Page 25

Humanistyka i dominacja: wprowadzenie

25

Śliw a M., 2010 Posłaniec, który nas budzi. Z Marcinem Śliwą rozmawiają Paweł Althamer, Igor Stokfiszewski, Artur Żmijewski, wydruk komputerowy. Św i d e r s k i B . , 1996 Gdańsk i Ateny: o demokracji bezpośredniej w Polsce, Warszawa. T he My thmaker s … 1987 The Mythmakers. Intellectuals and the Intelligentsia, red. R.P. Mohan, New York. Wil l is P., 1977 Learning to Labour. How Working Class Kids Get Working Class Jobs, New York. 2005 Wyobraźnia etnograficzna, przeł. E. Klekot, Kraków. W ho s e D e velo p e me nt… 2002 Whose Developement? An Ehnography of Aid, red. E. Crewe, E. Harrison, New York. Z ar y ck i T., 2008 Kapitał kulturowy. Inteligencja w Rosji i w Polsce, Warszawa. 2009a Peryferie. Nowe ujęcie zależności centro-peryferyjnych, Warszawa. 2009b O prowincjonalizmie inaczej, [w:] W poszukiwaniu portretu Polaków, red. J. Szomburg, Gdańsk. Ż u ko w s k i J . , 2011 Człowiek i przyroda na Kurpiach – raport z badań laboratorium etnograficznego, „Rocznik Mazowiecki”, t. XXIII.

Humanistyka i dominacja  

Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań, red. T. Rakowski, A. Malewska-Szałygin, Wars...

Humanistyka i dominacja  

Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań, red. T. Rakowski, A. Malewska-Szałygin, Wars...

Advertisement