Page 1

Groninger Juristen Congres 2008

Emissiehandel Gebakken lucht of gouden greep?

Programma

boekje.indd 1

18-02-2008 16:37:19


Voorwoord

12 Emissiehandel: gebakken lucht of gouden greep?

boekje.indd 2

18-02-2008 16:37:20


Voorwoord

Emissiehandel: gebakken lucht of gouden greep? 13

boekje.indd 3

18-02-2008 16:37:20


Lezing

12 Emissiehandel: gebakken lucht of gouden greep?

boekje.indd 4

18-02-2008 16:37:20


Lezing Anne Theo Seinen ‘Ik weet het ook allemaal niet...’ Anne Theo Seinen (NL, geboren 1968) is sinds Augustus 2007

werkzaam bij de Europese Commissie, Directoraat-generaal voor Milieu, de afdeling die verantwoordelijk is voor het handelsysteem

voor CO2-emissies. Hij was daar nauw betrokken bij de voorbereiding van de voorstellen die de Commissie op 23 januari 2008

heeft gedaan en bij de verdere behandeling van dit voorstel door de

Raad en het Europese Parlement. Tussen 2000 en Augustus 2007

was hij werkzaam bij verschillende staatssteunafdelingen binnen het Directoraat-

generaal voor Concurrentie. Hier was hij onder andere verantwoordelijk voor de toetsing van de staatssteunaspecten van de nationale allocatieplannen 2008-2012 die de lidstaten hebben opgesteld in het kader van het emissiehandelsysteem.

Tussen 1996 en 2000 was Anne Theo Seinen werkzaam op het gebied van industriebeleid bij het Ministerie van Economische Zaken in Den Haag. Hij studeerde

Algemene Economie en Internationale Organisaties aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft in Brugge de mastersopleiding economie aan het Europa College afgerond.

Richtlijn 2003/87/EG Richtlijn 2003/87/EG is de basis van het CO2-emissiehandelsysteem dat in 2005

van start is gegaan. Dit systeem is de speerpunt van het Europese klimaatbeleid. Het systeem omvat die installaties in de energie- en industriesector met de hoogste

uitstoot van CO2 en dekt daarbij zo’n 40% van alle uitstoot in de EU. Op 23 januari 2008 heeft de Commissie voorstellen aangenomen om dit systeem grondig te herzien. Het gaat daarbij om de wijze waarop de totale hoeveelheid emissierechten

(de cap) wordt bepaald, de regels op grond waarvan de rechten worden toegekend aan de betrokken installaties, het bereik van het systeem, monitoring/rapportage/

controle, en de internationale aspecten. Op de zelfde datum deed de Commissie

voorstellen om de doelstellingen voor hernieuwbare energie en voor CO2 reductie in

andere sectoren te verdelen over lidstaten. Het gehele pakket van voorstellen hangt onderling nauw samen.

Emissiehandel: gebakken lucht of gouden greep? 13

boekje.indd 5

18-02-2008 16:37:20


Lezing Mr. M.C.W. Vlam Schiphol Group Mr. M.C.W. Vlam (1963) studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en aan de Universiteit van Amsterdam.

Zijn loopbaan begon hij als juridisch adviseur ruimtelijke ordening

voor de gemeente Amsterdam waarna hij als wetgevingsjurist voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat gewerkt heeft aan onder

meer de totstandkoming van de Wet luchtvaart. Bij Deloitte heeft

hij daarna als adviseur/manager diverse projecten voor de Rijksoverheid gedaan op het gebied van bestuurlijke ontvlechting.

Sinds 2003 is hij senior legal counsel en compliance officer bij Schiphol Group, een onderneming die onder andere de luchthavens Schiphol, Rotterdam en Eindhoven

exploiteert. Binnen Schiphol Group houdt hij zich naast algemene advisering op het gebied van het Luchtrecht, het milieurecht en het overige bestuursrecht bezig

met capaciteitsmanagement en luchthavenontwikkeling. In dat kader is hij lid van de Commissie van der Zee, een door het ministerie van Verkeer en Waterstaat en

Schiphol Group ingestelde commissie onder leiding van de heer Van der Zee die adviseert over de verdeling van de groei van het commerciĂŤle luchtverkeer over de luchthavens in Nederland.

Creating a Green AirportCity Er gaat geen dag voorbij of je leest of hoort iets over klimaatverandering en opwarm-

ing van de aarde. Ook voor de luchtvaartsector is het van groot belang dat zij een bijdrage levert aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. De verwa-

chting is dat in de toekomst normen, zoals die al gelden voor stikstofoxiden (NOx) en fijn stof, ook zullen worden ingevoerd voor andere emissies zoals koolstofdioxide (CO2). We vinden dan ook dat er voor ons, als Schiphol Group, een belangrijke taak is weggelegd in de aanpak van de klimaatproblematiek.

Schiphol Group staat als bedrijf letterlijk en figuurlijk midden de maatschappij. Ondernemen met respect voor mens, milieu en omgeving, is voor ons dus cruciaal.

12 Emissiehandel: gebakken lucht of gouden greep?

boekje.indd 6

18-02-2008 16:37:20


Lezing Mr. M.C.W. Vlam Schiphol Group Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om onze bedrijfsvoering voortdurend te

verbeteren door efficiënter om te gaan met natuurlijke bronnen en de negatieve gevolgen van onze bedrijfsactiviteiten voor huidige en toekomstige generaties zoveel mogelijk te beperken. Alleen dan behouden we draagvlak voor onze groeistrategie en ondernemingsdoelen (‘license to operate & grow’).

Het afgelopen jaar is door Schiphol Group hard gewerkt aan het Klimaatplan Schiphol

“Creating a Green AirportCity”. Dit plan omvat ons beleid, de strategie en een programma met concrete maatregelen ten aanzien van klimaat. Doel van het Klimaat-

plan is het terugdringen van de CO2 en NOx uitstoot. Het is van belang dat iedereen bijdraagt aan de klimaatbelofte van Schiphol. Alleen dan kunnen we voldoen aan onze doelstellingen.

Op en rond Schiphol proberen wij de uitstoot van onze eigen bedrijfsvoering terug

te brengen door concrete maatregelen te treffen. Een aantal activiteiten is al gestart, zoals de inkoop van groene energie, auto’s op biodiesel en schonere bussen op het

Schiphol Sternet en Zuidtangent. Veel andere maatregelen worden nog onderzocht, zoals de opwekking van duurzame energie op het luchthaventerrein, energiezuinige gebouwen of de toepassing van alternatieve brandstoffen

Ook op het gebied van luchtverontreinigende stoffen is vastgesteld hoe groot de uit-

stoot van vliegtuigen mag zijn. Wat vliegtuigen tot een hoogte van 3000 voet uitstoten, wordt toegerekend aan Schiphol. Deze grenzen zijn vastgelegd in het Luchthavenverkeerbesluit en in de Wet milieubeheer vergunning. Vanaf 4 februari 2006 heeft

Schiphol een NOx (stikstofoxiden)-emissievergunning voor de grotere CV-installaties, krachtwarmtestations (WarmteKracht-Koppelingen) en noodstroomaggregaten. Per 1 januari 2008 heeft Schiphol ook voor CO2 een emissievergunning.

Emissiehandel: gebakken lucht of gouden greep? 13

boekje.indd 7

18-02-2008 16:37:20


ad v

Het diepe in. Je kunt wachten tot je geduwd wordt, je kunt ook zelf een duik nemen. Door een studentstage bij De Brauw ervaar je de praktijk als volwaardig lid van het team. En je komt boven als een betere jurist. Studenten in het derde of vierde jaar kijken op debrauw.com/studentstage. 12 Emissiehandel: gebakken lucht of gouden greep?

BRAINS IN BUSINESS

boekje.indd 8

SKIP_74878_DeBrauw_stage_a4.indd 1

18-02-2008 16:37:22

05-10-2007 09:04:53


Workshop De Brauw Blackstone Westbroek ‘Ik weet het ook allemaal niet...’ Robert Steeg studeerde in 2000-2005 Nederlands recht in Gron-

ingen. Tijdens zijn studietijd heeft Robert meerdere commissies bij het Studentengenootschap voor Ondernemingsrecht vervuld.

Daarnaast is hij student-assistent geweest aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Robert schreef zijn scriptie over grensoverschrijdend giraal effectenverkeer in de EU. Sinds september 2005 is Robert werkzaam als advocaat-stagiaire bij De Brauw: de eerste

zes maanden in De Brauwerij, daarna ruim anderhalf jaar op Banking & Finance en sinds 1 november 2007 op Corporate Litigation & Insolvency. Gedurende het afgelopen jaar nam Robert namens De Brauw deel aan de organisatie van de Advolym-

pics: hét sportevenement voor de Amsterdamse advocatuur. Robert is bestuurslid van de Jonge Balie te Amsterdam.

Mischa Menheere studeerde vanaf 2000 Nederlands recht in Groningen. Tijdens zijn studietijd heeft Mischa de BID mede geor-

ganiseerd en was hij voorzitter van het bestuur van de Juridische Faculteitsvereniging Groningen. Daarnaast heeft hij meerdere (IT-) commissies vervuld op de studentenvereniging Albertus Magnus

en is hij werkgroepdocent geweest aan de Faculteit Bedrijfskunde.

t

Mischa heeft zijn scriptie geschreven over de consequenties van

een wettelijke regeling voor het monistische bestuursmodel (‘one-tier board’) in Boek

w

2 BW. Sinds oktober 2007 is Mischa werkzaam als advocaat-stagiaire bij De Brauw op de sectie Corporate Litigation & Insolvency (CLI). Vanaf maart 2008 zal hij zes

e

maanden werkzaam zijn in De Brauwerij op het kantoor in Den-Haag, waarna hij vervolgens zal terugkeren naar CLI.

f

007 09:04:53

Emissiehandel: gebakken lucht of gouden greep? 13

boekje.indd 9

18-02-2008 16:37:22


ad v

<::;?:6B7>I>:H9:GJ>BI:

9Vi`VccVbZa^_`!odlZaaZiiZga^_`Vah[^\jjga^_`LVci^cDdhi" CZYZgaVcYW^ZYi?EG6YkdXViZcVbW^i^ZjoZeVhV[\ZhijYZZgYZ _jg^hiZc dcYZghiZjc^c\ Â&#x201A;c oZa[hiVcY^\]Z^Y# HiV _^_ iZ edeZaZc db^c_ZZZghiZWVVcVahVYkdXVVi"hiV\^V^gZ_Z`Zcc^hZciVaZci ^cegV`i^_`iZWgZc\Zc49VcWZc_^_Y^Z\ZcZY^Zl^_odZ`ZcZc bV`Zc l^_ \gVV\ `Zcc^h bZi _Z# ?Z k^cYi dch de lll#_eg#ca

Voorheen Jonge Peters 12 Emissiehandel: gebakken lucht ofDe gouden greep? Ondernemingsrecht

Vastgoed

332.00.048 JFV boekje.indd 10 JuristenCongresA5.indd 1

Remmelink Advocaten.

Verzekeringsrecht

Arbeidsrecht

Private Clients

18-01-2008 16:37:23 14:23:15 18-02-2008


Workshop JPR Advocaten ‘Ik weet het ook allemaal niet...’ Ruurd van Eck

Emissiehandel: gebakken lucht of gouden greep? 13

s

14:23:15

boekje.indd 11

18-02-2008 16:37:29


ad v

12 Emissiehandel: gebakken lucht of gouden greep?

boekje.indd 12

18-02-2008 16:37:29


Workshop Plas & Bossinade â&#x20AC;&#x2DC;Ik weet het ook allemaal niet...â&#x20AC;&#x2122; Robert van der Velde

Emissiehandel: gebakken lucht of gouden greep? 13

boekje.indd 13

18-02-2008 16:37:29


Locatie

Stadsschouwburg

12 Emissiehandel: gebakken lucht of gouden greep?

boekje.indd 14

18-02-2008 16:37:30


Locatie Martinikerk

Emissiehandel: gebakken lucht of gouden greep? 13

boekje.indd 15

18-02-2008 16:37:30

Congres Programma Boekje  

GJC Boekje

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you