Page 1

Verba Masonica Nytt fra Forskningslogen Niels Treschow

Nr. 9 • Årgang 3 • 2014

Niels Treschows grunnlovsforslag av Del. M Jørund O. Gustavsen gjeldende. Treschows forslag var også mye mer sosialt anlagt. To paragrafer hos Treschow vil jeg gjerne kommentere. § XXXI: Den norske Nation erkjender Tankernes fri Yttring i offentlige Taler og Skrifter for en fælleds Mænneskeret. Dette er i seg selv bemerkelsesverdig i 1814 og meget langt i fra noen selvfølge. Det gis naturligvis begrensninger i ytringsfriheten, men de er moderate og avgrenser seg til æreskrenkelser og majestetsfornærmelser.

Det er to grunner til at vi kjenner lovforslaget i dag. Den første er at Christian Frederik selv har kommentert forslaget over 8 foliosider i et dokument som er bevart, den andre er at selve forslaget ble utgitt posthumt. Treschow har gitt utkastet sitt følgende tittel: Forsøg til et forslag om en Constitution for Norges Rige. Det kom ut i 1834. Den inneholdt også et utkast til en konstitusjon og tanker om grunntrekk til en statsform. Lovforslaget vant ikke konkurransen, den ble som kjent vunnet av herrene Adler og Falsen. Men Kristian Fredrik var ikke helt avvisende til forslaget likevel. Flere av Treschows paragrafer trekker han frem som klarere, eller sterkere enn de AdlerFalsenske. Treschow skriver mye om kongens rettigheter og plikter og bygger på sett og vis på kongen som fundament for nasjonen. På mange måter må hans forslag sies å være mye mer moderne enn det Verba Masonica nr. 9

Den andre jeg trekker fram er § XXXII. Vi husker alle skampletten fra annen del av grunnlovens § 2, bestemmelsen som gjerne omtales som jødeparagrafen: Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende seg til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget. Treschow nevner ikke jøder med et ord. Han slår fast at protestantisk kristendom er landets offentlige religion og at prestene må holde seg til Luthers lille katekisme, samt den Augsburgske trosbekjennelse. Men så tilføyer han: …men derhos vogte seg for al Bitterhed mod andre Religioners og Secters Tilhængere, og med Sagtmodighet føre Vildfarende paa den rette Vei. Det er åpenbart at Christian Fredrik verdsatte Niels Treschows forslag. Han kommenterer foruten det Adler-Falsenske forslag bare dette og Constitutions Commiteens forslag. Dette siste bygger jo i hovedsak på det Adler-Falsenske, men i sin kommentar til forslaget etterlyser Christian Fredrik nettopp klausulen om religionsfrihet. Herrene Adler og Falsen skal heller ikke ha skylden for dette, men ser vi på Nicolai Wergelands utkast finner vi i hans § 8

Niels Treschow var Ridder av Carl XIII orden.

I dette nummeret Niels Treschows grunnlovsforslag................. 1 Stamhustegninger ikke tapt likevel!.............. 2 Layout: Kristoffer Sandven

Det var ikke bare det Adler-Falsenske lovforslag som ble skrevet på vårparten i 1814. Vår egen Niels Treschow hadde også satt seg ved fjærpennen og skrevet et utkast. Dette ble overlevert Christian Fredrik før han fikk det Adler – Falsenske forslag.

følgende: Ingen person av den Jødiske troesbekiændelse maa komme indenfor Norges Grænser, langt mindre bosætte sig der. Vi har dermed opphavet til Jødeparagrafen og det er jo interessant at det var hans sønn, Henrik, som fikk den fjernet.

De ukjente stormestrene............................... 3 Forskningslogens spørreundersøkelse........ 4 Nordisk Forskningskalender.......................... 4

1

Verba masonica 9 - 2014  

Niels Treschows grunnlovsforslag Stamhustegninger ikke tapt likevel! De ukjente stormestrene Forskningslogens spørreundersøkelse Nordisk For...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you