Page 1

LEWEK I N S P E C T OR The Ship The Art The Artists Skipet Kunsten Kunstnerne


Frode Bjørn Forland eier, styreleder (owner, chairman of the board)

Nils Olav Troland styremedlem (board member) Arne Magnus Johnsen adm. dir 2010–2013 (ceo 2010–2013)


Velkommen om bord Welcome on board

Enten du er en del av mannskapet, kli-

derfor hatt en egen utsmykkingskomi-

Whether you’re part of the crew, a

Forland Shipping commissioned a spe-

ent, befrakter eller gjest: Velkommen

té bestående av Frode Bjørn Forland,

client, charterer or guest, welcome

cial art committee, consisting of Bjørn

om bord i Lewek Inspector. Vi mener

ansvarlig for nybygg Alf Rune Jensen

aboard Lewek Inspector. We believe

Frode Forland, Alf Rune Jensen and

selve utgangspunktet for et effektivt

og tidligere adm. dir. Arne Magnus

the basis for an efficient vessel is the

Arne Magnus Johnsen and chaired

skip er trivsel for den enkelte. Derfor

Johnsen. Komiteen ble ledet av Eilert

well-being and safety of the individu-

by Eilert Munch Lund. He knows

har vi gjort vårt ytterste for at ditt

Munch Lund. Han kjenner godt til

al. Therefore, we have done our best

Forland Shipping through years of

opphold om bord skal bli så behagelig

Forland Shipping gjennom mange

to make your stay on board as com-

collaboration. Lund has travelled with

og problemfritt som mulig, slik at du

års samarbeid. Eilert har reist med

fortable and hassle free as possible to

several of our ships and talked with

kan konsentrere deg om arbeidet som

flere av skipene våre og snakket med

let you concentrate on the work to

many of our crews on the use of art. It

skal utføres. Men det er alltid rom for

mange av sjøfolkene om deres ønsker

be done. But there is always room for

was gratifying to note the high level of

forbedringer, så ta kontakt med oss

for utsmykkingen. Vi ønsket en gjen-

improvement, so please contact us if

interest aboard our ships.

hvis du er misfornøyd med noe, eller

nomtenkt løsning med gitte tema og

you are unhappy with something, or

hvis det er ting du mener vi kan gjøre

noen få, utvalgte kunstnere. Noen av

there are things we can do better on

We wanted to improve the art on

bedre på vårt neste skip.

kunstnerne er allerede representert på

our next ship.

display on this vessel with a more

skipene våre – på Fugro Saltire finner

thoughtful solution and given themes

På mange måter symboliserer Lewek

man for eksempel skulpturer av Arne

In many ways, this ship symbolises

based on a few, selected artists. This

Inspector begynnelsen på fortsettelsen

Mæland, og Arve Tollans unike bilder

the beginning of the continuation of

complementary magazine provides a

for Forland Shipping. Det er det første

laget av ull.

Forland Shipping, because it was the

detailed presentation of the artists we

first vessel that was contracted after

have chosen and how they work. We

fartøyet som ble kontrahert etter Ellen Forland gikk bort 22. januar 2010.

Vi har også funnet nye og spennende

Ellen Forland passed away on 22 Jan-

hope it will give you greater under-

Fartøyet er basert på hennes visjoner.

kunstnere som Augon Johnsen, Jan

uary 2010. It is based on her vision, in

standing of the art on board, how it

Hun mente det kom så mange nye

Brænde, Reidun K. Gytri og Ragnhild

which she predicted that the need for

was made and to become more famil-

installasjoner under vann, «subsea»,

Willumsen. I dette magasinet kan du

subsea installation service and main-

iar with the individual artist.

at behovet for service og vedlike-

bli kjent med kunstnerne og deres

tenance would increase. Forland Ship-

hold av disse installasjonene ville

arbeidsmetoder, slik at du kan få et

ping signed a contract for delivery of

We hope you will be inspired and

øke. Forland Shipping skrev derfor i

nærmere forhold til kunsten på skipet.

a customised Havyard design ship in

have a pleasant stay on board.

februar 2012 kontrakt om levering av

February 2012, which in many ways

et spesialtilpasset, Havyard-designet

Vi ønsker deg et godt opphold om

continues the thoughts and ideas that

skip. Slik som Seisranger var det i

bord, og håper du også kan bli inspi-

Ellen expounded. Following in the

1993, skal dette skipet være ledende

rert av kunsten i en hverdag i «blå»

wake of the Seisranger in 1993, this

innen sin nisje når det gjelder komfort

omgivelser.

ship will be a leader within its niche

og kvalitet. Forland Shipping har

when it comes to comfort and quality.

Med vennlig hilsen Sincerely,

Frode Bjørn Forland

3


LEWEK INSPECTOR The Lewek Inspector is an Inspection, Maintenance & Repair vessel. Suitable size

length

and power gives optimal fuel consumption. Designed to give low fuel consump-

breadth

tion in all operating modes, with North Sea IMR operations in mind. Lewek

propulsion

Inspector is one of the most suitable and cost efficient subsea IMR vessels in the

deck area

market. Technical solutions and equipment selected for maximizing uptime. High

accomodation

redundancy and reliability: DP 2 diesel-electric propulsion, DP 2 maintained with

rov s

loss of one thruster fore and aft.

crane

The Lewek Inspector has superior maneuverability and a high transit speed for worldwide operations. It has excellent station keeping capabilities and is capable of operating in waters to 3,000 metres.

110 m 22 m 14412 BHP 1002 m2 106 men 2 Shilling HD work class 150 MT AHC Crane to 3000m


2 4 8 16 20 24

28 32 36 40 44 48

Frode Bjørn Forland

V E L KO M M E N O M B O R D Welcome on board

Lewek Inspector The Ship

Ellen Marie Forland

SKIPSFARTENS GRAND OLD LADY The Grand Old Lady of Shipping

Arne Mæland

LIVET, LEKEN O G DRØMMENE Life, Play and Dreams     Where

skylounge

messroom

Jan Brænde

MED KJÆRLIGHET TIL HAVET Passion for The Sea     Where

d-deck

office

Arve Tollan

KUNST NER O G NATURELSKER Artist and naturelover    Where

m a i n s ta i r c a s e

Forland Shipping The Forland Fleet

    Where

m a i n s ta i r c a s e .

Ragnhild Willumsen EN SVUNNEN TID A Lost Time Where

c-deck

m e s s r o om

Augon Johnsen

PÅ SPORET AV BERGEN Searching for Bergen Where

heli recep.

day r oom s m o k e r s

Reidun K. Gytri

HAV, FJORD , FJELL O G BREER Sea, fjords, mountains and glaciers    Where

skylobby

c-deck

Eilert Munch Lund

FILMSKAPER, GALLERIST O G SKIPPER Filmmaker, Gallerist & Skipper

Kysten

The Norwegian Coastline     Where

a-deck

Norske fartøy Norwegian Vessels     Where

b-deck

De bygget skipet They built the ship     Where

f o r wa r d s ta i r c a s e

Complimentary magazine Idé, tekst & foto: Eilert Munch Lund Utsmykningskomité: Alf Rune Jensen, Arne Magnus Johnsen, Eilert Munch Lund & Frode Bjørn Forland Design: Montag – Jonas Bostrøm Foto: 2, 6, 8, 40, 44 Montag – Helge Hansen Foto: 37 Ola Gytri Foto: 31, 43 Nina Sletteland Korrektur: Sunniva Vik

7


ELLEN MARIE FORLAND Skipsfartens Grand Old Lady EN FOREGANGSKVINNE OG PIONÉR INNEN DEN MARITIME OFFSHORE- OG SEISMIKKINDUSTRIEN I NORGE.

ellen marie forland

ble født 21. august 1926

ellen marie forland

was born on 21 August

på gården Birkeland på Huftarøy i Austevoll. Hun

1926 at Birkeland, on the island of Huftarøy. After

avla examen artium i 1949, og flyttet deretter til

completing her secondary school education, she

København for å studere biokjemi. I 1953 reiste hun

went to Copenhagen in 1949 to study biochemistry.

tilbake til Bergen, og giftet seg samme år med Mik-

She returned to Bergen in 1953, when she married

kel R. Forland, som var fra naboøya Sandtorv. Han

Mikkel R. Forland, who was from her neighbouring

startet sitt eget skipsmeglerfirma, M. R. Forland, i

island, Sandtorv. He started his own shipbroking

1953. Allerede samme år var Ellen Forland aktiv

firm, M. R. Forland, in 1953, and from the same

i ektemannens firma. Sammen bygget de det opp,

year onwards Ellen was an active partner in the

blant annet ved å utruste sildefiskerne til islandsfis-

firm. Their joint efforts to develop the firm included

ke. Ifølge Magnus Stangeland var «Mikkel Forland

outfitting herring trawlers for the Icelandic fishing

den første pioner innen offshore, som så mulighete-

grounds. According to Magnus Stangeland “Mikkel

ne lenge før noken andre». Forland startet allerede i

Forland was a pioneer in offshore exploration and

1964 med å leie ut trålere til oljeleting.

saw the potential long before others did”. His initial business activities in 1964 involved hiring out trawl-

Etter 20 år i mannens skipsmeglerfirma ble Ellen

ers for oil exploration.

Forland reder da hun kjøpte M/S Ara fra BDS (Bergenske Dampskibsselskap). I 1973 ble M/S Ara

After working for twenty years at her husband’s

bygget om til seismikkskip ved BMV Laksevåg, og

shipbroking firm, Ellen became a shipowner in her

omdøpt til M/S Seismariner. Ellen Forland stolte på

own right, when she purchased MV Ara from Ber-

sin egen intuisjon, som sa at fartøyet behøvde vribar

genske Dampskibsselskap. In 1973 the Ara was con-

propell som seismikkskip, og propellen ble kjøpt

verted to a seismic research vessel at BMV Laksevåg

9


Ellen Marie og Mikkel R. Forland på bryllupsdagen i 1953. On their wedding day in 1953.

før hun hadde kontrakt på båten. «Jeg regnet med

på stormfulle hav, og skipsdåpseremoniene skulle

og at Bjørnstjerne Bjørnson kanskje hadde skrevet

at det ordnet seg,» uttalte hun til BA i 1993. Og det

derfor holdes på verftet. Det var arbeiderne som

«Ja, vi elsker» på en liten benk ved vannkanten på

gjorde det – Seismariner ble leid ut til Seismograph

skulle hedres, mente fru Forland. Omsorgen hun

eiendommen. Komponist Sæverud hadde stevne-

Service Ltd. på en syvårskontrakt, og Ellen Forland

hadde for sine sjømenn og -kvinner var viden kjent,

møter i «Villa Amorosa», den lille komponisthytten

ble en pioner innen seismikkindustrien i Norge.

og hun ble en legende i sin egen tid. Det finnes et

nedenfor kontoret hennes, som også Nordahl Grieg

Samtidig med kjøpet av M/S Ara fortsatte hun å

utall historier om hvor omtenksom hun var. Kaptein

besøkte.

administrere M/S Seis Search for andre eiere.

Willy Sandtorv på Fugro Saltire forteller at at når et av hennes skip lå utenfor Nigeria i julen, ble det

Ellen Forland ville ha det vakkert rundt seg, men

Ombyggingen av Seismariner ble starten på et langt

sendt ned egen container med julemat og norsk

mente det hadde ingen verdi dersom hun ikke kunne

og godt samarbeid med norske verft. Bygging og

juletre. På hennes skip skulle det være norsk jul for

dele det med andre. Og det gjorde hun til gangs.

eventuell ombygging av skipene skulle gjøres på

sjøfolkene som var så langt vekk fra Norge. Hver

Hun støttet utallige prosjekter, alt fra opparbeidel-

norske verft med norsk utstyr, og de skulle beman-

fredag mellom kl. 14.00 og 15.00 ringte kapteinene

se av parker, kjøp av kirketeppe, restaurering av

nes av norsk mannskap – et prinsipp Ellen Forland

til Fruen for å fortelle hva skip og mannskap treng-

seilskuten Loyal og produksjon av filmserien «Vår

holdt fast ved til sin siste dag. Skipene skulle ikke

te. Kaptein Sandtorv forteller videre: «Da måtte vi

maritime kulturarv» av Sjøfartsfilm. I motsetning til

bare være effektive, hun var også svært opptatt

passe oss for hva vi ba om, for hun satte himmel og

mange andre bidragsytere skulle hun ha minst mulig

av det estetiske. Hun planla selv utsmykkingen av

jord i bevegelse for å skaffe oss det vi trengte, ned til

blest rundt sin egen generøsitet og giverglede.

skipene ned til minste detalj. For hennes sjøfolk

minste detalj.» I filmen «Begynnelsen på fortsettel-

var kun det beste godt nok. Stuert på Fugro Saltire,

sen» om Forland Shipping forteller Magnus Stange-

I 1986 fikk hun bygget rederiets andre skip, M/S

Ulf Blom, forteller at dersom en liten skulptur eller

land: «Hun brydde seg på en slik måte at sjøfolkene

Seisventurer, ved Drammen Slip og Verksted. Skipet

lignende var blitt flyttet på, ble den raskt satt på

hennes var villige til å gjøre hva som helst for at

var spesialbygget for Seismograph Service Ltd.

plass igjen av fruen når hun var om bord. Hun sa

Ellen Forlands rederi skulle lykkes.»

Skroget ble utviklet ved å bruke testtank, og det var

det var kjærligheten til sjøfolkene og skipene som drev henne.

10

første gang vannkanoner ble tatt i bruk til seismikI 1984 kjøpte hun prakteiendommen i Torpeviksvei-

kundersøkelser på havbunnen. Seks 30 meter lange

en 6 på Paradis utenfor Bergen, der rederiet holder

kabler kunne henge bak båten, og for hver tiende

Ellen Forland var opptatt av at det faktisk var arbei-

til i dag. Hun var opptatt av eiendommens historie,

meter var det en vannkanon som kunne fyres av

derne som bygget skipene slik at de skulle klare seg

og stolt av Nordahls Griegs tilknytning til området

med seks sekunders mellomrom, fire sekunder ras-


English

Ellen Marie Forland mottar Kongens fortjenestemedalje i 2007. Ellen Marien Forland receiving the King’s Medal of Merit in 2007

and re-named M/S Seismariner. Trusting her own

if a small sculpture or ornament had been moved it

says Magnus Stangeland in the film ‘The Start of the

judgement, Ellen demanded that the seismic vessel

was quickly put back in the right place by her when

Continuation’ about Forland Shipping.

be fitted with a controllable pitch propeller, which

she was on board. She said it was her passion for

was purchased before she even signed the contract

seafarers and ships that drove her to do so.

for the vessel. “I reckoned things would turn out all

In 1984, she bought a splendid property at Torpeviksveien 6, Paradis, south of Bergen, which is now

right,” she disclosed to the local newspaper, BA, in

She was concerned with the fact that it was the

the head office of Forland Shipping. She was very

1993. And her efforts were not in vain. Seismariner

shipyard workers who had built the ships to endure

interested in the history of the property, and proud

was contracted out to Seismograph Service Ltd on

stormy seas. Consequently, naming ceremonies

of the fact that Nordahl Grieg was connected with

a 7-year charter. Seismograph Service Ltd was a

were held at the yard in their honour. The extent of

the area, and that Bjørnstjerne Bjørnson may have

UK-based, American-owned company that Mikkel

care and consideration she took for her crews was

written the lyrics of ‘Ja, vi elsker’ - the national

had contact with. Ellen was a pioneer in the seismic

extraordinary, and she became a legend in her own

anthem - while sitting there on a bench contemplat-

industry in Norway. Along with the purchase of MV

time. There are many stories about her thoughtful-

ing the water. The composer, Sæverud, used the Villa

Ara, she continued to manage MV Seissearch for

ness: Captain Willy Sandtorv on Fugro Saltire says

Amorosa as a rendezvous, and there was the small

other owners.

that when one of her ships lay off the coast of Nige-

‘Composer’s Hut’ that Nordahl Grieg visited below

ria during Christmas, a special container of Christ-

her office. Ellen wanted to be surrounded by beauty,

Conversion work on Seismariner paved the way for

mas food and a Christmas tree was dispatched to

but thought it was worthless if she could not share

a long and successful collaboration with Norwegian

the crew. On her ships, it was the rule that it would

it with others. And this was her trademark. She sup-

yards. The ships were built and subsequent conver-

be a Norwegian Christmas for sailors who were so

ported a considerable number of projects ranging

sions performed at Norwegian yards with Norwe-

far away from home. Every Friday between 2PM

from parks, church tapestries, the sailing ship Loyal

gian equipment and manned by Norwegian crews

and 3PM her Captains telephoned to inform her

and the film series ‘Maritime Heritage of Norway’

– a principle that Ellen upheld to her final days. The

what they needed. Captain Sandtorv adds; “and we

by Sjøfartsfilm. In contrast with many other philan-

ships were not only to be efficient but also aesthet-

had to watch what we said because she would move

thropists, she insisted on keeping a modest profile

ic. She was meticulous about decorating the ship

mountains to procure what we needed, right down

concerning her generosity, patronage and donations.

in an attractive and inspiring style. In her opinion,

to the smallest detail.” She cared about us in such

only the best was good enough for her crews. Ulf

a way that her sailors were willing to do whatever

In 1986, she built her second ship, M/S Seisventurer,

Blom, chief steward on Fugro Saltire, recounts that

was necessary to make the company successful,”

at Drammen Yards. The ship was specially designed

11


kere enn det som var vanlig på den tiden. Når luf-

Stig Heitmann, er det «like moderne i dag som da

Ved overrekkelsen i januar 2007 påpekte daværende

trommet bak vannkanonen klappet sammen, ga det

det ble bygget. Ellen Forland var langt forut for sin

fylkesmann Svein Alsaker at hun hadde brutt både

smell i form av en implosjon, og dette ga grunnlaget

tid, og bekvemmelighetene om bord er like gode, ja

kvinne- og aldersbarrierer, og han la også stor vekt

for registreringene av forholdene på havbunnen.

kanskje bedre enn de som blir bygget i dag».

på at hun har hatt enorm omtanke for sjøfolkene

M/S Seisventurer ble solgt i 1992, og opererte siden under navnet CGG Venturer.

ved å sette sikkerhet og trivsel i høysetet. I slutten av 1990-årene eide og opererte Ellen Forland fire spesialskip. Hun var Norges, ja kanskje

I 2007 fikk hun prisen «shipping name of the year»

I 1990 begynte sønnen Frode Bjørn Forland i rederi-

verdens eneste kvinnelige selfmade skipsreder som

av WISTA (Womans International Shipping & Tra-

et. Han er utdannet automasjonsingeniør fra Bergen

opererte internasjonalt. Men det var nedgangstider i

ding Association). Prisen ble begrunnet slik:

Ingeniørhøyskole med tilleggsstudier innen økonomi

seismikkbransjen, og i 2000 lå tre av skipene hennes

Du betegnes som «The Grand Old Lady» i bergensk

fra NHH, og hadde praksis fra Stord Bartz.

i opplag ved BMV Laksevåg. Men aldri så galt at

skipsfart. Din profesjonalitet som bedriftsleder og

det ikke er godt for noen: Hun reddet verftsindustri-

ditt engasjement for dine ansatte, både på sjø og

E. Forland rederi var og er en familiebedrift. I

en i Bergen ved å bygge om disse skipene – Seisquest

land, og din bevisste bruk av norske verft, norske

1990 fremskaffet Ellens mann, Mikkel Forland, et

ved Mjellem & Karlsen på Marineholmen og Seis-

leverandører og norske sjøfolk er viktige momenter.

83 meter langt skrog av en skjelltråler fra Pattje

ranger ved BMV Laksevåg. Da skipene lå i opplag,

Også at du i mange år har vært en foregangskvinne

Skipsverft i Holland. Hans kone kjøpte skroget, og

ble ingen av sjøfolkene hennes permittert. Fruen

i en mannsdominert bransje, og at du er en pioner

sønnen overførte håndpengene som sikret den gode

betalte sjøfolkenes hyre av egen lomme, da rederiet

innen den maritime offshore- og seismikkindustrien

forretningen.

på denne tiden var et personlig selskap.

i Norge.

Skroget ble så slept til Th. Hellesøy Skipsbyggeri

Seismikkmarkedet tok seg opp, og med oppgraderte

Helt til det siste var Ellen Forland opptatt med den

på Løfallstrand i Hardangerfjorden og ombyg-

skip som ble etterspurt i markedet, gikk det igjen

daglige driften av rederiet, og hun inspirerte sine

get til seismisk forskningsfartøy. Skipet på 4899

rette veien for Ellen Forlands rederi i årene etter

ansatte både til sjøs og på land. Ellen Forland døde

bruttotonn ble bygget om og utstyrt for over 200

tusenårsskiftet. I 2005, i en alder av 79 år, gjorde

av komplikasjoner etter en hjerteoperasjon 22.

millioner, og var da et av verdens mest avanserte

fru Forland sin største investering noensinne. I

januar 2010.

seismikkfartøy. Ellen Forland uttalte til Bergens

samarbeid med lokale aktører utviklet hun et nytt

Tidende ved overleveringen i 1991: «Det er godt å

skipskonsept, og bestilte to offshore-spesialskip for

I dag drives rederiet videre av sønnen Frode Bjørn

få vera med å skape norske arbeidsplasser, vise at vi

over en milliard kroner. Atter en gang reddet hun

Forland, basert på morens visjoner og verdier.

duger til noko også i Noreg. Kvaliteten på verftsar-

verftsindustrien i Bergen. Det første skipet, Geo

beidarane, båten og sjøfolka gir meg inspirasjon til

Celtic, ble utstyrt med kinosal, velværesenter, Inter-

framleis å stå på 12 timer i døgnet.» Seisquest ble

nett-kafé, svømmebasseng og bibliotek. Det ble ikke

som de andre fartøyene leid ut på en syvårskontrakt

spart på noe for at sjøfolkene hennes skulle trives.

med det engelskbaserte, amerikanskeide selskapet

Skroget ble bygget i Polen og utstyrt til avansert

Seismograph Service Ltd. Skipet seilte våren 1991

seismikkskip på BMV Laksevåg. Skipsdåpen fant

fra Hellesøy Verft under navnet M/S Seisquest. I

sted på verftet i august 2007. Skipet var allere-

2001 ble skipet bygget om hos Mjellem & Karlsen i

de leid ut til nederlandske Fugro, og dro rett på

Bergen, og opererte siden for det seismiske under-

oppdrag i Mexicogulfen etter overleveringen. Fugro

søkelsesselskapet Veritas DGC i Houston i USA.

kjøpte Geo Celtic i 2010. De var så fornøyde med

Skipet ble solgt i mai 2013, og Forland Shipping var

skipene at de bestilte ytterligere to skip ved Bergen

da helt ute av seismikkmarkedet.

Yards. Disse fartøyene var også basert på Forlands skipskonsept, og kunne på en enkel måte bygges om

I 1991 ble Seismariner bygget om ved Th. Hellesøy

til konstruksjonsskip med dynamisk posisjonerings-

Skipsbyggeri. Skipet ble forlenget med en ny seksjon

utstyr.

på 11 meter, og det ble utstyrt med kompressorer for seismiske undersøkelser. Etter nærmere 20 års

Verftsarbeiderne på BMV Laksevåg var svært for-

tjeneste ble Seismariner solgt i 1992 til redere i

nøyde. De uttalte til Bergens Tidende at de «elsket

Austevoll.

Ellen», og kjærligheten ble nok ikke mindre da bestilling nr. 2 kom inn i 2006 på Fugro Saltire for

12

I 1993 kontraherte Ellen Forland sitt tredje skip:

levering i august 2008. Et avansert konstruksjons-

det spesialbygde seismikkundersøkelsesskipet M/S

skip med kranutstyr og ROV som kunne arbeide

Seisranger. Skroget ble bygget ved Nordfjord Skip-

ned til 3000 meter. Verftsarbeiderne hadde en enorm

sindustri og utstyrt ved Th. Hellesøy Skipsbyggeri.

respekt for Ellen. Hun hadde detaljkunnskap om

Med en pris på 350 millioner ble Seisranger det

nybyggene, og det var ingen innvendinger hvis «hon

dyreste skipet som noensinne var bygget ved et verft

ville ha det sånn». «Vi gjør gjerne litt ekstra for

langs Hardangerfjorden. Skipet var 6300 tonn og

fru Forland», sa klubbformann Ottar Blom til BT i

med dette det største NOR-registrerte oljeletingsski-

januar 2007, og fortsatte: «Hun har stilt opp for oss

pet som var bygget i Norge, og det største som seilte

og satset på oss, og hun har en stor stjerne her. Hun

under norsk flagg. Skipet ble i 2001 konvertert til et

er opptatt av det norske og gjør en viktig jobb for å

toppmoderne ROV-/konstruksjonsskip til under-

holde samfunnet oppe.» Så begeistret var arbeiderne

vannsinspeksjon for Halliburton/Subsea 7. Ifølge

ved BMV at verkstedklubben tok initiativ for at El-

kaptein om bord i Seisranger i Aberdeen i 2012,

len Forland skulle få Kongens fortjenstmedalje i gull.

Ellen Marie Forland foran Seisventurer i Stavanger 1986. In front of Seisventurer in Stavanger 1986.


English

and built for Seismograph Service Ltd. The hull was

sail under the Norwegian flag. In 2001 the ship was

The yard employees had deep respect for Ellen, she

developed from models in a test tank, and the ship

converted to a state-of-the-art ROV/construction

possessed detailed knowledge about new builds

was the first to utilise water cannons for seismic

vessel for subsea inspection for Halliburton/Subsea

and no objections were raised if ‘she wanted it done

surveys of the seabed. Six 30-metre long cables were

7. According to its captain, Stig Heitmann, speaking

that way’. “We are always willing to make an extra

deployed behind the vessel, and at every ten metres

in Aberdeen in 2012, the Seisranger was “just as

effort for Mrs Forland,” said union foreman, Ottar

there was a water cannon that fired at six-second

modern today as it was when it was launched.

Blom, to BT in January 2007 and continued: “She

intervals, four seconds faster than usual at the time.

Ellen was way ahead of her time, and the comfort

has backed us up and made a lot of effort on our

When the air space behind the water cannon con-

on board is just as good, perhaps even better, than

behalf, and she is a shining light here.” So impressed

tracted, there was a loud bang, or an implosion, that

what contemporary ships can offer.”

were the workers at BMW with Ellen that the union

generated data for recording the subsea conditions.

members suggested that she should be awarded the

MV Seisventurer was sold in 1992 and later operat-

At the end of the 1990s, Ellen owned and oper-

ed under the name CGG Venturer.

ated four ships. She was Norway’s, perhaps the

King’s Medal of Merit in gold.

world’s, only female self-made shipowner operating

At the award ceremony in January 2007, the Coun-

In 1990 her son, Frode Bjørn Forland, started work-

worldwide. But there was a downturn in the seismic

ty Governor at the time, Svein Alsaker, said that she

ing for the company. He had experience from Stord

market sector and in 2000 her three ships were laid

had breached both the age and gender barriers, and

Bartz, had graduated as an automation engineer

up at BMV Laksevåg. Not everybody, however,

not least, she had shown respect and consideration

from Bergen College of Engineering and had taken

suffered in the recession. She managed to save the

towards seafarers by promoting the importance of

additional courses at the Norwegian School of

shipyard industry in Bergen by having her ships

job security and satisfaction at work.

Economics and Business Administration.

rebuilt. Seisquest at the Mjellem & Karlsen yard at

Forland Shipping was, and remains, a family busi-

Marineholmen and Seisranger at BMV Laksevåg.

In 2007, she was awarded the ‘Shipping Name of

ness. In 1990 Ellen’s husband, Mikkel, procured

When the ships were laid up, none of her crews

the Year’ award by WISTA (Women’s International

an 83-metre trawler hull from Pattje Skipsverft in

were made redundant. She paid their wages out of

Shipping & Trading Association). The award was

Holland. His wife purchased the hull, and the son

her own pocket, since the company at that time was

bestowed on the following grounds;

transferred an advance payment to secure the deal.

a privately-owned enterprise.

“You are known as the Grand Old Lady of the

The hull was then towed to Th. Hellesøy Ship-

The seismic market picked up again, and with her

sionalism as a company director, together with your

builders at Løfallstrand in Hardanger fjord, and

upgraded ships meeting rising demand, activities

commitment to your employees at sea and on land,

converted to a seismic research vessel. The vessel

started to progress once again and the company

your determination to utilise Norwegian shipyards,

was rebuilt and refitted for over NOK 200 million

was back on track for the start of a new millen-

Norwegian suppliers and Norwegian sailors. We

and was then one of the world’s most advanced seis-

nium. In 2005, at the age of 79, Ellen made her

recognise that you have been a role model for wom-

mic research vessels. At the handover of the vessel

biggest investment ever. In collaboration with local

en in a male-dominated industry for many years,

in 1991, Ellen said to Bergens Tidende: “It is good

companies, she developed a new ship concept and

as well as a pioneer in the maritime, offshore and

to be involved in creating workplaces in Norway,

placed orders for two offshore ships worth over one

seismic industries in Norway.”

showing that we do have the capability here. The

billion Norwegian kroner. Once again, her initiative

quality of the yard workers, the ship and the crew

rescued the shipyard industry in Bergen. The first of

Right up to the end of her life, Ellen was involved

inspire me to continue working a twelve-hour day”.

the two ships, Geo Celtic, was fitted out with a cin-

with the ongoing operations of her company, and

Like the other vessels, Seisquest was chartered on a

ema, welfare centre, internet cafe, swimming pool

was a source of inspiration to her employees at sea

7-year contract with British-based, American-owned

and library. Nothing was considered too excessive

and land. Ellen Forland died on 22 January 2010

Seismograph Service Ltd. In the spring of 1991, the

when providing comfort for the crew members.

from complications arising from a heart operation.

ship sailed from the Hellesøy Yard under the name

The hull was built in Poland and fitted out as an

MV Seisquest. In 2001, it was rebuilt at Mjellem &

advanced seismic ship at BMV Laksevåg. The

Her son, Frode Bjørn Forland, now runs the com-

Karlsen in Bergen, and was then chartered to seismic

naming ceremony took place at the yard in August

pany that reflects the vision and values instilled in it

research company Veritas DGC, in Houston, USA.

2007. The ship went on charter to Fugro from the

by his mother.

The ship was sold in May 2013 and Forland Ship-

Netherlands and, after the handover, sailed straight

ping was then completely out of the seismic market.

to the Mexican Gulf. Fugro bought Geo Celtic in

Bergen shipping industry because of your profes-

2010, and was so satisfied with the ship that they In 1991, Seismariner was rebuilt at Th. Hellesøy

placed orders for a further two ships at Bergen

Shipbuilders and extended with a new 11-metre

Yards, where Ellen’s ship concept had been adopted

section and a compressor for seismic surveys. After

and implemented. This vessel concept developed by

nearly twenty years in service, Seismariner was sold

Ellen facilitated the rebuilding of ships to construc-

to a new owner in Austevoll in 1992.

tion vessels equipped with dynamic positioning.

In 1993, Ellen contracted her third ship, the spe-

Likewise, shipyard employees at BMV Laksevåg

cialised seismic research vessel MV Seisranger. The

were delighted, and they declared to Bergens

hull was built at Nordfjord Skipsindustri and fitted

Tidende that they “adored Ellen” and this feeling

out at the Th. Hellesøy yard. With a price of nok

was in no way diminished when the order for a

350 million, Seisranger was the most expensive ship

second ship was placed in 2006 for Fugro Saltire

ever to be built at a yard on Hardanger fjord. The

to be delivered in August 2008. This vessel was

vessel was the largest NOR registered oil explora-

an advanced offshore vessel with cranes and ROV

tion vessel to be built in Norway, and the largest to

that could be deployed at a depth of 3000 metres.

13


Kunsten The Art


Kunstner

16


ARNE MÆLAND LIVSKUNSTNER, BILLEDHUGGER & KUNSTMALER Where:

A

S KYL O U N G E  

M E S S RO O M

rne Mæland har et langt forhold til

har fantastisk utsikt til Folgefonna. Han hadde

Forlands skip. I 1993 fikk han den

lenge en drøm om å lage en utstilling med breen

første telefonen fra Ellen Forland.

som tema. Da utsmykkingskomiteen fra Forland

Hun lurte på om han kunne komme

var på besøk i atelieret hans i januar 2013, delte

på besøk og ta med noen skulpturer. «Det var et

han denne tanken, og etter besøket var temaet for

enkelt system med Ellen Forland», forteller en

konferanserommet på sky lounge-dekket om bord

begeistret Arne Mæland. «Vi fylte opp bilen med

gitt: Folgefonna. Arnes drøm ble realisert i form

skulpturer, Ellen plukket ut, og vi forlot rederiet

av en permanent utstilling i Lewek Inspectors sky

med en stor sjekk – det var en fest.» Siste levering

lounge. «Det var et eventyr å få følge med Arne

til Ellen Forland var til skipet Fugro Saltire i 2008,

Mæland til Carrara i Italia da marmoren til Fol-

da ringte Ellen og spurte: «Har du en jente med katt

gefonna ble plukket ut i Michelangelo-gruven. Jeg

til meg?» Det hadde Arne, og «jenten» sitter i dag

har fulgt prosessen tett helt frem til skulpturen ble

i messen om bord på Fugro Saltire. Også i dagli-

montert på konferansebordet i skipets sky lounge»,

grommet på Fugro Saltire står en skulptur av Arne

forteller vår kunstkonsulent Eilert Munch Lund. I

Mæland, «Gleden», som blir pyntet med nisselue

konferanserommet henger også malerier av Arne

hver jul. Forlands sjøfolk har altså et nært forhold

Mæland som er inspirert av Folgefonna. I messen på

til Arne Mælands kunst. Som en gallionsfigur for

et spesiallaget platå står tre bronseskulpturer som

Lewek Inspector er «Gleden» plassert på dekket

kalles «Livsseilasen».

foran skipets sky lounge. Også i Forlands skip Seisranger og Seisquest var det kunst av Arne Mæland. Arne Mæland bor på Os utenfor Bergen, der han

17


Kunstner

Arne Mæland er en renessansemann, noe som

Interior Artwork Decoration visited his studio in

beskrives i boken Livet, Leiken og Draumane:

January this year, one thing led to another, and subsequently the theme for the conference room on

«Arne Mæland er en urolig sjel som leter etter det perfekte og finner ny inspirasjon underveis. En mann som er oppslukt av det vakre, og som makter å finne det også i det hverdagslige. En kunstner med en visjon, en drøm og en frodig fantasi som han gir form. Mennesket Arne Mæland er like spennende som kunstneren og verket han har skapt.»

the sky lounge deck was selected: The Folgefonna

tittelen Livet, Leiken og Draumane er tatt fra

Arne Mæland is a renaissance man, an attribute that

Arne Mælands største skulptur, som er plassert i

is elaborated in the book ‘Life, Play and Dreams’.

Glacier. Arne’s dream was accomplished in the form of a permanent display in the Lewek Inspector’s sky lounge. “It was fascinating to accompany Arne Mæland to Carrara in Italy when the marble for Folgefonna was extracted from the Michelangelo quarry. I have followed the process closely, right up to the mounting of the sculpture on the conference table in the sky lounge,” says our Artistic Consultant, Eilert Munch Lund. Other paintings inspired by the glacier are on display in the conference room. Three bronze sculptures called ‘Life’s voyage’ stand on a specially made base in the mess room.

Solheimsviken i Bergen.

“Arne Mæland has a restless soul that quests for perfection and acquires fresh inspiration along the way. A man who is engrossed in beauty, and who manages to discover it in everyday life. An artist with

ARNE MÆLAND Life, play & dreams

a vision, a dream and a vivid imagination of his own

A

an artist as the artworks he has created.”

design. As a person, Arne Mæland is as fascinating as

rne Mæland’s connection with Forland’s ships goes back a long time. In

the title ’Life, Play and Dreams’ is taken from

1993 he received his first phone call

Arne Mæland’s biggest sculpture that is displayed at

from Ellen Forland. She wondered

Solheimsviken, a former shipyard in Bergen.

if he could come over to visit her and bring some sculptures. “It was a simple system with Ellen,” says Arne Mæland enthusiastically, “we filled the car up with sculptures, Ellen chose the works she wanted, and we left her office with a big cheque – it was a great arrangement”. His last delivery to Ellen was for her ship, the Fugro Saltire in 2008, when she phoned and enquired “Do you have a girl with a cat for me?” Arne had just that, and ‘The Girl’ now sits in the mess room on board Fugro Saltire. There is another sculpture, ‘Joy’, by Arne Mæland in the dayroom of the Fugro Saltire. This sculpture is decorated with red pixie caps at Christmas Forland crew members have a close relationship to Mæland’s sculptures. Mæland’s sculpture ‘Joy’ is used as a figurehead for the Lewek Inspector on the deck, forward of the vessel’s sky lounge. Arne Mæland’s artworks are also displayed on Forland ships ‘Seisranger’ and ‘Seisquest’. Arne Mæland lives at Os, south of Bergen, where he enjoys a fantastic view across the fjord stretching to the Folgefonna glacier. He has long had a dream of an exhibition centred on this glacier. When Forland’s Committee for

18

Bakgrunn

Background

Født i Etne i 1950.

Born at Etne, Norway in 1950.

Arbeider med skulptur, akvarell og maleri i et allsidig formspråk som spenner fra det naturalistiske til det abstrakte. Verkene varierer fra statue til statue, fra små lysrelieff til kirkeutsmykking. Han hatt mange store oppdrag i Norge og i utlandet, både offentlige og private. Eget atelier og galleri i Solbakken i Os utenfor Bergen. Lærer av utdanning, men arbeider som kunstner på heltid. Arne Mæland er initiativtaker til, og leder for, de internasjonale skulptursymposiene i Os, som samler kunstnere fra hele verden. Boken Livet, Leiken og Draumane finnes i biblioteket om bord.

Works with sculptures, water-colours and paintings in a wide variety of forms ranging from naturalism to abstract. His works vary in size from statue to statue, from small light reliefs to artwork in churches. He has received several commissions in Norway, both public and private. Has his own studio and gallery at Solbakken, Os, south of Bergen. Mæland is a trained teacher, but works as a full-time artist. He is both the instigator and leader of the International Sculpture Symposium at Os, which is attended by artists from around the world. The book “Life, Play and Dreams” is available at the library on board.

Ved Michelangelo-bruddet i Carrara, Italia hvor marmoren til skulpturene velges og Mæland tilbringer lengre arbeidsperioder hvert år. By the Michelangelo quarry in Carrara, Italy where the marble for his sculptures is selected and Mæland spends extended periods every year.


19


Kunstner

20


JAN BRÆNDE MED KJÆRLIGHET TIL HAVET Where:

J

D-DECK

an Brænde er en av de «nye» kunstnerne på Forlands skip, men han har et nært forhold til kysten og Norges kystlandskap. Kyst, fyr, seilbåter og hav er antydende hovedelementer som går igjen i bildene hans. I dag bor Jan ved Oslofjorden. Familiens gamle landsted på Lervik er

gjort om til helårsbolig, og han har gangavstand ned til sin gamle snekke fra 1924, som han har totalrestaurert. Og med en original Sleipner 7–9 hk fra 1952 med ekte tokk-tokk-lyd er det et eventyr å dra på båttur med Jan i skjærgården mellom Hankø og Larkollen i Østfold. Første stopp blir gjerne Engelsviken, hvor man kan innta fersk breiflabb med ditto tilbehør. Jan henter inspirasjon fra havet til sin kunst, «og da er sjekten min det beste utgangspunktet», forteller Jan. «Jeg har hatt et nært forhold til og glede av Jans kunst siden 1994», forteller Eilert Munch Lund, og fortsetter: «De første Brænde-bildene kjøpte jeg av den legendariske kunsthandleren Ulf Hagen, som var Rolf Stenersens assistent i en årrekke. Rolf Stenersen var datidens store kunstsamler, og man kan se en rekke av hans Munch- og Picasso-bilder i Stenersensamlingene i Bergen. Jeg synes Jans kjærlighet til sjøen kommer klart frem i bildene hans, her er det idyll, dramatikk, havets mørke og lyse sider i skjønn forening.» Jan har også hatt vært innom shipping. Etter studier i USA arbeidet han på offshoreavdelingen i RS Platou. Men dragningen mot kunsten ble for sterk. Etter ett år i Platou reiste han til Barcelona for å studere kunst. Siden har livet hans vært en reise, og bladet «Kunst for alle» skriver i 1999: «Reisene gir ham innsikt og forståelse for menneskene og kulturene. Brænde arbeider innenfor et abstrakt-ekspresjonistisk felt som har stått særlig sterkt i land som USA, Frankrike og Norge. Kunstnere som Olivier Debré og Jens Johannessen er naturlige å tenke på som forutsetninger for Brændes kunst. Hans bilder har likevel elementer av det figurative, gjerne i form av mønstre, symboler, tegn eller antydede figurer. Geometriske former som kvadratet og trekanten finnes også i mange av hans bilder. Disse abstrakte formene assosierer imidlertid

21


Kunstner

ofte til elementer i naturen: fjell, sjø, sol, båter, hus

Jan Brænde er innkjøpt av en rekke private bedrifter

eller pyramider.»

og offentlige institusjoner, blant andre DnB, Esso, Nordea, VG, TV 2, Fædrelandsvennen, Statoil,

Passion for The Sea

Om Jan Brænde

i Sverige, Stockholm Kommune i Sverige, Sykkylven

Brænde er født i Oslo i 1951. Han har sin kunstne-

kommune, Oppland Fylkeskommune og Namsos

J

riske utdannelse fra Real Circulo Artistico Acade-

Kommune og sykehus.

lighthouses, beacons and sailing boats. Jan lives

I dag har Jan sitt atelier i Hydrogenfabrikken ved

Norsk Hydro, Hafslund Nycomed, TineMeierier,

Gamlebyen i Fredrikstad

Statens Konstråd i Stockholm i Sverige, Hebrew University i Jerusalem i Israel, Stockholm Landsting

mia des Artes og som elev av Jesus Casaus, begge

an Brænde is one of the latest additions to the artists displayed in Forland’s fleet. He has a close relationship with the coastal landscapes of Norway, and the main

elements of his works are derived from the coast, by the Oslo fjord in his family’s old homestead at

deler i Barcelona. Etter debuten i 1977 har Brænde

«Jeg håper Jans friske farger med hentydninger til

Leirvik, Østfold. He has converted the residence

hatt et stort antall separatutstillinger i Norge og

kyst, seil, fyr og båter vil lyse opp hverdagen om

into a permanent dwelling, with easy access to his

utlandet, bl.a. i UKS og Galleri Azur i Oslo, Galleri

bord, og at den enkelte vil ha like stor glede av Jans

wooden motorboat built in 1924 and now com-

Ismene i Trondheim og Galleri Urd i Bergen i

kunst som jeg har hatt i over 20 år», avslutter Eilert

pletely restored. The characteristic chugging sound

forbindelse med Festspillene 2000, og i Galleri

Munch Lund.

of the original Sleipner 7–9 horsepower inboard

W. Art.O i Paris. Han har også stilt ut i gallerier i

engine from 1952 provides an enchanting backdrop

København, Stockholm og Jerusalem. Kollektive

to the boat trip around the skerries between Hankø

utstillinger innbefatter bl.a. Høstutstillingen og ut-

and Larkollen in Østfold. The first stop is at En-

stillinger på Galleri Sølvberget i Stavanger, Galleri S

gelsviken, where fresh monkfish and side dishes are

i Oslo, Henie-Onstad Kunstsenter, samt utstillinger i

available. The sea provides Jan with inspiration for

Paris og Barcelona.

his artwork, and his boat is the best starting point. “I have had the pleasure of being closely involved with Jan’s artwork since 1994,” says Eilert Munch Lund, and continues: “I purchased my first Brænde

22


works from renowned art dealer Ulf Hagen, who

figurative elements, mostly in the form of patterns,

was Rolf Stenersen’s assistant for a number of years.

symbols, signs or suggested figures. Many of his

Stenersen was a prominent art collector and some

pictures contain geometric shapes such as rectangles

Brænde’s artwork has been purchased by a number

of his Munch and Picasso paintings are displayed

and triangles that associate with elements in the

of private companies and public institutions,

in the Stenersen’s art collection in Bergen. I think

landscape: mountains, sea, sun, boats, houses or

including DnB, Esso, Nordea, VG, TV 2, Fædre-

Jan’s love of the sea is clearly expressed though his

pyramids.”

landsvennen, Statoil, Norsk Hydro, Hafslund

depiction of exquisite scenes combining the idyllic scenery, drama, light and dark moods of the sea.”

various exhibitions in Paris and Barcelona.

Nycomed, TineMeierier, The National Arts Council Jan currently works at his studio in Hydrogenfab-

in Stockholm, Sweden, Hebrew University in Jeru-

rikken at Gamlebyen in Fredrikstad.

salem, Israel, Stockholm, the National Assembly in

Jan has also worked in the shipping industry. After

Sweden, Stockholm Council in Sweden, Sykkylven

completing his studies in the USA he worked for RS

About Jan Brænde

municipality, Oppland County Council and Namsos

Platou in the offshore division. But his artistic voca-

Born in Oslo in 1951. His art education was gained

municipality and hospital.

tion was too strong to resist. After one year in the

from Real Circulo Artistico Academia des Artes

company he travelled to Barcelona to study art. His

and as a pupil of Jesus Casaus, both parts done in

“I hope that Jan’s vibrant colours alluding to the

life has ever since been a journey, and the magazine

Barcelona. After his debut in 1977, Brænde had nu-

coast, sails, lighthouses and boats, will brighten up

‘Art for All’ wrote in 1999:

merous separate exhibitions in Norway and abroad,

everyday existence, and that everyone on board will

including UKS and Gallery Azur in Oslo, Gallery

enjoy his artwork as much as I have for over twenty

“Journeys provide him with the insight and under-

Ismene in Trondheim and Gallery Urd in Bergen

years,” concludes Eilert Munch Lund.

standing of humans and cultures. Brænde works

in connection with the Arts Festival in 2000 and

in an abstract-expressionist field that has been

Gallery W. Art. O in Paris. He has also exhibited in

dominant in countries such as the USA, France

galleries in Copenhagen, Stockholm and Jerusalem.

and Norway. Artists like Olivier Debré and Jens

Collective exhibitions include the autumn exhibi-

Johannessen are obvious sources of inspiration for

tion at Gallery Sølvberget in Stavanger, Gallery S in

Brænde’s works. Nevertheless, his pictures contain

Oslo, the Henie-Onstad Arts Centre, as well as in

23


Kunstner

24


ARVE TOLLAN ULL SOM MATERIALE EGNER SEG SPESIELT GODT TIL Å GJENSKAPE MINE NATUROPPLEVELSER, OG GJENNOM BILDENE MINE KAN JEG DELE DISSE OPPLEVELSENE MED ANDRE. Where:

A

MAI N STAI RCASE

rve Tollans kunst har en lang historie på Forlands skip. Allerede i

Norge. Sauen er godt tilpasset norsk klima, og var i bruk allerede i jernalderen.

1993 ble det kjøpt inn naturbilder til utsmykkingen av Seisquest.

Ulla består av fin botnull og lengre, grov dekkull. Den blir ofte kalt «villsau»,

Mannskapet om bord i Seisquest var svært begeistret for Arve

og i dag er det blant annet en stor villsaustamme på Austevoll. For å få den

Tollans naturbilder, og fru Forland sendte et hyggelig takkebrev til

rette ullen kjøper Tollan den direkte fra sauebøndene. Ullen blir så vasket og

kunstneren. Det var derfor helt naturlig at Arve ble en av hovedkunstnerne på

tørket, og deretter bearbeides og farges den slik at den egner seg for den videre

Lewek Inspector. Bildene har en sentral plassering i og ved hovedtrappeoppgan-

kunstneriske prosessen. Et lag med ull limes direkte på platen/lerretet. Deretter

gen om bord.

dytter og former han det hele på plass, slik at skjønnheten i den norske naturen gjenskapes på lerretet med naturmaterialet. Og alt skal være gjennomført og

Arve Tollan er født 14. juli 1937 på Meråker. Han gikk to år på lærerskolen i

selvgjort – selv den lille signaturen nederst til høyre i bildene støper Tollan i tinn!

Nesna, og arbeidet et par år som gymnastikklærer i Trondheim. Etter noen år i Oslo kom han inn på Statens lærerskole i forming på Notodden og arbeidet

I en presentasjon av Arne Tollan beskriver Eli Stigersand hans kunst som følger:

deretter 20 år som formingslærer. Men dragningen mot kunsten ble stadig sterkere, og etter en vellykket salgsturné i Nord-Norge med egne bilder startet han

«Tollan har en egen kjærlighet til norsk natur, og han har en enestående evne

sitt eget galleri og atelier i 1979 på Nøtterøy utenfor Tønsberg. Siden har han

til å formidle inntrykk og opplevelser ved hjelp av sin særegne kunstneriske

drevet galleriet som en familiebedrift sammen med sin kone, som rammer inn

teknikk. Med sitt unike materialvalg og en sikker hånd maner kunstneren frem

bildene i verkstedet i kjelleren. Han vil at kunsten hans skal være for alle: «Det

det rike mangfold i norsk natur, i vide vidder, i storm og stille, brusende fosser

er viktig at vanlige lønnsmottakere kan kjøpe bildene mine, jeg har derfor lave

og opprørt hav. Det kalde og harde i stein og ur får et betagende samspill med

priser, men lever godt av det», forteller naturmennesket Arve Tollan. Inspirasjo-

det myke og levende i trær og vekster.»

nen henter han i naturen. I 2003 reiste han med en 21 fots båt med 60 hk. fra Nøtterø til Sortland. Der solgte han båten, kjøpte scooter og kjørte hjem igjen.

Tollan har hatt en lang rekke separatutstillinger i Norge, og har deltatt i at-

Båtturen opp langs kysten og turen tilbake i innlandet var like fantastiske. Man

skillige kollektivutstillinger både i Norge og Europa. I 1987 var Tollan invitert

kan trygt si Arve Tollan har hatt og har et nært forhold til norsk natur. Dette

av the Arts Committee of the American Scandinavian Society, og hadde da en

vises også i mangfoldet i hans bilder.

separatutstilling i the Eric Galleries i New York.

Arve Tollans ullbilder av norsk natur er unike. Han har utviklet sin egen metode

Med Arve Tollans kunst om bord, laget av naturens egne råstoffer, føler vi

for å fremstille den norske naturen med råstoff fra naturen. «Ull som materiale

Lewek Inspector på en fin måte får vist mangfoldet i norsk natur. Enten du er

egner seg spesielt godt til å gjenskape mine naturopplevelser, og gjennom bilde-

mannskap, klient eller besøkende håper vi du får glede av Tollans kunst og et

ne mine kan jeg dele disse opplevelsene med andre», sier en entusiastisk Arve

godt inntrykk av den norske naturen.

Tollan. Det virker enkelt når Arve Tollan forteller om naturbildene laget av ull med egenutviklete redskaper, men det ligger en lang prosess bak. Ullen kommer fra spælsauen, som er den rasen mange mener er den opprinnelige sauerasen i

25


Kunstner

I arbeid med ullen til kunsten sin. At work preparing the wool for his art.

A

rve Tollan's artwork has long been

He wants everyone to enjoy his work, and says: “it’s

Norwegian short-tailed sheep. This breed of sheep

connected with Forland's ships. Back

important that the average wage-earner can afford

is well-adapted to the Norwegian climate and was

in 1993 some of his landscapes were

my pictures, thus I charge low prices but still make

herded far back in the Iron Age. The wool consists

purchased for display on Seisquest.

a good living.” Tollan is a true nature lover. He

of fine and long, coarse strands. They are often

The crew members on Seisquest were delighted

draws inspiration from travelling through natural

called wild sheep, and there is now a large number

with Arve Tollan’s pictures, and Ellen Forland sent

landscapes. Iin 2003 he ventured out on a 21-foot

of this breed on the island of Austevoll. To ensure

a pleasant note of thanks expressing her gratitude

boat with a 60 horsepower engine from Nøtterøy to

the right quality wool, he buys it direct from the

to the artist. Thus it was quite natural that Arve

Sortland. He sold the boat there, bought a scooter

sheep farmer. The wool is then washed and dried.

became one of the main artists om board Lewek

and made his way home on it. The voyage along the

Next, it is shaped, processed and dyed so that it is

Inspector. His pictures are displayed prominently in

coast and the road trip back were equally delightful.

suitable for the subsequent artistic process. One

and around the main staircase.

So we can safely say that Tollan keeps in close touch

layer of wool is glued directly on to a panel or can-

with the Norwegian landscape. His pictures also

vas. Then he prods and shapes the material into the

illustrate this relationship by their diversity.

correct position so that the beauty of Norwegian

Arve Tollan was born on 14 July 1937 at Meråker, Norway. After studying teaching for two years at

26

nature is recreated on canvas in a natural material.

Nesna, he worked as a secondary school teacher in

Tollan’s woollen pictures of Norwegian nature

Everything on the picture is the product of the art-

Trondheim. He then spent a few years in Oslo and

are unique. He has developed his own method for

ist, right down to the small signature in the bottom

went on to continue his studies at Notodden, where

using raw materials to depict the local landscape.

right, which is cast in pewter. When presenting

he worked as an art teacher for twenty years. How-

“As a material, wool is highly suitable for reliv-

Arne Tollan and his artwork, Eli Stigersand Tollan

ever, his artistic vocation never weakened and after

ing my experiences in the natural landscapes, and

describes him as follows: “Tollan has a passion for

a successful tour selling his work in Northern Nor-

through my pictures I can share these experiences

Norwegian nature and a unique way of communi-

way, he started his own gallery and studio in Nøt-

with others,” says an enthusiastic Tollan. It seems

cating his impressions and experiences through his

terøy near Tønsberg in 1979. Since then, he has run

quite simple when he talks about his nature pictures

artistic techniques. Using a unique selection of ma-

the gallery as a family business together with his

made of wool with home-made tools, but there is a

terials and a steady hand, the artist renders the rich

wife, who frames his pictures in a cellar workshop.

long process involved. The wool comes from the old

diversity of Norwegian nature; from wide moun-


tain plateaux, to storms and tranquillity, sparkling waterfalls to restless seas. The cold and hardness in stones and screes is in stark contrast to the softness and vitality in trees and undergrowth.” Tollan has had numerous separate exhibitions and has taken part in a considerable number of collective exhibitions in Norway and Europe. In 1987, he was invited by the Arts Committee of the American Scandinavian Society to have a separate exhibition at the Eric Galleries in New York. With Arve Tollan’s artwork on board – Norwegian nature made from nature’s own raw materials – the works on Lewek Inspector display the diversity of Norwegian nature. Whether you are crew, client or visitor we hope you will enjoy Tollan’s artwork during your stay.

27


Kunstner

28


RAGNHILD WILLUMSEN JEG HAR ALLTID VÆRT FASCINERT AV ELDRE GJENSTANDER, SPESIELT GAMLE HUS. DE ER OFTE SKJEVE OG RARE MED VAKRE LINJER PA TAKET ELLER RUNDT DØRER OG VINDUER. DE HAR HEMMELIGHETER JEG KAN TENKE PÅ. Where:

D

C-DECK

u må se på Ragnhild Willumsen sine bilder», sa min gode venn Dr.

behov for å utrykke meg på en kreativ måte, og skapertrangen har resultert i

Kjell Vaage. «Hun har malt noen fantastiske bilder av fisker, sauer

tekster, bilder og illustrasjoner der tegningen har vært mest sentral. På videregå-

og melkespann.» Jeg ignorerte tipset – sauer og melkespann av en

ende skole var jeg heldig å få studere hos en av Ungarns fremste samtidkunstne-

da relativt ukjent kunstner har vel ikke noe på et moderne offsho-

re, Judit Wellich Tehel. I tillegg har jeg studert ved Bryggen Kunstskole i Bergen.

refartøy å gjøre – men Kjell Vaage ga seg ikke. Så jeg besøkte Ragnhild i hennes

I 2007 startet jeg Atelier 20A i Bergen, der jeg i dag arbeider sammen med

atelier 20a i Ulriksdalen. Jeg ble bydd på hjemmelaget knekkebrød og kaffe,

billedkunstner Anne Grete Istad.

og fra spisekroken så jeg inn på hennes seks bilder av sauer. Jeg ble mer og mer fascinert av deres blikk og forskjellige uttrykk, og bestemte meg der og da for

Bildene mine gjenspeiler min oppvekst og sterke tilknytning til kulturlandskap,

å innstille Ragnhild og sauene hennes til utsmykkingskomiteen. Jeg var spent

natur og tradisjon. Jeg maler gjerne elementer fra en svunnen tid som mange har

på reaksjonen deres, men de ble like begeistret som jeg var. Vi dro på utstillin-

et forhold til og tenker tilbake på med glede, litt vemod eller lengsel. Det kan

gen som åpnet på Oseana i Os den 27. april. Her kjøpte vi i tillegg bilder med

være gamle hus og vegger, rustne låser, melkespann på ramper, en retrosykkel el-

melkespann og en gammel sykkel som motiv. Jeg synes Ragnhild har en unik

ler gamle krukker. Jeg prøver å få frem det forfalne og sjarmerende ved motiver

måte å utrykke seg på, hennes kunst kan ikke sammenlignes med noen eller noe.

som sprekker og skår, avskallinger og skjevheter. Jeg maler hovedsakelig akryl

Ragnhilds kunst henger på C-dekket, og jeg håper hennes sauer, melkespann

på lerret.Ofte blander jeg inn skjell, sand og grus i malingen for å oppnå dybde

og sykler vil gi deg en like stor opplevelse som jeg fikk. De minner meg om en

og stofflighet i strukturen. Alle bildene har et grovt og porøst uttrykk.

«svunnen tid», og dette er også tittelen på hennes selvbiografi i heftet «Ragnhild Willumsen – atelier 20a»

Jeg har alltid vært fascinert av eldre gjenstander, spesielt gamle hus. De er ofte skjeve og rare med vakre linjer på taket eller rundt dører og vinduer. De har

EN SVUNNEN TID

hemmeligheter jeg kan tenke på. Noen ganger maler jeg hele huset, andre gan-

av Ragnhild Willumsen

ger bare steinene på taket eller låsen på inngangsdøren.

Jeg er født i Stavanger i 1957. Store deler av oppveksten bodde jeg på Her-

Jeg maler også dyr, spesielt sauer, fisk og frosker. Jeg prøver å gi dem et blikk

øy på Helgelandskysten, på Finnøy i Ryfylke og i Trondhjem. Jeg tok Cand.

eller positur som gjør dem litt menneskelige og personlige. Hvis jeg lykkes, skal

philol.-graden ved NTNU i Trondhjem i 1986, og disputerte til Dr. art ved

de være litt humoristiske.

universitet i 1996. Min faglige interesse har hele tiden vært språk og kommunikasjon hos barn med normal og avvikende språkutvikling, og i doktorgraden

Jeg ønsker det skal være godt å se bildene mine, at de rører ved noe i vårt indre

undersøkte jeg kommunikativ utvikling hos barn med svært lav fødselsvekt.

og gir en lengsel etter ro og harmoni, og at de gir en umiddelbar opplevelse av noe ekte. Jeg vil gjerne at mine motiver, min strek og min palett til sammen skal

Jeg er mor til fire barn, og har variert arbeidserfaring, men mest fra undervis-

gi en slik opplevelse.

ning og forskning. Parallelt med en akademisk utdannelse har jeg alltid hatt

29


Kunstner

M

y good friend Dr. Kjell Vaage once told me, “You have to look

sity of Bergen. I hold a doctorate in Linguistics from 1996. During those years,

at Ragnhild Willumsen paintings, she has created some fabulous

I mainly studied children’s language development. In my doctoral work I inves-

paintings of sheep, retro bikes and old milk buckets.” I ignored

tigated how children with very low birthweight developed their communicative

him, as I thought that sheep and rustic milk containers are

ability compared to children with normal birthweight. I am the mother of four

not suitable in a modern offshore vessel. But my friend persisted, so I visited

children and have work experience as a teacher and researcher from schools

Ragnhild in her studio at Ulriksdalen 20a in Bergen. As we chatted about life

and universities.

in general in her small kitchen, I became more and more fascinated by her six sheep hanging on the wall, their different expressions and the human touch

Parallel with my academic education, I have always felt the need to express

spoke to me. I immediately decided to buy the 6 paintings, and hoped the art

myself in a creative way. This creative urge has resulted in text, paintings and

committee would approve. Luckily, the committee became as fascinated as I

illustrations, where drawings have been the most central part. During high

was, and we went to her exhibition at ‘Oseana’ at Os outside Bergen. Here, we

school, I studied with one of Hungary’s most famous contemporary artists,

purchased paintings of old milk containers and retro bikes. I think Ragnhild

Judith Wellich Tehel. In later years I have attended many courses and studied at

has a unique way of expressing herself, her art is not comparable to anything or

Bryggen Art School. I started Atelier 20a I Bergen in 2007, where I now work

anyone else. You can find her paintings on C deck and I hope you enjoy her art

with visual artist Anne Grete Istad.

as much as I do. They remind me of a ‘lost time’ - which is also the title of her autobiography.

by Ragnhild Willumsen

I try to include elements from the past that many of us have a relationship to, or even remember with fondness and maybe a little sadness or longing.

I was born in Stavanger Norway in 1957, and now work and live as a visual

I paint with acrylic on canvas. My motifs as well as the colours I use tend to

artist in Bergen. I am more or less self-taught when it comes to creating art.

reflect my childhood. I have a strong connection to cultural landscapes, nature

I studied and worked at the university NTNU in Trondheim and at the Univer-

and tradition. In my paintings, I try to include elements from the past that many

LO S T T I M E

30


I arbeid i Atelier 20A At work in her studio Atelier 20A

of us have a relationship to, or even remember with fondness and maybe a little sadness or longing. It may be old houses or walls, rusty locks, old milk buckets, a retro bike or some vintage jars. Normally I focus on the old and often charming aspects of the motifs, such as a crooked line or a crack.   In all my works, I strive to achieve a surface or a structure which has a rough, distorted and porous look/expression. To succeed, I mix a lot of different things into the paint, but various types of sand are always included. Sheep, fish and frogs are among my most frequently used motifs. When I paint animals, I try to give them human qualities and characteristics, and in this way include humour in the image that I hope can be recognized by the viewer. I want people to feel good looking at my paintings. I hope that my paintings are able to touch something in our inner longing for peace and serenity and that they provide an immediate sense of something real. I want my motifs, my way of using my brush and my palette to work together to provide such an experience.

Ragnhild Willumsen med kunstkomiteen; Alf Rune Jensen, Eilert Munch Lund og Arne Magnus Johsen With the Art Committee

31


Kunstner

AUGON JOHNSEN PÅ SPORET AV BERGEN Where:

HE L I RE CEPTION

A

DAYROOM SMOK ERS

merikanerne har sine hardkokte mannlige krimhelter som Philip Marlowe, Sam Spade, Mike Hammer, Lew Archer og Travis McGee. Disse kan ha inspirert forfatter Gunnar Staalesen til å skape sin egen bergenske detektivhelt Varg Veum. I beste ameri-

kanske krimtradisjon arbeider han alene, har problemer med å innordne seg, drikker litt for mye, røyker og er en utpreget machotype. Hans hjemmebane er bergenske smitt og smau, og ofte vandrer vår helt Varg Veum alene i regntunge brosteinsgater. Som det står i boken På sporet av Bergen – Varg Veums by: «I 30 år har den bergenske privatdetektiven søkt gatelangs etter skyldige og uskyldige. Det er knapt det smau eller den bydel i Bergen han ikke har besøkt.» Det er disse motivene Augon Johnsen har tatt utgangspunkt i sin fantastiske fotoserie i film noir-stil. Han har klart å gjenskape atmosfæren i bøkene med våt asfalt og brostein, lange skygger og et skråblikk på byen og omgivelsene. Augon har tegnet logo for Vennelaget Faun, og vi skal lage bok sammen om Austevoll. I den forbindelse fikk jeg se hans fotografier, og som regnet i Bergen falt jeg pladask for hans fotoserie om detektivhelten. Jeg bare måtte få plass til hans kunst om bord. Slik ble det – Augons billedserie er utstilt i heli-reception og i dagrommet for røykerne. Det er jo passende omgivelser for en innbarket detektivhelts hjemmebane. Boken På sporet av Bergen – Varg Veums by står i biblioteket om bord. Det er også laget en serie filmer og TV-programmer om Varg Veum. Augon Johnsen er en allsidig kunstner med stor produksjon. Ved siden av billedkunstkarrieren har han har tegnet figurene på Laban Seigmenn-posene, etikettene på Bergensakevitten og Hansa vørterøl og brus, emballasje for Dale of Norway, de offisielle t-skjortene for OL på Lillehammer i 1994, utallige bokomslag for romaner og mye mer. Augon er født i Skien, og kom til Bergen for å gå Kunsthåndverksskolen i 1976, ble bergenser av overbevisning, og siden har han «ikkje forlotte byn».

32


33


Kunstner

34


Searching for Bergen

A

Americans have their own tough, streetwise private investigators, such as Philip Marlowe, Sam Spade, Mike Hammer, Lew Archer and Travis McGee. These may have inspired the author, Gunnar Staalesen, to create a local hero of Bergen, Detective Varg

Veum. In the best American tradition, he works alone in the world of crime, has problems with adapting himself to situations, drinks and smokes rather too much and is distinctly macho by nature. His home ground covers all the various districts of the city and he wanders alone through the rain-drenched cobblestone streets and alleyways. As it says in the book ‘On the trail in Bergen – Varg Veum’s city’: “For 30 years, the Bergen private detective has wandered the streets searching for guilty or innocent people. Hardly any mews or district of Bergen has been ignored in his quest.” These urban features have inspired Augon Johnsen to produce a fascinating series of photos in grainy monochrome. He has managed to reconstruct the atmosphere described in the book by depicting glistening cobblestones and shiny tarmac, piercing shadows and glimpses of the city and its moods. Augon designed the logo for the yacht Faun, and we are going to collaborate on a book project about Austevoll. In this connection, I had the chance to see his photos, and was immediately struck by the stunning effect of his series covering the private detective. I just had to find room to display his artwork on board. And so it came to be – Augon’s pictures are now displayed on C-deck in the Heli Reception and dayroom allocated to smokers. This is an appropriate location in which to reflect the moods of a rough and tough detective’s home ground. Copies of On the trail in Bergen – Varg Veum’s city are available in the library. Varg Veum has also featured in a series of films and TV programmes. Augon Johnsen is a prolific artist. Besides his pictorial artwork, he has designed and drawn the figures that are on Laban Seigemenn bags, bottle labels for the Bergensaquavit, Hansa malt beer and soda, packaging for Dale of Norway, the official T-shirts for the Olympic Games at Lillehammer in 1994, countless book covers and many more commissions. Augon was born in Skien, Norway and came to Bergen to study at the School of Art and Design in 1976. His passion for the city made him adopt it as his base, and he has not left the city since.

35


Kunstner

REIDUN K J Æ R S TA D GYTRI INSPIRERT AV HAV, FJORD, FJELL OG BREER Where:

R

S KYL O BB Y  

C -DEC K

eidun er en av de nye billedkunstnerne Forland har knyttet til seg, men hun er ingen novise når det gjelder utsmykking av skip. Bildene hennes av norsk natur er populære blant sjøfolk, og finnes om bord på en rekke norske offshorefartøy og cruiseskip. Jeg så Reiduns

bilder for første gang på en vandring i Haugesund, hennes fyrtårn lyste mot meg fra et vindu i et galleri. Siden har det vært en spennende reise å bli kjent med Reidun og hennes kunst og familie. Hele familien hennes har vært tilknyttet sjøen, og faren Knut Kjærstad var kaptein på skoleskipet Gann i over 30 år. Moren, Audny Kjærstad, og Reiduns ektefelle, Per, er begge fra Nordfjord. Reidun har derfor en sterk tilknytning til – og er inspirert av – naturen i Sogn og Fjordane. Alle Reiduns bilder om bord er litografier som er trykket på hennes egen litopresse. Selve pressen er en mastodont på seks ganger to meter, og den veier 4,5 tonn. Ektemannen Per, som er byggmester, måtte bygge eget fundament og uthus til pressen. Den ble kjøpt i Praha i 1998, og det morer Reidun at pressen som nå trykker motiver fra norsk natur, tidligere ble brukt til å valse ut kommunistisk propaganda. Men det er ikke enkelt å bruke pressen alene, så ektemannen er til god hjelp med å betjene monsteret. Lito betyr stein på latin, og grafi betyr trykk. Kalksteinen som det tegnes på, er porøs. Den kommer opprinnelig fra havbunnen, og er over 300 millioner år gammel. Basert på en skisse tegnes motivet direkte på steinen med fett litokritt eller fet litotusj. Litosteinen blir så fuktet med vann. Deretter smøres valsene inn med oljebaserte farger, én eller flere, som overføres til steinen. Når trykkfargen blir lagt på, fester den seg bare til de fettholdige feltene på steinen, altså der fargen i den opprinnelige tegningen er, og ikke til de våte partiene. Deretter hentes motivet

36


37


Kunstner

I arbeid med litografiet Marsteinen fyr på egen litopresse. Working on the lithography Marsteinen lighthouse in her studio that houses her own 6-ton litho press.

fra litosteinen av dekkelen, som igjen overfører motivet med de ønskede fargene

forteller hun: «Det som inspirerer meg, er havet, fjord, fjell og breer, landskap

til det grafiske bladet. Ut fra prinsippet om at fett binder fett og vann avviser

som jeg vandrer i ofte, Karmøy-landskap og Nordfjord-natur. Alle motivene har

fett, oppnår Reidun fargene og sjatteringene hun vil ha i kunstverkene sine. Det

jeg et nært forhold til.»

lages en rekke prøvetrykk for å oppnå det ønskede sluttresultatet. Etter at trykkingen er ferdig, blir papiret ofte håndkolorert i tillegg, som den røde toppen på Marsteinen Fyr. På bildene kan du se hele prosessen med trykkingen av litografiet Marsteinen fyr, fra skisse til ferdig trykk. Hele prosessen fra skisse til ferdig litografi kan ta flere uker. Hvert enkelt trykk er en original som nummeres og signeres av kunstneren. Står det 3/20 nederst i til venstre eller høyre i bildet, betyr det at det er nr. 3 i en serie på maksimalt 20 trykk. Reiduns litoer er også merket «e/t», som betyr at hun har trykket de selv, noe de færreste billedkunstnere gjør i dag. Noen litografier er merket «p/t» eller «e/a», som betyr henholdsvis prøvetrykk og épreuve d’artiste (kunstnerens trykk). Disse bør ikke utgjøre mer enn 10 % av totalopplaget. Reidun begrenser opplagene til maksimalt 70 eksemplarer. Siden

38

Bakgrunn

Background

født i 1952 i ålesund. Oppvokst på Lepsøy og Stavanger

born in 1952 in ålesund. Grew up at Lepsøy and Stavanger

Utstillinger

Exhibitions

I en rekke gallerier i Norge og utlandet, blant annet SR Bank, Galleri Entré, Galleri Vognhjulet, Den nordiske Malerskolen, La Flotte – Frankrike, Galleri Tonantzin – California, Hotell Alexandra og mange flere.

In a range of galleries in Norway and abroad; SR Bank, Galleri Entré, Galleri Vognhjulet, Den nordiske Malerskolen, La Flotte in France, Galleri Tonantzin in California, Hotell Alexandra etc. Purchased by

Innkjøp og utsykking Statoil, Norsk Medisinaldepot, SR BANK, Hotel Loenfjord, Solstad Shipping og nå også Forland Shipping.

Statoil, Norsk Medisinaldepot, SR BANK, Hotel Loenfjord, Solstad Shipping and now Forland Shipping.

Inspired by the Sea, Fjords, Mountains & Glaciers

R

eidun is one of the new visual artists in Forland’s portfolio. But she is no newcomer when it comes to decorative and commis-

sioned artwork on ships. Her pictures of Norwegian landscapes are popular with seafarers, and are displayed on a number of Norwegian offshore vessels and cruise ships. ”I first saw Reidun’s pictures while wandering around Haugesund, her lighthouse was shining towards me from a window in a gallery. Since then it has been an exciting journey to be acquainted with Reidun, her artwork and family”, says Eilert Munch Lund. Her whole

hun eier sin egen presse, har Reidun full kon-

family has been connected to the sea, and

troll på hele den kunstneriske prosessen, og

her father, Knut Kjærstad, was a legendary

kan eksperimentere seg frem til resultatet hun

captain of the school training ship, Gann, for

ønsker. Dette hadde ikke vært mulig om hun

over thirty years. Her mother, Audny Kjær-

skulle trykket eksternt. Om sin egen kunst

stad, and Reidun’s spouse, Per, are both from


Litografiene gjennomgår en rekke prosesser før det signeres. The lithographs go through different processes before final signing.

Nordfjord. Thus Reidun is closely connected to and inspired by the natural

signed by the artist. If the reference 3/20 is written on the bottom left or right

landscapes of Sogn and Fjordane.

of the picture, it means that this is number three of a series of maximum twenty prints. Reidun’s lithographs are also marked with ’e/t’, which means that she

All Reidun’s pictures on board are lithographs printed on her own press. This

has printed them herself, something that only a few pictorial artists attempt no-

machine is massive, measuring six by two metres and weighing 4.5 tonnes. Her

wadays. Some lithographs are marked with ’p/t’ or ’e/a’, which signify the trial

husband, Per, who is a building contractor, had to construct a special foundati-

prints and épreuve d’artiste (the artist’s print) respectively, but these should not

on and annex to accommodate the press. It was bought in Prague in 1998, and

account for more than one-tenth of the total number of prints. Reidun limits the

it amuses Reidun to think that this press that now prints motifs from Nor-

number of prints to a maximum of seventy impressions. Since she owns her own

wegian landscapes was previously used to churn out communist propaganda.

press she has full control of the artistic process and can experiment with ways

However, it is not an easy matter to run the press alone, so her husband comes

of achieving the results she wants – which would be impossible had she sent her

in handy when operating the beast.

work away for printing. Explaining her artistic endeavours Reidun says: ”What inspires me is the sea, the fjords, mountains and glaciers, the landscapes I often

Litho means stone in Latin and graphy means print. The limestone on which

wander through, the Karmøy landscape and Nordfjord scenery.

the image is applied is porous. This stone originates from the seabed and is over

I am closely involved with all my motifs.”

300 million years old. Based on a sketch, the motif is drawn directly on the stone with greasy lithographic ink. The stone is then soaked with water. Next, the press is smeared with oil-based colours, one or more, which are then transferred onto the stone. When the print colour is applied, it adheres only to the greasy areas of the stone where the original image is, and not to the wet areas. The motif is then transferred from the stone with the selected colours onto the paper. By applying the principle that grease attracts grease and water repels grease, Reidun achieves the desired colours and shading in her artwork. A number of trial prints are made in order to accomplish the final result. After the printing is complete, the paper is then often coloured by hand, as is the case with the red top of the Marstein lighthouse. The pictures show the process of printing the lithograph of the Marstein lighthouse, from sketch to final print. The complete process may take several weeks. Each print is an original that is numbered and

39


40


EILERT MUNCH LUND Filmskaper, gallerist og skipper DET SIES OM NORDMENN AT VI BLIR FØDT MED SKI PÅ BEINA, MEN DISSE TOK EILERT RASKT AV, FOR HAN HADDE MER GLEDE AV Å SEILE. HAN LÆRTE Å SEILE FØR HAN KUNNE GÅ, OG SIDEN HAR KYSTKULTUR OG SJØFARTSHISTORIE VÆRT HANS STORE INTERESSE. I DAG ER DET BÅDE ARBEID OG FRITID.

Å

kunne leve av sin interesse er for meg

var derfor helt naturlig at min siste film, ‘Maritime

den største rikdom et menneske kan

kvinner’, skulle være til minne om henne.»

oppleve», sier han. Eilert vokste opp i en maritim familie. Bestefaren var

TAKK FOR OPPDRAGET Det har vært spennende å følge byggingen av Lewek

Filmserien «Vår Maritime Kulturarv» ble tidenes

Inspector tett. Fra avtalen med verftet ble skrevet

kaptein som startet sitt eget rederi, «Eilert Lunds

mest solgte norske dokumentarserie på DVD. NRK

i februar 2012, videre til sjøsettingen i Tyrkia 13.

Rederi», i 1932. Faren Eilert Lund overtok rederiet

har sendt filmene flere ganger, og i 2010 fikk Eilert

april 2013 og dåpen/overleveringen i Leirvik 16.

i 1963, men det ble avviklet under skipsfartskrisen i

Sjømannsprisen av A. Wilhelmsen Foundation for

november 2013. Arne Magnus Johnsen ringte i

begynnelsen av 80-årene. Eilert forteller:

«fremragende innsats for den norske sjømann og

oktober 2012 og spurte om det var en god idé å

sjømannsstand». Hans film «Krigsseilerne – med

ha et tema for utsmykkingen for hvert dekk. Jeg

«Man kan arve en båt, men det har ingen verdi der-

æren i behold» medførte at pensumplanen på

korrigerte ham raskt. Det var ikke bare en god idé,

som man ikke lærer å seile og ta vare på den, og det

ungdomsskolen ble endret, og var en medvirkende

men en veldig god idé. Siden har det gått i ett med å

lærte jeg. Både min far og bestefar var gode seilere.

årsak til at forsvarsministeren kom med en offisiell

plukke ut kunstnerne, kunsten og plasseringen om

Jeg vokste opp i et hjem med maritime bilder, mo-

unnskyldning til krigsseilerne og deres pårørende 3.

bord. Da skroget ble bygget i Tyrkia, var jeg der to

dellskip og et stort maritimt bibliotek. Så jeg arvet

august 2013.

ganger. Første gang 12. desember og andre gang ved sjøsettingen 13. april. I Lervik i Sogn, der skipet ble

det viktigste: interessen for vår maritime kulturarv. Kanskje det var grunnen til at jeg lager filmserien

I dag arbeider Eilert videre med filmer i serien

utstyrt, var jeg mange ganger på besøk. Det var en

‘Vår Maritime Kulturarv’. Sjøfartsnasjonen Norge

«Vår Maritime Kulturarv». I tillegg produserer han

stor opplevelse å følge skipet da det ble utstyrt: Som

hadde ikke dokumentert norske sjøfolks innsats i

presentasjonsfilmer for maritime bedrifter gjen-

i en maurtue pilte det folk av alle nasjonaliteter og

krig og fred på film før jeg satte i gang i 2000. Film-

nom EML Maritime AS. På fritiden er Eilert world

med forskjellige morsmål rundt omkring. I et kaos

serien hadde ikke blitt noe av dersom jeg ikke hadde

wide delivery-skipper og opptatt av bevaring av

av ledninger, støy og støv tok det hele form. For

møtt Ellen Forland. Fra vårt første møte i mai 2006

Chr. Michelsen sin gamle yacht «Faun» fra 1916,

meg så det ut som organisert kaos på høyt plan, og

til hennes siste dager var Ellen Forland en viktig

som stifter og leder av vennelaget. Hans seilbåt, en

for hvert besøk var mer utstyr kommet på sin rette

støttespiller. Hun var et eventyr, og hun brydde seg

tre-knarr på 30 fot fra 1962 vant han Henry Lloyd

plass. Innvendige skott ble satt opp, rommene om

virkelig om verftsarbeiderne og sjøfolkene sine. Det

singlehanded med i sin klasse i 2013.

bord fikk sin endelige form – og jeg kunne begynne å se for meg kunsten på veggene.

M/Y Faun. Christian Michelsens yacht fra 1916. M/Y Faun. Former prime minister Chistian Michelsen’s 1916 yacht.

41


I arbeid på Promhavn slipp 2013. At work in Promhavn Yard

På settet under innspilling av Krigsseilerne med æren i behold, Bragdøya 2008. On the set during shooting of Wartime Sailors in 2008.

Premiere med Gunnar Knudsen, Jenny Kristiansen, Hanne Krogh, Eilert og Kong Harald. Wartime sailors greeted by King Harald of Norway at the premiere.

Ved selvsyn kunne jeg konstatere at hele skipet er håndlaget, ned til den minste

EILERT MUNCH LUND Filmmaker, gallerist and skipper

detalj. Mine egne fotografier fra denne prosessen kan du se på de øverste dekkene i hovedtrappeoppgangen og fremre trappeoppgang. Jeg vil takke rederiet for en utfordrende oppgave og det gode samarbeidet. Så vidt jeg vet er det første gang et offshoreskip er blitt «utstyrt» med en helhetlig kunstsamling og med et eget kunstmagasin for at man skal bli bedre kjent med kunstnerne og kunstnen om bord. I hele prosessen er jeg blitt møtt med

T

hey say that Norwegians are born with skis on their feet, but as far as Eilert Munch Lund is concerned, he removed them quickly because sailing seemed much more fun. He learnt to sail before he could walk, and has been fascinated by the coastal culture of Nor-

way and its shipping traditions ever since. These two topics have become part of

en fantastisk entusiasme og støtte fra alle involverte: De ansatte på sjø og land

his work and leisure. “To be able to live off one’s interests is for me the greatest

i Forland Shipping, Cemre verft i Tyrkia, Maritime Montering og Havyard i

fortune one can experience”, says Eilert, “and the sea has become my alma

Sogn. Takket være ansvarlig for nybygg i Forland Shipping, Alf Rune Jensen, ble

mater”. Eilert grew up in a maritime family environment. His grandfather was

det også gjort endringer i innredningen underveis for at kunsten skulle komme

a sea captain who started his own shipping company, ‘Eilert Lunds Rederi’, in

mer til sin rett. Lampetter på skottene ble fjernet og det ble bygget eget platå i

1932. The business was taken over by his father, Eilert Lund, in 1963, but was

messen for de tre bronseskulpturene som utgjør «Livsseilasen» av Arne Mæland.

later wound up during the shipping crisis in the early 1980s. Eilert recounts:

Bildene ble hengt opp sammen med stuert Ulf Blom, som gjorde en fantastisk innsats i denne prosessen.

“You can inherit a boat, but its worthless if you do not learn how to sail and look after it, and that was the lesson I learnt. Both my father and grandfather

Sist, men ikke minst: En stor takk til kunstnerne Arne Mæland, Arve Tollan,

were skilled sailors. I grew up in a house full of maritime pictures, model

Augon Johnsen, Jan Brænde, Ragnhild Willumsen og Reidun K. Gytri. Jeg har

ships and bookshelves stacked with maritime books. Thus I inherited the most

blitt møtt med velvilje, åpne armer og gode samtaler. Det har vært spennende å

important thing: an interest in our maritime cultural heritage. This was perhaps

bli kjent med kunsten til den enkelte, og jeg håper mannskapet og klientene på

the reason for making the film series ‘Our maritime cultural heritage’. The

Lewek Inspector vil få like stor glede av å bli kjent med deres kunst som jeg har

maritime nation of Norway had not documented on film the efforts made by

hatt i denne prosessen.

the Norwegian seamen in war and peace, before I took the initiative in 2000. It would not have been possible without the support of Ellen Forland. From

Portrettet av Ellen Forland på kapteinens kontor er malt av Rita Barstad.

our first encounter in May 2006 to her last days Ellen remained a key source of

Portrettet er min gave til rederiet som takk for et spennende oppdrag.

support. She was a wonderful person who cared sincerely about the welfare of shipyard workers and their seamen. Hence it was natural for me to dedicate my

Ønsker du mer informasjon eller kontakt med den enkelte kunstner, kan du gjerne kontakte undertegnede på eml@eml.no

42

latest film, ‘Maritime women’, in her memory.”


Om bord i sin 30-fot Knarr fra 1962, konstruert av Erling L. Kristofersen i 1943 Om board his 1962 30-feet Knarr, designed by Erling L. Kristofersen in 1943.

The film series ‘Our maritime cultural heritage’ became the bestselling Norwe-

a hive of activity with workers from all nations and with different languages all

gian documentary series on DVD. The films have been broadcast on national

going about their duties. From this hectic environment of cables, noise and dust

television frequently, and in 2010, Eilert was awarded the Seaman’s Prize by the

the ship took shape. It appeared to me as organised chaos at an extreme level,

A. Wilhelmsen Foundation for an outstanding effort made for Norwegian sea-

and for each visit more equipment and fittings had found their correct place on

men and their conditions. His film ‘Sailors at War – with their honour intact’ led

board. Interior bulkheads and floor plates were inplace, spaces and rooms were

to changes being made to the secondary school syllabus, as well as the Minister

completed and I could begin to consider the artwork to display on the walls.

of Defence issuing an official apology to the war sailors and their next-of-kin as recently as 3 August 2013.

From my own observations, I can state that the whole ship has been hand-made, right down to the smallest detail. My own photos taken of this process show the

Eilert is now progressing with a series of films entitled ‘Our maritime cultural

uppermost decks in the main staircase and the forward stairways.

heritage’, and his next film will be about the Norwegian school training ships. In addition, he produces promotional films for maritime companies through

I would like to thank the ship’s owner for a challenging assignment and good

EML Maritime AS. In his leisure time, Eilert is a worldwide delivery skipper

collaboration. As far as I know, this is the first time any offshore vessel has

and is also engaged in preserving Chr. Michelsen’s old yacht ‘Faun’ from 1916,

been decorated with artwork based on a complete art collection and with its

as founder and leader of the support team. He also has a ‘Knarr’, a 30-foot Ber-

own art magazine to present the artwork and artists. Throughout the project, I

muda-rigged, long-keeled wooden sailing yacht from 1962. He enters regattas

have been met with great enthusiasm and support from everyone involved: the

with it, winning his class in the Henry Lloyd singlehanded event in 2013.

employees at sea and onshore of Forland Shipping, Cemre yard in Turkey and Maritime Montering and Havyard in Sogn. Thanks to the man in charge of the

ACKNOWLEDGEMENTS

project at Forland Shipping, Alf Rune Jensen, changes were made during fitting out to promote the artwork. Bracket lamps on the hull were removed and a spe-

It has been exciting to follow closely the progress of the Lewek Inspector. From

cial base plate was designed and installed in the mess room for the three bronze

contract signing with the yard in February 2012 to launch in Turkey on 13

sculptures showing the Voyage of Life by Arne Mæland. Cheif steward Ulf Blom

April 2013, and the naming/handover at Leirvik on 16 November 2013. In Oc-

was of great inspiration and help throughout the installation process of the art.

tober last year, Arne Magnus Johnsen rang to ask if it was a good idea to have a theme for decorating each deck. I corrected him quickly. It was not only a good

Last, but not least: A big thank you to the artists Arne Mæland, Arve Tollan,

idea, but an excellent idea. Since then, we have striven to select the artists, the

Augon Johnsen, Jan Brænde, Ragnhild Willumsen and Reidun K. Grytli. I have

artwork and arranging them on board. When the hull was being built in Turkey

been met with kindness, open arms and great conversation. It has been reward-

I went there twice, first on 12 December and again for the launch on 13 April.

ing to get to know the artistic ideas of these individuals. Finally, I hope that the

I was a frequent visitor to the yard at Lervik in Sogn, while the ship was being

crew and clients on Lewek Inspector will share with me the delight provided by

fitted out. It was a great experience to follow progress during fitting out. It was

these displays of artwork. 43


Kysten The Norwegian Coastline


Where:

N

D E CK - A

orge er et lite land, men har verdens

det vært skipsverftaktivitet i nærmere 100 år. Byg-

nest lengste kystlinje på over 100 000

ninger og redskap har fått en naturlig patina som

km. Dette er mer enn det dobbelte av

bare tiden og omtanken for å ivareta vår kystkultur

jordens omkrets. Helt siden isen trakk

kan skape. Her holder også Nærsnes kystlag til,

the world’s second longest coastline, over 100,000 km, which is more than twice the circumference of the earth.

seg tilbake, har kystbefolkningen og deres fartøyer

som har bevart Norges eneste sliskeslipp. Strand-

vært fundamentet i vår utvikling som nasjon. Over

promenaden blir området kalt, og jeg har gleden

and their boats have been fundamental to Norway’s

80 % av befolkningen bor mindre enn ti minutter

av å gå tur her hver gang jeg er på Nærsnes. Alle

development as a nation. Over 80 per cent of our

fra salt sjø. Vi er derfor det eneste landet i verden

bildene er tatt fra min kajakk eller på vandringer i

population lives less than ten minutes from the sea,

som er oppkalt etter en del av kysten vår – Norve-

strandkanten. Strekningen er kun 100 meter, men

hence we are the only land in the world to be called

gen – som siden ble til Norge. På dekk a, i gangen

på mange måter representerer denne strekningen

after a part of our coastline - Norwegen, the ‘north-

på styrbord side, finner du bilder fra 100 meter av

hele kysten vår. Her er svaberg, hvite strender, skjær,

ern way’ that became Norway. On A Deck, along the

vår kystlinje, nærmere bestemt fra Nærsnesbukta i

brygger, båter, bøyer, måker, tang, teiner og skjell.

starboard corridor, there are pictures of a 100-metre

Oslofjorden. Her ble det ble laget kunstige dammer

Ved å gå i gangen på A-dekket håper jeg den enkelte

stretch of our coastline, from the Nærsnes bay in

for produksjon av is, og denne ble eksportert til hele

kan gjenoppleve minner fra sin «egen» kyststripe.

the Oslo fjord. Artificial dams were built here for

verden helt opp til begynnelsen av 1960-årene. På bildet fra før 1898 kan du se isrennene som isblok-

Ever since the ice receded, the coastal population

producing ice, which was exported worldwide right

BJØRN VIDAR LERØEN Foto

kene ble transportert ut til fartøyene på. Den svarte

up until the early 1960S. The picture from before 1898 shows ice flume used to transport blocks of ice

stranden er fredet, da det er sand fra Karibien som

På Internett fant jeg ved en tilfeldighet bildene til

out to vessels. The large building in the foreground

ble brukt som ballast og lempet ut i bukten før isen

en annen kystentusiast, Bjørn Vidar Lerøen. Jeg

belonged to Lord Bramford, who was a prospector

ble lastet om bord. Det store huset i forgrunnen til-

synes bildene hans fra det åpne kystlandskapet ved

for silver in the area.

hørte Lord Bramford, som lette etter sølv i området.

Hafrsfjord var fantastiske, og tok kontakt med ham. Resultatet ser du i gangen på babord side på

Her ligger også Promhavn slipp, som minner om en svunnen tid. På Promhavn slipp i Nærsnesbukta har

46

N

orway is a small country, yet it has

Dekk A.


Nærsnesbukkta før 1898. The Nærsnes bay before 1898.

The picture also shows Promhavn yard, that reminds

BJØRN VIDAR LERØEN Photography

us of bygone days. There have been shipbuilding activities at this slipway in Nærsnesbukta for nearly

On the internet I came across the photos of another maritime enthusiast, Bjørn Vidar Lerøen. I found his

a century. The buildings and tools have acquired a

pictures from the open coastal landscape around Hafrsfjord fantastic and contacted him immediately. The

patina sheen that only time and care in preserving

result can be seen on the port side of B Deck.

our coastal culture can create. This place is also where the Nærsnes Coastal Society is based – a team of local enthusiasts who have preserved the only skid slipway in Norway. This area is known as the beach promenade, and I enjoy strolling along here whenever I am at Nærsnes. All the pictures have been taken either from my kayak or when I was strolling by the sea. Although this stretch of coastline is only 100 metres long, in many ways it represents the whole coastline of Norway. It features bare rock faces, white beaches, reefs and skerries, quays, boats, buoys, seagulls, seaweed, lobster pots and shells. The black sandy beach is listed as a preserved area since it was sand from the Caribbean that was used as ballast and as landfill in the cove, before the ice was loaded on board the vessels. As you pass along A Deck I hope you can reminisce over your own seaside memories.

Huset ved havet i Hafrsfjord av Bjørn Vidar Lerøen. House by the sea in Hafrsfjord by Bjørn Vidar Lerøen.

47


Norske fartøy Where:

I

DECK-B

gangen på dekk B kan man oppleve norsk

der; fra Amerika i vest til Lille Asia i øst.

seilskute flåter. Og den raskeste av dem alle var Lan-

båtbyggerkunst fra tidenes morgen til i dag.

Den mest kjente av disse ferdene var med Leiv

cing. Siden har Norge vårt en ledende sjøfartsnasjon

De første skipene vi kjenner, er illustrert ved

Eiriksson og hans mannskap. De var de første

og har fostret en rekke kjente båtkonstruktører.

helleristninger i stein som stammer fra bron-

europeere som gikk i land i Amerika. Dette ble

Alle disse fartøyene er designet av vår «gullrekke»

sealderen. Varer, mennesker og impulser til og fra

anerkjent av den amerikanske presidenten Lyndon

av norske båtkonstruktører: Colin Archer, Johan

utlandet kom på skip. I århundrene før vikingtiden

B. Johnsen, som i 1964 erklærte den 9. oktober for

Anker og Herman Linge. De er gode representanter

var havgående fartøyer blitt utviklet i Skandinavia.

å være «Leiv Erikson Day» i, men fremdeles lærer

for norsk båtbyggerkunst, og på neste side finner du

De sagnomsuste vikingskipene var enestående for

amerikanere at det var Christofer Columbus som

mer informasjon om personene og båtene deres.

sin tid, og skipsbyggingskunst på høyt nivå. Med

oppdaget Nord-Amerika. På skottet i gymmen er

sine fleksible klinkbygde skrog fulgte de bølgenes

det skipsristning fra Bryggen i Bergen. Ristningen

I dag er Norge ledende innen design og bygging av

bevegelser. De kunne seile tre ganger så fort som

kan være et øyenvitne skildring av Håkon Håkons-

offshore fartøy og kanskje grunnlaget finnes i våre

andre skip på den tiden, kjølen stakk ikke dypt, og

sons flåte i Bergen, 1233. Håkon har innkalt Skule

lange tradisjoner innen båtbyggingskunsten som du

de kunne enkelt dras opp på stranden. Vikingene

jarl til forhandlinger, og har stilt opp skipene sine

finner en rekke eksempler på i gangen på B-dekket.

var derfor ikke avhengig av havner.

mens han venter på jarlen. Vi ser to drakeskip og andre store leidangsskip.

Vikingene var de eneste som seilte både dag og

48

natt, altså i døgn – dette ordet kom inn i språket i

Da England opphevet navigasjonsakten i 1850, ble

vikingtiden, og betegnende nok finnes det ikke i det

det fritt frem for Nordmenn igjen å konkurrere på

engelske språk, der man kun har «day and night»

havet. På slutten av 1800 tallet bygget og bemannet

eller «24 hours». Vikingene seilte over store avstan-

da den lille nasjonen Norge en av verdens største


Norwegian vessels

A

long the corridor on B Deck, you can

east. The most celebrated seafarer was Leif Eriksson,

century, the small nation of Norway had built up

view Norwegian craftsmanship in

who, with his crew, represented the first Europeans

tonnage and provided crews for one of the world’s

shipbuilding from past to present. The

to go ashore in America. This historic event was

biggest fleets of sailing boats. The fastest of these

oldest illustrations of ships as we re-

commemorated in 1964 by American President,

boats was the ’Lancing’. Since then, Norway has

cognise them are from rock engravings dating back

Lyndon B. Johnson, who declared that October 9

been a leading maritime nation and has fostered a

to the Bronze Age. Goods, people and impulses to

be named ’Leif Eriksson Day’. Nevertheless, many

number of renowned boat designers. Colin Archer,

and from foreign countries came by ship. Seagoing

Americans are taught or led to believe that it was

Johan Anker and Herman Linge are all excellent

vessels had been developed in Scandinavia during

Christopher Columbus who discovered North

representatives of the Norwegian maritime legacy.

the pre-Viking era. The fabled Viking ships were

America. On the bulkhead in the gym there is an en-

On the next pages you will find information about

unique for their time. With their flexible clinker built

graving that is displayed at the Bryggen Museum in

them and their designs.

hulls they could ride out the waves and could sail

Bergen. This artefact may be an eye-witness account

three times faster than any other ship of their time.

of vessels in Håkon Håkonsson’s fleet in Bergen in

Norway is now a world leader in the design and

Their keels did not extend very far down, enabling

1233. Håkon had summoned the nobleman, Skule,

construction of offshore vessels. Perhaps the reason

them to be easily drawn up onto a beach, avoding

to negotiations and had grouped his ships while wai-

for this is due to the fact that we have a long traditi-

the need for harbours.

ting for the chieftain to appear. There are two longs-

on of boatbuilding, which is presented in a number

hips with dragon heads and other large longships.

of exhibits along the corridor on B Deck.

The Vikings were the only seafarers able to sail continuously around the clock, in contrast to traditional

When Great Britain repealed the Navigation Act

day and night sailing. They crossed vast expanses of

in 1850, it paved the way for Norsemen to compe-

sea, from America in the west to Asia Minor in the

te openly on the high seas. By the late nineteenth

49


50


Colin Archer

1832 – 1921

Konstruerte los- og redningsskøyter som er blitt

Designed the pilot and rescue vessel that is well-

kjent over hele verden. Den første redningsskøyten

known throughout the world. The first rescue vessel

het ”Colin Archer” og beviste sine fantastiske seile-

was named ”Colin Archer” and proved its excellent

genskaper ved en redningsaksjon i Hamningberg

seaworthiness when it took part in a rescue action

20. mai i 1894. I en voldsom orkan berget rednings-

at Hamningberg on 20 May 1894. In a violent

skøyten uten motor livet til 37 fiskere. Polarskipet

hurricane the vessel, without any motor, rescued

”Fram” er også konstruert og bygget av Colin Acher

thirty-seven fishermen. The polar exploration vessel,

i nært samarbeid med Fritdjof Nansen. Fram ble

”Fram”, was also designed and constructed by

også benyttet av Roald Amundsen da han ble første-

Colin Archer, with the close co-operation of Fritdjof

mann til sydpolen i 1912.

Nansen. “Fram” was used by Roald Amundsen on his pioneering expedition to the South Pole in 1912.

Johan Anker

1871 – 1940

Ble kalt Linjenes mester. Hans regattabåter var ikke

Was known for his excellent designs. His regatta

bare vakre, men også raske. Anker tok gull i seiling

boats were not only beautiful, but also very fast.

under Sommer-OL 1912 i 12-meterklassen og gull

Anker won the gold medal in sailing at the Summer

i seiling under Sommer-OL 1928 sammen med

Olympics in 1912 in the 12-metre class and a gold

Kronprins Olav i 6-metersklassen med den selvkon-

medal in sailing in the Summer Olympics in 1928

struerte 6-meteren Norna. Den konstruksjonen som

with Crown Prince Olav in the 6-metre class on his

Anker i ettertid særlig blir husket for, er imidlertid

self-constructed boat,“Norna”. The boat design that

Draken. I 1924 skrev Göteborgs Kungliga Segel-

Anker is most renowned for, however, is the Drag-

sällskap ut en konkurranse om beste tegning til en

on. In 1924 the Gothenburg Royal Sailing Club

entypebåt med totallengde på 9 meter og seilareal

announced a competition for the best drawing of a

på ca. 20 m². Anker vant konkurransen med sitt ut-

prototype boat with an overall length of nine metres

kast Draken, som i flere tiår var blant verdens mest

and a sail area of approximately 20 square metres.

utbredte regattabåter.

Anker won the competition with his boat design Dragon, which for several decades was among the world’s most known regatta class.

Jan Herman Linge

1922 – 2007

Norsk skipsingeniør og båtkonstruktør. På mange

Was a Norwegian ship engineer and constructor

måter revolusjonerte han seil- og båtsporten. Det

who in many ways revolutionised the sport of

internasjonale gjennombruddet kom i 1959 med

sailing and boating. His international breakthrough

Nasty, en Nato motortorpedobåt med toppfart

came in 1959 with Nasty, a Nato motor torpedo

på 45 knop. Siden kom Soling som var olympisk

boat with a top speed of 45 knots. This was fol-

klasse fra 1972 – 2000. Hans design endte ofte på

lowed by the “Soling” which was an Olympic class

”ling” som Fjordling, Gambling, Yngling, Wesling

sailing boat from 1972 – 2000. Linge’s designs

og Willing osv. Mange Windy og Draco fritidsbåter

often ended in ”ling”, such as Fjordling, Gambling,

er designet av Jan Herman Linge. Han har satt sitt

Yngling, Wesling and Willing. Many Windy and

preg på den norske skjærgården. Hver sommer er

Draco pleasure craft have been designed by Jan

det mellom 50.000 til 100.000 mennesker om bord

Herman Linge, and his boat designs are widely

i en Linge båt.

known and recognised in marinas worldwide. Every summer between 50,000 and 100,000 people are enjoying life on board a Linge boat.

50


Profile for Forland Shipping

Lewek Inspector  

The Ship The Art The Artists

Lewek Inspector  

The Ship The Art The Artists

Profile for forland
Advertisement