Page 1

Snow Solutions our snow is your success


Neuvot ja suunnittelu.

Handledning och planering. Rådgivning og prosjektering.

Консультирование и проектирование.


Syftet med vårt arbete är snötillverkning med perfekta resultat. Vi börjar med förberedande samtal – för att definiera installationens storlek samt era specifika krav. Lokala faktorer studeras och diskuteras på plats. Vårt stora planeringsteam utvecklar sedan förberedande planer och producerar systemets designdokument. En formell presentation med efterföljande diskussioner, modifieringar och godkännande av den slutliga översiktsplanen – med iakttagande av alla existerande systemkomponenter – förbereder grunden för projektets genomförande.

Tavoitteemme on tuottaa lumea täydellisin tuloksin. Aloitamme suunnittelulla – määrittääksemme asennuksen koon ja erityiset tarpeet. Paikalliset tekijät tutkitaan ja niistä keskustellaan paikan päällä. Suuri suunnittelutiimimme laatii sen jälkeen alustavat suunnitelmat ja järjestelmää koskevat asiakirjat. Muodollinen esittely, keskustelut, muutokset ja lopullisen suunnitelman hyväksyntä – jossa huomioidaan kaikki olemassa olevat järjestelmäosat – toimivat projektin toteutusvaiheen pohjana.

Målet vårt er snøproduksjon med perfekt resultat. Vi starter med en orienterende samtale, størrelsesorden på anlegget og kundens forestillinger. Lokale forhold blir registrert og diskutert på stedet. Prosjekteringsavdelingen utvikler deretter forstudier og detaljplaner med dokumentasjon. Deretter fører presentasjon, diskusjoner, tilpasninger og godkjenning av den endelige planen, som tar hensyn til eksisterende anlegg, til prosjektgjennomføringsfasen.

Наша цель — создание безупречного снежного покрова. Мы общаемся с клиентами, чтобы понять их ожидания и масштабы проекта. Обсуждаем и непосредственно на месте изучаем региональные особенности. Проектный отдел предлагает черновые варианты предварительных и детализированных расчетов. Презентации, обсуждения, внесение поправок и утверждение расширенного генерального плана с учетом всех имеющих значение нюансов сменяются этапом реализации проекта.


Tekniikka ja tuotanto.

Konstruktion och produktion. Utvikling og produksjon.

Разработка и производство.


Forskning och Utveckling utgör basen för TechnoAlpins unika position på dagens marknad. Vår utvecklingsavdelning ligger bakom en mängd innovationer - och ett motsvarande antal patent. Prototyper byggs och undergår svåra tester under realistiska arbetsförhållanden. En sista kontroll på provningsanläggningen försäkrar att alla komponenter fungerar i överensstämmelse med våra höga standarder. Sedan kan de nya maskinerna förenas med de tusentals högklassiga snökanoner och torn som nu framgångsrikt används på fjäll över hela världen.

Tutkimus ja kehitys tarjoaa pohjan TechnoAlpin-yhtiön ainutkertaiselle asemalle lumetusmarkkinoilla. Tekniikkaosastomme ansiosta olemme luoneet lukuisia innovaatioita – ja saaneet useita patentteja. Prototyypit rakennetaan ja ne testataan huolellisesti realistisissa käyttöolosuhteissa. Testausjärjestelmän viimeinen tarkastus takaa, että kaikki osat täyttävät korkeat standardimme. Uudet koneet voidaan liittää tämän jälkeen tuhansiin korkeatasoisiin puhallintykkeihin ja lanceihin, jotka ovat käytössä ja toimivat erinomaisesti vuorilla kaikkialla maailmassa.

Forskning og utvikling danner grunnlaget for TechnoAlpins unike posisjon på markedet. Vår tekniske avdeling har utviklet og patentert en rekke innovasjoner. Fra prototyper og praktisk erfaring oppstår det serieproduksjonsklare produkter. Deretter kommer en ny maskintype i produksjon. En siste sjekk i testanlegget gir sikkerhet for at alle komponenter oppfyller de strenge kravene vi stiller. Tusenvis av viftekanoner og snølanser blitt produsert og levert siden selskapet ble etablert.

Именно исследования и разработки обеспечивают уникальное положение TechnoAlpin на рынке. Техническим отделом компании созданы и запатентованы многочисленные инновации. Из прототипов и практического опыта рождается готовность к серийному изготовлению. Именно так новый тип оборудования поступает в производство. Окончательная проверка испытываемой установки дает уверенность в том, что все ее компоненты обеспечат достойный результат. Производственные цеха компании с момента ее основания выпустили уже многие тысячи высококачественных вентиляторных снегогенераторов и снежных ружей.


Puhallintykit.

Fläktkanoner. Viftekanoner.

Вентиляторные снегогенераторы.


TechnoAlpins fläktkanoner är bevis på företagets innovationskrafter (plus tjugotvå års erfarenhet i samarbete med ledande utvecklingsteam): från de keramiska Quadrijet-munstyckena med nukleatorer på munstycksringen till full automatisk kontroll av alla komponenter. Vår utveckling vad gäller torn- och armmontage är ytterligare milstolpar inom snötillverkningsindustrin. Nuförtiden är det främsta målet en noggrann vård av resurser. Det är därför namnet TechnoAlpin inte bara står för kvalitet och tillförlitlighet utan även för hållbarhet genom energieffektivitet.

TechnoAlpin-yhtiön puhallintykit ovat todiste yhtiön innovatiivisesta vahvuudesta (sekä 20 vuoden yhteistyökokemuksesta kehitystiimien kanssa): keraamisista Quadrijetsuuttimista, joiden suutinrenkaassa on ydinosat, kaikkien osien täysin automaattiseen ohjaukseen. Tornija varsiasennuksien kehitystyömme ovat lumentekoalan virstanpylväitä. Nykyään ensisijainen tavoitteemme on resurssien tarkka hoito. Siksi nimi TechnoAlpin tarkoittaa laatua ja luotettavuutta sekä energiatehokkuudella saavutettua kestävyyttä.

TechnoAlpins snøkanoner er bevis på selskapets innovative potensial (20 års erfaring paret med team med den aller høyeste utviklingskompetansen): Fra Quadrijet keramiske dyser med nukleatorer på munnstykkeringen til helautomatisk styring av alle komponenter. Allerede utviklingen av tårn og armer var milepæler innen snøproduksjon. Bærekraftig forvaltning av ressursene er i dag et overordnet mål. Derfor står navnet TechnoAlpin ikke bare for kvalitet og pålitelighet, men også for bærekraft gjennom energieffektivitet.

В вентиляторных снегогенераторах заключен большой инновационный потенциал TechnoAlpin (20-летний опыт в сочетании с командой специалистов, обладающих максимальной компетенцией в сфере развития): от керамических форсунок Quadrijet с нуклеаторами на кольце распыления до полностью автоматизированного управления всеми элементами. Даже разработки опор и поворотных консолей были прорывом в сфере искусственного производства снега. Бережное обращение с ресурсами является сегодня главной целью. И поэтому имя TechnoAlpin означает не только качество и надежность, но и долговечность благодаря энергоэффективности.


Lancet.

Lansar. Lanser.

Снежные ружья.


Alla snölansar från TechnoAlpin levereras naturligtvis med keramikmunstycken, nukleatorer och oljefria kompressorer. Det rundade lanshuvudet är ett tekniskt mästerverk. Den optimala värmeöverföringen mellan lanshuvud och munstyckets skaft förhindrar att is bildas även i mycket låga temperaturer med ogynnsamma vindar. Munstyckenas placering på lansarna i den nya V-serien har optimerats för ännu större snöproduktion. Kontrollerna har förenklats och gjort lansarna mycket användarvänliga.

On sanomattakin selvää, että kaikki TechnoAlpin-yhtiön toimittamat lancet on varustettu keraamisilla suuttimilla, ydinosilla ja öljyttömillä kompressoreilla. Pyöreä lancen pää on pitkälle kehittynyt tekninen mestariteos. Lancen pään ja suuttimen akselin välinen optimaalinen lämmönsiirto estää jään muodostumisen jopa erittäin alhaisissa lämpötiloissa ja voimakkaissa tuuliolosuhteissa. Suutinkokoonpano on optimoitu lanceihin uudessa V-sarjassa entistä suurempaa lumen tuottoa varten. Ohjaimet on yksinkertaistettu, minkä ansiosta uudet lancet ovat erittäin käyttäjäystävällisiä.

Selvsagt leveres også alle snølansene fra TechnoAlpin med keramiske dyser, nukleatorer og oljefrie kompressorer. Det runde lansehodet er et mesterverk av ingeniørkunst. Den optimale varmeoverføringen mellom lansehodet og munnstykkeenheten hindrer isdannelser, selv i ekstrem kulde og ugunstige vindforhold. Plasseringen av dysene har blitt optimalisert på lansene i den nye V-serien for å gi enda større snøproduksjon. Håndteringen er blitt forenklet, noe som gjør de nye lansene meget brukervennlige.

Разумеется, все снежные ружья TechnoAlpin оснащены керамическими форсунками, нуклеаторами и безмасляными компрессорами. Настоящий технический шедевр - круглая распыли - тельная «голова». Оптимальная теплопередача между распылительной «головой» и корпусом форсунки предупреждает обледенение при самом сильном морозе и неблагоприятных ветровых условиях. Благодаря оптимизированному расположению форсунок ружья новой серии V демонстрируют очень высокую производительность. Методы работы с ними были упрощены, благодаря чему новые ружья отличаются особым удобством для пользователя.


Venttiilit.

Ventiler. Ventiler.

Клапаны.


Snötillverkningen involverar vanligen stränga klimatförhållanden (kyla och vind, plötsliga väderförändringar) som ställer hårda krav på systemets komponenter. När det gäller ventiler, säkerställs driftsäkerhet och personsäkerhet genom att TechnoAlpins högteknologiska kvalitetsventiler används – de är helt automatiska, drivs av motorer och har automatisk dränering, beroende på operatörens individuella krav.

Lumentekoon liittyvät usein ankarat ilmasto-olosuhteet (pakkanen ja tuuli, äkkinäiset säämuutokset), jotka asettavat suuret vaatimukset järjestelmäosille. Venttiilien kohdalla toiminnallinen luotettavuus ja turvallisuus taataan käyttämällä TechnoAlpin-yhtiön korkealuokkaisia venttiilejä – ne ovat täysin automaattisia, moottoriohjattuja ja niissä on automaattinen tyhjennys käyttäjän yksittäisistä vaatimuksista riippuen.

Snøproduksjon medfører normalt ekstreme klimatiske forhold (kulde, vind og vær) som stiller store krav til de tekniske komponentene. For å gi absolutt sikkerhet når det gjelder ventiler, har TechnoAlpin utviklet teknisk avanserte kvalitetsventiler som oppfyller de strengeste krav: motorregulering, helautomatisk styring med automatisk tømming, alt etter individuelle krav og behov.

Экстремальные условия использования снегогенераторов (холод, ветер, осадки) предъявляют крайне жесткие требования ко всем техническим компонентам. Для обеспечения абсолютной надежности клапанов компания TechnoAlpin разработала высокотехнологичные решения для самых сложных условий: регулируемый привод, полностью автоматическое управление с автоматическим опорожнением — по команде или по мере необходимости.


Kaivot.

Brunnar. Kummer.

Колодцы.


TechnoAlpin har utvecklat intelligenta lösningar även för brunnar. De erbjuder fullt skydd för alla teknisk utrustning samt anslutningar för elektricitet, vatten och lufttillförsel. Brunnarna är konstruerade med en bärförmåga som ska ge ett stabilt underlag åt snökanonens olika delar. De är också stora nog så att ett bekvämt underhållsarbete kan utföras. För inte så länge sedan lanserades den nya PE-brunnen på marknaden. De stora fördelarna med sandwichkonstruktionen är dess enkla montering, låga vikt och en förbättrad användarvänlighet.

TechnoAlpin on kehittänyt älykkäitä ratkaisuja myös kaivoja varten. Niiden on tarjottava täydellinen suoja kaikille varusteille ja virtakytkennöille, veden- ja ilmansyötölle. Kaivot on suunniteltu riittävän kantaviksi vakaan alustan tarjoamiseksi lumitykeille. Ne ovat myös riittävän suuria huoltotoimenpiteiden sujuvaa suorittamista varten. Markkinoille lanseerattiin myös uusi PE-kaivo. Sen kerrosrakenteen ainutkertaisiin ominaisuuksiin kuuluu yksinkertainen kokoonpano, alhainen paino ja parannettu käyttäjäystävällisyys.

TechnoAlpin har også utviklet gjennomtenkte løsninger for de tekniske kummer. Der er alt teknisk utstyr og tilkoblinger til strøm, vann og luft godt beskyttet. Dessuten er de tekniske sjaktene konstruert slik at de danner et fundament med nødvendig stabilitet for snøkanoner. De tekniske sjaktene er også store nok til å utføre vedlikeholdsarbeid. PE-sjakten er ny på markedet. Sandwichkonstruksjon er kjennetegnet av enkel montering, lav vekt og utmerket brukervennlighet.

Даже колодцы TechnoAlpin представляют собой тщательно продуманные решения. Все используемые здесь устройства и разъемы систем электро-, водоснабжения и подачи воздуха имеют надежную защиту. Помимо этого колодцы разработаны таким образом, чтобы быть надежным фундаментом для всех сооружений снегогенераторов и обеспечивать необходимую стабильность. В колодцах предусмотрено свободное место для выполнения работ по обслуживанию. Новинкой на рынке является колодец из полиэтилена. Многослойная составная конструкция отличается простотой монтажа, незначительным весом и удобством для пользователя.


ATASSplus – ohjelmiston kehitys.

ATASSplus - programutveckling. ATASSplus programvareutvikling. ATASSplus – разработка программного обеспечения.


ATASSplus (Automatic TechnoAlpin Snowmaking System) är TechnoAlpins mycket funktionella dataprogram för maximal driftbekvämlighet och enkel och ekonomisk hantering av stora konstsnöanläggningar. Programmet utvecklades inom företaget och har en mycket stor flexibilitet för att tillgodose olika behov och arbetsförhållanden i olika delar av världen. ATASSplus-programmet erbjuder individuell kontroll och övervakning för alla systemkomponenter, såsom snökanoner och pumpstationer.

ATASSplus (Automatic TechnoAlpin Snowmaking System) on TechnoAlpin-yhtiön erittäin toimiva ohjelmisto maksimaalista käyttömukavuutta varten, se mahdollistaa suurien lumetusjärjestelmien yksinkertaisen ja taloudellisen hallinnan. Ohjelmisto kehitettiin yhtiön sisäisesti ja se on erittäin joustava eri tarpeisiin ja käyttöolosuhteisiin eri puolilla maailmaa. ATASSplusohjelmisto mahdollistaa kaikkien järjestelmäosien, kuten lumitykkien ja pumppuaseman, riippumattoman ohjauksen ja tarkkailun.

ATASSplus (automatisk TechnoAlpin snøproduksjonssystem) er det omfattende programmet som gir bekvem, oversiktlig og økonomisk styring av omfattende snøproduksjonsanlegg. Programvaren er egenutviklet og har full fleksibilitet til å tilpasses til ulike behov og rammebetingelser på ulike steder. ATASSplus-programvaren gir mulighet for individuell styring og overvåking av alle systemkomponentene, for eksempel snøkanoner og pumpestasjoner.

ATASSplus (Automatic TechnoAlpin Snow making System) — комплексное программное обеспечение для удобного, наглядного и экономичного управления установок дальнего радиуса действия. Программа была разработана одним из отделов компании, что позволяет великолепно согласовывать ее с региональными различиями и потребностями. Программа ATASSplus позволяет индивидуально

контролировать

все

компоненты установки, в частности, снегогенераторы или насосные станции, и управлять ими.


Varasto.

Lager. Lager.

Склад.


TechnoAlpin erbjuder trygghet med avseende på reservdelar till alla komponenter i din konstsnöanläggning samt för enskilda maskiner. Även för maskiner och system som installerats för flera år sedan har vårt varuhus reservdelar färdiga för omedelbar leverans. Detta förbättrar ytterligare värdet på vårt tjänsteutbud som inte bara omfattar feldiagnos, utan även snabb och skicklig assistans.

TechnoAlpin tarjoaa lumetusjärjestelmän ja yksittäisten laitteiden kaikkien varaosien luotettavan saatavuuden. Vaikka laitteet ja järjestelmät olisi asennettu vuosia sitten, suuressa varastossamme on varaosia välitöntä toimitusta varten. Se parantaa edelleen huoltopalvelumme arvoa, joka sisältää vianmäärityksen lisäksi nopean toimituksen.

TechnoAlpin tilbyr sikkerhet med hensyn til reservedeler til alle komponentene i anlegget og maskinene. I vårt store lager fi nnes det også deler til maskiner og anleggskomponenter som ble bygget for fl ere år siden. Dette øker verdien på serviceytelsene vi tilbyr på stedet, som inkluderer ikke bare feilsøking og –diagnose, men raskt hjelp til utbedring.

Компания TechnoAlpin предоставляет гарантии на все применяемые в производстве снегогенераторов и комплексного оборудования компоненты. На большом складе компании хранятся доступные при первой необходимости детали генераторов и установок, произведенных много лет назад. Это дополнительно увеличивает ценность комплексного обслуживания, предполагающего не только анализ неисправностей, но и способного немедленно оказать необходимую помощь.


Jäähdytystorni.

Kyltorn. Kjøletårn.

Градирня.


Vattentemperaturen är en avgörande faktor i snötillverkningprocessen. Om vattnet som används har en idealisk temperatur, förbättras de individuella snökanonernas prestanda. TechnoAlpin har därför konstruerat sitt eget kyltorn som kan användas med konstsnösystem. Kyltornen i Cooltech-serien har en cellstruktur som kyler ned vattnet genom att omdirigera det. Alla komponenter är konstruerade för extrema arbetsförhållanden och håller för höga tryck.

Veden lämpötila on yksi lumetusteknologian tärkeimmistä tekijöistä. Ihanteellisessa lämpötilassa olevan veden käyttäminen parantaa yksittäisten lumitykkien suorituskykyä. TechnoAlpin on kehittänyt erityiset jäähdytystornit lumetusjärjestelmiin. “Cooltech”-valikoiman jäähdytystorneissa on hunajakennotyyppinen jäähdytysjärjestelmä, joka toimii suuntaamalla veden uudelleen. Kaikki osat on suunniteltu ääriolosuhteita varten ja ne kestävät korkeita paineita.

Temperaturen på vannet som snøen lages av, er en av de viktigste faktorene i prosessen med produksjon av teknisk snø. Ved å benytte optimalt temperert vann optimeres ytelsen til de enkelte snøgeneratorene. TechnoAlpin har derfor utviklet egne kjøletårn til bruk med snøproduksjonsanlegg. Kjøletårnene i “Cooltech”-serien har en cellekonstruksjon hvor vannet blir nedkjølt ved å omdirigeres. Alle komponentene er konstruert for ekstreme bruksforhold og tåler høyt trykk.

Температура воды представляет собой один из наиболее важных факторов искусственного оснежения. Использование доведенной до идеальной температуры воды позволяет оптимизировать производительность отдельных снегогенераторов. Компания TechnoAlpin разработала собственные градирни, предназначенные для использования в снегогенерирующих установках. Градирни серии Cooltech имеют ячеистую структуру, в которой вода охлаждается за счет изменения направления течения. Все компоненты системы рассчитаны на работу в экстремальных условиях и способны выдерживать высокое давление.


Pumppaamo.

Pumpstation. Pumpestasjon.

Насосная станция.


Pumpstationen är en av komponenterna i ett konstsnösystem som kräver specialanpassad tillsyn. Kommer vattnet t.ex. från en högre belägen reservoar levereras vattnet med ett naturligt tryck, medans en älv nere i dalen måste ha en tryckhöjning för att kunna leverera vatten till systemet. TechnoAlpins utvecklingsavdelning utför en noggrann analys av det individuella fallet och konstruerar systemet så att det matchar alla parametrar. TechnoAlpin har många års erfarenhet av den svåra uppgiften att omvandla teori till praktik.

Pumppaamo kuuluu lumetusjärjestelmään ja se vaatii erityistä huomiota. Korkeammalla tasolla olevasta säiliöstä tuleva vesi virtaa luonnollisesti paineenalaisena, kun taas alhaalta laaksosta purosta tuleva vesi vaatii paineenlisäyksen järjestelmään syöttöä varten. TechnoAlpin-yhtiön koneenrakennusosasto analysoi yksittäisen tapauksen tarkasti ja suunnittelee järjestelmän parametrien mukaan. TechnoAlpinyhtiöllä on vuosien kokemus teorien muuttamisesta käytännöksi.

Pumpestasjonen er en av de mest spesielle komponentene i et snøproduksjonsanlegg. Hvis vannet hentes fra et reservoar som ligger høyere, leveres vannet med et naturlig trykk. Vann fra en bekk nede i dalen krever imidlertid en innretning som øker trykket. TechnoAlpins tekniske avdeling utfører grundige analyser i hvert enkelt tilfelle og konstruerer dimensjonering som passer til forholdene. TechnoAlpin har mange års erfaring med å tilpasse anlegg slik at de oppfyller vanskelige krav.

Насосная станция — это один из наиболее важных «индивидуальных» компонентов снегогенерирующей системы. Если вода подается из расположенного выше резервуара, имеется преимущество возникающего давления. Вода же из протекающего на равнине ручья должна закачиваться в систему снизу вверх под высоким давлением. Технический отдел TechnoAlpin выполняет точный анализ и проводит расчет необходимых параметров системы. Компания TechnoAlpin наилучшим образом подготовлена к столь сложным задачам.


Kompressorihuone.

Kompressorstation. Kompressorstasjon.

Компрессорная станция.


För luftförsörjning använder sig TechnoAlpin av moderna kompressorer med beprövad luftbehandlingsteknik. Luften måste vara avkyld till exakt rätt temperatur för optimal snötillverkning. Detta kräver erfarenhet och skicklighet vid finjustering av olika komponenter. Och våra tekniker är mästare i sitt fack.

Ilmansyöttöä varten TechnoAlpin käyttää pitkälle kehitettyjä kompressoreja, jotka toimivat ensiluokkaisella ilmankäsittelyteknologialla. Ilma tulee jäähdyttää oikeaan lämpötilaan optimaalista lumetustehokkuutta varten. Se vaatii eri osien hienosäätöön liittyvää kokemusta ja taitoja. Ja tekninen henkilöstömme edustaa alansa huippua.

TechnoAlpin bruker de mest moderne kompressorene på markedet med utprøvd luftbehandlingsteknologi. Luften må nedkjøles til riktig temperatur for å gi optimal virkningsgrad i snøproduksjonen. Det krever erfaring og dyktighet å finjustere de ulike komponentene. Og vår ingeniører er mestere i denne kunsten.

Для подачи воздуха компания TechnoAlpin использует современнейшие компрессоры и совершенное оборудование для его подготовки. Только охлаждение воздуха до оптимальной температуры позволяет достичь максимальной эффективности снегогенераторов. Тут нужно очень умело сочетать отдельные компоненты, и наш технический отдел справляется с этим мастерски.


Logistiikka ja asennus.

Logistik och installation. Fra logistikk til montering.

Доставка и монтаж.


TechnoAlpin är verksamma i alla världsdelar. Vår avancerade logistik gör att vi kan tillgodose alla kunder på optimalt sätt. Installation och projektansvar på plats är ett annat av TechnoAlpins uppdrag, som avbelastar våra kunder. För installation på plats använder vi oss av underleverantörer med dokumenterad erfarenhet – från spedition till slutlig montering inklusive support med helikopter.

TechnoAlpin toimii kaikissa maanosissa. Pitkälle kehittynyt logistiikkamme mahdollistaa optimaalisten toimituksien ylläpitämisen. TechnoAlpin tarjoaa myös asennus- ja käyttökohteen valvontapalvelun, joiden avulla asiakkaat voivat olla täysin huoletta. Käyttökohteen asennuksessa toimivat alihankkijat käyttävät hyväksi todettuja jäljitysjärjestelmiä – toimituksesta lopulliseen asennukseen, mukaan lukien helikopterituki.

TechnoAlpin er til stede på alle kontinentene i verden. Vår avanserte logistikk gjør oss i stand til å sørge for optimale forsyninger til alle kunder. Fagkyndig montering og tilsyn med anlegget er et annet område hvor TechnoAlpin skaper sikkerhet for kundene. Ved realiseringen av anlegget styrer vi en rekke utvalgte underentreprenører: fra transport via monteringsarbeider til bruk av helikopter.

Компания

TechnoAlpin

пред-

ставлена на всех континентах. Наша безупречная система логистики гарантирует оптимальные поставки. Для Вашей уверености квалифицированныймонтаж и контроль монтажных работ также осуществляется сотрудниками TechnoAlpin.. Реализуя свою цель, мы осуществляем масштабную поддержку и управляем командой избранных субподрядчиков: спектр услуг простирается от доставки, строительства и вплоть до применения вертолета.


TechnoAlpin international: +39 0471 550 534 · service@technoalpin.com

Asiakaspalvelu etusijalla.

Kundservice har högsta prioritet. Kundeservice har topp prioritet.

Сервис на первом месте.


TechnoAlpins servicetekniker är flexibla och beredda att omedelbart resa och infinna sig på plats för att lösa alla problem. Det finns också ett kundservicecenter vid högkvarteret i Bolzano som behandlar frågor rörande flera avdelningar. Kundservicepersonalen i Bolzano är alltid tillgänglig på jourtelefonen. En del av kundcentret är tilldelat reservdelsförsäljningen som förvaltas av ett eget team. Detta innebär att ingen väntetid förekommer vid inköpsordrar. Alla dessa faktorer tillsammans garanterar snabb och tillförlitlig service till alla världens kunder. Samtidigt lägger TechnoAlpin stor vikt vid långsiktig hållbarhet.

TechnoAlpin-palveluinsinöörit ovat joustavia ja valmiita matkustamaan ja raportoimaan välittömästi paikan päälle mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi. Käytettävissä on myös asiakaspalvelu, joka toimii yhtiön pääkonttorissa Bolzanossa ja tukee eri osastojen toimintaa. Bolzanossa toimiva asiakaspalvelu on aina valmiina vastaamaan kyselyihin. Asiakaspalveluun kuuluu erityinen tiimi, joka hallitsee varaosavarastoa. Tämä tarkoittaa, että tilauksien yhteydessä ei tapahdu viiveitä. Kaikki edellä mainitut tekijät takaavat nopean ja luotettavan palvelun kaikille asiakkaille kaikkialla maailmassa. Samaan aikaan TechnoAlpin panostaa pitkäaikaiseen kestävyyteen.

Serviceteknikere fra TechnoAlpin er fl eksible og reiser straks til anleggsstedet hvis det oppstår problemer. Det fi nnes også et kundeservicesenter ved hovedkontoret i Bolzano som dekker fl ere områder. Servicemedarbeiderne i Bolzano kan alltid nås via en hotline. Reservedelelageret er også en del av kundeservicesenteret, og dette blir administrert av et eget team. Dette betyr at det ikke oppstår ventetid når man foretar bestillinger. Alt dette garanterer en rask og effektiv saksbehandling for kundene over hele verden. Samtidig TechnoAlpin legger stor vekt på langsiktig bærekraft. Alle serviceytelser stilles selvsagt til disposisjon i mange år etter leveransen av anlegget.

Специалистов технической службы TechnoAlpin отличает гибкость и готовность немедленно отправиться в любое место, где необходима их помощь. Наряду с этим, в штаб-квартире компании в городе Боцен расположен сервисный центр, выполняющий ряд функций. Сотрудники центра в городе Боцен всегда доступны по линии горячей связи. Неотъемлемой частью сервисного центра является склад запасных частей с собственной командой сотрудников. Это позволяет исключить периоды ожидания при заказах. Все это гарантирует быстрое и надежное обслуживание клиентов — во всех странах мира. Компания TechnoAlpin придает особое значение стабильности. Все сервисные услуги предоставляются на протяжении неограниченного периода времени.


KESSU OY

SNOWTECH AB

TA RUSSIA TA USA/CANADA

TA DEUTSCHLAND TA SCHWEIZ WEIZ W EIZZ TA FRANCE

CASLI

TA EAST EUROPE PE

HAE IN COMMERCE POLTAVA SKI

PARSIAN WIN.TECH

TA AUSTRIA TEHNOUNION RADOVANOVICH VIC CH C H TA BOZEN

MELCHERS TECHEXPORT

NIPPON N I CABLE

TA ROMANIA A X ALEX

MONTE NOULIKAS IILKER IL L CUMBUL

SKIARE PTY LTD TA AUSTRALIA HARDT Y ASOC.

W W W.T E C H N OA L P I N .C O M

SnowSolutions_schw_fin_nor_rus  

Snow Solutions our snow is your success Neuvot ja suunnittelu. Rådgivning og prosjektering. Консультирование и проектирование. Tekniikka ja...