Page 6

KULTUR­ ÆNDRING PÅ EN DØGN­ INSTITUTION FRA LEDELSE AF PRIVATPERSONER TIL LEDELSE AF ORGANISATIONSMEDLEMMER

ABSTRACT: CULTURE CHANGE AT A RESIDENTIAL INSTITUTION This article shows how a department manager at a residential institution for children, in the meeting with a dominant private-person-thinking, initiates a cultural change toward getting em­ployees to see themselves as co-responsible members of the organization. The process is based on the idea of increasing focus on professionalism and core task: child development and the upbringing at the institution. The process of cultural change resulted in a change from what the authors call a private-person-culture to what is called an organization-member-culture. This cultural change made it possible for the employees to step in as co-contributors and perform professional followship to the organization.

GRO EMMERTSEN LUND

MICHELLA TINE RASMUSSEN

Denne artikel viser, hvordan en afdelingsleder på en døgninstitution i mødet med en dominerende privatpersontænkning igangsætter en kulturændring henimod at få medarbejderne til at se sig selv som medansvarlige medlemmer af organisationen. Processen bygger på ideen om at øge fokus på fagligheden og kerneopgaven: børnenes udvikling og opvækst på institutionen. Den kulturændring, som processen afstedkom, gik fra det, forfatterne kalder en privatpersonkultur, til det, der kaldes en organisationsmedlemskultur.

6

Denne kulturændring muliggjorde for medarbejderne, at de kunne træde til som medansvarlige bidragydere og give professionelt følgeskab til organisationen. NÅR PRIVATPERSONKULTUREN HINDRER ARBEJDET I mange organisationer er man opmærksom på, hvordan stemningen er, og hvordan medarbejderne forholder sig til deres arbejdsplads og hinanden. Som vi skal erfare ved at lytte til lederens

RELATIONEL PRAKSIS

Profile for Mindspace Publishing

Relationel Praksis_vol. 7_nr. 1_2016  

Tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling.

Relationel Praksis_vol. 7_nr. 1_2016  

Tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling.