Page 1

02/2012

. y o Enj

slovensky


oBSaH

Prehľad

obsahu

1

12

hodnotenie zákazníkov

04

rok so softvérom ATASSplus

Strana 4

Hodnotenie zákazníkov Rok so softvérom ATASSplus

Strana 6 lofer (aUT)

.... ešte viac zábavy na snehu!

Strana 7

Čo vlastne robí...? Markus Pfeifer

Strana 8

Projekty vo Švajčiarsku

6

skistar AB

biely sen v škandinávii

18

Strana 10

Projekty v Taliansku

Strana 12 skistar ab

Biely sen v Škandinávii

Strana 14

Projekty na celom svete

9

Strana 16

štrbské pleso

Projekty vo Francúzsku/Švajčiarsku

úspešné partnerstvo so štrbským plesom

Strana 18 Štrbské Pleso

Úspešné partnerstvo so Štrbským Plesom

Strana 20

10

zábava na snehu

20

zábava na lyžiarskych svahoch u protinožcov w w w.t E C H n oa l p i n .C o M

Zábava na snehu Zábava na lyžiarskych svahoch u protinožcov

Strana 22

Vedeli ste, že ... Novinky zo sveta TechnoAplin


Editoriál

september 2012 Milé čitateľ ky, milí čitatelia, V našom každodennom živote sme čoraz viac odkázaní na

Oboznámime Vás tiež s novými zaujímavými projekta-

elektroniku. Bez technológie by sme jednoducho nemohli ria-

mi z celého sveta. Medzi nimi nájdeme rozširovanie

diť svoje každodenné aktivity. Často sa zamýšľame nad tým,

zasnežovacích systémov v Loferi (AUT) a Baldo Garda

či ide o prekliatie alebo požehnanie. My sme presvedčení, že

(ITA). Lyžiarske strediská v Meiringen-Haslibergu a Da-

pomocou automatizácie všetkých sektorov je možné dosiahnuť

vos Jakobshorn vo Švajčiarsku, ako aj Štrbské Pleso na

výrazné zlepšenie a šetrenie. Platí to samozrejme aj pre oblasť

Slovensku už roky dôverujú spoločnosti TechnoAlpin. V

zasnežovania.

rámci škandinávskej skupiny SkiStar Vám tiež predstavíme úspešný model zimného turizmu.

Sme presvedčení, že výroba snehu predstavuje pre lyžiarske strediská nezanedbateľný faktor z pohľadu cenových nákladov.

V roku Svetového poháru v zjazdovom lyžovaní vo Val

Napriek tomu sa zasnežovanie stáva vďaka prínosu elektroniky

di Fiemme je pre nás veľkou cťou predstaviť Vám dva

čoraz efektívnejším. Cieľom spoločnosti TechnoAlpin je využiť

lyžiarske projekty: zasnežovanie olympijských skokan-

tento potenciál čo najlepším spôsobom. Preto už roky investu-

ských mostíkov v Soči (RUS) a bežkárskych tratí v Cog-

jeme do zdokonaľovania riadiaceho softvéru ATASSplus.

ne (ITA).

Verziou uvedenou na trh minulý rok sme sa posunuli o veľký

Prajeme Vám príjemné čítanie!

krok vpred a na základe spätnej väzby z prvej sezóny zasne-

Walter Rieder a Erich Gummerer

žovania môžeme toto tvrdenie s pýchou potvrdiť. ATASSplus nadobudol rozmer inteligentného systému, ktorý zjednodušuje a zefektívňuje výrobu snehu, čím následne šetrí vzácne zdroje a náklady. Nová verzia nám umožnila dosiahnuť mnoho, napriek tomu však pokračujeme v zdokonaľovaní softvéru z každého hľadiska. Už teraz sa tešíme z dôležitých cieľov, ktoré dosiahneme počas budúcich rokov. V tomto vydaní nájdete komentáre o aktuálnej verzii.

erer

h gumm ic r e & r e d ie r walter

TIRÁŽ Vydávateľa: © TechnoAlpin AG/SpA · Via P.-Agostini-Straße 2 · 39100 Bolzano/Bozen · Alto Adige/Südtirol/South Tyrol · Italia/Italien/Italy · T +39 0471 550 550 · F +39 0471 200 441 · info@technoalpin.com · www.technoalpin.com · Obsahovo a tlačovo zodpovedný: Erich Gummerer – Redakcia: Patrizia Pircher – Dizajn: dv media, Vahrn/Varna (BZ) – www.designverbindet.it – Tlač: Imprexa, Bozen/Bolzano – Tlač, rozširovanie a používanie elektronických súborov je možné iba po predchádzajúcom súhlase vydavateľa – Vydanie: September 2012

Snow Experts Editoriál

2

3


HodnotEniE zákazníkov

1 hodnotenie zákazníkov

rok so softvérom ATASSplus

Rovnomerne zasnežené svahy od vrcholu až do údolia a

ATASS. Vo vlastnom softvérovom oddelení spoločnosti

od jesene až do jari a zároveň šetrné využívanie zdrojov

sa priebežne pracuje na ďalšom vývoji programu. Od

– takto znie výzva pre technické zasnežovanie.

minulého roku je k dispozícii úplne prepracovaná ver-

Aby bolo možné splniť tieto požiadavky, uviedla spoločnosť

zia ATASSplus. Po prvej zimnej sezóne máme spätnú

TechnoAlpin už pred niekoľkými rokmi na trh riadiaci softvér

väzbu z celého sveta:

„Kto chce patriť k prvým lyžiarskym strediskám, ktoré otvárajú lyžiarsku sezónu, potrebuje nielen dobré zasnežovacie zariadenie, ale aj inteligentný softvér, ktorý rýchlo spracováva získané dáta,“ domnieva sa Jürg Klopfenstein, vedúci svahovej techniky spoločnosti Bergbahnen Lenk (Švajčiarsko). „Už rok pracujeme s novou verziou ATASSplus. Užívateľské rozhranie je prehľadnejšie a môžete si vybrať niekoľko zariadení naraz. Dáta, ktoré sme pomocou softvéru zhromaždili, nám budú v nasledujúcej sezóne určite veľmi užitočné. Okrem toho sú pracovníkom na svahu priebežne zasielané SMS-ky informujúce ich o stave systému.“

Prednosti integrovanej štatistiky uznáva aj Fabian Renggli, za-

pomocou štatistiky v reálnom čase môžeme neustále

snežovač v lyžiarskom stredisku Saas-Fee (Švajčiarsko): „Ak na

kontrolovať, či sme už dosiahli hodnotu z predchádza-

jeseň nebude jasné, prečo sa nedá zasnežovať, je možné vytvo-

júceho roku. Po dosiahnutí stanoveného počtu kubíkov

riť si grafy so všetkými údajmi o počasí. Na nich sa napríklad

vody sa zobrazí výstraha, aby sa zbytočne nevyrábalo

ukáže, že v hornom pásme lyžiarskeho strediska je teplejšie než

príliš veľa snehu.“

dole. Rôzne úseky nášho areálu sme uložili do samostatných profilov, vďaka ktorým môžeme veľmi rýchlo vyhodnotiť všetky dáta. Štatistika umožní okrem iného zistiť priemerný počet kubíkov vody, ktoré každoročne spotrebujeme na jednu šachtu. S

w w w.t E C H n oa l p i n .C o M


„Nová verzia ATASSplus sa ovláda jednoduchšie a to je veľmi užitočné predovšetkým pri zaškoľovaní nových zamestnancov. Nový systém je koncipovaný logicky“, vysvetľuje nám Benne Sjökvist, vedúci zjazdoviek v švédskych strediskách Skistar Lindvallen a Högfjället.

O výhodách novej verzie je presvedčený aj Franck Ansanay, zasnežovač z lyžiarskeho strediska Praz-sur-Arly (Francúzsko): „Prepracované užívateľské rozhranie umožňuje riadiť zariadenie rýchlejšie a jednoduchšie. Inteligentný softvér nám pomáha tiež efektívne využívať zdroje.“

Podobný názor na vec má aj Mads Mørk, zasnežovač v stredisku Vinterpark v Oslo (Nórsko): „Vďaka logickej štruktúre rozhrania je ovládanie omnoho jednoduchšie. Nový vzhľad zariadenia a možnosť ovládať ho na mape zjednodušuje reguláciu snehových diel.“

„Vďaka inteligentnej regulácii s ATASSplus použijeme len také množstvo vody, aké dovoľujú podmienky. Okrem toho sa systém spúšťa až vo chvíli, keď je to efektívne.

„Nová verzia softvéru ATASSplus je určite najlepší

Znížila sa tak spotreba energie. Na základe štatistiky

riadiaci systém, ktorý TechnoAlpin doteraz uviedol

môžeme na konci sezóny vidieť, koľko vody spotrebovali

na trh“, myslí si Germano Alberti, zasnežovač v ly-

jednotlivé snehové delá. Aj to prispieva k efektívnejšiemu

žiarskom stredisku Madonna di Campiglio (Talian-

využitiu zariadenia“, popisuje svoje skúsenosti Michael

sko). Systém sa obsluhuje jednoducho a prístup k

Kössler, zasnežovač v lyžiarskom stredisku Zauchensee

jednotlivým oblastiam je logický a intuitívny. Ani na-

(Rakúsko).

šim novým zamestnancom nerobí problémy naučiť sa ho rýchlo používať.“

Snow Experts Hodnotenie zákazníkov

4

5


proJEkt vrakÚSku

2

Viac lyžiarskej zábavy

v loferi

46 kilometrov zjazdoviek, z ktorých sa 35 dá zasnežovať – tak

Lofer sa nachádza v spolkovej krajine Salzburg a k dis-

znela reklama rakúskeho strediska Skialm Lofer minulú zimu.

pozícii má 3 navzájom susediace areály s ubytovacou

V tomto roku sa počet kilometrov zjazdoviek ešte zvýši. Na ná-

kapacitou viac než 4500 lôžok. Od nadchádzajúcej se-

hornej planine Schwarzeck bude zriadená nová osemmiestna

zóny bude milovníkov lyžovania dopravovať na zjazdovky

sedačková lanovka. Ďalšie zjazdovky ešte zatraktívnia ponuku

10 vlekov a lanoviek. Zlatým klincom strediska je deväť

areálu Almenwelt Lofer. Niet pochybností o tom, že sa budú

kilometrov dlhá zasnežovaná zjazdovka do údolia. Areál

zasnežovať aj nové zjazdovky. Za týmto účelom sa tu bude in-

Skialm má tiež snowpark s 18 rampami a mostíkmi.

štalovať 10 ventiľatorových strojov modelu TF10. V Loferi sa tak rozhodli pre najmodernejšiu techniku vôbec. Model TF10 je výkonné snežné delo značky TechnoAlpin, ktoré spoločnosť predstavila na jar tohto roku. V rámci prestavby sa bude modernizovať aj riadiaci systém. Celé stredisko prejde zo softvéru ATASS na najnovšiu verziu ATASSplus. Zjednoduší sa tým riadenie celého systému. V novej verzii nie sú jednotlivé snežné delá uvedené iba v zozname, ale sú zobrazené na mape, z ktorej sa dajú priamo riadiť. Všetky stroje môžu obsluhovať ich správcovia. Je možné vybrať a ovládať niekoľko strojov naraz. Ďalšou novinkou je zjednodušené vyhľadávanie podľa konkrétnych snežných diel a možnosť filtrovania dát. Vďaka tomu môže mať obsluha prehľad aj o obrovských systémoch. Koniec koncov, stredisko Lofer má k dispozícii už 60 snežných diel. Už počas stavebných prác v

Projekt

v skratke • • • • • • • • •

6x mobilné TF10 4x TF10 na 3,5 m výťahu 16x štandardné šachty 6x železobetónová šachta 1,1 km liatinového potrubia DN200 PN63 310 m liatinového potrubia DN250 PN63 200 m liatinového potrubia DN30 PN100 2,3 km elektrických káblov Prechod na nový ATASSplus

rokoch 2002 a 2007 spoliehalo vedenie strediska Lofer na zasnežovacie know-how TechnoAlpinu.

w w w.t E C H n oa l p i n .C o M

www.ski-lofer.at


Čo vlastne robí...?

3 jeho remeslom sú technické zariadenia

r e f i e f P s u k r …Ma Markus Pfeifer pracuje v spoločnosti TechnoAlpin už 14 ro-

jektov v čo najkratšom čase pritom predstavuje jednu z

kov. Najprv pracoval vo výrobe, kde sa do najmenších detailov

najväčších výziev jeho práce.

oboznámil s funkciou snežných diel. Príležitostne vypomáhal v servisnom oddelení, kde zakrátko získal stále miesto. V roku

Markus okrem toho koordinuje výstavbu zasnežovacích

2001 začal pracovať v konštrukčnom oddelení, ktoré od roku

systémov na celom svete, vďaka čomu mal v minulých

2005 dokonca riadi.

rokoch možnosť pracovať na Novom Zélande, v USA, v Rusku, v Číne alebo v Iráne. „Na mojej práci sa mi páči

Markus Pfeifer dnes vedie niekoľkočlenný tím tvorený odborník-

to, že trávim veľa času vonku a nemusím deň čo deň vy-

mi na čerpadlá, montážnymi technikmi a vývojovým oddelením

sedávať za pracovným stolom. Okrem toho mám mož-

pre softvér ATASSplus. Jeho zamestnanie si žiada využívať celú

nosť cestovať po najrôznejších krajinách, do ktorých by

škálu odborov, ktoré majú vplyv na jeho prácu, napríklad po-

som sa inak asi nedostal.“ K jeho pracovnej náplni tiež

zemného a inžinierskeho staviteľstva, elektrotechniky a hydrau-

patrí stavebný dozor, kde dohliada na odbornú inštalá-

liky. K jeho úlohám tiež patrí realizácia objednávok pre zaistenie

ciu zariadenia, aby bolo možné zákazníkovi garantovať

bezproblémového plnenia zmlúv. Rozsiahle vypracovanie pro-

včasnú realizáciu projektu.

Snow Experts Markus Pfeifer

6

7


PRoJeKTY Vo ŠVaJČIaRsKU

Projekt

v skratke • • • • • • • • •

1 čerpadlo à 40 l/s, 250 KW, 400 m 1 čerpadlo à 40 l/s, 75 KW, 100 m 1 ponorné čerpadlo à 40 l/s, 18 KW, 20 m 1,5 km liatinového potrubia DN150 PN100 25 x PE šachta 2 x mobilné T60 1 x mobilné T40 25 x V3 s centrálnym prívodom vzduchu Prechod na nový ATASSplus

4.1 meiringen-hasliberg www.meiringen-hasliberg.ch

zasnežuje zjazdovku do údolia Už od roku 2002 sa spoločnosť Bergbahnen Meiringen-Hasliberg

zariadení prebehne aj prestavba čerpadlovej stanice

spolieha na know-how TechnoAlpinu. Počas dlhoročnej spoluprá-

Mägisalp. Stredisko chce poskytovať čo najlepšie služ-

ce dodala spoločnosť TechnoAlpin na Bernskú vysočinu viac než

by milovníkom lyžovania aj v oblasti infraštruktúry. Preto

50 zasnežovacích zariadení. Práve včas pred začiatkom zimnej

bude na stanici Twing v Haslibergu-Wasserwendi zriade-

sezóny 2012/2013 vznikne pozdĺž zjazdovky Bidmi-Reuti nové

né nové informačné a predajné miesto. Na stanici Bidmi

tyčové zariadenie s 25 tyčami V3. Tyče budú nainštalované ako

bola okrem toho uskutočnená kompletná prestavba príliš

ľahká konštrukcia na prefabrikovaných polyetylénových šach-

malých sanitačných zariadení.

tách. Okrem toho budú stredisku tento rok dodané aj 3 mobilné ventilátorové delá.

V lyžiarskom stredisku Meiringen-Hasliberg leží návštevníkom doslova pod nohami 60 kilometrov zjazdoviek. Naj-

Prechodom na nový softvér ATASSplus sa zoptimalizuje riade-

menší lyžiari sa v Skihäsliland učia svoje prvé oblúčiky.

nie zasnežovacieho systému. Nový softvér bude v budúcnosti

Komu to nestačí, môže si raz týždenne dopriať nočnú lyžo-

regulovať aj zásobovanie areálu pitnou vodou. V záujme zais-

vačku a s ňou spojený hudobný program. Ponuku uzatvára

tenia dostatočného prívodu vody pre vyšší počet zasnežovacích

sánkarská dráha vedúca z Mägisalpu do Bidmi.

w w w.t E C H n oa l p i n .C o M


4.2 dlhodobé projekty v snowboardovom raji Na začiatku spolupráce medzi lyžiarskym strediskom Davos Ja-

je spolupráca s tímom spoločnosti TechnoAlpin veľmi

kobshorn (Švajčiarsko) a spoločnosťou TechnoAlpin bola v roku

príjemná a bezproblémová.“

1998 inštalácia dvoch zasnežovacích zariadení Baby umiestnených na veži. Stredisko päť rokov testovalo ponuky rôznych

Lyžiarske stredisko Davos Jakobshorn neurčuje trendy

firiem, než sa definitívne rozhodlo pre TechnoAlpin. „Snežné

len na poli zasnežovacej techniky. Bolo jedným z prvých

delá od TechnoAlpinu sú dodnes najlepšie na trhu. Veľmi dobré

stredísk, ktoré sa snažilo aktívne osloviť cieľovú skupi-

skúsenosti s nimi máme predovšetkým v hraničných teplotách“,

nu snowboarderov. Jakobshorn je dodnes považovaný

vysvetľuje Gilbert Fiegl, vedúci zjazdoviek na Jakobshorne.

za snowboardový raj medzi švajčiarskymi lyžiarskymi strediskami. Napokon, miestny Jatz Park s 18 valmi,

Partnerstvo, ktorého cieľom je zaistiť optimálnu kvalitu snehu

rampami a bubnami patrí k najväčším snowboardovým

na zjazdovkách, sa medzitým rozrástlo. „Najväčšou prednosťou

parkom Álp. Aby bolo možné zaistiť veľké množstvo po-

spoločnosti TechnoAlpin je určite to, že je dodávateľom kom-

trebného snehu vysokej kvality, na svahoch strediska

pletných služieb. Všetko dostaneme takpovediac na tácke“,

Davos Jakobshorn je v súčasnej dobe prevádzkovaných

dodáva Gilbert Fiegl. Od samého začiatku vedenie kládlo dôraz

približne 100 snežných diel.

na dlhodobú a stálu koncepciu zasnežovacieho systému. Tento cieľ si stanovilo aj pre dostavbu v roku 2012. Pre optimálne zásobovanie vodou bol vytvorený vodovodný okruh, ktorý pre účely zasnežovania technicky spojil Brämabüel a Usser Isch. V rámci tohto projektu sa položili 2 kilometre liatinových potrubí. V oblasti riadenia sa okrem toho prešlo na najnovšiu verziu ATASSplus. Vďaka tomu sa objavili nové možnosti v oblasti regulácie a štatistiky, umožňujúce efektívnejšie riadenie celého systému. Obnovou prešla aj čerpadlová stanica Fuxägufer. Zvýšil sa jej výkon. Stredisko Jakobshorn, ktoré patrí medzi priekopníkov zasnežovania, si nemohlo nechať ujsť ani možnosť inštalovať najnovšie ventilátorové delo TechnoAlpin TF10. Prednosti spolupráce však podľa Gilberta Fiegla nespočívajú len v kvalite produktov. „Za tie roky sa TechnoAlpin osvedčil i v oblasti logistiky. Dodávky sú vždy rýchle a spoľahlivé. Okrem toho

Projekt

v skratke • Výstavba čerpacej stanice Fuxägufer • 2 km liatinových potrubí • 12x PE šácht pre mobilné ventilátorové delá s vyťahovacími elektrantmi • 6x PE šachta pre výťah • 1x T60 na 4,5m veži • 1x TF10 • 3x mobilné Piano • Prechod na nový ATASSplus

www.davos.ch

snoW eXPeRTs PRoJeKTY Vo ŠVaJČIaRsKU

8

9


proJEktY v talianSku

5.1 cogne

sneh pre bežecké dráhy Lyžiarske stredisko Gran Paradiso leži v údolí Aosta (Taliansko)

Existujúca čerpadlová stanica, ktorá sa využíva na za-

uprostred národného parku Gran Paradiso a na okraji Pra-

snežovanie alpských zjazdoviek, sa rozšíri o ďalšiu sta-

ti di Sant’Orso. Oblasť sa rozkladá v nadmorskej výške 1500

nicu. Okrem dvoch čerpadiel s výkonom 170 m³/h sa

až 2300 metrov a svojim návštevníkom ponúka širokú škálu

bude inštalovať aj nový preplachovací filter.

služieb. Okrem alpských zjazdoviek na približne ôsmich kilometroch svahov je známe predovšetkým svojimi bežeckými drá-

Okrem toho chce stredisko investovať do nových mo-

hami, ktoré majú okolo 80 kilometrov a sú miestom konania

bilných ventilátorových diel a mobilných tyčí. Celý

Svetového pohára v klasickom lyžovaní.

zasnežovací systém bude regulovať riadiaci softvér ATASSplus.

V lete oblasť zásobuje zavlažovací a v zime zasnežovací systém, ktoré v minulosti využívali to isté potrubie. V dôsledku mimoriadnej údržby zavlažovacieho systému sa v lete 2012 začalo aj s výstavbou zasnežovacieho zariadenia s cieľom oddeliť navzájom tieto dva systémy. Projekt počíta so samostatným, na mnohých miestach paralelne vedeným potrubím pre každý z oboch systémov. Nové zasnežovacie zariadenie tvorí hlavné vedenie DN150 a čerpacia stanica. Z hlavného potrubia dlhého 3,3 kilometrov odbočujú ďalšie vedenia dosahujúce dĺžku 1,6 kilometrov. Vznikla tak zasnežovacia sieť rozkladajúca sa okolo bežeckej dráhy „Coppa del Mondo“, ktorá je dimenzovaná na zasnežovanie plochy 41150 m². Aby sa dala zaistiť čo najvyššia miera flexibility, inštalovalo sa celkom 33 odberných miest s ventilmi XE.

Projekt

v skratke • 2 čerpadlá à 19,5 l/s, 45 KW, 137 m • 4,9 km liatinového potrubia (3,3 km DN150; 1,4 km DN100, 200 m DN80) • 3 km hliníkových káblov • 4 km dátových káblov • 33 šácht s ventilom XE • 3x mobilné T40 • 3x mobilné V3 • ATASSplus nový

www.funiviegranparadiso.it

w w w.t E C H n oa l p i n .C o M


Projekt

v skratke • Čerpadlová stanica s 2 čerpadlami à 60 l/sek, 315 KW, 382 m • Rozšírenie čerpacej stanice o 1 čerpadlo à 16 l/sek, 110 KW, 435 m • Rozšírenie čerpacej stanice o 3 čerpadlá à 30l/sek, 315 KW, 620 m • Chladiaca veža Cooltech 75/B à 100 l/sek • 2000 m liatinových potrubí DN250 (vodovodný vývod z prípojky vody pre elektrárne) • 500 m liatinových potrubí DN300 • 4x mobilné M12 • 6x mobilné M18 • 2x M18 na 3,5m výťahu • 1x mobilné T60 • 17x mobilné T40 • 8x T40 na 3,5m výťahu • 10x V3 s kompresorom

5.2 lyžiarska zábava www.brentonicoski.com

nad jazerom garda Cédre, olivovníky, slnko, surfovanie – to sú obvyklé asociácie, kto-

začiatku roku 2009 sa rozšírili doterajšie stanice a pris-

ré sa človeku vybavia v súvislosti s jazerom Garda. Ale len pár kilo-

tavala sa nová. Voda určená na zasnežovanie sa berie z

metrov odtiaľto sa na severnej strane Monte Baldo, medzi jazerom

určenej pre vodovodnej prípojky určenej pre elektrárne.

a údolím Val d‘Adige, nachádza vyhľadávané lyžiarske stredisko

O optimálnu teplotu vody sa stará chladiaca veža typu

Brentonico Ski. Tvoria ho zjazdovky zo stredísk Polsa a San Va-

Cooltech. Optimálne podmienky na zjazdovkách zaisťuje

lentino a nadšenci zimných športov tu majú k dispozícii moderné

celkom 45 ventilátorových diel a 14 tyčí.

vleky a vynikajúce lyžiarske podmienky na viac než 40 kilometroch zjazdoviek. Bežecká lyžiarska trasa, baby park na snehu pre začínajúcich lyžiarov a moderne vybavený snow park, ktorý na planinu láka predovšetkým mládež, dotvárajú ponuku lyžiarskeho areálu a každoročne nadchýnajú veľký počet návštevníkov. Aby bolo možné aj napriek veľmi miernej klíme zaistiť dobré snehové podmienky od decembra až do konca marca, pristúpilo sa v lete 2012 k prestavbe existujúceho zasnežovacieho systému. Na

Snow ExpErtS proJEktY v talianSku

10

11


Škandinávii

6 skistar AB

biely sen v škandinávii skupina skistar je spoločnosťou s vedúcim postavením na európskom trhu alpskej lyžiarskej turistiky a tvorí ju združenie alpských lyžiarskych destinácií, ktoré sa nachádzajú predovšetkým na území Švédska a nórska. Asi najstarším a najznámejším švédskym lyžiarskym stredis-

Sälen zahŕňa lyžiarske areály Lindvallen, Högfjället,

kom, ktoré patrí k skupine SkiStar, je Åre. Už v rokoch 1954

Tandådalen a Hundfjället a ponúka športovo založe-

a 2007 sa tu konali Majstrovstvá sveta v alpskom lyžovaní a

ným rodinám široký výber možností zábavy a trávenia

pravidelne sa tu koná aj Svetový pohár v alpskom lyžovaní,

voľného času. So zvláštnymi potrebami detí sa tu po-

tzv. „Biely cirkus“. Medzinárodná atmosféra, ktorá tu vďaka

číta rovnako ako s túžbou dospelých po dobrodruž-

tomu vznikla, nadchne každoročne mnoho návštevníkov kaž-

stve. Obzvlášť pôsobivou švédskou destináciou je

dého veku, ktorí majú možnosť vyskúšať si svoje schopnosti

Hammarby, malý lyžiarsky areál v švédskej metro-

na veľkom počte zjazdoviek rôznych stupňov náročnosti. O

pole Štokholm. Návštevníci sa k vlekom dostanú au-

niečo južnejšie leží stredisko Vemdalen, ktoré je trochu po-

tobusom, električkou alebo loďou a na svahu alebo

kojnejšie a láka preto svojich hostí k odpočinku, a Sälen,

v zábavnom parku potom môžu pokojne zabudnúť na

ktoré je jedným z najväčších lyžiarskych centier Švédska.

ruch veľkomesta.

w w w.t E C H n oa l p i n .C o M


Pre skupinu SkiStar však majú rovnaký význam aj jej nórske lyžiarske strediská. Patrí k nim Hemsedal, ktorý je vďaka svojej úchvatnej prírode často porovnávaný s Alpami, a Trysilfjell, jeden z najznámejších lyžiarskych areálov v Nórsku. Obidve strediská každoročne okúzlia veľké množstvo návštevníkov a patria tak k najrenomovanejším lyžiarskym destináciám Nórska. SkiStar AB má vo Švédsku podstatný podiel na trhu. Viac než

Golfského prúdu sú október a november často veľmi

1000 zamestnancov sa stará o to, aby svojim zákazníkom

teplé a miernia tak nadchádzajúcu zimu. Aby bolo mož-

ponúkli čo najúplnejší balík služieb. Okrem moderných po-

né aj napriek tomu dodržať plánované termíny otvorenia

žičovní lyží, jedného skipasu platného pre všetky destinácie

a zaistiť dobré podmienky na zjazdovkách až do jari,

a apartmánov a hotelov rôznych cenových kategórií sa kladie

rozhodla sa spoločnosť SkiStar už pomerne dávno pre

dôraz aj na aktivity pre voľný čas mimo lyžiarsky šport. Balíky

cestu automatického zasnežovania a viac než desať

sa dajú pohodlne objednať v dômyselnom online rezervačnom

rokov pracuje so systémami TechnoAlpin. Najväčši sý-

systéme.

stém sa nachádza v areáli Trysilfjell, ktorý ovplyvňujú extrémne náročné podmienky spôsobené blízkosťou

Istota snehu pre destinácie skupiny SkiStar

Severného mora. Moderné plnoautomatické zariadenia

Ani na severe Európy sa kvôli prevládajúcim klimatickým pod-

značky TechnoAlpin však patria aj k výbave ostatných

mienkam nedá garantovať dostatok snehu. V dôsledku blízkosti

destinácií, ako sú Lindvallen, Hammarby alebo Hemsedal, aby bolo možné ponúknuť návštevníkom čo najlepšie lyžiarske podmienky po celú zimu.

www.skistar.com

Snow Experts Škandinávii

12

13


proJEktY na CEloM SvEtE

7.1 olympijskí

víťazi lietajú na snehu značky TechnoAlpin

Projekt

v skratke • Zavlažovacia čerpacia stanica s 2 čerpadlami v objeme 10 l/s • Zasnežovacia čerpacia stanica s 2 čerpadlami v objeme 20 l/s • Chladiaca veža • 1x T40 na 3,5m veži • 1x T60 na 3,5m veži • 1x mobilné T40 • 3x mobilné T60 • 8x V3 s nadzemným ventilovým blokom

www.gornaya-karusel.ru

Keď pôjdu skokani na lyžiach a pretekári v severskej kombinácii

vo výške len 600 metrov nad morom. Na zaistenie dosta-

v roku 2014 na štart olympijských hier v ruskom Soči, budú mať

točného množstva snehu bude vytvorené snežné depo.

pod svojimi lyžami sneh značky TechnoAlpin. Títo odborníci na

Toto depo bude plniť až 6 ventilátorových diel, hneď

sneh totiž získali zákazku na postavenie zasnežovacieho zaria-

ako to umožnia poveternostné podmienky. Vďaka tomu

denia na olympijských skokanských mostíkoch.

je možné zásobovať snehom neďalekú bežeckú dráhu. Chladiaca veža ochladí vodu na optimálnu prevádzkovú

Pre letné preteky sa už na jar zriadilo zavlažovacie zariadenie.

teplotu a umožní tak efektívnu prevádzku aj pri medzných

Prvým úspešným testom prešlo zariadenie počas Kontinentál-

teplotách. Na konci každého z oboch mostíkov boli okrem

neho pohára v skokoch na lyžiach na začiatku júla 2012.

toho inštalované štyri tyče V3.

Do zimy bude dokončené aj zasnežovacie zariadenie. Najväčšou

Nový skokanský štadión pre Olympijské hry ponúka

výzvou projektu je mierna klíma, ktorá prevláda v Červenej Poľa-

miesto pre 15000 divákov. Budú môcť povzbudzovať

ne (Krasnaja Poľana). Stredisko Gornaja Karusel Ski Jumping leží

športovcov v ich zápolení na mostíku K125 aj K95.

Lyžovanie s výhľadom na more – takýto luxus môže svojim

aktuálnym poveternostným podmienkam. Zariadenie

návštevníkom ponúknuť len pár lyžiarskych areálov. Jedným z

okamžite reaguje na výkyvy teplôt a stará sa tak o efek-

nich je rezort Daisen White Ski v Japonsku. Aby bolo lyžiar-

tívne využívanie zdrojov. Táto inteligentná inštalácia by

ske stredisko na juhozápade Japonska ešte atraktívnejšie, dôj-

mala vyvažovať rastúce energetické náklady v Japon-

de tu k inštalácii plnoautomatického zasnežovacieho systému

sku. Ďalším cieľom vedenia areálu je určiť nové štan-

značky TechnoAlpin na kľúč. Desať tyčí V3 bude riadiť softvér

dardy v oblasti kvality snehu.

7.2 ATASSplus pre japonsko ATASSplus. V rámci tohto projektu sa po prvýkrát použije japonská jazyková verzia riadiaceho systému. Systém bol zvolený na

Aby sa budúci japonskí správcovia nového zariadenia

základe jeho schopnosti inteligentne prispôsobiť výrobu snehu

naučili obsluhovať ho čo najlepšie, navštívili v lete sídlo

w w w.t E C H n oa l p i n .C o M


7.3 clear fork

základné zasneženie za 20 hodín 9 zjazdoviek najrôznejšej úrovne náročnosti ponúka rezort Clear Fork v Ohiu (USA). Počínajúc nadchádzajúcou zimou sa milovníci lyžovania budú môcť tešiť zo snehu vyrobeného spoločnosťou TechnoAlpin. Vďaka 41 automatickým ventilátorovým delám T40 tu vzniká jedno z najväčších zariadení TechnoAlpin na Stredozápade Spojených štátov. Pozdĺž zjazdoviek boli inštalované mobilné aj fixné snežné delá. Čo sa týka času potrebného na zasneženie, vedenie areálu a tím TechnoAlpinu si stanovili veľmi ambiciózny cieľ. Pri teplote -5 °C je možné

Projekt

v skratke • Rozšírenie čerpacej stanice 2x 57 l/s, 250 KW • Chladiaca veža 75B à 2x 90 l/s • 30x T40 na 4,5m výťahu • 11x mobilné T40

zasnežiť 100000 m² plochy zjazdoviek len za 20 hodín. Tento ambiciózny výpočet má svoj vážny dôvod. Clear Fork leží v

www.clearforkski.com

oblasti s veľmi miernou klímou. Aj počas najtuhších zím je na zasnežovanie k dispozícii len niekoľko málo dní. Aj preto

voda chladí na optimálnu teplotu v chladiacej veži.

sa pristúpilo k rozšíreniu a automatizácii existujúcej čerpacej

Vďaka nej sa darí zvýšiť výkon snežných diel pri medz-

stanice. S cieľom dosiahnuť maximálny výkon zariadenia sa

ných teplotách na jeseň.

Projekt

v skratke spoločnosti TechnoAlpin v Bolzane. Naši pracovníci im priblížili optimálnu manipuláciu s našimi produktmi ako aj obsluhu softvéru ATASSplus. Jedným z hlavných bodov návštevy bola exkurzia na Schnalstalerský ľadovec a tamojšie zariadenie. A pretože v Japonsku nie sú žiadne ľadovcové lyžiarske areály, bol to pre hostí skutočne jedinečný zážitok.

• Čerpacia stanica v kontajneri à 96 m³/h, 149 KW, 350 m • Kompresorová stanica v kontajneri à 75 KW • 500 m liatinových potrubí • 10x PE šachta • 10x V3 s centrálnym prívodom vzduchu • ATASSplus

www.daisen.jp

Snow ExpErtS proJEktY na CEloM SvEtE

14

15


PRoJeKTY Vo FRanCÚZsKU/ŠVaJČIaRsKU

Projekt

v skratke • 1x V3 • 4x TF10 na veži • 1x TF10 na ramene

champ du feu

sa spolieha na TF10

www.lechampdufeu.com

rast, svoj doterajší zasnežovací systém. Po dôkladnej úvahe sa vedenie areálu rozhodlo pri modernizácii pre

„Le Champ du Feu“ (Francúzsko), lyžiarske stredisko vo výške

najmodernejšie ventilátorové delá TF10. Použitie vý-

1099 metrov nad morom, sa nachádza len 40 minút jazdy zo

konných snežných diel umožňuje zasnežovať čo najväč-

Štrasburgu a milovníkom zimných športov ponúka 9 vlekov, 14

šiu plochu s čo najmenším počtom zariadení. Cieľom

zjazdoviek a približne 90 km bežeckých lyžiarskych trás.

je čo najviac znížiť počet prekážok a zvýšiť bezpečnosť

V lete 2012 rozšíril lyžiarsky areál, ktorý leží vo Vogézach v

zjazdoviek. Ventilátorové delá sú kombinované s jednou

okrese Bas-Rhin na náhornej plošine chudobnej na lesný po-

tyčou typu V3.

avoriaz

sa spolieha na záruku snehu od spoločnosti TechnoAlpin Lyžiarske stredisko Avoriaz vo Francúzsku, ktoré bolo postavené v šesťdesiatych rokoch, leží 1800 metrov nad morom v srdci Portes du Soleil a je to oblasť, kam autá nemajú vôbec prístup. Disponuje 39 vlekmi a 49 zjazdovkami s celkovou dĺžkou 73 km a už od roku 2002 patrí k stálym zákazníkom spoločnosti TechnoAlpin. 577 snežných diel sa stará o zabezpečenie snehu ako aj o optimálne podmienky pre zimných športovcov. Ďalšia spolupráca s TechnoAlpin by mala do budúcnosti zabezpečiť ešte lepšie podmienky. Toto leto začal tím TechnoAlpin s prácami na päťročnom projekte, v rámci ktorého vznikne rezervoárové jazero, 6 kilometrov potrubí, 80 zasnežovacích tyčí a 3 čerpacie stanice. Inštalovalo sa už približne 400 metrov potrubí na obnovu potrubnej siete, ktorá bola poškodená pri stavebných prácach na stanici

Projekt

v skratke • 400 m potrubí • 5x šácht • 1x TF10 na veži • Prestavba hlavnej strojovne • 1x odbočovacia šachta Celý projekt: 5 rokov: • 1x základná čerpacia stanica • 1x prídavná čerpacia stanica • 1x stanica stlačeného vzduchu • 2x kompresorové stanice 1250 m³/H, 1400 KW • Rezervoárové jazero ~75000 m³ • 6 km potrubí • 80x V3

lanovky. K nim je treba pridať ešte 4 novo inštalované šachty, jedno delo TF10 a renováciu hlavnej strojovne.

w w w.t E C H n oa l p i n .C o M

www.avoriaz.com


TechnoAlpin

pre najnižšie položenú zjazdovku álp V uplynulých rokoch modernizovala lyžiarska škola v Sione v švajčiarskom kantóne Wallis niekoľkokrát miestne zasnežovacie zariadenie. Lyžiarsky areál, ktorý je vybavený jedným vlekom a jedným prepravným pásom, a kde sa deťom venujú kvalifikovaní lyžiarski inštruktori, je vzdialený len niekoľko krokov od centra mesta a otvorený je od polovice decembra do polovice marca. Cieľom je pritiahnuť k lyžovaniu predovšetkým tých najmenších.

francúzske švajčiarsko

dôveruje spoločnosti TechnoAlpin Až donedávna bol význam spoločnosti TechnoAlpin vo francúzskej časti Švajčiarska veľmi nepatrný. Vďaka snahe miestneho tímu sa snehovým expertom podarilo získať si pevnú pozíciu vo väčšine lyžiarskych stredísk v regióne. Dvojjazyčný technik spoločnosti pomáha od roku 2011

Projekt

v skratke • • • •

1x TF10 1x čerpacia stanica 1x ATASSplus 1x motorizovaná webová kamera

pri odstraňovaní jazykových bariér. K úspechu produktov TechnoAlpin na západe Švajčiarska výrazne prispel aj veľký pokrok vo vývoji tyčí a ventilátorových diel za posledné dva roky. A tak sa novému ventilátorovému delu TF10 podarilo vyvolať obrovský záujem. V prázdninových rezortoch Verbier, Champéry a Vercorin boli postavené projekty na kľúč. V lete 2012 sa v Západnom Švajčiarsku inštalovalo celkom asi 100 snežných diel a približne 20 kilometrov

www.esss.ch

potrubí. Pozitívny vplyv na vývoj mala aj vysoká kvalita liatinových potrubí série Alpinal od Saint Gobain.

Výzva kladená na zasnežovacie zariadenie je obrovská. Zjazdovka leží v nadmorskej výške 482 metrov. Používaná voda z

Zásadnú úlohu v mnohých letných projektoch

mestského vodovodu má teplotu približne 10 °C. Pre TechnoAl-

hrala vysoká miera technickej kompetencie. Uvá-

pin to nie je ľahká úloha.

dzame len niekoľ ko príkladov realizovaných prác: • Položenie liatinových potrubí triedy DN400 PN100

Aj napriek obmedzenej ploche zjazdovky (50 x 100 m) sa po

• Položenie odvodňovacieho potrubia paralelného s vo-

dlhých úvahách nakoniec rozhodlo pre využitie najmodernejších

dovodným potrubím z ľadovca do údolia

zasnežovacích technológií. O biele zlato sa odteraz bude starať

• Realizácia hydroenergetického projektu

prvé delo TF10 nasadené vo francúzskej časti Švajčiarska, spo-

• Čerpanie vody z potoka

lu s riadiacim softvérom ATASSplus, motorizovanou webovou

• Inštalácia rôznych čerpacich staníc

kamerou, novou čerpadlovou stanicou a samozrejme know-how

• Do riadiaceho softvéru ATASSplus bolo integrovaných

miestneho tímu TechnoAlpin.

viac než 10 kilometrov zjazdoviek.

snoW eXPeRTs PRoJeKTY Vo FRanCÚZsKU/ŠVaJČIaRsKU

16

17


proJEktE tECHnoalpin EaSt EuropE

štrbské pleso…

9 úspešné partnerstvo s areálom

Štrbské Pleso (slovensko) je známym strediskom zimných športov vo Vysokých Tatrách, ktoré svojim návštevníkom ponúka okrem dokonale upravených zjazdoviek aj skokanský mostík, bežecké dráhy a bohatý kultúrny program. Bohatá lyžiarska tradícia siaha až do rokov 1943 a 1944, kedy

prevádzky uvedené vysokotlakové zasnežovacie zaria-

tu bol zriadený prvý lyžiarsky vlek z dielne firmy Von Roll Ha-

denie pre skokanský mostík.

begger. Toto zariadenie s dĺžkou tri kilometre patrilo svojho času k jedným z najdlhších vlekov v strednej Európe. Význam a

Pozitívne skúsenosti so zasnežovaním skokanského

sláva strediska ďalej vzrástli v roku 1970 vďaka Majstrovstvám

mostíka a zavedenie nízkotlakových ventilátorových diel

sveta v klasickom lyžovaní, ktoré sa tu konali. Už vtedy znervóz-

nakoniec vydláždili cestu pre technické zasnežovanie

ňovali organizátorov neisté snehové podmienky. Bol to podnet

alpských zjazdoviek na Štrbskom Plese. Po rozsiah-

pre nové investície. Už v zimnej sezóne 1972/73 bolo preto do

lom testovaní rôznych výrobcov snehu sa spoločnosti

w w w.t E C H n oa l p i n .C o M


Projekt

v skratke TechnoAlpin podarilo poraziť konkurenciu a presadiť sa so svojim zariadením Latemar M90 a položiť tak základy dlhoročnej spolupráce. V roku 2007 získalo lyžiarske stredisko päť diel T60. Vynikajúci zasnežovací výkon ešte zintenzívnil spoluprácu s divíziou TechnoAlpin East Europe. Nákupom ďalších desiatich ventilátorových diel T60 a piatich zasnežovacích tyčí A9 sa začala výstavba dnešného plnoautomatického zasnežovacieho zariadenia. Zariadenie dnes tvoria štyri čerpacie stanice. V roku 2011 bolo na zjazdovke Furkota inštalovaných päť tyčí V3. Tie potom doplnilo ďalších päť tyčí rovnakého typu. Aby sa optimálne využili vodné zdroje Štrbského Plesa a zabránilo sa častému poškodzovaniu prívodného potrubia, nahradili sa v roku 2011 všetky

• 1 x čerpacia stanica à 2x 50 l/s, 2x 75 KW a 1x 30 l/s, 1x 30 KW • 1x čerpacia stanica à 4x 24 l/s, 4x 132 KW a 1x 25 l/s, 1x 18,5 KW • 2x čerpacia stanica à 4x 24 l/s, 4x 110 KW • 520 m liatinových potrubí na prepojenie odberného miesta a čerpadlovej stanice • 5,8 km potrubia • 15x T60 • 5x A9 • 10x V3 • ATASSplus

www.vt.sk

degradované plastové potrubia liatinovým potrubím systému Alpinal. „Intenzívna spolupráca a použitie zasnežovacích tyčí a ventilátorových diel TechnoAlpin nám umožňujú ponúknuť návštevníkom optimálne podmienky na zjazdovkách aj napriek ťažkým zasnežovacím podmienkam prevládajúcim predovšetkým na hrebeni Soliska“, povedal nám Ing. Peter Tomko, technický riaditeľ lyžiarskeho areálu Štrbské Pleso. „Najväčšie plus pri tom predstavuje flexibilná a rýchla realizácia našich požiadaviek.“

Snow ExpErtS proJEktE tECHnoalpin EaSt EuropE

18

19


down undEr

10 zábava na lyžiarskych svahoch u protinožcov

Kým na severnej pologuli sú v plnom prúde stavebné práce a príprava na nadchádzajúcu zimu, sezóna na tej južnej sa práve chýli ku koncu. Mnoho lyžiarskych stredísk v austrálii a na novom Zélande pripravilo svoje zariadenia včas na štart sezóny 2012. okrem toho mali zasnežovači v oceánii privilégium ako prví otestovať delo TF10. s centrálnym prívodom vzduchu, 1 mobilného dela T60 a jednej mobilnej tyči. Lyžiarske stredisko Perisher sa rozprestiera na území horského masívu so 7 štítmi a má k dispozícii 47 vlekov. Obľúbené je okrem iného aj vďaka svojej výhodnej polohe medzi Sydney a Melbourne. Dlhoročná spolupráca funguje aj medzi spoločnosťou TechnoAlpin a lyžiarskym strediskom Mt. Hotham, ktoré sa tiež nachádza v štáte Victoria na juhozápade Austrálie. Kvôli náročným zasnežovacím podmienkam pri medzných teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu má Demonštračná verzia TF10 bola napríklad použitá v austrál-

názor tímu zasnežovačov z Mt. Hotham pre naše vý-

skom lyžiarskom stredisku Perisher. Spätná väzba zasne-

vojové oddelenie obzvlášť vysokú hodnotu. A dalo sa

žovača Johna Palmera je krátka, ale presvedčivá: „UAU!!!!“

očakávať, že aj tu sa uplatnia delá TF10. Hodnotenie

Takto znel jeho jediný komentár. Cieľom lyžiarskeho strediska

Tonyho Kewisha, ktorý je vo svojich 68 rokoch ostrieľa-

na juhovýchode Austrálie je zasnežovacie zariadenie pre 110

ným vlkom medzi zasnežovačmi, je nanajvýš pozitívne:

hektárov zjazdoviek. Aby sa stredisko priblížilo tomuto cieľu,

„Delo TF10 je skutočne pôsobivé. Ani pri vysokej vlh-

na zjazdovke Roller Coaster došlo v tomto roku k inštalácii sied-

kosti vzduchu nedochádza k žiadnym námrazám. Vyro-

mych tyčí V3 s centrálnym prívodom vzduchu, jedného dela T60

bilo nám obrovské množstvo snehu najvyššej kvality.“

w w w.t E C H n oa l p i n .C o M


to rok vybavil tromi tyčami V3 s centrálnym prívodom vzduchu. Lyžiarske stredisko neďaleko Queenstownu a spoločnosť TechnoAlpin sa môžu s hrdosťou pochváliť spoločným úspechom. Pred začiatkom spoločnej modernizácie v roku 2008 tvorili miestny zasnežovací systém dve zásobné nádrže, veľmi obmedzený vodovodný okruh a 61 ručných snežných diel. Dnes tu stojí najväčšie zasnežovacie zariadenie na južnej pologuli s približne 130 ventilátorovými delami a 80 tyčami. A v roku 2010 získal dômyselný vodovodný systém lyžiarskeho strediska ocenenie „New Zealand Engineering Excellence Award“. Aj lyžiarske stredisko Ohau leží na juhu Nového Zélandu. Tu sa až donedávna spoliehali výhradne na zasnežovacie tyče. V tomto roku dostal zasnežovací tím V bezprostrednej blízkosti stredísk Perisher a Mt. Hotham leží

možnosť otestovať mobilné delo T60, ktoré bolo použité

aj lyžiarsky areál Falls Creek. Milovníkov lyžovania tu neroz-

na obzvlášť namáhané úseky a obstálo. Miestny systém

maznávajú len na alpských zjazdovkách. So svojimi bežeckými

bude riadiť softvér ATASSplus. Inteligentný softvér nad-

dráhami, ktoré sa rozprestierajú v dĺžke viac než 60 kilometrov,

chol nielen zamestnancov areálu, ale aj miestnu tlač:

a vďaka 4 snowparkom ponúka Falls Creek to pravé orechové

„Zasnežovač Craig Ovenden má zasnežovací systém

pre každého. Pre ešte väčšiu istotu snehu sme do Falls Creek

doslova a do písmena v rukách. Systém riadi jediným

dodali v tomto roku tri mobilné delá T40 a jedno delo T60.

kliknutím na svoj notebook a vyrába sneh presne tak, ako ho práve potrebuje“ píše spravodajský portál stuff.

Lyžiarske strediská na Novom Zélande v ničom nezaostávajú za

co.nz. Inteligentné a plnoautomatické zasnežovanie

svojimi austrálskymi susedmi. Napríklad Coronet Peak sa ten-

niekedy dokonca pôsobí ako kúzlo.

Snow Experts down under

20

21


vEdEli StE…

1 že

výroba snehu patrí k zamestnaniam snov? Myslí

si to aspoň austrálsky časopis „Engineers“. Vo svojom titulnom článku „Dream Jobs“ predstavil 10 technikov, ktorí našli prácu svojich snov. Bol medzi nimi aj Tony Kewish, zasnežovač z lyžiarskeho areálu Mount Hotham, v austrálskom štáte Victoria. 68ročný Tony pracuje v Mount Hotham od sedemdesiatych rokov. O zasnežovacích zariadeniach sa vtedy príliš neuvažovalo, Kewish sa v tej dobe zaoberal plánovaním vlekov. Až keď si matka Príroda vzala v zime 1993 dovolenku a lyžiarske stredisko sa muselo zavrieť predčasne, začalo sa s výstavbou zasnežovacieho systému. Od roku 1998 sa Kewish spolieha na istotu snehu značky TechnoAlpin. Od tej doby môžu milovníci lyžovania zo štátu Victoria spoliehať na najlepšie snehové podmienky. Tony Kewish sa denne osobne presviedča o optimálnej kvalite snehu. A práve to mu na jeho práci prináša aj najväčšie uspokojenie – ranná kontrola kvality snehu pred otvorením zjazdoviek.

2 že

pre TechnoAlpin je spätná väzba zákazníkov obzvlášť dôležitá? Prostredníctvom online dotazníku sme sa na

jar opýtali mnohých našich klientov na ich názor na rôzne témy. Zákazníci vyplnili viac než 130 dotazníkov. Spätná väzba naznačuje, že silné stránky spoločnosti TechnoAlpin spočívajú predovšetkým v oblasti plánovania, poradenstva a servisu. Viac než 90% respondentov ohodnotilo tieto oblasti známkou dobré alebo veľmi dobré.

3 že

Impianti Scoter v San Vito di Cadore (Taliansko)

múzeom svojho druhu. Vedľa seba pracujú zasnežova-

oslávi v tomto roku svoje štyridsiate narodeniny? Už viac než 20

cie zariadenia najrôznejších generácií: počínajúc mo-

rokov pritom vedenie areálu spolieha na kvalitu snehu značky

delom Latemar, ktorý spočiatku distribuoval ešte náš

TechnoAlpin. V roku 1990 bolo Impianti Scoter jedným z pr-

predchodca, spoločnosť Wi.Te., až po delá T60. Tech-

vých zákazníkov expertov na sneh. Desať kilometrov miestnych

noAlpin sa spolu s Impianti Scoter teší zo štyridsiatich

zjazdoviek leží v nadmorskej výške 1000 až 1580 metrov a

úspešných rokov a praje veľa úspechov do budúcnosti.

je otočených na juh. Miestny strojový park sa medzitým stal

w w w.t E C H n oa l p i n .C o M


4 že

11

!

in p l A o n h c e T o zaujímavosti

spoločnosť TechnoAlpin oficiálne otvorila na jar

svoje nové sídlo v Bolzane? V rámci osláv otvorenia nového sídla bolo širokej verejnosti po prvýkrát predstavené aj ventilátorové delo TF10. Počas jeho odhalenia sa konala pôsobivá akrobatická šou.

Snow ExpErtS vEdEli StE…

22

23


Alain De Cian

Albert Messner

Alessandro Rachetti Alex Carpentari

Alex Seebacher

Alexander Borgia

Alexander Klapfer

Alexander Leitner

Andrea Cavatton

Andrea Valmorbida Andreas Gutgsell

Andreas Mumelter

A. Schwingshackl

Andreas Weiss

A. Kompatscher

Anja Berents

Anton Puff

Astrid Torggler

Benjamin Pötz

Christian Bonini

Christian De Brida

Christian Jocher

Christian Niedermayr Christoph Fischer

Claudia Pomaro

Claus Quarz

Dagmar Geis

Daniel Heiss

Daniel Kahler

Daniel Neulichedl

Daniel Raffl

Daniel Widmann

Daniela Stelzer

Daniele Facchin

Daniele Neri

Dominik Pöder

Dominik Psenner

Elena Gabardi

Elisabeth Hauser

Elmar Kanestrin

Elmar Kaufmann

Elmar Rainer

Elmar Walder

Erich Gummerer

Erika Marchio

Erika Unterweger

Fabian Alegre

Federico Tricotti

Florian Holzer

Florian Schwalt

Florian Villgrattner F. Zambaldi

Frank M. Saviane

Frederik Danielsson G. Reichegger

Gerhard Bertoldi

Gerhard Höller

Gideon Mussner

G. Cassiolari

Hannes Pichler

Hannes Simonini

Hans Baumgartner H. Hochwieser

Heidi Vonmetz

Heinz Viehweider

Hermann Nock

Horst Schmid

Iqbal Junaid

Irene Pancheri

Irina Belkina

Ivan Gross

Jacques Fournier

Johann Kaufmann J. Untermarzoner

Julian Calliari

Juris Panzani

K. Terrabona

Kathrin Pfeifhofer

Katja Obkircher

Klaus Bacher

Lasse Nordström

Luca Toffoli

Luca Villa

Lesya Faller

Manfred Alber

Manfred Livi

Manfred Scherer

Manfred Winkler

Manuel Dellamaria Manuel Domanegg Manuel Furlotti

Manuel Meraner

Manuel Nössing

M. Planötscher

Marco Moratti

Marilise Di Domenico Marion Margesin

M. Mahlknecht

Markus Messner

Markus Pfeifer

Martin Coser

Martin Eppacher

M. Gamberoni

Martin Hofer

Martin Margesin

Martin Noggler

Martin Verant

Matej Budaj

Matteo Paterno

Matthias Obrist

M. Centofanti

Mauro Ficara

Mauro Freno

Max Vieider

M. Hawlin

Michael Mayr

Michael Smaniotto Michael Wieser

Michele Marsonet

Mirko Brunner

Monika Hornikova

Murat Bozdag

Nicole Thaler

Othmar Kanton

Paolo Alberti

Paolo Bagozzi

Paolo Nardone

Patrick Peintner

P. Platzgummer

Patrizia Pircher

Paul Psaier

Peter Mahlknecht

Peter Mittermaier

Peter Rottensteiner Peter Unterholzer

Philippe Ronin

Pierpaolo Salusso

Ralph Anranter

Rene Tschigg

Richard Reifer

Robert Herbst

Robert Maoret

Robert Reider

Roberto Begliatti

R. D‘Agostino

Rudolf Prantl

Sabrina Wolf

Sarah Winkler

Sergej Ragosin

Siegfried Göller

Siegfried Rieder

Stefan Egger

Stefan Felder

Stefan Malfer

Stefan Reinstadler Stefano Bruscagin Stefano D‘Amicis

Stefano Locatelli

Stephan Psenner

Sylvia Psenner

Thomas Burger

Thomas Damian

Thomas Faller

Thomas Kaserer

Thomas Lunger

Thomas Möltner

Thomas Nocker

Thomas Pichler

T. Strumpfl ohner

Tobias Spitaler

Ulrike Oberrauch

Ulfur Gudmundsson U. Marchesan

Verena Pattis

Walter Rieder

Werner Siller

Wolfgang Gurschler Wolfgang Hanni

Wolfgang Lechner Wolfgang Mair

Wolfgang Psenner Albert Gomig

A. Aichhorn

Bianca Zanona

David Dietrich

Georg Zeller

Hannes Resch

H. Grünbacher

Herbert Huber

Manuel Schöpf

Markus Goller

Martin Ganzer

Martin Plank

Martin Zeiser

Natas Vujancevic

R. Kramberger

Brice Lacorre

Christian Gutknecht Damir Casu

Florian Grimm

Marco Albiez

Martina Furrer

M. Zurbriggen

Patrick Varonier

Remo Bulgheroni

Stefan Gisler

Thomas Kempf

Alexander Reindl

Bernhard Maier

Gerti Zandt

Jonas Sögtrop

Manfred Huber

Richard Fiedler

Thomas Förster

Ulrich Gall

Bernard Ligori

Corinne Vascon

Cyril Cain

Didier Blanchard

Franck Tiffreau

Henri Philip

Mathieu Verriere

Michael Payan

Michel Gallois

Valérie Vacher

Rafal Smolan

Alena Mihova

Anna Fablova

A. Turiakova

Branislav Kukula

Igor Schmidt

Jan Duchlansky

Jan Podmanicky

Jaroslav Kral

L. Podmanicky

Lowy Ladislav

Marek Vesely

Martin Merka

Milos Slosiar

Radoslav Martonik

Roman Hotera

Zuzana Zidekova

Adam Askwith

C. Hemming

David Kennedy

Eric Campbell

Geir Vik

Jay Collins

Jesse Collins

Joe Scarfi

Kent Kercheval

Sean McKinnon

Steve Daly

Peter Söderholm

A. Olsson

Erik Reinholdsson

Jan Mangborg

Jan-Erik Nilsson

Magnus Hedlund

Martin Bergström

Sebastian Jalkmar

Jong Woo Won

Kwan Hee Won

Tae Ha Kim

Alex Tang

Chris van den Berg Joe Zhou

Lue Shengming

Hideki Urano

Toshiyuki Sakai

Hanspeter Pleisch

George Noulikas

Nikos Tzimogiannis A. Mechkov

Asya Mechkova

Martin Popov

S. Mechkova

Stefka Miteva

Ali Güral Ünal

Stefan Ties

Ali Rahimi

A. Rodriguez

Cristina Osado

Oscar Fernandez

Raul Garcia

Rosa López

Santiago Lazaro

L. Radovanovich

Cristian Chilea

Petre Popa

Serban Sovaiala

Caba Gere

Gregor Vehovec

Anastasiia Andrieieva Anton Faltynsky

Slaven Badura

Serge Sirotko

Paul A.H. Lambert

Santiago Hardt

Aleksandr Viktorovich Leonid Leonidovich Slawa Kalugin

Johannes Fontana Jozef Duřcák

Ángel Jaraiz

w w w. t E C H n o a l p i n . C o M

SnowMagazine 02 - 2012  

Slovensky, TechnoAlpin

SnowMagazine 02 - 2012  

Slovensky, TechnoAlpin