Page 1

4 5

Výkon vzniká v hlaveˇ.

1 Sestava tycˇe lehké konstrukce Robustní základna z ohni-

oceli, vypoušteˇcí ventily a spolehlivé senzory.

vzdorné oceli i prˇes kompaktní rozmeˇry zarucˇuje stabilitu. Lze ji

hlavou ve futuristickém designu a vylepšenou technikou se

4 Patentovanou

snadno nainstalovat na ru˚zné základny. Hydraulické nastavování

vyznacˇuje nová A-tycˇ. Speciálneˇ vyvinuté hnací trysky s integrova-

výšky, rucˇní horizontální otácˇecí zarˇízení a spínací skrˇínˇka zabu-

ným rozprašovacˇem zarucˇují kvalitní rozprašování, dlouhý let a nej-

dovaná do konstrukce. To vše je lehce dostupné a ovladatelné.

lepší kvalitu sneˇhu. Vysoká úcˇinnost trysek výrazneˇ zmenšuje citlivost

2 Šachta TechnoAlpin slouží jako podstavec pro stabilní prˇipevneˇní

na vítr. Speciální, noveˇ vyvinutý systém v hlaveˇ tycˇe udržuje tycˇ i

zasneˇžovací tycˇe a k uložení bloku uzavíracích ventilu˚ a elektrické

prˇi velmi nízkých teplotách a veˇtru zarucˇeneˇ v nezamrzlém stavu.

˚ Kompaktní, prˇehledný, lehce dostupný, instalace. 3 Blok ventilu

5 Trubka tycˇe Trubka se spolecˇným prˇívodem vody a vzduchu

z kvalitní hliníkové slitiny – tak se prezentuje noveˇ vyvinutý blok ven-

je díky hliníku, z kterého je vyrobená, lehká a lze ji dobrˇe uchopit.

tilu˚ od TechnoAlpin. Bezporuchový provoz a dlohou životnost zarucˇí

Zabudované otocˇné ložisko a hydraulické nastavování výšky umožnˇují

vyzrálá ventilová technika, integrovaný vodní filtr z chromniklové

horizontální a vertikální nastavení tycˇe s minimálním použitím síly.

1

2

3

A9 Skveˇlá kvalita sneˇhu i prˇi mezních teplotách. Pozoruhodná délka doletu. Velký úhel zasneˇžování. Odolnost proti veˇtru.

1

2 3

4

Nezamrzlá hlava tycˇe i prˇi nejnižších teplotách. Prˇesné nastavení. Spolehlivá automatizace. Vyzrálá ventilová technika.


cˇesky 2020 mm

70

°

7900 mm

9700 mm

50°

6900 mm

8500 mm

Výška prˇi nejnižší pozici pro zasnežovanie Výška prˇi nejvyšší pozici pro zasnežovanie Maximální vertikálni sklon Minimální vertikálni sklon Výška nosné konstrukce Natácˇení Minimální tlak vody Neregulovatelné dýzy Regulovatelné dýzy Rozprašovacˇ Kompresor Nominálni spotrˇeba ** Stupne reguláce

8500 mm (6900 mm*) 9700 mm (7900 mm*) 70° 50° 2020 mm 350° 12 bar 8 6 2 4 kW

08 - Technické zmeˇny vyhrazeny.

Technika

Lanza A9

4 * pro 6m dlouhou lanzu ** provedení se samostatným kompresorem

Je to krásné, když je porˇád ne ˇkdo s vámi. TechnoAlpin provozuje 20 pobocˇek na celém sveˇteˇ. Nabízíme svým zákazníku˚m 24-hodinový servis. Jsme vždy blízko vás. Díky profesionální technické pomoci a dostupnosti soucˇástek v naších skladech si naší klienti užívají tolik potrˇebné jistoty. Navíc zhotovují naší technici vše na míru tak, aby to vyhovovalo vaším požadavku˚m.

A9 - Lanza s prˇívodem vzduchu z centralního kompresoru

A9 Lanza se samostatným kompresorem

www.technoalpin.com

A9

A9_cesky  
A9_cesky  

Výkon vzniká v hlave ˇ . 3 2 1 5 4 www.technoalpin.com 70° 50° 2020 mm 350° 12 bar 8 6 2 4 kW A9 - Lanza s prˇívodem vzduchu z centralního k...