Page 1

02/2013

. y o Enj

slovensky


oBSaH

Prehľad

obsahu

1

úspora energie

začína v hlave

04

EnergyEfficiency …začína v hlave!

Strana 6

Hochgurgl (AUT)

Strana 7

12 7

Strana 4

Vuokatti (FIN)

Strana 8 Čo robí…?

Strana 10 Sinaia (ROM)

TA-snežné delá

minimálna hlučnosť

20

Strana 11

Bukovel (UCR)

Strana 12

Minimálna hlučnosť snežných …diel spoločnosti TechnoAlpin

Strana 14 Cermis (ITA)

12

perisher

sa znovu spolieha na…

Strana 15

La Colmiane (FRA)

Strana 16

Projekty vo Švajčiarsku

14

srdečne ďakujeme

23

…naším partnerom!

w w w.t E c H n oa l p i n .c o M

Strana 18 Říčky (CZE)

Strana 20

Perisher (AUS)

Strana 21

Vedeli ste, že...


Editoriál

september 2013 Milé čitateľ ky / milí čitatelia, Stála snaha optimalizácie je náš pohon a denná úloha firmy

Okrem iného Vás budeme informovať o zaujímavých

TechnoAlpin. Pritom nejde iba o prezentáciu bežiacich noviniek,

projektoch realizovaných po celom svete, počína-

ale aj o ďalší vývoj už zabehnutých výrobkov. V tomto zmys-

júc rozšírením zasnežovacích systémov v strediskách

le sme si za prvoradý cieľ stanovili zabezpečiť svojim klientom

Hochgurgl (AUT), Sinaia (ROM), La Colmiane (FRA),

nielen optimálne využívanie dostupných zdrojov, ale aj zníženie

Říčky (CZE) a Perisher (AUS). Aj dve švajčiarske lyžiar-

dopadu hluku snežných diel.

ske strediská Lenk a Crans Montana sa rozhodli pokračovať v prejavovaní svojej dôvery zasnežovacím zaria-

Ide o prípad nového tyčového dela V3ee, v ktorom sa spája

deniam značky TechnoAlpin. Cermis (ITA) pracuje spolu

vynikajúci výkon v zmysle kvality snehu dela V3 s nízkou spot-

s TechnoAlpin už takmer 20 rokov a porozpráva nám o

rebou vzduchu a zníženými emisiami hluku. Znížená spotreba

tejto úzkej spolupráci. Spomenieme tiež získanie dôle-

vzduchu však neprináša len energetickú úsporu, ale aj úžitok

žitého klienta ako je Vuokatti (FIN). Čerpacie stanice sú

v zmysle emisií hluku, a robí tak z neho najtichšie snežné delo

pulzujúcim srdcom zasnežovacích zariadení: predstaví-

na trhu.

me Vám dôležitý projekt realizovaný v lyžiarskom stredisku Bukovel (UKR), ktorý predpokladá vysoko účinný

Aj naše najnovšie vrtuľové snežné delo TF10 sa pýši vlast-

čerpací systém.

nosťami, ktoré ho zaraďujú medzi najvýkonnejšie, ale zároveň najtichšie snežné delá na trhu. Zásluhu na tom má nová

Príjemné čítanie!

turbína s vnútorným motorom a rýchlosť otáčania v hodnote

Walter Rieder a Erich Gummerer

1500 ot./min, ktorá zároveň znižuje vibrácie. Vďaka nižšej frekvencii hluku je TF10 vnímané sluchom v menej rušivej miere. Tieto vlastnosti z neho robia optimálne snežné delo vhodné na zasnežovanie v blízkosti obývaných centier alebo chránených prírodných rezervácií, kde sú limity emisií hluku obzvlášť prísne.

erer

h gumm ic r e & r e d ie r walter

TIRÁŽ Vydávateľa: © TechnoAlpin SpA · Via P.-Agostini-Straße 2 · 39100 Bolzano/Bozen · Alto Adige/Südtirol/South Tyrol · Italia/Italien/Italy · T +39 0471 550 550 · F +39 0471 200 441 · info@technoalpin.com · www.technoalpin.com · Obsahovo a tlačovo zodpovedný: Erich Gummerer – Redakcia: Marilise Di Domenico – Dizajn: dv media, Vahrn/Varna (BZ) – www.designverbindet.it – Tlač: Athesia, Bozen/Bolzano – Tlač, rozširovanie a používanie elektronických súborov je možné iba po predchádzajúcom súhlase vydavateľa – Vydanie: September 2013

Snow Experts Editoriál

2

3


prEzEntácia produKtu V3EE

1

snežná tyč V3ee -

úspora energie začína v hlave

Pokrok namiesto stagnovania. Tak znie motto spoloč-

Bezolejový kompresor s výkonom 2,4 kW

nosti TechnoAlpin. Zodpovedajúco tomu sa aj pri etab-

Aj tento nový 2,4 kW kompresor je samozrejme bezo-

lovaných produktoch neustále hľadá potenciál pre opti-

lejový. Použitý piestový kompresor prispieva k ochra-

malizáciu. S úspechom. Nová snežná tyč V3ee dopĺňa od

ne životného prostredia aj svojím efektívnym využitím

tejto jari portfólio tyčí spoločnosti TechnoAlpin.

energie. Pri rovnakom výkone vzduchu potrebuje olejom mazaný rotačný kompresor viac energie ako bez-

Vďaka ďalšiemu vývoju nukleátorov a dýz sa snežná tyč V3ee

olejový piestový kompresor, ktorý nemusí vykonávať

vyznačuje v porovnaní s doterajšími produktmi zníženou spot-

žiadne takzvané olejové práce. K tomu patrí napr. od-

rebou vzduchu. Na jednej strane nové nukleátory zabezpečujú

delenie oleja zo stlačeného vzduchu, ktorý je vedený

lepšiu tvorbu kryštálov a lepšie využívanie okolitého vzduchu.

cez filtračnú olejovú vložku. Rotačné kompresory mu-

Na druhej strane boli optimalizované aj dýzy, a tým aj rozpra-

sia mať minimálnu prevádzkovú teplotu, aby nemohlo

šovanie. Je samozrejmé, že všetky dýzy snežnej tyče V3ee sú vybavené keramickými vložkami s dlhou životnosťou. Tak odolávajú aj tvrdej vode s drobnými nečistotami. Pri snežnej tyči V3ee bola ponechaná osvedčená guľatá hlava tyče. Optimálnym pomerom medzi vnútornou a vonkajšou plochou bol dosiahnutý prenos tepla zvnútra smerom von, ktorý zabezpečuje, že hlava zostáva aj pri nepriaznivých vetroch bez ľadu. Špecialita: Teplo vzniká prostredníctvom dômyselného systému, ktorý využíva vlastnú energiu vody, a tým je bez nárokov na dodatočnú spotrebu energie. Vďaka týmto opatreniam sa spotreba vzduchu tyče znížila o 50 %. Snežná tyč V3ee má pozoruhodnú spotrebu vzduchu 300 l/min. Nový je preto aj nezávislý kompresor s pripojovacím výkonom 2,4 kW.

w w w.t E c H n oa l p i n .c o M


dôjsť k námraze na odlučovacom systéme. Aj preto je potrebná

byť vďaka rôznym veľkostiam pripojenia jednoducho

energia. Ak toto vykurovanie niekedy nefunguje, môže dôjsť k

pripojené bez nebezpečenstva zámeny.

prasknutiu filtračnej olejovej vložky, čím olej vytečie do vedenia pri bezolejových kompresoroch nehrozí. Aj pri prípadnej poru-

Správne snežné delo na správnom mieste

che je teda zaručené, že sa do životného prostredia nedostane

Základ energeticky efektívneho zasnežovania spočí-

ani kvapka oleja. Od roku 1999 spoločnosť TechnoAlpin použí-

va už pri plánovaní zariadenia. Za účelom správneho

va výhradne bezolejové kompresory. Doteraz je to viac ako 12

nadimenzovania zariadenia musia byť potreby pres-

000 kusov. Podiel návratnosti leží hlboko pod 1 %.

ne definované v spolupráci s jednotlivými lyžiarskymi

stlačeného vzduchu, a tým sa dostane na zjazdovku. Toto riziko

strediskami. Cieľom by malo byť umožnenie základného

Jednoduchá obsluha a nenáročná údržba

zasnežovania v rámci 72 hodín. Tak môžu byť využi-

Pri konštrukcii tyče je ponechaný overený a jednoduchý me-

té optimálne doby zasnežovania. Ďalším významným

chanický systém snežnej tyče V3. Jednoduchá a stabilná

hľadiskom je inštalácia správneho snežného dela na

zástrčka umožňuje rýchlu a jednoduchú prvotnú inštaláciu a

správnom mieste. Nie náhodou je preto spoločnosť

rovnako jednoduchú demontáž pre garážovanie snežného dela

TechnoAlpin schopná ponúknuť širokú škálu vrtuľových

v lete. Napriek kompaktným rozmerom a nízkej hmotnosti jed-

a tyčových snežných diel určených na tie najrôznejšie

notlivých častí ponúka spodok z ocele, ktorá je pozinkovaná

aplikácie. Táto skutočnosť nám zakaždým umožňuje brať

v ohni, vysokú stabilitu. Nastavenie výšky sa uskutočňuje

do úvahy podmienky vyskytujúce sa na danom mieste.

prostredníctvom hydraulického valca. Tak je možné nastave-

Vrtuľové snežné delá určené pre široké a stredné trate

nie výšky s minimálnym vynaložením sily. Integrovaný škrtiaci

sú vybavené automatickým natáčaním, ktoré prispie-

ventil zabraňuje prudkému nárazu tyče. Podložka s bezpeč-

va k veľkoplošnej distribúcii snehu. Tým sa skracuje aj

nostným kolíkom navyše zabezpečuje maximálnu prevádzkovú

doba prípravy tratí. V prípade úzkych a stredných tratí

bezpečnosť. Obzvlášť jednoduchú obsluhu má aj nadzemný

chránených pred vetrom sa naopak využívajú tyčové

blok ventilov z vysokokvalitnej zliatiny hliníka. Premyslená

delá, ktoré zabraňujú výrobe snehu mimo trate.

technika ventilov, bez zvarová vložka filtra vody z chrómovo-niklovej ocele typu wedge wire, vykurované automatické vypúšťacie ventily a spoľahlivé senzory garantujú bezporuchovú prevádzku a dlhú životnosť. Prostredníctvom otvoru v obložení na spodnej strane je celá technika dobre odvetraná a zároveň sa zabraňuje tvorbe kondenzovanej vody. Prívody vody a vzduchu môžu

Snow Experts Energy efficiency

4

5


PROJEKTY V VraKÚSKu

Projekt

v skratke • • • •

2

20x TF10 v mobilnom prevedení Prechod z ATASS na ATASSplus Inštalácia potrubí na prívod vody Obnova čerpacích staníc „Untergurgl I“ a „Hochgurgl II“

hochgurgl

www.hochgurgl.com

sa spolieha na kvalitu značky TechnoAlpin Hochgurgl (AUT), nachádzajúci sa v Ötztalských Alpách,

Tunajšie zjazdovky tiež budú obohatené o nové vrtuľové

je jednou z najznámejších lyžiarskych oblastí v Alpách.

snežné delá: ešte počas minulej zimy boli trate toh-

Technici tohto tirolského lyžiarskeho strediska sa spoľahli na

to strediska zasnežované vrtuľovými snežnými delami

zasnežovacie zariadenie, aby mohli návštevníkom zabezpečiť

M20 a T60. Od budúcej zimy k nim pribudne až 20

dokonale zasnežené a počas sezóny vždy pripravené trate. V

snežných diel TF10 v mobilnom prevedení. Toto naj-

očakávaní najbližšej zimnej sezóny sa zástupcovia strediska

novšie snežné delo značky TechnoAlpin zapôsobilo svo-

rozhodli s pomocou TechnoAlpin rozšíriť a zlepšiť svoje za-

jim neuveriteľným dostrelom, nízkou frekvenciou hluku

snežovacie zariadenie. Hlavným dôvodom tohto rozhodnutia

a strhujúcim výkonom pri medzných teplotách, ako aj

boli podľa riaditeľa Alban Scheiber skúsenosti a kompetencie

stálou a výbornou kvalitou snehu.

spoločnosti TechnoAlpin, ktoré zahŕňajú kompletné riešenie z Hochgurgl si vybral snežné delá v mobilnom prevedení,

jednej ruky.

aby ich bolo možné odviesť do skladu ihneď po skonProjekt v Hochgurgli predpokladá inštaláciu potrubí určených

čení zasnežovacej sezóny, ktorá sa obyčajne zhoduje

na prívod vody do „Gurgler Ache II“, obnovu čerpacích staníc

s nástupom zimnej sezóny. Zástupcovia lyžiarskeho

„Untergurgl I“ a „Hochgurgl II“ a inštaláciu viacerých spevne-

strediska sa tiež rozhodli spoľahnúť na riadiaci softvér

ných betónových šácht. V „Gurgler Ache II“ aj vo dvoch čer-

ATASSplus, vďaka ktorému môžu jednoduchým spôso-

pacích staniciach budú realizované práce spojené s meraním,

bom ovládať celé zasnežovacie zariadenie.

kontrolou a vyregulovaním.

w w w.t E c H n oa l p i n .c o M


proJEKty Vo fÍnSKu

3

vuokatti

si vybralo TechnoAlpin

Lyžiarske stredisko Vuokatti sa nachádza na území Sotkamo vo

zahŕňa jednu odbernú stanicu, jednu čerpaciu stanicu,

východnom kraji Kainuu. Špecializuje sa na klasické lyžovanie a

kompresory a 24 tyčových diel V3 s centrálnym vzdu-

je vybavené bežeckými traťami a skokanským mostíkom Hyppy-

chom. Vo vnútri odbernej stanice sa nachádzajú 3 po-

rimäki. V roku 1992 hostilo Svetový pohár juniorov v klasic-

norné čerpadlá s výkonom 32 kW. Centrálna čerpacia

kom lyžovaní. Konali sa tu početné zastávky Svetového pohára

stanica s pričleneným bazénom s obsahom 100 m³ a

v severskej kombinácii, jeden ročník Svetového pohára v behu

chladiacou vežou privádzajúca vodu na vhodnú teplotu,

na lyžiach a niekoľko menších pretekov v alpskom lyžovaní a

ako aj 4 ponorné čerpadlá a 4 vysokotlakové čerpadlá.

snowboardovaní.

Čerpacia stanica bude dodávať vodu do dvoch už existujúcich vedení ako aj do dvoch vedení vybudovaných

Zástupcovia tohto fínskeho strediska sa za účelom zasnežo-

počas tohto leta: „Olympiacatti“ s 24 kombinovanými

vania svojich tratí rozhodli po prvýkrát spoľahnúť na dlhoročné

šachtami, na ktorých sa nachádzajú tyčové dela V3 a

skúsenosti spoločnosti TechnoAlpin. Zvláštnosťou Vuokatti je,

jeden ventil XE, ku ktorému je možné namontovať vrtu-

že sa nachádza vo výške takmer 140 m.n.m, zatiaľ čo najvyššie

ľové snežné delo a „Alakatti“, na ktorého vedení došlo k

položené miesto dosahuje 320 m.n.m. Projekt TechnoAlpin tu

inštalácii 4 mobilných šácht.

Projekt

v skratke • • • • •

24x V3 24x kombinované šachty s ventilmi XE 3x mobilné šachty 1x odberná stanica so 40 l/s, 50 m, 32 kW 1x čerpacia stanica so 4 ponornými čerpadlami s 30 l/s, 13 m, 7 kW a 4 vysokotlakové čerpadlá s 27 l/s, 380 m, 160 kW. • 1 x kompresorová stanica s 20,7 m³, 110 kW

www.vuokatti.fi Snow ExpErtS PROJEKTY VO FÍNSKU

6

7


ČO ROBÍ...?

4 čo robí…

Juris Panzani

Juris Panzani pracuje v spoločnosti TechnoAlpin už takmer 14 rokov. Na svoj prvý deň sa pamätá, akoby to bolo len včera, a nie 16. augusta 1999. Pracovať začal v technickom oddelení, kde mal na starosti mechanickú konštrukciu vrtuľových snežných diel, tyčových diel a ich príslušenstva. V priebehu niekoľ kých rokov a v dôsledku vývoja spoločnosti sa stal zodpovedným vedúcim mechanického úseku technického oddelenia. Keď v roku 2009 spoločnosť TechnoAlpin konsolidovala svoje

žieb, vysvetľovať ich technické špecifikácie, vylepše-

pôsobenie, počítajúc viac ako 100 zamestnancov pôsobiacich

nia a výhody tak, aby zvýšil spokojnosť zákazníkov.

len v sídle v Bolzane a ďalších viac ako 1000 zákazníkov roztrúsených po celom svete, nadobudla potrebu zabezpečiť si od-

Juris má veľmi dobré poznatky o snehu. Často sprevá-

bornú pomoc výrobného manažéra.

dza predajcov do sídel zákazníkov, kde získava spätnú odozvu a dozvedá sa požiadavky spojené s úpravou a

Juris sa tak stal základným spojovacím prvkom medzi predajným a technickým oddelením. Znamená to, že prispieva k činnostiam spojeným s plánovaním a koordináciou potrebných pri vývoji výrobkov TechnoAlpin. Svoju prácu sústreďuje na celý realizačný cyklus – od projektovania po výrobu, od komercializácie po asistenciu. Z tohto dôvodu je jeho úlohou prezentovať nové výrobky počas predaja a asistenčných slu-

w w w.t E c H n oa l p i n .c o M


vylepšením alebo špeciálnymi verziami. Vďaka svojim skúsenostiam a poznatkom je schopný čo najlepšie vyhodnotiť možnosti prispôsobenia a vylepšenia predávaného výrobku. Často tiež pracuje v úzkom styku s oddelením marketingu. Spolu s jeho tímom každoročne realizuje katalóg výrobkov, hlavný pracovný nástroj predajného oddelenia, a spolupracuje tiež na vytváraní brožúr, reklamných kampaní výrobkov a realizácii veľtrhov súvisiacich s týmto sektorom. „To, čo sa mi najviac na mojej práci páči je, že sa vo firme zapájam do rôznych procesov vývoja a spolupracujem s viacerými oddeleniami. Táto skutočnosť mi umožňuje prenášať vzácne spätné odozvy zákazníkov do vývoja nových výrobkov a prispievať tak k ich neustálemu vylepšovaniu. Často chodievam do sídel zákazníkov s cieľom podporiť predaj, aby sme spoločne našli špecifické riešenia a vyriešili technické problémy. Táto časť mojej práce predstavuje vítanú alternatívu voči kancelárskej práci, ktorá mi tiež umožňuje neustále spoznávať nové skutočnosti a zaujímavých ľudí“.

Snow Experts Juris Panzani

8

9


PROJEKTY V RUMUNSKU

Projekt

v skratke

5

sinaia

• 13x mobilné T40 s e-motorom • 4x T40 na 4,5 m výsuvnom zdvíhacom zariadení • 8x TF10 na 4,5 m výsuvnom zdvíhacom zariadení • 64x šachty • 5x ventilové – rozdeľovacie šachty • 8 600 m liatinového potrubia • 13 400 m hliníkových káblov • 8 800 m dátových káblov • 3 vysokotlakové čerpadlá 45 l/s, 540 m, 355 kW • 1x ponorné čerpadlo 10 l/s, 30 m, 75, KW • 1 kompresor na prevzdušňovanie jazera: 4,55 m³/min, 8 bar, 25 kW • ATASSplus

www.sinaia-ski.ro

karpatská perla

Sinaia, čarovné mestečko v okrese Prashova, predsta-

Projekt tu predpokladá inštaláciu celého materiálového

vuje jednu z najkrajších horských lokalít v Rumunsku.

vybavenia do trasy ako sú liatinové potrubia, hliníko-

Dostala prezývku „karpatská perla“.

vé káble, dátové káble a rozšírenie na riadiaci softvér ATASSplus. Dôjde aj k inštalácii vrtuľových snežných

Stredisko Sinaia ponúka 13 lyžiarskych tratí s rôznymi stup-

diel, šácht a novej čerpacej stanice. Vďaka tejto no-

ňami obtiažnosti. Medzi najvyhľadávanejšie patria trate Valea

vej výstavbe sa chce Sinaia stať obľúbenou cieľovou

Dorului, Valea Soarelui a Carp. Aby lyžiarske stredisko rozšírilo

destináciou nadšencov zimných lyžiarskych športov v

ponuku pre nadšencov zimných športov, rozhodlo sa realizovať

Rumunsku.

8,8 km dlhú trať v novej oblasti nazývanej Valea Soarelui. Nové trate sa rozprestierajú na úpätí horských vrcholov Varful cu Dor a Furnica v nadmorskej výške od 1750 do 2090 metrov. Čo sa týka zasnežovacieho zariadenia na tejto novej trati, zástupcovia lyžiarskeho strediska sa opäť rozhodli zveriť do rúk spoločnosti TechnoAlpin.

w w w.t E c H n oa l p i n .c o M


PROJEKTY V UKRAJINE

bukovel

6 nová čerpacia stanica Bukovel: meno, ktorý si zasluhuje povšimnutie. Toto lyžiar-

staníc sa rovná 490 l/s. Nepostačuje však na súčasné

ske stredisko situované vo východnej časti Ukrajiny sa zrodilo

zásobovanie všetkých snežných diel.

takmer z ničoho v roku 2001 a odvtedy je protagonistom ojedinelého úspešného príbehu. 16 moderných vlekov a takmer

Spoločnosť TechnoAlpin momentálne pracuje na do-

50 km tratí tu každodenne zaručuje možnosť prijať až 12 000

končení nového projektu v stredisku Bukovel, resp. na

lyžiarskych fanúšikov. V priebehu desaťročia sa Bukovel zme-

novej doplňujúcej čerpacej stanici. Nové zariadenie

nil na jedno z najväčších, najmodernejších a najvýznamnejších

umožní výrazným spôsobom zvýšiť výkon. Jednotlivé

lyžiarskych stredísk vo Východnej Európe. Nevieme povedať, či

čerpacie stanice sú zoskupené do jedného výkonného

by sa tento úspešný príbeh mohol naplniť aj bez technické-

čerpacieho systému, tým, sme takmer zdvojnásobili

ho snehu. Podnebie v okolí strediska Bukovel je samozrejme

výkon, ktorý tak nadobudol hodnotu 1000 l/s, zaručili

chladné. Napriek tomu však v posledných rokoch zaznamenali

sme súčasne zásobovanie vody do všetkých snežných

slabé snehové zrážky.

diel naraz. Výsledok je výnimočný: na zasneženie povrchu s rozlohou 1 650 000 m² bude odteraz stačiť

Na zabezpečenie snehu stredisko zahájilo v roku 2006 spo-

rekordný čas 100 hodín.

luprácu so spoločnosťou TechnoAlpin. Došlo k modernizácii a rozšíreniu zasnežovacích zariadení. Vďaka dvom zákrokom

Rýchlejšie doby zasnežovania sa kladne odrážajú do

spoločnosť TechnoAlpin realizovala zasnežovací systém, ktorý

energetickej bilancie, nakoľko umožňujú lepším spôso-

zahŕňa 370 tyčových diel a 50 vrtuľových snežných diel, schop-

bom využívať dostupné zasnežovacie doby. Vzhľadom

ných vyrábať technický sneh a zasnežovať lyžiarske stredisko

na to, že tieto zasnežovacie doby sú čoraz kratšie, je

Bukovel na 100%. Pre správnu výrobu snehu si každé zasne-

rýchle zasneženie o to dôležitejšie. Rýchlym zasneže-

žovacie zariadenie vyžaduje čerpaciu stanicu, ktorá v prenese-

ním pri optimálnej teplote dokážeme ušetriť energiu. K

nom zmysle slova predstavuje srdce celého systému. Čerpacia

tomu, aby sme to mohli uskutočniť, je na jednej stra-

stanica zároveň tvorí najsamostatnejšiu súčasť systému a je ju

ne treba zabezpečiť výkonné snežné delá a výkonné

preto treba dokonale prispôsobiť miestnym podmienkach. Bu-

čerpacie systémy na druhej strane, ktoré sa dokonale

kovel bol doteraz vybavený dvoma samostatnými a nezávislými

prispôsobujú miestnym podmienkam. Ide o vlastnosti,

čerpacími stanicami zabezpečujúcimi napájanie snežných diel

ktoré určite nájdeme v novej automatickej, regulovateľ-

určitým množstvom vody. Celkový výkon týchto dvoch čerpacích

nej čerpacej stanici v stredisku Bukovel.

S n o w E x p e r t s PRO J E K TY V U K RA J IN E

10

11


HLUČNOSŤ SNEŽNÝCH DIEL

7

minimálna

hlučnosť snežných

diel spoločnosti TechnoAlpin Technické oddelenie spoločnosti TechnoAlpin sa neustále angažuje do obnovy a vylepšovania snežných diel a ponúkaných komponentov tak, aby zvyšovala ich výkon a spoľahlivosť. V posledných dvoch rokoch boli za týmto účelom predstavené dva nové výrobky, ktoré rozširujú portfólio značky TechnoAlpin: vrtuľové snežné delo TF10, jediné svojho druhu, a tyčové delo V3ee. Obe zariadenia sa vyznačujú vysokým výkonom pri nepatrných zvukových emisiách.

Snežné delo TF10 je posledné spomedzi vrtuľových snežných

Radu tyčových snežných diel značky TechnoAlpin od

diel, ktoré spoločnosť TechnoAlpin predstavila. Po prvej se-

tejto jari rozširuje nové snežné delo V3ee. Moderne rie-

zóne boli vynikajúce odovzdy zo všetkých kontinentov. Vy-

šené tyčové delo spája vynikajúci výkon v zmysle kvality

značuje mnohými jedinečnými vlastnosťami, ako sú vysoká

a množstva snehu V3 pri nižšej spotrebe vzduchu a zní-

schopnosť zasnežovania, neuveriteľný dostrel a jeho vysoká

žených emisií hluku.

intuitívna obsluha. Tieto vlastnosti však nie sú jedinou výhodou, ktorú TF10 ponúka: napriek svojmu vysokému výkonu

Vďaka detailnej práci technického oddelenia z Bolzana

toto snežné delo patrí medzi najtichšie, ktoré sa na trhu mo-

venovanej vývoju nukleátorov a dýz došlo k optimalizá-

mentálne vyskytujú. „Zásluhu na tom má nová turbína s vnú-

cii nukleácie a rozprašovania vody, čo umožnilo znížiť

torným motorom a rýchlosť otáčania v hodnote 1500 ot./min,

spotrebu vzduchu tyčového dela o 50% v porovnaní s

ktorá zároveň znižuje vibrácie. Vďaka nižšej frekvencii hluku

predchádzajúcim tyčovým delom. Ide o skutočnú revo-

je TF10 vnímané sluchom v menšej miere“, vysvetľuje Walter

lúciu: pri spotrebe vzduchu 300 l/min je V3ee najroz-

Rieder, vedúci technického oddelenia spoločnosti Techno-

vinutejším tyčovým delom svojho druhu na trhu. Po-

Alpin. TF10 je preto vhodná aj na zasnežovanie v blízkosti

nechaná bola osvedčená okrúhla hlava tyčového dela.

obývaných centier alebo chránených prírodných rezervácií,

Optimálnym pomerom medzi vnútornou a vonkajšou

kde sú limity emisií hluku obzvlášť prísne.

plochou bol dosiahnutý prenos tepla zvnútra smerom

w w w.t E c H n oa l p i n .c o M


Akus tický tlak L A - prep vzdialenos ť [m]

vpred u [ V ] [dB]

vzadu [H] [dB]

vľavo [L] [dB]

vpravo [R] [dB]

58

70

63

63

20

56

68

61

61

25

50

62

55

55

50

43

55

48

48

100

zaťažení kompresor Meranie pri 50 Hz, pri max.

[H]

Dáta a Fakty. [R]

[L]

vzd iale nos ť [m]

[V]

41

41

48

36

200

očítavacia tabuľ ka

20

a a vodného výtlaku

90

Spr áva z mer ania

om zať ažení a

: 23-149 -01

70

L wA = 97 dB vľavo L wA = 104 dB vzadu L wA = 97 dB vpravo L = 92 dB vpred u

60

wA

50

L wA = 97 dB

12,5

16

20

25

31,5

40

50

63

80

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1k

1,25k 1,6k

2k

2,5k 3,15k

5k

48

[V]

u

100

Akust ick ý výk

on

80

priem erná hodno ta

4k

[R]

41

90

40

30

013

[L]

54

41

vodnom výtlak

zo dňa 27.0 5.2

80

LwA [dB]

L wA [dB]

Meranie pri pln

acia tabuľ ka

[H]

61

48

37

– prepočítav

63

54

44

43

A

vpr avo [R] [ dB]

61

50

50

200

100

kého tlaku L

63

57

56

100

vľavo [L] [ dB]

59

63

50

Akus tický výkon

vzadu [H] [ dB]

65

25

Správa z merania: 22-00 2-1

Úroveň aku stic

vpr edu [V] [ dB]

6,3k

8k

70

60 10k 12,5k 16k

Frekvencia [Hz] 50

LwA = 97 dB LwA = 93 dB LwA = 97 dB

40

LwA = 99 dB LwA = 97 dB

30 12,5

16

20

25

31,5

40

50

63

80

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1k

1,25k 1,6k

2k

2,5k 3,15k

vľavo vzadu vpr avo vpr edu Prie me rná hod not a

4k

5k

6,3k

8k

10k 12,5k 16k

frekvencia [Hz]

ot./minútu robí TF10 rom a počtom otáčok 1500 turbína s vstavaným moto Príjemná frekvencia. Nová zvuku. To znamená, enciu frekv u nižši tiež má tomu je výrazne hladinu hluku. K odolnú voči vibráciám a znižu aných oblastiach. u snehu na svahoch v obýv že TF10 je vhodná aj pre výrob

Malé hlukové emisie. Vďaka 50% zníženiu spotreby vzduch energetickej efe u udáva nová ktívnosti. Tiež V3ee nové šta hlukové emisie ndarty nielen tohoto snežné bežných typoch v ho tyčového del . Nízka hladin a sú podstatne a hluku zname ná dodatočné nižšie ako pri zasnežovanie odľ ahčenie životn v oblastiach, kto ého prostredia ré sú na hladin a zjednodušuje e hluku závislé .

von, ktorý zabezpečuje, že hlava zostáva aj pri nepriaznivých

Cieľ spoločnosti TechnoAlpin je stanoviť nové meradlá

vetroch bez ľadu.

pre zasnežovanie: ide hlavne o výkon spájaný s energiami a hlukom. Od návrhu systémov cez čerpacie stanice,

Znížená spotreba vzduchu neprináša len energetickú úspo-

riadenie sa neustále TechnoAlpin usiluje ponúkané rie-

ru, ale aj úžitok v zmysle emisií hluku. Tým je zabezpečené

šenia ďalej optimalizovať. A výsledky nedávajú na seba

bezproblematické nočné zasnežovanie v obývaných centrách.

čakať: vďaka inteligentným zasnežovacím systémom do-

Môžeme preto tvrdiť, že V3ee je najvyspelejšie tyčové snežné

chádza v posledných rokoch k neustálemu zlepšovaniu

delo svojho druhu na trhu, s najlepším výkonom a najtichšie.

nielen energetickej bilancie, ale aj dopadu hluku.

SNOW EXPERTS HLUČNOSŤ SNEŽNÝCH DIEL

12

13


PROJEKTY V talianSKu

8

spolupráca

trvajúca 25 rokov

cermis

Vďaka dokonale zasneženým lyžiarskym zjazdovkám od decembra do apríla a jednej z najdlhších značených trás v Trentino Alto Adige, Pista Olimpia, predstavuje lyžiarske stredisko Alpe Cermis jednu z najkrajších oblastí v Dolomitoch. Optimálna poloha lyžiarskych zjazdoviek a ich umelé zasnežovanie sú okrem iného zárukou „kvality snehu“, ktorá zvýrazňuje charakteristiky svahov aj v obdobiach, ktoré sú menej priaznivé ako zimná sezóna. Medzi TechnoAlpin a trentským lyžiarskym zariadením Funivie

Účinnosť vďaka optimálnemu plánovaniu

Alpe Cermis existuje úzka spolupráca trvajúca už 25 rokov. Pre-

„Spoločne s technikmi spoločnosti TechnoAlpin sme

vádzkovatelia lyžiarskeho strediska nainštalovali prvé snežné

skúšali rôzne snežné zariadenia, ktoré sme mali k dis-

delo už v roku 1988, kedy sa podnik z Bolzana volal ešte WI.TE.

pozícii, aby sme potom na naše zjazdovky umiestnili tie

V roku 2004, po niekoľkých namáhavých rokoch pre lyžiarske

najvhodnejšie pre naše súčasné podmienky. Takto sme

stredisko, sa správcovia rozhodli zveriť ho do rúk spoločnosti

dokázali nájsť optimálne riešenie, ktoré dokáže zvýšiť

TechnoAlpin, ktorá sa venovala modernizácii a rozšíreniu exis-

energetickú účinnosť zariadenia”, dodal Silvano Seber,

tujúceho zasnežovacieho systému. „Zvolili sme si TechnoAlpin

generálny riaditeľ spoločnosti Funivie Alpe Cermis SpA.

predovšetkým kvôli našim medziľudským vzťahom. To, čím táto

„Pri výbere sme brali do úvahy veľkosť zjazdoviek, ich

spoločnosť vyniká na trhu, okrem spoľahlivosti a inovatívnosti,

sklon, pôsobenie vetra a požadované množstvo snehu.

sú aj osoby, ktoré v nej pracujú”, vysvetľuje Giulio Misconel,

Teraz, aj vďaka úplne automatickému zariadeniu, do-

prezident spoločnosti Funivie Alpe Cermis SpA. „Okrem toho, je

kážeme využiť optimálnym spôsobom stále kratší čas

vždy radosťou pracovať so skupinou tak mladých ľudí, ktorí sú

vhodný pre umelé zasnežovanie. Okrem toho, celé za-

tak oduševnení pre prácu.”

riadenie je v prevádzke už od začiatku sezóny, teda odkedy začíname so zasnežovaním bežeckých trás, až do

Projekt z roku 2004 zahŕňal inštaláciu nových snežných diel,

apríla: zariadenie je mimoriadne spoľahlivé a účinné.”

čerpacích staníc a chladiacich veží, ako aj inštaláciu potrubí pre vodu, vzduch a dátové káble. Toto všetko bolo potom automati-

Čoskoro začne nová zimná sezóna. Dvaja zodpoved-

zované a v roku 2012 sa zaistila aktualizácia softvéru aplikáciou

ní pracovníci si veria: cieľom tohto roku je zopakovať

ATASSplus. V súčasnosti zaručuje optimálne umelé zasneženie

210 000 denných hostí z minulej sezóny. Na ich podpo-

99 snežných zariadení, z toho 66 vrtuľových a 33 tyčových

ru tu budú zasnežovacie zariadenia TechnoAlpin, ktoré

diel, pričom tieto zariadenia pracujú na svahoch s plochou

sa zapnú s prvými chladnými dňami pri zasnežovaní

613 000 m² a predstavujú investíciu približne 11 miliónov €.

bežeckých trás.

w w w.t E c H n oa l p i n .c o M


PROJEKTY VO FRANCÚZSKU

la colmiane

9 plne automatické

zasnežovacie zariadenia Francúzske lyžiarske stredisko La Colmiane nachádzajúce

Vzhľadom na to, že správne doby zasnežovania sú čo-

sa v obci Valdeblore sa spolieha na zasnežovacie zariadenia

raz kratšie a náhodnejšie, zasnežovací systém Techno-

TechnoAlpin už takmer 10 rokov. Práve v roku 2003 spoloč-

Alpin bol celý znovu nanovo koncipovaný tak, aby mohol

nosť TechnoAlpin rozšírila zasnežovacie zariadenie na tratiach

okamžite reagovať na náhle klimatické zmeny bez toho,

„Câbles“ a „Verte“ o vrtuľové snežné delá M20 a M5. Pri tejto

že by sa bolo treba dostať k snežným delám na tratiach.

príležitosti došlo tiež k rozšíreniu čerpacej stanice a zvýšeniu jej

Preto boli dodávané snežné delá značky TechnoAlpin

objemu na 240 m³/hod. V rokoch 2004 až 2008 došlo k ďal-

nainštalované napevno, najmä v dolnej časti lyžiarskeho

šiemu rozšíreniu zariadenia o stožiarové delá typu A9V a A30,

strediska. Do jeho najvyššej časti bol naopak dodané rúry

ktoré boli nainštalované pozdĺž trate „Verte“.

pre centrálny vzduch aj s V3 snežnými tyčami. V čerpacej stanici sa budú nachádzať 4 čerpadlá s celkovým výko-

V roku 2012 sa Spoločná únia pre rozvoj údolí Vesubia a Val-

nom 400 m³/hod a dva kompresory, výkon á 250 kW.

diblora, obec Valdiblora a firma riadiaca stanicu rozhodli vyčle-

Inštalovať sa tu bude aj chladiaci systém. Na všetko bude

niť fondy na investíciu do nového zasnežovacieho zariadenia.

dohliadať posledná verzia riadiaceho softvéru ATASSplus

Program predpokladá nové zberné jazero s rozlohou 42 000 m³,

3.2. Spolu s už existujúcou čerpacou stanicou bude celý

nachádzajúce sa pred už existujúcim jazerom. Za ním bude

zasnežovací systém schopný vyrábať 1 400 m³ snehu za

naopak vybudovaná budova, ktorá bude slúžiť ako nová čerpa-

hodinu na tratiach s rozlohou 10 km.

cia stanica. Zástupcovia lyžiarskeho strediska sa tiež rozhodli vybudovať novú zelenú trať určenú pre začiatočníkov. Čo sa

Vďaka tejto realizácie bude lyžiarske stredisko La Col-

týka zasnežovania, trate „Verte“, „Bachas“, „Avocat“, „Slalom“,

miane schopné počas najbližšej zimnej sezóny načas

„accès télésiège“ a „Suc“ budú vybavené zasnežovacím systé-

čeliť klimatickým rizikám tým, že bude mať lyžiarske

mom realizovaným na kľúč.

trate zasnežené.

Snow Experts PROJEKTY VO FRANCÚZSKU

14

15


PROJEKTY VO ŠVAJČIARSKU

Projekt

v skratke • • • • •

14x tyčové snežné delá V2 5x mobilné Piano 7x mobilné T40 3x T40 na 1,6 m veži TF10 na 4,5 m výsuvnom zdvíhacom zariadení

www.lenk-bergbahnen.ch

lenk

10.1 obnovuje svoju dôveru v TechnoAlpin

Preslávená turistická oblasť Lenk v Simmental je známa svo-

skych frankov. Projekt zahŕňa inštaláciu 16 vrtuľových

jimi výdatnými sneženiami počas zimného obdobia. Napriek

a 14 tyčových snežných diel, novú čerpaciu stanicu,

tomu sa jej zástupcovia už niekoľko rokov spoliehajú na sneho-

ktorá bude privádzať vodu z nového zberného jazera

vú istotu od TechnoAlpinu, pomocou ktorých si vedia zaručene

Brenggenmäder, jednu kompresorovú stanicu. Cieľom

naplánovať štart sezóny. Ambiciózne projekty zasnežovania v

týchto nových inštalácií je znížiť dobu zasnežovania

minulosti tak priviedli lyžiarske stredisko k tomu, že vlastní 73

tratí z celkových 180 na 100 hodín a maximálne vy-

vrtuľových snežných diel a 9 tyčových diel značky TechnoAlpin.

užiť správne doby zasnežovania. Zvýši sa tak vý-

60% tratí sa zasnežuje technickým snehom, pričom za každú

kon samotného zasnežovacieho zariadenia a ušetrí sa

hodinu sa vyrobí 1 500 m³ snehu.

energia a peniaze.

Do zimnej sezóny 2013/2014 sa zástupcovia tohto lyžiarske-

Vďaka tomuto rozšíreniu bude možné v budúcnosti za-

ho strediska rozhodli investovať sumu 8,1 miliónov švajčiar-

snežiť 80 % tratí v Lenku.

w w w.t E c H n oa l p i n .c o M


10.2

a n a t n o m s n a r c

a svetový pohár v lyžovaní

história pokračuje Predstavenstvo Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS), zhromaždené v Dubrovníku na začiatku júna, rozhodlo o začlenení prvého marcového víkendu dvom etapám Svetového pohára v ženskom lyžovaní na tratiach švajčiarskeho lyžiarskeho strediska Crans Montana.

Projekt

v skratke • 25x V3 s centrálnym vzduchom • 6x T40 na 3,5 m výsuvnom zdvíhacom zariadení • 3x TF10 na 3,5 m výsuvnom zdvíhacom zariadení • 1x TF10 na 6 m ramene • 1x TF10 na 10 m ramene • 36x šachty • 1x čerpacia stanica, 2x čerpadlá 160 m³/hod., 280 m, 200 kW

www.crans-montana.ch Pri príležitosti návratu súťaží Svetového pohára na trate tohto

novej čerpacej stanice, 9 vrtuľových snežných diel a

lyžiarskeho strediska sa jeho zástupcovia rozhodli rekonštruo-

dvoch 10 m dlhých ramien.

vať počas tohto leta infraštruktúry a obnoviť zasnežovací systém. Vo „Vallata del Sole (Údolie slnka)“, ako sa Crans Montana

Vďaka jednoduchosti montáže systémov TechnoAlpin budú

tiež prezýva, vo výške viac ako 1 400 m.n.m. nachádzajú nad-

môcť technici lyžiarskeho strediska Crans Montana Amino-

šenci zimných športov najväčšie skvosty: 140 km dlhé trate

na SA (CMA SA) samostatne realizovať celú inštaláciu snež-

určené na alpské lyžovanie, ku ktorým sa pričleňuje snowpark

ných diel, zatiaľ čo spoločnosť TechnoAlpin sa bude starať

pre freeriderov a snowboarderov, 350 km dlhé trate určené na

o uvedenie do prevádzky čerpacej stanice. Toto zariadenie

beh na lyžiach a trate osvetlené aj počas noci.

predstavuje východzí bod pre budúce rozšírenia, ktoré umožnia zasnežovanie aj na trati Bellalui, kde by sa mali

Na trati Svetového pohára došlo počas tohto leta k inštalácii

konať súťaže Svetového pohára v mužskom lyžovaní.

Snow ExpErtS PROJEKTY VO ŠVAJČIARSKU

16

17


PROJEKTY V ČESKU

11 celkové

říčky

riešenie od TechnoAlpinu Lyžiarsky areál SKI CENTRUM ŘÍČKY sa nachádza v Orlických

Už počas prvých mrazov sa ukázala sila a výkonnosť

horách v Českej republike. Vďaka svojej nadmorskej výške, mo-

celého systému. 10 plnoautomatických snežných ka-

dernej lanovke, výhodnej orientácií zjazdových tratí, ich dĺžke

nónov T60 a centrálne ovládanie ATASSplus dokázali v

a rozmanitosti patrí medzi jedno z najlepších stredísk zjazdo-

rukách šikovných snowmanov rekordne krátko vysnežiť

vého lyžovania v Orlických horách a zároveň jedno z popred-

celé stredisko a otvoriť sezónu ako jedno z prvých ly-

ných stredísk v České republike. Stredisko je tiež každoročne

žiarskych stredísk.

usporiadateľom medzinárodních závodov SKIINTERKRITERIUM v žiackych kategóriách v slalome a obrom slalome.

Ovládanie celého systému pomocou ATASSplus príjemne prekvapilo. „Kvalita snehu a šetrenie nákladov

V roku 2011 sa vedenie strediska rozhodlo nahradiť už nevyho-

vďaka ATASSplus!“ hovorí Petr Kánsky, vedúci strediska

vujúci a zastaralý systém technického zasnežovania. Komplexný

a doplňuje „Sezóna bola chudobná na prírodný sneh,

návrh zasnežovania z dielne expertov TechnoAlpinu zaujal efek-

preto sme sa museli spoliehať skoro výhradne len na

tívnym a vysoko výkonným riešením a počas leta pred sezónu

technické zasnežovanie. Teraz pokrýva 100% všetkých

2012/13 bola technológia realizovaná a uvedená do prevádzky.

tratí a efektivita celého zasnežovania a kvalita snehu sa

w w w.t E c H n oa l p i n .c o M


Projekt

v skratke • • • • •

8x T60AM, 2x T60 na 4,5 m výsuvnom zdvíhacom zariadení 2 podzemné šachty čerpacia stanica 2x 25 l/s 2x transformačná stanica 100 kVA a 630 kVA • 66x nadzemných odberných hydroboxov • 5 343 metrov liatinových potrubí • ATASSplus

www.skiricky.cz

preukázala tak pri hraničných ako aj nízkych teplotách.“ Rovnako riadenie a ovládanie snežných kanónov na Lifte pomocou technologie bluetooth len doplnilo high-tech riešenie celého systému. Po sezóne vedenie strediska a zamestnanci absolvovali školenie v priestoroch sídla v Bolzáne spojenú s prehliadkou výroby a celej budovy, kde si doplnili a prehĺbili vedomosti a zručnosti tak v oblasti ovládania systému ako aj v oblasti údržby a servisu.

SNOW EXPERTS PROJEKTY V ČESKU

18

19


down undEr

Projekt

v skratke • 32x tyčových diel V3 • 3x TF10 na 1,6 m veži • 3x TF10 na 4,5 m výsuvnom zdvíhacom zariadení • 1x TF10 na 3,5 m výsuvnom zdvíhacom zariadení • 1x mobilné T40 • 1x T40 na 1,6 m veži

perisher

www.perisher.com.au

12 sa znovu spolieha na TechnoAlpin

V Snežných horách, obývaných počas tisícročí austrálskymi

Perisher sa spolieha na TechnoAlpin a jej zasnežov-

domorodcami a objavených až na začiatku XIX. storočia, sa

acie zariadenia vyrobené na kľúč už od prvých rokov

vyníma lyžiarske stredisko Perisher, ktoré je vo výške od 1 720

nového tisícročia. Počas týchto rokov zasiahlo toto

do 2 054 m.n.m. jedným z najväčších a najdôležitejších šport-

lyžiarske stredisko obdobie sucha, ktoré negatívne

ových zimných stredísk v Austrálii. Už v roku 1939 sa mohli

vplývalo na snehové zrážky. Hneď ako bola v októbri

na jeho svahoch zabávať prví lyžiari, ktorých na ne vytiahli

2012 ukončená veľmi úspešná sezóna, zástupcovia

konské záprahy. V dnešnej dobe je to 48 moderných vlekov na

lyžiarskeho strediska sa rozhodli opäť zveriť do rúk od-

rozlohe 1244 ha lyžiarskych tratí, ktoré komukoľvek zabezpečia

borníkom na sneh zo spoločnosti TechnoAlpin. Preto

maximálne potešenie z lyžovania.

sa na jar 2013 (austrálska jeseň) začali práce spojené s automatizáciou trate Excelerator v Blue Cow, na ktorej došlo k inštalácii 27 snežných diel. Aj trať Lower Escapade v Centre Valley bola vybavená 14 novými snežnými delami. Nadšencom lyžovania a snowboardovania určite neušla ani nová half-pipe, ani nové snežné delá značky TechnoAlpin pozdĺž tratí. Perisher je po celom svete známe svojimi siedmymi snowparkami, z ktorých jeden je osvetlený aj v noci.

w w w.t E c H n oa l p i n .c o M


13 …

že

VEdEli StE,…

! u n i p l A o n h c e T a es …novinky týkajúc vrtuľové snežné delá v Mount Hotham (AUS) nie sú

užitočné len v zime, ale významnú úlohu zohrávajú aj počas ničivých požiarov, ktoré sužujú hory počas horúcich letných mesiacov. Zo snežných diel sa stávajú významné hasiace prístroje produkujúce dážď, ktoré sú schopné uhasiť požiare a ochrániť tak infraštruktúry, životné prostredie a najmä ľudí žijúcich a pracujúcich v oblastiach zasiahnutých požiarmi.

že

v marci 2013 bol spoločnosti TechnoAlpin udelený

certifikát EN ISO 3834-2, ktorý zaručuje kvalitu zvárania odliatkov kovových materiálov. Tento certifikát uvádza do popredia dôležitý význam zvárania a jeho kvality. Kvalita zváracích postupov sa overuje ťažko. Pri zváraní nie je možné úplne kontrolovať kvalitu výrobku. Kvalita sa musí na výrobku „konštruovať“. Práve z tohto dôvodu sa spoločnosť TechnoAlpin rozhodla zabezpečiť si certifikát EN ISO 3834-2, ktorý definuje „Požiadavky na kvalitu zvárania odliatkov kovových materiálov“. Spoločnosť týmto spôsobom zabezpečuje vhodnú kontrolu zváracieho procesu, aby ukázala, že vie vyrábať výrobky špecifickej kvality.

že

v App Store iTunes je k dispozícii nová aplikácia spo-

ločnosti TechnoAlpin: ide o prevodník merných jednotiek. Stačí si vyhľadať aplikáciu „TechnoAlpin Converter“ a stiahnuť si ju. Kategórie prevodu zahrnuté do aplikácie sú výkon, teplota, objem, hmotnosť, dĺžka, prietok a hrúbka. Nachádzajú sa tu všetky merné jednotky užitočné pre zasnežovacie zariadenia a ešte aj niečo navyše.

Snow ExpErtS VEdEli StE,…

20

21


VEdEli StE,…

že

spoločnosť TechnoAlpin každoročne organizuje školenia vo svojom sídle alebo priamo u zákazníka. Školenia sú

venované všetkým zasnežovačom, ktorí tak získajú viacej informácií týkajúcich sa konfigurácie a prevádzky zasnežovacích zariadení, ich revíznej kontroly na konci sezóny, riadiaceho softvéru ATASSplus a riadenia čerpacích staníc.

že

existuje množstvo nadšencov technického zasnežo-

vania a lyžovania, ktorí vlastnými rukami budujú lyžiarske strediská a zasnežovacie zariadenia. Philipp Hofstatter vybudoval trať s ôsmymi snežnými delami T60, dvomi T40 a tromi stožiarovými delami V3. Škoda, že si na nich nemôžeme zalyžovať!

že

biatlonové stredisko vo Val

Martello (ITA) uložilo na „zimný spánok“ 4 500 m³ snehu, ktorý bude môcť byť použitý na prípravu lyžiarskych bežeckých tratí v októbri.

! u n i p l A o n h c e T a es …novinky týkajúc w w w.t E c H n oa l p i n .c o M


14 partneri

Využívame túto príležitosť na zvláštne poďakovanie našim partnerom, ktorí svojimi záväzkami a profesionalitou robia z TechnoAlpin významnú spoločnosť.

ALPITEC

ALP14-0281336+37+38-155x25-it+de+eng.indd 3

2014

SAVE THE DATE:

9th - 11th April 2014 | Bolzano, Italy International Trade Show for Mountain and Winter Technologies www.alpitec.it

24/09/13 17.55

Snow ExpErtS partnEri

22

23


Alain De Cian

Alessandro Rachetti Alex Carpentari

Alex Seebacher

Alexander Borgia

Alexander Klapfer

Alexander Leitner

Andrea Cavatton

Andreas Mumelter

A. Schwingshackl

Andreas Weiss

A. Kompatscher

Anja Berents

Anton Puff

Armin Grasberger

Armin Mussner

Arno Hafner

Benjamin Pötz

Christian Bonini

Christian De Brida

Christian Jocher

Christian Niedermayr Christoph Fischer

Claudia Pomaro

Dagmar Geis

Daniel Heiss

Daniel Kahler

Daniel Neulichedl

Daniel Raffl

Daniel Widmann

Daniela Stelzer

Daniele Facchin

Daniele Neri

Dominik Pöder

Dominik Psenner

Elena Gabardi

Elmar Kanestrin

Elmar Kaufmann

Elmar Rainer

Elmar Walder

Erich Gummerer

Erika Marchio

Erika Unterweger

Fabian Alegre

Fabrizio Martinet

Federico Tricotti

Florian Holzer

Florian Schwalt

Florian Villgrattner F. Zambaldi

Franziska Köhl

Frederik Danielsson G. Reichegger

Gerhard Bertoldi

G. Cassiolari

Hannes Obkircher

Hannes Pichler

Hannes Simonini

Hans Baumgartner H. Hochwieser

Heidi Vonmetz

Heinz Viehweider

Hermann Nock

Horst Schmid

Irina Belkina

Ivan Gross

Jacques Fournier

Johann Kaufmann J. Untermarzoner

Johannes Fontana Jozef Duřcák

Julian Calliari

Juris Panzani

K. Terrabona

Katja Obkircher

Klaus Bacher

Lasse Nordström

Lena Maria Gummerer

Lesya Faller

Manfred Alber

Manfred Livi

Manfred Scherer

Manfred Winkler

Manuel Domanegg Manuel Furlotti

Manuel Meraner

M. Planötscher

Marco Moratti

Marilise Di Domenico Marion Margesin

M. Mahlknecht

Markus Messner

Markus Pfeifer

Martin Coser

Martin Eppacher

M. Gamberoni

Martin Hofer

Martin Margesin

Martin Noggler

Martin Verant

Martina Mair

Matej Budaj

Matteo Paterno

Matthias Obrist

M. Centofanti

Mauro Ficara

Mauro Freno

Max Vieider

M. Hawlin

Michael Mayr

Michele Marsonet

Mirko Brunner

Monika Hornikova

Murat Bozdag

Nicole Thaler

Othmar Kanton

Paolo Alberti

Paolo Bagozzi

Paolo Merler

Paolo Nardone

Patrick Peintner

P. Platzgummer

Patrizia Pircher

Paul Psaier

Peter Mahlknecht

Peter Rottensteiner Peter Unterholzer

Philippe Ronin

Pierpaolo Salusso

Pirmin Putzer

Rene Tschigg

Richard Reifer

Robert Herbst

Robert Maoret

Robert Reider

Roberto Begliatti

R. D‘Agostino

Rudolf Prantl

Sarah Winkler

Sergej Ragosin

Siegfried Göller

Siegfried Rieder

Simonetta Cesaro

Stefan Egger

Stefan Felder

Stefan Gasser

Stefan Malfer

Stefan Reinstadler Stefano Bruscagin Stefano D‘Amicis

Stefano Locatelli

Stephan Psenner

Sylvia Psenner

Tamara Pircher

Thomas Burger

Thomas Damian

Thomas Faller

Thomas Kaserer

Thomas Lunger

Thomas Möltner

Thomas Nocker

Thomas Pichler

T. Strumpfl ohner

Tobias Spitaler

Ulfur Gudmundsson Ulrike Oberrauch

U. Marchesan

Verena Pattis

Walter Rieder

Werner Siller

Wolfgang Gurschler Wolfgang Hanni

Bianca Zanona

Daniel Steinbauer

David Dietrich

Georg Zeller

Hannes Resch

Herbert Huber

Manuel Schöpf

Markus Goller

Markus Greiderer

Martin Ganzer

Michael Smaniotto Michael Wieser

Andrea Valmorbida Andreas Gutgsell

Wolfgang Lechner Wolfgang Mair

Wolfgang Psenner Albert Gomig

A. Aichhorn

Alexander Heinz

Martin Plank

Martin Zeiser

Michael Schloffer

R. Kramberger

Brice Lacorre

Christian Gutknecht Damir Casu

Marco Albiez

Martina Furrer

M. Zurbriggen

Patrick Varonier

Remo Bulgheroni

Samuel Zweifel

Stefan Gisler

Thomas Kempf

Bernhard Maier

Gerti Zandt

Jonas Sögtrop

Manfred Huber

Richard Fiedler

Thomas Förster

Ulrich Gall

Bernard Ligori

Corinne Vascon

Franck Tiffreau

Henri Philip

Mathieu Verriere

Michael Payan

Rafal Smolan

Anna Fablova

A. Turiakova

Branislav Kukula

Igor Schmidt

Jan Duchlansky

Jan Podmanicky

Jaroslav Kral

L. Podmanicky

Lowy Ladislav

Marek Vesely

Martin Merka

Milos Slosiar

Radoslav Martonik

Roman Hotera

Zuzana Zidekova

Alex Martin

Ben Siefert

Cherie Curtis

David Kennedy

Eric Bengtson

Garrett Poole

Geir Vik

Jean Petit

Joe Scarfi

Joel Peterson

Michel Gallois

Robin Smith

Scott Gunnell

Sean McKinnon

Steve Daly

Travis VanOrmer

Peter Söderholm

A. Olsson

Erik Reinholdsson

Jan Mangborg

Jan-Erik Nilsson

Magnus Hedlund

Martin Bergström

Sebastian Jalkmar

Jong Woo Won

Kwan Hee Won

Tae Ha Kim

Alex Tang

Chris van den Berg Joe Zhou

Lue Shengming

Patrick Danielsson

Hideki Urano

Toshiyuki Sakai

Hanspeter Pleisch

George Noulikas

Asya Mechkova

Martin Popov

S. Mechkova

Stefka Miteva

Ali Güral Ünal

Stefan Ties

Ali Rahimi

A. Rodriguez

Ángel Jaraiz

Cristina Osado

Oscar Fernandez

Raul Garcia

Rosa López

Santiago Lazaro

Slawa Kalugin

Cristian Chilea

Petre Popa

Serban Sovaiala

Caba Gere

Gregor Vehovec

Anastasiia Andrieieva Anton Faltynsky

Slaven Badura

Serge Sirotko

Walter Fuchs

Santiago Hardt

Nikos Tzimogiannis A. Mechkov

L. Radovanovich

Aleksandr Pupyshev Leonid Ipatov

02 2013 slovensky  
02 2013 slovensky