Page 4

Recenzent dr hab. Grzegorz Godlewski, prof. UW Korekta Justyna Brylewska Korekta techniczna Justyna Brylewska Projekt okładki i znaku graficznego Colloquia Humaniorum Piotr Korona

Publikacja dofinansowana przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW

© Copyright by the Authors Warszawa 2011 ISBN 978-83-913492-8-1 Wydawca Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego Rozpowszechnianie Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego ul. Żurawia 4, 00-503 Warszawa, tel. +48 22 55 31 612, e-mail: etnologia@uw.edu.pl Forum Humanistyczne www.forhum.uni.torun.pl e-mail: forhum@uni.torun.pl

Przygotowanie komputerowe „FIRET” Iwona i Paweł Banasiakowie Druk i oprawa Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmisko-Mazurskiego w Olsztynie

Humanistyka i dominacja  

Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań, red. T. Rakowski, A. Malewska-Szałygin, Wars...