VIII Biennal d'Art Riudebitlles - catàleg 2014

Page 1

Amb el suport de

Patrocinat per

VIII-Biennal_portada.indd 1

V I I I B I E N N A L D ’ A R T R I U D E B I T L L E S O B R A S O B R E PA P E R 2 0 1 4

Organitza

VIII BIENNAL D’ART RIUDEBITLLES

OBRA

SOBRE

PA P E R

24, 25 i 26 d’octubre de 2014 Mu s e u Mo l í Pa pe re r de C apel l ades del 29 de novembre de 2014 al 25 de gener de 2015

15/10/14 1.37 p.m.


VIII-Biennal_muntatge.indd 4

15/10/14 1.38 p.m.


VIII BIENNAL D’ART RIUDEBITLLES OBRA

VIII-Biennal_muntatge.indd 1

SOBRE

PA P E R

15/10/14 1.38 p.m.


Edita: Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles Disseny i foto de portada: David Ribas 0TWYLZZP}! .Ynร X\LZ KLS -VP_ -VU[ KL :HU[ 3SVYLUs Pol. Industrial Estaciรณ de Mercaderies =PSHMYHUJH KLS 7LULKuZ +PW~ZP[ SLNHS! ) 6J[\IYL

VIII-Biennal_muntatge.indd 2

15/10/14 1.38 p.m.


Crèdits VIII Biennal d’Art Riudebitlles Obra sobre paper

Organitzen Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles i Museu Molí Paperer de Capellades Coordinació: David Ribas amb la col¡laboració de la comissió organitzadora

Jurat Josep Anton Carulla c .HSLYPH 5 KL )HYJLSVUH Victòria Rabal | Directora del Museu Molí Paperer de Capellades Xavier Gonzålez c 9LKHJ[VY K,S KL =\P[ Josep Torrents Alegre c (YX\P[LJ[L KL :HU[ 7LYL KL 9P\KLIP[SSLZ *VTPZZHYP KLS WH]LSS} KL *H[HS\U`H KL SH H )PLUUHS K(YX\P[LJ[\YH KL =LUuJPH Maria Martínez Miró c .\HU`HKVYH KL SH =00 )PLUUHS K(Y[ 9P\KLIP[SSLZ

Fotografies d’edicions anteriors David Ribas Josep Torrents Xavi Carol

Espais d’exposició ,U[YHKLZ KL SLZ JHZLZ KLS )HYYP =LSS

VIII-Biennal_muntatge.indd 3

15/10/14 1.38 p.m.


VIII-Biennal_muntatge.indd 4

15/10/14 1.38 p.m.


�ndex VIII Biennal d’Art Riudebitlles Obra sobre paper

PresentaciĂł c WnN Per Antònia Amat SabatĂŠ Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles

Paper de Riudebitlles | pĂ g. 09 Per Josep Torrents i Alegre

Programa c WnN Guanyadora c WnN 3\JxH 1\HU :mUJOLa HTI SÂťVIYH 0THNPUHYP [VWVNYnĂ„J Accèssits c WnN 1H\TL (TPN} 3SVWHY[ HTI SÂťVIYH El turĂł de les pruneres IV 5H[HSPH 9VUK}U HTI SÂťVIYH ,JV ÂśNYHMxHZÂś KL \UH JP\KHK Mencions d’honor c WnN *`U[OPH -\ZPSSV HTI SÂťVIYH Herstory 1LOHU 4VOHTLK :HSLO HTI SÂťVIYH Poema 1VYKP 3}WLa (SLY[ HTI SÂťVIYH L’última assemblea 9VZH :VSHUV HTI SÂťVIYH *VUZ[Y\JJPVUZ [u_[PSZ 00 :LYNP (aUHY (SLTHU` HTI SÂťVIYH Paper de papers Finalistes c WnN Recorregut c WnN

VIII-Biennal_muntatge.indd 5

15/10/14 1.38 p.m.


VIII-Biennal_muntatge.indd 6

15/10/14 1.38 p.m.


VIII Biennal d’Art Riudebitlles. Obra sobre paper

07

Presentació Antònia Amat Sabaté Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles

+LZWYtZ KL KVZ HU`Z OLT HYYPIH[ H SH =000 )PLUUHS K»(Y[ 9P\KLIP[SSLZ HTI SH QVPH K»HJVSSPY VIYLZ HY[xZ[PX\LZ JYLHKLZ ZVIYL suport de paper donada la tradició paperera del nostre municipi de Sant Pere de Riudebitlles. ,UN\HU` Z»OH [YLIHSSH[ HX\LZ[H LKPJP} HTI SH JVSÇSHIVYHJP} KLS 4\ZL\ 4VSx 7HWLYLY KL *HWLSSHKLZ WLS ]PUJSL OPZ[~YPJ HTI LSZ TVSPUZ WHWLYLYZ KLZP[QHU[ X\L [PUN\P JVU[PU\{[H[ LU LS M\[\Y *HS KLZ[HJHY S»nTWSPH JVU]VJH[~YPH P LS YLZZ~ K»HX\LZ[ JLY[HTLU HS X\HS Z»OHU WYLZLU[H[ HY[PZ[LZ KL WH{ZVZ SS\U`HUZ JVT (UNSH[LYYH ±\Z[YPH )uSNPJH ,NPW[L LSZ ,Z[H[Z <UP[Z ,ZWHU`H -YHUsH 4u_PJ LS 4HYYVJ :\{ZZH =LULs\LSH P HTI \U [V[HS KL VIYLZ iZ PTWVY[HU[ YLZZHS[HY SH X\HSP[H[ P S»HS[ UP]LSS KL SLZ VIYLZ WYLZLU[HKLZ HTI SLZ X\HSZ LSZ HY[PZ[LZ [YHUZTL[LU SH ZL]H NYHU ZLUZPIPSP[H[ LTVJPVUHS P HY[xZ[PJH KVUHU[ H JVUuP_LY P HWYVWHU[ S»HY[ JVU[LTWVYHUP HSZ ]PZP[HU[Z (NYH{T HS Q\YH[ SH ZLSLJJP} HJ\YHKH KLZPU[LYLZZHKH P YLZWVUZHISL KL [V[LZ SLZ VIYLZ WYLZLU[HKLZ JVT [HTIt X\L OHNPU LZJVSSP[ SLZ WYLTPHKLZ LSZ HJJuZZP[Z P SLZ TLUJPVUZ KLTVZ[YHU[ \ULZ L_JLWJPVUHSZ X\HSP[H[ P MVYTHJP} HY[xZ[PJH =VSKYPH L_WYLZZHY \U HNYH{TLU[ TVS[ LZWLJPHS HSZ ]L{UZ KLS )HYYP =LSS X\L [HU HTHISLTLU[ JLKLP_LU SLZ LU[YHKLZ KL SLZ ZL]LZ JHZLZ WLY L_WVZHY SLZ VIYLZ HQ\KHU[ H JYLHY S»HTIPLU[ WYVWPJP KL S»uWVJH TLKPL]HS P LTILSSPU[ LS JVUQ\U[ OPZ[~YPJ KLS UVZ[YL poble. ,S KP]LUKYLZ KPH K»VJ[\IYL H SH WSHsH KL S»,ZNStZPH LZ SSP\YHYHU LSZ WYLTPZ H[VYNH[Z P ÄUHSTLU[ LS NY\W :PKYHS )YHZZ )HUK ens oferirà un concert musical. ,S KPZZHI[L KPH K»VJ[\IYL UV WV[ MHS[HY LS THYPKH[NL LU[YL SLZ HY[Z WSnZ[PX\LZ P SLZ T\ZPJHSZ HTI S»HJ[\HJP} KLSZ HS\TULZ KL S»,ZJVSH KL 4 ZPJH KL S»(S[ 7LULKuZ ,4(7 P LSZ KL S»,ZJVSH KL 4 ZPJH 4\UPJPWHS ¸4VZZuU 7SH¹ KL :HU[ 8\PU[x KL 4LKPVUH (IHUZ K»HJVTPHKHY TL ]VSKYPH HNYHPY SH WHY[PJPWHJP} KL [V[Z LSZ HZZPZ[LU[Z JVSÇSHIVYHKVYZ JVTPZZP} K»HY[PZ[LZ SVJHSZ ]L{UZ KLS )HYYP =LSS P WLYZVULZ HU~UPTLZ X\L OHU ML[ WVZZPISL HX\LZ[ JLY[HTLU X\L JHKH ]LNHKH ]H HJVUZLN\PU[ TtZ [YHUZJLUKuUJPH i ressò. <Z [YHTL[V LS TL\ HNYH{TLU[ TtZ ZPUJLY

VIII-Biennal_muntatge.indd 7

15/10/14 1.38 p.m.


VIII-Biennal_muntatge.indd 8

15/10/14 1.38 p.m.


=000 )PLUUHS K»(Y[ 9P\KLIP[SSLZ 6IYH ZVIYL WHWLY

09

Paper de Riudebitlles Josep Torrents i Alegre

3H OPZ[~YPH KL :HU[ 7LYL ]H PUKPZZVS\ISLTLU[ SSPNHKH HS WHWLY P H S»HPN\H KLZ KL MH TtZ KL JPUJ ZLNSLZ 3H ZP[\HJP} KL JHYYLYZ WSHJLZ P JHZLZ OH LZ[H[ TVKLSHKH WLS Å\PY KL SLZ ZuX\PLZ P LSZ JHUHSZ X\L MHU HYYPIHY S»HPN\H H [V[Z LSZ YHJVUZ KLS WVISL (X\LZ[H HPN\H LZ TV\ KL THULYH PU]PZPISL WLS JLU[YL \YIn VU IHNHU[Z P IP[SSV[Z SH ZLN\LP_LU KPZ[YPI\PU[ WLSZ OVY[Z X\L YLZPZ[LP_LU THSNYH[ LS JYLP_LTLU[ \YIHUxZ[PJ KLSZ KHYYLYZ HU`Z 4VS[LZ NLULYHJPVUZ KL YP\KLIP[SSLUJZ OHU [YLIHSSH[ HSZ TVSPUZ WHWLYLYZ P H SLZ MnIYPX\LZ [u_[PSZ X\L ]HU ZP[\HY SLZ ZL]LZ YLZJSVZLZ HX LK\J[LZ IHZZLZ P ZHS[Z K»HPN\H YLZZLN\PU[ SH :uX\PH *VT\UHS P SH YPLYH P JVU[PU\LU [YLIHSSHU[ H SLZ MnIYPX\LZ X\L OHU L]VS\JPVUH[ ÄUZ LSZ UVZ[YLZ KPLZ +LZLULZ K»VÄJPZ OHU UHZJ\[ P Z»OHU KLZLU]VS\WH[ HS ]VS[HU[ KLS WHWLY P KLSZ [LP_P[Z KLP_HU[ una empremta sòlida a l’activitat i el tarannà dels riudebitllencs. 3»HYX\P[LJ[\YH K»HX\LZ[Z TVSPUZ JVYVUH[Z HTI SLZ ]LU[HULZ SLZ ÄULZ[YLZ KL SH KHYYLYH WSHU[H Z}U \UH KL SLZ JHYHJ[LYxZ[PX\LZ TtZ ]PZPISLZ KLS WVISL 3LZ ZL]LZ LZ[Y\J[\YLZ Z~SPKLZ WLYTL[PLU X\L [V[ LS WYVJtZ WLY MHIYPJHY WHWLY LZ YLHSP[atZ H S»PU[LYPVY (MVY[\UHKHTLU[ SH THX\PUnYPH K»HSN\UZ TVSPUZ Z»OH JVUZLY]H[ JVT H [LZ[PTVUP K»\UH uWVJH P KL SLZ TVS[LZ NLULYHJPVUZ X\L OP ]HU [YLIHSSHY 3H Biennal d’Art-Obra sobre Paper ULP_ K»HX\LZ[H [YHKPJP} JLU[LUnYPH K»HX\LZ[ ÄS X\L OH LUSSHsH[ [HU[LZ NLULYHJPVUZ KL YP\KLIP[SSLUJZ X\L K»\UH THULYH V HS[YH ]P]PLU P ]P\LU HS ]VS[HU[ KLS WHWLY ,UN\HU` HYYPILT H SH ]\P[LUH LKPJP} LU SH X\HS SH X\HSP[H[ KL SLZ VIYLZ YLI\KLZ P SH ZL]H WYVJLKuUJPH =LULs\LSH 4u_PJ (SLTHU`H 9LNUL <UP[ 4HYYVJ ,Z[H[Z <UP[Z -YHUsH )HOYHPU 0[nSPH MHU WHSuZ X\L SH )PLUUHS K»(Y[ Z»OH JVUZVSPKH[ PTWSPJHU[ HY[PZ[LZ K»HYYL\ P LSZ ]L{UZ KLS )HYYP =LSS X\L VIYLU SLZ LU[YHKLZ KL JHZH ZL]H WLY WVKLY L_WVZHY SLZ VIYLZ ZLSLJJPVUHKLZ K\YHU[ \U JHW KL ZL[THUH YPJ K»HJ[P]P[H[Z YLSHJPVUHKLZ HTI S»HY[ <U JVW L_WVZHKLZ H :HU[ 7LYL SLZ VIYLZ JVU[PU\HYHU LS ZL\ ]PH[NL ÄUZ HS 4\ZL\ 4VSx 7HWLYLY KL *HWLSSHKLZ \UH altra vila paperera d’arrels profundes. ,S WHWLY P S»HPN\H OHU PUÅ\{[ LU SH MVYTH \YIHUH KL :HU[ 7LYL P LU LS JHYnJ[LY KLSZ YP\KLIP[SSLUJZ 3H )PLUUHS K»(Y[ tZ \UH VJHZP} THNUxÄJH WLY WVKLY YLJVYKHY SH PTWVY[nUJPH K»HX\LZ[ ML[

VIII-Biennal_muntatge.indd 9

15/10/14 1.38 p.m.


?_

VIII-Biennal_muntatge.indd 10

15/10/14 1.38 p.m.


=000 )PLUUHS K»(Y[ 9P\KLIP[SSLZ 6IYH ZVIYL WHWLY

VIII-Biennal_muntatge.indd 11

11

15/10/14 1.38 p.m.


VIII-Biennal_muntatge.indd 12

15/10/14 1.38 p.m.


VIII Biennal d’Art Riudebitlles. Obra sobre paper

13

Programa SANT PERE DE RIUDEBITLLES Dilluns 13 i 20 d’octubre O ,ZJVSLZ =LSSLZ

O

Recorregut infantil comentat per la Biennal d’Art 8, 15 i 22 de novembre

Posa’t en forma amb l’art contemporani

Taller d’art i expressió. Aproximació a l’artterà pia

Curs d’introducció a l’art contemporani A cà rrec de Jordi Ribas Boldú

A cĂ rrec de Maria MartĂ­nez MirĂł

*\YZ KL K\LZ ZLZZPVUZ X\L [t SVIQLJ[P\ KL KVUHY LPULZ [L~YPX\LZ P WYnJ[PX\LZ H [V[OVT X\P [PUN\P PU[LYuZ H LU[YHY LU JVU[HJ[L HTI SH JYLHJP} JVU[LTWVYnUPH =H HKYLsH[ H WLYZVULZ THQVYZ KL HU`Z X\L ZLUZL \UH WYu]PH MVYTHJP} [LULU J\YPVZP[H[ WLS T}U KL SH JVU[LTWVYHUL{[H[ HY[xZ[PJH 3LZ K\LZ ZLZZPVUZ LZ[HYHU YLSHJPVUHKLZ HTI SH UV]H LKPJP} KL la Biennal d’Art Riudebitlles i s’acompanyaran amb una visita a les obres presentades. 0UZJYPWJPVUZ ÄUZ HS KVJ[\IYL H LZJVSLZ]LSSLZ'NTHPS JVT ;HSSLY NYH[\{[

Divendres 24 d’octubre O )HYYP =LSS

INAUGURACIĂ“ VIII BIENNAL D’ART RIUDEBITLLES. OBRA SOBRE PAPER organitzada per l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles i el Museu MolĂ­ Paperer de Capellades (TI SH WYLZuUJPH KL SH Sidral Brass Band :LN\PKHTLU[ H SH WSHsH KL SÂť,ZNStZPH entrega de premis a la mitja part del concert. DegustaciĂł de vins del celler Pardas i cava Huguet de Can Feixes. Dissabte 25 d’octubre ExposiciĂł oberta KL H O P KL H O +L H O OP OH\Yn HJ[\HJPVUZ T\ZPJHSZ HS SSHYN KL SÂťP[PULYHYP KL la Biennal d’Art a cĂ rrec dels alumnes de: -Escola de MĂşsica de l’Alt Penedès-EMAP -Escola Municipal de MĂşsica Mossèn Pla, Sant QuintĂ­ de Mediona Diumenge 26 d’octubre ExposiciĂł oberta KL H O P KL H O MatĂ­

Posa’t en forma amb l’art contemporani -PUHS ]PZP[H HJJP} H SH )PLUUHS K(Y[

VIII-Biennal_muntatge.indd 13

<U LZWHP KÂťL_WSVYHJP} P HWYLULU[H[NL H [YH]tZ KL SLZ KPMLYLU[Z WVZZPIPSP[H[Z X\L KVULU LSZ TH[LYPHSZ HY[xZ[PJZ ,Z [YLIHSSH HTI KPMLYLU[Z TH[LYPHSZ HY[xZ[PJZ X\L WLYTL[LU KLZJVIYPY SLZ WY~WPLZ JHWHJP[H[Z P WV[LUJPHY SH JYLH[P]P[H[ SH ZLN\YL[H[ P SÂťH\[VJVUĂ„HUsH iZ \U [HSSLY X\L WHY[LP_ KL SÂťL_WLYPTLU[HJP} P LS QVJ HTI LSZ TH[LYPHSZ HY[xZ[PJZ WLY WV[LUJPHY SLZ JHWHJP[H[Z KL SÂť\Z\HYP HP_x JVT WLY ZLY \U Z\WVY[ LTVJPVUHS P HMH]VYPY H gestionar les pròpies emocions. 5V LZ ULJLZZP[H JVULP_LTLU[ WYL]P KLSZ TH[LYPHSZ HY[xZ[PJZ .Y\W WLY JVTWHY[PY WHYLZ THYLZ P Ă„SSZ Ă„SSLZ KL H HU`Z KÂť H O .Y\W KL ULUZ P ULULZ KL H HU`Z KL H O .Y\W KÂťHK\S[Z KL H O 0UZJYPWJPVUZ Ă„UZ HS KL UV]LTIYL H LZJVSLZ]LSSLZ'NTHPS JVT ;HSSLY NYH[\{[ 7SHJLZ SPTP[HKLZ

CAPELLADES +PZZHI[L UV]LTIYL O

INAUGURACIÓ VIII BIENNAL D’ART RIUDEBITLLES. OBRA SOBRE PAPER organitzada per l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles i el Museu Molí Paperer de Capellades 3LZ VIYLZ KL SH )PLUUHS K(Y[ ZL_WVZHYHU HS 4\ZL\ 4VSx 7HWLYLY de Capellades. 6ILY[H KLS KL UV]LTIYL KL HS KL NLULY KL 7HZZLPN *VUJLWJP} Z U‚T *HWLSSHKLZ ;LS ! www.mmp-capellades.net PUMV'TTW JHWLSSHKLZ UL[ Horaris d’obertura +L KPSS\UZ H KPQV\Z! KL H O P KL H O +P]LUKYLZ KPZZHI[LZ KP\TLUNLZ P MLZ[P\Z! KL H O ;HUJH[! P KL NLULY P KL KLZLTIYL

15/10/14 1.38 p.m.


Guanyadora

Guanyadora Lucía Juan Sánchez

VIII-Biennal_muntatge.indd 14

15/10/14 1.38 p.m.


VIII Biennal d’Art Riudebitlles. Obra sobre paper

Títol 0THNPUHYP [VWVNYnÄJ

VIII-Biennal_muntatge.indd 15

15

Tècnica 4P_[H ZVIYL WHWLY Mides _ JT Procedència (PLSV KL 4HSMLYP[ =HSuUJPH

15/10/14 1.38 p.m.


(JJuZZP[Z

Acc猫ssits Jaume Amig贸 Llopart Natalia Rond贸n

VIII-Biennal_muntatge.indd 16

15/10/14 1.38 p.m.


VIII Biennal d’Art Riudebitlles. Obra sobre paper

Autor 1H\TL (TPN} 3SVWHY[ Títol El turó de les pruneres IV

VIII-Biennal_muntatge.indd 17

17

Tècnica Pasta de paper Mides _ JT Procedència 3»(SaPUH KL 9PILSSLZ 3SLPKH

15/10/14 1.38 p.m.


(JJuZZP[Z

Autor Natalia Rondón Títol ,JV ¶NYHMxHZ¶ KL \UH JP\KHK Tècnica Impressió i pigments sobre paper Mides _ JT Procedència )HX\PZPTL[V =LULs\LSH

VIII-Biennal_muntatge.indd 18

15/10/14 1.38 p.m.


VIII Biennal d’Art Riudebitlles. Obra sobre paper

VIII-Biennal_muntatge.indd 19

19

15/10/14 1.38 p.m.


4LUJPVUZ K»OVUVY

Mencions d’honor Cynthia Fusillo Jehan Mohamed Saleh Jordi López Alert Rosa Solano Sergi Aznar Alemany

VIII-Biennal_muntatge.indd 20

15/10/14 1.38 p.m.


VIII Biennal d’Art Riudebitlles. Obra sobre paper

Autor *`U[OPH -\ZPSSV Títol Herstory

VIII-Biennal_muntatge.indd 21

21

Tècnica 4P_[H WHWLY Mides _ JT Procedència >OP[L 7SHPUZ 5V]H @VYR

15/10/14 1.38 p.m.


4LUJPVUZ K»OVUVY

Autor 1LOHU 4VOHTLK :HSLO Títol Poema

VIII-Biennal_muntatge.indd 22

Tècnica 4P_[H ZVIYL WHWLY WHWPY Mides _ JT Procedència Egipte

15/10/14 1.38 p.m.


VIII Biennal d’Art Riudebitlles. Obra sobre paper

Autor 1VYKP 3}WLa (SLY[ Títol L’última assemblea

VIII-Biennal_muntatge.indd 23

23

Tècnica *HYIVUL[ LU]HZVZ [L[YH IYPR Mides _ _ JT Procedència *HWLSSHKLZ )HYJLSVUH

15/10/14 1.38 p.m.


4LUJPVUZ K»OVUVY

Autor Rosa Solano

VIII-Biennal_muntatge.indd 24

Títol *VUZ[Y\JJPVUZ [u_[PSZ 00

Tècnica 4P_[H P WHWLY ZVIYL [LSH Mides _ JT Procedència Barcelona

15/10/14 1.38 p.m.


VIII Biennal d’Art Riudebitlles. Obra sobre paper

Autor Sergi Aznar Alemany

VIII-Biennal_muntatge.indd 25

25

Títol Paper de papers Tècnica 4P_[H Mides _ JT Procedència :HU[ 8\PU[x KL 4LKPVUH )HYJLSVUH

15/10/14 1.38 p.m.


Finalistes

Finalistes

(IKLSSHO (OHKKHM

3\JPHUH 9HNV -LYY}U

Agustín García García

3\PZ 4LKPUH 4HUZV

(SILY[ 3SVIL[ (ZJHZV 5 YPH *VYYL[Nt 1H\TL (SKHIV

4HY[H -LYYH[t ;VYYH

Ana Jiménez Rubio

4HY[H =PKHS 9mLa

(UUH =HSSZ )VaH

4PJOtSL 7OPSSPWL (YLSSHUV

Aura Gumà Saumell

4PN\LSHUNLSV =LPNH

Eduard Amigó Cuscó

4PX\LS :HIH[t 4HZHJOZ

,Z[L]L 3SVYLU[L .PY}

Míriam Rialp Bonet

-SVYH 3HYYPNH\KPLYL *VUZVSH

Pep Camps Codina

Guillem Portell Català

Pere Casanovas Santacana

0ULZ :JOHPRV^ZRP

Santi Morató

Irene de la Osa

:HYHO ,SPaHIL[O 2LSS`

Isabel Carrero Carrero

:xS]PH 0ZHJO :H\TLSS

1VHU =PSHQVHUH *V[Z

Teresa Pla Belío

1VHX\PT 4PSn (IHKxH

Tona Romeu Alemany

Jordi Surroca Torrents

=PVSL[H 5V` 4PSSH[ 5 YPH 7SH *PK

2HYPT 2OHYIHV\P

Xavi Millan

3PSPHUH -PNPUP )V\aHZ

Zita Ayala

VIII-Biennal_muntatge.indd 26

15/10/14 1.38 p.m.


VIII Biennal d’Art Riudebitlles. Obra sobre paper

27

Autor (IKLSSHO (OHKKHM Títol Burbuja inmobiliaria Tècnica Instal·lació Mides _ _ T Procedència :HU[ 7LYL KL 9P\KLIP[SSLZ )HYJLSVUH

VIII-Biennal_muntatge.indd 27

15/10/14 1.38 p.m.


Finalistes

Autor Agustín García García Títol +VNTH KL ML Procedència 3VNYVU`V 3H 9PVQH

VIII-Biennal_muntatge.indd 28

Tècnica 3P[VNYHÄH WHWLY )-2 9P]LZ Mides _ JT

15/10/14 1.38 p.m.


VIII Biennal d’Art Riudebitlles. Obra sobre paper

29

Autor (SILY[ 3SVIL[ (ZJHZV 5‚YPH *VYYL[Nt 1H\TL (SKHIV TĂ­tol Haiku del meu voltant Tècnica 3SPIYL THWH .YH]H[ P JVSSHNL Mides _ JT [HUJH[ _ JT VILY[ Procedència :P[NLZ )HYJLSVUH

VIII-Biennal_muntatge.indd 29

15/10/14 1.39 p.m.


Finalistes

Autor Ana Jiménez Rubio

VIII-Biennal_muntatge.indd 30

Títol 5LVU MHJL

Tècnica (JYxSPJ [YnUZMLY P NYHÄ[ Mides _ JT Procedència (SHX\nZ =HSuUJPH

15/10/14 1.39 p.m.


VIII Biennal d’Art Riudebitlles. Obra sobre paper

Autor (UUH =HSSZ )VaH TĂ­tol ([YHJJP} LZ[LSHY WSHUL[HYP\T

VIII-Biennal_muntatge.indd 31

31

Tècnica 4P_[H ZVIYL M\Z[H Mides _ JT Procedència ;LYYHZZH )HYJLSVUH

15/10/14 1.39 p.m.


Finalistes

Autor Aura Gumà Saumell Títol Males llengües Tècnica -PS P WH K»VY ZVIYL WHWLY KL ZLKH ISHUJ Mides _ JT Procedència :HU[ 7LYL KL 9P\KLIP[SSLZ )HYJLSVUH

VIII-Biennal_muntatge.indd 32

15/10/14 1.39 p.m.


VIII Biennal d’Art Riudebitlles. Obra sobre paper

Autor Eduard Amigó Cuscó

VIII-Biennal_muntatge.indd 33

33

Títol : ; Tècnica 7HWLY ÄSMLYYV Mides =HYPHISLZ Procedència =PSHMYHUJH KLS 7LULKuZ )HYJLSVUH

15/10/14 1.39 p.m.


Finalistes

Autor ,Z[L]L 3SVYLU[L .PY} Títol No light

VIII-Biennal_muntatge.indd 34

Tècnica *VSSHNL WHWLY Mides —

Procedència :HU[ ,Z[L]L KL 7HSH\[VYKLYH )HYJLSVUH

15/10/14 1.39 p.m.


VIII Biennal d’Art Riudebitlles. Obra sobre paper

35

Autor -SVYH 3HYYPNH\KPLYL *VUZVSH Títol :VIYL SH JVSÇSLJJP} S»VIZLZZP} P SH JVU[LTWSHJP} Tècnica Intervenció sobre paper Mides _ JT Procedència 9VZZLSS} 3SLPKH

VIII-Biennal_muntatge.indd 35

15/10/14 1.39 p.m.


Finalistes

Autor Guillem Portell Català Títol +VJ\TLU[V KL THX\L[HJP}U Procedència =PSHMYHUJH KL )VUHU` 4HSSVYJH

VIII-Biennal_muntatge.indd 36

Tècnica 3SHWPZ P [PU[H ZVIYL WHWLY Mides _ JT

15/10/14 1.39 p.m.


VIII Biennal d’Art Riudebitlles. Obra sobre paper

37

Autor 0ULZ :JOHPRV^ZRP Títol : ; Tècnica 4P_[H ZVIYL WHWLY Mides _ JT Procedència )LYSxU (SLTHU`H

VIII-Biennal_muntatge.indd 37

15/10/14 1.39 p.m.


Finalistes

Autor Irene de la Osa Títol <U NHSS X\L L_WSV[H HS WSH[ Procedència Barcelona

VIII-Biennal_muntatge.indd 38

Tècnica 3P[VNYHÄH ZVIYL WHWLY 1HW} Mides _ JT

15/10/14 1.39 p.m.


VIII Biennal d’Art Riudebitlles. Obra sobre paper

Autor Isabel Carrero Carrero

VIII-Biennal_muntatge.indd 39

Títol 3H MYHNPSPKHK KL SVZ [PLTWVZ T\LY[VZ

39

Tècnica .YHÄ[ ZVIYL WHWLY ^LUaOV\ Mides _ JT Procedència Barcelona

15/10/14 1.39 p.m.


Finalistes

Autor 1VHU =PSHQVHUH *V[Z Títol Far Procedència Girona

VIII-Biennal_muntatge.indd 40

Tècnica Paper fet a mà amb pigments i diaris sobre tela

Mides _ JT

15/10/14 1.39 p.m.


VIII Biennal d’Art Riudebitlles. Obra sobre paper

Autor 1VHX\PT 4PSn (IHKxH Títol *VUZ[Y\JJP} PUÄUP[H

VIII-Biennal_muntatge.indd 41

41

Tècnica *VSSHNL WHWLY HJYxSPJ Mides _ JT Procedència ,S =LUKYLSS ;HYYHNVUH

15/10/14 1.39 p.m.


Finalistes

Autor Jordi Surroca Torrents Títol :uYPL U Tècnica -V[VNYHÄLZ I U WHWLY IHYP[H[ Mides _ JT Procedència :HU[ 7LYL KL 9P\KLIP[SSLZ )HYJLSVUH

VIII-Biennal_muntatge.indd 42

15/10/14 1.39 p.m.


VIII Biennal d’Art Riudebitlles. Obra sobre paper

Autor 2HYPT 2OHYIHV\P Títol 4HU\ZJYP[

VIII-Biennal_muntatge.indd 43

43

Tècnica 4P_[H ZVIYL WHWLY JYHM[ Mides _ JT Procedència ;L[\HU 4HYYVJ

15/10/14 1.39 p.m.


Finalistes

Autor 3PSPHUH -PNPUP )V\aHZ Títol -SHZOIHJR

VIII-Biennal_muntatge.indd 44

Tècnica;PU[H _PULZH WHWLY K»HYY~Z Mides _ JT Procedència Barcelona

15/10/14 1.39 p.m.


VIII Biennal d’Art Riudebitlles. Obra sobre paper

Autor 3\JPHUH 9HNV -LYY}U Títol Paños de pureza

VIII-Biennal_muntatge.indd 45

45

Tècnica ;PU[H P HX\HYLSÇSH ZVIYL WHWLY Mides _ _ JT Procedència Madrid

15/10/14 1.39 p.m.


Finalistes

Autor 3\PZ 4LKPUH 4HUZV Títol 9LK\J[V

VIII-Biennal_muntatge.indd 46

Tècnica Acrílic sobre paper

Mides _ JT Procedència :HU[HUKLY *HU[nIYPH

15/10/14 1.39 p.m.


VIII Biennal d’Art Riudebitlles. Obra sobre paper

Autor 4HY[H -LYYH[t ;VYYH Títol Moments

VIII-Biennal_muntatge.indd 47

47

Tècnica Temps i natura sobre paper Mides _ JT Procedència 3H .HYYPNH )HYJLSVUH

15/10/14 1.39 p.m.


Finalistes

Autor 4HY[H =PKHS 9mLa Títol 7YPUJPWP Tècnica 4P_[H LZJ\S[\YH Mides _ _ JT Procedència :HU[ *HYSLZ KL SH 9nWP[H ;HYYHNVUH

VIII-Biennal_muntatge.indd 48

15/10/14 1.39 p.m.


VIII Biennal d’Art Riudebitlles. Obra sobre paper

Autor 4PJOtSL 7OPSSPWL (YLSSHUV TĂ­tol Dentelles

VIII-Biennal_muntatge.indd 49

Tècnica Gravat

49

Mides _ _ Procedència *tIHaHU -YHUsH

15/10/14 1.39 p.m.


Finalistes

Autor 4PN\LSHUNLSV =LPNH Títol T

VIII-Biennal_muntatge.indd 50

Tècnica ;PU[H _PULZH ZVIYL WHWLY Mides _ JT Procedència 3PZIVH 7VY[\NHS

15/10/14 1.39 p.m.


VIII Biennal d’Art Riudebitlles. Obra sobre paper

Autor 4PX\LS :HIH[t 4HZHJOZ Títol Play

VIII-Biennal_muntatge.indd 51

51

Tècnica (JYxSPJ SSHWPZ JHYIVUL[ ZVIYL WHWLY Mides _ JT Procedència :HU[ 7LYL KL 9P\KLIP[SSLZ )HYJLSVUH

15/10/14 1.39 p.m.


Finalistes

Autor Míriam Rialp Bonet

VIII-Biennal_muntatge.indd 52

Títol 9LM\NP 00

Tècnica -VYQH ZVSKHK\YH MLYYV P WHWLY Mides _ _ JT Procedència Barcelona

15/10/14 1.39 p.m.


VIII Biennal d’Art Riudebitlles. Obra sobre paper

Autor Pep Camps Codina

VIII-Biennal_muntatge.indd 53

Títol ,SZ JVILY[Z KL SH TPZuYPH

53

Tècnica 7HWLY ZVIYL JHP_} KL M\Z[H Mides _ _ JT Procedència Barcelona

15/10/14 1.39 p.m.


Finalistes

Autor Pere Casanovas Santacana Títol 3H JP\[H[ KL 3PZZHQV\Z Procedència =PSVIx KLS 7LULKuZ )HYJLSVUH

VIII-Biennal_muntatge.indd 54

Tècnica Audiovisual sobre cartró

Mides _ JT

15/10/14 1.39 p.m.


VIII Biennal d’Art Riudebitlles. Obra sobre paper

Autor Santi Morató

VIII-Biennal_muntatge.indd 55

Títol 9LSH[ K»\UH HKVWJP} KPI\P_HKH

55

Tècnica (X\HYLSÇSH ZVIYL WHWLY Mides _ JT SSPIYL Procedència :HU[ 4HY[x :HYYVJH )HYJLSVUH

15/10/14 1.39 p.m.


Finalistes

Autor :HYHO ,SPaHIL[O 2LSS` Títol 3H ZLJ\LUJPH Procedència *HTKLU 3VUKYLZ

VIII-Biennal_muntatge.indd 56

Tècnica 7HWLY KL JV[} ML[ H Tn [PU[H ZVIYL HPN\H Mides _ _ JT

15/10/14 1.39 p.m.


VIII Biennal d’Art Riudebitlles. Obra sobre paper

Autor :xS]PH 0ZHJO :H\TLSS Títol 3»HS[YL JVZ[H[ K»HSS~ ]PZPISL 00

VIII-Biennal_muntatge.indd 57

57

Tècnica Pasta de paper i projecció de vídeo Mides _ JT Procedència :HU[ 7LYL KL 9P\KLIP[SSLZ )HYJLSVUH

15/10/14 1.39 p.m.


Finalistes

Autor Teresa Pla Belío Títol 3xUPLZ JYVTn[PX\LZ Tècnica 3SPIYL WHWLY ÄKL\LY Mides _ JT Procedència :HU[ 7LYL KL 9P\KLIP[SSLZ )HYJLSVUH

VIII-Biennal_muntatge.indd 58

15/10/14 1.39 p.m.


VIII Biennal d’Art Riudebitlles. Obra sobre paper

Autor Tona Romeu Alemany

VIII-Biennal_muntatge.indd 59

Títol Codi

59

Tècnica -V[VNYHÄH K»\U JHY[LSS KL WHWLY Mides _ JT Procedència :HU[ :HK\YUx K»(UVPH )HYJLSVUH

15/10/14 1.39 p.m.


Finalistes

Autor =PVSL[H 5V` 4PSSH[ 5 YPH 7SH *PK Títol Ouroboros Procedència -VU[ Y\Ix )HYJLSVUH

VIII-Biennal_muntatge.indd 60

Tècnica 3SPIYL K»HY[PZ[H Mides _ JT SSPIYLZ

15/10/14 1.39 p.m.


VIII Biennal d’Art Riudebitlles. Obra sobre paper

Autor Xavi Millan

VIII-Biennal_muntatge.indd 61

Títol Ciutat

Tècnica Paper sobre jute

61

Mides _ JT Procedència ,S 7SH KLS 7LULKuZ )HYJLSVUH

15/10/14 1.39 p.m.


Finalistes

Autor Zita Ayala

VIII-Biennal_muntatge.indd 62

Títol Maradentro

Tècnica 8\HKYL KL SS\T Mides _ _ JT Procedència ,YYLU[LYPH .\PW ZJ\H

15/10/14 1.39 p.m.


VIII-Biennal_muntatge.indd 63

15/10/14 1.39 p.m.


Recorregut

Recorregut Entrades de les cases )HYYP =LSS

01 7SHsH KL SLZ ,YLZ

18 *HYYLY KL )HP_

02 *HYYLY 4HQVY

19 *HYYLY KL )HP_ ]VS[LZ KLS )VYYLNHPYL

03 *HYYLY 4HQVY

20 *HYYLY KL )HP_

04 *HYYLY 4HQVY

21 *HYYLY KL )HP_

05 *HYYLY 4HQVY

22 *HYYLY KLSZ 8\HKYLZ

06 *HYYLY 4HQVY

23 *HYYLY KLSZ 8\HKYLZ

07 *HYYLY 4HQVY

24 *HYYLY KLSZ 8\HKYLZ

08 *HYYLY 4HQVY

25 *HYYLY KLSZ 8\HKYLZ

09 *HYYLY 4HQVY

26 *HYYLY KLSZ 8\HKYLZ

10 *HYYLY 4HQVY

27 *HYYLY KLSZ 8\HKYLZ JHYYLY KLS *HSS

11 4VSx KL *HS 9~T\S ]VS[LZ KLS 8\PYYP

28 7SHsH KL S»,ZNStZPH

12 *HYYLY 4HQVY

29 7SHsH KL S»,ZNStZPH

13 *HYYLY KL )HP_

30 7SHsH KL S»,ZNStZPH

14 *HYYLY KL )HP_ ]VS[LZ KL JHU )\[PMVSS

31 7SHsH KL S»,ZNStZPH

15 *HYYLY KL )HP_

32 *HYYLY KLSZ 8\HKYLZ

16 *HYYLY KL )HP_

33 *HYYLY KLSZ 8\HKYLZ

17 *HYYLY KL )HP_

VIII-Biennal_muntatge.indd 64

15/10/14 1.39 p.m.


VIII Biennal d’Art Riudebitlles. Obra sobre paper

VIII-Biennal_muntatge.indd 65

65

15/10/14 1.39 p.m.


VIII-Biennal_muntatge.indd 66

15/10/14 1.39 p.m.


Organitza

Amb el suport de

Patrocinat per

VIII-Biennal_muntatge.indd 67

15/10/14 1.39 p.m.


VIII-Biennal_muntatge.indd 6

15/10/14 1.38 p.m.


Amb el suport de

Patrocinat per

VIII-Biennal_portada.indd 1

V I I I B I E N N A L D ’ A R T R I U D E B I T L L E S O B R A S O B R E PA P E R 2 0 1 4

Organitza

VIII BIENNAL D’ART RIUDEBITLLES

OBRA

SOBRE

PA P E R

24, 25 i 26 d’octubre de 2014 Mu s e u Mo l í Pa pe re r de C apel l ades del 29 de novembre de 2014 al 25 de gener de 2015

15/10/14 1.37 p.m.


VIII-Biennal_muntatge.indd 68

15/10/14 1.39 p.m.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.