Page 1

MAGATZEM

DOCUMENTACIÓ BASICA DEL MAGATZEM: ORDRE DE TREBALL, ALBARÀ, FULL DE COMANDA, PACKING-LIST I FULL DE TRANSPORT

DOCUMENT Es una informació estructurada en suport material(paper) o medis Electronics, amb l’objectiu de deixar constància de les operacions realitzades i persones que ha intervingut en les mateixes.

DOCUMENTACIÓ Ordre de treball Nota d’entrega Albarà Albarà valorat Full de comanda Full de transport Packing-list

Operativa de les activitats auxiliars del magatzem

Página 1 de 8


DOCUMENTACIÓ BASICA DEL MAGATZEM: ORDRE DE TREBALL, ALBARÀ, FULL DE COMANDA, PACKING-LIST I FULL DE TRANSPORT

MAGATZEM

ORDRE DE TREBALL Element de planificació amb el qual s’exerceix una sistemització per el control i la organització dels medis materials i humans necessaris per la realització de una determinada tasca.

OT ELEMENTS FUNDAMENTALS □ Nom del departament que el sol·licita □ Nom del departament executor( algunes vegades existeixen diferents seccions del manteniment) □ Referències i codis de la ordre □ Signatura del sol·licitant □ Signatura de rebut: signatura del encarregat del departament executor □ Signatura de l’autorització: signatura del encarregat de producció □ Data de comanda □ Data d’entrega o de finalització □ Indicació de les seccions o departaments per las que ha de passar

Operativa de les activitats auxiliars del magatzem

Página 2 de 8


DOCUMENTACIÓ BASICA DEL MAGATZEM: ORDRE DE TREBALL, ALBARÀ, FULL DE COMANDA, PACKING-LIST I FULL DE TRANSPORT

MAGATZEM

NOTA D’ENTREGA Document que el client signa quan rebre la mercaderia i que serveix essencialment com a prova de la recepció de la mercaderia. A diferencia de l’albarà la nota d’entrega anirà valorada amb el preus de les mercaderies. La nota d’entrega serveix per donar fe de l’entrega i recepció de una mercaderia. S’ utilitzant per petites empreses amb poc grau d’informatització i normalment per petits subministraments de mercaderies al llarg d’una mateixa setmana per exemple (repartidors de pa, bolleria, etc.).

□ Lloc i data d’emissió

ELEMENTS FUNDAMENTALS

□ Codi o numero del document que normalment coincidirà amb el numero de factura □ Dades identificatives del comprador i del venedor (denominació o raó social, CIF/DNI □ Lloc i data d’entrega ( en aplicació e lo establert en l’article 1 Tres, de llei 15/2010) □ Signatura i segell del receptor de la mercaderia ( en qualitat de representant autoritzat) □ Descripció del articles venuts, i la seva quantia □ Quantia expressada en moneda de curs legal.

ANNEX3

Operativa de les activitats auxiliars del magatzem

Página 3 de 8


MAGATZEM

DOCUMENTACIÓ BASICA DEL MAGATZEM: ORDRE DE TREBALL, ALBARÀ, FULL DE COMANDA, PACKING-LIST I FULL DE TRANSPORT

ALBARÀ Document mercantil que acompanya al gènere i acredita l’entrega d’una mercaderia o comanda. El receptor deurà signar l’albarà com a prova de l’entrega correcta del material. Conte dades relatives a la descripció i la quantitat. Albarà valorat: Descripció i la quantitat, conte el preu individual de cada producte, descomptes , impostos i import total. La facturació es realitza de forma posterior a l’entrega.

□ Lloc i data d’emissió de l’albarà

REQUISISTS

□ Codi o numero del document □ Dades identificatives del comprador i venedor □ Domicili del comprador i venedor □ Lloc i data d’entrega □ Signatura i segell del receptor de la mercaderia □ Quantitat i descripció dels productes

Operativa de les activitats auxiliars del magatzem

Página 4 de 8


MAGATZEM

DOCUMENTACIÓ BASICA DEL MAGATZEM: ORDRE DE TREBALL, ALBARÀ, FULL DE COMANDA, PACKING-LIST I FULL DE TRANSPORT

FULL DE COMANDA Document imprès que s’utilitza per sol·licitar determinats productes o serveis a una empresa. Actualment, existeixen diferents formes de realitzar una comanda: Mitjançant un document imprès Mitjançant Internet Mitjançant un comercial

ELEMENTS FUNDAMENTALS Dades de la comanda: Tenen que figurar en numero de comanda, i en alguns casos fins la data en que es realitza. Dades del client: S’anoten les dades del client (persona o empresa) que realitza la comanda, i direcció on s’han d’entrega la mercaderia o servei. Relació de productes o comanda: Es realitza una llista detallada dels productes o serveis que es volen sol·licitar. Forma de pagament: Segons la forma de pagament concebuda i depenent de si es client habitual o no, serà necessari aportar dades com el numero de comte o dades del titular. Firma: El document deu portar la firma de la persona o la empresa que realitza la comanda. Es necessari la firma per validar la fulla de comanda. Notes: es solen anotar al peu de pàgina.

Operativa de les activitats auxiliars del magatzem

Página 5 de 8


MAGATZEM

DOCUMENTACIÓ BASICA DEL MAGATZEM: ORDRE DE TREBALL, ALBARÀ, FULL DE COMANDA, PACKING-LIST I FULL DE TRANSPORT

PACKING-LIST Document comercial emès per el venedor en el que s’especifica el contingut de cada vult d’una operació d’exportació. En la llista es detallen cada una de les mercaderies, es proporciona informació sobre la forma d’embalatge i el contingut dels diferent envasos i s’especifiquen els pesos i dimensions dels vults

ELEMENTS FUNDAMENTALS □ Contemplar la identificació de la factura que correspon □ Incloure data, descripció precisa i tipus d’embalatge de la mercaderia amb identificació de marques. □ Establir el tipus d’embalatge i el contingut de cada un d’ells □ Indicar el pes brut i net, com la cubicació □ Incloure signatura i segell de l’empresa.

Operativa de les activitats auxiliars del magatzem

Página 6 de 8


MAGATZEM

DOCUMENTACIÓ BASICA DEL MAGATZEM: ORDRE DE TREBALL, ALBARÀ, FULL DE COMANDA, PACKING-LIST I FULL DE TRANSPORT

FULL DE TRANSPORT Document que s’utilitza bàsicament per el transport terrestre i conte l’ informació sobre l’itinerari i la carga. Justifica el desplaçament de mercaderies i el contingut de les mateixes.

ELEMENTS FUNDAMENTALS □ Nom o denominació social i el domicili de l’empresa carregadora. □ Nom o denominació social i domicili de la empresa que hagi realitzat l’expedició de las mercaderies, quan no coincideixi amb la empresa carregadora. □ El nom o la denominació social i el domicili del operador de transports que, en el seu cas,hagués intermediari en la contractació de servei. □ El nom o la denominació social i el domicilio de l’empresa transportista. □ El nom o denominació social i el domicilio del destinatari o consignatari del enviament. □ Els jocs d’origen i de destí de la expedició de transport. □ La data de realització del transport de la mercaderia i el plaç d’entrega. □ La matricula del vehicle o dels vehicles utilitzats en la realització del transport □ Naturalitat, qualitat, pes, les marques, els signes exteriors dels vults de la mercaderia transportada.

Operativa de les activitats auxiliars del magatzem

Página 7 de 8


MAGATZEM

DOCUMENTACIÓ BASICA DEL MAGATZEM: ORDRE DE TREBALL, ALBARÀ, FULL DE COMANDA, PACKING-LIST I FULL DE TRANSPORT

FACTURA Document comptable per excel·lència. Es el document que emet el venedor degut a una operació de compravenda i en el que es detallen el bens venuts o els serveis prestats, així com l ’import de la seva contrapartida, forma de pagament i demes obligacions fiscals inherents a aquesta operació.

REQUISITS

Operativa de les activitats auxiliars del magatzem

Página 8 de 8

Documentaciobasicamagatzem(acabar)