabile în mod motorizat, cu drenaj automat, adaptate cerinţelor individuale ale operatorului.

Производството на сняг при екстремни условия (студ, вятър и буря) поставя високи изисквания към всички технически компоненти. За да се осигури абсолютна сигурност в областта на вентилите, ТехноАлпин разработи вентили с хай-тек качество за най-високи изисквания: моторизирано регулиране, напълно автоматично управление, с автоматично изпразване – според изискванията и необходимостта.

Η παραγωγή χιονιού τυπικά περιλαμβάνει αντίξοες καιρικές συνθήκες (κρύο και αέρα, ξαφνικές αλλαγές του καιρού) δημιουργώντας σοβαρές απαιτήσεις στα στοιχεία κατασκευής του συστήματος. Στην περίπτωση των βαλβίδων, η αξιοπιστία και η ασφάλεια της λειτουργίας διασφαλίζονται μέσω της χρήσης των υψηλής τεχνολογίας και κορυφαίας ποιότητας βαλβίδων TechnoAlpin – πλήρως αυτόματες, ελεγχόμενες με κινητήρα, με αυτόματη αποστράγγιση, ανάλογα με τις ατομικές απαιτήσεις του χειριστή.


Camine.

Fosas. Шахти.

Φρεάτια.


TechnoAlpin también ha desarrollado soluciones inteligentes para las fosas. Después de todo, deben ofrecer protección completa a todos los equipos y las conexiones de electricidad, agua y suministro de aire. Las fosas se diseñan con capacidad de carga para proporcionar un cimiento estable para las estructuras de los cañones de nieve. También son lo suficientemente grandes para permitir las actividades de mantenimiento. Después se lanzó al mercado la nueva fosa PE. Las excepcionales características de la construcción en sándwich son su sencillo montaje, su peso reducido y su mayor facilidad de uso.

TechnoAlpin a dezvoltat, de asemenea, soluţii inteligente pentru camine. Acestea trebuie să ofere o protecţie completă pentru toate mecanismele și racordurile pentru alimentarea cu curent electric, apă și aer. Camine sunt proiectate pentru a oferi fundaţia necesară unei stabilităţi absolute a tunului de zăpadă. Ele sunt, de asemenea, suficient de mari pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere. Apoi a fost lansat pe piaţă noul puţ PE. Caracteristicile remarcabile ale construcţiei de tip sandwich sunt asamblarea simplă, greutatea redusă și utilizarea mult mai ușoară.

ТехноАлпин има всестранно обмислено решение и за шахтите. В тях уредите и свързванията за ток, вода и въздух са защитени. Освен това, шахтите са проектирани така, че предлагат необходимия фундамент и изискваната стабилност за надстрояване с оръдия за сняг и ланци. В шахтите има място за сервизна работа. На пазара се появи и нов тип РЕшахти, на принципа на сандвич, които се характеризират с лесен монтаж, намалено тегло и лесно обслужване.

Η TechnoAlpin δημιούργησε ευρηματικές λύσεις και για τα φρεάτια. Σε τελευταία ανάλυση, πρέπει να προσφέρουν ολοκληρωτική προστασία για όλους τους μηχανισμούς και τις συνδέσεις για την παροχή ενέργειας, νερού και αέρα. Τα φρεάτια σχεδιάστηκαν με τη φέρουσα δυνατότητα να παρέχουν μια σταθερή βάση για τα συστήματα του κανονιού. Επίσης, είναι αρκετά μεγάλα για άνεση κατά τη συντήρηση. Επίσης, παρουσιάσαμε στην αγορά το νέο φρεάτιο PE. Τα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά της τρίστρωμης κατασκευής (sandwich construction) είναι η απλή συναρμολόγήση, το ελάχιστο βάρος και η βελτιστοποιημένη φιλικότητα προς το χρήστη.


ATASSplus - dezvoltare software.

ATASSplus - desarrollo de software. ATASSplus - разработване на софтуер. ATASSplus – ανάπτυξη λογισμικού.


ATASSplus (Automatic TechnoAlpin Snowmaking System) es el software de TechnoAlpin altamente funcional para la máxima comodidad de funcionamiento, además de la gestión sencilla y barata de las instalaciones de nieve artificial. El software se ha desarrollado internamente y tiene total flexibilidad para satisfacer las diferentes necesidades y condiciones de funcionamiento de las diferentes zonas del mundo. El software ATASSplus ofrece control y monitorización individual para todos los componentes del sistema, como los cañones de nieve y la estación de bombeo.

ATASSplus (Automatic TechnoAlpin Snowmaking System) este un software extrem de funcţional pentru gestionarea convenabilă, simplă și economică a instalaţiilor de mari dimensiuni. Software-ul a fost dezvoltat de tehnicienii noștri și poate fi adaptat pentru a satisface exigenţele și condiţiile de funcţionare din diferitele regiuni ale lumii. Software-ul ATASSplus oferă controlul individual și monitorizarea tuturor componentelor sistemului, precum tunurile de zăpadă și staţia de pompe.

ATASSplus (Автоматична ТехноАлпин Система Сняг) е завършена софтуерна програма за удобно, прегледно и икономично управление на отдалечени съоръжения. Софтуерът е разработен от наш отдел, което позволява напсване на регионални различия и необходимости. ATASS дава въззможност за индивидуално управление и наблюдение на всички компоненти, като оръдия за сняг, ланци и помпени станции.

Το λογισμικό συστήματος αυτόματης παραγωγής χιονιού ATASSplus (Automatic TechnoAlpin Snowmaking System) της TechnoAlpin διαθέτει υψηλή λειτουργικότητα για μέγιστη λειτουργική άνεση, απλή και οικονομική διαχείριση μεγάλων εγκαταστάσεων παραγωγής χιονιού. Το λογισμικό αναπτύχθηκε εντός της εταιρείας και διαθέτει πλήρη ευελιξία για την κάλυψη διαφόρων αναγκών και λειτουργικών συνθηκών σε πολλές περιοχές στον κόσμο. Το λογισμικό ATASSplus προσφέρει μεμονωμένο έλεγχο και παρακολούθηση σε όλα τα στοιχεία κατασκευής του συστήματος όπως τα κανόνια και το αντλιοστάσιο.


Depozit.

Almacén. Склад.

Αποθήκη.


TechnoAlpin ofrece seguridad en relación con el almacenamiento para todos los componentes de su instalación de nieve artificial y las máquinas individuales. Incluso para máquinas y sistemas instalados hace años, nuestro gran almacén tiene piezas de recambio listas para un envío instantáneo. Esto también aumenta el valor de nuestra oferta de servicio, que no sólo incluye el diagnóstico de averías, sino también una asistencia práctica y rápida.

TechnoAlpin asigură disponibilitatea pieselor de schimb pentru toate componentele instalaţiilor și utilajelor. Chiar pentru utilajele și sistemele instalate cu ani în urmă, în depozitul nostru se află piese de schimb gata de livrare. Astfel crește eficienţa serviciului nostru de asistenţă, care cuprinde nu numai diagnoza, ci și intervenţia rapidă în vederea reparaţiei.

ТехноАлпин гарантира сигурност за всички използвани компоненти при изработването на съоръженията и машините. В голям склад са на разположение части за машини и съоръжения, направени преди години, готови за доставка при заявяване. Това повишава значението на цялостния сервиз, който не само може да направи анализ на дефектите, но и да окаже помощ.

Η TechnoAlpin προσφέρει ασφάλεια όσον αφορά τα ανταλλακτικά για όλα τα εξαρτήματα της εγκατάστασης παραγωγής χιονιού που διαθέτετε, καθώς και για μεμονωμένα μηχανήματα. Ακόμη και για μηχανήματα και συστήματα που έχουν εγκατασταθεί πριν από χρόνια, η μεγάλη μας αποθήκη διαθέτει ετοιμοπαράδοτα ανταλλακτικά. Αυτό βελτιώνει ακόμη περισσότερο την αξία των υπηρεσιών που προσφέρουμε, στις οποίες δεν περιλαμβάνεται μόνο η διάγνωση βλαβών, αλλά και η γρήγορη πρακτική βοήθεια.


Turn de răcire.

Torre de refrigeración. Охладителна кула.

Πύργος ψύξης.


La temperatura del agua es uno de los factors clave del proceso de la tecnología de innivación. Utilizar agua a la temperatura ideal mejora el rendimiento de los cañones de nieve. Por ello, TechnoAlpin ha diseñado sus propias torres de refrigeración para utilizar con los sistemas de nieve artificial. Las torres de refrigeración de la gama “Cooltech” tienen un sistema de refrigeración tipo panal que funciona desviando el agua. Todos los componentes están diseñados para unas condiciones de trabajo extremas y pueden aguantar altas presiones.

Temperatura apei are un rol fundamental în procesul de producere a zăpezii. Utilizarea apei la temperatura ideală îmbunătăţește performanţa tunului de zăpadă. TechnoAlpin a proiectat, așadar, propriile sale turnuri de răcire pentru a fi utilizate cu sistemele de producere a zăpezii. Turnurile de răcire din gama „Cooltech” au un sistem de răcire de tip fagure, care funcţionează prin redirecţionarea apei. Toate componentele sunt proiectate pentru condiţii extreme de lucru și pot rezista la presiuni ridicate.

Температурата на водата за зснежаване е един от най- важните фактори за получаване на технически сняг. Работата на отделните снежни оръдия и ланци се оптимизира чрез използване на идеално темперирана вода. Затова ТехноАлпин разработи охладителни кули за изполване при заснежаване. Охладителната кула от серия “Cooltech” разполага със система от клетки , в която водата се охлажда чрез циркулация. Всички части на кулата издържат на високо налягане и са предвидени за екстремни условия.

Η θερμοκρασία του νερού είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες για τη διαδικασία της τεχνολογίας παραγωγής χιονιού. Η χρήση του νερού στην ιδανική θερμοκρασία βελτιώνει την απόδοση των μεμονωμένων κανονιών. Επομένως, η TechnoAlpin σχεδίασε τους δικούς της πύργους ψύξης για χρήση με τα συστήματα παραγωγής χιονιού. Οι πύργοι ψύξης της σειράς «Cooltech» διαθέτουν κυψελωτό σύστημα ψύξης, το οποίο λειτουργεί ανακατευθύνοντας το νερό. Όλα τα εξαρτήματα σχεδιάζονται για ακραίες συνθήκες λειτουργίας και μπορούν να αντέξουν υψηλές πιέσεις.


Staţia de pompare.

Estación de bombeo. Помпена станция.

Αντλιοστάσιο.


La estación de bombeo es uno de los componentes del sistema de nieve artificial que requiere una atención personalizada. El agua procedente de una reserva de nivel superior se entrega naturalmente sin presión, mientras que el agua procedente de un riachuelo situado hacia el valle requiere un impulso de presión para la distribución al sistema El departamento de ingeniería de TechnoAlpin realiza un análisis preciso del caso individual y diseña el sistema para adaptarse a los parámetros. TechnoAlpin tiene años de experiencia en la difícil tarea de convertir la teoría en práctica.

Staţia de pompare este o componentă care trebuie să fie adaptată perfect fiecărei instalaţii de producere a zăpezii. Dacă apa provine dintr-un rezervor aflat la înălţime este în mod natural sub presiune, iar dacă apa provine dintr-un pârâu care curge la vale, trebuie adusă la o presiune ridicată pentru a fi distribuită în sistem. Departamentul de Inginerie TechnoAlpin efectuează o analiză precisă pentru fiecare caz în parte și stabilește dimensiunea necesară a fiecărui sistem. TechnoAlpin are o îndelungată experienţă în ceea ce privește sarcina complexă de transpunere a teoriei în practică.

Помпените станции спадат към най-индивидуалните части на заснежаващите инсталации. Ако водата идва от високо разположено водохранилище, тя е с високо налягане. Обратно, на вода от ниско разположен поток трябва да се предаде налягане. Инженерингът на ТехноАлпин извършва точни анализи и определя необходимото оразмеряване на системата. ТехноАлпин се справя със сложните задачи на приложението по най- добрия начин..

Το αντλιοστάσιο είναι ένα από τα στοιχεία κατασκευής του συστήματος παραγωγής χιονιού που απαιτεί συγκεκριμένες ενέργειες κατά περίπτωση. Το νερό που έρχεται από δεξαμενή που βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο διανέμεται με φυσικό τρόπο υπό πίεση, ενώ το νερό που έρχεται από ρυάκι στην κοιλάδα απαιτεί ενίσχυση στην πίεση για διανομή στο σύστημα. Το τμήμα μηχανικής της TechnoAlpin εκτελεί μια ακριβή ανάλυση σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά και σχεδιάζει το σύστημα ώστε να ανταποκρίνεται στις παραμέτρους. Η Techno-Alpin διαθέτει χρόνια εμπειρίας στο δύσκολο έργο της μετατροπής της θεωρίας σε πράξη.


Staţia de compresoare.

Estación de compresión. Компресорна станция.

Συμπιεστές αέρα.


Para el suministro de aire, TechnoAlpin utiliza compresores a la vanguardia que incorporan tecnología de procesamiento del aire. El aire se debe enfriar a la temperatura adecuada para lograr la máxima eficiencia de innivación. Esto implica experiencia y competencia en la puesta a punto de los diferentes componentes. Y los miembros de nuestro departamento de ingeniería son maestros en su trabajo.

Pentru alimentarea cu aer, TechnoAlpin utilizează compresoare realizate conform celor mai moderne rezultate ale tehnologiei de procesare a aerului. Aerul trebuie să fie răcit la temperatura corectă pentru a avea un randament optim la producerea zăpezii. Aceasta presupune experienţă și calificare în reglarea diferitelor componente. Iar inginerii noștri sunt adevăraţi stăpâni pe meseria lor.

ТехноАлпин използва при осигуряването на въздух най-модерните компресори с напреднала техника за пречистване на въздуха. Максимална ефективност при производството на сняг може да се постигне само при охлаждане на въздуха до оптималната температура. Това е игра с компонентите, която нашият инженеринг виртуозно владее.

Για την παροχή αέρα, η TechnoAlpin χρησιμοποιεί συμπιεστές τελευταίας τεχνολογίας ενσωματώνοντας μια ώριμη τεχνολογία επεξεργασίας αέρα. Ο αέρας πρέπει να ψυχθεί στη σωστή θερμοκρασία για βέλτιστη απόδοση παραγωγής χιονιού. Αυτό περιλαμβάνει εμπειρία και δεξιότητα στον λεπτό σχεδιασμό των διαφόρων εξαρτημάτων. Οι άνθρωποι του τμήματος μηχανικής είναι ειδήμονες στον τομέα τους.


Logistica şi instalarea.

Logística e instalación. От логистиката до монтажа.

Logistics και εγκατάσταση.


TechnoAlpin está presente en todos los continentes. Nuestra logística avanzada nos permite mantener un suministro excelente con todos los clientes. La instalación y la supervisión de la estación de esquí son otra disciplina de TechnoAlpin creada para facilitarle la vida a nuestros clientes. Para el trabajo de instalación en la estación, nos apoyamos en subcontratistas con una trayectoria probada, desde el envío hasta el montaje final, incluyendo la ayuda de un helicóptero.

TechnoAlpin este prezent pe toate continentele. Logistica noastră avansată ne permite să asigurăm aprovizionarea optimă a tuturor clienţilor. Pentru siguranţa dumneavoastră, instalarea și supervizarea sunt în sarcina TechnoAlpin. Pentru executarea instalării ne folosim de subcontractanţi aleși - de la expediere la asamblarea finală, până la folosirea elicopterului.

ТехноАлпин е представена на всички континенти. Нашият прецизен отдел по логистика установява, как всички кленти могат да бъдат обслужени по най- добрия начин. За тяхна сигурност ТехноАлпин е превърнала дори и квалифицирания монтаж и контрола на цялостната монтажна дейност в основна дисциплина. За са привлечени редица подбрани подизпълнители, които ни подкрепят от доставката, през изпълнението до ползването на хеликоптери.

Η TechnoAlpin βρίσκεται σε κάθε ήπειρο. Η προηγμένη μας ικανότητα στη διαχείριση-διακίνηση μας δίνει τη δυνατότητα να διατηρούμε τον καλύτερο δυνατό εφοδιασμό σε όλους τους πελάτες. Η εγκατάσταση και η επιτόπια επίβλεψη είναι άλλες δύο αρχές της TechnoAlpin που καθησυχάζουν τους πελάτες μας. Για την επιτόπια εργασία της εγκατάστασης χρησιμοποιούμε υπεργολάβους με αποδεδειγμένο ιστορικό – από την αποστολή έως την τελική συναρμολόγηση, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης με ελικόπτερο.


TechnoAlpin international: +39 0471 550 534 · service@technoalpin.com

Serviciul pentru Clienţi este o prioritate esenţială.

La atención al cliente es la prioridad máxima. Сервизът е много важен. Η εξυπηρέτηση πελατών είναι βασική προτεραιότητα.


Los ingenieros de TechnoAlpin son

Inginerii de la TechnoAlpin sunt dispo-

Сервизните техници на ТехноАл-

Οι μηχανικοί εξυπηρέτησης της Techno-

flexibles y están listos para viajar y tra-

nibili și sunt gata să se deplaseze imediat la

пин са гъвкави и когато има проблеми

Alpin έχουν ευέλικτες ώρες και είναι έτοιμοι να

bajar inmediatamente en la estación para

faţa locului pentru a rezolva orice probleme

пътуват веднага до всяко кътче. Освен

ταξιδέψουν και να σας επισκεφτούν αμέσως για

solucionar cualquier problema. También

care s-ar putea ivi. Există, de asemenea, un

това, в седалището на фирмата в Бо-

να επιλύσουν οποιαδήποτε προβλήματα. Επίσης,

hay un centro de atención al cliente en

centru de asistenţă pentru clienţi la sediul

цен има сервизен център, който отго-

υπάρχει ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών στα

la sede central de Bolzano que se ocupa

din Bolzano care se ocupă cu sesizările

варя на въпроси от различни области.

κεντρικά γραφεία στην πόλη Μπολτζάνο (Bolzano)

de resolver dudas relacionadas con varios

privind mai multe departamente. Personalul

Специалистите от сервиза са винаги

στην Ιταλία, το οποίο ασχολείται με ερωτήματα που

departamentos. El personal de atención al

de la serviciul pentru clienţi din Bolzano este

на разположение чрез гореща линия.

σχετίζονται με διάφορα τμήματα. Το προσωπικό

cliente de Bolzano siempre está disponible

întotdeauna disponibil prin intermediul unei

Част от сервиза е и склад за резервни

της εξυπηρέτησης πελατών στο Μπολτζάνο είναι

telefónicamente. Una parte del centro de

linii telefonice directe. O parte a centrului

части, който има собствено управле-

πάντα διαθέσιμο στην ανοικτή τηλεφωνική γραμμή.

atención al cliente se dedica al almacén de

de asistenţă pentru clienţi privește depozi-

ние. По този начин се спестява време

Ένα μέρος του κέντρου εξυπηρέτησης πελατών

piezas de recambio, administrado por un

tul de piese de schimb, care este gestionat

при поръчка на резервни части. Всич-

ασχολείται με την αποθήκη ανταλλακτικών, την

equipo específico, lo que significa no tener

de o echipă specială. Aceasta înseamnă că

ко това гарантира бързо и надеждно

οποία διαχειρίζεται ειδική ομάδα. Αυτό σημαίνει

que esperar cuando se hacen pedidos de

nu trebuie să așteptaţi atunci când faceţi o

обслужване на всички клиенти по це-

ότι δεν υπάρχει αναμονή όταν πραγματοποιείτε

compra. Todos estos factores se combinan

comandă. Acești factori garantează servicii

лия свят. При сервиза ТехноАлпин от-

παραγγελίες. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνδυάζο-

para garantizar un servicio rápido y fiable

rapide și de încredere pentru toţi clienţii din

дава голямо значение на трайността.

νται ώστε να εγγυηθούν τη γρήγορη και αξιόπιστη

para los clientes de todo el mundo. Al mis-

întreaga lume. În același timp, TechnoAlpin

Всички извършени сервизни дейности

εξυπηρέτηση για όλους τους πελάτες σε όλο τον

mo tiempo, TechnoAlpin da una gran impor-

acordă o mare importanţă durabilităţii pe

се гарантират с години.

κόσμο. Ταυτόχρονα, η TechnoAlpin προσδίδει με-

tancia a la sostenibilidad a largo plazo.

termen lung.

γάλη σημασία στην μακρόχρονη βιωσιμότητα.


KESSU OY

SNOWTECH AB

TA RUSSIA TA USA/CANADA

TA DEUTSCHLAND TA SCHWEIZ WEIZ W EIZZ TA FRANCE

CASLI

TA EAST EUROPE PE

HAE IN COMMERCE POLTAVA SKI

PARSIAN WIN.TECH

TA AUSTRIA TEHNOUNION RADOVANOVICH VIC CH C H TA BOZEN

MELCHERS TECHEXPORT

NIPPON N I CABLE

TA ROMANIA A X ALEX

MONTE NOULIKAS IILKER IL L CUMBUL

SKIARE PTY LTD TA AUSTRALIA HARDT Y ASOC.

W W W.T E C H N OA L P I N .C O M

SnowSolutions_spa_rom_bul_gr  

Snow Solutions our snow is your success Consiliere şi proiectare. Съветване и проектиране. Συμβουλές και προγραμματισμός. Inginerie şi produ...