Page 24

24

Tomasz Rakowski

2010 Solidarność. Doświadczenie i pamięć, Gdańsk. Ku p i d u r a A . , Łu c z e w s k i M . , Ku p i d u r a P., 2011 Wartość krajobrazu. Rozwój przestrzeni obszarów wiejskich, Warszawa. Kuroń D., 2009 Czy autonomiczne organizacje społeczne są nam potrzebne? http://www.krytykapolityczna.pl/Opinie/Kuron-Czyautonomiczne-organizacje-spoleczne-sa-potrzebne/ menu-id-197.html (data dostępu: 15.12.2011). L e G o f f J ., 1966 Inteligencja wieków średnich, Warszawa. Maj cherek J .A . , 2000 Nowe elity na nowe czasy, „Rzeczpospolita. Plus Minus”, nr 28. Marc us G ., 1995 Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography, „Annual Review of Anthropology”, nr 24. Menc wel A . , 2009 Etos lewicy. Esej o  narodzinach kulturalizmu polskiego, Warszawa. M i k u ł o w s k i - Po m o r s k i J . , 2002 Etos warstw społecznych. Inteligencja. Między państwem a samodzielnym wyborem, [w:] Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, red. J. Mariański, Kraków. Mo ss e D., 2005 Cultivating Development. An Ethnography of Aid Policy and Practice, London. O l ę d zk i J . , 1971 Kultura artystyczna ludności kurpiowskiej, Wrocław. O st D., 2007 Klęska Solidarności, Warszawa. Stę pień A ., 2011 Zachwaszczone lasy i  niepotrzebne zające: postrzeganie przyrody we wsiach powiatu ostrołęckiego, „Rocznik Mazowiecki”, t. XXIII. 

Humanistyka i dominacja  
Humanistyka i dominacja  

Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań, red. T. Rakowski, A. Malewska-Szałygin, Wars...

Advertisement