Page 1

PRINCIPIS BÀSICS D’ORGANITZACIÓ DEL MAGATZEM: CONCEPTE I FUNCIONS

MAGATZEM

DEFINICIÓ La Prevenció de riscos laborals és el conjunt d'activitats o mesures adoptades o previstes en totes les fases productives d'una empresa amb la finalitat d'evitar o disminuir riscos per la salut derivats del treball incrementant la seguretat i salut laboral. El seu objectiu és aconseguir el major control possible dels riscos que es generen a l'empresa, entenent per risc aquelles que poden suposar pèrdues humanes i materials. La gestió dels mateixos en tant funció de l'administració pública com de l'empresa privada. Des de 1950, l'Organització Internacional del Treball (OIT) i l'Organització Mundial de la Salut (OMS) han compartit una definició comuna de salut laboral. Aquesta definició va ser revisada en la dotzena reunió, celebrada el 1995. La definició diu: «l'activitat dirigida a protegir els treballadors davant els riscos físics i mentals que la seva ocupació pot comportar, mitjançant l'adopció del treball a la persona i de cada persona al seu treball

Normes

PREVENCIÓRISCOSLABORALS EMMAGATZANATGE

ANNEX4

segur

ANNEX5

Operativa de les activitats auxiliars del magatzem

Página 1 de 1

Prl  
Prl  
Advertisement