Page 22

22

Tomasz Rakowski

być przez nich samych rozpoznawane jako nieistotne i pozbawione wartości. Chodzi zatem o to, aby na tyle odchylać dominujące centralne dyskursy, aby owa podmiotowa ekspresja, pewna „mowa wewnętrzna”, zwrócona zarówno ku innym, jak i ku nam samym, nabierała swego zbawiennego rozpędu.

Literatura B auman Z ., 1998 Prawodawcy i tłumacze, tłum. A. Ceynowa, J. Giebułtowski, Warszawa. B ą k N., Kami ń sk a M. , 2005 Las chroniony, las zamknięty, „Opcit”, nr 3–4. B o g uck a T. , 2001 Obrona mniejszości, „Magazyn Gazety Wyborczej”, 5 kwietnia. B ourdie u P., Wacqu ant L . , 2001 Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa. B u r aw o y M . , 2011a Krytyczny zwrot ku socjologii obywatelskiej, przeł. K. Mikołajewska, „Stan Rzeczy”, nr 1. 2011b Socjologia anioła. Z  Michaelem Burawoyem rozmawia Michał Łuczewski, „Stan Rzeczy”, nr 1. Civ il S o c iet y… 1996 Civil Society. Challenging Western Models, red. Ch. Hann, E. Dunn, London. Cy w i ń s k i B . , 2000 Inteligencji nekrologi przedwczesne, „Rzeczpospolita. Plus Minus”, nr 16. D o mańsk a E . , 2008 Badania postkolonialne. Posłowie, [w:] L. Gandhi, Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, przeł. J. Serwański, Poznań. D z i e j e in t e lig e n c j i … 2008 Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918, red. J. Jedlicki, t. 1–3, Warszawa.

Humanistyka i dominacja  

Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań, red. T. Rakowski, A. Malewska-Szałygin, Wars...

Humanistyka i dominacja  

Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań, red. T. Rakowski, A. Malewska-Szałygin, Wars...

Advertisement