Page 1

UITGAVE VAN FORFARMERS NEDERLAND

NR 2 2015

VOER

TAAL

Voeroplossingen voor ieder bedrijf

2

Slimme aanpak voor voer en vee

5

“Op een verantwoorde manier hard melken” Reportage Bert en Leonie Kappers

6


2

Inhoud 02 Interview One ForFarmers 03 Column Boerentrots

Interview One ForFarmers

Total Feed Business: voerop

04 Column Yvon Jaspers 05 Melk€fficiënt 06 Reportage ‘hard melken’ 08 Winnaars Agroscoopbokaal 08 Veldproeven Plant 09 Grasgroen meststoffen 10 Onderschat hittestress niet 10 Grondgebonden groei 11 De specialist 12 Nieuws & Agenda

ForFarmers - the total feed business op het boerenerf

Vanaf 1 juni hanteren we overal dezelfde

minder te vervoeren hebben.”

naam: ForFarmers. Dit geeft één uitstraling in alle landen. Hiermee realiseren we

Waarom krijgt het bedrijf nu alweer een

verdere professionalisering van de

‘nieuwe’ naam?

organisatie, een eenduidige manier van

“We vinden het belangrijk dat ons bedrijf

werken en het optimaal benutten van

overal dezelfde naam heeft, om te bena-

schaalvoordelen. Wat betekent dit voor de

drukken dat we één organisatie zijn. Intern

klant, vroeg Voertaal aan Jan Potijk,

maakt dat ons sterker, omdat medewer-

directeur ForFarmers Nederland.

kers zich met het hele bedrijf identificeren en niet met een onderdeel ervan. Extern

ForFarmers Hendrix bestaat inmiddels

zorgt het voor herkenbaarheid over de

2,5 jaar: wat heeft de samenwerking

grenzen heen. ForFarmers is een sterke,

opgeleverd?

internationaal bruikbare naam, die precies

“Betere producten en een sterkere en

zegt waar we voor staan: voor boeren.”

kwalitatief betere organisatie met veel groeimogelijkheden voor de medewerkers.

Wat is het voordeel daarvan?

De waarde-prijsverhouding van onze

“De omvang van de organisatie wordt

producten en de technische prestaties bij

zichtbaarder en dat helpt ons bijvoorbeeld

de klant zijn prima en dat is toch de basis.

om goede overeenkomsten te sluiten zoals

Daarnaast hebben we grote slagen

we met een aantal strategische partners

Colofon Voertaal is een uitgave van ForFarmers. Voor meer informatie kunt u terecht bij de regionale ForFarmers dealer of bij ForFarmers, Lochem. Tel. 0573 – 288 800 E-mail: voertaal@forfarmers.eu www.forfarmers.nl

gemaakt in efficiëntie. Vooral in productie

hebben gedaan, bijvoorbeeld op het gebied

en logistiek hebben we de kosten fors

van jongdiervoeders. Van deze samenwer-

kunnen verlagen. Het aantal bulkwagens

kingsvormen profiteren onze klanten

Overname van artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding.

op de weg is bijvoorbeeld verminderd van

direct. Verder streven we ernaar om de

ruim 140 naar 100 terwijl we zeker niet

‘slimme dingen’ die hun waarde hebben


Column

plossingen voor ieder bedrijf

Boerentrots

Omdat we de kennis die binnen het bedrijf

Vraag je aan een onder-

aanwezig is, kunnen delen en omdat we

nemer waar hij trots op is

altijd de vertaalslag maken naar de lokale

dan krijg je beslist

situatie.”

antwoord. Maar als niemand deze vraag stelt,

Wat onderscheidt ForFarmers nu echt

wie draagt dan dat trotse

van andere voerleveranciers?

gevoel uit? Daar zijn we

“Dat is onze Total Feed-aanpak in combina-

toch vaak te bescheiden

tie met het advies van de specialist of

voor. Hoog tijd om hier

accountmanager. De steeds groter

eens wat aan te doen. En dat is de reden

wordende boerenbedrijven vragen om een

waarom ForFarmers dit jaar de campagne

andere voerstrategie. Zij willen niet alleen

‘Proud to be a Farmer’ opstart en intensief

mengvoer, ook grondstoffen, bijproducten

samenwerkt met Yvon Jaspers. Zij is de

of ruwvoer. Wij willen de producten

speciale ambassadeur die de trots op het

leveren die het beste passen op het bedrijf

mooie boerenvak in ons naar boven haalt!

van elke klant. ForFarmers werkt hard aan haar positie als de Vooral in Nederland zullen we steeds meer

Total Feed Business, een positie waar wij trots

bewezen in één land, ook uit te rollen in

maatwerk leveren. Dat lijkt in tegenspraak

op zijn. Want wij geloven dat wanneer wij het

de andere landen. Zo leveren we in

met ons streven naar efficiëntie, maar

totale productenpakket (total feed) met de

Engeland steeds meer voer af met

juist dankzij onze omvang kunnen we ook

bijhorende kennis leveren, wij u perfect helpen.

bulkwagens. Dit is een stuk efficiënter

investeren in flexibiliteit. Onze specialis­

Onze specialisten en accountmanagers zorgen

dan de daar gebruikelijke kiepwagens en

ten zijn als geen ander in staat een

voor de beste voeroplossing die voor u de

ook beter voor de kwaliteit van het voer.

rantsoen samen te stellen dat voor de

hoogste voerwinst per koe oplevert. Want daar

klant het beste is, ongeacht uit welke

draait het immers om nu het melkquotum als

producten dit bestaat. Deze toepassing

beperkende factor verdwenen is.

‘De beste voeroplossing voor ieder bedrijf’

van de Total Feed Business maakt het verschil met andere voerleveranciers. Dat

Voor het ene bedrijf betekent dit meer of

is waarin ForFarmers zich onderscheidt.”

kwalitatief hoogwaardiger mengvoer en voor de ander juist meer bijproducten of enkel-

Omgekeerd heeft men in Engeland veel

voudig voer. Wij kunnen al deze producten

ervaring met het voeren van bijproducten

leveren. Uiteindelijk bepaalt uw vakmanschap

op het melkveebedrijf. Deze kennis is

of u de gekozen strategie ook om kunt zetten

weer heel nuttig voor onze klanten op het

in een zo hoog mogelijke voerwinst. Als

continent. ForFarmers heeft hierdoor

strategische partner willen wij u hier graag bij

bijvoorbeeld het stapelbare bijproduct

helpen.

Feedmix ontwikkeld.” Ik wens u een mooie, groeizame zomer toe en Wordt ForFarmers niet veel te groot?

ontmoet u graag tijdens de relatiedagen in juni!

“Waar het om draait is dat we het voor de Robert van der Aa

klant goed blijven doen. Wij zijn ervan

Verkoopleider

overtuigd dat onze schaalgrootte ons in staat stelt om het steeds beter te doen.

Jan Potijk, directeur ForFarmers Nederland.

3


4

Column Yvon Jaspers

Beide benen op de grond Het begon met een simpel ideetje uit

sloot door zo veel mensen bekeken

Engeland. Boeren die zo opgaan in hun

zouden worden. Dat dat kleine formatje

werk dat ze nauwelijks toekomen aan

zo groot zou worden, daar had niemand

een relatie, zouden wel wat hulp

rekening mee gehouden. Er verandert

kunnen gebruiken. Wie hele dagen in

iets als er succes is, als iets groot

een klein dorp tussen de beesten of de

wordt. Er zijn meer mensen die zich

bollen bezig is, loopt immers niet snel

ermee bemoeien. Er zijn meer mensen

een leuke meid tegen het lijf. Toen het

die er iets van vinden. Er zijn meer

TV-format voor mijn neus lag, voelde ik

mensen die er iets mee willen. Er zijn

direct dat het klopte.

meer mensen die er juist vanaf willen.

Mijn moeder is de oudste dochter van een

En dus gebeurde er ook iets met mij.

Brabants boerengezin met 10 kinderen.

Ik voelde dat ik dat intieme gesprekje,

Mijn opa was boer, mijn ooms, neven en

waarin die boer kwetsbaar vertelde over

achterneven zijn veehouders en akker-

een prille verliefdheid, moest bescher-

bouwers. En omdat ik er als kind vaak

men. En of er nou 20 mensen kijken of

over de vloer kwam, heb ik altijd gevoeld

4 miljoen, dat mag nooit ten koste gaan

dat ik daar vandaan kwam. De geur van

van waar het ooit om begonnen is.

de ochtend op een boerderij, mijn moeder in de moestuin, het geluid van de melk-

Hoe groter het succes hoe meer ik let

machine; het is voor mij heel vertrouwd.

op de kleine dingen, hoe secuurder en preciezer ik word. Hoe alerter en

Dus toen ik met een cameraploeg aan-

scherper we elkaar moeten houden.

schoof aan de keukentafel om een boer

En hoe meer we met elkaar moeten

lastige vragen te stellen over wat hij

blijven praten om het allerbeste in

zocht in een vrouw en wat hij miste in

elkaar naar boven te halen.

zijn leven, voelde dat als thuiskomen. ’s Ochtends om zeven uur mee de koeien melken en tussen de middag aan tafel voor de warme maaltijd.

Dat succes vasthouden, doe je met elkaar. Dat gaat niet in je eentje. Je hebt elkaar nodig. Vooral om met beide benen op de grond te blijven staan

Ik had er nooit bij stilgestaan dat die kleine gesprekjes in dat weiland vol dauw of dat stille momentje leunend over het hek bij de

en te doen waar jij goed in bent.

Yvon Jaspers

BEKIJK YVON’S BEZOEK AAN MELKVEEBEDRIJF KAPPERS WWW.TROTSOPBOEREN.NL


Meer rendement

5

Melk€fficiënt: slimme

aanpak voor voer en vee Hoe gaat u uw bedrijf ontwikkelen en

verlaging van het vervangingspercentage

haalt u meer uit uw melkveehouderij?

(van 33% naar 25%).

Wat kunt u doen om de hoogste voerwinst te realiseren? Met Melk€fficiënt

Harder melken interessant

laten wij het u zien. Deze praktische

Uit marktonderzoek van ForFarmers

aanpak maakt de meest rendabele

blijkt dat 65% van de veehouders nu het

bedrijfsstrategie inzichtelijk.

inkomen wil verbeteren door verhoging van de melkproductie per koe.

Denkt u bij rendement alleen aan groter

Melk€fficiënt laat zien dat verhoging

groeien? Groei levert niet altijd meer

van de melkproductie per koe vrijwel

winst op. Veel bedrijven kunnen juist door

altijd interessant is en leidt tot een

optimalisatie van voeding en manage-

hogere voerwinst per koe. Hoogproduc-

ment, meer melk produceren en de

tieve dieren zijn efficiënter (hogere

voerwinst verhogen. Een voorbeeld:

rantsoenefficiëntie en mineralen­

wanneer u de vruchtbaarheid weet te

benutting), produceren in verhouding

verbeteren en het vervangingspercentage

minder mest (fosfaat) en zo haalt u een

te verlagen, dan hoeft u minder jongvee

maximaal rendement op basis van het

aan te houden. Hierdoor dalen de voer-

aantal beschikbare koeplaatsen.

kosten (ruwvoer + krachtvoer) en stijgt de voerwinst per kg melk en per koe.

Harder melken kan zowel door het voeren van geconcentreerder krachtvoer (bijv.

Voor een bedrijf met 100 koeien en 50

Maximabrok Kwadraat of Maximabrok

hectare grond met een productieniveau

Subliem) als door het voeren van meer

van 8.500 kg melk/koe/jaar en een

kilo’s krachtvoer. Daarvoor heeft

vervangingspercentage van 33% stijgt

ForFarmers een aantal nieuwe kracht-

de totale voerwinst met ruim €19.000

voeders ontwikkeld (zie kader meer melk

door verbetering van de vruchtbaarheid

met eigen ruwvoer). Hoewel de kracht-

(tussenkalftijd van 420 naar 400 dagen) en

voerkosten per koe hierdoor stijgen,

neemt de voerwinst per koe per dag - als gevolg van de hogere melkproductie toe. Dit is uiteraard sterk afhankelijk van de prijzen voor ruwvoer en krachtvoer en van de melkprijs. Het blijft dus belangrijk om te kijken naar de totale voerkosten en melkopbrengst per koe per dag. Samengevat Melk€fficiënt is een praktische aanpak waarmee u in één oogopslag duidelijk krijgt hoe de voerwinst op uw bedrijf te verbeteren is. In veel gevallen is het verhogen van de melkproductie per koe een interessante optie. ForFarmers heeft een aantal nieuwe producten in de markt gezet waarmee het mogelijk is om ‘hard’ te melken met gezonde koeien. Bepaal samen met uw melkveespecialist of accountmanager waar de mogelijkheden op uw bedrijf liggen.

Meer melk met eigen ruwvoer

Nieuw: MilkPower

Door een deel van het ruwvoer te vervangen door (veilig)

Door het voeren van pensbestendige vetten is de melk-

krachtvoer en/of bijproducten kunt u een hogere melk-

productie en/of het vetgehalte in de melk te verhogen.

productie realiseren en bespaart u tevens ruwvoer. Speciaal

Pensbestendige vetten bevatten een zeer hoge energiecon-

voor deze toepassing heeft ForFarmers twee nieuwe kracht-

centratie (> 3.000 MELK/kg) en kunnen efficiënt worden benut

voeders ontwikkeld: de Optimabrok Solide en de Maximabrok

voor melk(vet)productie. Zo geeft 300 gram MilkPower/koe/

Stabiel. U kunt deze tot 15 kg/koe/dag voeren. Hiermee

dag een productiestijging van 1 á 1,5 kg meetmelk/koe/dag.

realiseert u een hogere melkproductie per koe met gezonde

Interesse? Vraag uw melkveespecialist naar de inzet van

koeien. Uw melkveespecialist kan u nader informeren.

dit product.


6

Reportage

Op een verantwoorde manier hard melken Bert Kappers (links) en melkveespecialist Wim Hessels beoordelen het rantsoen.

Uit marktonderzoek van ForFarmers

naar krap 30 liter. “Maar nu de quotering

Melkveespecialist Wim Hessels legt uit:

blijkt dat 65% van de veehouders hard(er)

eraf is, willen we toch zoveel mogelijk

“De strategie bij melkveehouders ver-

wil melken. Bert en Leonie Kappers uit

melk leveren. Onze veestapel kan een

andert. Ik adviseer nu vaker om gecon-

Nagele vallen onder deze categorie.

hogere productie aan. We hebben de

centreerdere krachtvoeders te voeren.

Bert: “Door een hogere productie per

laatste jaren geselecteerd op koeien met

Hierdoor nemen de krachtvoerkosten

koe kunnen we op een efficiënte en

‘body’. Maar we willen onze dieren wel

weliswaar toe, maar de koeien produce-

verantwoorde manier meer melk

gezond en vruchtbaar houden. We gaan

ren er gemakkelijker op. Met de huidige

produceren en daarmee meer monden

onze koeien niet opbranden. Ze moeten

prijzen voor voer en melk is dit een ver-

voeden. Maar een goede diergezondheid

gezond blijven, anders is hard melken

antwoorde investering in het rantsoen.”

blijft voor ons een eerste vereiste.”

geen duurzame oplossing.”

Begin 2014 produceerden de koeien van

Opbrengst hoger dan de kosten

seerd om geconcentreerder te gaan

Kappers gemiddeld 32 liter per dag.

Door het rantsoen nauwkeurig op de

voeren. De ForFarmers krachtvoeders

Deze gemiddelde melkproductie werd

veestapel af te stemmen en een goede,

Maximabrok Kwadraat en Maximabrok

vorig jaar verlaagd, omdat anders het

structurele bedrijfsbegeleiding met de

Subliem bevatten een zeer hoge

melkquotum overschreden werd. Door

dierenarts houdt Kappers diergezond-

concentratie energie en eiwit en zijn

verlaging van het aandeel krachtvoer

heid in het oog. Om harder te melken is

daardoor uitermate geschikt om hard te

daalde de gemiddelde melkproductie

het rantsoen aangepast.

melken.

Wim heeft ook Bert en Leonie geadvi-


7

Wim: “De melkproductie bij Kappers is daardoor gestegen naar gemiddeld 33 liter per dag.” Dat dit niet nog hoger ligt, komt omdat de melkkoeien nu wat langer worden aangehouden.

‘Melk€fficiënt is een eye-opener’ Bert: “We willen niet alleen meer melk per koe, maar bovenal dagelijks meer melk in de tank.” Melk€fficiënt geeft inzicht “Dankzij Melk€fficiënt zien we wat het financieel voor ons betekent om meer koeien te houden, of de tussenkalftijd te

Bert en Leonie Kappers bespreken met specialist Wim Hessels de beste strategie volgens Melk€fficiënt.

verlagen of minder jongvee te houden. De berekening is echt een eye-opener

levert ons uiteindelijk duidelijk meer

Kappers de tussenkalftijd nog met tien

voor ons geweest. We weten nu hoe

winst op.”

dagen verlagen naar 410 dagen. Door deze maatregelen kan de voerwinst

we onze bedrijfsstrategie kunnen aanscherpen om zo de hoogste melk-

Melk€fficiënt geeft aan wat het betekent

productie met gezonde koeien en tevens

om bijvoorbeeld het vervangingspercen-

de hoogste voerwinst te realiseren. We

tage – dat bij Kappers op 31% ligt - te

Yvon Jaspers nam onlangs een kijkje op

zien dat harder melken inhoudt dat de

verlagen. Door deze te verlagen naar

het bedrijf van Kappers. Bekijk de video-

voerkosten omhoog gaan, maar het

25% zal de voerwinst stijgen. Verder kan

reportage op www.trotsopboeren.nl.

toenemen met €36.000.

Bedrijfsgegevens Bert en Leonie Kappers wonen met twee zoons en een

uit het land halen: het is gunstig voor de hoeveelheid

dochter op een melkveebedrijf in Nagele. Ze houden 147

drogestof per hectare (vorig jaar 17 ton drogestof gras).

melkkoeien. De productie ligt op 9.881 kg melk met 4,40%

Nadeel is dat er te weinig structuur in het gras zit, dit

vet en 3,57% eiwit (rollend jaargemiddelde).

wordt aangevuld via GPS.

De koeien staan jaarrond binnen en krijgen een stabiel

De ambitie van Kappers is op een gezonde en verantwoorde

rantsoen in gras-maisverhouding 60/40. Onderop de

manier melk produceren. Doel voor 2020 is een bedrijf

maiskuil ligt GPS, dit maakt dat er per koe per dag tevens

met ongeveer 200 koeien en 2,2 miljoen liter melk.

3 kg GPS beschikbaar is. Verder krijgen de dieren 10 kg bietenperspulp, TGC Protiwanze, Blendix (maatwerkvoer), ProtiBoost en krachtvoer Maximabrok Subliem. Bij het bedrijf hoort 65 hectare land waarvan 28 hectare grasland, 17 hectare maisland en 20 hectare voor akkerbouwgewassen. Daarnaast nog 20 hectare natuurland, voor pinken en droge koeien. Alle percelen lopen mee in akkerbouw­rotatie. Hierdoor kan Kappers meer rendement


8

Actueel

Yvon zet winnaars Agroscoop­bokaal in het zonnetje een gemiddelde jaarproductie van 11.295 kg meetmelk (847 kg vet en eiwit) presteren de koeien van de familie Drietelaar 30% boven het landelijk gemiddelde. De Agroscoopbokaal Plant ging naar Loon- en grondverzetbedrijf Van Hal, omdat zij met uitstek de ‘gouden driehoek’ tussen loonwerker, veehouder en melkveespecialist van ForFarmers in Tijdens een feestelijke bijeenkomst

De familie Drietelaar uit Balkbrug won in

de praktijk brengen. Door deze goede

maakte Yvon Jaspers vorige maand de

de categorie melkvee dankzij een

samenwerking leveren ze een cruciale

winnaars van de Agroscoopbokaal

combinatie van goede scores op melk-

bijdrage aan een optimale ruwvoer­

bekend. Dit keer reikte ForFarmers in

productie (kg melk), sterke verbetering

productie op het melkveebedrijf.

iedere sector een bokaal uit om

van vruchtbaarheidsresultaten (TKT van

veehouders en loonwerkers te belonen

411 naar 390) en de levensproductie van

ForFarmers feliciteert alle winnaars met

voor hun streven naar een duurzame

de afgevoerde koeien. “Een beloning voor

het bereiken van dit topresultaat! Meer

veehouderij en een efficiëntie samen-

het streven naar een duurzame veestapel

informatie is te vinden onder nieuws op

werking. We zijn trots op jullie!

met rendement op lange termijn.” Met

onze website: www.forfarmers.nl.

Kennisontwikkeling ruwvoerteelt Ook voor de ruwvoerteelt willen we

Belangrijke antwoorden

Nieuwe producten

de beste producten in ons assorti-

Dit jaar is extra aandacht voor de inzet

Bij deze proeven bieden we produ-

ment. Daarom voert ForFarmers in

van een aanvullende kaliumgift op gras-

centen de mogelijkheid om nieuwe

samenwerking met Wageningen UR

land. De drijfmestgiften geven te weinig

producten te testen. Ook meten we

verschillende veldproeven uit.

kalium, het gewas heeft behoefte aan

het perspectief van fosfaatzaadcoa-

meer kalium. Daarom bekijken we dit

ting, aangezien de wetgeving voor

Dit groeiseizoen zijn twee PPO-proef-

seizoen welke strategie het beste past.

derogatiebedrijven wel mogelijk­

boerderijen (Praktijkonderzoek Plant

We kijken hierbij naar drogestofop-

heden biedt om via fosfaatzaadcoa-

en Omgeving, Wageningen UR)

brengst, voederwaarde en nutriënt­

ting minerale fosfaat aan te voeren.

ingericht voor grasproeven gedurende

opname van de plant.

Later dit seizoen informeren we u

vier sneden: per snede meten we het

over de uitkomsten.

resultaat van praktijkmeststoffen en

Nieuwste innovatie: mais in ruitverband

nieuwe, nog niet op de markt

Verder vinden dit jaar maisproeven plaats.

gebrachte meststoffen. Daarnaast

Uniek aan deze veldproef is het onder-

testen we de juiste stikstofverdeling

zoek naar de plantafstand. Door mais

gedurende het seizoen. Ook kijken

niet in rijen, maar in ruitverband te

we naar het effect van een extra

plaatsen, wordt de bodem beter benut.

natriumgift, want natrium heeft een

We verwachten een betere benutting van

positieve invloed op de smakelijkheid

voedingsstoffen en daardoor mogelijk ook

van gras.

een hogere opbrengst.


9

Gerichte inzet van Grasgroen meststoffen Gedurende het groeiseizoen is het aan te bevelen om grasland aanvullend te bemesten met een meststof, bijvoorbeeld uit het Grasgroen-assortiment. Deze meststoffen sluiten naadloos aan bij uw streven naar een zo hoog mogelijke grasopbrengst per hectare.

Bij bemesting na de tweede snede liggen de stikstofgiften op een lager niveau. Om de kans op strooifouten te verminderen, is het belangrijk dat de stikstofgehaltes van de meststoffen niet te hoog zijn. Met

Een aanvullende bemesting voor een zo hoog mogelijke grasopbrengst per hectare.

stikstofgehaltes onder de 20% kan met alle Grasgroen meststoffen die kalium en/of

op de grasgroei, maar ondersteunt de

Maaien: Percelen die gebruikt worden voor

natrium bevatten een goede strooibare

vruchtbaarheid en gezondheid van het

maaien zijn na de tweede snede op peil te

hoeveelheid (> 100 kg product/ha bij 20 kg

dier.

brengen met Grasgroen Kali (19 – 0 – 22)

N/ha) worden gerealiseerd. De Grasgroen

of Grasgroen Kali Maaien (16 – 0 – 32), al

meststoffen zijn daarom uitermate geschikt Zodra de behoefte aan kalium niet meer

naar gelang­de kaliumbehoefte.

voor veehouders die het maximale uit hun

uit de toegediende drijfmest wordt gedekt,

Grasgroen Kali Maaien is zeer geschikt

grasland willen halen. Hieronder volgt een

is aanvulling noodzakelijk. Hiervoor zijn

voor maaipercelen. Het kaliumgehalte is

advies voor weide- en maaipercelen.

zowel Grasgroen Kali als Grasgroen

met 32% K2O (bij 16% N) duidelijk hoger dan

Compleet geschikt. Grasgroen Kali is

van Grasgroen Kali (19% N met 22% K2O).

Weiden: Bij beweiding verdienen met name

zowel voor maaipercelen als weideper-

Informeer bij uw specialist of account-

de smakelijkheid van het gras in de weide

celen geschikt. Bij beweiding heeft deze

manager naar de mogelijkheden!

alsook de gehalten aan specifieke sporen-

meststof nog extra waarde vanwege het

elementen extra aandacht. Percelen die

toegevoegde seleen (Se).

beweid worden, moeten gedurende het weideseizoen smakelijk blijven en zoveel mogelijk weerstand tegen roestvorming hebben. Belangrijke elementen die hiertoe

Agendatip: 23 juni, Melkers van Morgen

bijdragen (kalium en natrium) worden niet

Op dinsdag 23 juni a.s. organiseert

Op de maispercelen is aandacht voor

alleen via drijfmest gegeven, ook via een

ForFarmers in samenwerking met

onder andere het volvelds mais telen,

aanvullende meststof is het mogelijk om de

KTC De Marke het jaarlijkse Ruwvoer-

onkruidbestrijding en drijfmest in de

grasmat op peil te houden.

platform Melkers van Morgen. Dit jaar

rij. Vele innovaties komen deze dag

is er aandacht voor het thema Bodem:

aan bod.

Vanaf de derde snede zijn de meststoffen

‘de grond onder uw bedrijf’. Met op

Grasgroen Smakelijk, Grasgroen Compleet

graslandpercelen o.a. aandacht voor

Wij verwelkomen u graag op dinsdag

of Grasgroen Kali uitermate geschikt.

graslandmanagement, beweiding, de

23 juni bij De Marke, Roessinkweg 2

Grasgroen Smakelijk bevat stikstof, natrium

kunstmestverdeling, de gevolgen van

in Hengelo Gld. Meer informatie over

en selenium. Dit geeft meer smaak aan het

te kort maaien en de engerlingen-

deze dag volgt nog op onze website.

gras en is goed voor een beter beweidings-

bestrijding.

resultaat. De selenium heeft geen invloed


Actualiteiten

Onderschat hittestress niet Nu iedere liter melk telt is, het

50

extra belangrijk dat koeien

45

geen last van hittestress krijgen. Tijdens hittestress vreten ze minder. Dit kan leiden tot energietekort en pensverzuring, verminderde

Temperatuur (˚C)

10

weerstand en vruchtbaarheid en problemen met klauwen en

De Melkveewet is onlangs aangevuld STERFTE

met een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) grondgebonden

40

melkveehouderij. De intentie van

35

ERNSIGE HITTESTRESS

30 25 20

Grondgebonden groei

GEEN HITTESTRESS 0

uiergezondheid.

10

20

HITTESTRESS

30 40 50 60 70 Luchtvochtigheid (%)

80

90 100

deze aanvulling is, dat melkveebedrijven die vanaf 2016 een hogere fosfaatproductie hebben dan in 2014, een deel van de extra fosfaatproductie op eigen grond moeten afzetten. De hoeveelheid is afhankelijk van het fosfaatoverschot in het betreffende jaar. Hiervoor wordt een gestaffeld

Ook droogstaande koeien en jongvee

Door het toevoegen van Selko TMR

lijden onder hittestress. Hittestress bij

kan broei worden voorkomen en blijft

droogstaande koeien leidt tot een lagere

het rantsoen smakelijk.

productie in de volgende lactatie en

• Werk proactief en verhoog de buffer­

systeem gehanteerd. Fosfaatoverschot (kg/ha)

% toename fosfaatproductie op eigen grond plaatsen

Te verwerken

slechtere biestkwaliteit. Tijdens een

capaciteit van uw koeien door het

hittestressperiode daalt de drogestof-

voeren van buffers (Univit Buffer of

< 20 kg

opname, hierdoor stijgt het risico op

RumiBuffer) gedurende de zomer-

20 - 50 kg

Min. 25%

Max. 75%

pensverzuring en stofwisselingsziektes

periode. Dit stabiliseert de pens-pH.

> 50 kg

rond het afkalven. Bij jongvee kan

Verhoog de dosering in geval van hitte-

Min. 50%

Max. 50%

hittestress zorgen voor groeivertraging.

stress, en houd de verhoogde dosis aan

Bedrijven met een fosfaatoverschot

tot één week na de hittestressperiode.

< 20 kg/ha mogen uitbreiden zonder

• Voer eventueel de extra geconcentreer-

afzet op eigen grond. Bedrijven met

Zie onze website voor meer tips.

100%

Enkele praktische tips

de, veilige energiebron MilkPower

een fosfaatoverschot tussen 20 en 50

• Een koe voert warmte af via huid en

HF180 (pensbestendig vet). Dit

kg/ha moeten 25% van de extra

ademhaling. Zorg in de stal voor

minimaliseert de negatieve effecten

fosfaatproductie op eigen grond

voldoende ventilatie, eventueel via

van hittestress en houdt de melk-

kunnen afzetten en de overige 75%

productie en het vetgehalte op peil.

verwerken. Wanneer het fosfaatover-

extra ventilatoren en/of het openen van zijwanden of gordijnen. • Zorg voor schoon drinkwater. De vocht-

• Weid de koeien bij warm weer bij

schot > 50 kg/ha bedraagt dan dient

voorkeur ’s morgens vroeg of ’s avonds

50% van de extra fosfaatproductie op

behoefte van de koe neemt in een

na het melken. Op hele warme dagen

eigen grond te worden afgezet en de

hittestressperiode toe van 100 naar

is het verstandig de koeien ’s nachts te

overige 50% te worden verwerkt.

200 liter. Toegankelijke, schone

weiden. Houd regelmaat in het voeren

drinkbakken met fris water verbete-

en beweiden, zorg voor vaste tijden.

ren de vochtopname.

Daarnaast dient de Nederlandse veehouderij - om derogatie te

Overleg met uw specialist welke

behouden - onder het afgesproken

vaker per dag of ga ’s avonds voeren;

maatregelen het beste op uw bedrijf

fosfaatplafond te blijven. Wanneer

accepteer meer restvoer en verwijder

passen en vraag naar de Hittestress-

overschreiding hiervan plaatsvindt,

dit dagelijks.

stalkaart of kijk op onze website onder

heeft staatssecretaris Dijksma

melkvee nieuws.

aangekondigd zich gedwongen te

• Stimuleer de ruwvoeropname. Voer

• Voorkom broei aan het voerhek. Broei betekent een sterke afname van

voelen een stelsel van melkvee-

voederwaarde en smakelijkheid.

rechten in te voeren.

-


De specialist

11

Gerard Ros, bulkwagenchauffeur

“Al 24 jaar breng ik het voer naar de boer” ForFarmers Nederland heeft 80 chauf-

chauffeursberoep is dat ik veel zie en

de fabriek in Zwolle naar melkveehouders

feurs voor de melkveehouderij in dienst.

hoor.” Tevreden klanten, daar draait het

in Friesland en Noord-Holland. “Sinds

Zij zorgen ervoor dat onze producten

om, maar zuinig omgaan met de

2012 zijn de gebieden efficiënter

netjes en op tijd op het melkveebedrijf

brandstof is ook een belangrijk onder-

ingericht: ik rijd vanuit Zwolle nu

worden afgeleverd. 4 rundveefabrieken,

deel van het werk. “Er komt echt wel

bijvoorbeeld niet meer naar Twente.”

1 miljoen ton voer en 50 vrachtauto’s

het een en ander kijken bij het lossen

Zijn bulkwagen is nog een extra dag

vragen om een goede logistieke

van de vrachtwagen. Soms vragen

onderweg en wordt dan bestuurd door

planning. De chauffeur is daar een

smalle erven al je stuurmanskunsten,

zijn broer Johan. Gerard: “Zo benutten

belangrijk onderdeel van. Gerard Ros is

een andere keer moeten we eerst een

we het wagenpark het beste. Ik heb mijn

al 24 jaar bulkwagenchauffeur. “Ik wilde

propshot toepassen, voordat we met het

‘eigen’ wagen, en daar ben ik best trots

van jongs af aan al chauffeur worden”,

vullen van de silo kunnen starten. Ons

op. Ik vind het belangrijk dat de wagen

vertelt boerenzoon Gerard. Dat hij in de

werk is geen dag hetzelfde.”

er netjes en schoon uitziet. En ja, het is

agrarische sector werkt, vindt hij prachtig. Gerard: “Het mooie van het

leuk als boeren dat opmerken en er een Gerard rijdt vijf dagen in de week vanuit

complimentje voor geven.”


Nieuws & Agenda

Ontwikkelingen in emissiearme stalsystemen De invoering van de PAS en het nieuwe

We nodigen u uit! In de komende weken organiseren we enkele inspirerende dagen. Graag tot ziens!

Een ander nieuw systeem is het mixen

Besluit Huisvesting kunnen flinke impact

van mest met behulp van luchtbellen.

Relatiedagen

hebben bij het renoveren of bouwen van

Door luchtbellen door de put te pompen

Op de zaterdagen 13, 20 en 27 juni

rundveestallen. Om hierop in te spelen,

ontstaat er een aeroob in plaats van een

vinden de ForFarmers Relatiedagen

ontwikkelen fabrikanten continu

anaeroob systeem, waardoor er nauwe-

plaats op de productielocaties in

nieuwe stalsystemen. In dit artikel be-

lijks nog gassen vrijkomen. Het systeem

respectievelijk Heijen, Zwolle en

spreken we kort enkele veelbelovende

is toepasbaar in zowel bestaande als

Lochem. Tijdens deze dagen bent u

innovaties.

nieuwe stallen. Het gebruik van traditio-

van harte welkom tussen 10.00 uur

nele roosters is toegestaan bij dit

en 16.00 uur. Volg de route over het

Rubber wordt steeds vaker als vloer in

systeem. Ook dit systeem heeft een

terrein en maak onderweg kennis

rundveestallen toegepast. Naast meer

veelbelovende ammoniakemissiefactor.

met diverse bedrijfsonderdelen van

koecomfort biedt het ook mogelijkheden

ForFarmers, de medewerkers, de

voor reductie van ammoniak­emissie. Op

Voor meer informatie over welk systeem

dealers en de directie. Voor jong en

dit moment zijn verschillende fabrikanten

het beste bij uw bedrijf past, kunt u bellen

oud valt er op de route wat te

bezig met vloersystemen die toepasbaar

met FarmConsult, tel: 0573 28 89 89 of

beleven. Yvon Jaspers is alle dagen

zijn in zowel nieuwe als bestaande

kijken op de website van FarmConsult:

aanwezig. Komt u ook een kijkje

stallen. Er zullen zowel bolle als vlakke

www.farmconsult.nl

nemen? Geef u dan op via

varianten op de markt komen. De

www.forfarmers.nl/relatiedagen.

berekende ammoniakemissie van deze vloersystemen ziet er veelbelovend uit.

Melkers van Morgen Op dinsdag 23 juni vindt het jaar-

Brok’nproat

lijkse Melkers van Morgen evenement bij De Marke in Hengelo (Gld.) plaats, zie eerder in deze Voertaal voor meer informatie. Young Farmers Day Op vrijdag 26 juni organiseert Coöperatie FromFarmers samen met het NAJK een Young Farmers Day, een dag voor alle geïntereseerden tot ongeveer 35 jaar. Het thema van de dag is ‘Proud to be a Farmer’. De dag wordt gevuld met inspirerende sprekers en Yvon Jaspers fungeert als dagvoorzitter. Zie voor meer informatie en het programma: www.fromfarmers.eu/youngfarmersday.

ForFarmers Postbus 91, 7240 AB Lochem, T +31 (0)573 28 88 00, F +31(0)573 28 88 99, info@forfarmers.nl, www.forfarmers.nl

ForFarmers: Voertaal Melkvee 2015 nr. 2  
ForFarmers: Voertaal Melkvee 2015 nr. 2