Page 1

VOER

TAAL

4/5

‘Dankzij ULTRA geen PIA meer gezien’ Fermentatie in opmars

7

Interview met de nieuwe directeur

9/11

rkens a v s e e

vl

Louis Linthorst

special

UITGAVE VAN FORFARMERS NEDERLAND

NR 1 2019


2

Inhoud 02 Nieuw vleesvarkens assortiment:ULTRA past bij vleesvarkens houderij van vandaag

Nieuw vleesvarkensassortiment

ULTRA past bij vleesvarkensho

03 Column: Meer dan groei 04 Reportage: "Nieuw voer laat PIA-problemen verdwijnen" 06 De specialist: Corné van de Ven 07 Fermentatie: Ferment in opmars 08 FarmConsult: Toch ontwikkelruimte voor veehouders Weststellingwerf 09 Interview met nieuwe en scheidende directeur ForFarmers NL 12 Kort nieuws

De varkenshouders in de pilot zagen meer kleur, uniformiteit en buikvulling, evenals meer rust in het hok.

ForFarmers introduceert met ULTRA

varkensvoeding toegepast (zie kader).

een pakket aan vleesvarkensvoeders dat

Ze zijn allemaal belangrijk, maar de

helemaal past bij de houderij van

zogenoemde vezelfactor is volgens

vandaag. Dankzij een sterke focus op

Gerritsen typerend. “Het voer bevat meer

gezondheid en een hoge voeropname

grove delen en bepaalde vezelfracties.

zien varkenshouders kengetallen over

Dat is goed voor de darmgezondheid

de hele linie verbeteren. Bij de

maar gaat niet ten koste van groei of

totstandkoming is goed naar de praktijk

voerconversie.” Verder zijn de

geluisterd.

nutritionisten erin geslaagd om het niveau aan ruw eiwit in de dikke darm

Meerdere ontwikkelingen liggen ten

optimaal in balans te brengen met

grondslag aan het nieuwe voerpakket,

aminozuren. “Daardoor blijft de darm

schetst innovatiemanager Rosemarijn

gezond, terwijl de varkens genoeg eiwit

Gerritsen. "Varkens zitten genetisch

hebben om hard te groeien.”

anders in elkaar dan vijf jaar geleden en hebben een hogere voeropnamecapaciteit.

Black boxes

Belangrijk waren ook de wensen van

Het ULTRA-pakket krijgt de bekende

varkenshouders rondom verlaging van

lijnen Optima, Maxima en Prima. Nieuw

Colofon Voertaal is een uitgave van ForFarmers. Voor meer informatie kunt u terecht bij ForFarmers, Lochem. Tel. 0573 – 288 800 E-mail: voertaal@forfarmers.eu www.forfarmers.nl

uitval en verhoging van weerstand. En na

zijn de zogenoemde ‘black boxes’: drie

de goede ervaringen met één concept

specifieke toevoegingen die

voor de biggen- en zeugenvoeders in de

varkenshouders door het voer kunnen

verschillende landen, wilden we dit ook

laten mengen als er sprake is van

In ons privacy statement op www.forfarmers.nl staat hoe ForFarmers omgaat met uw persoonsgegevens. Wenst u geen (marketing)communicatie van ForFarmers meer te ontvangen, dan kunt u dit aangeven via www.forfarmers.nl/mijn-gegevens.

bij de vleesvarkensvoeders toepassen."

hittestress, agressie en/of

Innovaties

toepassingen om te ondersteunen bij een

Overname van artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding.

In het nieuwe voer is een aantal

probleem”, verduidelijkt Rosemarijn.

Gedrukt op milieuvriendelijk papier.

salmonellaproblemen. “Dit zijn tijdelijke

innovaties op het gebied van


Column

ouderij van vandaag

Meer dan groei

Onbeperkt voeren Bijzonder is dat het nieuwe

Al twee jaar werken we binnen

voer in principe onbeperkt

ForFarmers aan een nieuw

kan worden gevoerd. Dat

vleesvarkensvoer. Een mooie

heeft een aantal voordelen,

uitdaging, want ons huidige

zoals een geleidelijke en rustige

pakket Delta-voeders staat

voeropname, en arbeidsgemak voor de varkenshouder. De voeders zijn

als een huis. Maar we blijven Paul Ottink

Rosemarijn Gerritsen

wat minder geconcentreerd, zodat niet

innoveren. En we sparren continu met klanten, slach-

snel sprake is van vervetting. Onbeperkt

Het antwoord daarop van Ottink is een

terijen, fokkerij en handel over hun wen-

voeren betekent niet dat CDI-installaties

volmondig ‘ja’. Hij heeft de resultaten

sen. De genetische potentie van varkens

overbodig zijn geworden. “Sowieso zijn

over de eerste vier maanden van 2018

verandert. Slachterijen willen graag

ze goed voor een soepele voerovergang”,

(de proefperiode) op bedrijfsniveau

wat vettere dieren met meer smaak. Uit

aldus nutritionist Paul Ottink. “Maar met

vergeleken met dezelfde periode het jaar

ons klanttevredenheidsonderzoek en de

deze installaties houden varkenshouders

ervoor. “Opvallend is vooral de verlaging

klankbordgroep bleek dat vleesvarkens-

ook zicht op de werkelijke opname. Ze

van de uitval en voerconversie. Ook na

houders, naast een goede groei, minder

kunnen op basis daarvan een ander voer

correctie voor de jaarlijkse (genetische)

variatie binnen een koppel willen, minder

uit het pakket nemen of eerder of later

verbetering ligt de uitval 0,3 procentpunt

uitval, minder agressie en een betere

overschakelen.” Overigens worden de

en de EW-conversie 0,05 punt lager.” Op

darmgezondheid. Want dat geeft meer

innovaties ook toegepast bij de voeders

scorekaarten geven varkenshouders aan

arbeidsplezier en een beter saldo.

voor bedrijven met bijproducten, de

meer kleur, uniformiteit en buikvulling te

MiXX-voeders.

zien, evenals meer rust in het hok.

Met al deze wensen in het achterhoofd

Ottink benadrukt dat het belangrijk is dat

ging ons Nutritie Innovatie Centrum aan

Lagere uitval en voerconversie

varkenshouders het juiste voer op de

de slag, waarna het nieuwe voer uitvoerig

Paul Ottink was nauw betrokken bij de

juiste manier inzetten. Dat gebeurt in

werd getest bij meer dan 50.000 varkens.

testen van het nieuwe voer op

samenspraak met de specialisten van

Van tevoren formuleerden we doelstellin-

50 praktijkbedrijven in binnen- en

ForFarmers, die met de aangepaste tool

gen voor het nieuwe voer, voor groei, EW-

buitenland. De grote vraag is natuurlijk:

Feedscoop een nog nauwkeuriger

conversie, uitval en darmgezondheid. We

zijn de verwachtingen uitgekomen?

rantsoen kunnen samenstellen.

zoeken naar een optimale balans tussen al deze kengetallen. We willen tenslotte

Voer met vernuftige ingrediënten

het beste voor het varken en voor de

• Vezelfactor: unieke combinatie van grof gemalen vezelrijke grondstoffen en een

het nieuwe voer blijkt aan al onze eisen

uitgebalanceerd niveau van vezelnutriënten.

te voldoen! Dit traject zorgt ervoor dat we

• B-vitaminecomplex: combinatie van B-vitamines, aangepast aan de varkens van nu.

nu met een gerust hart kunnen zeggen:

• Darmprotector: beïnvloedt de zuurtegraad in de maag.

ULTRA levert echt meer dan groei.

portemonnee van de varkenshouder. En

• Celprotector: een elkaar wederzijds versterkende mix van antioxidanten, fenolen, vitamine B12 en vitamine E.

Richard Orriens

• Groeifactor: optimale balans tussen ruw eiwit en essentiële aminozuren en de

Verkoopleider Vleesvarkens

verhoudingen tussen essentiële aminozuren onderling. • Relaxfactor: gericht op verzadigd gevoel voor rustige varkens.

Reageren?

Mail naar voertaal@forfarmers.eu

3


4

Reportage

Vanwege de innovaties op het gebied van darmgezondheid, wilde Louis Linthorst graag als proefbedrijf fungeren voor het nieuwe voer.

"Nieuw voer laat PIA-problemen verdwijnen" Louis Linthorst had problemen met de

locaties met vleesvarkens. “Het onderne-

hadden de varkens daar veel last van PIA.

darmgezondheid van zijn vleesvarkens.

merschap kriebelt nog altijd en ik vind het

“Vaak pas aan het einde van de ronde. In

Zijn bedrijf in Wilp was dus ideaal om

leuk om met andere varkenshouders

een gezond ogend koppel lag dan plots een

het nieuwe vleesvarkensvoer van

samen te werken”, aldus Linthorst. Alles

varken dood in het hok.” Het bleek de acute

ForFarmers te testen. Het pakte

bij elkaar heeft hij nu circa 8.200 vleesvar-

vorm van PIA. Deze is herkenbaar aan bleke

bijzonder goed uit, want de uitval

kens, grotendeels via voergeldconstruc-

varkens en zwarte, teerachtige mest door

verminderde sterk. Ook de andere

ties. Vanwege de grote variatie in stallen,

darmbloedingen. Er vallen vaak zware

resultaten zag hij verbeteren.

voersystemen, biggenleveranciers en varkenshouders is het een hele klus om

Het bedrijf van Louis Linthorst is geen

alles passend te krijgen. Maar dat geeft

standaard varkensbedrijf. De ondernemer

hem ook energie. “Het is goed te doen, als

is afkomstig uit de bouw en heeft de

je iedereen maar voldoende aandacht

stallen en de woning – letterlijk en

geeft én als alles goed draait.”

figuurlijk – zelf opgebouwd. Vanwege het afbouwen van zijn werkzaamheden in de

Veel last van PIA

bouw en het ontbreken van uitbreidings-

Uitgerekend op zijn thuislocatie met 1.230

mogelijkheden op de thuislocatie, is zijn

vleesvarkens liep het in 2017 echter niet zo

De positieve effecten van het voer waren niet alleen zichtbaar

bedrijf de laatste jaren gegroeid naar acht

lekker. Om onverklaarbare redenen

in de stal, maar ook in de technische resultaten.


varkens uit. PIA kent ook een chronische

“Het eerste wat opviel was de mest; die

variant die zich al op een jongere leeftijd

was veel steviger. En ik had de indruk dat

uit. Sinds ongeveer tien jaar is er een

de varkens wat rustiger waren. De

Louis Linthorst (56) heeft in het Gel-

enting beschikbaar. Linthorst: “Ondanks

voeropname was altijd al hoog en is dat

derse Wilp een bedrijf met in totaal

het toepassen van de enting hadden we

gebleven.”

8.200 vleesvarkens op acht locaties

toch uitval.” Ook tijdens en na de behande-

Wat later zag hij de impact van het nieuwe

waarvan één in Duitsland. De varkens

ling vielen varkens met de typische

voer ook terug in de technische resultaten.

uit het Beter Leven-concept gaan via

verschijnselen dood neer.

“De groei is ongeveer met 20 gram per dag

Reuling Intervar naar Meatfriends.

gestegen en de EW-conversie met 0,1

De kruising is daar de Topigs 50 x

Nieuw voer uitproberen

procentpunt gedaald.” En de uitval, waar

PIC 408. Door flinke uitbreiding van

Via Coen Bessembinder, zijn specialist van

het allemaal om begonnen is? “Sinds we

het aantal varkens voor Beter Leven

ForFarmers, hoorde Linthorst van het

het nieuwe voer verstrekken, heb ik geen

komen er in het voorjaar biggen uit de

nieuwe voer dat in ontwikkeling was.

varkens met PIA meer gezien. Er zijn

kruising PIC Camborough x PIC 408

Gezien de innovaties op het gebied van

afdelingen waar geen enkel varken uitvalt.”

bij. Afhankelijk van de genetica gaan

darmgezondheid, wilde hij dat voer graag

Uiteindelijk komt het uitvalspercentage in

de andere varkens via de handel naar

uitproberen. Linthorst was er daarom wel

2018 uit op 1,5 procent. Het wekt geen

Vion, Compaxo of Westfort. De Duitse

voor te porren om als testbedrijf te

verbazing dat de varkenshouder het

varkens gaan naar Westfleisch. Alle

fungeren. Dat het voer goed past op

nieuwe voer is blijven voeren, ook na

varkens krijgen droogvoer, behalve op

bedrijven die onbeperkt voeren, was een

afloop van de proef.

de locatie in Duitsland. Vorig jaar lag

bijkomend voordeel. “Bij beren en gelten

Bedrijfsprofiel

de groei van de varkens op 810 gram Ondernemersbloed

per dag met een EW-conversie van

nodig”, stelt hij. Via de brijbak krijgen de

Linthorst verwacht dat het vleesvarkens-

2.68. De uitval is 1,5 procent.

varkens drie voeders voorgeschoteld. Elke

voer ook op de andere locaties tot betere

afdeling heeft een eigen silo, dus het vergt

resultaten zal leiden. Binnenkort raakt hij,

wel enig rekenwerk om het juiste aantal

door de aangescherpte wetgeving, een

tonnen voor elke silo te bepalen.

aantal locaties kwijt. Maar er is inmiddels

loopt.” En mocht er nog een mooie locatie

ook alweer een nieuwe locatie met 2.300

voorbijkomen? “Dan kan het zomaar weer

Resultaten

varkens bij gekomen. Per saldo heeft hij

gaan kriebelen. Mijn ondernemersbloed

Al na een paar weken op het nieuwe voer

straks ongeveer 7.000 vleesvarkens. “Dat

blijft stromen”, lacht Linthorst.

zag Linthorst veranderingen in de hokken.

is prima te doen, zeker als het lekker

heb je in mijn ogen geen CDI-installatie

Ontwikkelingen in de markt Tijdens de introductie van ULTRA aan de specialisten en accountmanagers van ForFarmers sprak een extern panel over ontwikkelingen in de markt. Naast varkenshouder Louis Linthorst deelden nog twee sprekers hun visie. Allard Bakker, manager VION Farming:

Marc Martens, hoofd-dierenarts Topigs

“Het is onze opdracht om discussies

Norsvin: “Samenwerking in de keten is

die er zijn te tackelen, door te vertellen

cruciaal. We zijn in Nederland ooit een

wat we doen, hoe en waarom. De

gezondheidsprogramma gestart met

voorspelbaarheid in onze keten

veel partijen, maar dat flopte uiteindelijk

moet omhoog. We werken steeds

vanwege onderling wantrouwen. Het

meer in vraaggestuurde ketens. Zo

ideale varken bestaat niet. Er is altijd een

willen Japanse klanten graag kleine filets en Italiaanse

compromis nodig. Je kunt veel doen met genetica, maar er

robuuste hammen. We werken samen met voerfirma’s

moeten keuzes gemaakt worden en prioriteiten gesteld. Zo

en fokkerijorganisaties in de keten. De marges in de

is het in Schotland gelukt om via het DNA van het varken de

varkenshouderij zijn klein, dus we hebben elkaar nodig en

receptor te verwijderen die het PRRS-virus toelaat. Maar die

moeten samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken.”

receptor doet meer, dus je haalt ook iets goeds weg.”

5


6

De specialist

Corné van de Ven, technisch specialist vleesvarkens

‘Het voer is gemaakt om varkens hard te laten groeien’ Als technisch specialist is Corné van de Ven de schakel tussen nutritionisten en adviseurs. “In die rol heb ik er mede voor gezorgd dat wensen uit het veld zijn meegenomen bij de keuzes voor het nieuwe assortiment.” Het voer is begin dit jaar op 25 bedrijven in Nederland getest. “Ik heb me vooral beziggehouden met de toepassing van het voer, de beoordeling van de varkens op de bedrijven en het monitoren van de resultaten.” Van de Ven ziet dat het nieuwe voer op de proefbedrijven aan de verwachtingen voldoet: hogere groei, lagere voerconversie en minder uitval. Dat is volgens hem te verklaren door de focus op gezondheid en een hoge voeropname. “Het is gemaakt om varkens hard te laten groeien.” Vanzelfsprekend bepalen met name de genetica, de bedrijfsdoelstellingen en de techniek de optimale voerstrategie op bedrijfsniveau. “Goed voer komt alleen tot zijn recht met de juiste voertoepassing.”

‘Er is meer mogelijk dan men denkt’ Corné heeft op dat punt voor varkenshouders een belangrijk advies: “Zorg dat je de werkelijke voeropname kent. Dat is belangrijk voor het bepalen van het juiste voer en de schakelmomenten. Het is niet altijd gemakkelijk, maar er is vaak meer mogelijk dan men denkt.” Van de Ven blijft betrokken bij de implementatie van het nieuwe voer in de praktijk. Samen met de bedrijfsadviseur bekijkt hij welk voer het beste past. “In de meeste gevallen gaat het geruisloos over. Maar we grijpen de omschakeling wel aan om de voerstrategie op elk bedrijf nog eens goed tegen het licht te houden.”


Fermentatie

7

Fermentatie in opmars Fermentatie wordt, vanwege de positieve invloed op de darmgezondheid en de grote voordelen daarvan, steeds meer toegepast. En niet alleen op brijvoerbedrijven. Ook op bedrijven met droogvoer is de inzet van gefermenteerde grondstoffen (‘ferment’) in opmars.

Nu de inzet van medicijnen, koper en zink nog verder aan banden wordt gelegd, neemt het belang van een goede darmgezondheid alleen maar toe. Dat verklaart de groeiende populariteit van fermentatie. En met de komst van automatische brijvoersystemen, zoals Nutrix+, is het ook voor droogvoerbedrijven makkelijker én dus interessanter geworden om ferment te voeren. Varkenshouder Julian Wolters gebruikt de mini-fermentor op zijn bedrijf met 350 zeugen. Om de

Zelf fermenteren

Ferment is onder de naam NutriFerment kant-en-klaar in containers van 1m3 of in bulk bij ForFarmers verkrijgbaar. Maar een varkenshouder kan ook zelf ferment maken met bijvoorbeeld de mini-fermentor van Weda. Dit apparaat met een tank van 125 of 250 liter bevat een roerwerk en houdt de temperatuur automatisch op het gewenste niveau. Je vult de tank met warm water, voegt de vloeibare melkzuur-

darmgezondheid te verbeteren voert hij een mengsel van fermentmix en vloeibare melkzuurbacteriën. “Sinds ik het ferment inzet, heb ik rondom spenen geen last meer van diarree bij de biggen en is de druk van streptokokken fors gedaald. En daarmee ook de uitval en het medicijnengebruik.”

bacteriën toe en dan 1 zak Nutriferm (kant-en-klare grondstofmix) en zet het apparaat op de fermentatiestand. De temperatuur wordt constant gehouden en het mengsel wordt ieder uur geroerd. Na 18 - 20 uur is de mix klaar en kan er gevoerd worden.

Er wordt dan, op drogestofbasis, 5 tot 20% ferment aan het bestaande voer toegevoegd. Het gefermenteerde product verbetert, door de grote hoeveelheid melkzuurbacteriën, de flora in het maagdarmkanaal. Ongewenste bacteriën zoals coli krijgen

Betere darmgezondheid

minder kans om te groeien. Ook bevat

Dit heeft u nodig

In zowel Nederland als Duitsland zijn

het ferment organische zuren zoals

heel goede ervaringen opgedaan met de

melkzuur. Dit verbetert de darmgezond-

• art. 22134 NutriFerm 20 kg

toevoeging van dit gefermenteerde

heid waardoor er minder problemen met

(grondstoffenmix)

mengsel aan het biggenvoer in het

diarree zijn. Uit een onderzoek onder

• art. 22800 of 22801

kraamhok. Dit gebeurt zelfs al vanaf

24 Duitse klanten bleek dat, sinds de

BasisFerment

dag 2 in de melk om geboortediarree te

inzet van NutriFerment, op 17 bedrijven

(melkzuurbacterie)

verminderen. Toepassing in de prestar-

geen of duidelijk minder diarree

• mini-fermentor Weda

ter en het speenvoer ondersteunt de

voorkwam. Verder was de inzet van

vertering rondom het spenen en zorgt

medicijnen gedaald en de diergezond-

ervoor dat dit laatste soepeler verloopt.

heid gestegen.

(125 of 250 liter)


8

FarmConsult

Dankzij collectieve actie

Toch ontwikkelruimte voor veehouders Weststellingwerf De deur voor uitbreiding leek op slot

emissiearm maken van stallen, mestver-

hebben we vervolgens de vinger aan de

voor de intensieve veehouders in

werking of welzijnsverbetering rendabel

pols gehouden, zodat de toezegging zijn

Weststellingwerf. Dankzij alerte

te maken, is uitbreiding soms nodig. Als

beslag kreeg in het bestemmingsplan.”

adviseurs en collectief optreden wisten

dat niet meer kan, zit innovatie en

zij echter het tij te keren. De onderne-

ontwikkeling van je bedrijf op slot.”

mers krijgen nu alsnog de ruimte om

Weerbarstig traject Aanpassing van een bestemmingsplan is

Collectieve actie

vaak een ingewikkeld en langdurig traject.

Daan Harmsen, jurist omgevingsrecht bij

Het intensieve contact met de gemeente

In het nieuwe ontwerp-bestemmingsplan

FarmConsult, diende namens Veldhuizen

bleek niet voldoende. Het kwam tot een

van gemeente Weststellingwerf was geen

en nog twee intensieve veehouders

rechtszaak tegen het slot op de deur. En

ruimte meer voor uitbreiding van inten-

bezwaar in tegen de uitbreidingsbeper-

met succes. De intensieve veehouders

sieve veehouderijen. Grondgebonden

king. Ook organiseerde Veldhuizen een

behouden de mogelijkheid om uit te

veehouderijen mochten echter nog wel

bijeenkomst voor alle intensieve veehou-

breiden en daarmee in te spelen op de

uitbreiden. FarmConsult attendeerde de

ders in de gemeente. Daar werd besloten

toekomst. Veldhuizen: “We zijn heel blij dat

intensieve veehouders in de gemeente

om onder begeleiding van FarmConsult

FarmConsult ons proactief geattendeerd

hierop. Daarop nam varkenshouder Peter

collectief op te trekken richting gemeente.

en professioneel begeleid heeft. Anders

Veldhuizen het heft in handen. Veldhuizen:

Dat bleek een slimme zet. Daan Harmsen:

had het heel anders kunnen aflopen.”

“Het nieuwe bestemmingsplan doorkruiste

“Uiteindelijk deed de gemeente de

onze bedrijfsvoering én toekomstplannen.

toezegging ook de intensieve veehouders

Dit artikel is een ingekorte versie van een

Juist om hoge investeringen als het

ontwikkelingsruimte te geven. Samen

reportage op www.farmconsult.nl

hun bedrijven verder te ontwikkelen.

OOK JURIDISCH ADVIES NODIG? Check farmconsult.nl of bel 0573 - 28 89 89

Een collectieve aanpak, onder begeleiding van FarmConsult, bleek in Weststellingwerf een slimme zet.


Pieter Wolleswinkel nieuwe directeur van ForFarmers Nederland Pieter Wolleswinkel, opvolger van Jan Potijk als directeur van ForFarmers Nederland, wil verder op de ingeslagen weg. “Op koers blijven is de kracht van ForFarmers. Daar houden we aan vast.” Ook wil hij meer invloed gaan uitoefenen op het draagvlak voor de veehouderij in Nederland. “ForFarmers is groot en krachtig. Dat willen we benutten om op te komen voor onze veehouders.” Sla om voor het interview met Pieter Wolleswinkel en Jan Potijk -->


10

Interview

Nieuwe directeur ForFarmers Nederland

‘Wij staan voor de toekomst van de veehouderij’

“Boeren mogen van ons verwachten dat we onze sterke positie benutten om invloed in de keten uit te oefenen en op te komen voor de veehouders in ons land”, aldus Pieter Wolleswinkel (l.) en Jan Potijk.

Jan Potijk begon in 1983 als voorlichter

en specialistischer en snappen heel goed

ForFarmers NV. Zijn taken als directeur

varkenshouderij bij de regionale voercoö-

dat je een bepaalde schaal moet hebben

van ForFarmers Nederland heeft hij met

peratie ABTB Almelo, waar hij verant-

om efficiënt te blijven en kwaliteit te

ingang van 2019 overgedragen aan Pieter

woordelijk was voor 250 klanten en 30.000

leveren. Wij doen eigenlijk niet anders.

Wolleswinkel. De 41-jarige Wolleswinkel,

ton voer. Hij maakte vervolgens alle fusies

Door te groeien kunnen ook wij efficiënt

opgegroeid op het gemengde bedrijf met

en overnames mee die vooraf gingen aan

blijven werken en blijven investeren in

koeien, varkens en kippen van zijn ouders

wat uiteindelijk ForFarmers werd en klom

innovatie, altijd in het belang van het

in Renswoude, werkte na zijn studie

op tot bestuurder van wat nu de grootste

succes en het rendement van onze

diergeneeskunde een aantal jaren als

voeronderneming van Europa is, met circa

klanten. Met zo’n helder en goed uit te

dierenarts. Vervolgens maakte hij de

3.000 medewerkers en ruim 10 miljoen

leggen verhaal krijg je ook je medewer-

overstap naar de diervoerindustrie.

ton voer.

kers enthousiast. Dat is essentieel.”

Wolleswinkel kwam vierenhalf jaar geleden in dienst als directeur van ForFarmers

Dat ForFarmers staat waar het nu staat,

Tijdens de Algemene Aandeelhoudersver-

Noord-Duitsland en was sinds begin 2018

is volgens Potijk te danken aan een

gadering van ForFarmers op 26 april

directeur Varkens bij ForFarmers Neder-

simpele strategie: “Boeren worden groter

neemt Potijk afscheid als bestuurder van

land.


Dicht bij de klant

voor langzaam groeiende vleeskuikens.

draait, maar ook om de vraag of boeren in

De opvolger van Jan Potijk maakt direct

De melkveesector volgt nu. Wolleswinkel:

Nederland kunnen blijven boeren. Wij

duidelijk dat hij met volle kracht de

“Er komen specifieke melkstromen voor

worden gezien als een krachtige, leidende

bestaande strategie zal voortzetten.

bijvoorbeeld één productlijn voor één

partij in de markt. Boeren mogen van ons

“Vasthouden aan een duidelijke koers en

bepaalde supermarkt. Zo zijn wij recente-

verwachten dat we die positie benutten

deze consequent uitvoeren heeft ons

lijk speciaal VLOG-gecertificeerd voer

om invloed uit te oefenen en op te komen

gebracht waar we nu staan. Dit is waar

gaan leveren aan melkveehouders die

voor de veehouders in ons land.”

onze mensen in geloven en deze aanpak

produceren voor een nieuwe productlijn

ForFarmers doet dit al via branchevereni-

heeft het mogelijk gemaakt dat ForFar-

van zuivelonderneming Royal A-Ware en

ging Nevedi en in direct contact met

mers kon meegroeien met de onderne-

Albert Heijn.”

beleidsmakers, maar Wolleswinkel wil

mers van de toekomst.”

nadrukkelijk op zoek naar meer mogelijk-

Net als Potijk bestrijdt hij dat de afstand

Werken ‘For the Future of Farming’

heden om de invloed in de keten te

tussen ForFarmers en de klant groter is

Al deze veranderingen in klantbehoeften

versterken. De onderneming zit ook

geworden. “Mensen koppelen ‘groot’ vaak

en vragen vanuit de markt vragen om

steeds vaker om tafel met de supermark-

automatisch aan ‘afstandelijk en bureau-

investeringen in innovatie en kennis. Een

ten. “In de retail ziet men lang niet altijd

cratisch’. Maar het creëert ook ruimte om

belangrijk deel van die investeringen

hoe mooi en hoe goed de landbouw in

te specialiseren en zo kunnen we juist

Nederland georganiseerd is. Een voor-

beter inspelen op de behoefte van de

beeld is het verwerken en tot waarde

klant. Dagelijks komen zo’n 200 specialisten van ons op het boerenerf. Die zorgen ervoor dat we exact weten wat er speelt.” Snel inspelen op veranderingen

‘Boeren delen vaker ondernemersvragen met ons’

Onderscheidende producten, het beste

brengen van bijproducten uit de voedingsmiddelenindustrie in de varkenshouderij, een prachtig voorbeeld van kringloopeconomie. Door dat soort feiten naar voren te brengen zien we dat er in de retail veel meer draagvlak komt voor de veehouderij

advies, een concurrerende prijs, daar

besteedt ForFarmers aan het opleiden en

en dat men zich hard wil maken voor een

draait het volgens Wolleswinkel om.

ontwikkelen van medewerkers. Mede

goede plek op het schap voor vlees, eieren

Daarbij is het belangrijk om een antwoord

dankzij dat goede opleidingsprogramma

en zuivel van Nederlandse bodem.”

te kunnen geven op de aanhoudende

in combinatie met een no-nonsense

veranderingen in vragen en behoeften van

cultuur en een duidelijke koers staat

Goed gevoel

klanten. “Bedrijven worden groter en

ForFarmers er volgens Wolleswinkel in de

Vertrekkend directeur Jan Potijk is blij

delen vaker ondernemersvragen met ons,

arbeidsmarkt goed op en lukt het goed

met de ambities van zijn opvolger.

met als doel de juiste investeringen op het

om nieuw talent aan te trekken. Potijk

“Nederlandse boeren hebben een naam

juiste moment te doen. Daar denken we

voegt daar nog het belang van de missie

hoog te houden: het zijn de beste boeren

graag in mee. Daarnaast leggen veehou-

For the Future of Farming aan toe. “Het

ter wereld. Daar mogen zij zelf en wij

ders de lat voor wat zij nodig hebben aan

spreekt jonge mensen enorm aan dat wij

allemaal hartstikke trots op zijn.”

producten, analyses en advies steeds

ergens voor staan en daar elke dag vorm

Wolleswinkel beaamt dat het goed is om

hoger en moet dat nauwkeurig zijn

aan proberen te geven. Dat maakt dat

de boerentrots te blijven voeden, bijvoor-

afgestemd op hun bedrijfsvoering. Ook

werken bij ForFarmers veel meer is dan

beeld via evenementen en activiteiten

wordt het steeds belangrijker dat zaken

zomaar ergens je geld verdienen.”

zoals de Ladies Days en Young Farmers Day. “We zullen dat blijven doen op de

makkelijk toepasbaar zijn, onder andere omdat bedrijven vanwege hun omvang

Opkomen voor veehouders

eigenzinnige manier die bij ForFarmers

steeds meer met personeel gaan

De missie For the Future of Farming zal

past, met verrassende activiteiten die je

werken.”

voor ForFarmers een steeds bredere

een goed gevoel geven.”

betekenis krijgen, vertelt Wolleswinkel. Een andere trend is de opkomst van

Dat heeft alles te maken met de maat-

ketenconcepten. ForFarmers levert al

schappelijke druk en de aanhoudende

speciaal voer voor onder meer Frievar

kritiek op de veehouderij. “Het gaat er niet

varkensvlees en het Gildehoen-concept

alleen meer om of je boerderij goed

11


Kort nieuws

Nieuwe gezichten in het Varkensteam Marjon Pot, ketenconceptmanager Varkens Als ketenconceptmanager houdt Marjon zich bezig met de ontwikkeling van concepten waaraan meerdere ketenpartijen, zoals varkenshouders, slachterijen en retail, deelnemen. Marjon was de afgelopen jaren werkzaam in de levensmiddelen- en de diervoederindustrie. Ze heeft dus veel ervaring in zowel food als feed, wat ideaal is voor deze rol.

Rick van Oort en Marjon Pot

Rick van Oort, marketingmanager Varkens

Richard Dijkstra nieuwe directeur Varkens

Rick was voor zijn overstap naar

Per 1 april a.s. wordt Richard Dijkstra

Richard Dijkstra

Blockchain-pilot

ForFarmers sales & marketing director bij

directeur Varkens bij ForFarmers Neder-

ForFarmers werkt samen met de Frievar-

een bedrijf gespecialiseerd in vloeibare

land. Hij volgt Pieter Wolleswinkel op, die

varkensketen en agritechbedrijf AgOS aan

voedingsadditieven. Daarvoor had hij

toetreedt tot de directie van ForFarmers.

een blockchain-pilotproject. Een blockchain is

diverse managementposities in product-

Richard heeft de afgelopen 9 jaar verschil-

een gesloten keten waarin deelnemers

management, marketing en sales in

lende functies binnen ForFarmers gehad,

actuele informatie over in dit geval het

binnen- en buitenland in de farmaceutische

waaronder verkoopleider Melkvee en

productieproces en transacties kunnen

industrie. Rick is zijn carrière ooit begon-

productmanager Rundvee. Vier jaar geleden

uitwisselen, om zo de volledige varkensketen

nen als accountmanager Pluimvee bij

werd hij directeur Pluimvee bij ForFarmers

in beeld te brengen en het proces over de

Hendrix UTD, dus met zijn aanstelling bij

Nederland. In deze rol heeft hij laten zien in

héle keten te verbeteren. Dit leidt tot meer

ForFarmers is de cirkel weer rond.

staat te zijn om mensen te inspireren, teams

transparantie en moet uiteindelijk een hogere

te bouwen en business te laten groeien.

kwaliteit en voedselveiligheid waarborgen.

Brok’nproat

Zoönosen en preventie ForFarmers besteedt intern veel aandacht aan zoönosen, ziektes die van dieren op mensen kunnen overgaan. Er zijn o.a. instructies voor stalbezoek en hygiëne. Een belangrijk advies voor iedere stalbezoeker: werk met latex handschoenen als je twijfelt of de dieren een zoönose hebben en was altijd je handen minimaal 20 seconden met warm water en zeep nadat je met dieren in contact bent gekomen.

0219NL

Profile for ForFarmers

ForFarmers Voertaal Varkens 2019 nr.1  

ForFarmers Voertaal Varkens 2019 nr.1