Page 1


Normativa de funcionament


Com a proposta de funcionament grupal, els primers objectius que ens hem marcat en el marc de la PAC 1 són els següents: 1. Consensuar amb l’equip el nom del grup. 2. Crear una planificació grupal. 3. Elaborar els acords d’intencions per al funcionament grupal. Pautes a considerar:

1.

Nom del grup

CAN COLAPI 12

2.

Taula de Planificació grupal

— Temps o període dedicat com a grup a cadascuna de les acti-

2

vitats enunciades en les diferents PACs a treballar en equip:

que contingui tant la matèria ABACV com les altres dues matèries que estem cursant aquest semestre: Desenvolupament organitzacional de l’e-learning i Gestió i sistemes de suport a l’estudiant. Per altra banda, també hem elaborat un diagrama de Gantt que ens ha de permetre anar planificant les diferents activitats a realitzar i a més, fer-ne una relectura en funció de les diferents situacions i inconvenients que ens puguin anar sorgint al llarg de les PAC i del semestre. — Calendari dedicat a la lectura de cadascun dels materials, treball o anàlisi. El timming queda definit, tal i com s’ha assenyalant en el punt anterior en el calendari i en el diagrama de Gantt.

ABAC. Aprenentatge basat en activitats col·laboratives virtuals. 2n semestre. Curs 2010-2011

Inicialment hem optat per la creació d’un calendari amb GoogleCalendar


— Descripció de les activitats i distribució individual, quan s’escaigui. Sempre que es pugui, s’intentaran fer les tasques de forma cooperativa, entre els tres components del grup. Espontàniament, cada un iniciarà un tema, afegint-nos els altres a cada feina. Determinem el rol de revisor de tasques sense iniciar: un dels membres del grup s’encarregarà de comprovar que cap tasca queda sense fer i farà una proposta de responsable inicial de la tasca. Aquest rol el durà a terme en Toni Aguilar. — Període de reflexió i treball individual tot comunicant i/o consensuant amb els di ferents membres del grup la feina que s’està realitzant. De forma personal assenyalarem al calendari els períodes de feina intensos en l’àmbit professional (trimestrals, avaluacions...). Aquesta feina la realitzaran en Lluís Ballarín i en Toni Aguilar. Tot i això cada membre del grup farà constar en el calendari les seves circunstàncies professionals i personals que puguin afectar les tasques a realitzar i al desenvolupament dels projectes.

3

— Elaboració de propostes i idees en el marc de la reflexió en equip: ABAC. Aprenentatge basat en activitats col·laboratives virtuals. 2n semestre. Curs 2010-2011

intercanvi d’informació, resolució de problemes i dubtes, objectius a assolir, etc.

1. Intercanvi d’informació: Correu electrònic Xat UOC GoogleDocs GoogleCalendar Tauler grup UOC DropBox

2. Resolució de problemes i dubtes:

Els possibles problemes o dubtes que puguin sorgir s’hauran d’intentar resoldre el més ràpid possible per no generar incertesa. És per això que un dels acords és la necessitat de connexió quasi diària per mirar d’estar actualitzat. En funció del dubte o problema haurem de decidir si és millor gestionar-lo sincrònica o asincrònicament. Per experiència, sabem que els tres membres de l’equip acostumem a treballar a les nits (entre les 10 i les 12); sempre que sigui necessari, es poden plantejar reunions virtuals al xat de la UOC —i així poder deixar-ho enregistrat— per solucionar qüestions puntuals.


Assincrònicament, l’eina de la wiki ens sembla l’espai més adequat (al que convidarem el consultor de la matèria, perquè en pugui fer un seguiment). Preferim aquesta eina respecte l’espai de discussió de la UOC, perquè des de la wiki hi ha un control total, no només de les discusions, sinó també dels materials usats. Avisarem d’aquesta decisió al consultor de l’assignatura. — Presa de decisions de manera asíncrona. Sempre que es pugui, s’intentarà prendre les decisions de forma síncrona utilitzant eines com el xat de la UOC. Es guardaràn les converses on es prenguin acords importants (crearem una carpeta al Dropbox per aquesta finalitat). També treballarem —aquest document ha estat creat així—, sicrònicament i col·laborativament en un googledocs fent servir l’eina xat que incorpora. L’eina discusió de la Wiki també ens sembla un espai interessant d’intercanvi d’opinions. També prenem l’acord d’activar l’enviament de correus electrònics a les bústies personals quan hi hagi missatges nous al wiki.

4

Acordem però que inicialment ens connectarem a les plataformes de la matèria com a mínim una vegada cada dos dies (no cal però fer aportacions sempre que ens connectem). Establim que el cap de setmana cal un descans per poder treballar amb més intensitat la resta de la setmana. — Elaboració del treball final. Elaborarem el treball final en un entorn de col·laboració de googledocs, seguint les pautes de la matèria i de manera sincrònica sempre que ens sigui possible (com a mínim en parella). Si això no és possible ho farem asíncronament però sempre de manera col·laborativa. — Lliurament de l’activitat. Intentarem tenir finalitzada les PAC un dia abans del seu lliurament per poder assegurar que no hi ha problemes d’última hora, i un cop fetes les comprovacions pertinents, es farà el lliurament.

ABAC. Aprenentatge basat en activitats col·laboratives virtuals. 2n semestre. Curs 2010-2011

Tots els membres del grup tenim dispositius mòbils amb connexió a internet, així que si hi ha algú que no es connecta per treballar sincrònicament i faria falta, sempre tenim l’opció de fer-li arribar un correu electrònic.


— Altres aspecte de funcionament i cohesió de grup. Un dels aspectes inicials a treballar és donar una imatge nova a la wiki —motiu pel qual consultarem la possibilitat de realitzar-ne una d’externa a la original, vinculada a aquesta a través de la seva pàgina inicial— i uns colors corporatius de la wiki. Aquests aspectes ajudaran a identificar amb més facilitat el projecte —la majoria ens trobem immersos en altres wikis— i a fer l’entorn més agradable i motivador. Per realitzar aquesta tasca comptem amb un dels membres del grup, l’Ismael Cabezudo, que per la seva formació en el món artístic, es presenta voluntari a realitzar-ne el logo. A més, l’aportació d’altres membres en qüestions tècniques (modificació de l’aparença de l’entorn wiki en base als colors del logo) també ajudarà a donar uniformitat. També trobem molt escaient la possibilitat de connectar-se regularment (cada 2 dies com a màxim) per els documents compartits amb el grup a més de la wiki, per donar una ullada a l’estat de les activitats i mantenirnos connectats al projecte. El fet que cadascú monitoritzi els canvis a la wiki mitjançant l’enviament de correus electrònics automàtics facilitarà molt la tasca de seguiment.

5

ABAC. Aprenentatge basat en activitats col·laboratives virtuals. 2n semestre. Curs 2010-2011

— Format de la planificació i seguiment de la matèria. A l’hora de planificar-nos, i com ja s’ha anat citant, utilitzarem diferents eines (Wiki, GoogleDocs, xat) on s’ofereixen una sèrie de canals que permeten uns mecanismes, a priori, suficients. El fet d’estar treballant amb altres projectes de forma similar ens facilita bastant la tasca. A més, l’existència d’un diagrama de Gantt compartit mitjançant el GoogleDocs pot ajudar molt a presentar la globalitat del projecte d’una forma visual, facilitant la tasca de conèixer en cada moment l’estat de les tasques. S’havia comentat la possibilitat de crear un Hashtag per comunicar-nos via Twitter, però s’ha desestimat davant el risc d’un excés de vies de comunicació, que podrien dispersar-nos i dificultar la tasca comunicativa entre els diferents membres del grup.


3.

Acord Inicials 3.1. Estratègies d’organització del grup: — Freqüència de connexió a l’espai de grup per estar al dia de les

noves comunicacions i aportacions. Com ja s’ha comentats anteriorment, en condicions normals, establim una freqüència de connexió diària (o màxim cada dos dies), sense necessitat de realitzar aportacions cada vegada que ens connectem, només caldrà fer-ho quan sigui oportú. Diferenciem la setmana laboral del cap de setmana. En principi, exceptuant pics de feina, els caps de setmana no seràn de connexió obligada. — Definició de rols, rotació dels mateixos si escau, i establiment de les tasques dur

a terme per part de cada un d’ells.

En principi preferim intentar no tenir uns rols establerts per les feines per potenciar al màxim el treball en col·laboració. Tot i això està clar que per la nostra formació inicial i les nostres característiques cadascú de nosaltres tendirà a realitzar tasques que més s’apropin a les seves virtuts.

6

quedin repartides de manera equitativa.

— Llengua de treball i programari comú per a la realització de les

tasques. La llengua de treball entre els membres del grup serà el català. En el cas que el programari no ofereixi aquesta possiblitat, optarem per altres llengües (a ser possible el castellà i en última instància l’anglès). — Establir la funció dels canals de comunicació.

*Espai de debat:

Una de les eines que, per experiència, facilita la tasca d’intercanviar informació i oferir un punt de trobada on debatre és l’espai de discussió de la wiki de grup. Optem per utilitzar aquesta via de comunicació assincrònica (que garanteix més possibilitats de ser reposats i reflexius), tot i que sabem que cal utilitzar també l’espai dels acords grupals de l’aula. Som conscients que el funcionament de la matèria demana que fem ús de l’espai d’acords grupals de l’assignatura, però considerem que l’ús de la wiki garanteix un funcionament més real, de cara a utilitzar-lo en futurs projectes, fora de l’assignatura.

ABAC. Aprenentatge basat en activitats col·laboratives virtuals. 2n semestre. Curs 2010-2011

En feines puntuals, i a mida que vagin apareixent, podem determinar tasques a realitzar pels membres del grup, sempre intentant que aquestes


*Wiki de grup: Després de comentar-ho al consultor de la matèria, hem preferit enllaçar la wiki de l’aula a una wiki externa, que donarà més possibilitats a l’hora de ser modificada, a més de poder utilitzar els mateixos usuaris d’entrada que amb altres wikis que, a títol personal, utilitzem els membres del grup. *Àrea de fitxers: a. Organització de la informació en carpetes temàtiques: Sempre que sigui possible, utilitzarem GoogleDocs per compartir la informació (o DropBox si es tracta d’altres tipus de documents). Treballarem sobre el document en qüestió i, un cop definitiu i revisat per tots els membres, el penjarem a la wiki de grup, o s’enviarà al consultor, segons s’indiqui. b. Notificació de la tramesa d’un nou fitxer a la resta de companys: Utilitzant el correu electrònic que es genera automàticament en convidar als altres membres del grup a participar d’un document o fitxer (depenent si treballem amb GoogleDocs o DropBox). En aquest darrer cas, disposarem d’una carpeta compartida entre els usuaris.

ABAC. Aprenentatge basat en activitats col·laboratives virtuals. 2n semestre. Curs 2010-2011

7

c. Pautes per donar noms als fitxers i documents treballats: Cal vigilar amb els noms dels documents, evitant punts (.) per esquivar problemes amb les extensions. En cas de treballar amb diferents versions, s’afegirà al final del document el text _versió_1 i successives, fins arribar a _versió_definitiva.

— Utilització justificada de l’espai de correu personal:

S’utilitzarà el correu personal per avisar quan cal una connexió a l’entorn (si no s’ha consultat diàriament, per interessar-nos per la no connexió d’algun company o bé cal arribar a algun acord immediat). També quan calgui amonestar per alguna raó o per avisar de la troballa d’informacions rellevants i que volem compartir.

— Utilització de l’espai de conversa de la UOC:

El xat de la UOC en converses privades ens sembla una bona eina, es poden gravar les converses i així el consultor de la matèria pot comprovar les nostres connexions. Mentre treballem amb el GoogleDocs, es pot utilitzar l’espai de xat del mateix per consultar i compartir opinions, tot i que no hi ha la possibilitat d’enregistrar la conversa, a l’historial d’actualitzacions es pot veure que el document s’ha actualitzat, al mateix moment, per més d’una persona.


— Sistema de comunicació clara i lliure amb garanties:

Tal com s’ha comentat anteriorment i s’ha realitzat aquest mateix document, l’eina de GoogleDocs i els esborranys previs garanteixen una bona comunicació. Aquesta comunicació i confiança és fonamental pel bon funcionament del grup, cal que es potenciï i es cuidi, fent ús de les habilitats socials.

— Sistema de revisió final de treballs i activitats i lliurament de les

mateixes: Tenint en compte la proposta de treball col·laborativa, a la majoria d’activitats proposades es farà la revisió final es farà en dues fases: 1. A través de l’enviament del document als membres del grup per fer-ne una darre- ra lectura, revisant-ne els continguts i cohesionant les diferents aportacions realitza des.

8

2. Realitzant una maquetació definitiva en format PDF.

— Marge de dies per donar resposta a una qüestió o aportar opi-

nions fixat: El marge de connexió establert inicialment és d’un o dos dies; per tant, els membres del grup han d’intentar respondre en aquest marge de temps. Tot i això, si hi ha previsió de puntes de feines externes a l’assignatura caldria avisar a la resta del grup o fer-ho constar al calendari per avançat.

— Sistema per aconseguir que la totalitat dels membres tinguin

present, en tot moment, la totalitat del projecte: Per aconseguir una major vinculació de tots els membres del grup en tot el projecte, es procurarà, inicialment, de realitzar totes les activitats de forma col·laborativa, participant tothom de totes les activitats. Bo i això, si hi ha cap repartiment de feina, sempre haurà de ser revisat pels companys de grup, compartir els documents amb GoogleDocs el seguiment i revisió de les tasques dels companys serà senzill.

ABAC. Aprenentatge basat en activitats col·laboratives virtuals. 2n semestre. Curs 2010-2011

3. Enviant el document definitiu a la resta de companys per donar el vist-i-plau abans de lliurar-lo al consultor de la matèria.


Fóra bo subdividir les activitats a realitzar quan aquestes s’hagin repartit, per poder-les exposar d’aquesta forma al diagrama de Gantt. Aquesta actuació ajudarà a tenir un control de la realització de les tasques, i més tenint en compte que l’esmentat diagrama permet visualitzar el percentatge de realització de cadascuna de les feines.

— Marge de temps per arribar a consens o acords sincrònica-

ment: Per agilitzar la realització del treball caldrà fixar un termini màxim entre dos o tres dies. Quan es plantegi la necessitat d’arribar a un acord, cada membre dirà la seva i acordarem una decisió final. Si observem que en aquest termini algun dels membres no ha realitzat cap aportació al debat, s’enviarà un correu electrònic per sol·licitar-ne la participació. El mecanisme més pràctic podria ser l’espai de discussió de la wiki.

9

— Condicions que fan possible una revisió dels Acords Inicials:

S’intentaran seguir aquests acords inicials, amb possibilitat d’adaptar-los si es dóna alguna de les situacions següents:

ABAC. Aprenentatge basat en activitats col·laboratives virtuals. 2n semestre. Curs 2010-2011

1. Quan un dels membres caigui malalt i això pugui produïr un endarreriment en la realització pactada del projecte. 2. Si, durant el semestre, ens adonem que en més d’una ocasió es produeix un punt crític que impedeixi un funcionament òptim de les tasques a realitzar pel grup de treball. 3. Si observem que qualsevol de les eines web 2.0 triades no s’adapten a les expectatives inicials, o bé en trobem d’altres que ofereixen una sèrie de possibilitats inexistents fins llavors, i que faciliten la realització de les tasques.

— Alternatives a la comunicació en cas de fallida dels canals habi-

tuals: Donat que tots els membres disposen d’informació de tots els altres components (diferents comptes de correu electrònic, número de telèfon...), establirem diferents alternatives de comunicació si els canals habituals no funcionen: 1. Enviar un correu electrònic a la bústia personal de la UOC i/o a la personal. 2. En cas de no rebre resposta o bé si falla la xarxa d’internet, realitzar una trucada telefònica (sempre en cas de màxima urgència i com a darrera opció)


Acords Grupals PAC1 - ABACV  

Document amb els acords grupals de l'assignatura Aprenentatge Basat en Activitats Col·laboratives Virtuals.