__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

HISTORIE 2018-19

katalog_historie.indd 1

30/01/2018 14.15


INDHOLD Verdenshistoriens største kulturmøde

4

Eleverne skriver historie

6

Det store perspektiv

8

Ud i gården – og ned i teksten

10

Fortiden i nutiden

12

National identitet

14

Fagets metode og identitet

15

Overblik og indblik

16

Historie efter reformen

18

Tag på kursus med Columbus

19

I kataloget finder du et udvalg af Columbus’ udgivelser til historie. Se mange flere titler på www.forlagetcolumbus.dk, hvor du også kan tilmelde dig vores nyhedsbrev. Find Columbus her: Østerbrogade 54c · 2100 København Ø www.facebook.com/ForlagetColumbus Alle priser er skolepriser ekskl. moms. Grafisk tilrettelægning: Bodil Mulla. Tryk: Tarm Bogtryk. Foto: For/bagside: Getty Images, s. 3: Rie Neuchs, s. 4: Gyldendal, s. 8-9: Ritzau/Scanpix, s. 10-11: Ritzau/Scanpix.

katalog_historie.indd 2

31/01/2018 11.02


HISTORIE NU Har man brug for nye historiebøger? Er det overhovedet nødvendigt at købe nye læremidler om gamle dage? For den uindviede kan det forekomme mærkværdigt, men historie­ lærere ved bedre: For selvom fortiden ikke ændrer sig, så ændrer historieskrivningen sig. Det gør den blandt andet, når vi tager nye problemstillinger, perspektiver og temaer op. Et helt konkret eksempel herpå er de ændringer, som gymnasiereform 2017 har medført for historiefaget. Lære­ planerne til historie på stx, hf, hhx og htx stiller mange nye krav til både elever og lærere. De krav har vi arbejdet på at kunne indfri med en række af læremidler, som vi præsenterer i dette katalog. Du kan for eksempel læse om, hvordan man kan arbejde med skriftlighed, med fagets nutidsperspektiv og med fagligt samspil og metode. Endelig giver vi inspiration til, hvordan man kan tilrettelægge en historieundervisning, der både giver plads til kreativitet og kernestof i en underviserhverdag, hvor forberedelsestid kan være en meget knap ressource. Anders Hassing Direktør for Forlaget Columbus

katalog_historie.indd 3

31/01/2018 11.02


VERDENS­HISTORIENS STØRSTE KULTURMØDE Kulturmøder står centralt i læreplanen fra 2017, og som noget nyt skal mindst ét forløb tage udgangspunkt i samfund og kulturer uden for Europa og USA.

Prøv et øjeblik at forestille jer dette: Man ankommer som fremmede gæster til en hidtil ukendt verden, fuld af de mest fascinerende og forskelligartede folkeslag (…) Og så er ens første tanke bare at erstatte det med alt, hvad man har haft med hjemmefra. Det lyder ikke sandsynligt, vel? Så kunne man jo lige så godt være blevet hjemme. Men det var ikke desto mindre, hvad der skete i 1500-tallet, da spanske skibe „opdagede“ den nye verden og landede i det nuværende Mellemamerika. Fra Ib Michaels forord

4

katalog_historie.indd 4

30/01/2018 14.15


Opdaget? – mødet mellem indianere og europæere i 1500-tallets Mexico Jesper Nielsen For knap 500 år siden var den helt store nyhed i Europa, at et nyt kontinent var blevet fundet. En helt ny og hidtil ukendt verden på den anden side af Atlanter­havet. Det var en mindst ligeså verdensomvæltende begivenhed som de første rumrejser i det 20. århundrede. Christopher Columbus’ og andres ”opdagelser” ændrede grundlæggende menneskers syn på verden, og førte en række religiøse, filosofiske og videnskabelige diskussioner med sig. Ikke siden 1500-tallet har menneskeheden oplevet et tilsvarende kulturmøde og de deraf følgende erkendelser og konsekvenser som det, der dengang fandt sted mellem indianere og europæere. Men hvad skete der egentlig da europæerne mødte de indianske kulturer? Og hvilken betydning har dette for nutidige og fremtidige forhold? Det handler denne bog om. 140 sider papirbog 139 kr., e-bog 36 kr.

5

katalog_historie.indd 5

30/01/2018 14.15


ELEVERNE SKRIVER HISTORIE Selvom faget historie ikke har en selvstændig skriftlig eksamen, er skriftlighed nu blevet et obligatorisk element i historieunder­ visningen med den nye læreplan. Og det giver god mening, for historie er et af elevernes yndlingsfag i de større skriftlige opgaver. Vi klæder både elever og lærere på med to nye titler:

At skrive historie Heidi Funder, Lars Henriksen og Lasse Taagaard Jensen At skrive historie introducerer fagets skriftlige dimension med hjælp til både proces, struktur og formalia i de store skriftlige opgaver samt små skriftlige øvelser til den daglige undervisning. Bogen bygger på forfatternes egne erfaringer med at inddrage skriftlighed i historiefaget og klæder lærere og elever på til at arbejde med læreplanen, herunder at arbejde med historieformidling og styrke den digitale dannelse. 128 sider papirbog 139 kr., e-bog 36 kr.

6

katalog_historie.indd 6

30/01/2018 14.15


Dansk og historie Grundbog til DHO-forløbet Nina Holst og Kjeld Mazanti Sørensen Denne nye udgivelse er et fundament under fællesforløbet mellem dansk og historie, som er blevet obligatorisk med gymnasiereformen 2017. Bogen giver en grundig introduktion til, hvordan de to fag arbejder hver for sig, men også sammen. Der er i bogen også lagt betydelig vægt på at hjælpe eleverne i deres arbejde med den første større skriftlige opgave i de gymnasiale uddannelser, ligesom der er vejledning til, hvordan man bliver i stand til mundtligt at præsentere og diskutere sin skriftlige opgave. 232 sider papirbog 145 kr., e-bog 55 kr.

Læs et interview med bogens forfattere på næste side.

7

katalog_historie.indd 7

30/01/2018 14.15


DET STORE PERSPEKTIV Med bogen Dansk og historie har fællesforløbet i 1. g fået en grundbog, som både giver overblik og mulighed for at zoome helt ind på enkelte perioder. INTERVIEW

- Dansk og historie er både en grundbog og en brugsbog til de to fags sam­arbejde, siger Kjeld Mazanti Sørensen. Han har ligesom sin medforfatter Nina Holst i mange år undervist i historie og både skrevet og redigeret bøger til historie og andre fag. Selvom det flerfaglige samarbejde er blevet begrænset med gymnasie­ reform 2017, så skal de to fag dansk og historie samarbejde i slutningen af 1. g. Det fastslås i fagenes læreplaner, hvor der også står, at forløbet skal kulminere med den fællesfaglige opgave, som samtidig er den første store projektopgave. Bogen er til elever, som ikke kender meget til hverken dansk eller historie som fag på ungdomsuddannelserne, og derfor skal den give en grundlæggende introduktion: - Det er en grundbog til hovedlinjer i både dansk litteratur, sprog og kultur og i Danmarks historie. Men det er også en metodisk grundbog om lig­heder og forskelle mellem de to fags synsvinkler og metoder. Samtidig er den en brugsbog til DHO-skriveprocessen, til akademisk opgaveskrivning og den mundtlige præsentation af og

8

katalog_historie.indd 8

30/01/2018 14.15


dialog om en opgave. På den måde henvender bogen sig tydeligt til 1.g-eleven, men kan bruges i alle tre gymnasieår som noget, eleverne kan falde tilbage på, siger Kjeld Mazanti Sørensen. Men kan man overhovedet formidle danmarkshistoriens hovedlinjer og introducere to fag i én bog? - Man er jo altid nødt til at vælge, når eleven skal kunne bære bogen selv! siger Nina Holst med et smil på læben. Foruden historie har hun også i mange år undervist i dansk. - Vi har valgt én vinkel ved særligt at sætte fokus på to ting: kulturmøder og deres betydning og på historiebrug. Her har vi brugen af Holger Danske-figuren som et gennemgående eksempel. Men vi giver også lærere og elever mulig­ heder for at vælge og vinkle, for hele vejen igennem er der afsnit med både oversigt og dybde, så man kan vælge at dykke ned i en eller få perioder og hurtigt læse om de øvrige, fortæller Nina Holst. Bogen rummer både historiske kilder, litterære tekstuddrag og masser af opgaver undervejs, og på den tilhørende hjemmeside findes et stort supplerende materiale med kilder og litterære tekster.

9

katalog_historie.indd 9

30/01/2018 14.15


UD I GÅRDEN – OG NED I TEKSTEN ”Foruden at levere inspiration til, hvordan man gør det lettere at lave god undervisning, ønskede vi at bogen blev tydeligt fagligt orienteret frem for bare et katalog over kreative pædagogiske øvelser. Derfor handler bogen om det, der er centralt i historiefaget, fx grundbog, kilder og problemstillinger, samt noget så basalt som at kunne huske begivenheder, årstal og processer.” Kasper Ditlevsen, medforfatter til Historielærerens øvelsesbog, lektor i historie og samfundsfag på Gefion Gymnasium og modtager af Politikens Undervisningspris 2015.

10

katalog_historie.indd 10

30/01/2018 14.15


Historielærerens øvelsesbog Anders Troelsen og Kasper Ditlevsen Historielærerens øvelsesbog blev en øjeblikkelig succes og udsolgt på en måned. Bogen henvender sig til både nye og til rutinerede historielærere med appetit på nye måder at undervise i det gamle fag. Rundt om grundbogen, ud på gulvet og ned i teksten: bogen rummer 86 kreative opskrifter på en varieret historieundervisning. Hensigten er at gøre undervisningen både lettere, sjovere og bedre med inspiration, når man skal forberede forløb, enkelte lektioner og konkrete sekvenser. 216 sider papirbog 199 kr., e-bog 199 kr.

11

katalog_historie.indd 11

30/01/2018 14.16


FORTIDEN I NUTIDEN Med den nye læreplan skal alle historieforløb relateres til elevernes samtid. Én måde at gøre det på er ved at sætte fokus på kampen om vores fælles erindring.

Danmarkshistorie mellem erindring og glemsel Kristian Iversen og Ulla Nedergaard Pedersen Bogen giver en solid introduktion til feltet erindringshistorie og hjælper til at besvare hvordan og hvorfor bestemte begivenheder i Danmarkshistorien skaber national identitet, udløser offentlig debat eller bruges til at legitimere aktuel politik. Indeholder et teoriafsnit med introduktion til erindringshistorisk teori og metode og dækker centralt kernestof. 142 sider papirbog 139 kr., e-bog 35 kr.

★★★★★★ En bog, historiefaget har sukket efter! Gymnasieskolen

12

katalog_historie.indd 12

30/01/2018 14.16


Undskyld? Kampen om Danmarks og Grønlands fælles fortid Winnie Færk Undskyld? er ikke en traditionel fremstilling af historien om Danmarks og Grønlands fælles fortid. Tværtimod. ”Undskyld?” anlægger forskellige blik, når historierne om den dansk-grønlandske fortid skal fremstilles og formidles. Bogen viser, hvordan forskellige fællesskaber i, uden for og på tværs af Danmark og Grønland, udvælger og bruger de – ofte divergerende historier om fortid, som læg- og fagfolk gennem tiderne har produceret og bragt i omløb. Via en nuanceret historisk fremstilling søger ”Undskyld?” at undgå forsimplede perspektiver på Grønlands og Danmarks fælles fortid, som kan lede til forenklede forklaringer på komplicerede problemstillinger i den fælles nutid. 176 sider papirbog 139 kr., e-bog 35 kr.

★★★★★ Så enkelt kan det gøres: Man tager et aktuelt spørgsmål, nemlig om Danmark skal sige undskyld til Grønland, og i forsøget på at besvare spørgs­målet præsenteres eleverne for en lang række af historiefagets metoder og teorier. Gymnasieskolen

13

katalog_historie.indd 13

30/01/2018 14.16


NATIONAL IDENTITET

Nationer og nationalisme – perspektiver på national identitet Kristian Iversen Nationsdannelse står centralt i historiefagets nye læreplan, og denne bog giver en grundig og elevvenlig introduktion til netop det. Bogen introducerer og definerer de centrale begreber nation, stat, nationalisme og national identitet og giver en letlæst introduktion til de centrale teorier og diskussioner i nationalismeforskningen. Med kapitler om blandt andet populisme, sammenhængskraft og diskussionerne om det multikulturelle samfund er bogen oplagt til aktualisering og samarbejde med samfundsfag. 180 sider papirbog 143 kr., e-bog 45 kr.

Læsere (…) som ikke har læst de store klassikere om nationalisme og nationalismeforskning, kan passende starte her (…) Bogen er en klassisk og god lærebog for gymnasiet. Historie-online.dk

★★★★★Denne bog er udkommet på det helt rette tidspunkt (…) Sprogligt set er bogen klar og tydelig, og dens store fordel er, at den har mange relevante, aktuelle begivenheder, som den er i stand til at perspektivere. Gymnasieskolen

Anbefales til både samfundsfags- og historielærere og gerne i et samarbejde. Noter

14

katalog_historie.indd 14

30/01/2018 14.16


FAGETS METODE OG IDENTITET

Fra fortid til historie – historiefagets identitet og metoder Anders Hassing og Christian Vollmond Hvad er historie og historisk metode? Hvornår bruger vi historie som individer og samfund? Hvornår og hvordan er historie et humanistisk eller et samfundsvidenskabeligt fag? 2. udgave af den populære introduktion til historiefaget er revideret efter brugernes feedback og tilpasset historiefagets nyeste læreplaner. Den nye udgave indeholder blandt andet afsnit om kildekritik på nettet, om brug af skønlitteratur i historiefaget, brug af historiske kort, opdaterede teoriafsnit og nye kilde- og fremstillings­ tekster til bogens øvelser. 176 sider papirbog 139 kr., e-bog 36 kr.

Om 2. udgave:

Bogen får mine bedste anbefalinger med på vejen og bør købes, læses og bruges i historieundervisningen, hvor de mange velvalgte øvelser som præsenteres i bogen vil højne enhver undervisningssituation i de gymnasiale uddannelser. Historie & Samfundsfag Om 1. udgave:

Ambitiøs og kvalificeret guide til historiefaget (...) Den pædagogiske tilrettelæggelse er helt i top. Noter

15

katalog_historie.indd 15

30/01/2018 14.16


OVERBLIK OG INDBLIK

Historiske hovedlinjer Torben Peter Andersen En grundig fremstilling af verdens og Danmarks historie fra antikken til i dag. Historiske hovedlinjer er en helt opdateret og gennemrevideret udgave af grundbogen Historiens kernestof, som er blevet tilpasset historiefaget efter 2017-reformen, og hvor alle kapitler desuden er forsynet med kildetekster med tilhørende opgaver i de faglige mål. 320 sider papirbog 165 kr., e-bog 55 kr.

Reformationen i Danmark Henrik Adrian Reformation i Danmark introducerer de tumultariske årtier omkring Reformationens gennemførelse og institutionalisering i Danmark. Bogen er en indføring i centrale dele af det 16. århundredes magtpolitik, og læseren præsenteres i den forbindelse for en lang række af de førstehåndskilder, som senere tiders historieskrivning har baseret sig på. 200 sider papirbog 139 kr., e-bog 36 kr.

Krigens historie Jeppe Bæk Meier og Rasmus Østergaard Denne bog undersøger en af historiens store drivkræfter. Fokus er på tre af de krige, som har haft størst betydning: Trediveårskrigen (1618-1648), Første Verdenskrig, (19141918) samt krigen mod terrororganisationen Islamisk Stat, der for alvor brød ud i 2014. For at give det nødvendige metodiske og teoretiske apparat til arbejdet med en eller flere af disse krige præsenteres krigen først som et alment fænomen. 192 sider papirbog 145 kr., e-bog 45 kr.

16

katalog_historie.indd 16

30/01/2018 14.17


Imperier fra oldtid til nutid Peter Fibiger Bang m.fl. Verdenshistorien er på mange måder historier om imperier, og det er de historier, som denne bog handler om. Bogen favner praktisk talt alt kernestoffet fra antikken til i dag og vil være oplagt til brug i undervisningsforløb, hvor eleverne kan arbejde med de faglige mål om at redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder, dokumentere viden om forskellige samfundsformer og at kunne arbejde metodisk-kritisk med forskellige typer af materiale. I bogen er der kilder på dansk og på den tilhørende hjemmeside kilder på originalsprog om de forskellige imperier. 270 sider papirbog 165 kr., e-bog 54 kr.

Afrika – fortid og fremtid Peter Tygesen og Finn Rasmussen Hvordan blev Afrika verdens fattigste kontinent – og går det nu fremad? Med historisk overblik og fokus på de centrale temaer er Afrika – fortid og fremtid også egnet til tværfaglige projekter og opgaver om et fascinerende kontinent. “Et meget vellykket bud på en samlet ‘Afrikahistorie’ til undervisningsbrug i gymnasiet.” Noter 216 sider papirbog 143 kr., e-bog 51 kr.

17

katalog_historie.indd 17

30/01/2018 14.18


HISTORIE EFTER REFORMEN Hvordan underviser man i historie efter gymnasiereform 2017? Historielærerforeningens antologi samler både teori og best practice fra forskere såvel som erfarne undervisere i denne 3. udgave af grundbogen i historiedidaktik. Bogen er en af foreningens medlemsfordele, og den er støttet økonomisk af bl.a. Columbus Fond.

Historiedidaktik 3. udgave Redigeret af Allan Ahle og Christian Vollmond Den tredje udgave af Historielærerforeningens antologi om historiedidaktik rummer mange nye kapitler og er opdateret og klar til undervisningen efter de nye læreplaner. Bogen er skrevet af forskere og undervisere i gymnasieskolen og tilpasset ungdomsuddannelserne efter 2017-reformen. I tredje udgave er enkelte kapitler bevaret, seks kapitler er opdateret, ændret eller udvidet, og 16 kapitler er helt nye. Som noget nyt behandles fx innovation, faglig læsning og skriftlighed i faget, mens kapitlerne om undervisning i flerkulturelle samfund og IT er blevet skrevet helt om. Også rammerne for det nye historiefag på hhx foldes ud. 332 sider papirbog 166 kr.

18

katalog_historie.indd 18

30/01/2018 14.18


TAG PÅ KURSUS MED COLUMBUS Columbus udbyder faglige og didaktiske kurser og efteruddannelsestilbud indenfor flere fagområder og ofte i forbindelse med bogudgivelser. Abonner på vores nyhedsbrev for at holde dig opdateret om kursustilbud – eller tjek vores hjemmeside www.forlagetcolumbus.dk/kurser.

Erindringshistorie i teori og praksis Kursusholdere: Ulla Nedergård Pedersen og Kristian Iversen De tilbagevendende diskussioner om historiske tv-serier og film viser, at fortiden gang på gang vækker debat og giver anledning til nutidige værdikampe. Dette kursus klæder lærere på til at arbejde med erindringshistorisk teori, metode og empiri i undervisningen.

Historiefortolkning med fremstilling, kilder og skønlitteratur Kursusholder: Winnie Færk Dette kursus handler om, hvordan historie produceres, udvælges og bruges af forskellige fællesskaber med forskellige mål for øje. På kurset introduceres metodiske øvelser, der træner eleverne i at arbejde med både kilder, historiske fremstillinger og skønlitteratur, samt give forslag og inspiration til tværfaglige arbejdsopgaver i historie og dansk.

Hvordan skriver man historie? Kursusholdere: Heidi Funder, Lars Henriksen og Lasse Taagaard Jensen Den nye gymnasiereform skærper kravene til elevernes skriftlige formidlingsevner i historie. Foruden de klassiske akademiske genrer (kilde)analyse, redegørelse, diskussion og vurdering, introducerer kurset til remediering i andre genrer og medier som podcasts, leksikonartikler, blogindlæg, tegneserier, populærvidenskabelige artikler, sange med videre.

Opskrifter på kreativ historieundervisning Kursusholdere: Anders Troelsen og Kasper Ditlevsen På dette kursus kan du få inspiration til, hvordan du giver din historieundervisning en saltvandsindsprøjtning. Vinder af Politikens underviserpris Kasper Ditlevsen har sammen med Anders Troelsen udviklet en lang række øvelser, der kan hjælpe dig til at puste nyt liv i det gamle fag.

19

katalog_historie.indd 19

30/01/2018 14.18


COLUMBUS – ET AF DE FAGLIGE FORLAG Forlaget Columbus tilhører gruppen af faglige forlag, som er stiftet af under­ visere, og som har tæt forbindelse til lærernes faglige foreninger. Vi er drevet af Columbus Fond, som administrerer overskuddet fra salget af læremidler og støtter fagligt og pædagogisk udviklingsarbejde. For det er vores formål: At udgive undervisningsmateriale, at støtte forfattere samt at støtte pædagogisk udviklingsarbejde og kvalificere den faglige debat. Det gør vi bl.a. ved at udgive faglige tidsskrifter og didaktiske udgivelser som Historiedidaktik (se s. 18). Måske er vores næste projekt din gode ide? Læs mere om Columbus Fond på vores hjemmeside www.forlagetcolumbus.dk, abonner på vores nyhedsbrev og følg os på Facebook!

katalog_historie.indd 20

30/01/2018 14.18

Profile for forlagetcolumbus

Historiekatalog 2018-19  

Forlaget Columbus' udgivelser til historie på ungdomsuddannelserne i 2018-19.

Historiekatalog 2018-19  

Forlaget Columbus' udgivelser til historie på ungdomsuddannelserne i 2018-19.

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded