__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 36

a r tik l er

Den bedste investering

Er opsparing simplere end din investeringsrådgiver tror – eller mere indviklet end lærebogen tilsiger?

Af Kristian R. Hansen, Kommunikationschef, Formuepleje A/S

Tre danske professorer anviser den optimale inve-

hans kunde har, så denne kunde kan få den

stering, som svarer til lærebøgernes og Formue-

optimale andel af formuen investeret i den bedste

plejes anvisning af den optimale porteføljesam-

investering.” De tre professorer er dog ikke opti-

mensætning. Det fremgår af en videnskabelig

mistiske i forhold til porteføljeteoriens udbre-

artikel i fagtidsskriftet Finans/Invest, som For-

delse: ”Der er dog ikke nogen grund til at tro,

muepleje har fået udarbejdet et særtryk af: ”Den

at lærebogsløsningen vil slå igennem. Dels er

almindelige investor bliver ofte stillet overfor en

den teoretisk for simpel, dels er der næppe grund

lang række valg i forbindelse med opsparing.

til at tro, at konkurrencen er så effektiv, at de

Dette står overfor den simple lærebogsmodel,

bedste produkter ’vinder’. Dertil er markedet for

hvis konklusion er, at der kun findes én optimal in-

uigennemsigtigt”.

vestering, den almindelige investor bør foretage.

I Formuepleje har vi tænkt os at gøre denne

Almindelig porteføljeteori giver nemlig den

profeti til skamme. Derfor har vi med tillad-

konklusion, at det ikke kan være sådan, at en risi-

else fra Finans/Invest udarbejdet et særtryk,

kabel investering er særlig godt for én investor,

som forhåbentlig kan åbne en lang række investo-

men dårlig for en anden. Dette betyder, at når det

rers øjne for, hvordan den optimale investering

gælder risikable aktiver, så er opgaven lettere for

sammensættes.

investeringsrådgiveren, end han måske tror, idet han blot skal finde ud af hvor meget risikoappetit

36

Formue 2. kvartal 2010

kristian.hansen@formuepleje.dk

Profile for Formuepleje

FORMUE 2010/02  

Magasinet FORMUE bringer artikler om investering i aktier, obligationer og valuta samt behandler emner som opsparing, pension, skat, selskab...

FORMUE 2010/02  

Magasinet FORMUE bringer artikler om investering i aktier, obligationer og valuta samt behandler emner som opsparing, pension, skat, selskab...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded