Page 1

KATALOG

2019


INDHOLD

SAMFUNDSFAG side 6 STUDIERETNINGEN side 19 HISTORIE side 20 INTERNATIONAL ØKONOMI side 26 ERHVERVSØKONOMI side 29 KS/HF side 30 RELIGION, PSYKOLOGI, BILLEDKUNST side 31 ENGELSK side 32 TIL DIG DER UNDERVISER side 34

Alle priser er skolepriser ekskl. moms og forsendelse og med forbehold for ændringer. Tryk og repro: Tarm Bogtryk. Foto: Getty Images.


DANNET TIL DEMOKRATI – OG KLAR TIL EKSAMEN Skal seksårige have stemmeret? Forslaget er den britiske politolog og historiker David Runcimans kontroversielle bud på, hvad der skal til for at forny demokratiet og rette op på den ulige fordeling af unge og ældre i mange vestlige samfund. Hans pointe er: Ældre tænker mere kortsigtet end unge. Fordi ældre i stigende grad dominerer i vælgerkorpset, udviser vi ikke rettidig omhu overfor nogle af de store og langsigtede udfordringer, som vi står overfor. Samtidig kan den skæve demografi forklare Brexit-nedsmeltningen, som vi for tiden er vidner til i Runcimans eget hjemland. Er seksårige parate til tage samfundsansvar? Er 18-årige? Sidstnævnte er i hvert fald en antagelse, som vores samfundsmodel bygger på, og i fremtiden vil små ungdomsårgange vokse op og skulle bære ansvaret for løsningen af påtrængende samfundsudfordringer. Det er en central målsætning i ungdomsuddannelserne, at eleverne lærer aktiv medvirken i et demokratisk samfund og forståelse for mulighederne for at bidrage til udvikling og forandring. Det er også vores målsætning. Forlaget Columbus bestyres af gymnasielærere, har rødder i samfundsfag og udgiver mest af alt læremidler til samfunds- og kulturfaglige fag og fagområder. Almendannelse er ét mål med ungdomsuddannelserne, og studieforberedelse er et andet. Ungdomsuddannelserne er også eksamensskoler, og alle vores læremidler sigter målrettet på at klæde eleverne bedst muligt på til eksamen, så de både er klar til en videregående uddannelse og til at være medborgere i et samfund. Opgaven med at løfte unge fra identitetsforvirrede elever til myndige studenter kan som bekendt være en kilde til både glæde og frustration. Læreren er altafgørende, selvom mange ting spiller ind. Et læremiddel kan aldrig erstatte en underviser i den proces, men det kan give en struktur og er ofte et uundværligt ”karosseri”, som giver bevægelsen af eleverne en fast ramme. Læreren styrer, men har brug for køretøjet til at flytte de unge fra elever til studenter. I kataloget her ser du vores bud på, hvad der skal til for at styrke og lette dit arbejde som underviser. På den måde kan vi både klæde eleverne på til de afsluttende prøver og til den dannelsesopgave, der er afgørende både før og efter det grønne bord. Anders Hassing Direktør for Forlaget Columbus


ANALOG/DIGITAL – LÆREMIDLET ER ET DIDAKTISK VALG

4


Bruger du analoge eller digitale læremidler? Valget er sjældent enten-eller, for hvem bruger ikke digitale redskaber i undervisningen? Om de digitale ressourcer supplerer en trykt lærebog, eller det hele er samlet online, kan der være didaktiske argumenter for og imod. Vi tror på, at læreren er den bedste til at træffe det valg, når den konkrete lærer skal lade de konkrete elever og det konkrete stof møde hinanden. Fra skoleåret 2019 udbyder vi vores digitale udgivelser som iBøger. Sammen med vores faglige ”søsterforlag”, Dansklærerforeningens Forlag og biologernes forlag Nucleus, er vi gået med på Systimes iBogs-platform. Vores iBøger købes som alle vores andre udgivelser på www.forlagetcolumbus.dk, og licensen aktiveres på konto.systime.dk. Læs mere på www.forlagetcolumbus.dk/digitalt

Hvad kan Columbus’ iBøger? Vores redaktør Ann Christina Sørensen fortæller: Vores iBøger er versioneret materiale, der er tilpasset nøjagtigt til det digitale medie. I iBøgerne er supplerende materiale indlejret direkte i bogen, og vi har til en række af grundbøgerne produceret helt nyt videomateriale, der forklarer kerne­ faglige begreber. Det kan du som underviser både give eleverne for som lektie, vise eleverne i timen, og eleverne kan benytte dem, når de skal forberede sig til eksamen. For at gøre vores iBøger så brugervenlige som muligt, har vi lavet fokusgruppeinterviews og indsamlet spørgeskemaer om anvendelsen af iBøger, der – helt lavpraktisk – har omhandlet den struktur, materialet skulle have: hvor lang skal hver side være, for at det er nemt at give for som en lektie, men samtidig ikke er hverken for langt eller teksttungt til at eleverne står af? Hvor mange menupunkter bliver for uoverskue­ ligt at navigere i, og hvor mange kliks er for mange kliks at skulle igennem? Hvor mange niveauer af over­ skrifter gør det lettest at finde frem til det rigtige stof? Vi arbejder løbende på at udvikle formatet, og fordelen ved iBøger er netop, at stoffet kan opdateres og dermed altid være aktuelt – noget der især er relevant for meget af det samfundsfaglige under­ visnings­materiale. Vores tilgang til brugen af iBøger er, at det for dig som underviser skal gøre livet lettere, når undervisnin­ gen skal forberedes og gennemføres.

5


SAMFUNDSFAG: MYNDIG BORGER OG EKSAMENSKLAR Samfundsfag giver eleverne svar på afgørende spørgsmål om dem selv og deres omverden. Gennem indblik i samfundsfaglig tankegang og ved at forholde sig til store, aktuelle problemstillinger kan eleverne udvikle sig til reflekterende medborgere, der bliver i stand til at forholde sig både kritisk og konstruktivt til det samfund, vi lever i. Samfundsfag er også et krævende eksamensfag, og især samfundsfag på A-niveau kan være en mundfuld for mange. Derfor udgiver vi både bøger om kernestoffet og om studieteknik, der rækker eleven en ekstra hånd til at komme godt omkring det grønne bord.

6


7


SAMFUNDSFAG

GRUNDBØGER TIL A-NIVEAU IP-bogen Jesper Hjarsbæk Rasmussen og Jakob Sinding Skött IP-bogen er nyeste tilføjelse til A-niveau serien. IP-bogen tager udgangspunkt i de udfordringer, Danmark som småstat møder i en brydningstid. Den lægger op til en undervisning med høj elevaktivitet og løbende inddragelse af skriftligt arbejde, mens den trækker de store linjer ud fra spørgsmålene: I hvilken udstrækning – og på hvilken måde – er verden i opbrud? Og hvad betyder denne udvikling for Danmark? Bogens første del giver eleverne en værktøjskasse med teorier og metoder til at forstå og forklare international politik. Derefter følger en række kapitler, som berører forskellige udfordringer for Danmark i en verden i opbrud: Globalisering, en ny verdensorden, nye stormagter og nye konflikter. Afslutningsvis undersøger bogen, hvilke handlemuligheder en småstat som Danmark har i en brydningstid.

Findes også som i-Bog

1. udgave 2019 254 sider, kr. 159,-

Metodebogen Vibeke Allerup Petersen, Anders Hassing og Per Henriksen Metodebogen fungerer både som grundbog og håndbog til metoder i samfundsfag. Den er tilpasset læreplanerne fra 2017. Metodebogen introducerer kvalitativ, kvantitativ og komparativ metode, og præsenterer hvordan eleverne bruger samfundsfag til opgave- og problemløsning. Den klæder ligeledes eleverne på til de skriftlige opgavetyper, de skal igennem til eksamen og giver derigennem også indblik i samfundsfaglig formidling. Samfundsfag er ikke bare et teoretisk fag. Det er et empirisk fag, der knytter sig til virkeligheden omkring os, og Metodebogen giver eleverne værktøjskassen til at opsøge og undersøge det omkringliggende samfund på systematisk vis, vurdere andres undersøgelser og den giver indblik i, hvordan videnskabsteoretiske valg påvirker undersøgelser.

Findes også som i-Bog 8

1. udgave 2018 224 sider, kr. 149,-


SAMFUNDSFAG

Økonomibogen, 2. udgave Lene Nibuhr Andersen og Jakob Sinding Skött Økonomibogen, 2. udgave introducerer økonomiske problemstillinger fra de helt små tankeeksperimenter til de store, globale sammenhænge. Den er tilrettelagt, så den med øvelser, figurer og illustrationer understøtter elevernes læringsproces og målene med de enkelte kapitler. Bogen er opdelt i tre dele; mikroøkonomi, makroøkonomi og international økonomi. Denne nye udgave af bogen er fuldt opdateret i forhold til den nye læreplan, figurer og tabeller er opdaterede, og der er tilføjet nye og aktuelle afsnit om deleøkonomi og arbejdsmarkedsforhold, og den er udvidet med nye økonomiske modeller, herunder blandt andet doughnut-modellen.

Findes også som i-Bog

2. udgave 2018 284 sider, kr. 159,-

Sociologibogen, 2. udgave Søren Juul, Jørgen Elm Larsen og Jytte Kristensen I 2. udgave af Sociologibogen er niveauet stadig højt, men sproget er mere i øjenhøjde med eleverne, og fokus er rettet mod at give eleverne en forståelse for feltet ud fra, hvordan de selv oplever verden. Kapitlet om senmodernitet sætter nu rammen for resten af bogen, og et nyt kapitel om ungdommen i præstationssamfundet tegner med dybdegående brug af empiri et billede af nutidens unge og perspektiverer den dagligdag, som eleverne kender fra gymnasielivet. Herefter bredes den sociologiske forståelse ud og trækker de større historiske linjer med brug af de klassiske sociologer. 1. udgave 2016

Politikbogen Jakob Glenstrup Jensby, Anders Ellegaard Pedersen og Peter Brøndum

Findes også som i-Bog

Politikbogen belyser gennem de to overordnede temaer ”Dansk politik i en brydningstid” og ”Magt og demokrati i Danmark og verden” det politiske kernestof på en måde, som gør det politiske begrebs- og teoriapparat let at anvende for eleverne og derigennem besvare spørgsmålene: Hvorfor nærmer Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet sig for øjeblikket hinanden i dansk politik? Hvorfor og hvordan er der magtkampe i partierne? Er Donald Trump en trussel mod demokratiet? Med afsæt i en lang række aktuelle sager indeholder Politikbogen kapitler om partiadfærd, vælgeradfærd, ideologier, demokrati, politiske strukturer, magt og sammenhængen mellem deltagelse, rettigheder og pligter. 1. udgave 2017 318 sider, kr. 159,-

9


SAMFUNDSFAG

HÅNDBØGER – MEST TIL A-NIVEAU Den lille hjælper til samfundsfag Søren Kauffeldt Den lille hjælper til samfundsfag repeterer de vigtigste begreber, modeller og teorier, man skal kende fra samfundsfagsundervisningen, så det er nemt og overskueligt, når eleverne skal til eksamen, aflevere skriftlige opgaver eller forberede sig til den daglige undervisning. Bogen tilbyder blandt andet et forslag til struktur til de skriftlige opgaver og en synopsisskabelon. Forklaringerne kan ikke stå alene, men denne ”formelsamling” over samfundsfagsstoffet fungerer som supplement til de grundbøger, der allerede benyttes. Den lille hjælper til samfundsfag udkommer også snart på engelsk, se side 18. 1. udgave 2018 112 sider, kr. 99.-

Hvorfor har vi brug for en lille hjælper? Vi har spurgt forfatteren Søren Kauffeldt, der også er lektor i samfundsfag og historie på Himmelev Gymnasium. Jeg ville gerne lave Den lille hjælper til samfundsfag, fordi jeg i den daglige undervisning kunne se, at en del elever havde svært ved at forstå eller at danne sig et overblik over fa­ gets hovedområder samt de begreber og modeller, der knytter sig hertil. Ideen med at stille ideologierne eller sociologerne op i en figur kom fra en undervisningstime, hvor jeg gjorde det med netop sociologer, fordi eleverne på holdet syntes, at der i de sidste par lektiegange havde været mange navne at holde styr på. Derefter knyttede vi de centrale begreber på hver sociolog. Det var de ret begejstrede over – og det var jeg egentlig også. I timerne skriver vi tit forklaringer og kommentarer ind i modellerne og figurerne, så det bliver nemmere at forstå brugen af den pågældende figur eller model. Det fandt jeg oplagt også at gøre i denne bog, sådan at læseren kan se, hvordan den kan bruges. I bund og grund har jeg prøvet at visualisere nogle af fagets mest centrale dele.

10


SAMFUNDSFAG

Samfundsstatistik 2019 Henrik Arbo-Bähr, Søren Peter Iversen og Balder Asmussen (red.) Samfundsstatistik 2019 giver overblik og indblik i danske og internationale samfundsforhold ved at sætte tal på alt fra levevilkår og familieliv til vælgervandringer og international økonomi. Samfundsstatistik 2019 indeholder: • Et årstema om bæredygtighed med tilhørende opgaver • Tabeller og figurer fordelt på emner • En oversigt med de seneste års vigtigste økonomiske og politiske begivenheder På www.samfundsstatistik.dk findes supplerende materiale til det trykte hæfte: • Den digitale håndbog, som blandt andet indeholder hæftets tabeller og figurer i Excel-format • Et digitalt inspirationshæfte med opgaver, vejledning og eksemplariske analyser Udkommer efterår 2019

Arbejdsbog til skriftlig samfundsfag, 2. udgave Søren Peter Iversen Arbejdsbog til skriftlig samfundsfag er en instruktionsbog og opgavesamling; et overflødighedshorn af genreøvelser fra tabelanalyse til regression og fra undersøgelse til diskussion. 2. udgave indeholder derudover en række eksempler på opgavebesvarelser, som eleverne selv kan prøve kræfter med at vurdere og bedømme. Med Arbejdsbog til skriftlig samfundsfag kan de skriftlige opgavegenrer integreres i den daglige undervisning, hvor centrale politiske, økonomiske og sociologiske temaer bringes i spil. Alt sammen rettet mod samfundsfag A-niveau efter reformen i 2017. 2. udgave 2018 225 sider, kr. 149,-

11


SAMFUNDSFAG

TEMA: EUROPÆISKE UDFORDRINGER

Europas mange omveje

EU’s udfordringer

Hans Branner (red.)

Lars Frederiksen

I denne bog gennemgås fem centrale landes forhold til det europæiske samarbejde, ikke mindst med belysning af den historiske arv de hver især bærer med sig. For at forstå hvilken vej EU bevæger sig, er det derfor vigtigt at kende forudsætningerne i de store medlemsstater – og også i den stat der er på vej ud. Kapitlerne er skrevet af: Per Øhrgaard, Jørn Boisen, Gert Sørensen, Simon C. Birk, Søren Riishøj, Ole Helmersen og Uffe Østergård samt Hans Branner.

Bogen introducerer eleverne for EU på en ny måde, hvor bogens første del indeholder det relevante kernestof til EU-samarbejdet, mens bogens anden del rummer 12 aktuelle cases, der indgår i tre overordnede temaer om EU’s økonomiske, sikkerhedspolitiske og demokratiske udfordringer. Bogen gør eleverne i stand til selv at undersøge den aktuelle udvikling inden for EU’s vigtigste politikområder og udfordrer dem til at tage stilling til vigtige dilemmaer for EU-samarbejdet.

1. udgave 2019 208 sider, kr. 159,-

Udkommer sommer 2019 Udkommer sommer 2019

12

2. udgave udkommer efterår 2019

3. udgave 2017 196 sider, kr. 119.-


SAMFUNDSFAG

Global udvikling Georgios Marinos og Peter Andreas Nielsen (red.) Global udvikling er den første grundbog i udviklingsstudier målrettet de danske ungdomsuddannelser. Med afsæt i en indføring i de væsentligste udviklingsparadigmer, og med en særlig vægt på FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, behandler bogen gennem cases og teori en række af de mest centrale spørgsmål inden for feltet, blandt andet: - Hvilken rolle bør stat og marked spille i udviklingslande? - Kan kolonialismen forklare global fattigdom? - Hvad er forbindelsen mellem køn og udvikling? - Er mikrofinansering en bæredygtig udviklingsstrategi? - Er handel eller bistand bedst for udvikling? Udkommer sommer 2019

Hvorfor en bog om global udvikling? Giorgios Marinos, der er en af forfatterne til bogen, fortæller: ”Vi besluttede at skrive Global udvikling, fordi vi savnede svar på globale udviklings­ spørgsmål, dengang vi selv gik i gymnasiet. Vi var begge optagede af samfundsfags­ undervisningen, der bød på alt fra det økonomiske kredsløb og EU-politik til senmoderni­ tet og vælgeradfærd. Men manglede den noget, så var det redskaber til at forstå de helt store samfundsspørgsmål, især når det gjaldt den globale udvikling. Spørgsmål som: Hvordan løser vi klimaudfordringerne? Hvorfor eksisterer der global velstandsulighed? Er ulandsbistand vejen frem for udryddelsen af global fattigdom? Hvad driver flygtningestrømme til EU og Danmark? Global udvikling giver ikke svaret på disse spørgsmål, men giver en kritisk introduktion og en række redskaber, som de unge kan bruge til at reflektere over dem. Vi mener, at en grundlæggende forståelse af hvad global udvikling er, hvilke former den kan og bør tage og hvilke kræfter, der driver den, er et vigtigt led i den almene dannelse. Den er afgørende for, at de unge kan blive bevidste om, reflektere over og aktivt forme deres egen rolle i den globale udvikling, og dermed tage ejerskab over deres fremtid.” 13


SAMFUNDSFAG

TEMATISKE GRUNDBØGER Ulighedens mange ansigter, 2. udgave Jakob Glenstrup Jensby og Peter Brøndum I denne 2.udgave af den populære undervisningsbog om ulighed er der sket en betydelig tilskæring i bogens omfang, således at den er lidt mindre nice to know og meget mere need to know. I 2. udgaven er læreplanens nye kernestofkrav om forholdet mellem struktur og aktør indarbejdet, ligesom også casearbejde, lineær regression og statistisk usikkerhed behandles. Bogen er med til at besvare de stadig aktuelle spørgsmål, som 1. udgaven også tog udgangspunkt i: Er uligheden steget eller faldet op gennem 2010’erne? Er det rimeligt, at nogle danskere skal have lov til at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet før andre? Hvorfor er der en stigning i børnefattigdommen i Danmark, og kan man overhovedet tale om fattigdom i Danmark? Udkommer sommer 2019

Velfærds­staten under pres, 2. udgave Victor Bjørnstrup, Tobias Matthiesen og Oliver Boserup Skov • Hvordan skal velfærdsstaten finansieres om 10, 20 og 30 år? • Hvilke konsekvenser har borgernes forventninger for den universelle velfærdstanke? • Hvordan påvirker den danske deltagelse i EU velfærdsstatens indretning? • Hvilke udfordringer skaber den øgede globalisering for den danske velfærd? Bogen præsenterer den danske velfærdsstat og dens udfordringer på en måde, der klæder den kommende generation af meningsdannere fagligt på til at kunne forstå, forholde sig til og fortsætte den nødvendige debat om velfærdsstatens fremtidige indretning. I denne 2. udgave er der blandt andet tilføjet seneste nye empiri om velfærdsstaten, kapitlet ”Konkurrencestaten velfærdsstatens arvtager?” samt et øget fokus på de teknologiske muligheder for at løse velfærdsstatens udfordringer. Udkommer maj 2019

14


SAMFUNDSFAG

Samfundsfagslærer: ”Frisk kernestoffet op” Hvordan bruger man en tematisk grundbog? Vi har spurgt Morten Nielsen Hasselbalch, der er lektor i samfundsfag og naturgeografi på Det frie Gymnasium i København. Temabogen Køn og ligestilling kan tilgås fra forskellige vinkler, som hver især dækker et eller flere kernestof­ områder. Jeg bruger eksempelvis bogen til at arbejde med EU. Ligestilling har været et af EU’s grundlæg­ gende principper lige siden begyndelsen. Det er derfor oplagt at se på, hvilke tiltag der er foretaget i EU på ligestillingsområdet. Gennemgår jeg EU’s historie, kan jeg lægge fokus på en diskussion og en vurdering af om ligestillingen i EU er blevet bedre i takt med de mange tiltag, der er foretaget. Beslutningsprocedurerne kan jeg komme igen­ nem i forbindelse med, at vi kigger på, hvordan ligestillingspolitikken er blevet udformet i EU. Hvem fremsæt­ ter lovforslagene, hvem vedtager dem, og hvordan implementeres de i Danmark? Der er en række aktuelle cases at arbejde med, som kan friske en gennemgang af beslutningsprocedurerne op. Kønskvotering og øremærket barsel, for at nævne nogle af de seneste tiltag i EU. Kønskvotering er en interessant case, da det tydeliggør, at national modstand fra blandt andet Danmark, kan føre til at et EU-forslag ikke implementeres i EU-landene, hvorimod øremærket barsel er et eksempel på, hvordan et EU-forslag besluttes og imple­ menteres i EU-landene til trods for nationalparlamentarisk modstand i blandt andet Danmark.

Køn og ligestilling 1. udgave 2017 288 sider, kr. 149,-

At arbejde med de ovenstående cases giver gode muligheder for at arbejde med både kvantitativ, kvalitativ og komparativ metode i samfundsfag. Hvilke lande har i forvejen øremærket barsel, og hvordan går det med den? Hvad mener den dan­ ske befolkning om det, og hvilke fordele og ulemper fremhæver eksperterne? Det er også emner, som deler vandene blandt både debattører og politikere, hvilket giver gode muligheder for at diskutere fordele og ulemper og teste elever­ nes holdninger.

Nationer og nationalisme

Fra drengestreger til bandekrig

Ærkedansker perkerdansker

Kristian Iversen

Victor Bjørnstrup, Tobias Matthiesen og Oliver Boserup Skov

Morten Hansen Thorndahl

Rasmus Tranegaard Andersen og Jesper Engsted

2. udgave 2018, 160 sider, kr. 149,-

1. udgave 2014, 144 sider, kr. 129,-

1. udgave 2017, 130 sider, kr. 149,-

1. udgave 2017, 122 sider, kr. 139,-

Sygt sund!

15


SAMFUNDSFAG

GRUNDBØGER TIL C-NIVEAU Luk samfundet op! 3. udgave Peter Brøndum og Thor Banke Hansen Luk samfundet op! er en populær grundbog til samfundsfag på C-niveau, der er tilpasset læreplanerne fra 2017. Bogen er opbygget i ni kapitler, hvor fagets kernestof præsenteres, så det gøres let for eleven at anvende det på dagens samfund. Til skolestart 2019 vil der til hvert kapitel i bogen blive udarbejdet forskellige forslag og modeller til, hvordan man kan arbejde aktivt med både feedup, feedforward og særligt feedback til eleverne og deres arbejde med de samfundsfaglige mål på c-niveau. Forslagene og modellerne kan du finde på bogens hjemmeside www.luksamfundetop.dk under fanen ”til læreren”, hvor både lærere og elever gratis kan hente dem ned. Bogen findes også på engelsk, se side 18.

Findes også som i-Bog

3. udgave 2017 224 sider, kr. 129,-

Hvad kan Luk samfundet op? Peter Brøndum, der er medforfatter til bogen og lektor i samfundsfag og historie på Øregård Gymnasium, giver sit bud: Eleverne oplever, at de kan forstå den samfundsfaglige tekst, som de arbejder med i un­ dervisningen og læser derhjemme som lektie. De overlades ikke til sig selv, men hjælpes gennem de didaktiske greb, vi har indarbejdet: Faglige nøglebegreber er tydeligt markeret og forklaret i bogens tekst, og samfundsfaglige teorier har vi beskrevet grundigt og suppleret med figurer, der hjælper til at visualisere de teoretiske sammenhænge, som kan være svære at forstå. Jeg tror, at en anden markant styrke ved Luk samfundet op! er, at eleverne oplever, at alt det supplerende ma­ teriale, vi har lagt på bogens hjemmeside www.luksamfundetop.dk, er interessant og relevant for dem. Jeg kan se i undervisningen, at de får en stor hjælp til deres samfundsfaglige udvikling ved de forskellige typer af opgaver på hjemmesiden, som sikrer en sammenhæng i deres faglige progression.

16


SAMFUNDSFAG

Temaer til samfundsfag Grundbog til C-niveau Kaj Pinholt Jespersen Temaer til samfundsfag er en ny temabaseret grundbog til samfundsfag. Bogen indeholder blandt andet et kapitel om ”Ulighed”, der kan bruges i et grundforløb og dækker kernestof fra både politik, sociologi og økonomi. De resterende kapitler omhandler velfærdsstaten, det danske demokrati og unge i Danmark. Sidstnævnte med udgangspunkt i det pres mange af vores elever oplever, hvilket naturligt engagerer eleverne i stoffet. I bogen indgår der afslutningsvis et mindre kapitel om under­ søgelsesmetoder, der fokuserer på at få eleverne ud af klasse­ værelset. Bogen er formuleret i et direkte sprog, der appellerer til eleverne og er holdt kortfattet, hvilket giver en realistisk mulighed for at gennemgå hele bogen og inddrage supplerende materiale. 1. udgave 2019

C-samfundet – i flere perspektiver Ditte-Marie Klingbech, Iben Helqvist, Maya Thisted og Suzanne Gudbjerg-Hansen C-samfundet i flere perspektiver er primært udviklet med henblik på en tematisk fremstilling i tråd med HF-læreplanen, der netop argumenterer for, at undervisningen i samfundsfag på C-niveau på HF skal være tematisk tilrettelagt. Bogens fem kapitler er: - Ideologier, velfærdsstat og konkurrencestat - Globalisering, arbejdsmarked og velfærd - Forskelle i Danmark - Demokrati under pres - Kriminalitetens årsager og konsekvenser Kapitel 1 er et flexi-kapitel, som er tilrettelagt således, at det dels kan læses som et selvstændigt kapitel, dels kan det kombineres med de øvrige kapitler. 1. udgave 2018 186 sider, kr. 129,-

17


SAMFUNDSFAG

SAMFUNDSFAG – PÅ ENGELSK Nogle af vores populære grundbøger og håndbøger til samfundsfagsundervisningen fås nu også på engelsk, så pre-IB-klasser eller elever med studieretninger, hvor samfundsfagsundervisningen foregår på engelsk, også kan få glæde af dem.

What You Need To Know In social studies Søren Kauffeldt En engelsksproget version af ”Den lille hjælper til samfundsfag” (se s. 10): En uundværlig hjælp – og måske redningen for nogle – 3. g-elever, som forbereder sig til mundtlig og skriftlig eksamen i samfundsfag på A-niveau på engelsk. Bogen præsenterer væsentlige dele af kernestoffet i små tekstbidder og med talrige forklarende illustrationer samt konstruktive anvisninger. Med sin klare struktur og tydelige fagområdeinddeling giver bogen eleverne et hurtigt overblik over allerede gennemgået kernestof og samtidig overblik over fagets grundlæggende terminologi. Udkommer efterår 2019

Open up Society! Peter Brøndum og Thor Banke Hansen Den populære grundbog til c-niveau præsenterer samfundsfag c-niveau-stoffet på engelsk. Bogen dækker c-niveau fuldt ud og giver et solidt fundament at arbejde videre på, når eleverne skal løftes til et højere niveau. Til bogen hører et online-redskab til digital selvevaluering, så eleverne får styr på fagets key-concepts. 1. udgave 2018 210 sider, kr. 159,-

18


STUDIERETNINGEN

Sådan skriver du SRP Karsten Kristensen Back, Sarah Grit Christad Djurhuus, Agnete Andersen Dreyer og Henrik Fernley Schoppe I skoleåret 2019/20 skal den første reformårgang skrive SRP efter den helt nye læreplan. Sådan skriver du SRP hjælper eleven med både proces og produkt. Bogen bryder arbejdsprocessen ned i overskuelige bidder og tydeliggør, hvordan man griber hver enkelt del an. Dermed får elever på alle niveauer et nyttigt værktøj, når de skal skrive og forsvare studieretningsprojektet ved den mundtlige prøve, men bygger også et solidt fundament, når de senere i livet skal arbejde med studiekompetence i praksis. Med mange autentiske eksempler, illustrative modeller og udførlige forklaringer til alt fra indledning til konklusion og perspektivering hjælper Sådan skriver du SRP eleven med at se, hvordan man kan lykkes med de forskellige dele, som et studieretningsprojekt består af. Udkommer sommer 2019

Studieretningsbogen Samfundsfag-Engelsk Anna Holm Grønlund, Marie-Louise Bach og Lene Nibuhr Andersen Bogen til studieretninger med samfundsfag og engelsk på A-niveau: Studieretningsbogen serverer tre temaer til samarbejdet mellem de to fag i henholdsvis 1. g, 2. g og 3. g med en stigende progression og et solidt didaktisk stillads, der gradvist bygges op: 1) Nye medier, nye virkeligheder, nye identiteter? 2) Er Danmark og Storbritannien klassesamfund? 3) Overvågning – sikkerhed eller kontrol? Endelig rummer bogen en toolbox til begge fag, og bogens øvelser integrerer løbende de tværgående kompetencer knyttet til bl.a. skriftlighed, innovation og digitalisering. 1. udgave, 2018 178 sider, kr. 149,-

19


20


KONFRONTERET MED HISTORIE Historiske universer hitter i serier og spil, og mens politikere diskuterer DR’s dækning gamle dage, rejser aktivister ”mod-monumenter” over fortrængte perioder i Danmarkshistorien. Columbus’ historiebøger formidler både historisk indsigt og overblik, men klæder samtidig eleverne på til at forholde sig kritisk og reflekterende til, hvordan fortiden bliver brugt i nutiden i underholdningsbranchen, i den politiske debat og i vores egen hverdag.

21


HISTORIE

Vores Verdenshistorie 1-3 Peter Frederiksen Ny verdenshistorie til ungdomsuddannelserne Med udgangspunkt i de nye læreplaner fra 2017 er Vores Verdenshistorie en moderne fremstilling med kilder, der rammer eleverne og gør historien nærværende. Vores Verdenshistorie er en serie i tre bind. Første bind udkommer i foråret 2019 og dækker perioden fra det antikke Grækenland til reformationen. Bøgerne har en kronologisk tilgang med tematiske nedslag inden for hver afgrænset tidsperiode med fokus på læreplanen. De er dermed oplagte til temalæsning, hvor man kan følge et bestemt tema gennem flere tidsperioder. Serien er også anvendelig til forløb om mødet mellem forskellige kulturer gennem læsning af udvalgte kapitler i hvert af de tre bind: I hvert bind belyses den kinesiske/konfucianske civilisation, den islamiske/muslimske civilisation og den europæiske/kristne civilisation. I alle bøgerne er der indlagt øvelser og opgaver, der gør at eleverne lærer fagets centrale begreber og metoder som en proces gennem deres studieforløb. Bøgerne er forsynede med kilder og fokuspunkter, der træner eleverne i de faglige mål i læreplanen. Organisk hjemmeside Til bogserien hører en gratis hjemmeside med forslag til undervisningsforløb og supplerende kildetekster opdelt i temaer, der kan printes ud til brug i undervisningen eller til eksamen.

Bind 2 dækker perioden fra de store opdagelser til Første Verdenskrig og ud­ kommer sommer 2019.

22

Bind 3 dækker perioden fra Første Verdens­ krig til vores egen tid og udkommer efterår 2019.


HISTORIE

Opdaget? Jesper Nielsen Hvad skete der egentligt, da europæerne mødte de indianske kulturer, og hvilken betydning har dette møde fået for nutidige og fremtidige forhold? Dét er bogens omdrejningspunkt. Bogen retter sig til historiefaget på ungdomsuddannelserne, hvor kulturmøder står centralt i fagets læreplan fra 2017 og mindst ét forløb skal tage udgangspunkt i samfund og kulturer uden for Europa og USA. Da Christopher Columbus for knap 500 år siden “opdagede” et nyt kontinent på den anden side af Atlanterhavet, blev det den helt store nyhed i Europa. Columbus’ og andres “opdagelser” ændrede grundlæggende menneskers syn på verden, hvilket medførte en række religiøse, filosofiske og videnskabelige diskussioner. Ikke siden 1500-tallet har menneskeheden oplevet et tilsvarende kulturmøde og de deraf følgende erkendelser og konsekvenser som det, der dengang fandt sted mellem indianere og europæere. 1. udgave 2018 136 sider, kr. 139,-

Pirater Kampen om den atlantiske verden 1500-1730 Nina Bundgaard Trier I alle perioder af verdens historie, hvor der har været en mangel på en stærk centralmagt og i grænselandet mellem stormagter, har sørøveriet været til stede. I denne bog er det sørøveriets betydning for europæernes kamp om Den Nye Verden, der er i fokus. Columbus’ genopdagelse af Amerika var begyndelsen på en lang kamp mellem Spanien og de andre europæiske magter, om kontrol over denne “nye verden” og ikke mindst de ressourcer, den havde at byde på. I centrum af denne kamp, der både havde økonomiske, territorielle, magtpolitiske og religiøse elementer, stod sørøverne. Og det er dem, der i denne bog bærer fortællingen om kampen om Den Nye Verden bogen igennem. For deres rolle i denne kamp er i mange år blevet negligeret, overset eller udeladt i mange historiebøger. Udkommer sommer 2019

23


HISTORIE

Danmarkshistorie mellem erindring og glemsel, 2. udgave Kristian Iversen og Ulla Nedergård Pedersen Hvorfor afholdes der mindebegivenheder, produceres historiske film og oprettes historiske oplevelsescentre som aldrig før? Danmarkshistorie mellem erindring og glemsel, 2. udgave giver en solid introduktion til feltet erindringshistorie, der blandt andet besvarer, hvordan og hvorfor bestemte begivenheder i Danmarkshistorien skaber national identitet, udløser offentlig debat eller bruges til at legitimere aktuel politik. 2. udgaven af Danmarkshistorie mellem erindring og glemsel inkluderer nu også nye temaer om Dansk Vestindien og udviklingen af den danske velfærdsstat. 2. udgave 2019

Fra fortid til historie, 2. udgave Anders Hassing og Christian Vollmond 2. udgave 2017, 176 sider, kr. 139,-

At skrive historie Heidi Funder, Lars Henriksen og Lasse Taagaard Jensen 1. udgave 2017, 128 sider, kr. 139,-

Dansk og historie – en grundbog til DHO-forløbet Nina Holst og Kjeld Mazanti Sørensen 1. udgave 2018, 132 sider, kr. 149,-

24


HISTORIE

Storbritanniens historie fra Britannia til Brexit Steen Christophersen og Lars Peter Visti Hansen Storbritanniens historie kan både danne grundlag for forløb i historieundervisningen og ikke mindst tværfaglige forløb med engelsk, dels som optakt til SRP og dels i forbindelse med studieture til de britiske øer. Storbritanniens historie – fra Britannia til Brexit udfolder de lange historiske linjer fra den romerske provins over The Empire til udkanten af Den Europæiske Union. Bogen behandler den politiske og økonomiske udvikling med biografiske og kulturhistoriske opslag. Illustrationer, kort og historiske kilder gør bogen didaktisk velegnet til undervisningen, selvom den også med fordel kan læses af den almindeligt interesserede. Et særligt tema om London løber som en rød tråd fra start til slut og vil være selvskrevet til studieturen. Udkommer sommer 2019

USA’s tilblivelse Jeppe Bæk Meier og Rasmus Thestrup Østergaard Hvorfor er frihedsbegrebet centralt i amerikansk selvforståelse? Hvad ligger bag amerikaneres syn på USAs rolle i verden? Hvorfor bliver racespørgsmålet ved med at dukke op i politik og kultur, og hvorfor vil amerikanerne ikke give slip på deres skydevåben? USAs tilblivelse behandler den afgørende periode fra slutningen af 1600-tallet til slutningen af 1800-tallet, hvor USA blev til, fra Mayflowers ankomst til Borgerkrigens afslutning. Her møder vi både puritanere, revolutionære, indianere og både store personligheder og ”almindelige” menneskeskæbner. Bogen dækker centralt kernestof i historiefaget om blandt andet stats- og nationsdannelse og giver oplagte samarbejdsmuligheder med fx samfundsfag og engelsk. Udkommer sommer 2019

25


INTERNATIONAL ØKONOMI

IØ-lærere: ”Konkret, langtidsholdbar og uden unødigt fyldstof” Hvordan underviser man i international økonomi efter reformen? Hvordan får man plads til både kernestof og aktuelt, supplerende materiale? Vi har spurgt to undervisere. ”Bogen er konkret, og der er ikke unødigt fyldstof,” fortæller Jesper Kjølhede, der har brugt Internatio­ nal Økonomi – grundbog til B-niveau. Han er rektor på IBC Kolding og desuden praktiserende underviser i international økonomi. ”Der lægges op til, at elever og underviser selv søger supplerende stof. Det gør den mere langtidsholdbar, da eksemplerne jo skifter aktualitet fra dag til dag.” Jesper Kjølhede har brugt bøgerne tematisk og hoppet rundt i kapitlerne i forbindelse med forskellige forløb. ”Det kan lade sig gøre, fordi bogen ikke er bygget som byggeklodser, hvor man skal tage kapitlerne i ræk­ kefølge.” Jan Adsbøll Pedersen er lektor i international økonomi ved IBC Kolding. Han fremhæver denne kvalitet ved International Økonomi A-bøgerne: ”En styrke er desuden det strejf af samfundsfag, man mærker i bogen, især i bind 2. Det gør, at økonomi bliver sat ind i en bredere samfundsfaglig kontekst. Der er ikke fyldstof i bogen, det antal sider forfatte­ ren har haft til rådighed, er anvendt fremragende. Jeg har anbefalet mange at bruge bogsættet.”

26


INTERNATIONAL ØKONOMI

INTERNATIONAL ØKONOMI – B International økonomi – grundbog til B-niveau Jacob Graves Sørensen International økonomi – grundbog til B-niveau har en tydelig struktur og progression, hvor del 1 introducerer både mikro-, makro- og international økonomi. Del 2 går tæt på makroøkonomien og del 3 er dedikeret til international økonomi. De obligatoriske fagområder fylder omkring 300 sider, så der også er tid til at arbejde med projekter, øvelser og opgaver. Der er dog ligeledes medtaget to fagområder, der er obligatoriske på A-niveau, men ikke B-niveau: bæredygtig vækst og den fattige verden. Områder som eleverne kan snuse til for eksempel i forbindelse med projekter. 1. udgave 2018 352 sider, kr. 195,-

Findes også som i-Bog

Arbejdsbog til International økonomi B Arbejdsbog til International Økonomi tilbyder både ”tjek på lektien”-spørgsmål, øvelsesopgaver, inspiration til projekt­ arbejde og redskaber til repetition. Bogens opgaver rummer både en lang række aktuelle casematerialer og små og store øvelser til træning af de faglige mål i IØ på B-niveau. 1. udgave 2018 190 sider, kr. 119,-

27


INTERNATIONAL ØKONOMI

INTERNATIONAL ØKONOMI – A International økonomi – grundbog til A-niveau, bind 1 + 2 Jacob Graves Sørensen På A-niveau er grundbogen opdelt i to bind, der tilsammen dækker hele fagområdet. De to bind fylder tilsammen cirka 520 sider, hvorfor der også er tid til at arbejde med projekter, opgaver og øvelser i undervisningen. Bogen har en tydelig progression: I første del introduceres international økonomi, makroøkonomi og mikroøkonomi. Anden del indledes med et teorikapitel, hvorefter makroøkonomien i de følgende syv kapitler udfoldes med de syv samfundsøkonomiske målsætninger som omdrejningspunkter, og anden del afrundes med et kapitel om makroøkonomiske modeller. I del tre, der er i seriens bind to, fokuseres der på international økonomi. 1. udgave 2018 IØ1: 250 sider, kr. 195,IØ2: 250 sider, kr. 160,Bogpakke med alle tre bøger 399,-

Arbejdsbog til International økonomi A Jacob Graves Sørensen Arbejdsbog til International Økonomi tilbyder både ”tjek på lektien”-spørgsmål, øvelsesopgaver, inspiration til projektarbejde og redskaber til repetition. Bogens opgaver rummer både en lang række aktuelle casematerialer og små og store øvelser til træning af de faglige mål i IØ på B-niveau. 1. udgave 2018 170 sider, kr. 139,-

28


ERHVERVSØKONOMI

ERHVERVSØKONOMI Luk virksomheden op, 2. udgave Sofie Kærn Heding og Marie Louise Telling Jepsen Luk virksomheden op! dækker hele kernestoffet i erhvervsøkonomi på C-niveau. Bogen er tænkt som en antologi, hvor det er op til den enkelte lærer at udvælge de relevante teorier og modeller til brug i undervisningen. Kapitlerne starter med en åbningscase om blandt andre Redbull, Flying Tiger og Novozymes, som inviterer eleverne indenfor og motiverer til at få mere viden om det felt, som kapitlet omhandler. Den pågældende case kan bruges som fælles reference gennem hele kapitlet. Gennem hele bogen er der minicases og øvelser, som bruges til hjælp til forståelse af stoffet; som lektie, som gruppearbejde eller som perspektivering til andre cases. På bogens hjemmeside er der en række cases med tilhørende øvelser til inspiration og brug i undervisningen. 2. udgave 2017 272 sider, kr. 129,-

Lær af de bedste Nikolai Steensgaard Lær af de bedste er en interviewbaseret casesamling, der fortæller ti medrivende og inspirerende historier fra den nye generation af startup-stjerner. Deres succeshistorier er både opsigtsvækkende og desværre også lidt oversete – indtil nu. Hør blandt andet, hvordan David Helgason skabte Unity, hvordan Mette Lykke trak stikket hjem på Endomondo, og hvordan Mikkel Svane sendte Zendesk på den amerikanske børskurs. 1. udgave 2017 237 sider, kr. 129,-

29


KS/HF

KS-bogen, 2. udgave Maria Madsen, Anna Amby Frejbæk, Hanne Friis Johnsen, Brian Egede-Pedersen, Mikkel Pedersen, Karen Mølbæk og Marie-Louise Ebert Lauritsen Igennem bogens fire kapitler belyses sager og fænomener i den vestlige verden, hvor religion, samfundsfag og historie er tæt forbundne. Bogen er opdateret, så den passer til de nye krav i læreplanen for KS fra 2017. Nye områder er derfor skrevet ind, ligesom alle kapitler er opdateret i forhold til de faglige mål og kernestof. De fire temaer kan både danne grundlag for flerfaglige forløb, men også stå selv i forhold til de enkeltfaglige forløb. KS-bogens ambition er at gøre kultur- og samfundsfagsgruppen på HF nærværende og vedkommende for eleverne, så de får lyst til at fordybe sig i og diskutere nogle af de problemstillinger, der findes i brudfladerne mellem religion, samfundsfag og historie. 2. udgave 2018 320 sider, kr. 159,-

KS-hjælperen Søren Kauffeldt, Lasse Nielsen og Peter Weiss Poulsen KS-hjælperen skal hjælpe HF-eleverne i kultur- og samfundsfag med at danne sig et overblik over centrale dele af de tre fag; historie, samfundsfag og religion. Den er delt op i fem dele: Hvert fag har sit eget kapitel, hvor centrale begreber, figurer, modeller og metoder illustreres og forklares kort. Derudover er der et kapitel, hvor figurer og modeller, der kan bruges på tværs af de tre fag præsenteres. Slutteligt er der et eksamenskapitel, hvor den fællesfaglige og enkeltfaglige eksamen gennemgås. Der er forslag til struktur til oplægget i den fællesfaglige eksamen samt forslag til struktur til det skriftlige produkt. KS-hjælperen er ikke en grundbog, men bogen kan bruges til at gøre eleverne bevidste om, at KS er tre fag i ét. Udkommer 2019

30


RELIGION, PSYKOLOGI , BILLEDKUNST

Religion – kort og godt Allan Poulsen Religion – kort og godt er både en håndbog og en grundbog til HF og STX. Det er en overskuelige need-to-know-bog både til den daglige undervisning og til elever som: • hurtigt skal orientere sig om religion • arbejder med tværfaglige emner • skal skrive selvstændige opgaver i religion • skal repetere og have overblik op til eksamen. Fagets begreber introduceres i et kapitel om religionens syv dimensioner, og de fem verdensreligioner introduceres: jødedommen, kristendommen, islam, hinduismen og buddhismen. 1. udgave 2018 212 sider, kr. 179,-

Psykologi – fra celle til selfie Flemming André Philip Ravn og Troels Wolf Psykologi – fra celle til selfie er tilpasset læreplanen i Psykologi C på ungdomsuddannelserne, således at de fire obligatoriske hovedområder dækkes. Derudover er der tre andre spændende områder, man kan plukke i. 1) Udviklingspsykologi (obligatorisk), 2) Personlighed (obligatorisk), 3) Individet i det senmoderne samfund, 4) Socialpsykologi (obligatorisk), 5) Fascismens psykologi, 6) Læring og kognition (obligatorisk), 7) Neuropsykologi Bogen kan også anvendes til stofområder på B-niveau og til brug i tvær­ fagligt samarbejde. 1. udgave 2015 336 sider, kr. 189,-

Billedkunstbogen Katrine Charlotte Busk Grundbogen til undervisning i billedkunst på C- og B-niveau. Billedkunstbogen kan anvendes som værktøjskasse til mange forskellige måder at gribe undervisningen an på. Hvert kapitel rummer metodeafsnit samt praktiske og teoretiske øvelser, ligesom bogen har en historisk tidslinje med beskrivelser af forskellige kunst- og arkitekturhistoriske stilarter. Billedkunstbogen, 2. udgave er udvidet og tilpasset de nye læreplaner. 2. udgave 2017 150 sider. Findes kun som e-bog.

31


32


ENGELSK

Reading Shakespeare in Our Time Birgitte Speyer Reading Shakespeare in Our Time gengiver udvalgte, centrale scener fra Hamlet, Macbeth og The Merchant of Venice. Hvert kapitel indledes med et resumé, persongalleri og anbefalinger til film- og sceneudvalg. I bogen findes masser af inspiration til, hvordan eleverne kan arbejde med bogen både hver for sig og i grupper, og træne såvel fordybelse og oversættelse. Resultatet er, at man får oplevelsen af at kunne læse, forstå og indgå i diskussioner om digteren og hans værk. 1. udgave 2017 192 sider, kr. 169,-

The Writer – håndbog til skriftlig engelsk Jesper Engsted Med The Writer får eleverne en overskuelig håndbog til at styrke deres skriftlighed i engelsk. Det er ikke nemt at mestre skriftlig engelsk, og særligt det analytiske essay kan være en svær genre at mestre, og det er nemt at miste overblikket over alle de delelementer, der karakteriserer et godt essay. The Writer giver gode råd til, hvordan man kan tilrettelægge sin skriveproces. Læreren kan bruge de enkelte afsnit som udgangspunkt for mindre afleveringer og skriveøvelser på klassen, og i opgaveretningen kan henvisninger til sidetal i bogen være god feedback til eleverne. 1. udgave 2017 72 sider, kr. 79,-

33


TIL DIG DER UNDERVISER

Rundt om grundbogen, ud på gulvet, ned i teksten: Øvelsesbøgerne til samfundsfagsog historieundervisningen giver kreative opskrifter på en varieret undervisning. Hvordan kan du som underviser gøre din undervisning levende og varieret? Hvordan får du kreativitet og bevægelse ind i dit fag? Og hvordan holder du dine elever engagerede og aktive? Dette og meget mere hjælper øvelsesbøgerne dig med på et solidt, fagligt fundament.

Samfundsfagslærerens øvelsesbog Bo Isaksen og Marie Borregaard Vinther Samfundsfagslærernes øvelsesbog er en bog bestående af 80 øvelser inden for fagets hovedområder: sociologi, politik, økonomi, international politik og metode. Bogen er et mangfoldigt øvelseskatalog af kreative og elevaktiverende øvelser, som læreren frit kan anvende eller bruge som inspiration. Mange af bogens øvelser er tænkt som alternativer til skærm­ baseret undervisning, men de kan samtidig tilpasses en digitaliseret undervisning. Spilleplader, begrebskort med mere kan printes fra bogens hjemmeside. 1. udgave 2018 192 sider, kr. 179,-

Historielærerens øvelsesbog Anders Troelsen og Kasper Ditlevsen Historielærerens øvelsesbog rummer 86 kreative opskrifter på en varieret historieundervisning. Hvert kapitel indledes og afsluttes med nogle didaktiske overvejelser. Hensigten er at gøre undervisningen både lettere, sjovere og bedre med inspiration, når man skal forberede forløb, enkelte lektioner og konkrete sekvenser. 1. udgave 2017 200 sider, kr. 199,-

34


TIL DIG DER UNDERVISER

Historiedidaktik, 3. udgave Allan Ahle og Christian Vollmond (red.) Historiedidaktik, 3. udgave er en solid introduktion til både teori og ”best practice” om at undervise i historie på ungdomsuddannelserne. Bogen er skrevet af forskere og undervisere i gymnasieskolen, herunder hhx og htx. 3. udgave 2017 332 sider. Fås ved indmeldelse i Historielærerforeningen.

Samfundsfagsdidaktik, 3. udgave Peter Brøndum (red.) Samfundsfagsdidaktik, 3. udgave er for alle der underviser i samfundsfag på ungdomsuddannelserne. Bogen giver såvel pædagogikumkandidater som etablerede undervisere hjælp til at tilrettelægge en faglig og didaktisk reflekteret undervisning i både gymnasieskolen og på HF. 3. udgave 2018 256 sider, kr. 139,-

1. udgave 2018

1. udgave 2018

1. udgave 2018

100 sider, kr. 99,-

136 sider, kr. 99,-

60 sider, kr. 39,-

35


COLUMBUS ER OGSÅ ■ Et blandt flere faglige forlag med tæt forbindelse til undervisernes faglige foreninger. ■ En fond der støtter fagligt og pædagogisk udviklingsarbejde. Vi udgiver faglige tidsskrifter og støtter projekter i og udenfor sektoren, der kan komme lærere og elever til gode. Se www.forlagetcolumbus.dk/columbus-fond ■ Masser af spændende kurser. Prøv for eksempel ”det udvidede faggruppemøde”, hvor vi sender en forfatter til at booste jeres faggruppe med en workshop, faglig udvikling og materiale I kan bruge med det samme. Se www.forlagetcolumbus.dk/kurser ■ Lærerrabat på nye bøger. Få abonnement på udgivelser til dit fag – eller til ligeså mange, som I er i jeres faggruppe. Se www.forlagetcolumbus.dk/abonnement ■ Direkte salg og forsendelse fra forlaget. Vi pakker og sender samme dag alle bestillinger, som vi modtager før kl. 13 – ellers kommer de med dagen efter.

Østerbrogade 54C • Tlf. 3542 0051 • www.forlagetcolumbus.dk Tegn abonnement på vores nyhedsbrev via www.forlagetcolumbus.dk Følg os på Facebook

Profile for forlagetcolumbus

Forlaget Columbus Katalog 2019  

Nye udgivelser til ungdomsuddannelserne fra Forlaget Columbus 2019.

Forlaget Columbus Katalog 2019  

Nye udgivelser til ungdomsuddannelserne fra Forlaget Columbus 2019.