__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 18

a r t ik l er

220 år og stadig attraktiv Investorer i danske realkreditobligationer har fået både i pose og sæk de seneste år. Afkastet har nemlig været markant bedre end på eksempelvis virksomhedsobligationer, og samtidig har risikoen på danske realkreditobligationer været væsentligt lavere.

af Erik Bech, formueforvalter, Formuepleje

18

Danske realkreditobligationer har ikke bare leveret et yderst

Historisk højere afkast

attraktivt afkast. Sikkerheden bag obligationerne er sam­tidig

Flere investorer har trodset kreditvurderingerne og kastet de-

helt unik. Der er nemlig næsten ubegrænset tillid til det dan-

res kærlighed på virksomhedsobli­ gationerne, men historisk

ske realkreditsystem, som har eksisteret i over 220 år uden

har de ikke klaret sig så godt som danske realkreditobli­ -

misligholdelse. Samtidig har de danske realkreditobli­gationer

ga­tioner. Figur 1 på side 20 viser det historiske afkast på

også vist stor stabilitet under de seneste års kredit–

henholdsvis danske realkreditobligationer og europæiske

og gældskrise. Netop manglende tillid til kreditprodukter har

virksomhedsobligationer siden år 2000. Det fremgår af

ellers medført, at investorerne i dag kræver en væsentlig

den øverste tabel på side 20, at det gennemsnitlige årlige

højere kreditpræmie for at investere i mere risikofyldte

afkast på danske realkredit­obligationer har været knap 6%

aktiver, og det profiterer danske realkreditobligationer af, da

set over de seneste 12 år. Derved er afkastet næsten et pro-

de har en meget lav risiko.

centpoint bedre i gennemsnit hvert eneste år i perioden, målt

I de senere år er det blevet mere populært og attraktivt

i forhold til virksomhedsobliga­tioner med en kreditværdighed

for virksomheder at udstede obliga­tioner som alternativ til

fra AA til BBB. På skalaen for kreditvurderinger er AA den

at udstede aktier eller optage bankgæld. Sikkerheden bag

næsthøjeste rating, mens A er den tredje højeste og BBB den

disse virksomhedsobligationer er dog typisk lavere set i

fjerde højeste. Der findes ikke mange obligationer udstedt af

forhold til danske realkreditobligationer, hvilket også giver

virksomheder med den højeste AAA-rating, så derfor er de

sig udslag i, at næsten alle virksomheds­ obligationer har

ikke medtaget i sammenligningen. Jo højere kreditvurdering,

en lavere kreditvurdering.

jo mere solid er virksomheden og dermed er risikoen også

Formue 1. kvartal 2012

>>

Profile for Formuepleje

FORMUE 2012 / 01  

Magasinet FORMUE bringer artikler om investering i aktier, obligationer og valuta samt behandler emner som opsparing, pension, skat, selskab...

FORMUE 2012 / 01  

Magasinet FORMUE bringer artikler om investering i aktier, obligationer og valuta samt behandler emner som opsparing, pension, skat, selskab...

Advertisement